Pgi engineering serveis i referencies eee 2011

Estudi Tecnoambiental
S ERVEIS I REFERÈNCIES
DEP ARTAMENT EFICIÈNCIA
   ENERGÈTICA
              PGI GRN, PGI BCN , PGI MAD I PGI TGN
    Certificades segons ISO 9001:2000, amb núm. de registre ER-1331/2002, ER-
  0864/2003 i ER-1668/2005, per a la realització de Projectes d’Instal·lacions, Llicències
   d’activitats, Legalitzacions d’instal·lacions, Licitacions, Assistència Tècnica i Direcció
                        d’obra.
PRESENTACIÓ

 PGI ENGINEERING, va crear el 2006 el Departament d’Eficiència Energètica en l’Edificació,
conscients de la necessitat d’un ús racional de l’energia i també per donar resposta a unes
necessitats del mercat pel que fa referència al nou marc normatiu en l’àmbit energètic.

  Entenent que el sector de l’edificació és un dels principals consumidors energètics, és
important treballar des de la fase inicial de desenvolupament del projecte amb l’objectiu
d’aconseguir millores energètiques importants que repercuteixin positivament en el conjunt de
l’edifici, en la qualitat de l’aire, el seu moviment, en el confort de les persones i tanmateix en
l’optimització d’equips per obtenir com a resultat final un major estalvi.

OBJECTIUS

  Donar l’assessorament tècnic als nostres clients per tal d’aconseguir el disseny òptim de
l’edifici, de les seves instal·lacions i aportant les eines necessàries per a la gestió energètica dels
edificis, a fi i efecte de millorar l’estalvi i l’eficiència energètica durant la vida de l’edifici.

ÀREES I SERVEIS

 Els serveis que ofereix el departament s’estructuren en quatre àrees estratègiques que ens
permeten cobrir les necessitats dels nostres clientes en l’àmbit energètic.

  Disposem d’un equip humà professional, compromès, qualificat, motivat, amb una
metodologia de treball enfocada a la innovació i a la millora continua en assegurament de
la qualitat i per donar un servei d’alt valor afegit.
               ÀREA               ÀREA
               SERVEIS            ENGINYERIA
              ENERGÈTICS            ENERGÈTICA
                      EDIFICI
               ÀREA               ÁREA
               I+D+i             CONSULTORIA
                               ENERGÈTICA
                                                 2
ÀREA ENGINYERIA ENERGÈTICA
  Aplicació de mesures d’estalvi i eficiència energètica tant pel que fa a l’envolvent com en les
instal·lacions des de la fase inicial del projecte. L’utilització de potents eines informàtiques per
realitzar diverses tipologies de simulacions ens permet l’optimització dels costos finals de
l’edifici.
■  Compliment del CTE-DB HE
■  Qualificació energètica d’edificis-Fase projecte
■  Estudi energètic de l’envolvent
■  Estudi energètic de les instal·lacions
■  Estudi energètic de l’edifici ( EED)
■  Qualificació energètica d’edificis-Fase Final d’obra
■  Justificació de l’ordenança d’estalvi d’aigua
■  Projectes d’energies renovables
■  Projecte de justificació de l’ordenança de captació solar tèrmica i fotovoltaica


ÀREA SERVEIS ENERGÈTICS
  Aplicació d’una metodologia de treball que permeti disminuir el consum d’energia i millorar
l’eficiència energètica durant la vida de l’edifici de manera continua d’acord amb una planificació
establerta per aconseguir el objectius definits dins el pla estratègic energètic de l’empresa.
■  Estudi viabilitat auditoria
■  Auditoria energètica. Propostes de millora
■  Pla de Mesura i Verificació dels estalvis ( IPMVP )
■  Pla de Manteniment
■  Gestió de l’energia
■  Implantació de les propostes i comissioning
■  Formació i alerta tecnològica
■  Implantació d’eines col·laboratives per la gestió
■  Posada en marxa de les instal·lacions (Comissioning)
■  Projectes de inversió en equips
■  Formació al client
■  Control periòdic i seguiment


ÀREA CONSULTORIA ENERGÈTICA
 Assessorem als nostres clients sobre el model energètic actual i futur de manera que els
permeti disposar de la màxima informació per prendre decisions sobre diverses actuacions en
temes energètics i mediambientals que els puguin afectar en un futur.
  Treballem en la recerca de solucions i estratègies que permetin als nostres clients una
contribució en la reducció del consum energètic, d’emissions de CO2, en la millora mediambiental
i que repercuteixin positivament en la seva activitat millorant la competitivitat.
■  Guies d’estalvi i eficiència energètica
■  Anàlisis d’implantació d’energies renovables
■  Implantació de solucions d’alta tecnologia i eficiència
■  Participació en jornades tècniques i ponències en l’àmbit energètic
■  Transferència de coneixement/formació a empreses, associacions, Col·legis tècnics
■  Transferència de coneixement/formació a Universitats, Docència
■  Gestió i tramitació de subvencions autonòmiques i estatals
■  Consultoria en gestió energètica de la organització
■  Consultoria en gestió energètica integral de l’edifici

                                                3
■  Consultoria pel desenvolupament del Pla de Mesura i Verificació per a determinar l’estalvi
  d’energia i aigua
■  Estudi de viabilitat auditoria energètica
■  Classificació energètica de l’edifici
■  Certificació de l’edifici sostenible LEED
■  Certificació de l’edifici sostenible Green Building
■  Certificació de gestió energètica
■  Auditoria del sistema de gestió energètica
■  Tramitació de subvencions
ÀREA I+D+i
  Participació en projectes d’investigació, desenvolupament de línees de recerca amb
Universitats i l’Administració amb un clar compromís cap a la millora de sistemes, tecnologies,
materials, metodologies de treball, etc de tal manera que ens permeti minimitzar el consum
energètic repercutint positivament cal el medi ambient.
■  Projectes I+D+i
■  Línees de recerca energètica col·laborant amb Universitats
■  Línees de recerca amb empreses Tecnològiques
                                             4
REFERÈNCIES PRINCIPALS ÀREA D’ENGINYERIA ENERGÈTICA

