Karijerno vodjenje u srednjim skolama

Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u SrbijiFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji

Baza aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja na sajtu Euroguidance centra u Republici Srbiji. http://euroguidance.rs/resursi/bazaaktivnosti Ova aktivnost je deo Priručnika za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vođenje i savetovanje” u izdanju Fondacije Tempus – Euroguidance centra i Beogradske otvorene škole (2014). Više informacija na http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik

Karijerno vodjenje u srednjim skolama
http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik
9
Каријерно  вођење  у  средњим  школама
Јелена  Манић  Радоичић,  Александра  Ђуровић
Значај   каријерног   вођења   и   саветовања   за   младе   средњошколског   узраста   препознат   је   у   бројним  
стратешким  документима  које  је  усвојила  Влада  Републике  Србије.  Влада  и  надлежно  Министарство  
просвете,   науке   и   технолошког   развоја,   конкретним   мерама   дали   су   јасан   сигнал   школама   да   је  
потребно   да   у   своје   редовне   активности   уврсте   и   оне   које   би   се   односиле   на   каријерно   вођење   и  
саветовање  младих.
Стратешки  и  законски  оквир
Стратегија   каријерног   вођења   и   саветовања   у   Републици   Србији,
1
усвојена   2010.   године   на   предлог  
Министарства  омладине  и  спорта,  каријерно  вођење  и  саветовање    дефинише  као  „низ  активности  које  
оспособљавају   појединце   било   ког   узраста,   у   било   ком   тренутку   њихових   живота,   да   идентификују  
сопствене  способности,  компетенције  и  интересе,  да  донесу  одлуке  које  се  тичу  њиховог  образовања,  
оспособљавања  и  професије  и  да  управљају  токовима  својих  живота  у  области  учења,  рада  и  других  
области   у   којима   могу   да   стекну   и   примене   способности   и   компетенције“ (дефиниција   преузета   из  
резолуције  Савета  министара  ЕУ  из  2004).  Акциони  план  за  примену  Стратегије  каријерног  вођења  и  
саветовања   у   Републици   Србији,   усвојен   на   период   2010–2014   године,   предвидео   је   специфичне  
циљеве  и  активности  које  се  односе  на  све  нивое  образовања,  па  тако  и  на  средње  образовање:
Израду  и  примену  Националног  програма  каријерног  вођења  и  саветовања.
Стручно   усавршавање   и   оспособљавање   наставника,   педагога   и   психолога   из   средњих  
школа  за  каријерно  вођење  и  саветовање.
Обучавање  средњошколаца  за  активно  и  ефикасно  управљање  својом  каријером.
Стратегија   каријерног   вођења   и   саветовања   је   такође   поставила оквире   стандарда   програма  
каријерног  вођења  и  саветовања  за  ученике  узраста  од  15  до  18  година,  тако  да  се  они  односе  на:
1. Лични  развој  појединца:
разумевање   сопственог   развоја,   постигнућа   и   способности   у   односу   на   потенцијалне  
образовне  и  професионалне  изборе  и  могућности;;
успостављање  и  анализирање  личних  циљева  и  планова  у  области  каријере;;
разумевање  образовних  и  професионалних  избора  и  доношење  одлука  у  складу  са  тим.
2. Истраживања  могућности  за  учење  и  запошљавање:
идентификовање,   избор   и   коришћење   бројних   информација   о   професијама,   каријери,  
даљем  учењу  и  образовању  и  објективно  разликовање  и  формирање  сопственог  става  о  
томе.
3. Планирање  и  управљање  властитом  каријером:
оспособљавање  за  коришћење  адекватних  техника  за  доношење  одлука  о  даљем  учењу
и  професионалној  каријери;;
разумевање  и  оспособљавање  за  процедуре  пријављивања,  конкурисања  како  за  свет  
рада  тако  и  за  даље  образовање;;
разумевање  захтева  послодаваца  у  погледу  знања,  вештина  и  способности  запослених.
Примена   Стратегије   каријерног   вођења   и   саветовања   у   Републици   Србији   осигурана   је  
успостављањем   Радне   групе   за   спровођење   Стратегије   каријерног   вођења   и   саветовања   Републике  
Србије.   Ова   Радна   група   оформљена   је   у   априлу   2011.   године   са   циљем   предлагања   мера   за  
1
Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  16/10.
10
Каријерно  вођење  и  саветовање  – приручник  за  наставнике  средњих  школа    
усаглашавање  рада  на  спровођењу  Стратегије  и  Акционог  плана,  праћења  и  оцењивања  спровођења  и  
извештавања   Влади.   Радну   групу   чине   представници   кључних   министарстава:   омладине   и   спорта,
просвете,  науке  и  технолошког  развоја,  рада,  запошљавања,  борачких и  социјалних  питања,  финансија  
и   привреде,   Националне   службе   за   запошљавање,   Привредне   коморе,   Конференције   универзитета  
Србије,   Сталне   конференције   градова   и   општина   и   Београдске   отворене   школе.   Сарадња  
