TOKA-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Ο ρόλος της HDL στα μονοπάτια
μετάστασης καρκίνου στα οστά
Τμήμα Βιολογίας
Τόκα Ελπίδα
Εργαστήριο Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρική σχολή
Πανεπιστημίου Πατρών
Οστίτης Ιστός
Σημασία οστών
 Στήριξη και μορφή σώματος
 Προστασία εσωτερικών οργάνων
 Κίνηση (μύες & τένοντες)
 Αιμοποίηση
 Αποθήκευση ανόργανων συστατικών
 Αντίληψη ερεθισμάτων
Εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού που χαρακτηρίζεται από σκληρή
εξωκυττάρια ουσία.
Δομή μακρού οστού
• Επίφυση
• Μετάφυση
• Διάφυση
Φυσιολογία οστίτη ιστού
Τύποι οστίτη ιστού
• Σπογγώδες οστό: ελαφρύ με μορφή σπόγγου. Στις
κοιλότητες μεταξύ των οστικών δοκίδων υπάρχει ο
ερυθρός μυελός των οστών.
• Συμπαγές οστό: ιδιαίτερα πυκνό και ομοιογενές.
Διατρέχεται από τους πόρους των συστημάτων του
Havers. Παρουσιάζει τρείς επιφάνειες: i) Περιοστική,
ii)Ενδοστική, iii) Επιφάνειες των πόρων του Havers
Σύνθεση οστίτη ιστού
Εξωκυττάρια
θεμέλια ουσία
Κύτταρα οστίτη
ιστού
Οργανική Ανόργανη
Κολλαγόνο
Μη
κολλαγόνες
πρωτεΐνες
Υδροξυαπατίτης
Άλλα ιόντα
• Ερυθρός μυελός: στις επιφύσεις των
μακρών οστών και στα επίπεδα οστά.
Αποτελείται από αρχέγονα
αιμοποιητικά κύτταρα.
• Ωχρός μυελός: στη μυελική
κοιλότητα της διάφυσης των μακρών
οστών. Αποτελείται κυρίως από
λιποκύτταρα.
• Στρώμα του ΜΟ: Αποτελείται από
πολυδύναμα μεσεγχυματικά κύτταρα
Μυελός των οστών (ΜΟ)
(Uccelli et al., 2008; Bukett, 2006 )
Κύτταρα οστίτη ιστού
Οστεοκύτταρα
Επενδυτικά κύτταραΟστεοβλάστες
• Βρίσκονται στις οστικές επιφάνειες
• Μεγάλα κύτταρα με έκκεντρο πυρήνα
• Κυβοειδές/ κυλινδρικό σχήμα
• Συνθέτουν νέο οστό (οργανική &
ανόργανη ουσία)
Οστεοκλάστες …
• Σε οστικές επιφάνειες
• Εμπύρηνα με επίπεδο σχήμα
• Χαμηλή μεταβολική δραστηριότητα
• Προστατεύουν από οστεολυτική δράση
των οστεοκλαστών
• Εντός βοθρίων οστεοειδούς
• Σφηνοειδές σχήμα με αποφυάδες
• Δεν πολλαπλασιάζονται
• Ελέγχουν ανάπτυξη οστών
i) αξιολογόντας τη σύσταση του
εξωκυττάριου υγρού
ii)αξιολογόντας ηλεκτρικά &
μηχανικά ερεθίσματα
(Papachristou et al., 2014; Junqueira and Carneiro, 2004).
• Πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα
• Κυτταρική μεμβράνη με πτυχωτή μορφή
• Προέρχονται από σύντηξη μακροφάγων
• Έντονη παραγωγική δραστηριότητα
• Έκκριση υδρολυτικών ενζύμων και Η+
• Απορρόφηση οστού ( η λύση της θεμέλιας ουσίας των οστών και η απόδοση
ασβεστίου στην κυκλοφορία του αίματος, συμβάλει στην επιδιόρθωση των δομικών
ατελειών και μικροβλαβών του οστού).
Οστική ανακατασκευή
Διαδικασία διαδοχικής απορρόφησης και παραγωγής οστίτη ιστού με σκοπό τη
συντήρηση και ανανέωση του οστού.
(Garg AK 2010)
Οστεοκλάστες
Φάση
ηρεμίας Φάση
απορρόφησης
Φάση κυτταρικής
αναστροφής
Φάση οστικής
παραγωγής
Οστεοποίηση
Καρκίνος
Γενετική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από
ανεξέλεγκτο πολ/σμό κυττάρων εξαιτίας
μεταλλάξεων σε γονίδια που ρυθμίζουν τον
κυτταρικό κύκλο.
Μετάσταση
πρωτο-ογκογονίδια
ογκοκατασταλτικά γονίδια
επιδιορθωτικά γονίδια cisncancer.org
(Yokota, 2000)
 Seed & Soil theory
Η εξάπλωση ενός καρκινικού όγκου και σε άλλους ιστούς πέρα
από τον αρχικό.
1.Αγγειογένεση
2.Αποκόλληση
3.Διήθηση
4.Κυκλοφορία
5.Προσκόλληση
6.Εξαγγείωση
7.Πολλαπλασιασμός
(Paget, 1989)
(Bendas and Borsig, 2012)
Οστικές μεταστάσεις
• σπονδυλική στήλη
• κρανίο
• πλευρές
• οστά του ισχίου
• βραχιόνιο οστό
• μηριαίο οστό
Οστικές
μεταστάσεις
Οστεολυτική μορφή Ενδιάμεση μορφή Οστεοβλαστική μορφή
cancer hotspot
(Rubens & Mundy, 2000)
Περιοχή του οστού με καρκίνο, ο οποίος έχει προέλθει από άλλο ιστό.
(Papachristou et al., 2010)
Οστεοβλαστική μετάσταση
Οστεολυτική μετάσταση
CXCR4 – (CXCL12, MIF, Ubiquitin)
Μονοπάτια οστικών μεταστάσεων
CXCL12 – (CXCR4, CXCR7)
CXCL12
MIF
CXCR4 CXCR4/CXCR7 dimer
β-arrestin
G-protein
MAPK
↑ Επιβίωση ↑ Πολ/σμος ↑ Χημειοταξία Ανακύκλωση της CXCL12
PI3K
Akt GRK
G-protein
  έκφραση σε καρκινικά κύτταρα.
(Dubrovska et al., 2013; Muller et al., 2001; Hopman & DiPersio, 2014 ; Chatterjee et al., 2014; Jung et al., 2014; Sun et al., 2010)
 Διάδοση και ρύθμιση των μεταστάσεων
συμπαγών όγκων (Lai et al., 2014) σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 75% όλων των
καρκίνων.
 Ανάπτυξη- Διήθηση- Αγγειογένεση
 Στον ΜΟ εκκρίνεται από τους οστεοβλάστες.
 Υπεύθυνη για στρατολόγηση HSCs
  έκφραση σε περιοχές μετάστασης.
 Άξονας CXCL12/CXCR4 υπεύθυνος για την
εγκατάσταση των HSCs στον ΜΟ.
 Προσκόλληση- Επιβίωση- Πολ/σμος
ANXA2 (CXCL12) CXCR6–(CXCL16 διαμεμβρανική/ διαλυτή)
Μονοπάτια οστικών μεταστάσεων (συνέχεια…)
 Στον ΜΟ εντοπίζεται στην επιφάνεια των
οστεοβλαστών.
 Παράγοντας προσκόλλησης κυττάρων σε ΜΟ.
 Άγκυρα για HSCs και CXCL12.
  έκφραση σε πολλούς τύπους καρκίνου
 Προσκόλληση- Διήθηση- Πολαπλασιασμος-
Αγγειογενεση.
(Bao et al., 2009; Havens et al., 2009 ).
  έκφραση σε μεταστάσεις ενώ  έκφραση
πρωτοπαθείς όγκους.
 CXCR6/CXCL16 (διαλυτή): πολ/σμος και
μετανάστευση καρκινικών κυττάρων.
 Συνδέεται με βαθμό κακοήθειας &
επιθετικότητα καρκίνου.
 Διήθηση- Πολαπλασιασμος- Αγγειογενεση
(Meijer et al., 2008, Lu et al., 2008, Wang et al., 2008).
Λιπίδια
Λιποπρωτεΐνες
 Υδρόφοβα μόρια με υψηλή βιολογική αξία.
Λιπίδια
(φωσφολιπίδια,
χοληστερόλη,
τριγλυκερίδια κ.α.)
Απολιποπρωτεΐνες
(apoA, apoB, apoC,
apoD, apoE)
Κατηγορίες λιποπρωτεϊνών
• Χυλομικρά (chylomicrons, CM)
• Πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (VLDL)
