χριστιδης ασφαλιση πιστωσεων

Starttech Ventures
Starttech VenturesGrowth Marketer at Starttech Ventures
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Ασφαλής ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
και το Εξωτερικό 
Βασίλης Χριστίδης / CEO 
Αθήνα / 28.11.2014
 Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει την περίπτωση ανείσπρακτης 
οφειλής ; 
 Είναι κάποιος από τους αγοραστές σας αφερέγγυος ; 
 Πραγματοποιείτε συχνά πωλήσεις σε νέους αγοραστές / νέες 
αγορές ; 
 Χρειάζεστε βοήθεια προκειμένου να αξιολογήσετε την 
οικονομική κατάσταση των αγοραστών σας ; 
 Θέλετε να βελτιώσετε τις ταμειακές σας ροές ; 
Αν ναι: Η Ασφάλιση Πιστώσεων μπορεί να σας βοηθήσει 
2 
Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις επιχειρήσεις 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr
3 
Αναγκαιότητα της Ασφάλισης 
Απαιτούμενες επιπλέον πωλήσεις για αντιστάθμιση 
επισφαλών απαιτήσεων 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr 
Απώλεια Περιθώριο Κέρδους 5% 
3.000 € 60.000 € 
5.000 € 100.000 € 
10.000 € 200.000 € 
20.000 € 400.000 € 
100.000 € 2.000.000 € 
Στην Ανασφάλιστη Επιχείρηση, σε περίπτωση περιθωρίου καθαρού 
κέρδους 5%, για την κάλυψη επισφάλειας 100.000 €, 
απαιτούνται Νέες Πωλήσεις, Χωρίς Κέρδος, 2.000.000 €
4 
Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων 
H ασφάλιση έναντι της μη πληρωμής των οικονομικών απαιτήσεων 
από τις επί πιστώσει πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους 
αγοραστές τους 
Ποιες επιχειρήσεις ασφαλίζονται 
Όλες οι επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και οι επιχειρήσεις 
Ελληνικών συμφερόντων με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που πληρούν κάποια ποσοτικά και, κυρίως, ποιοτικά 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr 
κριτήρια επιλογής 
Ασφάλιση Πιστώσεων : Ενα απαραίτητο πολυεργαλείο
5 
Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr 
Αποδεδειγμένη Αφερεγγυότητα 
 Πτώχευση του αγοραστή 
 Εξώδικος συμβιβασμός 
 Δικαστικός συμβιβασμός 
 Υπαγωγή σε διαδικασίες συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (Αρ. 99) 
Καθυστέρηση Πληρωμής 
Καθυστέρηση Πληρωμής: όταν ο Αγοραστής καθυστερεί την 
εξόφληση πέραν της αρχικά συμφωνηθείσας ημερομηνίας 
Επιχείρηση Ασφαλισμένη Επιτυχία Εξασφαλισμένη
Τι προσφέρει η Ασφάλιση Πιστώσεων 
προκαθορισμένο διάστημα  Ενίσχυση της ρευστότητας 
6 
Οι Υπηρεσίες της Ασφάλισης Πιστώσεων συνοψίζονται στο 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr 
ακόλουθο τρίπτυχο : 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
κατάστασης των πελατών  Προστασία της 
Αξιολόγηση της οικονομικής 
και συναλλακτικής 
επιχείρησης από τις 
επισφάλειες 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αποζημίωση σε 
της επιχείρησης 
περίπτωση ζημίας  Μεγιστοποίηση της 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ Διεκδίκηση της απαίτησης σε 
δυνατότητας είσπραξης 
των απαιτήσεων 
Ασφάλιση Πιστώσεων : Ενα απαραίτητο πολυεργαλείο
7 
Άμεση και διαρκής συλλογή και ανάλυση αξιόπιστων πληροφοριών, 
για τη φερεγγυότητα του κάθε αγοραστή μίας επιχείρησης 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr 
Η πληροφόρηση είναι το κλειδί της ασφαλούς ανάληψης κινδύνου 
ΠΡΟΛΗΨΗ 
 Εξειδικευμένη ομάδα Αναλυτών Κινδύνου 
 Κύριες πηγές πληροφόρησης: 
Τράπεζες Πληροφοριών, Τειρεσίας, Τράπεζες, Οικονομικά Στοιχεία, 
Ασφαλισμένοι, Αγοραστές των Ασφαλισμένων Επιχειρήσεων, κ.α. 