представника  различитих  министарстава,  институција   и  организација  цивилног  друштва  довела  је  до  
низа  нових  мера  и  пројеката  које  су  подржавале  даљи  развој  система  каријерног  вођења  и  саветовања  
у  образовању.
Стратегија   развоја   образовања   у   Србији   до   2020.   године
2
која   је   израђена   и   усвојена   на   предлог  
Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  предвиђа  каријерно  саветовање  на  свим  нивоима  
образовања.  Каријерно  вођење  и  саветовање  посебно  је  наглашено  у  делу  који  се  односи  на  средње  
образовање,   где   се   истиче   да   би   наставници   и   психолози/педагози   требало   да   буду   обучени   за  
каријерно  вођење  и  саветовање  у  свакој  од  средњих  школа,  као  и  у  контексту  образовања  одраслих,  са  
првенственим   циљем   олакшавања   прелаза   између   различитих   нивоа   образовања   и   укључивање   на  
тржиште  рада.  Раније  усвојена  Стратегија  развоја  стручног  образовања  у  Републици  Србији
3
предвиђа  
да  ће  каријерно  вођење  бити  постепено  развијано  у  средњим  стручним  школама.
Стратешки  постављене  правце  испратила  су  и  законска  решења.  У  Закону  о  средњем  образовању  и  
васпитању,  члан  15,
4
обавезује  школе  да  развијају  Програме  каријерног  вођења  и  саветовања  ученика.  
Школе   су   такође   овим   Законом   постале   обавезне   да   формирају   стручни   тим   за   каријерно   вођење,  
прате  развој  ученика  и  информишу  се  о  занимањима,  образовним  профилима,  условима  студирања  и  
потребама  тржишта  рада.
Програм  каријерног  вођења  и  саветовања
По   доношењу   новог   Закона   о   средњем   образовању   2013.   године   школе   су   се   сусреле   са   обавезом  
доношења   Програма   каријерног   вођења   и   саветовања.   Према   истраживању   које   је   спровела  
Београдска  отворена  школа  током  2014.  године  у  оквиру  пројекта  „Каријерно  вођење  и  саветовање  у  
средњим   школама   – снимак   стања   и   наредни   кораци“,   на   узорку   од   134   средње   школе   из   Србије,  
добијени   су   подаци   да   72%   школа   има   програм   каријерног   вођења   и   саветовања,   док   28%   школа  
наводи  да  још  увек  нема  израђен  овакав  програм.  Као  разлоге  за  недостатак  програма  школе  наводе  
недостатак  знања  и  вештина  запослених  у  школи  (17  школа),  недостатак  времена  запослених  у  школи  
(15   школа),   отежана   сарадња   са   релевантним   институцијама   и   организацијама   (13   школа),  
незаинтересованост   запослених   у   школи   (12   школа)   и   незаинтересованост   ученика   за   ову   врсту  
активности  (11  школа).
2
Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  55/05,  71/05  – исправка,  101/07,  65/08,  16/11,  68/12  – 72/12.
3
Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  55/05  и  71/05  – исправка.
4
Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  55/2013.
Да
96
72%
Не
37
28%
Да  ли  у  школи  постоји  програм  каријерног  
вођења  и  саветовања  ученика?
http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik
11
Исто  истраживање  показало  је  да,  што  се  тиче  Тима  за  каријерно  вођење  и  саветовање,  45  школа,  од  
укупно  123  које  су  одговориле  на  ово  питање,  наводе  да  га  оне  нису  основале  (36,6%).
Имајући  у  виду  наведене  податке, може  се  закључити  да  је  одређеном  броју  средњих  школа  потребна  
додатна  подршка  при увођењу  програма  и  формирању  тимова  за  каријерно  вођење  и  саветовање  који  
би  радили  са  ученицима  и  родитељима.
Препоруке за  развој  програма  каријерног  вођења  и  саветовања  у  средњим  школама  су:
Изради  Програма  требало  би  да  претходи  формирање  школског  тима за  каријерно  вођење  
и   саветовање.   Пожељно   је   да   чланови   овог   тима   прођу   акредитовану   обуку   за   каријерно  
вођење  и  саветовање.
Програм   каријерног   вођења   и   саветовања   треба   засновати   на   претходно   утврђеним  
потребама   ученика   и   родитеља   у   вези   са   информисањем, саветовањем   и   подршком   у  
планирању  и  развоју  каријере,  као  и  изласку  на  тржиште  рада.
Пожељно   је   да   Програм   каријерног   вођења   и   саветовања   дефинише   активности   које   би  
биле  спровођене  у  школи,  као  и  носиоце  реализације  одређених  активности  у  предвиђеним  
временским  оквирима.
Како  би  се  осигурала  реалистичност  извођења  активности  које  програм  предвиђа,  пожељно  
је,  као  један  од  елемената  самог  програма,  проценити  који  би  то  били  неопходни  ресурси.  
Под  ресурсима  се  подразумевају  материјални  ресурси  (опрема  за  рад,  радни  материјали,  
простор,   средства   за   обуку,   итд.)   као   и   људски   ресурси   и   неопходна   партнерства   за  
реализацију  појединих  активности  (на  пример,  са  локалном  филијалом  Националне  службе  