• Ενδιάμεσης πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (IDL)
• Χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (LDL)
• Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (HDL)
(Karlson, Doenecke & Koolman, 1998)(Ridker,2014)
(Ridker, 2014)
HDL
 Μικρό μέγεθος
 Υψηλή περιεκτικότητα σε
απολιποπρωτεΐνες (κυρίως apoA)
 Ανάστροφη μεταφορά χοληστερόλης
(περιφερειακοί ιστοί  ήπαρ)
(Murray et al., 2011).
Βιοσύνθεση HDL
1. Έκκριση apoA1 από λεπτό έντερο & ήπαρ
2. Λιπιδίωση HDL  Αρτιγενής HDL
3. Εστεροποίηση της FC από την LCAT
4. Μετανάστευση CE στο εσωτερικό
της HDL  ώριμη HDL
http://www.shrinkinguy.com/
Σημασία απολιποπρωτεΐνης apoA
.
1. Αντιοξειδωτική δράση
(α) απομακρύνει την χοληστερόλη
(β) εμποδίζει την οξείδωση της LDL
2. Αντιθρομβωτική δράση
3. Αντιφλεγμονώδης δράση
4. Προάγει την παραγωγή ενδοθηλιακού
νιτρικού οξέος
(Rader, 2006)
(Rader, 2006)
Υλικά και μέθοδοι
RNA extraction
cDNA synthesis
RT-PCR
ANXA2
CXCL12 CXCR4
CXCR6
Ολικά κύτταρα μυελού
των οστών
http://curesearch.org/
http://www.criver.com/http://www.taconic.com/
Υλικά
• Ισοφλουράνη
• 70% αιθανόλη
• PBS pH 7.4
• φορμόλη 10%
• Πλαστικά σωληνάκια 1.5 ml
1. Χειρισμός ζωικών προτύπων…
2. Λήψη & λύση ολικών κυττάρων ΜΟ…
Υλικά
• Καλλιεργητικό υλικό (MEM-A
+ 10% FBS)
• Lysing Buffer (555899, BD
Biosciences)
• σύριγγα με βελόνα μεγέθους
26G
Kyung et al., 2008
Cell lysis
Αναισθησία με ισοφλουράνη
Μέτρηση σωματικού βάρους
Θυσίες & λήψη
μηριαίων
οστών
Υλικά
• NucleoSpin RNA kit
(740955.50,Macherey-Nagel)
• αιθανόλη 70% & 96-100%
• Ολικά κύτταρα μυελού των οστών
3. Απομόνωση RNA & ποσοτικοποίηση…
4. Σύνθεση cDNA…
Υλικά
• Ολικό RNA (απομονώθηκε)
• Oligo dT Primer (50 μM)
• dNTP Mixture (10 mM each)
• RNase free H2O
• PrimeScript RTase (200 U/μl)
• PrimeScript Buffer
• RNase Inhibitor (40 U/μl)
1. Επώαση Primer Mix στους 65 oC
για 5min.
2. Eπώαση Master Mix :
i) 30 oC για 10 min
ii) 42 oC για 30-60 min
iii) 96 oC για 5 min
Primer
Mix
Master
Mix
Ποσοτικοποίηση:
Υπολογισμός της συγκέντρωσης RNA με νόμο Lambert-Beer
(C=A*ε*df ), ύστερα από φωτομέτρηση με Nanodrop.
Υλικά
KAPA SYBR FAST Universal qPCR kit
(KK4601, Kapa Bioststems):
• SyBrGr (10 μl)
• ROX Low (0,4 μl)
Εκκινητές:
• Primer F (0,4 μl)
• Primer R (0,4 μl)
Γενετικό υλικό: cDNA* (1μl)
Γονίδιο αναφοράς: GAPDH (1μl)
RNase-free H2O 7,8 μl
Taq πολυμεράση
5. RT- PCR…
6. Ποσοτικοποίηση & Στατιστική ανάλυση
 Στατιστική ανάλυση με χρήση λογισμικού GraphPad Prism® : Student test ( , SD)
 Μέθοδος σχετικής ποσοτικοποίησης με τη χρήση του γονιδίου αναφοράς GAPDH.
― Σύγκριση τιμών CT.
Αποτελέσματα_1
ANXA2 mRNA quantity
in whole BM cells
Ο μέσος όρος έκφρασης του
mRNA για το γονίδιο ANXA2
παρουσιάζει μια σημαντική
μείωση (p=0.01) στην ομάδα
των ApoA-I deficient μυών
συγκριτικά με τα αντίστοιχα
επίπεδα σχετικής έκφρασης
στην ομάδα ελέγχου.
Η ποσοτικοποίηση έγινε με βάση τα αντίστοιχα επίπεδα
του γονιδίου αναφοράς GAPDH και για τις δυο ομάδες.
Αποτελέσματα_2
Ο μέσος όρος έκφρασης του
mRNA για το γονίδιο CXCL12
παρουσιάζει μια σημαντική
μείωση (p=0.0001) στην ομάδα
των ApoA-I deficient μυών
συγκριτικά με τα αντίστοιχα
επίπεδα σχετικής έκφρασης
στην ομάδα ελέγχου.
Η ποσοτικοποίηση έγινε με βάση τα αντίστοιχα επίπεδα
του γονιδίου αναφοράς GAPDH και για τις δυο ομάδες.
CXCL12 mRNA quantity
in whole BM cells
Αποτελέσματα_3
Ο μέσος όρος έκφρασης του
mRNA για το γονίδιο CXCR4
παρουσιάζει αύξηση (p=0.216)
στην ομάδα των ApoA-I
deficient μυών συγκριτικά με
τα αντίστοιχα επίπεδα
σχετικής έκφρασης στην
ομάδα ελέγχου. Παρόλα αυτά,
η αύξηση αυτή δεν είναι
στατιστικά σημαντική.
Η ποσοτικοποίηση έγινε με βάση τα αντίστοιχα επίπεδα
του γονιδίου αναφοράς GAPDH και για τις δυο ομάδες.
CXCR4 mRNA quantity in
whole BM cells
Αποτελέσματα_4
Ο μέσος όρος έκφρασης του
mRNA για το γονίδιο CXCR6
παρουσιάζει σημαντική αύξηση
(p=0.03) στην ομάδα των ApoA-I
deficient μυών συγκριτικά με τα
αντίστοιχα επίπεδα σχετικής
έκφρασης στην ομάδα ελέγχου.
Η ποσοτικοποίηση έγινε με βάση τα αντίστοιχα επίπεδα
του γονιδίου αναφοράς GAPDH και για τις δυο ομάδες.
CXCR6 mRNA quantity in
whole BM cells
Ερμηνεία αποτελεσμάτων
(Blair et al, 2016) (Jung et al., 2015; Havens et al., 2009 )
(Ren et al., 2015 ; Dubrovska et al., 2013 ; Kholodenko, 2006;) (Wang et al., 2008 ; Hu et al, 2008; Nakayama et al., 2003)
Συμπεράσματα
 Λιποκύτταρα σε ΜΟ
(Blair et al., 2016)
 ΑΝΧΑ2
 CXCL12
Μεταβολές στο μικροπεριβάλλον
του μυελού των οστών
apoA1
 Τα οστά αποτελούν έναν από τους πλέον κοινούς τόπους μετάστασης.
 Το μικροπεριβάλλον των οστών ευνοεί την εγκατάσταση καρκινικών κυττάρων.
 Η HDL επηρεάζει τη φυσιολογία του ΜΟ.
 CXCR6
 CXCR6
 CXCR4
 αδυναμία εγκατάστασης των καρκινικών
κυττάρων στο μυελό των οστών
 ευνοεί την διαφοροποίηση και κινητοποίηση
των HSCs προς την περιφέρεια
 Τροποποίηση των καρκινικών κυττάρων στον ΜΟ με αποτέλεσμα την
αύξηση της ικανότητάς τους να δώσουν μεταστάσεις σε άλλους ιστούς.
(Ren et al., 2015)
(θετική ανατροφοδότηση)
 Η apoA1 εμπλέκεται στην ρύθμιση του μικροπεριβάλλοντος του ΜΟ και η
έλλειψή της ευνοεί την κινητοποίηση των HSCs και πιθανόν των καρκινικών
κυττάρων από τον ΜΟ προς τη περιφέρεια.
Μελλοντικοί στόχοι
Έλεγχος έκφρασης της χημειοκίνης CXCL16 σε
κύτταρα ολικού ΜΟ apoA1 deficient ποντικών
Έλεγχος έκφρασης των μορίων CXCL12, CXCR4,
ANXA2 και CXCR6 σε ποντίκια που πάσχουν από
καρκίνο.
Έλεγχος έκφρασης της apoA1 σε ποντίκια που
παρουσιάζουν οστικές μεταστάσεις.
Ευχαριστώ!
1 de 23

