Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

CEPI IV

530 visualizaciones

Publicado el

CEPI PR obuka

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

CEPI IV

 1. 1. OBUKA: javnostima ODNOSI S maj / jul 2016 IV GENERACIJA S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) cepi.pr.obuka@gmail.com
 2. 2. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com UPISUJEMO TREĆU GENERACIJU OBUKE ZA ODNOSE S JAVNOSTIMA UČITE OD iskusnih i priznatih CRNOGORSKIH STRUČNJAKA OD 24. MAJA DO 4. JULA PRIJAVITE SE DO 17. MAJA I ISKORISTITE POPUSTE Saznajte:na koji način da uspostavite i implementirate komunikacionu strategiju, kako biste uspostavili i/ili održavali odnose povjerenja između organizacije za koju radite i njenih javnosti, a sve u cilju uspješnog poslovanja. Predavaci: priznati i iskusni stručnjaci iz oblasti komunikacija iz Crne Gore podijeliće sa Vama svoja iskustvaipružićeVamprilikudaseisamioprobateurješavanjuproblemasakojimaćetesekaoPRmenadžer svakodnevno sretati. Sva stečena znanja i iskustva odmah ćete moći da primijenite u svim aspektima Vašeg rada. Znanjaivjestinekojecetesteci: NAKON ZAVRŠETKA OBUKE RAZUMJEĆETE: • ulogu odnosa s javnostima za svaku organizaciju, • kako da izgradite dobre odnose ne samo sa medijima, već i sa svim drugim javnostima, • kako da formulišete i kojim sredstvima i kanalima proslijedite pravu poruku, • značaj i funkciju integrisanih komunikacija. NAUČIĆETE: • vještinu pisanja, kao i značaj verbalne, paraverbalne i neverbalne komunikacije tokom javnog nastupa, • kako da se pripremite za javni nastup, • kako da premostite nezgodnu komunikaciju, • da planirate i rukovodite PR kampanjom i kako da evaluirate svoj rad. BIĆETE OBUČENI DA: •upravljateeksternim,internim,kriznimionlinekomunikacijama,arazumjećeteirazlikuizmeđusponzorstva i društveno odgovornog poslovanja. OD NAJBOLJIH ĆETE SAZNATI: • tehnike i alate u odnosima s medijima, • što je to što urednik/novinar od vas kao PR menadžera očekuje. Program obuke, pored oblasti odnosa sa javnostima, nudi i osnovna znanja iz filozofije marketinga i integrisanih marketinških komunikacija, imajući u vidu komplementarnost ove dvije profesije.
 3. 3. Informacije ouslovimaupisa Cijena obuke je 600 eura po polazniku za pravna lica. Ukoliko se prijavi više polaznika odobravaju se sljedeći popusti: • Za drugog polaznika, popust 20% • Za trećeg polaznika, popust 70% Cijenaobukezafizičkalicaje300eura,zaprijavedo17.maja.Nakon17.maja,cijenaje350eura,uzmogućnost plaćanja na dvije rate. Predavanja će se održavati na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, dva puta sedmično po tri sata, u popodnevnim časovima. Ucesniciprethodnihobuka U prethodne dvije generacije, obuku za odnose s javnostima prošli su predstavnici Hipotekarne banke, Pivare'Trebjesa',Nacionalneturističkeorganizacije,Pomorskogsaobraćaja,Fondazazdravstvo,Agencije zazaštituličnihpodataka,AmbasadeAzerbejdžana,Amplitudo,Visionevents,AdriaticTravel,Monte-Hu, Antena M, Mezona, Zavoda za udzbenike i nastavna sredstva, individualni polaznici i dvadeset studenata sa smjera Marketing na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Znacaj profesije Odnosi s javnostima su profesija čiji značaj, u vremenima dinamičnog i turbulentnog okruženja koje se brzo mijenja, posebno dolazi do izražaja. Pohađanjem ove obuke saznaćete i naučiti kako da u izazovnom okruženju izgradite, održite i unaprijedite reputaciju i izgradite pozitivan imidž svoje organizacije. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com
 4. 4. PROGRAM S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) cepi.pr.obuka@gmail.com obuke
