Publicidad

UD1. L'organització econòmica de les societats

5 de Sep de 2019
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

UD1. L'organització econòmica de les societats

 1. 1. L’organització econòmica de les societats Com funcionen els processos econòmics? Elisabet Castany
 2. 1. Les activitats econòmiques Què entenem per activitat econòmica? És el conjunt d’activitats que porten a terme els éssers humans per cobrir les diverses necessitats de les persones i de les societats, sigui produint béns o prestant serveis. Inclou 3 fases: Comercia- lització Consum Producció
 3. Producció En aquesta fase les empreses han de decidir quins béns produeixen, en quina quantitat i quins mitjans han d’emprar. En la producció de béns es combinen els recursos naturals, la tècnica i el treball. • Satisfan directament les necessitats dels consumidors. Béns de consum •Són els materials, les màquines, les eines, etc. que s’utilitzen per a la producció de bens de consum. Béns de producció
 4. Comercialització És l’apropament dels béns produïts als consumidors. Aquesta fase inclou els processos d’emmagatzematge, transport i venda. 2 nivells Venda a l'engròs Venda al detall Els majoristes compren grans quantitats de productes que, posteriorment, venen a altres comerciants o empreses. Els detallistes compren petites quantitats als majoristes i les venen al públic.
 5. Consum La compra de béns i serveis permet satisfer les nostres necessitats. És a dir, podem consumir productes o utilitzar béns o serveis.
 6. 2. Factors de producció Per produir béns i serveis necessitem uns recursos naturals i el treball de persones, a més de capital, tecnologia i coneixement. Aquests són els factors de producció. Recursos naturals Treball Capital Tecnologia i coneixement
 7. Els recursos naturals Són els elements que aprofitem i transformem de la natura per satisfer les nostres necessitats. Aquests recursos són limitats i s’esgoten, per tant, hem d’evitat sobreexplotar-los.
 8. El treball És tota activitat humana, física o intel·lectual, útil per produir béns o subministrar serveis, necessaris per a les persones i les societats.
 9. El capital Indispensable per produir béns i serveis: Capital físic • Elements materials: terrenys, instal·lacions, maquinària, matèries primeres. Capital financer • Són els diners necessaris per fundar l’empresa i mantenir la seva activitat.
 10. La tecnologia i el coneixement Producció manual Producció mecanitzada Producció tecnificada
 11. 3. Els sectors econòmics Primari Secundari Terciari Quaternari
 12. El sector primari Anomenem sector primari a aquelles activitats destinades a obtenir aliments i matèries primeres del medi natural: l’agricultura, la ramaderia, la pesca i l’explotació forestal.
 13. El sector secundari El sector secundari inclou les activitats econòmiques que transformen matèries primeres que provenen de la natura en productes elaborats: indústria, construcció, mineria i explotació de fonts d’energia.
 14. El sector terciari Engloba una gran diversitat d’activitats que no produeixen un bé material, sino que ofereixen un servei a la població o a les empreses. Hi ha un sector terciari banal, dedicat a les activitats que requereixen poca preparació i que acostumen a estar mal remunerades.
 15. Sector quaternari Engloba aquelles activitats relacionades amb la gestió i la distribució de la informació, així com les activitats de recerca i innovació econòmica, social i cultural. És un sector que requereix mà d’obra molt qualificada.
 16. 4. Els sistemes econòmics Un sistema econòmic és la manera com es produeixen els béns i els serveis en una societat, per poder respondre les preguntes sobre què han de produir, com ho han de fer i per a qui. Sistema de subsistència Sistema capitalista Sistema d’economia planificada Economies alternatives
 17. El sistema de subsistència En aquest sistema, les persones produeixen tot allò que necessiten per cobrir les seves necessitats bàsiques. Treballen la terra per obtenir aliments, construeixen les seves cases, confeccionen els seus vestits, etc. Es tracta d’un sistema econòmic propi de nivells de desenvolupament molt escàs
 18. El sistema capitalista Es basa en la llei de la oferta i la demanda per aconeguir preus justos que permetin a les persones satisfer les seves necessitats. Els mitjans de producció (terres, maquinària, tecnologia, empreses,…) són de propietat privada. Se’l coneix també com a sistema de lliure mercat.
 19. El sistema d’economia planificada No reconeix la propietat privada dels medis de producció. L’Estat és qui controla tots els aspectes de l’economia, i, per tant, és el propietari de les empreses, decideix què s’ha de produir i en quina quantitat, i fixa els preus i com es repartiran els beneficis.
 20. Les economies alternatives Aquestes economies rebutgen el sistema capitalista perquè consideren que aquest model no respon a les necessitats reals del conjunt de la població i fomenta les desigualtats.
 21. Treball amb mapes (Pàg. 65 llibre)
Publicidad