Experiential marketing

E
Elite Marketing GroupElite Marketing Group
EElliittee MMaarrkkeettiinngg 
GGrroouupp
Event Professionals- AA MMuusstt FFoorr AA SSuucccceessssffuull 
EEvveenntt MMaarrkkeettiinngg 
OOrrggaanniizziinngg aann eevveenntt iiss aa hhuuggee aaffffaaiirr.. AAnnyy eevveenntt tthhaatt iiss ggooiinngg ttoo 
bbee hheelldd aatt aa bbiigg lleevveell rreeqquuiirreess mmoonneeyy,, ttiimmee,, ppllaannnniinngg aanndd 
oorrggaanniizzaattiioonn.. AAccttuuaallllyy ppllaannnniinngg aanndd oorrggaanniizzaattiioonn ccoommeess ffiirrsstt,, 
eevveenn bbeeffoorree tthhee mmoonneeyy!! AA ffaaiilleedd eevveenntt wwiillll bbee aa hhuuggee ssmmeeaarr 
oonn tthhee hhoosstt’’ss nnaammee aanndd tthhuuss nnoo eennttiittyy ccaann rriisskk tthhiiss 
hhaappppeenniinngg,, nnoo mmaatttteerr wwhhaatt tthhee ccoosstt.. 
GGoooodd ppllaannnniinngg aanndd oorrggaanniizzaattiioonn mmaakkee eevveerryytthhiinngg wwoorrkk.. IIff yyoouu 
aarree ggooiinngg ttoo ssppeenndd aa hhuuggee ssuumm ooff mmoonneeyy aanndd yyoouu ddoonn’’tt kknnooww 
tthhee wwaayy ttoo pprrooppeerrllyy iimmpplleemmeenntt tthheemm,, yyoouu wwiillll aallwwaayyss ffaaccee aa 
hhuuggee rriisskk ooff lloossss.. TToo oovveerrccoommee tthhiiss pprroobblleemm,, mmaannyy ppeeooppllee 
hhiirree eevveenntt mmaarrkkeettiinngg ccoommppaanniieess ttoo oorrggaanniizzee tthhiinnggss..
TThhee ffuunnccttiioonn ooff aann eevveenntt mmaarrkkeettiinngg ccoommppaannyy iiss ttoo mmaannaaggee 
eevveerryytthhiinngg tthhaatt iiss rreeqquuiirreedd ttoo mmaakkee tthhee eevveenntt aa pprrooffiittaabbllee aanndd 
ssuucccceessssffuull vveennttuurree.. TThhee eevveenntt mmaannaaggeemmeenntt mmaarrkkeett hhaass bbeeeenn 
bboooommiinngg iinn tthhee rreecceenntt ttiimmeess.. DDuuee ttoo tthhee hhuuggee iinnvveessttmmeennttss tthhaatt aarree 
iinnvvoollvveedd iinn aannyy eevveenntt,, ppeeooppllee ddoonn’’tt wwaanntt ttoo rruunn tthhee rriisskk ooff lloosssseess.. 
TThheeiirr rreeppuuttaattiioonnss aarree aallssoo aatt ssttaakkee.. 
SSoommee ooff tthhee aaddvvaannttaaggeess tthhaatt tthhee eevveenntt mmaarrkkeettiinngg ssttrraatteeggyy pprroovviiddeess 
aarree:: 
· TTaakkiinngg ccaarree ooff yyoouurr nneeeeddss:: TThheessee pprrooffeessssiioonnaallss wwiillll ccaatteerr ttoo yyoouurr 
nneeeeddss aanndd aasskk eevveerryytthhiinngg tthhaatt yyoouu rreeqquuiirree ffoorr tthhee eevveenntt.. TThheeyy wwiillll 
ffoorrmmuullaattee eevveerryytthhiinngg iinn aa wwaayy tthhaatt wwiillll bbee ssaattiissffaaccttoorryy ffoorr yyoouu aanndd 
ffoorr yyoouurr aauuddiieenncceess.. 
· TThheeyy wwiillll ttaakkee ccaarree ooff yyoouurr ttaarrggeett aauuddiieennccee:: EEvveerryy eevveenntt iiss mmeeaanntt ffoorr 
tthhee ttaarrggeett aauuddiieennccee wwhheetthheerr iitt iiss ddoonnee ffoorr tthhee pprrooffiittss oorr ffoorr 
ssuuppppoorrttiinngg aa ccaauussee.. TThheessee eevveenntt mmaannaaggeemmeenntt ccoommppaanniieess wwiillll ppllaann 
tthhee ssttrraatteeggyy ffoorr rreeaacchhiinngg tthhee ttaarrggeett aauuddiieennccee.. 
· DDeeaall WWiitthh tthhee mmeeddiiaa:: IIff yyoouu nneeeedd llaarrggeerr aauuddiieenncceess ffoorr yyoouurr eevveenntt,, 