 5. 5. 24. MAJ TEMA: ISTORIJAT ODNOSA S JAVNOSTIMA Predavač: Eleonora Albijanić TEMA: OSNOVE ODNOSA S JAVNOSTIMA Predavač: Milica Kadić-Aković TEMA: FILOZOFIJA MARKETINGA Predavač: Milorad Jovović 25. MAJ TEMA: INTEGRISANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE Predavač: Bojana Femić-Radosavović TEMA: ODNOSI SA MEDIJIMA, TEHNIKE I ALATI Predavač: Miodrag Strugar 31. MAJ TEMA: PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE Predavač: Radoje Cerović TEMA: PR I NOVINARSTVO – SUPROSTAVLJENI PRIJATELJI ILI SLOŽNI NEPRIJATELJI Predavač: Rajko Šebek 2. JUN TEMA: KOMUNICIRANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA Predavač: Miodrag Strugar 7. JUN TEMA: VJEŠTINE PISANJA Predavač: Nadežda Sredanović TEMA: ON-LINE PR (WEB, DRUŠTVENI MEDIJI, PRIMJER IZ PRAKSE) Predavač: Miloš Milošević S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com 9. JUN TEMA: KOMUNIKACIONA STRATEGIJA/ PLANIRANJE I VOĐENJE PR KAMPANJA Predavač: Ljiljana Burzan-Nikolić 14. JUN / 15. JUN TEMA: JAVNI NASTUP/TRENING Predavači: Miodrag Strugar, Eleonora Albijanić i Rajko Šebek 16. JUN TEMA: UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA Predavač: Nina Redžepagić TEMA: EVALUACIJA KAMPANJA Predavač: Radoje Cerović 21. JUN PRIPREMNI ČAS ZA ISPITNI ZADATAK 4. JUL DODJELA DIPLOMA *Nastava će se održavati na Ekonomskom fakultetu u Podgorici (sala 203, II sprat), 18:00 - 21:30h. 8. JUN TEMA: INTERNA KOMUNIKACIJA Predavač: Marija Jovović TEMA: SPONZORSTVA I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE Predavači: Jelena Radonjić Đurković i AdrijanA Husić
 6. 6. ISKUSTVA I UTISCI S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) cepi.pr.obuka@gmail.com polaznika
 7. 7. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com IVAN RADEVIĆ, DOKTORANT NA EF "Iskustva su neprenosive vrijednosti. Škola PR-a je iskustvo, i to lijepo, neprenosivo i vrijedno. Zato, svima koje zanima oblast komunikacija,preporučujemdakrozPRobukuuorganizacijiCentra za edukativne i promotivne inicijative i Ekonomskog fakulteta prigrabe jedno lijepo iskustvo više, upoznaju nove prijatelje sličnih interesovanja i nauče nešto novo." IVONA DABETIĆ JOVOVIĆ, VISION EVENT AGENCIJA “Pohađanje PR škole u organizaciji CEPI-a bilo je veoma korisno utrošeno vrijeme nakon napornog radnog dana. Kako se moja agencijabaviorganizovanjemdogađaja,marketingomiPR-om,bilo je korisno poslušati iskustva predavača koji su u ovoj branši preko deceniju.Organizacijaobukebilajeodlična,predavanjasusebazirala na konkretnim primjerima pa su kao takva bila veoma produktivna. Timpredavačakaoipolazniciškolebilisuodličnaekipazaedukaciju i saradnju. Moja preporuka za sve buduće polaznike škole.” MILICA POPOVIĆ, MAGISTAR PR-A “Krajnje pozitivni utisci. S obzirom da sam magistar PR-a i da imam mnogopraktičnogiskustvauovojoblasti,mislilasamdaćuunaprijediti svoje znanje u minimalnom obimu, ali škola je prevazišla sva moja očekivanja.Predavačiprezentujunaosnovusvogiskustva,prezentuju primjere iz prakse što dodatno povećava kvalitet ove škole. Takođe, ovo je jedna od najorganizovanijih obuka kojima sam prisustvovala, a bilo ih je mnogo, iz raznih oblasti.” MAJA MAROJEVIĆ, PIVARA “TREBJESA” “Po mojim saznanjima, ovo je prvi put da nas neko na strukturiran i profesionalan način uputi, odnosno 'zagrebe' po osnovama ove profesije. Imam tu čast da učim od pionira u ovom poslu, makar kada je o Crnoj Gori riječ.” MILICA BRAJOVIĆ, HIPOTEKARNA BANKA “Po prvi put sam pohađala PR obuku ove vrste. Pored toga što sam stekla nova znanja koja će mi koristiti u poslu, upoznala sam dosta dobrih i kvalitetnih ljudi, stekla nova prijateljstva i ostvarila korisne kontakte.”  TIJANA VUJOŠEVIĆ, AMBASADA AZERBEJDŽANA “Odličnoosmišljeno,temesujakointeresantne,predavačisustručnjaci iz oblasti komunikacija, tako da na jednostavan način kroz dosta primjera prenose svoja znanja i iskustva.”
