Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana Lazić Univerzitet u Beogradu

Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u SrbijiFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
ЕUROGUIDANCE КОНФЕРЕНЦИЈА О КАРИЈЕРНОМ ВОЂЕЊУ
17.ДЕЦЕМБАР 2014.
Универзитет у Београду, Центар за развој каријере и
саветовање студената
Зашто
ПРОГРАМ И МЕТОДОЛОГИЈА КАРИЈЕРНОГ
ВОЂЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ
• Развој услуга каријерног информисања,
саветовања и образовања у циљу унапређења
запошљивости младих
• Већа доступност и разноврсност програма
КВИС у институцијама високог образовања
• Повећано препознавање каријерног вођења од
стране државе, универзитета и социјалних
партнера
• Развој Програма за КВИС за младе између 19 и
30 година и Методологије КВИСА Центара
Kao одговор на
захтевни задатак
пројектa:
-1 од 10 радних
пакета посвећени
овој области
-1 од 4 специфична
циља пројекта
Зашто
ПРОГРАМ И МЕТОДОЛОГИЈА КАРИЈЕРНОГ
ВОЂЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ
 Садржајан и квалитетан документ који пружа
доста информација институцији која ће бити
успостављена и бавити се стандардима на
нивоу државе
 Даља разрада Оквира и стандарда датих у
СКВИСу
као допринос
реализацији мера и
активности
Акционог плана
Стратегије
каријерног вођења
републике Србије
у оквиру циља -
Успостављање и
развој система
каријерног вођења и
саветовања
Зашто
ПРОГРАМ И МЕТОДОЛОГИЈА КАРИЈЕРНОГ
ВОЂЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ
• Како би се започело систематско бављење
стандардизацијом програма, услуга
каријерног вођења
• Као оквир који би уз подршку надлежних
институција лако могао бити разматран као
предлог стандарда
Као
иницијатива
ка
надлежним
министарствима
Зашто
ПРОГРАМ И МЕТОДОЛОГИЈА
КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА ЗА
СТУДЕНТЕ
 Покушај уређења области како би се
обезбедио квалитет
 Јасни структуисани захтеви у погледу
оснивања, функционисања и развоја Центара
 Препознавање постојеће праксе, али и
уважавање ЕУ политике у овој области, као и
добре праксе европских институција
 Подршка
постојећим
Центрима
 Подршка
институцијама које
намеравају да
оснују Центре
Зашто
ПРОГРАМ И МЕТОДОЛОГИЈА
КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА ЗА
СТУДЕНТЕ
• Као први документ овог типа у Србији који је
одшкринуо врата сличним иницијативама и
амбициознијим настојањима
• као знак на путу да не постоје несавладиве
препреке
• Доказ да партнерства дају увек више
Као подстицај
другима да се лате
сличних изазова
ослањајући се на
наша искуства и
подршку
Ко
Универзитет у Свонсију,
Велика Британија
Универзитет у Падови,
Италија
Универзитет у Шлезији,
Пољска
Универзитет у Новом
Саду
Универзитет у Крагујевцу
Универзитет у Нишу
Универзитет Сингидунум
Министарство просвете
Министарство омладине
и спорта
Београдска отворена
школа
Национална служба за
запошљавање
Како
Формирање тима
Компаративна анализа
Иницијални документ
Јавна расправа
Финално уобличавање документа
Представљање документа
ОКВИР СТАНДАРДА
1. Оснивање и рад
Захтеви у односу на институције...
Захтеви у погледу запослених ...
Захтеви у погледу употребе информација
2. Програм КВИСа /према циљевима а унутар садржаја
Лични развој
Истраживање могућности
за учење и запошљавање
Планирање и управљање
каријером
- каријерно информисање
- Каријерно саветовање
- Каријерно образовање
- Повезивање са пословном
заједницом
- Исходи
3. Методологија КВИС
Оспособљавање запослених
Предлог формалног образовања – мастер
Предлог обуке за КВИС
Организациони облик Број
запослених
Позиције
запослених
Просторно
технички
услови
Управљање
квалитетом
Кц на универзитетима Минималан
однос број
запослених
према броју
студенета
1: 6000
Директор/
Саветник за каријерно
информисање
Каријерни саветник
Тренер за подршку при
планирању каријере
Координатор
програма сарадње са
послодавцима
Кц на високим школама
или факултетима
1: 600
Исто
Захтеви за институције
На једном
примеру
Захтеви за запослене
у КЦС
• Позиција запослених
• Задаци и одговорности
• Образовање и искуство
• Знање и вештине
• Личне карактеристике
Каријерни
саветник
• Идентификација потреба студената
• Процена интересовања, способности и личних
потенцијала студената
• Пружање помоћи у одређивању циљева у каријери
и идентификовању баријера
• Организовање и реализовање индивидуалног и
групног саветовања
• Усмеравање студената да самостално развијају
акционе планове
• Помагање у разумевању интеграције посла у друге
животне улоге
• Благовремено праћење и документовање података
о спроведеним услугама
Задаци и одговорности
Каријерни
саветник
• Мастер студије у области друштвено
хуманистичких наука, или VII степен стручне спреме
• Најмање 2 године радног искуства на пословима у
професионалној оријентацији, каријерном
саветовању, професионалном саветовању….