tthheeyy wwiillll ddeeaall wwiitthh ddiiffffeerreenntt mmeeddiiaa lliikkee tteelleevviissiioonn,, nneewwssppaappeerrss oorr 
rraaddiioo ffoorr ggrreeaatteerr ccoovveerraaggee..
· Formulation of the plan: They prepare a plan aanndd ssttrruuccttuurree ffrroomm tthhee 
pprroommoottiioonn ooff tthhee eevveenntt ttoo vveennuuee aanndd gguueessttss,, aauuddiieennccee mmaannaaggeemmeenntt,, 
sseeccuurriittyy aarrrraannggeemmeennttss,, eenntteerrttaaiinnmmeenntt ppaacckkaaggeess,, ffoooodd aanndd eevveerryytthhiinngg 
tthhaatt wwiillll bbee tthhee ppaarrtt ooff tthhee eevveenntt.. TThheeyy wwiillll pprreesseenntt bbeeffoorree yyoouu aa 
ppllaannnneedd rreeppoorrtt ffrroomm ddaayy oonnee ttoo aafftteerr tthhee ccoommpplleettiioonn ooff tthhee eevveenntt.. 
· RReedduucceess tthhee rriisskk ooff lloossss:: SSoommee ooff tthheessee EEvveenntt mmaarrkkeettiinngg ffiirrmmss aallssoo 
pprroovviiddee aa gguuaarraanntteeee tthhaatt iinnccaassee tthhee cclliieenntt wwiillll ffaacceess aannyy lloossss,, tthheeyy 
wwiillll bbeeaarr cceerrttaaiinn ppeerrcceennttaaggee ooff iitt.. 
· SSeerrvviicceess ooff EExxppeerriieennttiiaall mmaarrkkeettiinngg:: EExxppeerriieennttiiaall mmaarrkkeett iiss aa mmeetthhoodd 
tthhaatt aalllloowwss tthhee ccoossttuummeerr ttoo bbee aann aaccttiivvee ppaarrttiicciippaanntt iinn tthhee mmaarrkkeettiinngg 
ssttrraatteeggyy.. TThhiiss iiddeeaa hhaass bbeeeenn wwiiddeellyy uusseedd bbyy mmoosstt ooff tthhee ccoommppaanniieess.. 
TThheessee ssttrraatteeggiieess aarree mmaaiinnllyy uusseedd bbyy tthhee ccoommppaannyy aatt tthhee ttiimmee wwhheenn iitt 
ppllaannss ttoo llaauunncchh aa nneeww pprroodduucctt iinn tthhee mmaarrkkeett.. TThheessee ttyyppee ooff llaauunncchh 
eevveennttss aattttrraacctt aa lloott ooff mmeeddiiaa aanndd hheellpp ccrreeaattee aa mmaarrkkeett ssttaannddiinngg ffoorr 
tthhee pprroodduucctt eevveenn bbeeffoorree iitt iiss ffoorrmmaallllyy iinnttrroodduucceedd.. WWoorrdd ooff mmoouutthh iiss aa 
ccoonncceepptt tthhaatt hhaass aallwwaayyss bbeeeenn aabbllee ttoo ccrreeaattee iittss mmaaggiicc wwhheerreevveerr 
iimmpplleemmeenntteedd aanndd eexxppeerriieennttiiaall mmaarrkkeettiinngg wwoorrkkss oonn tthhiiss ssttrraatteeggyy.. 
CCoonnssiiddeerriinngg tthhee ggrroowwtthh ooff ssoocciiaall nneettwwoorrkkiinngg ssiitteess,, tthhiiss ffoorrmmaatt 
rreeaacchheess aa lloott ooff ccoonnssuummeerrss..
CCoonnttaacctt IInnffoorrmmaattiioonn 
EElliittee MMaarrkkeettiinngg GGrroouupp 
AAddddrreessss :: 224477 WW 3355tthh SSttrreeeett,, SSuuiittee 770000,, 
NNeeww YYoorrkk,, NNYY 
UUnniitteedd SSttaatteess –– 1100000011 
EEmmaaiill :: iinnffoo@@eelliitteemmgg..ccoomm 
WWeebbssiittee :: hhttttpp::////wwwwww..eelliitteemmgg..ccoomm//
CCoonnttaacctt IInnffoorrmmaattiioonn 
EElliittee MMaarrkkeettiinngg GGrroouupp 
AAddddrreessss :: 224477 WW 3355tthh SSttrreeeett,, SSuuiittee 770000,, 
NNeeww YYoorrkk,, NNYY 
UUnniitteedd SSttaatteess –– 1100000011 
EEmmaaiill :: iinnffoo@@eelliitteemmgg..ccoomm 
WWeebbssiittee :: hhttttpp::////wwwwww..eelliitteemmgg..ccoomm//
1 de 6

