Publicidad

Normes 5è

Mestra de Primària
9 de Sep de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Normes 5è

  1. NORMES CEIP BLANQUERNA 3r Cicle
  2. HÀBITS Dur cada dia el material necessari per a cada matèria. Els canvis de sessió serviran per preparar els materials necessaris. Aprofitar per anar al bany durant les entrades o sortides del matí i pati i mai durant les sessions o el canvis. No es pot menjar durant les classes, i només es pot beure en els canvis. Cada dimecres s'ha de dur una fruita per berenar. S'ha de mantenir l'ordre de les taules i el material adesat.
  3. HÀBITS DE FEINA Cada alumne ha de dur i emprar el seu material No es podrà escriure als llibres. Únicament es podrà subratllar al llibre de Medi amb llapis nº 1, quan la mestra ho indiqui. Les activitats d'expressió escrita es faran: a l'ordinador i s'enviaran mitjançant l'assignació de l'Aula Virtual a un foli i en estar corregides, s'arxivaran per ordre de data a l'arxivador personal. Per escriure emprarem: bolígraf negre per còpies (enunciats, copiats del llibres, recordatoris, subratllats...) i títols (en majúscula) bolígraf blau per a les respostes, resolució d'exercicis, dictats, redaccions, treballs... bolígraf vermell, s'emprarà únicament per a correcció llapis pel càlcul, dibuixos, mapes, guió o esborranys dels treballs... No es pot usar el typex líquid, només la cinta correctora per corregir errades, màxim dues per fol. Les altres, seran corregides mitjançant un parèntesi i una ratlla.
  4. Quadern Al iniciar una unitat escriurem en un full nou. Recordam que els títols comencen en lletra majúscula. Cada dia, en començar, posar la data. Abans de començar les activitats cal indicar-ho, posant el títol centrat “ACTIVITATS” Tenir esment de l'ordre, neteja, bona lletra i presentació. S'han de tenir en compte els marges (dos dits a dalt i esquerra, un dit a la dreta i abaix) i signes de puntuació. No està permès l'ús dels rotuladors en els quaderns sense autorització del mestre/a. Emprar els fulls complets, per davant i per darrera.
  5. PRESENTACIÓ DELS QUADERNS
  6. Treballs i activitats d'expressió escrita. > Llegir bé les instruccions o passes a seguir que ens dóna la/el mestra/e > Fer la planificació al quadern. > Fer un primer escrit (esborrany). > Revisar i corregir contingut, forma i ortografia. > Passar el treball en net. > I per acabar: • Enviar-ho puntualment a assignació (Aula Virtual) o... • Ficar-lo a la seva funda i entregar puntualment . Entregar-los a les dates assenyalades (el retard en la seva entrega suposa una nota inferior i es valorarà de forma negativa quan no s'entreguin). Els treballs no acabats es guardaran dins les palanganes personals. Una vegada acabats i corregits s'arxivaran a la carpeta dins la funda corresponent de cada àrea.
  7. AGENDA ESCOLAR Cada alumne s’ha de responsabilitzar de dur-la cada dia i de la seva bona presentació. Emplenar adequadament el primer full amb totes les dades i telèfons de contacte que ha d'estar supervisat i signat pels pares. Anotar diàriament els deures a la data d'entrega. Cada tutor/a revisarà periòdicament la signatura dels pares (els quals l'han de comprovar i signar setmanalment) Les notes dels controls s'escriuran a l'agenda, i es signaran. S'utilitzaran les pàgines corresponents per comunicar les entrevistes i autoritzacions de sortides. Si hi ha alguna anotació extraordinària els pares hauran de signar davall de l’anotació, el mateix dia. Els alumnes no escriuran mai de color vermell a l'agenda, únicament els mestres.
  8. QUADERN DE TUTORIA A l'aula hi ha un quadern on s'anotaran totes les incidències del dia: faltes de no haver fet els deures, de mal comportament i de no haver portat el material corresponent de cada assignatura. CONDUCTES QUE CAL EVITAR Xerrar amb els companys quan la mestra explica. No aixecar la mà per parlar o no esperar que ens donin el torn de paraula. Xerrar quan es fa feina individual que requereix silenci. Quan entra qualqú a la classe no seguir treballant en silenci. No respectar el silenci quan dos mestres xerren. Parlar o copiar durant un examen. Molestar als companys quan fan feina. No tenir la taula ordenada. No dur el material necessari. Riure-se o insultar un/a company/a. Barallar-se amb un/a company/a tant dins l'aula com al pati. Cridar, dins la classe o pels passadissos. Faltar al respecte a un/a mestre/a, monitor/a, .... Escriure “paperets” No respectar les normes en els canvis de classe. Deixar els deures sense fer sense una causa justificada. Deixar sense apuntar els deures a l'agenda.
Publicidad