Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Starttech Ventures
Starttech VenturesGrowth Marketer at Starttech Ventures
Βασικές αρχές για αποτελεσματική
επαγγελματική ασφάλιση και οι καινοτομίες των
Πολύ-εργοδοτικών Ταμείων
4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
22-23 Φεβρουαρίου 2023
Αθήνα, Ελλάδα
Ομιλητής: Ανδρέας Χατζηκύρου,
Ιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής
Μια νέα ζωή
ξεκινά στην
συνταξιοδότηση
1ος ΠΥΛΩΝΑΣ 2ος ΠΥΛΩΝΑΣ 3ος ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Συμπλήρωση της κοινωνικής ασφάλισης
Στατιστικά 2ου Πυλώνα Ασφάλισης
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
Αριθμός ΙΕΣΠ ανά υποκατηγορία
με βάση τον αριθμό μελών:
μέχρι 15
μέλη
462
15 – 99 μέλη
266
100 +
122
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
2010 2020 2021
€
εκ,
Αριθμός Ταμείων
16%
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
ως % του ΑΕΠ2021
0
500
1000
1500
2000
2010 2021
1900
850
Πηγή: Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών
Συνταξιοδοτικών Παροχών
2021
Δημογραφικά στοιχεία
Πηγή: Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
201116,5%▼
201112.8%▲
%65+ ετών %0-14 ετών
Μέχρι το 2070:
1 στους 3
αναμένεται να είναι
65+ ετών
Χαμηλότερη διάμεση
ηλικία ΕΕ:
Κύπρος 38 ετών
Ψηλότερη διάμεση
ηλικία ΕΕ:
Ιταλία 48 ετών
(Ελλάδα 46 ετών)
Στατιστικά 2ου Πυλώνα Ασφάλισης
Ταμεία Επαγγελματικής
Ασφάλισης
26
192,032
Πληθυσμός
ασφαλισμένων
μελών
1%
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
ως % του ΑΕΠ
Πηγή: UN World Population Prospects 2017, Ι.Ο.Β.Ε., ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Πηγή: UN World Population Prospects 2017, Ι.Ο.Β.Ε.,
ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Κατανομή πληθυσμού ανά ηλικία στην Ελλάδα Εξέλιξη Ελληνικού Πληθυσμού και Διάμεση Ηλικία
ΑΡΧΗ 2
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΡΧΗ 3
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΗ 4
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ
Επιθυμητά
Συνταξιοδοτικά
Αποτελέσματα
ΑΡΧΗ 1
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΡΧΗ 5
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΡΧΗ 6
ΕΞΟΔΑ
ΑΡΧΗ 7
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
Βασικές Αρχές
Στόχος των ΤΕΑ είναι η ευημερία και η εξασφάλιση επαρκούς συνταξιοδοτικού
εισοδήματος των μελών του Ταμείου
Αρχή 1: Στρατηγικός σχεδιασμός Ταμείου
Βασικές Αρχές
Παράγοντες που επηρεάζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα:
1. Επίπεδο κρατικής σύνταξης
2. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο καταβάλλονται οι εισφορές στο Ταμείο
3. Το ύψος της συνεισφοράς των μελών και του εργοδότη
4. Η απόδοση του Ταμείου
Αρχή 2: Διακυβέρνηση
Βασικές Αρχές
Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει την αποκλειστική ευθύνη διοίκησης του Ταμείου.
Κατάλληλα προσόντα
Εσωτερικοί κανονισμοί για διασφάλισης αποτελεσματικής λειτουργίας
Σύνεση Διαφάνεια Ισότητα Αποτελεσματικότητα
Αρχή 3: Επικοινωνία
Βασικές Αρχές
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία και την πληροφόρηση
των μελών.
Παροχή ξεκάθαρων πληροφοριών στα μέλη
Εκπαίδευση μελών για συνετές επιλογές
Τεχνολογικά μέσα συντελούν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία
Τεχνολογική Λύση - Prosperus
Αρχή 4: Διαχείριση Λογαριασμών Μελών
Βασικές Αρχές
Με τη χρήση της τεχνολογίας και της ανάπτυξης συστημάτων γίνεται εφικτή η ασφαλής και η
αποτελεσματική διαχείριση των λογαριασμών.