Recomendados

10 treatment of oral cancer por
10 treatment of oral cancer10 treatment of oral cancer
10 treatment of oral cancervasanramkumar
478 vistas20 diapositivas
Stress management YP por
Stress management YPStress management YP
Stress management YPYogesh Kumar Shally
237 vistas21 diapositivas
Dinamizacion por
DinamizacionDinamizacion
DinamizacionLeonardo Favio Chávez Gasque
387 vistas10 diapositivas
Ethical hacking por
Ethical hackingEthical hacking
Ethical hackingHarold Giddings
257 vistas14 diapositivas
A guide-to-coteaching-1218036166994017-8 por
A guide-to-coteaching-1218036166994017-8A guide-to-coteaching-1218036166994017-8
A guide-to-coteaching-1218036166994017-8jhughes23
435 vistas17 diapositivas
Subject verb agreement+pronoun agreement. por
Subject verb agreement+pronoun agreement.Subject verb agreement+pronoun agreement.
Subject verb agreement+pronoun agreement.Hamza Abbasi
253 vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Voie de la perfection reésumé por
Voie de la  perfection reésuméVoie de la  perfection reésumé
Voie de la perfection reésuméRabah HELAL
372 vistas30 diapositivas
Tipos de tomas fotograficas por
Tipos de tomas fotograficas Tipos de tomas fotograficas
Tipos de tomas fotograficas Dolores Almonte Marte
476 vistas40 diapositivas
4ta. producción. La narración por
4ta. producción. La narración4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narraciónJalil Yubrán
260 vistas27 diapositivas
4ta. producción y narración por
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narraciónjesusdanielmx
186 vistas27 diapositivas
Primeros auxilios ami agos terminado por
Primeros auxilios ami agos terminadoPrimeros auxilios ami agos terminado
Primeros auxilios ami agos terminadogabrielasilvina1970
323 vistas18 diapositivas
Rhythm in theoretical photetics por
Rhythm in theoretical photeticsRhythm in theoretical photetics
Rhythm in theoretical photeticsHanna Anna
299 vistas10 diapositivas

La actualidad más candente(18)

Voie de la perfection reésumé por Rabah HELAL
Voie de la  perfection reésuméVoie de la  perfection reésumé
Voie de la perfection reésumé
Rabah HELAL372 vistas
4ta. producción. La narración por Jalil Yubrán
4ta. producción. La narración4ta. producción. La narración
4ta. producción. La narración
Jalil Yubrán260 vistas
4ta. producción y narración por jesusdanielmx
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narración
jesusdanielmx186 vistas
Rhythm in theoretical photetics por Hanna Anna
Rhythm in theoretical photeticsRhythm in theoretical photetics
Rhythm in theoretical photetics
Hanna Anna299 vistas
Elementos básicos de la plástica por ctruchado
Elementos básicos de la plásticaElementos básicos de la plástica
Elementos básicos de la plástica
ctruchado413 vistas
Insurance Investigations I’ve Been Involved In por Leonard H. Tocker
Insurance Investigations I’ve Been Involved InInsurance Investigations I’ve Been Involved In
Insurance Investigations I’ve Been Involved In
Leonard H. Tocker161 vistas
Pemanfaatan Inframerah pada Kesehatan por Ryan Ikhsan R
Pemanfaatan Inframerah pada KesehatanPemanfaatan Inframerah pada Kesehatan
Pemanfaatan Inframerah pada Kesehatan
Ryan Ikhsan R180 vistas
Positive psychology por Hamza Nasir
Positive psychologyPositive psychology
Positive psychology
Hamza Nasir316 vistas
Resum _ moment présent _ 02 por Rabah HELAL
Resum _ moment présent _ 02Resum _ moment présent _ 02
Resum _ moment présent _ 02
Rabah HELAL251 vistas
Head honchos of history por kealyduke
Head honchos of historyHead honchos of history
Head honchos of history
kealyduke252 vistas
Realidad virtual por tonarincon
Realidad virtualRealidad virtual
Realidad virtual
tonarincon277 vistas