за  запошљавање  или  канцеларијама  за  младе  и  удружењима).
Тим  који  спроводи  активности  каријерног  вођења  и  саветовања  требало  би  да  предвиди  и  
евалуацију  тих  активности,  служећи  се  адекватним  методама  и  техникама,  како  би  добило  
повратну   информацију   ученика   о   степену   задовољства   и   корисности.   Подаци   добијени  
евалуацијом  могу  да  послуже  и  као  основа  за  унапређење  школског    Програма  каријерног  
вођења.
Шаблон   за   израду   Програма   каријерног   вођења   и   саветовања, заједно   са   примерима   програма  
појединачних  школа,  може  се  пронаћи  на  веб-сајту  Београдске  отворене  школе,  тачније  на  интернет
адреси  http://www.bos.rs/cgcc/publikacije.
Каријерно  вођење  и  саветовање  – приручник  за  наставнике  средњих  школа    
КАРИЈЕРНО  ВОЂЕЊЕ И  САВЕТОВАЊЕ  - ПРИРУЧНИК  
ЗА  НАСТАВНИКЕ  СРЕДЊИХ  ШКОЛА
АКТИВНОСТИ  КАРИЈЕРНОГ  ВОЂЕЊА  – ЕЛЕКТРОНСКО  ИЗДАЊЕ
http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik
Издавачи:  
Фондација  Темпус  – Euroguidance центар
Београдска  отворена  школа
Адреса:  
Фондација  Темпус
Ресавска  29,  
11000  Београд,  Република  Србија
Тел/фаx:  011/33  42  430,  33  42  432
http://www.erasmusplus.rs
http://www.euroguidance.rs
euroguidance@tempus.ac.rs
Београдска  отворена  школа
Масарикова  5/16
11000  Београд,  Република  Србија
http://www.bos.rs
bos@bos.rs
Уређивачки  одбор:
Марко  Банковић,  Јелена  Манић  Радоичић,  
Марија  Филиповић  Ожеговић,  Милена  Шкаљац
Аутори  текстова:
Јадранка  Лилић,  Мирко  Марковић,  Маја  Светозаревић,  
Миљана  Китановић,  Биљана  Ђорђевић,  Тамара  
Кљајић,  Јелена  Манић  Радоичић,  Александра  Ђуровић
Садржај   приручника   Каријерно   вођење и   саветовање   - приручник   за   наставнике   средњих   школа   издаје   национални   центар  
Euroguidance мреже  који  у  Србији  функционише  у  оквиру Фондације  Темпус – Еразмус+  канцеларије  за  Србију)  у  сарадњи  са  
Београдском  отвореном  школом  (БОШ).  Иницијативу  за  објављивање  приручника  је  покренуло  Министарство  просвете,  науке  и  
технолошког  развоја  (МПНТР)  у  процесу  планирања  активности  националног  Euroguidance центра  за  2014.  годину.  Објављивање  
ове  публикације  је  финансијски  подржано  кроз  програм  Еразмус+  Европске  комисије  (ЕК).
Сви  текстови  у  приручнику  представљају  ауторско  дело  наведених   аутора  и  Euroguidance центар,  БОШ,  МПНТР  и  ЕК  не  могу  
бити  одговорни  за  ставове  изнесене  у  појединачним  текстовима.  Аутори  текстова  сносе  пуну  одговорност  за  садржаје  и  примере  
наведене  у  тексту.  Аутори  текстова  су  наставници  у  средњим  школама  из  Републике Србије  који  су  се  пријавили  на  јавни  конкурс  
за   израду   приручника   који   је   објављен   у   јуну   2014.   године   на   сајту   Euroguidance центра.   Аутори   су   у   својим   текстовима  
представили  примере  активности  каријерног  вођења  које  успешно  изводе  у  средњим  школама  у  којима  раде,  као  примере  добре  
праксе  које  могу  користити  наставници  у  другим  средњим  школама.  
Садржај приручника
Увод
Каријерно  вођење  и  значај  планирања  каријере
Каријерно  вођење  у  средњим  школама
Стратешки  и  законски  оквир
Програм каријерног  вођења  и  саветовања
Активности  каријерног  вођења  и  саветовања
Каријера
Професија,  професионални  идентитет  и  каријера
Каријера   у   контексту   савременог   доба   (традиционално   и   модерно   схватање   каријере,   аспекти  
каријере,  утицаји  на  каријеру)
Карактеристике  доброг-лошег  мајстора  (радионице  за  ученике  стручних  школа)
Јачање   међупредметних   компетенција   ученика   – радионицa   Предузимљивост   и   оријентација   ка  
предузетништву
http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik
Самопроцена
Поново  ради  биоскоп  – филм  као  подстицајно  средство  у  циљу  самоистраживања,  истраживања  и  
професионалног  планирањa
Писмо  каријерном  саветнику
Ко  сам  ја  – самопроцена  знања  и  вештина
Ко  сам  ја  – самопроцена  интересовања
Ко  сам  ја  – самопроцена  вредносних  ставова
Селф  концепт:  разумевање  себе
Информисање
Моја  самопроцена  информисаности
БОШ  каријера  – корак  по  корак  до  избора  занимања
Извори  информисања
Израда  плана  прикупљања  информација
Упознавање  света  рада
Истраживачки  задаци  – истраживање  занимања  и/или  школа
Израда  постера/картица  занимања
Интернет  слалом
Претплата  на  успех  (RSS)  – креирање  личног  информативног  пулта
Сенка  на  послу  (job  shadowing)
Припремна  радионица  за  реалне  сусрете
Планирање  и  доношење  одлука
Жеље,  животна  мисија  и  улоге  (  времеплов  - повратак  у  будућност  - мапа  ума)
Животни  избори  (живот  као  низ  избора)
Постављање  циљева
Планирање  у  функцији  остварења  циља
С  речи  на  дела  - акција