Διαχείριση εισφορών μελών και εργοδοτών
Επιλογή επενδυτικών στρατηγικών
Ιστορικότητα αποδόσεων ανά επενδυτική στρατηγική
Εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο λογαριασμό
Αρχή 5: Επενδύσεις
Βασικές Αρχές
Η συνετή διαχείριση επενδύσεων είναι βασικός πυλώνας ενός Ταμείου, με κύριο στόχο τη
διασφάλιση του κεφαλαίου και έπειτα τη δημιουργία πραγματικής αξίας.
Με τη βοήθεια του επενδυτικού συμβούλου, Μέλη καλούνται να επιλέξουν την κατάλληλη
επενδυτική στρατηγική που είναι συμβατή με το προφίλ τους.
Συντηρητικό
Ισορροπημένο
Δυναμικό
Προσεγγίζοντας τη
συνταξιοδότηση
Επενδυτικός
ορίζοντας 30+ έτη
Επενδυτικός
ορίζοντας 10+ έτη
Lifestyle & Freestyle Strategy
Η παροχή επιλογών προς τα μέλη σε όλα τα επίπεδα, θα εδραιώσει τον θεσμό, αυξάνοντας τα
επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.
Επιλογή βασικής στρατηγικής
επενδύσεων ανάλογα με το
προφίλ του μέλους
Επιλογή συμπληρωματικής
θεματικής στρατηγικής
Επιλογή τρόπου καταβολής
ωφελημάτων
Η διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου παραμένει στο μέλος, επομένως η επιμόρφωση
των μελών για ενημερωμένη λήψη αποφάσεων είναι απαραίτητη.
Βασικές Αρχές
Βασικές Αρχές
Freestyle
+
Lifestyle
Αρχή 6: Έξοδα
Βασικές Αρχές
Στόχος είναι η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας προς όφελος τόσο του Ταμείου, όσο και των
μελών, ελαχιστοποιώντας τα λειτουργικά έξοδα, για την επίτευξη βέλτιστων καθαρών αποδόσεως.
Η διαφάνεια των εξόδων είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Ταμείου και τη
διατήρηση άριστης σχέσης μεταξύ ΔΕ και μελών.
Η τακτική επανεξέταση των εξόδων από την ΔΕ θα συντελέσει στην επίτευξη της
αποτελεσματικότερης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Αρχή 7: Αποκομιδή
Βασικές Αρχές
Σκοπός του Ταμείου είναι η καταβολή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στα μέλη του ή/και
στους νόμιμους δικαιούχους τους.
Τρόποι καταβολής ωφελημάτων:
1. Εφάπαξ ποσό
2. Σταθερό μηνιαίο ποσό
3. Επιλογή ανάληψης
4. Συνδυασμός των πιο πάνω
Παροχή ευελιξίας
Παροχή επιλογών στα μέλη
Αποφυγή του κινδύνου μετατροπής
Ελάχιστος αριθμός 100 ατόμων για σύσταση ΤΕΑ
Υφιστάμενη Νομοθεσία (2002)
99% των ελληνικών επιχειρήσεων λειτουργούν με λιγότερα από 50 άτομα
Τα πολυεργοδοτικά ΤΕΑ δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους μικρομεσαίων επιχειρήσεων για:
12 ελληνικές επιχειρήσεις
στράφηκαν στο εξωτερικό για
ένταξη σε πολυεργοδοτικό ΤΕΑ:
• Κύπρος (8)
• Λουξεμβούργο (2)
• Ιρλανδία (2)
- πρόσβαση σε εργαλεία αποταμίευσης
- ανάθεση λήψης αποφάσεων σε επαγγελματίες
- αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων
Η ΛΥΣΗ:
Για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις
Οφέλη συμμετοχής σε πολύ-εργοδοτικά ΤΕΑ
Για την οικονομία
Αξιοποίηση οικονομιών
κλίμακας, βελτιωμένες
καθαρές αποδόσεις
Επιλογή κατάλληλου
συνταξιοδοτικού
σχεδίου
Αποτελεσματικότερος
καταμερισμός εργασίας
Βελτιώνει τη διαφάνεια
και την πληροφόρηση
Ενίσχυση
αποταμιεύσεων και
επενδύσεων
Βελτίωση
παραγωγικότητας
Δημιουργία αξίας και
αύξηση του ΑΕΠ
Αποτελεσματικότερη
κατανομή πόρων στην
οικονομία
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
Στοιχεία επικοινωνίας
7Q Investment Group
9, Archiepiskopou Makariou III Avenue,
Severis Building, 3rd Floor,
1065 Nicosia, Cyprus.
T: +357 22763344
F: +357 22763355
info@7qfs.com
www.7qgroup.com
1 de 22

Recomendados

Presentation 090210 por
Presentation 090210Presentation 090210
Presentation 090210InsuranceWorld
361 vistas18 diapositivas
Σημερινη κατασταση και δομη συνταξιοδοτικων συστηματων por
Σημερινη κατασταση και δομη συνταξιοδοτικων συστηματωνΣημερινη κατασταση και δομη συνταξιοδοτικων συστηματων
Σημερινη κατασταση και δομη συνταξιοδοτικων συστηματωνEthos Media S.A.
207 vistas2 diapositivas
1η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2017 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφ... por
1η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2017 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφ...1η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2017 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφ...
1η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2017 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφ...insuranceforumgr
108 vistas28 diapositivas
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (final)! por
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (final)!ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (final)!
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (final)!Nikolaos Rompogiannakis
142 vistas144 diapositivas
Επιχειρηματικό Οικοσύστημα por
Επιχειρηματικό ΟικοσύστημαΕπιχειρηματικό Οικοσύστημα
Επιχειρηματικό ΟικοσύστημαDimitris Tsingos
794 vistas4 diapositivas
Ενημερωτικό Σημείωμα Καθεστώτα Αναπτυξιακού por
Ενημερωτικό Σημείωμα Καθεστώτα ΑναπτυξιακούΕνημερωτικό Σημείωμα Καθεστώτα Αναπτυξιακού
Ενημερωτικό Σημείωμα Καθεστώτα ΑναπτυξιακούPanayotis Sofianopoulos
235 vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Παρουσίαση νέου επενδυτικού νόμου por
Παρουσίαση νέου επενδυτικού νόμου Παρουσίαση νέου επενδυτικού νόμου
Παρουσίαση νέου επενδυτικού νόμου GR Ministry of Development
364 vistas20 diapositivas
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011 por
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011EOMMEX
359 vistas23 diapositivas
International Life: Media Lunch 16.07.2014 por
International Life: Media Lunch 16.07.2014International Life: Media Lunch 16.07.2014
International Life: Media Lunch 16.07.2014Ethos Media S.A.
655 vistas32 diapositivas
International Life por
International Life International Life
International Life Vicky Gerassimou
714 vistas32 diapositivas
Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω του Χρη... por
Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω του Χρη...Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω του Χρη...
Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω του Χρη...EMEAgr
3.6K vistas38 diapositivas
Sed letter 05-14 por
Sed letter 05-14Sed letter 05-14
Sed letter 05-14Triantafyllos Katsarelis
429 vistas78 diapositivas

Similar a Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης(20)

Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011 por EOMMEX
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
EOMMEX359 vistas
International Life: Media Lunch 16.07.2014 por Ethos Media S.A.
International Life: Media Lunch 16.07.2014International Life: Media Lunch 16.07.2014
International Life: Media Lunch 16.07.2014
Ethos Media S.A.655 vistas
Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω του Χρη... por EMEAgr
Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω του Χρη...Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω του Χρη...
Σύνοψη Εναλλακτικών Τρόπων Χρηματοδότησης για Ανώνυμες Εταιρείες μέσω του Χρη...