Destacado

Sport, health and devolpment in haiti, presentation marc lògic por
Sport, health and devolpment in haiti, presentation marc lògicSport, health and devolpment in haiti, presentation marc lògic
Sport, health and devolpment in haiti, presentation marc lògicEsportsalutdesenvolupamenthaiti
490 vistas20 diapositivas
Lettre ouverte réaction à la nouvelle région occitanie por
Lettre ouverte  réaction à la nouvelle région occitanieLettre ouverte  réaction à la nouvelle région occitanie
Lettre ouverte réaction à la nouvelle région occitanieblogVAP
2.2K vistas3 diapositivas
Mamámena por
MamámenaMamámena
MamámenaMaria Garcia Palma
285 vistas24 diapositivas
Esport salut i desenvolupament, presentació marc lògic por
Esport salut i desenvolupament, presentació marc lògicEsport salut i desenvolupament, presentació marc lògic
Esport salut i desenvolupament, presentació marc lògicEsportsalutdesenvolupamenthaiti
530 vistas20 diapositivas
Le Conseil d'Etat rejette les recours contre la réforme des collèges por
Le Conseil d'Etat rejette les recours contre la réforme des collèges Le Conseil d'Etat rejette les recours contre la réforme des collèges
Le Conseil d'Etat rejette les recours contre la réforme des collèges blogVAP
1.3K vistas14 diapositivas
20160627 letra conselhèrs por
20160627 letra conselhèrs20160627 letra conselhèrs
20160627 letra conselhèrsblogVAP
300 vistas3 diapositivas

Destacado(13)

Lettre ouverte réaction à la nouvelle région occitanie por blogVAP
Lettre ouverte  réaction à la nouvelle région occitanieLettre ouverte  réaction à la nouvelle région occitanie
Lettre ouverte réaction à la nouvelle région occitanie
blogVAP2.2K vistas
Le Conseil d'Etat rejette les recours contre la réforme des collèges por blogVAP
Le Conseil d'Etat rejette les recours contre la réforme des collèges Le Conseil d'Etat rejette les recours contre la réforme des collèges
Le Conseil d'Etat rejette les recours contre la réforme des collèges
blogVAP1.3K vistas
20160627 letra conselhèrs por blogVAP
20160627 letra conselhèrs20160627 letra conselhèrs
20160627 letra conselhèrs
blogVAP300 vistas
Grains of gold contents por blogVAP
Grains of gold contentsGrains of gold contents
Grains of gold contents
blogVAP1.6K vistas
Automazione Newsletter e Comunicazioni por Gianluca Colombi
Automazione Newsletter e ComunicazioniAutomazione Newsletter e Comunicazioni
Automazione Newsletter e Comunicazioni
Gianluca Colombi158 vistas
Purdue Polytechnic Institute, A Transformative Plan por Gary Bertoline
Purdue Polytechnic Institute, A Transformative PlanPurdue Polytechnic Institute, A Transformative Plan
Purdue Polytechnic Institute, A Transformative Plan
Gary Bertoline1.6K vistas
Manifeste pour la réconciliation por blogVAP
Manifeste pour la réconciliationManifeste pour la réconciliation
Manifeste pour la réconciliation
blogVAP7K vistas
Las cançons de la manif por blogVAP
Las cançons de la manifLas cançons de la manif
Las cançons de la manif
blogVAP2.1K vistas
Infographie chiffres et données clés 2016 por blogVAP
Infographie chiffres et données clés 2016Infographie chiffres et données clés 2016
Infographie chiffres et données clés 2016
blogVAP2.4K vistas