 8. 8. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com ALEKSANDAR RAIČEVIĆ, AMPLITUDO 'Imajući u vidu da radim kao Social media manager u agenciji koja se bavi digitalnimmarketingomion-linepromocijom,izuzetnomijekoristilaova obuka. Najveći stručnjaci iz ove oblasti u Crnoj Gori su nam prenijeli svoja znanja i iskustva. Sve to vrlo profesionalno rade, na zanimljiv način i uz dosta konkretnih primjera zahvaljuću čemu smo dosta i naučili'. VANJA KLJAJEVIĆ, AMERIČKA PRIVREDNA KOMORA “Ovaobukajeizuzetnodobroosmišljena,kakoprogramski,takoiusmislu polaznika, koji dolaze iz različitih oblasti, od studenata do preduzeća iz raznihdjelatnostiiambasada.Svepohvaleorganizatorunaizborukvalitetnih predavača i izboru interesantnih i aktuelnih tema.” ANA NOVAKOVIĆ, AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA “Dobra atmosfera, odlična organizacija i mnogo znanja, zbog toga pohađanjeobukezamenepredstavljajednolijepo, pozitivnoijakokorisno iskustvo. Svaka čast sjajnim predavačima koji su nas naučili mnogim vještinama,kojemožemoprimjenjivatiusvakodnevnomradu.Dostamojih predrasuda kad je PR u pitanju je razbijeno na ovoj obuci. Sve što sam naučila dosta će mi pomoći u poslu.” KSENIJA VUJOŠEVIĆ, STUDENTKINJA “Škola je prevazišla moja očekivanja. Prije svega, vrlo je profesionalno organizovana.Interesantnoječutiljudekojiimajutolikoiskustvauoblasti PR-a i komunikacija i vjerujem da će mi pohađanje ove obuke mnogo pomoćiumomdaljemangažmanu.Utomsmislupreporučilabihjesvima, jer su vještine komuniciranja neophodne u bilo kojoj profesiji.” JANA TADIĆ, STUDENTKINJA “Mojaočekivanjaodoveškolesubilavelika,jersamznalakosupredavači. Sve je bilo vrlo korisno i na jednom visokom profesionalnom nivou, sjajna ekipa, dobra atmosfera, interesantna predavanja, predavači koji su veliki stručnjaci. Sve u svemu, škola je prevazišla moja očekivanja.” JELENA PELEVIĆ, FOND ZA ZDRAVSTVO “S obzirom na to da sam do nedavno bila u novinarskoj profesiji, ova obuka bila je vrlo korisna, jer trenutno radim kao PR. Od vrhunskih stručnjaka i ove oblasti može dosta da se nauči, kroz zanimljive primjere, dosta prakse i zadataka koje nam daju da riješimo.” ANJA BAŠIĆ, MONTE-HU TRADING “Poslije svakog predavanja i treninga sam bila sigurna da su moja znanja i vještine na većem nivou nego ranije. Privilegija je učiti od osoba s tolikim iskustvom, koji nesebično i posvećeno dijele svoje znanje.” MILENA KNEŽEVIĆ, ADRIATIC TRAVEL “Ono što je najvažnije za mene je što nam najkompetentniji ljudi iz ove oblasti u našoj zemlji prenose svoja znanja i iskustva.”