Управљање  собом
Планирање  буџета
Представљање  послодавцима
Мој  профил  – лична  промоција  на  друштвеним  мрежама
CV  /  резиме  /  биографија
Мотивационо  (и  пропратно)  писмо
Интервју
Активности  школског  тима  за  каријерно  вођење
Активности  тима  за  каријерно  вођење
Како  мотивисати  ученике  за  активности  каријерног  вођења  и  саветовања  у  средњој  школи?
Школски  сајам  каријерних  могућности
Индивидуални  рад
Разговор  о  вођењу  каријере  са  ученицима
Смернице  за  вођење  индивидуалног  разговора  о  каријери  са  ученицима  из  осетљивих  група
Каријерно  вођење  и  саветовање  – приручник  за  наставнике  средњих  школа    
Разговор  са  родитељем  о  развоју  каријере  ученика/ца
Ресурси  и  корисни  материјали
О  нама
Аутори
Euroguidance - Европска  мрежа  за  подршку каријерном  вођењу  и  саветовању
Београдска  отворена  школа
Фондација  Темпус  – Еразмус+  канцеларија
О  Приручнику
Приручник  Каријерно  вођење  и  саветовање   – приручник  за  наставнике  средњих  школа  настао  је  као  
резултат  сарадње  националног  центра  Euroguidance  – Европске  мреже  за  подршку  каријерном  вођењу  
и   саветовању   и Београдске   отворене   школе,   а   на   иницијативу   Министарства   просвете,   науке   и  
технолошког  развоја.
Активности  каријерног  вођења  и  саветовања  (КВиС),  након  недавних  измена  сета  закона  из  области  
образовања,  заузимају  све  значајније  место  у  програмима  рада  гимназија  и  средњих  стручних  школа.  
Стога  је  идентификована  потреба  да  се  за  наставнике  и  стручне  сараднике  припреми  приручник  који  би  
садржао  примере  конкретних  активности  које  могу  реализовати.
Циљ  оваквог  приручника  је  да  обједини  и  представи  примере  добре праксе  који  би  наставницима  били  
водиља   у   осмишљавању   сопствених   активности   прилагођених   конкретној   ситуацији,   потребама  
ученика   и   окружењу.   Након   анализе   тренутног   стања   и   потреба   наставника,   као   и   постојећих  
приручника  из  ове  области,  дошли  смо  до  закључка  да  би  најефикаснији  приступ  у  припреми  оваквог  
приручника   био   да   се   читаоцима   представе   примери   активности   које   њихове   колеге   већ   успешно  
спроводе   у   другим   школама.   Стога   смо   одлучили   да   путем   јавног   конкурса   пружимо   шансу  
наставницима   који   већ   имају   доста   искуства   у   успешној   реализацији   активности   КВиС   у   својим  
школама   да   поделе   своја   искуства   и   примере   добре   праксе   са   својим   колегама.   Овај   приступ   „од  
наставника   за   наставнике“   нагласак   ставља   на   конкретне   активности,   пружа   практичне   савете   за  
припрему наставника   и,   пре   свега,   представља   оне   активности   које   су   се   показале   успешним   у  
досадашњој  пракси.
Надамо  се  да  ће  управо  због  тога  бити  корисни  наставницима  и  да  ће  моћи  да  их  са  успехом  реализују  
у  својим  школама  и  прилагоде  конкретним  потребама  ученика  и  окружења.
Аутори   текстова   о   активностима   КВиС   у   приручнику   су:   Миљана   Китановић,   стручни   сарадник,  
психолог   у   Гимназији   „Душан   Васиљев“   у   Кикинди;;   Маја   Светозаревић,   професор   грађанског  
васпитања  и  психологије  у  Угоститељско-туристичкој  школи,  Медицинској  школи  „Др  Миленко  Хаџић“  и  
средњој   школи   „Прокоповић“   у   Нишу,   стручни   сарадник,   психолог   у     средњој   школи   „Прокоповић“   у  
Нишу;;   Мирко   Марковић,   наставник   филозофије   и   грађанског   васпитања   у   Гимназији   „Вук   Караџић“   у  
Лозници;;  Јадранка  Лилић,  професор  педагогије   у  Средњој  техничкој  школи  ,,Миленко  Брзак   – Уча“  у  
Руми  и  Биљана  Ђорђевић  – професор  српског  језика  и  књижевности  у  Економској  школи  „Ђука  Динић“  
у   Лесковцу,   док   су   аутори   уводног   поглавља   о   каријерном   вођењу   и   саветовању   и   месту   КВиС   у  
средњошколском   образовању   Јелена   Манић   Радоичић,   Тамара   Кљајић   и   Александра   Ђуровић   из  
Београдске  отворене  школе.
Објављивање   овог   приручника   видимо   као   још   један   корак   у   развоју   система   каријерног   вођења   и  
саветовања   на   средњошколском   нивоу   у   Републици   Србији.   Надамо   се   да   ће   ова   иницијатива  
подстаћи   наставнике   да   заједно   направе   и   наредне   кораке   и   да   наставе   размену   идеја   и   примера  
добре  праксе.  Стога  очекујемо  и  да  ће  електронска  верзија  овог  приручника,  која  је  објављена  на  сајту  
Euroguidance   центра   (http://www.euroguidance.rs)   као   својеврсна   база   примера   добре   праксе,   у  
наредном   периоду   бити   обогаћивана   новим   примерима   активности   које   се   успешно   реализују   у  
средњим  школама  широм  Србије.
Karijerno vodjenje u srednjim skolama