Similar a Experiential marketing

Administ. recursos humanos por
Administ. recursos humanosAdminist. recursos humanos
Administ. recursos humanosPichi Peña
208 vistas23 diapositivas
Quantum Teaching AZKA Syifa Budi por
Quantum Teaching AZKA Syifa BudiQuantum Teaching AZKA Syifa Budi
Quantum Teaching AZKA Syifa BudiMochamad Febriansyah
305 vistas13 diapositivas
Organisational learning por
Organisational learningOrganisational learning
Organisational learningSatish Mahankuda
510 vistas20 diapositivas
Testing own idea for own thriller film por
Testing own idea for own thriller filmTesting own idea for own thriller film
Testing own idea for own thriller filmShaun Hardwick
201 vistas3 diapositivas
Tacto por
Tacto Tacto
Tacto vitovito22
251 vistas14 diapositivas
Tecnicasdeaprendizaje 100529155511-phpapp01 por
Tecnicasdeaprendizaje 100529155511-phpapp01Tecnicasdeaprendizaje 100529155511-phpapp01
Tecnicasdeaprendizaje 100529155511-phpapp01UNEMI
4.3K vistas27 diapositivas

Similar a Experiential marketing(20)

Administ. recursos humanos por Pichi Peña
Administ. recursos humanosAdminist. recursos humanos
Administ. recursos humanos
Pichi Peña208 vistas
Testing own idea for own thriller film por Shaun Hardwick
Testing own idea for own thriller filmTesting own idea for own thriller film
Testing own idea for own thriller film
Shaun Hardwick201 vistas
Tecnicasdeaprendizaje 100529155511-phpapp01 por UNEMI
Tecnicasdeaprendizaje 100529155511-phpapp01Tecnicasdeaprendizaje 100529155511-phpapp01
Tecnicasdeaprendizaje 100529155511-phpapp01
UNEMI4.3K vistas
Elaboración de textos por ardoises13
Elaboración de textosElaboración de textos
Elaboración de textos
ardoises13320 vistas
Elaboración de textos por ardoises13
Elaboración de textosElaboración de textos
Elaboración de textos
ardoises13129 vistas
Elaboración de textos por ardoises13
Elaboración de textosElaboración de textos
Elaboración de textos
ardoises13114 vistas
Elaboración de textos por ardoises13
Elaboración de textosElaboración de textos
Elaboración de textos
ardoises13152 vistas
Elaboración de textos por ardoises13
Elaboración de textosElaboración de textos
Elaboración de textos
ardoises13162 vistas
Método delphi paola arriaga por Pao Arriaga
Método delphi paola arriagaMétodo delphi paola arriaga
Método delphi paola arriaga
Pao Arriaga416 vistas
Effective communication por tanuja nair
Effective communicationEffective communication
Effective communication
tanuja nair699 vistas
Etica e postura profissional por Alvaro Basilio
Etica e postura profissionalEtica e postura profissional
Etica e postura profissional
Alvaro Basilio173 vistas
4ta. producción y narración por espanollpehz
4ta. producción y narración4ta. producción y narración
4ta. producción y narración
espanollpehz210 vistas
EVALUACION INSTITUCIONAL I por colegio5006
EVALUACION INSTITUCIONAL IEVALUACION INSTITUCIONAL I
EVALUACION INSTITUCIONAL I
colegio50061.7K vistas
Evacuación por fire507
EvacuaciónEvacuación
Evacuación
fire507188 vistas