EMEAgr3.6K vistas
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Εφαρμογές τους στον Τουρισμό por Maria Michalatou
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Εφαρμογές τους στον ΤουρισμόΗλεκτρονικές Υπηρεσίες & Εφαρμογές τους στον Τουρισμό
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Εφαρμογές τους στον Τουρισμό
Maria Michalatou1.4K vistas
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Εφαρμογές τους στον Τουρισμό por e-Bi Lab
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Εφαρμογές τους στον ΤουρισμόΗλεκτρονικές Υπηρεσίες & Εφαρμογές τους στον Τουρισμό
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες & Εφαρμογές τους στον Τουρισμό
e-Bi Lab3.6K vistas
9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη por Starttech Ventures
9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη
9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη
Starttech Ventures389 vistas
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος por Starttech Ventures
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος ΝικολόπουλοςInsurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος
Starttech Ventures325 vistas
Σύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης Απαιτήσεων por Kostas Pappas
Σύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης ΑπαιτήσεωνΣύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης Απαιτήσεων
Σύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης Απαιτήσεων
Kostas Pappas267 vistas
σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων por Kostas Pappas
σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεωνσύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων
σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων
Kostas Pappas55 vistas
Κατάργηση Αντικινήτρων por Gregory Tapinos
Κατάργηση ΑντικινήτρωνΚατάργηση Αντικινήτρων
Κατάργηση Αντικινήτρων
Gregory Tapinos333 vistas
Bouras Eellak por knowhowgr
Bouras EellakBouras Eellak
Bouras Eellak
knowhowgr264 vistas
Eνίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασ... por Win to Win - Business Consultants
Eνίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασ...Eνίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασ...
Eνίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασ...
ΟΕΣΥΝΕ - Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας 2013 por Constantinos Parissis
ΟΕΣΥΝΕ - Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας 2013ΟΕΣΥΝΕ - Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας 2013
ΟΕΣΥΝΕ - Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας 2013

Más de Starttech Ventures

Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference por
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research ConferenceΓιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research ConferenceStarttech Ventures
15 vistas20 diapositivas
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference por
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research ConferenceΓιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research ConferenceStarttech Ventures
11 vistas20 diapositivas
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference por
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech ConferenceΠαναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
12 vistas51 diapositivas
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference por
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech ConferenceΘεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
10 vistas39 diapositivas
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference por
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech ConferenceΓιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
11 vistas31 diapositivas
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference por
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech ConferenceΘανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
15 vistas21 diapositivas

Más de Starttech Ventures(20)

Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference por Starttech Ventures
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research ConferenceΓιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference
Starttech Ventures15 vistas
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference por Starttech Ventures
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research ConferenceΓιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Starttech Ventures11 vistas