 9. 9. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com JELENA MARKOVIC ČADJENOVIĆ, PR U KRALJEVSKOM TEATRU ZETSKI DOM Obuka iz oblasti PR –a koju organizuje CEPI bila je za mene prvi i jakovažankorakdauplovimunovevode,upotpunodruguprofesiju. Godinamasambilanovinarnateleviziji.Iakojeradumedijimadobar preduslov za bavljenje odnosima s javnostima, tek sam na „našoj“ školici, kako je zovemo mi polaznici CEPI-ja, uvidjela koliko se ova profesijarazlikujeodnovinarstva.Takođe,naučilasamdajeuvremenu u kome živimo, dobar imidž institucija i kompanija nemoguć bez dobrogPR-a,apraktičnaiskustvanašihpredavača,kojasunesebično podijelili sa nama, naučila su me neophodnim alatima da budem spremna da apliciram za posao i od prvog dana ih primjenjujem. Tako se i dogodilo. Ubrzo sam se zaposlila u Kraljevskom teatru Zetskidom,aprvizadatakzamenebićedananajboljinačinpredstavim MIT festival koji organizujemo u Teatru. I na kraju, ali ne najmanje važno,dobilasamjošjednovrijednoiskustvonaCEPIobuci.Uživajući u sjajnoj atmosferi, naša grupa se upoznala i da, stekla sam nove prijatelje. Baš kako su naši mentori jednom kazali: „ Smijali smo se, radili i uživali !“ NIKOLA MARKOVIĆ, ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA 'Lično iskustvo mi daje za pravo da mogu realno da procjenim da kvalitet obuke, slobodno možemo reći škole koju ste organizovali uveliko prevazilazi okvire Crne Gore, i za mene je to najveći uspjeh vašeg projekta, pokazati i dokazati da imamo dovoljno znanja, stručnosti i vještine da na svim poljima budemo konkurentni i sopstvenim resursima stvramo i širimo znanja i iskustva ne zaviseći odstručnjakasastarane.Dakleobukaikoncepcijasuodlični,predavači stručniikompetentni,temedobroselektovane.Zasveštosamnaveo najbolji dokaz je energija koju ste proizveli kod polaznika, želja da se naučeno pokaže kroz projektni zadatak i atmosfera na formalnim i neformalnim druženjima. NIKOLA NIKOLIĆ, ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA 'Ovih mjesec i po dana ostavili su mi odlične utiske i, priznajem, umnogome prevazišli očekivanja. Nešto što mi je u startu zvučalo kaonizjednoličnihpredavanjapretvoriloseusjajnodruženje.Pored toga, pokazalo se da je PR kompleksna oblast i da se mnogo toga mora naučiti, iako u početku djeluje da se sve može sročiti u par rečenica.Dakle,vrhunskipredavači,korisnelekcijeinovaprijateljstva – dobitna Cepi kombinacija'.
 10. 10. IVANA BULATOVIĆ, MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA: 'Počinjem da istinski vjerujem da su neke stvari i neki ljudi predodređeni da donose dobro, ali da se i u tom dobru pronađu. Vjerujem da je ono što naše energije prepoznaju upravo ta smjelost da od života tražimo ono što nam pripada - najbolje. I to podrazumijevamo i na tome predano radimo. Kao mala sam verovala da su samo dečji osmesi vredni pažnje. I nekakomeživotnijeopovrgaoutomrazmišljanju,semnekolikoizuzetnih situacija. E pa vi, dragi ljudi, spadate u te izuzetke. Ovih mesec i nešto danasmopotvrdiliproročanstvočuvenoggenija,“lepotaćespasitisvet”! Lepotaduše,kreativnosti,snageiuma!Hvalavamnatomeštosmoposebni i drugačiji. I što se smejemo od smeha!' BOŽICA VUJOVIĆ, PR, REFERENT MARKETINGA I PRODAJE - KATALOG PROPISA Mjesto i vrijeme đe počinje priča čije rečenice ispisujemo riječima koje nastajuprilikomsusretanjarazličitihenergija,poučnihikvalitetnoprenešenih iskustava, trenucima đe nastaju nova prijateljstva, đe neizostaje smijeh je upravo mjesto i vrijeme koje su rezervirani za PR obuke u organizaciji CEPI-ja. Želite promjene, a nijeste sigurni da ste spremni za iste? Prijavite se na CEPI obuke i promjene počinju. S vjerom da ćete raširiti vaša krila, kao i da će ista na obukama biti očvrsnuta a potom krenuti let ka nebeskim visinama.' TINA DIMIĆ, PR MENADŽER CEPIjezamenejednopredivnoiskustvo.Upoznalasampuuunopredivnih