Experiential marketing

 • 2. Event Professionals- AA MMuusstt FFoorr AA SSuucccceessssffuull EEvveenntt MMaarrkkeettiinngg OOrrggaanniizziinngg aann eevveenntt iiss aa hhuuggee aaffffaaiirr.. AAnnyy eevveenntt tthhaatt iiss ggooiinngg ttoo bbee hheelldd aatt aa bbiigg lleevveell rreeqquuiirreess mmoonneeyy,, ttiimmee,, ppllaannnniinngg aanndd oorrggaanniizzaattiioonn.. AAccttuuaallllyy ppllaannnniinngg aanndd oorrggaanniizzaattiioonn ccoommeess ffiirrsstt,, eevveenn bbeeffoorree tthhee mmoonneeyy!! AA ffaaiilleedd eevveenntt wwiillll bbee aa hhuuggee ssmmeeaarr oonn tthhee hhoosstt’’ss nnaammee aanndd tthhuuss nnoo eennttiittyy ccaann rriisskk tthhiiss hhaappppeenniinngg,, nnoo mmaatttteerr wwhhaatt tthhee ccoosstt.. GGoooodd ppllaannnniinngg aanndd oorrggaanniizzaattiioonn mmaakkee eevveerryytthhiinngg wwoorrkk.. IIff yyoouu aarree ggooiinngg ttoo ssppeenndd aa hhuuggee ssuumm ooff mmoonneeyy aanndd yyoouu ddoonn’’tt kknnooww tthhee wwaayy ttoo pprrooppeerrllyy iimmpplleemmeenntt tthheemm,, yyoouu wwiillll aallwwaayyss ffaaccee aa hhuuggee rriisskk ooff lloossss.. TToo oovveerrccoommee tthhiiss pprroobblleemm,, mmaannyy ppeeooppllee hhiirree eevveenntt mmaarrkkeettiinngg ccoommppaanniieess ttoo oorrggaanniizzee tthhiinnggss..
 • 3. TThhee ffuunnccttiioonn ooff aann eevveenntt mmaarrkkeettiinngg ccoommppaannyy iiss ttoo mmaannaaggee eevveerryytthhiinngg tthhaatt iiss rreeqquuiirreedd ttoo mmaakkee tthhee eevveenntt aa pprrooffiittaabbllee aanndd ssuucccceessssffuull vveennttuurree.. TThhee eevveenntt mmaannaaggeemmeenntt mmaarrkkeett hhaass bbeeeenn bboooommiinngg iinn tthhee rreecceenntt ttiimmeess.. DDuuee ttoo tthhee hhuuggee iinnvveessttmmeennttss tthhaatt aarree iinnvvoollvveedd iinn aannyy eevveenntt,, ppeeooppllee ddoonn’’tt wwaanntt ttoo rruunn tthhee rriisskk ooff lloosssseess.. TThheeiirr rreeppuuttaattiioonnss aarree aallssoo aatt ssttaakkee.. SSoommee ooff tthhee aaddvvaannttaaggeess tthhaatt tthhee eevveenntt mmaarrkkeettiinngg ssttrraatteeggyy pprroovviiddeess aarree:: · TTaakkiinngg ccaarree ooff yyoouurr nneeeeddss:: TThheessee pprrooffeessssiioonnaallss wwiillll ccaatteerr ttoo yyoouurr nneeeeddss aanndd aasskk eevveerryytthhiinngg tthhaatt yyoouu rreeqquuiirree ffoorr tthhee eevveenntt.. TThheeyy wwiillll ffoorrmmuullaattee eevveerryytthhiinngg iinn aa wwaayy tthhaatt wwiillll bbee ssaattiissffaaccttoorryy ffoorr yyoouu aanndd ffoorr yyoouurr aauuddiieenncceess.. · TThheeyy wwiillll ttaakkee ccaarree ooff yyoouurr ttaarrggeett aauuddiieennccee:: EEvveerryy eevveenntt iiss mmeeaanntt ffoorr tthhee ttaarrggeett aauuddiieennccee wwhheetthheerr iitt iiss ddoonnee ffoorr tthhee pprrooffiittss oorr ffoorr ssuuppppoorrttiinngg aa ccaauussee.. TThheessee eevveenntt mmaannaaggeemmeenntt ccoommppaanniieess wwiillll ppllaann tthhee ssttrraatteeggyy ffoorr rreeaacchhiinngg tthhee ttaarrggeett aauuddiieennccee.. · DDeeaall WWiitthh tthhee mmeeddiiaa:: IIff yyoouu nneeeedd llaarrggeerr aauuddiieenncceess ffoorr yyoouurr eevveenntt,, tthheeyy wwiillll ddeeaall wwiitthh ddiiffffeerreenntt mmeeddiiaa lliikkee tteelleevviissiioonn,, nneewwssppaappeerrss oorr rraaddiioo ffoorr ggrreeaatteerr ccoovveerraaggee..