 Πρωτογενής αξιόπιστη πληροφόρηση (διασταυρωμένη) 
 Επικαιροποιημένη, λόγω των περιοδικών αξιολογήσεων μέσα στο έτος 
 Μέσω της πρωτογενούς πληροφόρησης, αξιολογείται σήμερα το 80% του 
κινδύνου, το οποίο αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
8 
 Σε 30 ημέρες από την υποβολή της Δήλωσης Ζημίας, στην Αποδεδειγμένη 
 Σε 5 μήνες από την υποβολή της Δήλωσης Ζημίας, στην Καθυστέρηση 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr 
Αποζημίωση 
Αφερεγγυότητα 
Πληρωμής 
Διεκδίκηση Απαιτήσεων 
 Νομικές Ενέργειες, πριν και μετά την καταβολή της αποζημίωσης 
 Για τις ασφαλισμένες όσο και για τις μη ασφαλισμένες απαιτήσεις 
 Καλύπτονται όλα τα δικαστικά έξοδα και οι αμοιβές νομικών που απαιτούνται 
για την διεκδίκηση των ασφαλισμένων απαιτήσεων 
Απλές και προκαθορισμένες διαδικασίες
9 
 Δυναμική εμπορική πολιτική και ασφαλής ανάπτυξη της επιχείρησης 
 Ασφαλής επέκταση εργασιών σε Ελλάδα & εξωτερικό σε υπάρχοντες και νέους πελάτες 
 Εξαιρετική πληροφόρηση για τον πιστωτικό κίνδυνο και την αγορά 
 Βελτίωση της ποιότητας του πιστωτικού ελέγχου 
 Βέλτιστη διαχείριση και ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
 Προστασία του ενεργητικού, των κεφαλαίων και της ρευστότητας της επιχείρησης 
 Καλύτερες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές 
 Καλύτερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα με ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης 
 Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr 
Οφέλη της Ασφάλισης Πιστώσεων 
Η πληροφόρηση είναι το κλειδί της ασφαλούς ανάληψης κινδύνου
10 
Πρόγραμμα Ασφάλισης ATLAS 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Κάλυψη Πολιτικού Κινδύνου 
Ευνοϊκότερη τιμολόγηση 
Μεγαλύτερα, αναλογικά, ποσοστά κάλυψης 
Ευνοϊκότεροι όροι 
Κάλυψη μη κατονομαζομένων αγοραστών 
Προ-αξιολόγηση βασικών αγοραστών 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr 
Ειδικότερα για τις εξαγωγές : 
“Πρόγραμμα Ασφάλισης” ATLAS : Η λύση για τις εξαγωγές
EULER HERMES HELLAS 
 Πλήρως εξειδικευμένη στον κλάδο των Πιστώσεων 
 Πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά Ασφάλισης Πιστώσεων 
 Ιδρύθηκε το 1995, με τη συμμετοχή των Ομίλων Euler, Hermes 
και της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος 
 Από το 2004, πλήρες μέλος του Ομίλου Euler Hermes με την 
ονομασία Euler Hermes Emporiki 
 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Ιούλιος 2013) 
 Αλλαγή ονομασίας σε Euler Hermes Hellas (Αύγουστος 2013) 
 Ολοκλήρωση εξαγοράς του 100% των μετοχών τον Ιανουάριο 
του 2014 από τον Όμιλο Euler Hermes 
 Παρακολουθεί, για όλους τους Ασφαλισμένους του Ομίλου Euler 
Hermes, τους αγοραστές σε Ελλάδα και Κύπρο 
 Απασχολεί, μαζί με τη θυγατρική της Euler Hermes Hellas 
Services, 50 έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη 
 Διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 
11 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr 
Αποκλειστική δραστηριότητα η Ασφάλιση Πιστώσεων
12 
Κύρια Μεγέθη 2013 Ομίλου Euler Hermes 
Παγκόσμιος 
Ηγέτης 
στην αγορά 
Ασφάλισης 
Πιστώσεων 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr 
2,5 δις € (+3,7%) 
Ενοποιημένος 
κύκλος εργασιών 
Πάνω από 52.000 
πελάτες σε όλο τον 
κόσμο 
Πάνω από 380.000 
υποθέσεις είσπραξης 
απαιτήσεων σε 130 
χώρες 
20.000 αιτήματα για 
έγκριση πιστωτικών ορίων 
κάθε μέρα 
Παρουσία σε πάνω από 55 
χώρες σε όλο τον κόσμο 
789 δις € ασφαλισμένες 
εμπορικές συναλλαγές 
παγκοσμίως 
34% παγκόσμιο μερίδιο 
αγοράς 
85% των αιτημάτων για 
πιστωτικά όρια απαντώνται σε 
λιγότερο από 48 ώρες 
Περισσότερα από 6.000 
άρτια εκπαιδευμένα και 
έμπειρα στελέχη 
Για πάνω από 40 εκ. 