 ■  Edifici Oficines Carrer Vilanova a Barcelona – 2010

                      Localitat : Barcelona
                      Superfície : 37.500 m2
                      Qualificació energètica : B
                      Estat : Inici d’obra

                        Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                        cap a la millora energètica i contribució
                        mediambiental.
                        Realització de l’estudi energètic des de la fase
                        inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques
                        mitjançant la simulació, selecció de la maquinaria
                        de climatització, optimització del sistema de
                        producció i la il·luminació.


 ■  Tecnoparc de Reus – 2009
                      Localitat : Reus
                      Superfície : 25.000 m2
                      Qualificació energètica : B
                      Estat : Funcionant

                        Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                        cap a la millora energètica i contribució
                        mediambiental.
                        Realització de l’estudi energètic des de la fase
                        inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques
                        mitjançant la simulació, selecció de la maquinaria
                        de climatització, optimització del sistema de
                        producció i la il·luminació. ■  Seu Cambra de Comerç de Barcelona - 2009

                   Localitat : Barcelona
                   Superfície : 19.000 m2
                   Qualificació energètica : Objectiu A
                   Estat : en fase de projecte

                     Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                     cap a la millora energètica i contribució
                     mediambiental.
                     Realització de l’estudi energètic en la fase de
                     concurs d’idees optimitzant les façanes crítiques
                     mitjançant la simulació i optimització de la doble
                     pell contribuint a l’aplicació d’un sistema de
                     climatització i il·luminació d’alta eficiència.                                             5
■  Edifici d’Oficines Banc de Sabadell - 2009

                   Localitat : St. Cugat del Vallès
                   Superfície : 20.000 m2
                   Qualificació energètica : B
                   Estat : inici d’obra

                    Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                    cap a la millora energètica i contribució
                    mediambiental.
                    Realització de l’estudi energètic des de la fase
                    inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques,
                    la selecció de la maquinaria de climatització,
                    optimització del sistema de producció i       la
                    il·luminació
                    En procés de Certificació LEED.


■  Edifici CMT_Comisió del Mercat de les Telecomunicacions - 2009

                   Localitat : Barcelona
                   Superfície : 13.415 m2
                   Qualificació energètica : B
                   Estat : en fase construcció
                    Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                    cap a la millora energètica i contribució
                    mediambiental.
                    Realització de l’estudi energètic des de la fase
                    inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques,
                    la selecció de la maquinaria de climatització,
                    optimització de la il·luminació.
                    Gestió de subvencions ICAEN per edificis
                    energèticament eficients.
                                             6
■  Centre comercial Puerto Venècia - 2008

                   Localitat : Zaragoza
                   Superfície : 210.000 m2
                   Qualificació energètica : -
                   Estat : en fase construcció
                    Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                    cap a la millora energètica i contribució
                    mediambiental.
                    Realització de l’estudi energètic des de la fase
                    inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques
                    i l’òptima protecció solar mitjançant eines de
                    simulació.

                    Solució de protecció solar façana     mitjançant
                    deployed giratori amb seguidor solar.

                    Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                    cap a la millora energètica i contribució
                    mediambiental.
                    Realització de l’estudi energètic des de la fase
                    inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques,
                    la selecció de la maquinaria de climatització,
                    optimització   il.luminació segons la il.luminació
                    natural
■  Edifici d’Oficines Barcelona SuperComputing ( BSC ) - 2008


                  Localitat : Barcelona
                  Superfície : 6.710 m2
                  Qualificació energètica : B
                  Estat : en fase construcció

                    Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                    cap a la millora energètica i contribució
                    mediambiental.
                    Realització de l’estudi energètic des de la fase
                    inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques,
                    la selecció de la maquinaria de climatització,
                    optimització de la il·luminació
                    Gestió de subvencions ICAEN per edificis
                    energèticament eficients.
                                             7
■  Ampliació Hospital del Mar - 2008 ...

                      Localitat : Barcelona
                      Superfície : 80.000 m2
                      Qualificació energètica : -
                      Estat : en fase construcció

                        Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                        cap a la millora energètica i contribució
                        mediambiental.
                        Realització de l’estudi energètic des de la fase
                        inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques,
                        la selecció de la maquinaria de climatització, els
                        sistemes de producció, optimització de la
                        il·luminació artificial.

■  Edifici Torre Ona – 2008 ...

                      Localitat : Barcelona
    Estudi 21 juny – solstici d’estiu


                      Superfície : 32.000 m2
                      Qualificació energètica : Objectiu A
                      Estat : en fase de projecte

                       Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                       cap a la millora energètica i contribució
                       mediambiental.
                       Realització de l’estudi energètic des de la fase
                       inicial de projecte optimitzant i validant les façanes
                       crítiques, analitzant la idoneïtat de la protecció
                       solar amb deployed, il.luminació natural,...
■  Seu Corporativa RBA Editors - 2007

                      Localitat : Barcelona 22@
                      Superfície : 25.620 m2
                      Qualificació energètica : B
                      Estat : en fase construcció

                       Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                       cap a la millora energètica i contribució
                       mediambiental.
                       Realització de l’estudi energètic des de la fase
                       inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques,
                       la selecció de la maquinaria de climatització,
                       il·luminació d’alta eficiència.
                       Gestió i consecució de subvencions ICAEN per
                       edificis energèticament eficients.