Recomendados

Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra... por
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
335 vistas16 diapositivas
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj... por
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
212 vistas14 diapositivas
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja por
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenjaRazvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenjaFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
479 vistas9 diapositivas
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade por
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mladeNove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mladeBeogradska otvorena škola
516 vistas22 diapositivas
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju por
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuSprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuBeogradska otvorena škola
365 vistas11 diapositivas
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje por
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeDrugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeBeogradska otvorena škola
570 vistas156 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice por
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceBeogradska otvorena škola
490 vistas12 diapositivas
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ... por
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
1K vistas22 diapositivas
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s... por
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
1.6K vistas12 diapositivas
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji por
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiKonceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiBeogradska otvorena škola
318 vistas14 diapositivas
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr... por
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Beogradska otvorena škola
279 vistas6 diapositivas
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj... por
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
899 vistas16 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice por Beogradska otvorena škola
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr... por Beogradska otvorena škola
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Objedinjena ppt sajam školskih timova por BOS_karijera
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
BOS_karijera369 vistas

Similar a Karijerno vodjenje u srednjim skolama

Aktivnosti tima za_karijerno_vodjenje por
Aktivnosti tima za_karijerno_vodjenjeAktivnosti tima za_karijerno_vodjenje
Aktivnosti tima za_karijerno_vodjenjeFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
373 vistas13 diapositivas
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji por
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici SrbijiStrategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici SrbijiUSAID Projekat održivog lokalnog razvoja
591 vistas22 diapositivas
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ... por
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Beogradska otvorena škola
482 vistas97 diapositivas
Kako motivisati ucenike za aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja u sre... por
Kako motivisati ucenike za aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja u sre...Kako motivisati ucenike za aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja u sre...
Kako motivisati ucenike za aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja u sre...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
208 vistas10 diapositivas
Resursi i korisni materijali por
Resursi i korisni materijaliResursi i korisni materijali
Resursi i korisni materijaliFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
211 vistas8 diapositivas
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1" por
Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"Connecting
119 vistas20 diapositivas

Similar a Karijerno vodjenje u srednjim skolama(20)

Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ... por Beogradska otvorena škola
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1" por Connecting
Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"
Connecting119 vistas
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skole por Suzana Miljković
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skolePrirucnik za inkluzivni_razvoj_skole
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skole
Suzana Miljković9.4K vistas
Priručnik za inkluzivni razvoj skole por Zorana Galic
Priručnik za inkluzivni razvoj skolePriručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skole
Zorana Galic1.6K vistas
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole por Ljiljana Rehner
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Ljiljana Rehner392 vistas
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018 por Akademija Filipovic
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Akademija Filipovic1.1K vistas
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu por Connecting
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuIstraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Connecting610 vistas
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ por Connecting
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJSTARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
Connecting1.8K vistas

Más de Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji

M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf por
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfM.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
31 vistas8 diapositivas
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf por
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfT.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
21 vistas8 diapositivas
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf por
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdfR.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
11 vistas11 diapositivas
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf por
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdfT.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
27 vistas10 diapositivas
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf por
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfS.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
16 vistas8 diapositivas
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf por
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdfK.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdfFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
29 vistas8 diapositivas

Más de Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji(20)