• Основни и напредни тренинг из каријерног вођења
и саветовања
Пожељнo
• Сертификат неког од терапијских модалитета
(потребан ниво за саветника)
• Сертификат за тренере у области образовања
одраслих
Образовање и искуство
Каријерни
саветник
• Знања из области теорија личности, теорија учења,
каријерног развоја
• Примена метода, техника и алата у области каријерног
вођења и саветовања
• Напредне вештине индивидуалног и групног саветовања
• Вештине организовања и вођења радионица
• Познавање света рада, захтева, услова и ограничења за
обављање конкретних послова • Познавање важећих
прописа у области образовања и запошљавања
• Познавање процеса регрутације и селекције
• Познавање најмање једног страног језика
• Познавање софтвера за коришћење базе података
• Вештине дефинисања и решавања проблема, • Вештине
доношења одлука • Комуникационе вештине • Вештине
управљања стресом
• Истраживачке вештине • Технике примене психолошких
мерних инструмената • Вештине презентовања и дидактичке
вештине • Технике примене инструмената за процену знања,
мониторинг и евалуације
Знање и вештине
Каријерни
саветник Личне карактеристике
• Одговорност
• Радна и професионална етика
• Поверљивост
• Емоционална стабилност и стрпљивост
• Културна осетљивост
• Препознавање, поштовање и осетљивост за
осетљиве групе и таленте
• Флексибилност
• Предузимљивост
• Асертивна комуникација
• Пријатност и љубазност
• Отвореност ка променама
Оквир стандарда Група активности Садржај Исход –
Лични развој
Истраживање
могућности за
учење и
запошљавање
Повезивање са
пословним светом
Каријерно
информисање
Каријерно
саветовање
Каријерно
образовање
Повезивање са
пословним светом
Тип и природа
информација
Теме саветовања
Предавање
радионице на
теме
Различити
формати сусрета
Индикатор
остварености
стандарда
PROGRAMSKI SADRŽAJI OKVIRA STANDARDA KVIS
Оквир стандарда Исходи – Студент је оспособљен да
Лични
развој
• опише себе, своје снаге и препознаје своје промене,
потребе за личним развојем
• опише своје снаге и могућности
• препозна шта је важно да промени код себе , процени своје
вештине, интересовања и вредности а у складу са захтевима
и могућностима учења и рада
• говори о свом напретку и развоју, да сагледава и оцењује
своја постигнућа
• буде свестан својих одговорности када је реч о личном
развоју, постигнућима и личном благостању
• идентификује шта би желео да научи о својој каријери,
жељеном послу и активностима које воде ка томе
• анализира и размишља о значају и корисности учења на
основу искуства
• активно учествује у активностима које му омогућавају да
научи о будућој каријери, пословима које може да обавља
PROGRAMSKI SADRŽAJI OKVIRA STANDARDA KVIS
Оквир
станда
рда
Група
активности
Садржај Исходи
Лични
развој
Каријерно
саветовање
Теме:
- Недоумице и проблеми током студирања и
учења (мотивација, самомотивација, технике
учења, управљање временом)
- Каријерна транзиција (избор смера, промена
факултета, избор посла, промена посла)
- Квалитет живота у односу на изабрано
занимање
- Самопроцена и процена професионалних и
личних потенцијала (знања, интересовања,
потреба, вредности, способности)
PROGRAMSKI SADRŽAJI OKVIRA STANDARDA KVIS
Оквир стандарда Исходи – Студент је оспособљен да
Истраживање
могућности за
учење и
запошљавање
објасни своје идеје о каријери и каријерном развоју
• да објасни променљивост каријерних процеса и да управља
својим каријерним развојем
• опише организацију и структуру различитих послова,
њихово функционисање и да мери њихову успешност;
• објасни како послови функционишу и да мери
променљивост успеха појединих послова
• препозна квалитете и вештине потребне за запошљавање
• покаже да поседује и да може да развија вештине које ће му
побољшати запошљавање
• идентификује, прикупља и користи каријерне информације
и, савете и за професионални развој умрежавање
PROGRAMSKI SADRŽAJI OKVIRA STANDARDA KVIS
Оквир стандарда Исходи – Студент је оспособљен
Планирање
каријере и
управљање
властитом
каријером
за лично презентовање, коришћење алата и
техника корисних за каријерноги развој
вођења.
• да успостави комуникацију са послодавцима,
презентује своје знање и вештине.
да направи каријерни план, реализује га и
евалуира његову реализацију
 Основно знање о каријерном вођењу и саветовању
 Управљање каријерним информацијама
 Каријерно саветовање
 Управљање квалитетом
 Сарадња са пословном заједницом
 Рањиве групе у каријерном саветовању
 Етика у каријерном саветовању
 Статистика и ИКТ
 Методе и технике
 Кључне компетенције запослених у
области КВИС-а према ЕУ стандардима
 Референтна литература
ППОСЕБНА ПРЕПОРУКА ЗА КРАЈ
Koordinator – Nosilac projekta:
UNIVERZITET U BEOGRADU, CENTARwww ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANJE STUDENATA
Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog
obrazovanja u Srbiji
www.careers.ac.rs
1 de 22