επιχειρήσεις σε όλο τον 
κόσμο οικονομικά στοιχεία 
Πιστοποίηση ΑΑ- 
Standard & Poor’s 
(Φεβρουάριος 2014) 
Παγκόσμια Αναγνώριση και Aξιοπιστία
Euler Hermes Hellas 
Προετοιμαζόμαστε για ένα 
καλύτερο αύριο
14 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr 
Επικοινωνία με την Euler Hermes Hellas 
Αθήνα : Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3, 115 28 
Αλέξης Ι. Γαβριήλογλου, τηλ : 210 69 000 34 – 6932 223122 
e-mail alex.gavriiloglou@eulerhermes.com 
Γιώργος Βερούσης, τηλ : 210 69000 69 – 6944 396486 
E-mail george.veroussis@eulerhermes.com 
Θεσσαλονίκη : Δωδεκανήσου 21, 546 26 
Παναγιώτης Αποστολόπουλος, τηλ : 210 69000 10 – 6937 096478 
e-mail panagiotis.apostolopoulos@eulerhermes.com
15 
Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 
DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr
1 de 15

Recomendados

Ebhe nobilis diaxeirisi_pistotikoukindynou_13072018 por
Ebhe nobilis diaxeirisi_pistotikoukindynou_13072018Ebhe nobilis diaxeirisi_pistotikoukindynou_13072018
Ebhe nobilis diaxeirisi_pistotikoukindynou_13072018Greek Solar Industry Association (EBHE)
93 vistas29 diapositivas
Deia online 20130613 por
Deia online 20130613Deia online 20130613
Deia online 20130613Michael Morakis
531 vistas9 diapositivas
eykolo power point por
eykolo power pointeykolo power point
eykolo power pointafwteinoy
4.7K vistas28 diapositivas
Σύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης Απαιτήσεων por
Σύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης ΑπαιτήσεωνΣύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης Απαιτήσεων
Σύχρονες Τεχνικές Διαχείρισης ΑπαιτήσεωνKostas Pappas
267 vistas3 diapositivas
σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων por
σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεωνσύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων
σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεωνKostas Pappas
55 vistas3 diapositivas
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων por
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές ΕπιχειρήσεωνStartup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές ΕπιχειρήσεωνDIT Alumni Club
1.7K vistas24 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a χριστιδης ασφαλιση πιστωσεων

Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα por
Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου ΤζομάκαΟ κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα
Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου ΤζομάκαPetros Tzomakas
330 vistas23 diapositivas
Γρηγόρης Μουτάφης, 6th Greek Exports Forum por
Γρηγόρης Μουτάφης, 6th Greek Exports ForumΓρηγόρης Μουτάφης, 6th Greek Exports Forum
Γρηγόρης Μουτάφης, 6th Greek Exports ForumStarttech Ventures
84 vistas20 diapositivas
APSON. Ε.Κ.Ε.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. por
APSON. Ε.Κ.Ε.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.APSON. Ε.Κ.Ε.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.