                                                 8
■   Seu Iguzzini Iluminazione - 2007

                     Localitat : St. Cugat del Vallès
                     Superfície : 7.500 m2
                     Qualificació energètica : -
                     Estat : en fase construcció
                       Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                       cap a la millora energètica i contribució
                       mediambiental.
                       Realització de l’estudi energètic des de la fase
                       inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques
                       i l’òptima protecció solar mitjançant eines de
                       simulació.

                       Solució de protecció solar façana     mitjançant
                       deployed giratori amb seguidor solar.


  ■   Edifici d’Oficines MediaTic 22@ - 2006
                     Localitat : Barcelona 22@
                     Superfície : 20.000 m2
                     Qualificació energètica : -
                     Estat : fase final de construcció
                       Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                       cap a la millora energètica i contribució
                       mediambiental.
                       Realització de l’estudi energètic des de la fase
                       inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques,
                       la maquinaria de climatització, la il·luminació i
                       regulació segons obertura ETFE amb un estalvi
                       global del 30 % respecte l’edifici de referència.
                       En procés de Certificació LEED.


■    Edifici d’Oficines Layetana Immobiliaria - 2006

                     Localitat : Hospitalet de Llobregat
                     Superfície : 6.000 m2
                     Qualificació energètica : A
                     Estat : en fase de construcció

                       Edifici amb un compromís de la propietat molt clar
                       cap a la millora energètica i contribució
                       mediambiental.
                       Realització de l’estudi energètic des de la fase
                       inicial de projecte.
                       En procés de certificació LEED.
                       mediambiental.
                       Gestió i consecució de subvencions ICAEN per
                       edificis energèticament eficients.

                                                9
REFERÈNCIES PRINCIPALS_ÀREA SERVEIS ENERGÈTICS


 ■  Finalista concurs “Mejora Energética Sede Central Oficina Española de Patentes y
   Marcas (ESE)”
                   Localitat: Madrid
                   Superfície: 20.230 m²
                   Import: -
                   Destinatari: Oficina Española de Patentes y Marcas
 ■  Auditoria energètica d’instal·lacions edificis Universitat de Barcelona - 2010


                   Localitat : Barcelona
                   Superfície : 130.000 m² en 7 edificis d’un campus
                   universitari
                    Auditoria de les instal·lacions
                    Empresa seleccionada mitjançant concurs
 ■  Auditoria energètica d’instal·lacions edifici d’oficines al 22@ - 2009


                   Localitat : Barcelona
                   Superfície : 28.048 m2
                    Auditoria de les instal·lacions mecàniques.
                    Anàlisi de la Baseline i ajust de les potencies de
                    contractació
 ■  Auditories energètiques dels edificis de la Generalitat de Catalunya -2009 ...


                   Localitat : àmbit Catalunya
                   Superfície : -
                    Auditoria energètica les instal·lacions
                    Empresa seleccionada en concurs per realitzar les
                    auditories en tots els edificis de la Generalitat
                                             10
■  Auditoria energètica de les instal·lacions edifici FIATC – 2009 ...


                   Localitat : Barcelona
                   Superfície : - m2
                    Auditoria energètica de l’envolvent, de      les
                    instal·lacions mecàniques, elèctriques i     de
                    condicionament acústic■  Auditoria energètica Tanatori Hospitalet de Ll. - 2009


                   Localitat : Hospitalet de LLobregat
                   Superfície : 3.000 m2
                    Auditoria energètica de l’envolvent,     de  les
                    instal·lacions mecàniques i elèctriques.
■  Implantació Sistema de Telegestió Energètica en 200 Centres de Salut de la
  Generalitat de Catalunya – 2008

                   Localitat : àmbit Catalunya
                   Superfície : 200 centres de salut
                    Anàlisis del consum
                    Projecte executiu d’implantació d’un sistema de
                    telegestió
■  Auditoria Tècnica d’instal·lacions del Gran Hotel Palacio de la Marina - 2008

                   Localitat : Mojacar
                   Superfície : - m2
                    Auditoria energètica de les instal·lacions
                                             11
■    Auditoria energètica Fira 2000 BCN – 2007


                    Localitat : Barcelona
                    Superfície : - m2
                     Auditoria energètica de les instal·lacions
■    Auditoria energètica Hotel Apolo - 2007


                    Localitat : Barcelona
                    Superfície : - m2
                      Auditoria energètica de les instal·lacions
  ■   Auditoria Tècnica d’instal·lacions de consum energètic Cambra de Comerç - 2007


                     Localitat : Viladecans, St. Feliu, Badalona, Berga,
                       Hospitalet de Ll., Igualada, Mataró, Vic, Vilafranca,
                       Granollers, Llotja de Mar, Avda. Diagonal
                     Superfície : 28.048 m2
                       Auditoria energètica   de  les  instal·lacions  de
                       consum energètic
  ■   Auditoria energètica de les instal·lacions de l’Hospital del Mar - 2007


                     Localitat : Barcelona
                     Superfície : 80.000 m2
                       Auditoria energètica de les instal·lacions
                                                 12
■  Comissioning Management projecte Ciutat de la Justícia - 2006

                      Localitat : Barcelona
                      Superfície : - m2
                        Commissioning de les instal·lacions de l’edifici
REFERÈNCIES PRINCIPALS TRAMITACIÓ SUBVENCIONS ICAEN

■ Oficines Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès – 2010
Import: Tramitació gratuïta part del Projecte d’Eficiència Energètica
Destinatari: Banc de Sabadell

■ Oficines Mediatic a Barcelona – 2010
Import: Tramitació gratuïta part del Projecte d’Eficiència Energètica
Destinatari: Consorci Zona Franca de Barcelona