Recomendados

Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s... por
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
1.6K vistas12 diapositivas
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu por
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
701 vistas36 diapositivas
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan... por
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
648 vistas6 diapositivas
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra por
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centraBilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centraFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
838 vistas27 diapositivas
Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform... por
Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...
Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
986 vistas21 diapositivas
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj... por
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
899 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice por
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceBeogradska otvorena škola
490 vistas12 diapositivas
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade por
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mladeNove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mladeBeogradska otvorena škola
516 vistas22 diapositivas
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra... por
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
335 vistas16 diapositivas
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje por
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeDrugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeBeogradska otvorena škola
571 vistas156 diapositivas
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja por
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenjaRazvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenjaFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
479 vistas9 diapositivas
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n... por
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
1.1K vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice por Beogradska otvorena škola
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr... por Beogradska otvorena škola
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...

Similar a Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana Lazić Univerzitet u Beogradu

Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere por
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijerePazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijereBeogradska otvorena škola
419 vistas22 diapositivas
Objedinjena ppt sajam školskih timova por
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaBOS_karijera
369 vistas97 diapositivas
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ... por
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Beogradska otvorena škola
482 vistas97 diapositivas
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015 por
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Razvionica
1.4K vistas166 diapositivas
Портфолио por
ПортфолиоПортфолио
ПортфолиоDragana Zaric
4.9K vistas97 diapositivas
Karijerno vođenje u visokom obrazovanju - 10 godina rada univerzitetskog cent... por
Karijerno vođenje u visokom obrazovanju - 10 godina rada univerzitetskog cent...Karijerno vođenje u visokom obrazovanju - 10 godina rada univerzitetskog cent...
Karijerno vođenje u visokom obrazovanju - 10 godina rada univerzitetskog cent...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
235 vistas13 diapositivas

Similar a Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana Lazić Univerzitet u Beogradu(20)

Objedinjena ppt sajam školskih timova por BOS_karijera
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
BOS_karijera369 vistas
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ... por Beogradska otvorena škola
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015 por Razvionica
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Razvionica1.4K vistas
132 standardi nastavnika-cir por rim2504
132 standardi nastavnika-cir132 standardi nastavnika-cir
132 standardi nastavnika-cir
rim2504131 vistas
Развионица, праћење огледа - Ј. Марковић por Razvionica
Развионица, праћење огледа - Ј. МарковићРазвионица, праћење огледа - Ј. Марковић
Развионица, праћење огледа - Ј. Марковић
Razvionica1.1K vistas

Más de Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji

M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf por
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfM.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
31 vistas8 diapositivas
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf por
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfT.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
21 vistas8 diapositivas
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf por
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdfR.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
11 vistas11 diapositivas
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf por
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdfT.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
27 vistas10 diapositivas
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf por
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfS.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
16 vistas8 diapositivas
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf por
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdfK.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
29 vistas8 diapositivas

Más de Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji(20)

Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana Lazić Univerzitet u Beogradu