Último

IT9-L3.pptx por
IT9-L3.pptxIT9-L3.pptx
IT9-L3.pptxAleksandarSpasic5
5 vistas13 diapositivas
ICK7-L1.pptx por
ICK7-L1.pptxICK7-L1.pptx
ICK7-L1.pptxAleksandarSpasic5
8 vistas14 diapositivas
MladenIlic_MaliPrinc.pptx por
MladenIlic_MaliPrinc.pptxMladenIlic_MaliPrinc.pptx
MladenIlic_MaliPrinc.pptxkosta04miletic
16 vistas7 diapositivas
IT9-L2.pptx por
IT9-L2.pptxIT9-L2.pptx
IT9-L2.pptxAleksandarSpasic5
8 vistas4 diapositivas
ICK7-L3.pptx por
ICK7-L3.pptxICK7-L3.pptx
ICK7-L3.pptxAleksandarSpasic5
5 vistas3 diapositivas
IT9-L4.pptx por
IT9-L4.pptxIT9-L4.pptx
IT9-L4.pptxAleksandarSpasic5
5 vistas6 diapositivas

Karijerno vodjenje u srednjim skolama

 • 2. http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik 9 Каријерно  вођење  у  средњим  школама Јелена  Манић  Радоичић,  Александра  Ђуровић Значај   каријерног   вођења   и   саветовања   за   младе   средњошколског   узраста   препознат   је   у   бројним   стратешким  документима  које  је  усвојила  Влада  Републике  Србије.  Влада  и  надлежно  Министарство   просвете,   науке   и   технолошког   развоја,   конкретним   мерама   дали   су   јасан   сигнал   школама   да   је   потребно   да   у   своје   редовне   активности   уврсте   и   оне   које   би   се   односиле   на   каријерно   вођење   и   саветовање  младих. Стратешки  и  законски  оквир Стратегија   каријерног   вођења   и   саветовања   у   Републици   Србији, 1 усвојена   2010.   године   на   предлог   Министарства  омладине  и  спорта,  каријерно  вођење  и  саветовање    дефинише  као  „низ  активности  које   оспособљавају   појединце   било   ког   узраста,   у   било   ком   тренутку   њихових   живота,   да   идентификују   сопствене  способности,  компетенције  и  интересе,  да  донесу  одлуке  које  се  тичу  њиховог  образовања,   оспособљавања  и  професије  и  да  управљају  токовима  својих  живота  у  области  учења,  рада  и  других   области   у   којима   могу   да   стекну   и   примене   способности   и   компетенције“ (дефиниција   преузета   из   резолуције  Савета  министара  ЕУ  из  2004).  Акциони  план  за  примену  Стратегије  каријерног  вођења  и   саветовања   у   Републици   Србији,   усвојен   на   период   2010–2014   године,   предвидео   је   специфичне   циљеве  и  активности  које  се  односе  на  све  нивое  образовања,  па  тако  и  на  средње  образовање: Израду  и  примену  Националног  програма  каријерног  вођења  и  саветовања. Стручно   усавршавање   и   оспособљавање   наставника,   педагога   и   психолога   из   средњих   школа  за  каријерно  вођење  и  саветовање. Обучавање  средњошколаца  за  активно  и  ефикасно  управљање  својом  каријером. Стратегија   каријерног   вођења   и   саветовања   је   такође   поставила оквире   стандарда   програма   каријерног  вођења  и  саветовања  за  ученике  узраста  од  15  до  18  година,  тако  да  се  они  односе  на: 1. Лични  развој  појединца: разумевање   сопственог   развоја,   постигнућа   и   способности   у   односу   на   потенцијалне   образовне  и  професионалне  изборе  и  могућности;; успостављање  и  анализирање  личних  циљева  и  планова  у  области  каријере;; разумевање  образовних  и  професионалних  избора  и  доношење  одлука  у  складу  са  тим. 2. Истраживања  могућности  за  учење  и  запошљавање: идентификовање,   избор   и   коришћење   бројних   информација   о   професијама,   каријери,   даљем  учењу  и  образовању  и  објективно  разликовање  и  формирање  сопственог  става  о   томе. 3. Планирање  и  управљање  властитом  каријером: оспособљавање  за  коришћење  адекватних  техника  за  доношење  одлука  о  даљем  учењу и  професионалној  каријери;; разумевање  и  оспособљавање  за  процедуре  пријављивања,  конкурисања  како  за  свет   рада  тако  и  за  даље  образовање;; разумевање  захтева  послодаваца  у  погледу  знања,  вештина  и  способности  запослених. Примена   Стратегије   каријерног   вођења   и   саветовања   у   Републици   Србији   осигурана   је   успостављањем   Радне   групе   за   спровођење   Стратегије   каријерног   вођења   и   саветовања   Републике   Србије.   Ова   Радна   група   оформљена   је   у   априлу   2011.   године   са   циљем   предлагања   мера   за   1 Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  16/10.