Recomendados

κλινικές επιπτώσεις-του-ανασυνδυασμού-του-γονιδιώματος-στα-αναπαραγωγικά por
κλινικές επιπτώσεις-του-ανασυνδυασμού-του-γονιδιώματος-στα-αναπαραγωγικάκλινικές επιπτώσεις-του-ανασυνδυασμού-του-γονιδιώματος-στα-αναπαραγωγικά
κλινικές επιπτώσεις-του-ανασυνδυασμού-του-γονιδιώματος-στα-αναπαραγωγικάqualityinhealth
648 vistas38 diapositivas
από τα-μονοκλωνικά-αντισώματα-στα-βλαστοκύτταρα-(2) por
από τα-μονοκλωνικά-αντισώματα-στα-βλαστοκύτταρα-(2)από τα-μονοκλωνικά-αντισώματα-στα-βλαστοκύτταρα-(2)
από τα-μονοκλωνικά-αντισώματα-στα-βλαστοκύτταρα-(2)qualityinhealth
400 vistas61 diapositivas
Phd presentation FINAL por
Phd presentation FINALPhd presentation FINAL
Phd presentation FINALLetta Argyri
105 vistas48 diapositivas
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου por
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουDe La Salle College - Thessaloniki
83.2K vistas40 diapositivas
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου por
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουDe La Salle College - Thessaloniki
16.9K vistas38 diapositivas
Εστιακή Οζώδης Υπερπλασία - Ηπατοκυτταρικό Αδένωμα - Δημήτρης Π. Κορκολής por
Εστιακή Οζώδης Υπερπλασία - Ηπατοκυτταρικό Αδένωμα - Δημήτρης Π. ΚορκολήςΕστιακή Οζώδης Υπερπλασία - Ηπατοκυτταρικό Αδένωμα - Δημήτρης Π. Κορκολής
Εστιακή Οζώδης Υπερπλασία - Ηπατοκυτταρικό Αδένωμα - Δημήτρης Π. ΚορκολήςDimitris P. Korkolis
749 vistas50 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ερωτησεισ βιολογιασ για την τριτη γυμνασιου 2017 2018 por
ερωτησεισ βιολογιασ για την τριτη γυμνασιου 2017 2018ερωτησεισ βιολογιασ για την τριτη γυμνασιου 2017 2018
ερωτησεισ βιολογιασ για την τριτη γυμνασιου 2017 2018Corina Rosi
4.2K vistas7 diapositivas
Tεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNA por
Tεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNATεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNA
Tεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNAPetros Karapetros
12.4K vistas38 diapositivas
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 2ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου por
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 2ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 2ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 2ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουDe La Salle College - Thessaloniki
13K vistas15 diapositivas
Αναγγενητική Ιατρική por
Αναγγενητική ΙατρικήΑναγγενητική Ιατρική
Αναγγενητική ΙατρικήGeorge Sapkas
321 vistas53 diapositivas
Καρυοτύπιση - karyotype por
Καρυοτύπιση - karyotypeΚαρυοτύπιση - karyotype
Καρυοτύπιση - karyotypemariakouka
516 vistas28 diapositivas
Chronic Myeloid Leukemia (CML) Cytogenetic diagnosis and follow up por
Chronic Myeloid Leukemia (CML) Cytogenetic diagnosis and follow upChronic Myeloid Leukemia (CML) Cytogenetic diagnosis and follow up
Chronic Myeloid Leukemia (CML) Cytogenetic diagnosis and follow upGeorgia Bardi
189 vistas31 diapositivas

La actualidad más candente(20)

ερωτησεισ βιολογιασ για την τριτη γυμνασιου 2017 2018 por Corina Rosi
ερωτησεισ βιολογιασ για την τριτη γυμνασιου 2017 2018ερωτησεισ βιολογιασ για την τριτη γυμνασιου 2017 2018
ερωτησεισ βιολογιασ για την τριτη γυμνασιου 2017 2018
Corina Rosi4.2K vistas
Tεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNA por Petros Karapetros
Tεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNATεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNA
Tεχνολογία Aνασυνδυασμένου DNA
Petros Karapetros12.4K vistas
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 2ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου por De La Salle College - Thessaloniki
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 2ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 2ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 2ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Αναγγενητική Ιατρική por George Sapkas
Αναγγενητική ΙατρικήΑναγγενητική Ιατρική
Αναγγενητική Ιατρική
George Sapkas321 vistas
Καρυοτύπιση - karyotype por mariakouka
Καρυοτύπιση - karyotypeΚαρυοτύπιση - karyotype
Καρυοτύπιση - karyotype
mariakouka516 vistas
Chronic Myeloid Leukemia (CML) Cytogenetic diagnosis and follow up por Georgia Bardi
Chronic Myeloid Leukemia (CML) Cytogenetic diagnosis and follow upChronic Myeloid Leukemia (CML) Cytogenetic diagnosis and follow up
Chronic Myeloid Leukemia (CML) Cytogenetic diagnosis and follow up
Georgia Bardi189 vistas
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου por De La Salle College - Thessaloniki
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
γονιδιακη ρυθμιση por ioannatzi
γονιδιακη ρυθμισηγονιδιακη ρυθμιση
γονιδιακη ρυθμιση
ioannatzi13.1K vistas
μεταλλαξεισ por lelman
μεταλλαξεισμεταλλαξεισ
μεταλλαξεισ
lelman2.9K vistas
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου por De La Salle College - Thessaloniki
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Xrwmoswmata3 por Biology13
Xrwmoswmata3Xrwmoswmata3
Xrwmoswmata3
Biology131.7K vistas
Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης por Παναγιώτα Γκογκόση
 Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης
Κεφάλαιο 4 διαγώνισμα βιολογίας Γ λυκείου θετικης κατευθυνσης