 • 1. ЕUROGUIDANCE КОНФЕРЕНЦИЈА О КАРИЈЕРНОМ ВОЂЕЊУ 17.ДЕЦЕМБАР 2014. Универзитет у Београду, Центар за развој каријере и саветовање студената
 • 2. Зашто ПРОГРАМ И МЕТОДОЛОГИЈА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ • Развој услуга каријерног информисања, саветовања и образовања у циљу унапређења запошљивости младих • Већа доступност и разноврсност програма КВИС у институцијама високог образовања • Повећано препознавање каријерног вођења од стране државе, универзитета и социјалних партнера • Развој Програма за КВИС за младе између 19 и 30 година и Методологије КВИСА Центара Kao одговор на захтевни задатак пројектa: -1 од 10 радних пакета посвећени овој области -1 од 4 специфична циља пројекта
 • 3. Зашто ПРОГРАМ И МЕТОДОЛОГИЈА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ  Садржајан и квалитетан документ који пружа доста информација институцији која ће бити успостављена и бавити се стандардима на нивоу државе  Даља разрада Оквира и стандарда датих у СКВИСу као допринос реализацији мера и активности Акционог плана Стратегије каријерног вођења републике Србије у оквиру циља - Успостављање и развој система каријерног вођења и саветовања
 • 4. Зашто ПРОГРАМ И МЕТОДОЛОГИЈА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ • Како би се започело систематско бављење стандардизацијом програма, услуга каријерног вођења • Као оквир који би уз подршку надлежних институција лако могао бити разматран као предлог стандарда Као иницијатива ка надлежним министарствима
 • 5. Зашто ПРОГРАМ И МЕТОДОЛОГИЈА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ  Покушај уређења области како би се обезбедио квалитет  Јасни структуисани захтеви у погледу оснивања, функционисања и развоја Центара  Препознавање постојеће праксе, али и уважавање ЕУ политике у овој области, као и добре праксе европских институција  Подршка постојећим Центрима  Подршка институцијама које намеравају да оснују Центре
 • 6. Зашто ПРОГРАМ И МЕТОДОЛОГИЈА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА ЗА СТУДЕНТЕ • Као први документ овог типа у Србији који је одшкринуо врата сличним иницијативама и амбициознијим настојањима • као знак на путу да не постоје несавладиве препреке • Доказ да партнерства дају увек више Као подстицај другима да се лате сличних изазова ослањајући се на наша искуства и подршку
 • 7. Ко Универзитет у Свонсију, Велика Британија Универзитет у Падови, Италија Универзитет у Шлезији, Пољска Универзитет у Новом Саду Универзитет у Крагујевцу Универзитет у Нишу Универзитет Сингидунум Министарство просвете Министарство омладине и спорта Београдска отворена школа Национална служба за запошљавање Како Формирање тима Компаративна анализа Иницијални документ Јавна расправа Финално уобличавање документа Представљање документа
 • 8. ОКВИР СТАНДАРДА 1. Оснивање и рад Захтеви у односу на институције... Захтеви у погледу запослених ... Захтеви у погледу употребе информација 2. Програм КВИСа /према циљевима а унутар садржаја Лични развој Истраживање могућности за учење и запошљавање Планирање и управљање каријером - каријерно информисање - Каријерно саветовање - Каријерно образовање - Повезивање са пословном заједницом - Исходи 3. Методологија КВИС Оспособљавање запослених Предлог формалног образовања – мастер Предлог обуке за КВИС
 • 9. Организациони облик Број запослених Позиције запослених Просторно технички услови Управљање квалитетом Кц на универзитетима Минималан однос број запослених према броју студенета 1: 6000 Директор/ Саветник за каријерно информисање Каријерни саветник Тренер за подршку при планирању каријере Координатор програма сарадње са послодавцима Кц на високим школама или факултетима 1: 600 Исто Захтеви за институције
 • 10. На једном примеру Захтеви за запослене у КЦС • Позиција запослених • Задаци и одговорности • Образовање и искуство • Знање и вештине • Личне карактеристике
 • 11. Каријерни саветник • Идентификација потреба студената • Процена интересовања, способности и личних потенцијала студената • Пружање помоћи у одређивању циљева у каријери и идентификовању баријера • Организовање и реализовање индивидуалног и групног саветовања • Усмеравање студената да самостално развијају акционе планове • Помагање у разумевању интеграције посла у друге животне улоге • Благовремено праћење и документовање података о спроведеним услугама Задаци и одговорности
 • 12. Каријерни саветник • Мастер студије у области друштвено хуманистичких наука, или VII степен стручне спреме • Најмање 2 године радног искуства на пословима у професионалној оријентацији, каријерном саветовању, професионалном саветовању…. • Основни и напредни тренинг из каријерног вођења и саветовања Пожељнo • Сертификат неког од терапијских модалитета (потребан ниво за саветника) • Сертификат за тренере у области образовања одраслих Образовање и искуство