■ Tecnoparc de Reus – 2010
Import: 5.500 €
Destinatari: Reus Desenvolupament Econòmic

■ Tecnocampus Mataró – 2010
Import: 5.500 €
Destinatari: Fundació Tecnocampus Mataró

■ Seu Layetana Hospitalet de Llobregat – 2009
Import: 4.500 €
Destinatari: Layetana Grup

■ Edifici CMT Barcelona – 2009
Import: 4.500 €
Destinatari: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

■ Varis edificis Generalitat de Catalunya – 2009
Import: Tramitació gratuïta part del Projecte d’Eficiència Energètica
Destinatari: Generalitat de Catalunya

■ Seu RBA Editores Barcelona – 2008
Import: 6.000 €
Destinatari: RBA Editores
                                                 13
REFERÈNCIES PRINCIPALS_ÀREA CONSULTORIA ENERGÈTICA

■    Consultoria per a la contractació Districlima_Interface - 2010

■    Consultoria per a la contractació Districlima_Novotel Diagonal 199 – 2009

■    Consultoria a la contractació Tub verd_Tecnocampus de Mataró - 2009

■    Col·legi d’enginyers Tècnics Industrials de Barcelona ( CETIB ) – Juny 2009
    Curs : Introducció a les auditories energètiques en els edificis

■    Construmat – 24.03.2009
    Jornades ACTECIR sobre Eficiència Energètica
    Presentació : Eficiència Energètica i Auditories Energètica en l’edificació

■    Mater-FAD a BCN – 28.11.2008
    Jornada d’inauguració Edifici Mater
    Presentació : Estudi energètic edifici MediaTic de BCN_Material ETFE

■    Institut Cerdà – 3.10.2008
    Jornada de Rehabilitació energètica
    Presentació : Rehabilitació energètica. Actuar sobre les instal·lacions


REFERÈNCIES PRINCIPALS_ÀREA I+D+i
  ■  Projecte I+D Sistema LEA – 2008 / 2009 /...

                        Projecte : Sistema industrialitzat de panels lleugers
                        prefabricats energèticament autosuficients

                        Àrea : Programa nacional de projectes        de
                        desenvolupament experimental del Ministeri      de
                        Ciència i Innovació

                        Equip de treball :
                        UPM - Universitat Politècnica de Madrid
                        Coot Arquitectes – Madrid
                        Fassin Glas – Madrid
                        Calter – Madrid  ■  Línia de Recerca Eficiència Energètica IQS & PGI – 2009 ...

                        Projecte : Desenvolupament d’una metodologia
                        Standard per a la realització de l’estudi energètic de
                        l’edifici

                        Àrea : Línia de recerca en estalvi energètic i eficiència
                        energètica en l’edificació

                        Equip de treball :
                        IQS – Area Construcció Industrial
                        PGI Engineering – Dept. Eficiència Energètica


                                                  14

Recomendados

SUPERMERCATS SOSTENIBLES_CAT por
SUPERMERCATS SOSTENIBLES_CATSUPERMERCATS SOSTENIBLES_CAT
SUPERMERCATS SOSTENIBLES_CATSEDNA Engineering & Energy
159 vistas6 diapositivas
CEEC - Jornada Tècnica de presentació de Supermercats Sostenibles (CAT) por
CEEC - Jornada Tècnica de presentació de Supermercats Sostenibles (CAT)CEEC - Jornada Tècnica de presentació de Supermercats Sostenibles (CAT)
CEEC - Jornada Tècnica de presentació de Supermercats Sostenibles (CAT)SEDNA Engineering & Energy
276 vistas4 diapositivas
Convocatoria subvencions ICAEN por
Convocatoria subvencions ICAENConvocatoria subvencions ICAEN
Convocatoria subvencions ICAENEweek Vic
810 vistas10 diapositivas
Medios de comunicacion por
Medios de comunicacionMedios de comunicacion
Medios de comunicacionjefersonarboleda
136 vistas6 diapositivas
Lenguaje umce presentación power alfaro por
Lenguaje umce presentación power alfaroLenguaje umce presentación power alfaro
Lenguaje umce presentación power alfarojessicajara
299 vistas11 diapositivas
Sistema nervioso por
Sistema nerviosoSistema nervioso
Sistema nerviosoangelamhernandezr
194 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Taller de los_sentidos por
Taller de los_sentidosTaller de los_sentidos
Taller de los_sentidoscarmenollobarren
115 vistas4 diapositivas
El ordenador por
El ordenadorEl ordenador
El ordenadormarianatic
66 vistas6 diapositivas
Unidad didactica para los niños por
Unidad didactica para los niñosUnidad didactica para los niños
Unidad didactica para los niñosSonia Pérez López
742 vistas12 diapositivas
El dinero por
El dineroEl dinero
El dinerotarelcy
139 vistas7 diapositivas
Taller 4 correccion de presentacion por
Taller 4 correccion de presentacionTaller 4 correccion de presentacion
Taller 4 correccion de presentacionManuel Jamaica
165 vistas6 diapositivas
Celula 3 por
Celula 3Celula 3
Celula 3susannapardos
305 vistas18 diapositivas

Destacado(20)