Destacado

Paz inflacion-ppt por
Paz inflacion-pptPaz inflacion-ppt
Paz inflacion-pptangiepaz24
272 vistas12 diapositivas
Relief india trust an educational ngo in india por
Relief india trust an educational ngo in indiaRelief india trust an educational ngo in india
Relief india trust an educational ngo in indiavikasrelif
96 vistas8 diapositivas
Aprendizaje autonomo presentacion por
Aprendizaje autonomo presentacionAprendizaje autonomo presentacion
Aprendizaje autonomo presentacionNorma Janette Arguello
102 vistas6 diapositivas
Role of entrepreneur por
Role of entrepreneurRole of entrepreneur
Role of entrepreneurishwar kumar
146 vistas9 diapositivas
Rnc letter-final-for-release por
Rnc letter-final-for-releaseRnc letter-final-for-release
Rnc letter-final-for-releasemzclick
547 vistas15 diapositivas
Tribhuvan resume por
Tribhuvan resumeTribhuvan resume
Tribhuvan resumeTribhuvan Sarkar
75 vistas3 diapositivas

Destacado(20)

Paz inflacion-ppt por angiepaz24
Paz inflacion-pptPaz inflacion-ppt
Paz inflacion-ppt
angiepaz24272 vistas
Relief india trust an educational ngo in india por vikasrelif
Relief india trust an educational ngo in indiaRelief india trust an educational ngo in india
Relief india trust an educational ngo in india
vikasrelif96 vistas
Role of entrepreneur por ishwar kumar
Role of entrepreneurRole of entrepreneur
Role of entrepreneur
ishwar kumar146 vistas
Rnc letter-final-for-release por mzclick
Rnc letter-final-for-releaseRnc letter-final-for-release
Rnc letter-final-for-release
mzclick547 vistas
B ortiz aprendizaje autónomo por Bryan Ortiz
B ortiz aprendizaje autónomoB ortiz aprendizaje autónomo
B ortiz aprendizaje autónomo
Bryan Ortiz70 vistas
Aspectos Prácticos de Ecología Tropical por Evidelio Adames
Aspectos Prácticos de Ecología TropicalAspectos Prácticos de Ecología Tropical
Aspectos Prácticos de Ecología Tropical
Evidelio Adames75 vistas
Relief india trust an educational ngo in india por vikasrelif
Relief india trust an educational ngo in indiaRelief india trust an educational ngo in india
Relief india trust an educational ngo in india
vikasrelif37 vistas
Scantec FMCG Brochure por James Inskip
Scantec FMCG BrochureScantec FMCG Brochure
Scantec FMCG Brochure
James Inskip262 vistas
Anon colocacion de canaletas de pvc por Danielgr123
Anon  colocacion de canaletas de pvcAnon  colocacion de canaletas de pvc
Anon colocacion de canaletas de pvc
Danielgr123109 vistas
Guión video- Etapas psicosexuales de Freud por Kilya Vargas
Guión video- Etapas psicosexuales de FreudGuión video- Etapas psicosexuales de Freud
Guión video- Etapas psicosexuales de Freud
Kilya Vargas803 vistas

Similar a TOKA-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Ενδείξεις διενέργειας Μοριακού Καρυότυπου por
Ενδείξεις διενέργειας Μοριακού ΚαρυότυπουΕνδείξεις διενέργειας Μοριακού Καρυότυπου
Ενδείξεις διενέργειας Μοριακού Καρυότυπουpsaltakis
3K vistas53 diapositivas
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ : Μελάνωμα. por
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ : Μελάνωμα.4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ : Μελάνωμα.
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ : Μελάνωμα.isrodoy isr
163 vistas47 diapositivas
Radiation therapy in oligometastatic breast cancer por
Radiation therapy in oligometastatic breast cancerRadiation therapy in oligometastatic breast cancer
Radiation therapy in oligometastatic breast cancerTrichas Miltiadis
37 vistas50 diapositivas
Ερωτηματα για όγκο ουρ. κύστη por
Ερωτηματα για όγκο ουρ. κύστηΕρωτηματα για όγκο ουρ. κύστη
Ερωτηματα για όγκο ουρ. κύστηQter
794 vistas41 diapositivas
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ por
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑFrantzeska Tsorteki
426 vistas49 diapositivas
Μηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένους por
Μηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένουςΜηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένους
Μηνιγγίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένουςUniversity of Athens, National & Kapodistrial University of Athens
559 vistas49 diapositivas

Similar a TOKA-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ(20)