 • 3. 10 Каријерно  вођење  и  саветовање  – приручник  за  наставнике  средњих  школа     усаглашавање  рада  на  спровођењу  Стратегије  и  Акционог  плана,  праћења  и  оцењивања  спровођења  и   извештавања   Влади.   Радну   групу   чине   представници   кључних   министарстава:   омладине   и   спорта, просвете,  науке  и  технолошког  развоја,  рада,  запошљавања,  борачких и  социјалних  питања,  финансија   и   привреде,   Националне   службе   за   запошљавање,   Привредне   коморе,   Конференције   универзитета   Србије,   Сталне   конференције   градова   и   општина   и   Београдске   отворене   школе.   Сарадња   представника  различитих  министарстава,  институција   и  организација  цивилног  друштва  довела  је  до   низа  нових  мера  и  пројеката  које  су  подржавале  даљи  развој  система  каријерног  вођења  и  саветовања   у  образовању. Стратегија   развоја   образовања   у   Србији   до   2020.   године 2 која   је   израђена   и   усвојена   на   предлог   Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  предвиђа  каријерно  саветовање  на  свим  нивоима   образовања.  Каријерно  вођење  и  саветовање  посебно  је  наглашено  у  делу  који  се  односи  на  средње   образовање,   где   се   истиче   да   би   наставници   и   психолози/педагози   требало   да   буду   обучени   за   каријерно  вођење  и  саветовање  у  свакој  од  средњих  школа,  као  и  у  контексту  образовања  одраслих,  са   првенственим   циљем   олакшавања   прелаза   између   различитих   нивоа   образовања   и   укључивање   на   тржиште  рада.  Раније  усвојена  Стратегија  развоја  стручног  образовања  у  Републици  Србији 3 предвиђа   да  ће  каријерно  вођење  бити  постепено  развијано  у  средњим  стручним  школама. Стратешки  постављене  правце  испратила  су  и  законска  решења.  У  Закону  о  средњем  образовању  и   васпитању,  члан  15, 4 обавезује  школе  да  развијају  Програме  каријерног  вођења  и  саветовања  ученика.   Школе   су   такође   овим   Законом   постале   обавезне   да   формирају   стручни   тим   за   каријерно   вођење,   прате  развој  ученика  и  информишу  се  о  занимањима,  образовним  профилима,  условима  студирања  и   потребама  тржишта  рада. Програм  каријерног  вођења  и  саветовања По   доношењу   новог   Закона   о   средњем   образовању   2013.   године   школе   су   се   сусреле   са   обавезом   доношења   Програма   каријерног   вођења   и   саветовања.   Према   истраживању   које   је   спровела   Београдска  отворена  школа  током  2014.  године  у  оквиру  пројекта  „Каријерно  вођење  и  саветовање  у   средњим   школама   – снимак   стања   и   наредни   кораци“,   на   узорку   од   134   средње   школе   из   Србије,   добијени   су   подаци   да   72%   школа   има   програм   каријерног   вођења   и   саветовања,   док   28%   школа   наводи  да  још  увек  нема  израђен  овакав  програм.  Као  разлоге  за  недостатак  програма  школе  наводе   недостатак  знања  и  вештина  запослених  у  школи  (17  школа),  недостатак  времена  запослених  у  школи   (15   школа),   отежана   сарадња   са   релевантним   институцијама   и   организацијама   (13   школа),   незаинтересованост   запослених   у   школи   (12   школа)   и   незаинтересованост   ученика   за   ову   врсту   активности  (11  школа). 2 Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  55/05,  71/05  – исправка,  101/07,  65/08,  16/11,  68/12  – 72/12. 3 Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  55/05  и  71/05  – исправка. 4 Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  55/2013. Да 96 72% Не 37 28% Да  ли  у  школи  постоји  програм  каријерног   вођења  и  саветовања  ученика?
 • 4. http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik 11 Исто  истраживање  показало  је  да,  што  се  тиче  Тима  за  каријерно  вођење  и  саветовање,  45  школа,  од   укупно  123  које  су  одговориле  на  ово  питање,  наводе  да  га  оне  нису  основале  (36,6%). Имајући  у  виду  наведене  податке, може  се  закључити  да  је  одређеном  броју  средњих  школа  потребна   додатна  подршка  при увођењу  програма  и  формирању  тимова  за  каријерно  вођење  и  саветовање  који   би  радили  са  ученицима  и  родитељима. Препоруке за  развој  програма  каријерног  вођења  и  саветовања  у  средњим  школама  су: Изради  Програма  требало  би  да  претходи  формирање  школског  тима за  каријерно  вођење   и   саветовање.   Пожељно   је   да   чланови   овог   тима   прођу   акредитовану   обуку   за   каријерно   вођење  и  саветовање. Програм   каријерног   вођења   и   саветовања   треба   засновати   на   претходно   утврђеним   потребама   ученика   и   родитеља   у   вези   са   информисањем, саветовањем   и   подршком   у   планирању  и  развоју  каријере,  као  и  изласку  на  тржиште  рада. Пожељно   је   да   Програм   каријерног   вођења   и   саветовања   дефинише   активности   које   би   биле  спровођене  у  школи,  као  и  носиоце  реализације  одређених  активности  у  предвиђеним   временским  оквирима. Како  би  се  осигурала  реалистичност  извођења  активности  које  програм  предвиђа,  пожељно   је,  као  један  од  елемената  самог  програма,  проценити  који  би  то  били  неопходни  ресурси.   