El dinero por tarelcy
El dineroEl dinero
El dinero
tarelcy139 vistas
Taller 4 correccion de presentacion por Manuel Jamaica
Taller 4 correccion de presentacionTaller 4 correccion de presentacion
Taller 4 correccion de presentacion
Manuel Jamaica165 vistas
Sendero de esperanza por SalvaradoR
Sendero de esperanzaSendero de esperanza
Sendero de esperanza
SalvaradoR333 vistas
El agua y su conaminacion por agustinK
El agua y su conaminacionEl agua y su conaminacion
El agua y su conaminacion
agustinK285 vistas
Sendero de Esperanza por SalvaradoR
Sendero de EsperanzaSendero de Esperanza
Sendero de Esperanza
SalvaradoR189 vistas
Animals el_zorro_del_tuercebotas_asturias por rieramaria
 Animals el_zorro_del_tuercebotas_asturias Animals el_zorro_del_tuercebotas_asturias
Animals el_zorro_del_tuercebotas_asturias
rieramaria195 vistas
Entrevista paulo freire por Nidia Cañon
Entrevista paulo freireEntrevista paulo freire
Entrevista paulo freire
Nidia Cañon404 vistas
Gremios[1] por 100080274
Gremios[1]Gremios[1]
Gremios[1]
100080274218 vistas
Presentación la radiio por deasilva1994
Presentación la radiioPresentación la radiio
Presentación la radiio
deasilva1994132 vistas

Similar a Pgi engineering serveis i referencies eee 2011

Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals por
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones ruralsEstalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones ruralsleaderrgb
581 vistas43 diapositivas
Gmg eficiència energètica por
Gmg eficiència energèticaGmg eficiència energètica
Gmg eficiència energèticagmg_terrassa
294 vistas4 diapositivas
Aeca enginyeria presentació (cat) por
Aeca enginyeria presentació (cat)Aeca enginyeria presentació (cat)
Aeca enginyeria presentació (cat)Aeca group
442 vistas34 diapositivas
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial por
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonialPGI ENGINEERING
255 vistas15 diapositivas
2014-05-20_Infraestructures de Supervisió Energètica por
2014-05-20_Infraestructures de Supervisió Energètica2014-05-20_Infraestructures de Supervisió Energètica
2014-05-20_Infraestructures de Supervisió EnergèticaAlex Ciurana Fenes, CEM, CMVP
211 vistas15 diapositivas
03:13 certificacion edificios por
03:13 certificacion edificios03:13 certificacion edificios
03:13 certificacion edificiosAdelardo Domingo Ruiz
246 vistas16 diapositivas

Similar a Pgi engineering serveis i referencies eee 2011(20)

Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals por leaderrgb
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones ruralsEstalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
leaderrgb581 vistas
Gmg eficiència energètica por gmg_terrassa
Gmg eficiència energèticaGmg eficiència energètica
Gmg eficiència energètica
gmg_terrassa294 vistas
Aeca enginyeria presentació (cat) por Aeca group
Aeca enginyeria presentació (cat)Aeca enginyeria presentació (cat)
Aeca enginyeria presentació (cat)
Aeca group442 vistas
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial por PGI ENGINEERING
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial
PGI ENGINEERING255 vistas
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existents por gremicons
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existentsIi. eines per a l'avaluacio d'edificis existents
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existents
gremicons340 vistas
Aeca group corporativa extendida (cat) por Aeca group
Aeca group corporativa extendida (cat)Aeca group corporativa extendida (cat)
Aeca group corporativa extendida (cat)
Aeca group314 vistas
Presentacions jornada projectes innovi eficiència energètica sectorial por Associació AEI INNOVI
Presentacions jornada projectes innovi eficiència energètica sectorialPresentacions jornada projectes innovi eficiència energètica sectorial
Presentacions jornada projectes innovi eficiència energètica sectorial
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic por ICGCat
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públicAproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
ICGCat511 vistas
Edificis sostenibles por helena_mata
Edificis sosteniblesEdificis sostenibles
Edificis sostenibles
helena_mata214 vistas
Auditoria EnergèTica I Plans Estalvi EnergèTic Vic por Eweek Vic
Auditoria EnergèTica I Plans Estalvi EnergèTic VicAuditoria EnergèTica I Plans Estalvi EnergèTic Vic
Auditoria EnergèTica I Plans Estalvi EnergèTic Vic
Eweek Vic523 vistas
Edificis Sostenibles por paauladc
Edificis SosteniblesEdificis Sostenibles
Edificis Sostenibles
paauladc512 vistas
Postgrau en projecte, disseny i càlcul d'instal.lacions mecàniques, elèctriqu... por Joan Pessarrodona
Postgrau en projecte, disseny i càlcul d'instal.lacions mecàniques, elèctriqu...Postgrau en projecte, disseny i càlcul d'instal.lacions mecàniques, elèctriqu...
Postgrau en projecte, disseny i càlcul d'instal.lacions mecàniques, elèctriqu...
Joan Pessarrodona155 vistas
Subvencions a l'estalvi i eficiència energètica por Eweek Vic
Subvencions a l'estalvi i eficiència energèticaSubvencions a l'estalvi i eficiència energètica
Subvencions a l'estalvi i eficiència energètica
Eweek Vic369 vistas
Marc legal de la certificació energètica en edificis existents por Marc Sales i Coll
Marc legal de la certificació energètica en edificis existentsMarc legal de la certificació energètica en edificis existents
Marc legal de la certificació energètica en edificis existents
Marc Sales i Coll288 vistas

Más de Estudi Tecnoambiental

Ejemplo evaluación mystery shopper mex por
Ejemplo evaluación mystery shopper mexEjemplo evaluación mystery shopper mex
Ejemplo evaluación mystery shopper mexEstudi Tecnoambiental
3.5K vistas11 diapositivas
México, 8 meses por
México, 8 meses México, 8 meses
México, 8 meses Estudi Tecnoambiental
202 vistas31 diapositivas
programa curso movilidad sostenible ambientum por
programa curso movilidad sostenible ambientumprograma curso movilidad sostenible ambientum
programa curso movilidad sostenible ambientumEstudi Tecnoambiental
194 vistas3 diapositivas
Curso movilidad sostenible Ecomove por
Curso movilidad sostenible EcomoveCurso movilidad sostenible Ecomove
Curso movilidad sostenible EcomoveEstudi Tecnoambiental
245 vistas1 diapositiva
presentació breeam por
presentació breeampresentació breeam
presentació breeamEstudi Tecnoambiental
267 vistas28 diapositivas
Entrevista ecomove albert hereu por
Entrevista ecomove albert hereuEntrevista ecomove albert hereu
Entrevista ecomove albert hereuEstudi Tecnoambiental
266 vistas4 diapositivas