ljudi i svima im je zajedničko – želja za sopstvenim razvojem. Ono što bih izdvojilakaojedanodbitnijihmomenatajestetoštosamrazbilapredrasudu prema poslu PR-a, koji mi, novinari, bez namjere ali iz neznanja o tome šta sve podrazumijeva taj posao, često podcjenjujemo. Novinarstvo i PR su veoma slične profesije koje imaju isti zadatak – saopštavanje istine. Predavačiuškolicisusjajniljudiiistinskiprofesionalcikojisubezzadrške, tokom predavanja i vježbi, podijelili znanja i sopstvena iskustva, a istovremeno kod svakog od nas probudili strast za ovim poslom. Već par mjeseci sam PR menadžer u jednoj mladoj PR agenciji, nakon decenijeprovedeneunovinarskimvodama.NakoniskustvauCEPI-jučini mi se da bih neke stvari drugačije radila i u ulozi novinarke, zato mislim da bi bilo dobro i podjednako važno da i novinari prođu školicu, kao i oni koji sebe vide ili su već u PR vodama, jer vjerujte u CEPI-ju naučite da i ona znanja koja posjedujete koristite na mnogo bolji, kreativniji i korisniji način. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com
 11. 11. PREDAVAČI S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) cepi.pr.obuka@gmail.com
 12. 12. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) cepi.pr.obuka@gmail.com ELEONORA ALBIJANIĆ Eleonora Albijanić je  diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistirirala na Fakultetu političkih nauka, odsjek novinarstvo i PR. Odnosima sa javnošću bavi se dvije decenije, svoju karijeru započela je u Nacionalnoj turističkoj organizaciji kao PR menadžer, nastavila u Telenoru kao menadžer korporativnih komunikacija,  a već tri  godine je u Elektroprivredi Crne Gore na mjestu rukovodioca sektora za eksternu komunikaciju.  Eleonora je dugogodišnji član Evropske asocijacije direktora komunikacija i regionalni koordinator za Crnu Goru, dobitnik je nagradePROPRAwardzadoprinosrazvojuPRstrukeuJugoistočnoj Evropi,abilajeiprvipredsjednik Crnogorskogudruženjazaodnose sa javnošću. Aktivan je član je CSR trenerskog tima nevladine organicije CRNVO, kao i PR trenerskog tima Instituta za medije. Eleonora je jedan od osnivača Strugar&Albijanić Instituta za edukaciju, komunikaciju i savjetovanje (S&A Communications). Rukovodilac sektora za eksternu komunikaciju u Elektroprivredi Crne Gore MIODRAG STRUGAR Miodrag Strugar je diplomirao na Filozofskom fakultetu, Odsjek za srpskohrvatskijezikiknjiževnost.MagistarskutezuradinaFakultetu političkih nauka, Odsjek novinarstvo. Od 2002. profesionalno se bavi odnosima s javnostima, i to u svim njegovimaspektima:odnosismedijima,interniieksterniPR,razvoj i implementacija komunikacionih strategija, lobiranje, krizna komunikacija, organizacija događaja, osmišljavanje i sprovođenje PRkampanja,razvojiimplementacijastrategijadruštvenoodgovornog poslovanja i sponzorstava. Predavačje,trenerikonsultantbrojnimorganizacijama,preduzećima i u crnogorskim i međunarodnim PR školama. Član je tima koji je izradio Komunikacionu strategiju za pristup Crne Gore Evropskoj Uniji 2014-2018, a učestvovao je u izradi i implementaciji strategija komunikacija za brojna domaća i strana preduzeća i organizacije. U Opatiji je 2013. godine dobio međunarodnu nagradu PRO PR Award za doprinos razvoju PR profesije u Jugoistočnoj Evropi. MiodragjejedanodosnivačaStrugar&AlbijanićInstitutazaedukaciju, komunikaciju i savjetovanje (S&A Communications). Izvršni direktor radija Antena M i nezavisni konsultant za PR i komunikacije