APSON. Ε.Κ.Ε.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.Georgios Giannoulas
124 vistas6 diapositivas
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων por
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Lefteris Barbatsalos
54 vistas4 diapositivas
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος por
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος ΝικολόπουλοςInsurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος ΝικολόπουλοςStarttech Ventures
325 vistas17 diapositivas
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας por
Ανάπτυξη επιχειρηματικότηταςΑνάπτυξη επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη επιχειρηματικότηταςagrogos
487 vistas42 diapositivas

Similar a χριστιδης ασφαλιση πιστωσεων(20)

Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα por Petros Tzomakas
Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου ΤζομάκαΟ κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα
Ο κώδικας για την επιτυχια στις επιχειρήσεις - Του Πέτρου Τζομάκα
Petros Tzomakas330 vistas
Γρηγόρης Μουτάφης, 6th Greek Exports Forum por Starttech Ventures
Γρηγόρης Μουτάφης, 6th Greek Exports ForumΓρηγόρης Μουτάφης, 6th Greek Exports Forum
Γρηγόρης Μουτάφης, 6th Greek Exports Forum
Starttech Ventures84 vistas
APSON. Ε.Κ.Ε.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. por Georgios Giannoulas
APSON. Ε.Κ.Ε.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.APSON. Ε.Κ.Ε.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.
APSON. Ε.Κ.Ε.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.
Georgios Giannoulas124 vistas
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων por Lefteris Barbatsalos
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος por Starttech Ventures
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος ΝικολόπουλοςInsurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος
Insurance Conference 2017, Kωνσταντίνος Νικολόπουλος
Starttech Ventures325 vistas
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας por agrogos
Ανάπτυξη επιχειρηματικότηταςΑνάπτυξη επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
agrogos487 vistas
9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη por Starttech Ventures
9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη
9o Insurance Conference - Μαργαρίτα Αντωνάκη
Starttech Ventures389 vistas
Κατάργηση Αντικινήτρων por Gregory Tapinos
Κατάργηση ΑντικινήτρωνΚατάργηση Αντικινήτρων
Κατάργηση Αντικινήτρων
Gregory Tapinos333 vistas
Πρόγραμμα Loyalties por WITEC_GREECE
Πρόγραμμα LoyaltiesΠρόγραμμα Loyalties
Πρόγραμμα Loyalties
WITEC_GREECE224 vistas
Module 21 - Insolvency as a restructuring approach_gr.pptx por caniceconsulting
Module 21 - Insolvency as a restructuring approach_gr.pptxModule 21 - Insolvency as a restructuring approach_gr.pptx
Module 21 - Insolvency as a restructuring approach_gr.pptx
caniceconsulting10 vistas
Aquamerit - Presentation of Check Up por Costas Sideris
Aquamerit - Presentation of Check UpAquamerit - Presentation of Check Up
Aquamerit - Presentation of Check Up
Costas Sideris167 vistas
δεικτες ικανοποιησης πελατων_συνεργατων_με_μια_ματια por Ethos Media S.A.
δεικτες ικανοποιησης πελατων_συνεργατων_με_μια_ματιαδεικτες ικανοποιησης πελατων_συνεργατων_με_μια_ματια
δεικτες ικανοποιησης πελατων_συνεργατων_με_μια_ματια
Ethos Media S.A.231 vistas
Solvency ii _ Star Wars Edition! To μέλλον είναι εδώ... por Myrto Hambaki
Solvency ii  _ Star Wars Edition! To μέλλον είναι εδώ...Solvency ii  _ Star Wars Edition! To μέλλον είναι εδώ...
Solvency ii _ Star Wars Edition! To μέλλον είναι εδώ...
Myrto Hambaki11.9K vistas
Χρηματοδότηση.pdf por ssuser9421c7
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 vistas
The impact of disclosure quality on corporate governance in por Lefteris Barbatsalos
The impact of disclosure quality on corporate governance inThe impact of disclosure quality on corporate governance in
The impact of disclosure quality on corporate governance in
Customer story Parenter Insurance Services por Insurance Manager
Customer story Parenter Insurance ServicesCustomer story Parenter Insurance Services
Customer story Parenter Insurance Services
Insurance Manager99 vistas
εκθεση Kpmg-για-την-ιδιωτικη-ασφαλιστικη-αγορα-δεκ-2015 por Ethos Media S.A.