Ενδείξεις διενέργειας Μοριακού Καρυότυπου por psaltakis
Ενδείξεις διενέργειας Μοριακού ΚαρυότυπουΕνδείξεις διενέργειας Μοριακού Καρυότυπου
Ενδείξεις διενέργειας Μοριακού Καρυότυπου
psaltakis3K vistas
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ : Μελάνωμα. por isrodoy isr
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ : Μελάνωμα.4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ : Μελάνωμα.
4 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΔΟΥ : Μελάνωμα.
isrodoy isr163 vistas
Radiation therapy in oligometastatic breast cancer por Trichas Miltiadis
Radiation therapy in oligometastatic breast cancerRadiation therapy in oligometastatic breast cancer
Radiation therapy in oligometastatic breast cancer
Trichas Miltiadis37 vistas
Ερωτηματα για όγκο ουρ. κύστη por Qter
Ερωτηματα για όγκο ουρ. κύστηΕρωτηματα για όγκο ουρ. κύστη
Ερωτηματα για όγκο ουρ. κύστη
Qter794 vistas
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ por Frantzeska Tsorteki
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_Όμιλος «Βιολογία και Ιατρική»_ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Frantzeska Tsorteki426 vistas
ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ TOY ΠΕΡΙΤΙΝΑΙΟΥ por Ioanna Valasopoulou
ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ TOY ΠΕΡΙΤΙΝΑΙΟΥΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ TOY ΠΕΡΙΤΙΝΑΙΟΥ
ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ TOY ΠΕΡΙΤΙΝΑΙΟΥ
Ioanna Valasopoulou514 vistas
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝ... por Ioanna Valasopoulou
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝ...ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝ...
Ioanna Valasopoulou842 vistas
Ιστομηχανική – Αναγεννητική Ιατρική, η τεχνολογία του μέλλοντος por Nikos Papachristou
Ιστομηχανική – Αναγεννητική Ιατρική, η τεχνολογία του μέλλοντοςΙστομηχανική – Αναγεννητική Ιατρική, η τεχνολογία του μέλλοντος
Ιστομηχανική – Αναγεννητική Ιατρική, η τεχνολογία του μέλλοντος
Nikos Papachristou3.1K vistas
Epidemiology of sarcopenia por Arezina Kasti
Epidemiology of sarcopeniaEpidemiology of sarcopenia
Epidemiology of sarcopenia
Arezina Kasti172 vistas
11 ς 2015 3 28 ομ 6 μηνάς γιάγκου εντερικός βλεννογόνος por Loucas Nicolaou
11 ς 2015 3 28 ομ 6 μηνάς γιάγκου εντερικός βλεννογόνος11 ς 2015 3 28 ομ 6 μηνάς γιάγκου εντερικός βλεννογόνος
11 ς 2015 3 28 ομ 6 μηνάς γιάγκου εντερικός βλεννογόνος
Loucas Nicolaou4.4K vistas
Προβλεπτικοι βιοδεικτες στον Μη Μικροκυτταρικο καρκινο του Πνευμονα-προκλησει... por Georgia Bardi
Προβλεπτικοι βιοδεικτες στον Μη Μικροκυτταρικο καρκινο του Πνευμονα-προκλησει...Προβλεπτικοι βιοδεικτες στον Μη Μικροκυτταρικο καρκινο του Πνευμονα-προκλησει...
Προβλεπτικοι βιοδεικτες στον Μη Μικροκυτταρικο καρκινο του Πνευμονα-προκλησει...
Georgia Bardi230 vistas
Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων από Κολοορθικό Καρκίνο - ... por Dimitris P. Korkolis
Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων από Κολοορθικό Καρκίνο - ...Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων από Κολοορθικό Καρκίνο - ...
Η Χειρουργική Αντιμετώπιση των Ηπατικών Μεταστάσεων από Κολοορθικό Καρκίνο - ...
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια por EKMED
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
EKMED640 vistas
Κυριάκος Κυριάκου, 2nd Health Innovation Conference por Starttech Ventures
Κυριάκος Κυριάκου, 2nd Health Innovation ConferenceΚυριάκος Κυριάκου, 2nd Health Innovation Conference
Κυριάκος Κυριάκου, 2nd Health Innovation Conference
Starttech Ventures147 vistas
παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι por Eleftherios Chatzidarellis
παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδριπαρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι
παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι
Όγκοι ουροδόχου κύστης por Ares Kaltsas
Όγκοι ουροδόχου κύστηςΌγκοι ουροδόχου κύστης
Όγκοι ουροδόχου κύστης
Ares Kaltsas3.2K vistas
Presentation of Genetics Cell & Developmental Biology Division - greek por biologyupatras
Presentation of Genetics Cell & Developmental Biology Division - greekPresentation of Genetics Cell & Developmental Biology Division - greek
Presentation of Genetics Cell & Developmental Biology Division - greek
biologyupatras13.6K vistas