 13. 13. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com MILORAD JOVOVIĆ Prof. dr Milorad Jovović je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Podgorici od 1992. godine. Krajem 2011. izabran je za vanrednog profesoranapredmetimaOrganizacionoponašanjeiMeđunarodni marketing. Od pokretanja magistarskih studija na Ekonomskom fakulteturukovodilacjesmjeraMeđunarodnimarketing.Oddecembra 2006.godinedonovembra2012.godineobavljaojedužnostdekana Ekonomskogfakulteta.Danasobavljafunkcijurukovodiocaprograma dvojne diplome sa Univerzitetom iz Nice. Od 1996. godine stalni je saradnik Agencije za ispitivanje javnog mnjenja DAMAR za tržišna istraživanja. U periodu oktobar 2001. - oktobar 2002. godine, bio je angažovan kao stručni konsultant američke nevladine organizacije za podršku medijima IREX, za marketing i menadžment, u njihovoj kancelariji u Podgorici. U RTV Crne Gore obavljao je poslove stalnog stručnog konsultanta za oblast istraživanja potrošača i marketing strategije (2003-2004). U novembru 2010. godine izabran je za člana Savjeta Centralne banke Crne Gore. Jedan je od osnivača Centra za edukativne i promotivne inicijative (CEPI). Govori, čita i piše engleski i italijanski jezik. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici BOJANA FEMIĆ-RADOSAVOVIĆ BojanaFemić-RadosavovićjediplomiralanaEkonomskomfakultetu u Podgorici, gdje je završila i magistarske studije. U završnoj je fazi izrade doktorske disertacije na temu: "Uticaj novih medija na lojalnost potrošača u uslugama na primjeru bankarskog sektora u Crnoj Gori". Bojana je od 2005. godine zaposlena prvo kao demonstrator, a ondakaosaradnicaunastavinagrupipredmetaizoblastiMarketinga na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i Studijama menadžmenta u Podgorici i Bijelom Polju, a angažovana je i na Fakultetu likovnih umjetnosti (studijski program Grafički dizajn) i Građevinskom fakultetu. Učestvovala je u brojnim istraživačkim projektima i pohađala veliki broj kurseva i seminara iz oblasti marketinga, komunikacija i PR-a, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Jedan je od osnivača i izvršni direktor Centra za edukativne i promotivne inicijative (CEPI). Tečno govori engleski jezik, ima napredno znanje španskog, a služi se i francuskim jezikom. Saradnica u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Podgorici
 14. 14. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com RADOJE CEROVIĆ Radoje Cerović je klinički psiholog, poslovni konsultant, stručnjak zapsihologijukomunikacije.Diplomiraojeimagistriraopsihologiju na La Sapienza univerzitetu u Rimu. Ima 18 godina iskustva u domenuposlovnogkonsaltingaitreninga,poslovne,menadžerske i prodajne komunikacije. Radoje je izvršni direktor Communication Strategies & Consulting, konsultantske kuće čiji ključni klijenti su u Italiji i drugim zemljama EU. Među najvažnijim klijentima su automobilske kuće (Peugeot, Citroen, Suzuki, Land Rover, itd), telekomunikacijske kompanije, farmaceutske firme, kao i javni sektor u Italiji i Crnoj Gori. Koautor je knjige "La nuova cultura aziendale" (nova poslovna kultura) izdate u Milanu (Franco Angeli editore, 2011). Izvršni direktor Communication Strategies & Consulting RAJKO ŠEBEK Rajko Šebek je završio Elektrotehnički fakultet u Podgorici, a magistrant je na smjeru mediji i PR na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Od1998.do2010.godineradiojekaonovinariurednikuinformativnom programu TVCG i TV IN. Od oktobra 2010. godine, Rajko je svoju karijeru nastavio kao Direktor direkcije za odnose sa javnošću u Elektroprivredi Crne Gore. Prošao je mnogobrojne obuke iz oblasti novinarstvaiodnosasajavnošćuuzemljiiinostranstvuiučestvovao uizradiiimplementacijikomunikacionihstrategijanekolikoinstitucija i privrednih subjekata. Član je Evropskog udruženja direktora korporativnih komunikacija (EACD) sa sjedištem u Briselu. Direktor direkcije za odnose s javnošću u Elektroprivredi Crne Gore