εκθεση Kpmg-για-την-ιδιωτικη-ασφαλιστικη-αγορα-δεκ-2015εκθεση Kpmg-για-την-ιδιωτικη-ασφαλιστικη-αγορα-δεκ-2015
εκθεση Kpmg-για-την-ιδιωτικη-ασφαλιστικη-αγορα-δεκ-2015
Ethos Media S.A.365 vistas

Más de Starttech Ventures

Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference por
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research ConferenceΓιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research ConferenceStarttech Ventures
15 vistas20 diapositivas
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference por
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research ConferenceΓιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research ConferenceStarttech Ventures
11 vistas20 diapositivas
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference por
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech ConferenceΠαναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
12 vistas51 diapositivas
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference por
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech ConferenceΘεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
10 vistas39 diapositivas
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference por
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech ConferenceΓιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
11 vistas31 diapositivas
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference por
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech ConferenceΘανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech ConferenceStarttech Ventures
15 vistas21 diapositivas

Más de Starttech Ventures(20)

Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference por Starttech Ventures
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research ConferenceΓιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference
Γιάννης Χονδρέλης, 11th Clinical Research Conference
Starttech Ventures15 vistas
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference por Starttech Ventures
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research ConferenceΓιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Γιώργος Βαρδαμίδης, 11th Clinical Research Conference
Starttech Ventures11 vistas
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference por Starttech Ventures
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech ConferenceΠαναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Παναγιώτης Παπαναγιώτου, 8th MedTech Conference
Starttech Ventures12 vistas
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference por Starttech Ventures
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech ConferenceΘεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Θεοδόσιος Μπίσδας, 8th MedTech Conference
Starttech Ventures10 vistas
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference por Starttech Ventures
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech ConferenceΓιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Γιώργος Μοσχοβάκης, 8th MedTech Conference
Starttech Ventures11 vistas
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference por Starttech Ventures
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech ConferenceΘανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Θανάσης Πετμεζάς, 8th MedTech Conference
Starttech Ventures15 vistas
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference por Starttech Ventures
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech ConferenceΛεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference
Λεωνίδας Βαλάσας, 8th MedTech Conference
Starttech Ventures11 vistas
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference por Starttech Ventures
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech ConferenceΝικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference
Νικόλαος Κουρεντζής, 8th MedTech Conference
Starttech Ventures17 vistas
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΣτέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Στέργιος Μπακάλης & Γεώργιος Μπήτρος, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures54 vistas
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΗλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Γεωργουλέας, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures67 vistas