TOKA-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

 • 1. Ο ρόλος της HDL στα μονοπάτια μετάστασης καρκίνου στα οστά Τμήμα Βιολογίας Τόκα Ελπίδα Εργαστήριο Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
 • 2. Οστίτης Ιστός Σημασία οστών  Στήριξη και μορφή σώματος  Προστασία εσωτερικών οργάνων  Κίνηση (μύες & τένοντες)  Αιμοποίηση  Αποθήκευση ανόργανων συστατικών  Αντίληψη ερεθισμάτων Εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού που χαρακτηρίζεται από σκληρή εξωκυττάρια ουσία. Δομή μακρού οστού • Επίφυση • Μετάφυση • Διάφυση
 • 3. Φυσιολογία οστίτη ιστού Τύποι οστίτη ιστού • Σπογγώδες οστό: ελαφρύ με μορφή σπόγγου. Στις κοιλότητες μεταξύ των οστικών δοκίδων υπάρχει ο ερυθρός μυελός των οστών. • Συμπαγές οστό: ιδιαίτερα πυκνό και ομοιογενές. Διατρέχεται από τους πόρους των συστημάτων του Havers. Παρουσιάζει τρείς επιφάνειες: i) Περιοστική, ii)Ενδοστική, iii) Επιφάνειες των πόρων του Havers Σύνθεση οστίτη ιστού Εξωκυττάρια θεμέλια ουσία Κύτταρα οστίτη ιστού Οργανική Ανόργανη Κολλαγόνο Μη κολλαγόνες πρωτεΐνες Υδροξυαπατίτης Άλλα ιόντα • Ερυθρός μυελός: στις επιφύσεις των μακρών οστών και στα επίπεδα οστά. Αποτελείται από αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. • Ωχρός μυελός: στη μυελική κοιλότητα της διάφυσης των μακρών οστών. Αποτελείται κυρίως από λιποκύτταρα. • Στρώμα του ΜΟ: Αποτελείται από πολυδύναμα μεσεγχυματικά κύτταρα Μυελός των οστών (ΜΟ) (Uccelli et al., 2008; Bukett, 2006 )
 • 4. Κύτταρα οστίτη ιστού Οστεοκύτταρα Επενδυτικά κύτταραΟστεοβλάστες • Βρίσκονται στις οστικές επιφάνειες • Μεγάλα κύτταρα με έκκεντρο πυρήνα • Κυβοειδές/ κυλινδρικό σχήμα • Συνθέτουν νέο οστό (οργανική & ανόργανη ουσία) Οστεοκλάστες … • Σε οστικές επιφάνειες • Εμπύρηνα με επίπεδο σχήμα • Χαμηλή μεταβολική δραστηριότητα • Προστατεύουν από οστεολυτική δράση των οστεοκλαστών • Εντός βοθρίων οστεοειδούς • Σφηνοειδές σχήμα με αποφυάδες • Δεν πολλαπλασιάζονται • Ελέγχουν ανάπτυξη οστών i) αξιολογόντας τη σύσταση του εξωκυττάριου υγρού ii)αξιολογόντας ηλεκτρικά & μηχανικά ερεθίσματα (Papachristou et al., 2014; Junqueira and Carneiro, 2004).
 • 5. • Πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα • Κυτταρική μεμβράνη με πτυχωτή μορφή • Προέρχονται από σύντηξη μακροφάγων • Έντονη παραγωγική δραστηριότητα • Έκκριση υδρολυτικών ενζύμων και Η+ • Απορρόφηση οστού ( η λύση της θεμέλιας ουσίας των οστών και η απόδοση ασβεστίου στην κυκλοφορία του αίματος, συμβάλει στην επιδιόρθωση των δομικών ατελειών και μικροβλαβών του οστού). Οστική ανακατασκευή Διαδικασία διαδοχικής απορρόφησης και παραγωγής οστίτη ιστού με σκοπό τη συντήρηση και ανανέωση του οστού. (Garg AK 2010) Οστεοκλάστες Φάση ηρεμίας Φάση απορρόφησης Φάση κυτταρικής αναστροφής Φάση οστικής παραγωγής Οστεοποίηση
 • 6. Καρκίνος Γενετική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτο πολ/σμό κυττάρων εξαιτίας μεταλλάξεων σε γονίδια που ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο. Μετάσταση πρωτο-ογκογονίδια ογκοκατασταλτικά γονίδια επιδιορθωτικά γονίδια cisncancer.org (Yokota, 2000)  Seed & Soil theory Η εξάπλωση ενός καρκινικού όγκου και σε άλλους ιστούς πέρα από τον αρχικό. 1.Αγγειογένεση 2.Αποκόλληση 3.Διήθηση 4.Κυκλοφορία 5.Προσκόλληση 6.Εξαγγείωση 7.Πολλαπλασιασμός (Paget, 1989) (Bendas and Borsig, 2012)
 • 7. Οστικές μεταστάσεις • σπονδυλική στήλη • κρανίο • πλευρές • οστά του ισχίου • βραχιόνιο οστό • μηριαίο οστό Οστικές μεταστάσεις Οστεολυτική μορφή Ενδιάμεση μορφή Οστεοβλαστική μορφή cancer hotspot (Rubens & Mundy, 2000) Περιοχή του οστού με καρκίνο, ο οποίος έχει προέλθει από άλλο ιστό. (Papachristou et al., 2010) Οστεοβλαστική μετάσταση Οστεολυτική μετάσταση
 • 8. CXCR4 – (CXCL12, MIF, Ubiquitin) Μονοπάτια οστικών μεταστάσεων CXCL12 – (CXCR4, CXCR7) CXCL12 MIF CXCR4 CXCR4/CXCR7 dimer β-arrestin G-protein MAPK ↑ Επιβίωση ↑ Πολ/σμος ↑ Χημειοταξία Ανακύκλωση της CXCL12 PI3K Akt GRK G-protein   έκφραση σε καρκινικά κύτταρα. (Dubrovska et al., 2013; Muller et al., 2001; Hopman & DiPersio, 2014 ; Chatterjee et al., 2014; Jung et al., 2014; Sun et al., 2010)  Διάδοση και ρύθμιση των μεταστάσεων συμπαγών όγκων (Lai et al., 2014) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% όλων των καρκίνων.  Ανάπτυξη- Διήθηση- Αγγειογένεση  Στον ΜΟ εκκρίνεται από τους οστεοβλάστες.  Υπεύθυνη για στρατολόγηση HSCs   έκφραση σε περιοχές μετάστασης.  Άξονας CXCL12/CXCR4 υπεύθυνος για την εγκατάσταση των HSCs στον ΜΟ.  Προσκόλληση- Επιβίωση- Πολ/σμος
 • 9. ANXA2 (CXCL12) CXCR6–(CXCL16 διαμεμβρανική/ διαλυτή) Μονοπάτια οστικών μεταστάσεων (συνέχεια…)  Στον ΜΟ εντοπίζεται στην επιφάνεια των οστεοβλαστών.  Παράγοντας προσκόλλησης κυττάρων σε ΜΟ.  Άγκυρα για HSCs και CXCL12.   έκφραση σε πολλούς τύπους καρκίνου  Προσκόλληση- Διήθηση- Πολαπλασιασμος- Αγγειογενεση. (Bao et al., 2009; Havens et al., 2009 ).   έκφραση σε μεταστάσεις ενώ  έκφραση πρωτοπαθείς όγκους.  CXCR6/CXCL16 (διαλυτή): πολ/σμος και μετανάστευση καρκινικών κυττάρων.  Συνδέεται με βαθμό κακοήθειας & επιθετικότητα καρκίνου.  Διήθηση- Πολαπλασιασμος- Αγγειογενεση (Meijer et al., 2008, Lu et al., 2008, Wang et al., 2008).
 • 10. Λιπίδια Λιποπρωτεΐνες  Υδρόφοβα μόρια με υψηλή βιολογική αξία. Λιπίδια (φωσφολιπίδια, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια κ.α.) Απολιποπρωτεΐνες (apoA, apoB, apoC, apoD, apoE) Κατηγορίες λιποπρωτεϊνών • Χυλομικρά (chylomicrons, CM) • Πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (VLDL) • Ενδιάμεσης πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (IDL) • Χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (LDL) • Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (HDL) (Karlson, Doenecke & Koolman, 1998)(Ridker,2014) (Ridker, 2014)