Pgi engineering serveis i referencies eee 2011

 • 1. S ERVEIS I REFERÈNCIES DEP ARTAMENT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PGI GRN, PGI BCN , PGI MAD I PGI TGN Certificades segons ISO 9001:2000, amb núm. de registre ER-1331/2002, ER- 0864/2003 i ER-1668/2005, per a la realització de Projectes d’Instal·lacions, Llicències d’activitats, Legalitzacions d’instal·lacions, Licitacions, Assistència Tècnica i Direcció d’obra.
 • 2. PRESENTACIÓ PGI ENGINEERING, va crear el 2006 el Departament d’Eficiència Energètica en l’Edificació, conscients de la necessitat d’un ús racional de l’energia i també per donar resposta a unes necessitats del mercat pel que fa referència al nou marc normatiu en l’àmbit energètic. Entenent que el sector de l’edificació és un dels principals consumidors energètics, és important treballar des de la fase inicial de desenvolupament del projecte amb l’objectiu d’aconseguir millores energètiques importants que repercuteixin positivament en el conjunt de l’edifici, en la qualitat de l’aire, el seu moviment, en el confort de les persones i tanmateix en l’optimització d’equips per obtenir com a resultat final un major estalvi. OBJECTIUS Donar l’assessorament tècnic als nostres clients per tal d’aconseguir el disseny òptim de l’edifici, de les seves instal·lacions i aportant les eines necessàries per a la gestió energètica dels edificis, a fi i efecte de millorar l’estalvi i l’eficiència energètica durant la vida de l’edifici. ÀREES I SERVEIS Els serveis que ofereix el departament s’estructuren en quatre àrees estratègiques que ens permeten cobrir les necessitats dels nostres clientes en l’àmbit energètic. Disposem d’un equip humà professional, compromès, qualificat, motivat, amb una metodologia de treball enfocada a la innovació i a la millora continua en assegurament de la qualitat i per donar un servei d’alt valor afegit. ÀREA ÀREA SERVEIS ENGINYERIA ENERGÈTICS ENERGÈTICA EDIFICI ÀREA ÁREA I+D+i CONSULTORIA ENERGÈTICA 2
 • 3. ÀREA ENGINYERIA ENERGÈTICA Aplicació de mesures d’estalvi i eficiència energètica tant pel que fa a l’envolvent com en les instal·lacions des de la fase inicial del projecte. L’utilització de potents eines informàtiques per realitzar diverses tipologies de simulacions ens permet l’optimització dels costos finals de l’edifici. ■ Compliment del CTE-DB HE ■ Qualificació energètica d’edificis-Fase projecte ■ Estudi energètic de l’envolvent ■ Estudi energètic de les instal·lacions ■ Estudi energètic de l’edifici ( EED) ■ Qualificació energètica d’edificis-Fase Final d’obra ■ Justificació de l’ordenança d’estalvi d’aigua ■ Projectes d’energies renovables ■ Projecte de justificació de l’ordenança de captació solar tèrmica i fotovoltaica ÀREA SERVEIS ENERGÈTICS Aplicació d’una metodologia de treball que permeti disminuir el consum d’energia i millorar l’eficiència energètica durant la vida de l’edifici de manera continua d’acord amb una planificació establerta per aconseguir el objectius definits dins el pla estratègic energètic de l’empresa. ■ Estudi viabilitat auditoria ■ Auditoria energètica. Propostes de millora ■ Pla de Mesura i Verificació dels estalvis ( IPMVP ) ■ Pla de Manteniment ■ Gestió de l’energia ■ Implantació de les propostes i comissioning ■ Formació i alerta tecnològica ■ Implantació d’eines col·laboratives per la gestió ■ Posada en marxa de les instal·lacions (Comissioning) ■ Projectes de inversió en equips ■ Formació al client ■ Control periòdic i seguiment ÀREA CONSULTORIA ENERGÈTICA Assessorem als nostres clients sobre el model energètic actual i futur de manera que els permeti disposar de la màxima informació per prendre decisions sobre diverses actuacions en temes energètics i mediambientals que els puguin afectar en un futur. Treballem en la recerca de solucions i estratègies que permetin als nostres clients una contribució en la reducció del consum energètic, d’emissions de CO2, en la millora mediambiental i que repercuteixin positivament en la seva activitat millorant la competitivitat. ■ Guies d’estalvi i eficiència energètica ■ Anàlisis d’implantació d’energies renovables ■ Implantació de solucions d’alta tecnologia i eficiència ■ Participació en jornades tècniques i ponències en l’àmbit energètic ■ Transferència de coneixement/formació a empreses, associacions, Col·legis tècnics ■ Transferència de coneixement/formació a Universitats, Docència ■ Gestió i tramitació de subvencions autonòmiques i estatals ■ Consultoria en gestió energètica de la organització ■ Consultoria en gestió energètica integral de l’edifici 3
 • 4. Consultoria pel desenvolupament del Pla de Mesura i Verificació per a determinar l’estalvi d’energia i aigua ■ Estudi de viabilitat auditoria energètica ■ Classificació energètica de l’edifici ■ Certificació de l’edifici sostenible LEED ■ Certificació de l’edifici sostenible Green Building ■ Certificació de gestió energètica ■ Auditoria del sistema de gestió energètica ■ Tramitació de subvencions ÀREA I+D+i Participació en projectes d’investigació, desenvolupament de línees de recerca amb Universitats i l’Administració amb un clar compromís cap a la millora de sistemes, tecnologies, materials, metodologies de treball, etc de tal manera que ens permeti minimitzar el consum energètic repercutint positivament cal el medi ambient. ■ Projectes I+D+i ■ Línees de recerca energètica col·laborant amb Universitats ■ Línees de recerca amb empreses Tecnològiques 4