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΗλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ηλίας Λεκκός, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures76 vistas
Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΑνδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ανδρέας Χατζηκύρου, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures67 vistas
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςDr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Dr. Thorsten Guthke, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures62 vistas
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΜάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μάνος Δροσατάκης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures54 vistas
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΒύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Βύρων Κοτζαμάνης, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures64 vistas
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςTim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Tim Currell, 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures62 vistas

χριστιδης ασφαλιση πιστωσεων

 • 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014
 • 2.  Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει την περίπτωση ανείσπρακτης οφειλής ;  Είναι κάποιος από τους αγοραστές σας αφερέγγυος ;  Πραγματοποιείτε συχνά πωλήσεις σε νέους αγοραστές / νέες αγορές ;  Χρειάζεστε βοήθεια προκειμένου να αξιολογήσετε την οικονομική κατάσταση των αγοραστών σας ;  Θέλετε να βελτιώσετε τις ταμειακές σας ροές ; Αν ναι: Η Ασφάλιση Πιστώσεων μπορεί να σας βοηθήσει 2 Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις επιχειρήσεις DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr
 • 3. 3 Αναγκαιότητα της Ασφάλισης Απαιτούμενες επιπλέον πωλήσεις για αντιστάθμιση επισφαλών απαιτήσεων DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr Απώλεια Περιθώριο Κέρδους 5% 3.000 € 60.000 € 5.000 € 100.000 € 10.000 € 200.000 € 20.000 € 400.000 € 100.000 € 2.000.000 € Στην Ανασφάλιστη Επιχείρηση, σε περίπτωση περιθωρίου καθαρού κέρδους 5%, για την κάλυψη επισφάλειας 100.000 €, απαιτούνται Νέες Πωλήσεις, Χωρίς Κέρδος, 2.000.000 €
 • 4. 4 Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων H ασφάλιση έναντι της μη πληρωμής των οικονομικών απαιτήσεων από τις επί πιστώσει πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους αγοραστές τους Ποιες επιχειρήσεις ασφαλίζονται Όλες οι επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και οι επιχειρήσεις Ελληνικών συμφερόντων με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρούν κάποια ποσοτικά και, κυρίως, ποιοτικά DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr κριτήρια επιλογής Ασφάλιση Πιστώσεων : Ενα απαραίτητο πολυεργαλείο
 • 5. 5 Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr Αποδεδειγμένη Αφερεγγυότητα  Πτώχευση του αγοραστή  Εξώδικος συμβιβασμός  Δικαστικός συμβιβασμός  Υπαγωγή σε διαδικασίες συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (Αρ. 99) Καθυστέρηση Πληρωμής Καθυστέρηση Πληρωμής: όταν ο Αγοραστής καθυστερεί την εξόφληση πέραν της αρχικά συμφωνηθείσας ημερομηνίας Επιχείρηση Ασφαλισμένη Επιτυχία Εξασφαλισμένη
 • 6. Τι προσφέρει η Ασφάλιση Πιστώσεων προκαθορισμένο διάστημα  Ενίσχυση της ρευστότητας 6 Οι Υπηρεσίες της Ασφάλισης Πιστώσεων συνοψίζονται στο DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr ακόλουθο τρίπτυχο : ΠΡΟΛΗΨΗ κατάστασης των πελατών  Προστασία της Αξιολόγηση της οικονομικής και συναλλακτικής επιχείρησης από τις επισφάλειες ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αποζημίωση σε της επιχείρησης περίπτωση ζημίας  Μεγιστοποίηση της ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ Διεκδίκηση της απαίτησης σε δυνατότητας είσπραξης των απαιτήσεων Ασφάλιση Πιστώσεων : Ενα απαραίτητο πολυεργαλείο