 • 11. HDL  Μικρό μέγεθος  Υψηλή περιεκτικότητα σε απολιποπρωτεΐνες (κυρίως apoA)  Ανάστροφη μεταφορά χοληστερόλης (περιφερειακοί ιστοί  ήπαρ) (Murray et al., 2011). Βιοσύνθεση HDL 1. Έκκριση apoA1 από λεπτό έντερο & ήπαρ 2. Λιπιδίωση HDL  Αρτιγενής HDL 3. Εστεροποίηση της FC από την LCAT 4. Μετανάστευση CE στο εσωτερικό της HDL  ώριμη HDL http://www.shrinkinguy.com/ Σημασία απολιποπρωτεΐνης apoA . 1. Αντιοξειδωτική δράση (α) απομακρύνει την χοληστερόλη (β) εμποδίζει την οξείδωση της LDL 2. Αντιθρομβωτική δράση 3. Αντιφλεγμονώδης δράση 4. Προάγει την παραγωγή ενδοθηλιακού νιτρικού οξέος (Rader, 2006) (Rader, 2006)
 • 12. Υλικά και μέθοδοι RNA extraction cDNA synthesis RT-PCR ANXA2 CXCL12 CXCR4 CXCR6 Ολικά κύτταρα μυελού των οστών http://curesearch.org/ http://www.criver.com/http://www.taconic.com/
 • 13. Υλικά • Ισοφλουράνη • 70% αιθανόλη • PBS pH 7.4 • φορμόλη 10% • Πλαστικά σωληνάκια 1.5 ml 1. Χειρισμός ζωικών προτύπων… 2. Λήψη & λύση ολικών κυττάρων ΜΟ… Υλικά • Καλλιεργητικό υλικό (MEM-A + 10% FBS) • Lysing Buffer (555899, BD Biosciences) • σύριγγα με βελόνα μεγέθους 26G Kyung et al., 2008 Cell lysis Αναισθησία με ισοφλουράνη Μέτρηση σωματικού βάρους Θυσίες & λήψη μηριαίων οστών
 • 14. Υλικά • NucleoSpin RNA kit (740955.50,Macherey-Nagel) • αιθανόλη 70% & 96-100% • Ολικά κύτταρα μυελού των οστών 3. Απομόνωση RNA & ποσοτικοποίηση… 4. Σύνθεση cDNA… Υλικά • Ολικό RNA (απομονώθηκε) • Oligo dT Primer (50 μM) • dNTP Mixture (10 mM each) • RNase free H2O • PrimeScript RTase (200 U/μl) • PrimeScript Buffer • RNase Inhibitor (40 U/μl) 1. Επώαση Primer Mix στους 65 oC για 5min. 2. Eπώαση Master Mix : i) 30 oC για 10 min ii) 42 oC για 30-60 min iii) 96 oC για 5 min Primer Mix Master Mix Ποσοτικοποίηση: Υπολογισμός της συγκέντρωσης RNA με νόμο Lambert-Beer (C=A*ε*df ), ύστερα από φωτομέτρηση με Nanodrop.
 • 15. Υλικά KAPA SYBR FAST Universal qPCR kit (KK4601, Kapa Bioststems): • SyBrGr (10 μl) • ROX Low (0,4 μl) Εκκινητές: • Primer F (0,4 μl) • Primer R (0,4 μl) Γενετικό υλικό: cDNA* (1μl) Γονίδιο αναφοράς: GAPDH (1μl) RNase-free H2O 7,8 μl Taq πολυμεράση 5. RT- PCR… 6. Ποσοτικοποίηση & Στατιστική ανάλυση  Στατιστική ανάλυση με χρήση λογισμικού GraphPad Prism® : Student test ( , SD)  Μέθοδος σχετικής ποσοτικοποίησης με τη χρήση του γονιδίου αναφοράς GAPDH. ― Σύγκριση τιμών CT.
 • 16. Αποτελέσματα_1 ANXA2 mRNA quantity in whole BM cells Ο μέσος όρος έκφρασης του mRNA για το γονίδιο ANXA2 παρουσιάζει μια σημαντική μείωση (p=0.01) στην ομάδα των ApoA-I deficient μυών συγκριτικά με τα αντίστοιχα επίπεδα σχετικής έκφρασης στην ομάδα ελέγχου. Η ποσοτικοποίηση έγινε με βάση τα αντίστοιχα επίπεδα του γονιδίου αναφοράς GAPDH και για τις δυο ομάδες.
 • 17. Αποτελέσματα_2 Ο μέσος όρος έκφρασης του mRNA για το γονίδιο CXCL12 παρουσιάζει μια σημαντική μείωση (p=0.0001) στην ομάδα των ApoA-I deficient μυών συγκριτικά με τα αντίστοιχα επίπεδα σχετικής έκφρασης στην ομάδα ελέγχου. Η ποσοτικοποίηση έγινε με βάση τα αντίστοιχα επίπεδα του γονιδίου αναφοράς GAPDH και για τις δυο ομάδες. CXCL12 mRNA quantity in whole BM cells
 • 18. Αποτελέσματα_3 Ο μέσος όρος έκφρασης του mRNA για το γονίδιο CXCR4 παρουσιάζει αύξηση (p=0.216) στην ομάδα των ApoA-I deficient μυών συγκριτικά με τα αντίστοιχα επίπεδα σχετικής έκφρασης στην ομάδα ελέγχου. Παρόλα αυτά, η αύξηση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. Η ποσοτικοποίηση έγινε με βάση τα αντίστοιχα επίπεδα του γονιδίου αναφοράς GAPDH και για τις δυο ομάδες. CXCR4 mRNA quantity in whole BM cells
 • 19. Αποτελέσματα_4 Ο μέσος όρος έκφρασης του mRNA για το γονίδιο CXCR6 παρουσιάζει σημαντική αύξηση (p=0.03) στην ομάδα των ApoA-I deficient μυών συγκριτικά με τα αντίστοιχα επίπεδα σχετικής έκφρασης στην ομάδα ελέγχου. Η ποσοτικοποίηση έγινε με βάση τα αντίστοιχα επίπεδα του γονιδίου αναφοράς GAPDH και για τις δυο ομάδες. CXCR6 mRNA quantity in whole BM cells
 • 20. Ερμηνεία αποτελεσμάτων (Blair et al, 2016) (Jung et al., 2015; Havens et al., 2009 ) (Ren et al., 2015 ; Dubrovska et al., 2013 ; Kholodenko, 2006;) (Wang et al., 2008 ; Hu et al, 2008; Nakayama et al., 2003)
 • 21. Συμπεράσματα  Λιποκύτταρα σε ΜΟ (Blair et al., 2016)  ΑΝΧΑ2  CXCL12 Μεταβολές στο μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών apoA1  Τα οστά αποτελούν έναν από τους πλέον κοινούς τόπους μετάστασης.  Το μικροπεριβάλλον των οστών ευνοεί την εγκατάσταση καρκινικών κυττάρων.  Η HDL επηρεάζει τη φυσιολογία του ΜΟ.  CXCR6  CXCR6  CXCR4  αδυναμία εγκατάστασης των καρκινικών κυττάρων στο μυελό των οστών  ευνοεί την διαφοροποίηση και κινητοποίηση των HSCs προς την περιφέρεια  Τροποποίηση των καρκινικών κυττάρων στον ΜΟ με αποτέλεσμα την αύξηση της ικανότητάς τους να δώσουν μεταστάσεις σε άλλους ιστούς. (Ren et al., 2015) (θετική ανατροφοδότηση)  Η apoA1 εμπλέκεται στην ρύθμιση του μικροπεριβάλλοντος του ΜΟ και η έλλειψή της ευνοεί την κινητοποίηση των HSCs και πιθανόν των καρκινικών κυττάρων από τον ΜΟ προς τη περιφέρεια.
 • 22. Μελλοντικοί στόχοι Έλεγχος έκφρασης της χημειοκίνης CXCL16 σε κύτταρα ολικού ΜΟ apoA1 deficient ποντικών Έλεγχος έκφρασης των μορίων CXCL12, CXCR4, ANXA2 και CXCR6 σε ποντίκια που πάσχουν από καρκίνο. Έλεγχος έκφρασης της apoA1 σε ποντίκια που παρουσιάζουν οστικές μεταστάσεις.