 • 5. REFERÈNCIES PRINCIPALS ÀREA D’ENGINYERIA ENERGÈTICA ■ Edifici Oficines Carrer Vilanova a Barcelona – 2010 Localitat : Barcelona Superfície : 37.500 m2 Qualificació energètica : B Estat : Inici d’obra Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques mitjançant la simulació, selecció de la maquinaria de climatització, optimització del sistema de producció i la il·luminació. ■ Tecnoparc de Reus – 2009 Localitat : Reus Superfície : 25.000 m2 Qualificació energètica : B Estat : Funcionant Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques mitjançant la simulació, selecció de la maquinaria de climatització, optimització del sistema de producció i la il·luminació. ■ Seu Cambra de Comerç de Barcelona - 2009 Localitat : Barcelona Superfície : 19.000 m2 Qualificació energètica : Objectiu A Estat : en fase de projecte Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic en la fase de concurs d’idees optimitzant les façanes crítiques mitjançant la simulació i optimització de la doble pell contribuint a l’aplicació d’un sistema de climatització i il·luminació d’alta eficiència. 5
 • 6. Edifici d’Oficines Banc de Sabadell - 2009 Localitat : St. Cugat del Vallès Superfície : 20.000 m2 Qualificació energètica : B Estat : inici d’obra Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la selecció de la maquinaria de climatització, optimització del sistema de producció i la il·luminació En procés de Certificació LEED. ■ Edifici CMT_Comisió del Mercat de les Telecomunicacions - 2009 Localitat : Barcelona Superfície : 13.415 m2 Qualificació energètica : B Estat : en fase construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la selecció de la maquinaria de climatització, optimització de la il·luminació. Gestió de subvencions ICAEN per edificis energèticament eficients. 6
 • 7. Centre comercial Puerto Venècia - 2008 Localitat : Zaragoza Superfície : 210.000 m2 Qualificació energètica : - Estat : en fase construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques i l’òptima protecció solar mitjançant eines de simulació. Solució de protecció solar façana mitjançant deployed giratori amb seguidor solar. Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la selecció de la maquinaria de climatització, optimització il.luminació segons la il.luminació natural ■ Edifici d’Oficines Barcelona SuperComputing ( BSC ) - 2008 Localitat : Barcelona Superfície : 6.710 m2 Qualificació energètica : B Estat : en fase construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la selecció de la maquinaria de climatització, optimització de la il·luminació Gestió de subvencions ICAEN per edificis energèticament eficients. 7
 • 8. Ampliació Hospital del Mar - 2008 ... Localitat : Barcelona Superfície : 80.000 m2 Qualificació energètica : - Estat : en fase construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la selecció de la maquinaria de climatització, els sistemes de producció, optimització de la il·luminació artificial. ■ Edifici Torre Ona – 2008 ... Localitat : Barcelona Estudi 21 juny – solstici d’estiu Superfície : 32.000 m2 Qualificació energètica : Objectiu A Estat : en fase de projecte Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant i validant les façanes crítiques, analitzant la idoneïtat de la protecció solar amb deployed, il.luminació natural,... ■ Seu Corporativa RBA Editors - 2007 Localitat : Barcelona 22@ Superfície : 25.620 m2 Qualificació energètica : B Estat : en fase construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la selecció de la maquinaria de climatització, il·luminació d’alta eficiència. Gestió i consecució de subvencions ICAEN per edificis energèticament eficients. 8
 • 9. Seu Iguzzini Iluminazione - 2007 Localitat : St. Cugat del Vallès Superfície : 7.500 m2 Qualificació energètica : - Estat : en fase construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques i l’òptima protecció solar mitjançant eines de simulació. Solució de protecció solar façana mitjançant deployed giratori amb seguidor solar. ■ Edifici d’Oficines MediaTic 22@ - 2006 Localitat : Barcelona 22@ Superfície : 20.000 m2 Qualificació energètica : - Estat : fase final de construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte optimitzant les façanes crítiques, la maquinaria de climatització, la il·luminació i regulació segons obertura ETFE amb un estalvi global del 30 % respecte l’edifici de referència. En procés de Certificació LEED. ■ Edifici d’Oficines Layetana Immobiliaria - 2006 Localitat : Hospitalet de Llobregat Superfície : 6.000 m2 Qualificació energètica : A Estat : en fase de construcció Edifici amb un compromís de la propietat molt clar cap a la millora energètica i contribució mediambiental. Realització de l’estudi energètic des de la fase inicial de projecte. En procés de certificació LEED. mediambiental. Gestió i consecució de subvencions ICAEN per edificis energèticament eficients. 9