 15. 15. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com MARIJA JOVOVIĆ Marija Jovović je diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici, a magistirirala na Fakultetu političkih nauka, odsjek novinarstvo i PR. Odnosima s javnošću se bavi od 2005. godine kada je radila kao PR menadžer u Ministarstvo radaisocijalnogstaranja.Tokomsvoje desetogodišnje karijere kao PR menadžer je radila u: Zavodu za sankcija,Upravicarina,Upravipolicije,Ministarstvuradaisocijalnog staranja. Danas radi na poslovima PR menadžera u Ministarstvu prosvjete. Marija je pohađala brojne škole, obuke i seminare na temu odnosa s javnošću u zemlji i inostranstvu. Praksu iz oblasti odnosa s javnošću obavljala je u kompaniji “The Blaine Group, A Total Communications Agency”, Los Angeles-USA. PR menadžer u Ministarstvu prosvjete NADEŽDA SREDANOVIĆ Nadežda Sredanović je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program: srpska književnost i jezik sa opštom književnošću. Magistarsku tezu radi na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, odsjek novinarstvo i PR. Profesionalno iskustvo u odnosima s javnošću stiče u Sekretarijatu za informacije a kasnije u Birou za odnose s javnošću Vlade Crne Gore.BilajeurednikprvogwebsajtaVladeCrneGoreikoordinator interresornih obuka u oblasti web komunikacija. Od 2007. godine radi u mkompaniji MTEL, u Službi za marketing i PR. Pohađala je brojne škole, obuke i seminare na temu odnosa s javnošću, web komunikacija i društvenih mreža - u zemlji i inostranstvu. Tečno govori engleski jezik, ima napredno znanje italijanskog i francuskog, a služi se i turskim jezikom. Zaposlena u kompaniji MTEL, u Službi za marketing i PR
 16. 16. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com NINA REDŽEPAGIĆ Nina Redžepagić je rođena u Podgorici, 1982 godine. Nina je producentispecijalistazakomunikacijeizoblastienergetike,zaštite životne sredine i bankarstva. Studirala je u Bolonji, na Fakultetu DAMS - smjer za istoriju i kritiku pozorišta i televizije. Diplomirala je multimedijalnu režiju na filmskoj akademiji ESRA, Skoplje nakon čegajeupisalaimagistarskestudijeizoblastiprodukcije.Angažovana je na više projekata finansiranih od strane Evropske unije. Vlasnica je OR firme iz Podgorice, koja je specijalizovana za produkcijuiorganizacijudogađaja,zafilmskuipozorišnuprodukciju, marketing i komunikacije. Tečno govori engleski i italijanski jezik.Izvršna direktorica OR MILOŠ MILOŠEVIĆ Miloš Milošević je izvršni i kreativni direktor studija za interaktivni dizajn Fleka. On je UWC alumni (Atlantic College, UK), diplomirao je na Istituto Europeo di Design u Milanu (Digitalni dizajn), gdje je nakon studija počeo i da predaje web dizajn za grafičke dizajnere. Miloš je jedan od osnivača kompanije Fleka, koja okuplja mali, ali kreativan i talentovan tim dizajnera i developera. On je iskusan UX/UI dizajner koji je radio na brojnim međunarodnim projektima za kompanije kao što su Nike, Prada, Vodafone, BMW, Audi itd. Tečno govori engleski i italijanski jezik. Izvršni i kreativni direktor studija za interaktivni dizajn Fleka
 17. 17. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com LJILJANA BURZAN-NIKOLIĆ Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici, gdje je i magistrirala u januaru 2000. godine na temu PR-a. PRizučavavišeod20,apraktikuje15godina. Osmislilajeirealizovala nadesetinekampanja,štokaoPRdirektoricaisuvlasnicamarketing agencije “Incognito”, što kao slobodni profesionalac: Društvo građana za zaštitu Herceg Novog - Stop silosima u Zelenici, Dan sunca - Sunce svima isto grije, Drugi međunarodni sajam knjige - Pročitajživot,proživiknjigu,WWF-Pametuglavu,plannapopravni (hidrocentralenaMorači),Centarzastručnoobrazovanje-Stručno je ključno, Pivara Trebjesa - Reciklaža nije gnjavaža, Ster Cinema - otvaranje, Save thew children - Ne okreći glavu, Ex Yu Fest 08 - Ima neka trajna veza... 2012.godineosnovalajeirealizujeMeđunarodnifestivallutkarstva uPodgorici(idrugimgradovimaCrneGore).Razmišljanjaoživotu, komunikaciji, različitim temama objavljuje na svom blogu Ljilja i zbilja: ljiljaizbilja.blogspot.com. Razvija lični brend "LilaVila". MILICA KADIĆ-AKOVIĆ MilicaKadić-Akovićje diplomiralanaFilološkomfakultetuUniverziteta uBeogradu,naodsjekusaengleskijezikiknjiževnost,amagistiriralau Škotskoj, University of Stirling, u oblasti Odnosa s javnošću. Ona je predavač na Univerzitetu Crne Gore i to na Fakultetu političkih nauka kao i na Institutu za strane jezike. Pored toga, Milica je lektor, simultaniprevodilacilicenciranitrenerDirektoratazakonferencijsko prevođenje (SCIC).   