 • 7. 7 Άμεση και διαρκής συλλογή και ανάλυση αξιόπιστων πληροφοριών, για τη φερεγγυότητα του κάθε αγοραστή μίας επιχείρησης DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr Η πληροφόρηση είναι το κλειδί της ασφαλούς ανάληψης κινδύνου ΠΡΟΛΗΨΗ  Εξειδικευμένη ομάδα Αναλυτών Κινδύνου  Κύριες πηγές πληροφόρησης: Τράπεζες Πληροφοριών, Τειρεσίας, Τράπεζες, Οικονομικά Στοιχεία, Ασφαλισμένοι, Αγοραστές των Ασφαλισμένων Επιχειρήσεων, κ.α.  Πρωτογενής αξιόπιστη πληροφόρηση (διασταυρωμένη)  Επικαιροποιημένη, λόγω των περιοδικών αξιολογήσεων μέσα στο έτος  Μέσω της πρωτογενούς πληροφόρησης, αξιολογείται σήμερα το 80% του κινδύνου, το οποίο αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • 8. 8  Σε 30 ημέρες από την υποβολή της Δήλωσης Ζημίας, στην Αποδεδειγμένη  Σε 5 μήνες από την υποβολή της Δήλωσης Ζημίας, στην Καθυστέρηση DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr Αποζημίωση Αφερεγγυότητα Πληρωμής Διεκδίκηση Απαιτήσεων  Νομικές Ενέργειες, πριν και μετά την καταβολή της αποζημίωσης  Για τις ασφαλισμένες όσο και για τις μη ασφαλισμένες απαιτήσεις  Καλύπτονται όλα τα δικαστικά έξοδα και οι αμοιβές νομικών που απαιτούνται για την διεκδίκηση των ασφαλισμένων απαιτήσεων Απλές και προκαθορισμένες διαδικασίες
 • 9. 9  Δυναμική εμπορική πολιτική και ασφαλής ανάπτυξη της επιχείρησης  Ασφαλής επέκταση εργασιών σε Ελλάδα & εξωτερικό σε υπάρχοντες και νέους πελάτες  Εξαιρετική πληροφόρηση για τον πιστωτικό κίνδυνο και την αγορά  Βελτίωση της ποιότητας του πιστωτικού ελέγχου  Βέλτιστη διαχείριση και ελαχιστοποίηση του κινδύνου  Προστασία του ενεργητικού, των κεφαλαίων και της ρευστότητας της επιχείρησης  Καλύτερες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές  Καλύτερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα με ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης  Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr Οφέλη της Ασφάλισης Πιστώσεων Η πληροφόρηση είναι το κλειδί της ασφαλούς ανάληψης κινδύνου
 • 10. 10 Πρόγραμμα Ασφάλισης ATLAS ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κάλυψη Πολιτικού Κινδύνου Ευνοϊκότερη τιμολόγηση Μεγαλύτερα, αναλογικά, ποσοστά κάλυψης Ευνοϊκότεροι όροι Κάλυψη μη κατονομαζομένων αγοραστών Προ-αξιολόγηση βασικών αγοραστών DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr Ειδικότερα για τις εξαγωγές : “Πρόγραμμα Ασφάλισης” ATLAS : Η λύση για τις εξαγωγές
 • 11. EULER HERMES HELLAS  Πλήρως εξειδικευμένη στον κλάδο των Πιστώσεων  Πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά Ασφάλισης Πιστώσεων  Ιδρύθηκε το 1995, με τη συμμετοχή των Ομίλων Euler, Hermes και της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος  Από το 2004, πλήρες μέλος του Ομίλου Euler Hermes με την ονομασία Euler Hermes Emporiki  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Ιούλιος 2013)  Αλλαγή ονομασίας σε Euler Hermes Hellas (Αύγουστος 2013)  Ολοκλήρωση εξαγοράς του 100% των μετοχών τον Ιανουάριο του 2014 από τον Όμιλο Euler Hermes  Παρακολουθεί, για όλους τους Ασφαλισμένους του Ομίλου Euler Hermes, τους αγοραστές σε Ελλάδα και Κύπρο  Απασχολεί, μαζί με τη θυγατρική της Euler Hermes Hellas Services, 50 έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη  Διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 11 DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr Αποκλειστική δραστηριότητα η Ασφάλιση Πιστώσεων
 • 12. 12 Κύρια Μεγέθη 2013 Ομίλου Euler Hermes Παγκόσμιος Ηγέτης στην αγορά Ασφάλισης Πιστώσεων DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr 2,5 δις € (+3,7%) Ενοποιημένος κύκλος εργασιών Πάνω από 52.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο Πάνω από 380.000 υποθέσεις είσπραξης απαιτήσεων σε 130 χώρες 20.000 αιτήματα για έγκριση πιστωτικών ορίων κάθε μέρα Παρουσία σε πάνω από 55 χώρες σε όλο τον κόσμο 789 δις € ασφαλισμένες εμπορικές συναλλαγές παγκοσμίως 34% παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 85% των αιτημάτων για πιστωτικά όρια απαντώνται σε λιγότερο από 48 ώρες Περισσότερα από 6.000 άρτια εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη Για πάνω από 40 εκ. επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο οικονομικά στοιχεία Πιστοποίηση ΑΑ- Standard & Poor’s (Φεβρουάριος 2014) Παγκόσμια Αναγνώριση και Aξιοπιστία
 • 13. Euler Hermes Hellas Προετοιμαζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο
 • 14. 14 DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr Επικοινωνία με την Euler Hermes Hellas Αθήνα : Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3, 115 28 Αλέξης Ι. Γαβριήλογλου, τηλ : 210 69 000 34 – 6932 223122 e-mail alex.gavriiloglou@eulerhermes.com Γιώργος Βερούσης, τηλ : 210 69000 69 – 6944 396486 E-mail george.veroussis@eulerhermes.com Θεσσαλονίκη : Δωδεκανήσου 21, 546 26 Παναγιώτης Αποστολόπουλος, τηλ : 210 69000 10 – 6937 096478 e-mail panagiotis.apostolopoulos@eulerhermes.com
 • 15. 15 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας DDeeppaarrttmmeenntt // aauutthhoorr