Notas del editor

 1. Ο οστίτης ιστός αποτελεί μία εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού με ιδιαίτερα σκληρή εξωκυττάρια ουσία που . Χαρακτηρίζεται από έντονη ακαμψία γεγονός που του επιτρέπει να στηρίζει το σώμα προσδίδοντάς του συγκεκριμένη μορφή, και να προστατεύει τα εσωτερικά ζωτικά όργανα. Με τη βοήθεια των μυών και των τενόντων που προσφύονται σε αυτόν γίνεται δυνατή η κίνηση ενώ,
 2.  Περιοστική: χωρίζει την εξωτερική επιφάνεια του οστού από τα όργανα που το περιβάλλουν και καλύπτεται από το περιόστεο.  Ενδοστική: χωρίζει τον οστίτη ιστό από το περιεχόμενο του αυλού του μακρού οστού.  Επιφάνειες των πόρων του Havers: βρίσκονται μέσα στο φλοιό του οστού.
 3. Τα κύτταρα του οστίτη ιστού είναι οι οστεοβλάστες, τα επενδυτικά κύτταρα, τα οστεοκύτταρα και οι οστεοκλάστες. Τα τρία πρώτα είδη κυττάρων προέρχονται από διαφοροποίηση των MSCs. Πρώτο στάδιο της διαφοροποίησης είναι οι οστεοβλάστες. Οι οστεοβλάστες είναι μεγάλα κύτταρα που φέρουν έκκεντρο πυρήνα. Αρχικά έχουν κυβοειδές ή κυλινδρικό σχήμα και έντονη μεταβολική δραστηρίοτητα. Κύρια λειτουργία τους έιναι η σύνθεση νέου οστού παράγοντας οργανική και ανόργανη ουσία. Σταδιακά η παραγωγική τους ικανότητα εξασθενεί και τότε μετατρέπονται είτε σε επενδυτικά κύτταρα είτε σε οστεοκύτταρα.
 4. Η οστική ανακατασκευή είναι μία διαδικασία που ανανέωσης και συντήρησης των οστών. Επιτυγχάνεται χάρη στην διαδοχική και ισορροπημένη δράση των οστεοκλαστών και των οστεοβλαστών, με τους πρώτους να απορροφούν το οστό και τους δεύτερους να συνθέτουν οστίτη ιστό. Χωρίζεται σε 6 φάσεις: 1. την κατάσταση ηρεμίας, 2. τη φάση ενεργοποίησης των οστεοκλαστών, 3. Τη φάση οστικής απορρόφησης, 4. Τη φάση κυτταρικής αναστροφής, 5. τη φάση οστικής παραγωγής και τέλος πραγματοποιείται η οστεοποίηση
 5. Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 2 ομάδες ποντικών, τα apoA1 deficient και ποντίκια άγριου τύπου. Ύστερα από εκτροφή 8 μηνών έλαβαν χώρα θυσίες σύμφωνα με τις οδηγίες τις Ε.Ε. Στη συνέχεια λήφθηκαν τα μηριαία οστά από τα οποία απομονώθηκαν τα ολικά κύτταρα του ΜΟ. Από τα κύτταρα αυτά αρχικά απομονώθηκε το ολικό RNA και ακολούθησε σύνθεση cDNA. Στη συνέχεια έγινε πολλαπλασιασμός του cDNA με τη μέθοδο της RT-PCR για τα γονίδια ANXA2, CXCL12, CXCR4 και CXCR6. Ακολούθησε η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων.
 6. Πιο αναλυτικά… Αρχικά χρησιμοποιήσαμε θήκες mouse restrainer για να μετρήσουμε το σωματικό βάρος των ποντικών. Εφόσον το βάρος τους ήταν παραπλήσιο και φυσιολογικό, προχωρήσαμε στην αναισθησία τους με τη χρήση ισοφλουράνης. Ακολούθησαν ευθανασίες των ζωικών προτύπων με την εγκεκριμένη μέθοδο της σπονδυλικής μετατόπισης σε αναίσθητο ζώο. Στη συνέχεια λάβαμε τα μηριαία οστά από τα οποία αφαιρέσαμε τις επιφύσεις με νυστέρι. Για την απομόνωση των ολικών κυττάρων του ΜΟ χρησιμοποιήσαμε σύριγγα με λεπτή βελόνα και καλλιεργητικό υλικό. Με το καλλιεργητικό υλικό και εξωθήσαμε τα κύτταρα του ΜΟ τα οποίο συλλέχθηκαν σε σωληνάκι eppendorf. Στο σωληνάκι προσθέσαμε Lysis Buffer και με τη χρήση της λεπτής βελόνας (0.9mm) ασκήσαμε μηχανική πίεση στα κύτταρα για να επιταχύνουμε τη λύση τους. .
 7. Για να απομονώσουμε το ολικό RNA από τα κύτταρα του ΜΟ χρησιμοποιήσαμε το NucleoSpin RNA kit. Αρχικά προσθέσαμε διάλυμα λύσης των κυττάρων ενώ επιταχύναμε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας βελόνα 0.9mm με την οποία ασκήσαμε μηχανική πίεση. Στη συνέχεια απομακρύναμε τις μεμβράνες φυγοκεντρώντας σε ειδικό σωληνάκι με φίλτρο. Ακολούθησε νέα φυγοκέντρηση σε σωληνάκι με RNA στήλη η οποία συγκρατεί το RNA. Έγινε ξέπλυμα της στήλης φυγοκέντρησης αρκετές φορές και τέλος με φυγοκέντρηση συλλέξαμε το RNA σε νέο σωληνάκι. Η ποσοτικοποίηση του RNA έγινε με τη χρήση του νόμου Lambert-Beer ύστερα από φωτομέτρηση στα 260 και 280nm. Για τη σύνθεση του cDNA αρχικά επωάσαμε το ολικό RNA που απομονώσαμε μέσα σε Primer Mix στους 65 βαθ για 5 λεπτα. Στη συνέχεια ακολούθησαν διαδοχικές επωάσεις σε διαφορετικές θερμοκρασίες ενώ είχαμε προσθέσει τo Master Mix που περιέχει και το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση.
 8. Η RT-PCR είναι μία μοριακή μέθοδος που επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό μίας συγκεκριμένης αλληλουχίας DNA ή cDNA σε πολλά αντίγραφα. Σε αντίθεση με τη συμβατική PCR επιτρέπει την παρακολούθηση της αντίδρασης σε κάθε κύκλο καθώς χρησιμοποιεί φθορίζουσες χρωστικές. Για τον πολλαπλασιασμό των cDNAs που λάβαμε, χρησιμοποιήσαμε το KAPA SYBR FAST kit. Η χρωστική που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο kit έιναι η SYBR Green η οποία παραμβάλεται μεταξύ των ελίκων του cDNA και δίνουν έντονο φθορισμό. Ως γονίδιο αναφοράς χρησιμοποιήσαμε το GAPDH . Η μέθοδος που ακολουθήσαμε περιελάμβανε την σχεδιαση της μικροπλάκας, τη δημιουργία ΜΜ και στη συνέχεια τη πλήρωση της μικροπλακας συμφωνα με τον πινακα. Οι συνθήκες της PCR ήταν αυτές που φαίνονται εδώ. Μεχρι την εναρξη της PCR παγος και σκοτάδι. Τιμη CT Τα δείγματα προς ανάλυση παρακολουθούνται με την βοήθεια αυτοματοποιημένου μηχανήματος ειδικού για την Real time PCR που είναι συνδεδεμένο με υπολογιστή. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα της αρχικής αλληλουχίας DNA στο κάθε δείγμα τόσο νωρίτερα θα εμφανιστεί η τιμή Ct (threshold cycle). για κάθε δείγμα, (Wong et al, 2005). Η τιμή Ct είναι μία παράμετρος, απαραίτητη για την ποσοτικοποίηση. Πρόκειται για τον αριθμό των κύκλων της αντίδρασης ενίσχυσης που απαιτούνται ώστε η τιμή του παρατηρούμενου φθορισμού να προσεγγίζει ένα συγκεκριμένο όριο (threshold). Η τιμή του ορίου αυτού ορίζεται πάνω από την αντίστοιχη του μη-ειδικού σήματος (background). Η τιμή Ct είναι αντιστρόφως ανάλογη της αρχικής ποσότητας του υποστρώματος (Bustin et al., 2005; Kubista et al., 2006).
 9. Η μειωμένη έκφραση της ANXA2 στα apoA1 def ποντίκια ήταν ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα. Προηγούμενα πειράματα του εργαστηρίου μας έδειξαν πως τα apoA1 def ποντίκια εμφανίζουν σημαντική αύξηση των λιποκυττάρων στον ΜΟ σε βάρος των οστεοβλαστών. Η ΑΝΧΑ2 εκκρίνεται από τους οστεοβλάστες γεγονός που δικαιολογεί την μειωμένη της έκφραση. Η ΑΝΧΑ2 αποτελεί άγκυρα για τη χημειοκίνη CXCL12. Αυτό σημαίνει ότι τα μειωμένα επίπεδα της ΑΝΧΑ2 είναι λογικό να οδηγούν σε μειωμένη έκφραση της χημειοκίνης CXCL12. Σύμφωνα με μελέτες και άλλων ερευνητικών ομάδων, η έκφραση της CXCL12 ήταν μειωμένη σε κύτταρα του ΜΟ που δεν έφεραν τον γονίδιο της ΑΝΧΑ2. Αυτό δείχνει μία στενή αλληλεπίδραση μεταξύ της ΑΝΧΑ2 και της CXCl12. Η υψηλή έκφραση του υποδοχέα CXCR4 πιθανον να οφείλεται σε θετική ανατροφοδότηση. Λόγω της μειωμένης έκφραση του προσδέτη, οι υποδοχείς του κυττάρου για αυτόν αυξάνονται προκειμένου να αυξήσουν την επιτυχία πρόσδεσης. Ακόμα, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα καρκινικά κύτταρα που εισέρχονται στον ΜΟ τροποποιούνται με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ικανότητά τους να πραγματοποιούν μεταστάσεις όχι στα ίδια τα οστά, αλλά σε άλλους ιστούς. Μελέτες που αφορούσαν τους άξονες CXCL12/CXCR4 και CXCL16/CXCR6 έδειξαν ότι οι έκφραση των δύο υποδοχέων είναι αρμονική σε περιπτώσεις καρκίνουν, δηλαδή παρουσιάζουν και οι δύο άυξηση.
 10. Είναι γνωστό ότι τα οστά αποτελούν έναν από τους πλεον κοινούς τόπους μετάστασης, με το μικροπεριβάλλον τους να ευνοεί την εγκατάσταση καρκινικών κυττάρων. Επίσης η HDL φαίνεται να επηρεάζει τη φυσιολογία του ΜΟ καθώς η έλλειψη της βασικής της απολιποπρωτεινης αποΑ1 προκαλέι μεταβολές στο μικροπεριβάλλον του.