Oblasti istraživanja kojima se Milica najviše bavi jesu jezik u komunikacijiiodnosisjavnošću.OnajedobitnicanagradeKongresa PRstručnjakazadoprinosovojoblasti.Onajeučestvovala,govorila i prevodila na više od 300 konferencija u zemlji i inostranstvu. Ima licencu za rad sa: UN agencijama, WHO, WB, WTO, CoE, NATO, ILO, ETUC itd. Predavač na Univerzitetu Crne Gore Profesionalac u oblasti komunikacija
 18. 18. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com JELENA RADONJIĆ-ĐURKOVIĆ Jelenajerođena1981.godineuKotoru.DiplomiralajenaEkonomskom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 8.98. Magistarsku tezu je posvetila temi društveno odgovornog poslovanja i načinu na koji se taj koncept primjenjuje u kompanijama širom svijeta i kod nas i odbranila je 2014. godine. Usavršavanje na polju odnosa s javnošću stekla je u Međunarodnoj školi za komunikaciju (ISOC) u Londonu. Posjeduje preko osam godina iskustva u odnosima s medijima, planiranjuisprovođenjuaktivnostieksterneiinternekomunikacije, društvenoodgovornogposlovanja,kriznekomunikacije,sponzorstava, donacija i organizacije događaja. Jelenatrenutnoradikaoekspert za PRikorporativnukomunikaciju u Crnogorskom Telekomu. Članica je globalnog komunikacijskog timaDeutscheTelekomaimeđunarodnogtimazarazvojisprovođenje globalne strategije za društveno odgovorno poslovanje Deutsche Telekoma. Govori engleski i italijanski jezik. ADRIJANA HUSIĆ Menadžerzakorporativnekomunikacijeidruštvenoodgovornoposlovanje u kompaniji Azmont investments, od jula 2015. godine. Svoju bogatu petnaestogodišnju karijeru započela je u lokalnoj nevladinoj organizaciji gdjejeodpozicijevolonteranapredovaladoliderskihpozicija.Korporativno iskustvo počela je da stiče 2009. godine i od samih početaka obavlja pozicije koje objedinjuju PR, odnosno odnose sa javnošću i društveno odgovorno poslovanje. 2011. postaje dio tima komunikacija u Telenoru gdje je četiri godine bila jedan od nosilaca eksterne komunikacije, a kao menadžerTelenorfondacijeprepoznatstručnjakzadruštvenoodgovorno poslovanje. U isto vrijeme obavljala je funkciju potpredsjednika komiteta za društveno odgovorno poslovanje Američke privredne komore u Crnoj Gori. Obavljajući dužnosti na različitim radnim mjestima i pozicijama postigla je značajne rezultate u oblasti PR-a i društveno odgovornog poslovanja, prepoznatljivim aktivnostima i projektima koji su uključivali edukaciju mladih i imali veliki značaj za lokalnu zajednicu. Iskustvo u profesionalnom radu iz oblasti korporativnih komunikacija, ljudskih prava i socijalne zaštite, razvijanja kapaciteta i aktivizma mladih sticala je u zemlji i inostranstvu. Završila je studije Socijalne politike i socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka. Tečno govori engleski jezik, a služi se njemačkim, turskim i francuskim jezikom. Aktivan je član crnogorskeblogerskezajednice,gdjenasvomtravelblogukarakterističnim i neposrednim stilom prenosi svoje utiske sa mnogobrojnih putovanja. Putovanja je čine bogatijom, a Istanbul je grad kojem se uvijek vraća i koji doživljava kao svoj drugi dom. Menadžer za korporativne komunikacije i društveno odgovorno poslovanje u kompaniji Azmont investments Ekspert za PR i korporativnu komunikaciju u Crnogorskom Telekomu
 19. 19. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) cepi.pr.obuka@gmail.com maj / jul 2016

×