 • 10. REFERÈNCIES PRINCIPALS_ÀREA SERVEIS ENERGÈTICS ■ Finalista concurs “Mejora Energética Sede Central Oficina Española de Patentes y Marcas (ESE)” Localitat: Madrid Superfície: 20.230 m² Import: - Destinatari: Oficina Española de Patentes y Marcas ■ Auditoria energètica d’instal·lacions edificis Universitat de Barcelona - 2010 Localitat : Barcelona Superfície : 130.000 m² en 7 edificis d’un campus universitari Auditoria de les instal·lacions Empresa seleccionada mitjançant concurs ■ Auditoria energètica d’instal·lacions edifici d’oficines al 22@ - 2009 Localitat : Barcelona Superfície : 28.048 m2 Auditoria de les instal·lacions mecàniques. Anàlisi de la Baseline i ajust de les potencies de contractació ■ Auditories energètiques dels edificis de la Generalitat de Catalunya -2009 ... Localitat : àmbit Catalunya Superfície : - Auditoria energètica les instal·lacions Empresa seleccionada en concurs per realitzar les auditories en tots els edificis de la Generalitat 10
 • 11. Auditoria energètica de les instal·lacions edifici FIATC – 2009 ... Localitat : Barcelona Superfície : - m2 Auditoria energètica de l’envolvent, de les instal·lacions mecàniques, elèctriques i de condicionament acústic ■ Auditoria energètica Tanatori Hospitalet de Ll. - 2009 Localitat : Hospitalet de LLobregat Superfície : 3.000 m2 Auditoria energètica de l’envolvent, de les instal·lacions mecàniques i elèctriques. ■ Implantació Sistema de Telegestió Energètica en 200 Centres de Salut de la Generalitat de Catalunya – 2008 Localitat : àmbit Catalunya Superfície : 200 centres de salut Anàlisis del consum Projecte executiu d’implantació d’un sistema de telegestió ■ Auditoria Tècnica d’instal·lacions del Gran Hotel Palacio de la Marina - 2008 Localitat : Mojacar Superfície : - m2 Auditoria energètica de les instal·lacions 11
 • 12. Auditoria energètica Fira 2000 BCN – 2007 Localitat : Barcelona Superfície : - m2 Auditoria energètica de les instal·lacions ■ Auditoria energètica Hotel Apolo - 2007 Localitat : Barcelona Superfície : - m2 Auditoria energètica de les instal·lacions ■ Auditoria Tècnica d’instal·lacions de consum energètic Cambra de Comerç - 2007 Localitat : Viladecans, St. Feliu, Badalona, Berga, Hospitalet de Ll., Igualada, Mataró, Vic, Vilafranca, Granollers, Llotja de Mar, Avda. Diagonal Superfície : 28.048 m2 Auditoria energètica de les instal·lacions de consum energètic ■ Auditoria energètica de les instal·lacions de l’Hospital del Mar - 2007 Localitat : Barcelona Superfície : 80.000 m2 Auditoria energètica de les instal·lacions 12
 • 13. Comissioning Management projecte Ciutat de la Justícia - 2006 Localitat : Barcelona Superfície : - m2 Commissioning de les instal·lacions de l’edifici REFERÈNCIES PRINCIPALS TRAMITACIÓ SUBVENCIONS ICAEN ■ Oficines Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès – 2010 Import: Tramitació gratuïta part del Projecte d’Eficiència Energètica Destinatari: Banc de Sabadell ■ Oficines Mediatic a Barcelona – 2010 Import: Tramitació gratuïta part del Projecte d’Eficiència Energètica Destinatari: Consorci Zona Franca de Barcelona ■ Tecnoparc de Reus – 2010 Import: 5.500 € Destinatari: Reus Desenvolupament Econòmic ■ Tecnocampus Mataró – 2010 Import: 5.500 € Destinatari: Fundació Tecnocampus Mataró ■ Seu Layetana Hospitalet de Llobregat – 2009 Import: 4.500 € Destinatari: Layetana Grup ■ Edifici CMT Barcelona – 2009 Import: 4.500 € Destinatari: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ■ Varis edificis Generalitat de Catalunya – 2009 Import: Tramitació gratuïta part del Projecte d’Eficiència Energètica Destinatari: Generalitat de Catalunya ■ Seu RBA Editores Barcelona – 2008 Import: 6.000 € Destinatari: RBA Editores 13
 • 14. REFERÈNCIES PRINCIPALS_ÀREA CONSULTORIA ENERGÈTICA ■ Consultoria per a la contractació Districlima_Interface - 2010 ■ Consultoria per a la contractació Districlima_Novotel Diagonal 199 – 2009 ■ Consultoria a la contractació Tub verd_Tecnocampus de Mataró - 2009 ■ Col·legi d’enginyers Tècnics Industrials de Barcelona ( CETIB ) – Juny 2009 Curs : Introducció a les auditories energètiques en els edificis ■ Construmat – 24.03.2009 Jornades ACTECIR sobre Eficiència Energètica Presentació : Eficiència Energètica i Auditories Energètica en l’edificació ■ Mater-FAD a BCN – 28.11.2008 Jornada d’inauguració Edifici Mater Presentació : Estudi energètic edifici MediaTic de BCN_Material ETFE ■ Institut Cerdà – 3.10.2008 Jornada de Rehabilitació energètica Presentació : Rehabilitació energètica. Actuar sobre les instal·lacions REFERÈNCIES PRINCIPALS_ÀREA I+D+i ■ Projecte I+D Sistema LEA – 2008 / 2009 /... Projecte : Sistema industrialitzat de panels lleugers prefabricats energèticament autosuficients Àrea : Programa nacional de projectes de desenvolupament experimental del Ministeri de Ciència i Innovació Equip de treball : UPM - Universitat Politècnica de Madrid Coot Arquitectes – Madrid Fassin Glas – Madrid Calter – Madrid ■ Línia de Recerca Eficiència Energètica IQS & PGI – 2009 ... Projecte : Desenvolupament d’una metodologia Standard per a la realització de l’estudi energètic de l’edifici Àrea : Línia de recerca en estalvi energètic i eficiència energètica en l’edificació Equip de treball : IQS – Area Construcció Industrial PGI Engineering – Dept. Eficiència Energètica 14