 • 4. · Formulation of the plan: They prepare a plan aanndd ssttrruuccttuurree ffrroomm tthhee pprroommoottiioonn ooff tthhee eevveenntt ttoo vveennuuee aanndd gguueessttss,, aauuddiieennccee mmaannaaggeemmeenntt,, sseeccuurriittyy aarrrraannggeemmeennttss,, eenntteerrttaaiinnmmeenntt ppaacckkaaggeess,, ffoooodd aanndd eevveerryytthhiinngg tthhaatt wwiillll bbee tthhee ppaarrtt ooff tthhee eevveenntt.. TThheeyy wwiillll pprreesseenntt bbeeffoorree yyoouu aa ppllaannnneedd rreeppoorrtt ffrroomm ddaayy oonnee ttoo aafftteerr tthhee ccoommpplleettiioonn ooff tthhee eevveenntt.. · RReedduucceess tthhee rriisskk ooff lloossss:: SSoommee ooff tthheessee EEvveenntt mmaarrkkeettiinngg ffiirrmmss aallssoo pprroovviiddee aa gguuaarraanntteeee tthhaatt iinnccaassee tthhee cclliieenntt wwiillll ffaacceess aannyy lloossss,, tthheeyy wwiillll bbeeaarr cceerrttaaiinn ppeerrcceennttaaggee ooff iitt.. · SSeerrvviicceess ooff EExxppeerriieennttiiaall mmaarrkkeettiinngg:: EExxppeerriieennttiiaall mmaarrkkeett iiss aa mmeetthhoodd tthhaatt aalllloowwss tthhee ccoossttuummeerr ttoo bbee aann aaccttiivvee ppaarrttiicciippaanntt iinn tthhee mmaarrkkeettiinngg ssttrraatteeggyy.. TThhiiss iiddeeaa hhaass bbeeeenn wwiiddeellyy uusseedd bbyy mmoosstt ooff tthhee ccoommppaanniieess.. TThheessee ssttrraatteeggiieess aarree mmaaiinnllyy uusseedd bbyy tthhee ccoommppaannyy aatt tthhee ttiimmee wwhheenn iitt ppllaannss ttoo llaauunncchh aa nneeww pprroodduucctt iinn tthhee mmaarrkkeett.. TThheessee ttyyppee ooff llaauunncchh eevveennttss aattttrraacctt aa lloott ooff mmeeddiiaa aanndd hheellpp ccrreeaattee aa mmaarrkkeett ssttaannddiinngg ffoorr tthhee pprroodduucctt eevveenn bbeeffoorree iitt iiss ffoorrmmaallllyy iinnttrroodduucceedd.. WWoorrdd ooff mmoouutthh iiss aa ccoonncceepptt tthhaatt hhaass aallwwaayyss bbeeeenn aabbllee ttoo ccrreeaattee iittss mmaaggiicc wwhheerreevveerr iimmpplleemmeenntteedd aanndd eexxppeerriieennttiiaall mmaarrkkeettiinngg wwoorrkkss oonn tthhiiss ssttrraatteeggyy.. CCoonnssiiddeerriinngg tthhee ggrroowwtthh ooff ssoocciiaall nneettwwoorrkkiinngg ssiitteess,, tthhiiss ffoorrmmaatt rreeaacchheess aa lloott ooff ccoonnssuummeerrss..
 • 5. CCoonnttaacctt IInnffoorrmmaattiioonn EElliittee MMaarrkkeettiinngg GGrroouupp AAddddrreessss :: 224477 WW 3355tthh SSttrreeeett,, SSuuiittee 770000,, NNeeww YYoorrkk,, NNYY UUnniitteedd SSttaatteess –– 1100000011 EEmmaaiill :: iinnffoo@@eelliitteemmgg..ccoomm WWeebbssiittee :: hhttttpp::////wwwwww..eelliitteemmgg..ccoomm//
 • 6. CCoonnttaacctt IInnffoorrmmaattiioonn EElliittee MMaarrkkeettiinngg GGrroouupp AAddddrreessss :: 224477 WW 3355tthh SSttrreeeett,, SSuuiittee 770000,, NNeeww YYoorrkk,, NNYY UUnniitteedd SSttaatteess –– 1100000011 EEmmaaiill :: iinnffoo@@eelliitteemmgg..ccoomm WWeebbssiittee :: hhttttpp::////wwwwww..eelliitteemmgg..ccoomm//