 • 13. Каријерни саветник • Знања из области теорија личности, теорија учења, каријерног развоја • Примена метода, техника и алата у области каријерног вођења и саветовања • Напредне вештине индивидуалног и групног саветовања • Вештине организовања и вођења радионица • Познавање света рада, захтева, услова и ограничења за обављање конкретних послова • Познавање важећих прописа у области образовања и запошљавања • Познавање процеса регрутације и селекције • Познавање најмање једног страног језика • Познавање софтвера за коришћење базе података • Вештине дефинисања и решавања проблема, • Вештине доношења одлука • Комуникационе вештине • Вештине управљања стресом • Истраживачке вештине • Технике примене психолошких мерних инструмената • Вештине презентовања и дидактичке вештине • Технике примене инструмената за процену знања, мониторинг и евалуације Знање и вештине
 • 14. Каријерни саветник Личне карактеристике • Одговорност • Радна и професионална етика • Поверљивост • Емоционална стабилност и стрпљивост • Културна осетљивост • Препознавање, поштовање и осетљивост за осетљиве групе и таленте • Флексибилност • Предузимљивост • Асертивна комуникација • Пријатност и љубазност • Отвореност ка променама
 • 15. Оквир стандарда Група активности Садржај Исход – Лични развој Истраживање могућности за учење и запошљавање Повезивање са пословним светом Каријерно информисање Каријерно саветовање Каријерно образовање Повезивање са пословним светом Тип и природа информација Теме саветовања Предавање радионице на теме Различити формати сусрета Индикатор остварености стандарда
 • 16. PROGRAMSKI SADRŽAJI OKVIRA STANDARDA KVIS Оквир стандарда Исходи – Студент је оспособљен да Лични развој • опише себе, своје снаге и препознаје своје промене, потребе за личним развојем • опише своје снаге и могућности • препозна шта је важно да промени код себе , процени своје вештине, интересовања и вредности а у складу са захтевима и могућностима учења и рада • говори о свом напретку и развоју, да сагледава и оцењује своја постигнућа • буде свестан својих одговорности када је реч о личном развоју, постигнућима и личном благостању • идентификује шта би желео да научи о својој каријери, жељеном послу и активностима које воде ка томе • анализира и размишља о значају и корисности учења на основу искуства • активно учествује у активностима које му омогућавају да научи о будућој каријери, пословима које може да обавља
 • 17. PROGRAMSKI SADRŽAJI OKVIRA STANDARDA KVIS Оквир станда рда Група активности Садржај Исходи Лични развој Каријерно саветовање Теме: - Недоумице и проблеми током студирања и учења (мотивација, самомотивација, технике учења, управљање временом) - Каријерна транзиција (избор смера, промена факултета, избор посла, промена посла) - Квалитет живота у односу на изабрано занимање - Самопроцена и процена професионалних и личних потенцијала (знања, интересовања, потреба, вредности, способности)
 • 18. PROGRAMSKI SADRŽAJI OKVIRA STANDARDA KVIS Оквир стандарда Исходи – Студент је оспособљен да Истраживање могућности за учење и запошљавање објасни своје идеје о каријери и каријерном развоју • да објасни променљивост каријерних процеса и да управља својим каријерним развојем • опише организацију и структуру различитих послова, њихово функционисање и да мери њихову успешност; • објасни како послови функционишу и да мери променљивост успеха појединих послова • препозна квалитете и вештине потребне за запошљавање • покаже да поседује и да може да развија вештине које ће му побољшати запошљавање • идентификује, прикупља и користи каријерне информације и, савете и за професионални развој умрежавање
 • 19. PROGRAMSKI SADRŽAJI OKVIRA STANDARDA KVIS Оквир стандарда Исходи – Студент је оспособљен Планирање каријере и управљање властитом каријером за лично презентовање, коришћење алата и техника корисних за каријерноги развој вођења. • да успостави комуникацију са послодавцима, презентује своје знање и вештине. да направи каријерни план, реализује га и евалуира његову реализацију
 • 20.  Основно знање о каријерном вођењу и саветовању  Управљање каријерним информацијама  Каријерно саветовање  Управљање квалитетом  Сарадња са пословном заједницом  Рањиве групе у каријерном саветовању  Етика у каријерном саветовању  Статистика и ИКТ
 • 21.  Методе и технике  Кључне компетенције запослених у области КВИС-а према ЕУ стандардима  Референтна литература ППОСЕБНА ПРЕПОРУКА ЗА КРАЈ
 • 22. Koordinator – Nosilac projekta: UNIVERZITET U BEOGRADU, CENTARwww ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANJE STUDENATA Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji www.careers.ac.rs