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference por Starttech Ventures
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech ConferenceΠαναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Starttech Ventures12 vistas
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference por Starttech Ventures
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech ConferenceΘεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Starttech Ventures10 vistas
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference por Starttech Ventures
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech ConferenceΓιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Starttech Ventures11 vistas
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference por Starttech Ventures
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech ConferenceΘανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Starttech Ventures15 vistas
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference por Starttech Ventures
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech ConferenceΛεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference
Starttech Ventures11 vistas
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference por Starttech Ventures
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech ConferenceΝικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference
Starttech Ventures17 vistas
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΣτέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures54 vistas
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΗλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures67 vistas
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΗλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures76 vistas
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςDr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures62 vistas
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΜάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures54 vistas
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΒύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures64 vistas
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςTim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures62 vistas

Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

 • 1. Βασικές αρχές για αποτελεσματική επαγγελματική ασφάλιση και οι καινοτομίες των Πολύ-εργοδοτικών Ταμείων 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 22-23 Φεβρουαρίου 2023 Αθήνα, Ελλάδα Ομιλητής: Ανδρέας Χατζηκύρου, Ιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής
 • 2. Μια νέα ζωή ξεκινά στην συνταξιοδότηση
 • 3. 1ος ΠΥΛΩΝΑΣ 2ος ΠΥΛΩΝΑΣ 3ος ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Συμπλήρωση της κοινωνικής ασφάλισης
 • 4. Στατιστικά 2ου Πυλώνα Ασφάλισης Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Αριθμός ΙΕΣΠ ανά υποκατηγορία με βάση τον αριθμό μελών: μέχρι 15 μέλη 462 15 – 99 μέλη 266 100 + 122 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 2010 2020 2021 € εκ, Αριθμός Ταμείων 16% Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ως % του ΑΕΠ2021 0 500 1000 1500 2000 2010 2021 1900 850 Πηγή: Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 2021
 • 5. Δημογραφικά στοιχεία Πηγή: Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 201116,5%▼ 201112.8%▲ %65+ ετών %0-14 ετών Μέχρι το 2070: 1 στους 3 αναμένεται να είναι 65+ ετών Χαμηλότερη διάμεση ηλικία ΕΕ: Κύπρος 38 ετών Ψηλότερη διάμεση ηλικία ΕΕ: Ιταλία 48 ετών (Ελλάδα 46 ετών)
 • 6. Στατιστικά 2ου Πυλώνα Ασφάλισης Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης 26 192,032 Πληθυσμός ασφαλισμένων μελών 1% Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ως % του ΑΕΠ Πηγή: UN World Population Prospects 2017, Ι.Ο.Β.Ε., ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
 • 7. Δημογραφικά χαρακτηριστικά Πηγή: UN World Population Prospects 2017, Ι.Ο.Β.Ε., ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. Κατανομή πληθυσμού ανά ηλικία στην Ελλάδα Εξέλιξη Ελληνικού Πληθυσμού και Διάμεση Ηλικία
 • 8. ΑΡΧΗ 2 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΡΧΗ 3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΧΗ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ Επιθυμητά Συνταξιοδοτικά Αποτελέσματα ΑΡΧΗ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΗ 5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 6 ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΗ 7 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ Βασικές Αρχές
 • 9. Στόχος των ΤΕΑ είναι η ευημερία και η εξασφάλιση επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος των μελών του Ταμείου Αρχή 1: Στρατηγικός σχεδιασμός Ταμείου Βασικές Αρχές Παράγοντες που επηρεάζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα: 1. Επίπεδο κρατικής σύνταξης 2. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο καταβάλλονται οι εισφορές στο Ταμείο 3. Το ύψος της συνεισφοράς των μελών και του εργοδότη 4. Η απόδοση του Ταμείου
 • 10. Αρχή 2: Διακυβέρνηση Βασικές Αρχές Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει την αποκλειστική ευθύνη διοίκησης του Ταμείου. Κατάλληλα προσόντα Εσωτερικοί κανονισμοί για διασφάλισης αποτελεσματικής λειτουργίας Σύνεση Διαφάνεια Ισότητα Αποτελεσματικότητα
 • 11. Αρχή 3: Επικοινωνία Βασικές Αρχές Το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία και την πληροφόρηση των μελών. Παροχή ξεκάθαρων πληροφοριών στα μέλη Εκπαίδευση μελών για συνετές επιλογές Τεχνολογικά μέσα συντελούν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία
 • 13. Αρχή 4: Διαχείριση Λογαριασμών Μελών Βασικές Αρχές Με τη χρήση της τεχνολογίας και της ανάπτυξης συστημάτων γίνεται εφικτή η ασφαλής και η αποτελεσματική διαχείριση των λογαριασμών. Διαχείριση εισφορών μελών και εργοδοτών Επιλογή επενδυτικών στρατηγικών Ιστορικότητα αποδόσεων ανά επενδυτική στρατηγική Εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο λογαριασμό
 • 14. Αρχή 5: Επενδύσεις Βασικές Αρχές Η συνετή διαχείριση επενδύσεων είναι βασικός πυλώνας ενός Ταμείου, με κύριο στόχο τη διασφάλιση του κεφαλαίου και έπειτα τη δημιουργία πραγματικής αξίας. Με τη βοήθεια του επενδυτικού συμβούλου, Μέλη καλούνται να επιλέξουν την κατάλληλη επενδυτική στρατηγική που είναι συμβατή με το προφίλ τους. Συντηρητικό Ισορροπημένο Δυναμικό Προσεγγίζοντας τη συνταξιοδότηση Επενδυτικός ορίζοντας 30+ έτη Επενδυτικός ορίζοντας 10+ έτη
 • 15. Lifestyle & Freestyle Strategy Η παροχή επιλογών προς τα μέλη σε όλα τα επίπεδα, θα εδραιώσει τον θεσμό, αυξάνοντας τα επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Επιλογή βασικής στρατηγικής επενδύσεων ανάλογα με το προφίλ του μέλους Επιλογή συμπληρωματικής θεματικής στρατηγικής Επιλογή τρόπου καταβολής ωφελημάτων Η διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου παραμένει στο μέλος, επομένως η επιμόρφωση των μελών για ενημερωμένη λήψη αποφάσεων είναι απαραίτητη. Βασικές Αρχές
 • 17. Αρχή 6: Έξοδα Βασικές Αρχές Στόχος είναι η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας προς όφελος τόσο του Ταμείου, όσο και των μελών, ελαχιστοποιώντας τα λειτουργικά έξοδα, για την επίτευξη βέλτιστων καθαρών αποδόσεως. Η διαφάνεια των εξόδων είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Ταμείου και τη διατήρηση άριστης σχέσης μεταξύ ΔΕ και μελών. Η τακτική επανεξέταση των εξόδων από την ΔΕ θα συντελέσει στην επίτευξη της αποτελεσματικότερης σχέσης ποιότητας-τιμής.
 • 18. Αρχή 7: Αποκομιδή Βασικές Αρχές Σκοπός του Ταμείου είναι η καταβολή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στα μέλη του ή/και στους νόμιμους δικαιούχους τους. Τρόποι καταβολής ωφελημάτων: 1. Εφάπαξ ποσό 2. Σταθερό μηνιαίο ποσό 3. Επιλογή ανάληψης 4. Συνδυασμός των πιο πάνω Παροχή ευελιξίας Παροχή επιλογών στα μέλη Αποφυγή του κινδύνου μετατροπής
 • 19. Ελάχιστος αριθμός 100 ατόμων για σύσταση ΤΕΑ Υφιστάμενη Νομοθεσία (2002) 99% των ελληνικών επιχειρήσεων λειτουργούν με λιγότερα από 50 άτομα Τα πολυεργοδοτικά ΤΕΑ δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους μικρομεσαίων επιχειρήσεων για: 12 ελληνικές επιχειρήσεις στράφηκαν στο εξωτερικό για ένταξη σε πολυεργοδοτικό ΤΕΑ: • Κύπρος (8) • Λουξεμβούργο (2) • Ιρλανδία (2) - πρόσβαση σε εργαλεία αποταμίευσης - ανάθεση λήψης αποφάσεων σε επαγγελματίες - αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων Η ΛΥΣΗ:
 • 20. Για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις Οφέλη συμμετοχής σε πολύ-εργοδοτικά ΤΕΑ Για την οικονομία Αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, βελτιωμένες καθαρές αποδόσεις Επιλογή κατάλληλου συνταξιοδοτικού σχεδίου Αποτελεσματικότερος καταμερισμός εργασίας Βελτιώνει τη διαφάνεια και την πληροφόρηση Ενίσχυση αποταμιεύσεων και επενδύσεων Βελτίωση παραγωγικότητας Δημιουργία αξίας και αύξηση του ΑΕΠ Αποτελεσματικότερη κατανομή πόρων στην οικονομία
 • 21. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
 • 22. Στοιχεία επικοινωνίας 7Q Investment Group 9, Archiepiskopou Makariou III Avenue, Severis Building, 3rd Floor, 1065 Nicosia, Cyprus. T: +357 22763344 F: +357 22763355 info@7qfs.com www.7qgroup.com