Под  ресурсима  се  подразумевају  материјални  ресурси  (опрема  за  рад,  радни  материјали,   простор,   средства   за   обуку,   итд.)   као   и   људски   ресурси   и   неопходна   партнерства   за   реализацију  појединих  активности  (на  пример,  са  локалном  филијалом  Националне  службе   за  запошљавање  или  канцеларијама  за  младе  и  удружењима). Тим  који  спроводи  активности  каријерног  вођења  и  саветовања  требало  би  да  предвиди  и   евалуацију  тих  активности,  служећи  се  адекватним  методама  и  техникама,  како  би  добило   повратну   информацију   ученика   о   степену   задовољства   и   корисности.   Подаци   добијени   евалуацијом  могу  да  послуже  и  као  основа  за  унапређење  школског    Програма  каријерног   вођења. Шаблон   за   израду   Програма   каријерног   вођења   и   саветовања, заједно   са   примерима   програма   појединачних  школа,  може  се  пронаћи  на  веб-сајту  Београдске  отворене  школе,  тачније  на  интернет адреси  http://www.bos.rs/cgcc/publikacije.
 • 5. Каријерно  вођење  и  саветовање  – приручник  за  наставнике  средњих  школа     КАРИЈЕРНО  ВОЂЕЊЕ И  САВЕТОВАЊЕ  - ПРИРУЧНИК   ЗА  НАСТАВНИКЕ  СРЕДЊИХ  ШКОЛА АКТИВНОСТИ  КАРИЈЕРНОГ  ВОЂЕЊА  – ЕЛЕКТРОНСКО  ИЗДАЊЕ http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik Издавачи:   Фондација  Темпус  – Euroguidance центар Београдска  отворена  школа Адреса:   Фондација  Темпус Ресавска  29,   11000  Београд,  Република  Србија Тел/фаx:  011/33  42  430,  33  42  432 http://www.erasmusplus.rs http://www.euroguidance.rs euroguidance@tempus.ac.rs Београдска  отворена  школа Масарикова  5/16 11000  Београд,  Република  Србија http://www.bos.rs bos@bos.rs Уређивачки  одбор: Марко  Банковић,  Јелена  Манић  Радоичић,   Марија  Филиповић  Ожеговић,  Милена  Шкаљац Аутори  текстова: Јадранка  Лилић,  Мирко  Марковић,  Маја  Светозаревић,   Миљана  Китановић,  Биљана  Ђорђевић,  Тамара   Кљајић,  Јелена  Манић  Радоичић,  Александра  Ђуровић Садржај   приручника   Каријерно   вођење и   саветовање   - приручник   за   наставнике   средњих   школа   издаје   национални   центар   Euroguidance мреже  који  у  Србији  функционише  у  оквиру Фондације  Темпус – Еразмус+  канцеларије  за  Србију)  у  сарадњи  са   Београдском  отвореном  школом  (БОШ).  Иницијативу  за  објављивање  приручника  је  покренуло  Министарство  просвете,  науке  и   технолошког  развоја  (МПНТР)  у  процесу  планирања  активности  националног  Euroguidance центра  за  2014.  годину.  Објављивање   ове  публикације  је  финансијски  подржано  кроз  програм  Еразмус+  Европске  комисије  (ЕК). Сви  текстови  у  приручнику  представљају  ауторско  дело  наведених   аутора  и  Euroguidance центар,  БОШ,  МПНТР  и  ЕК  не  могу   бити  одговорни  за  ставове  изнесене  у  појединачним  текстовима.  Аутори  текстова  сносе  пуну  одговорност  за  садржаје  и  примере   наведене  у  тексту.  Аутори  текстова  су  наставници  у  средњим  школама  из  Републике Србије  који  су  се  пријавили  на  јавни  конкурс   за   израду   приручника   који   је   објављен   у   јуну   2014.   године   на   сајту   Euroguidance центра.   Аутори   су   у   својим   текстовима   представили  примере  активности  каријерног  вођења  које  успешно  изводе  у  средњим  школама  у  којима  раде,  као  примере  добре   праксе  које  могу  користити  наставници  у  другим  средњим  школама.   Садржај приручника Увод Каријерно  вођење  и  значај  планирања  каријере Каријерно  вођење  у  средњим  школама Стратешки  и  законски  оквир Програм каријерног  вођења  и  саветовања Активности  каријерног  вођења  и  саветовања Каријера Професија,  професионални  идентитет  и  каријера Каријера   у   контексту   савременог   доба   (традиционално   и   модерно   схватање   каријере,   аспекти   каријере,  утицаји  на  каријеру) Карактеристике  доброг-лошег  мајстора  (радионице  за  ученике  стручних  школа) Јачање   међупредметних   компетенција   ученика   – радионицa   Предузимљивост   и   оријентација   ка   предузетништву
 • 6. http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik Самопроцена Поново  ради  биоскоп  – филм  као  подстицајно  средство  у  циљу  самоистраживања,  истраживања  и   професионалног  планирањa Писмо  каријерном  саветнику Ко  сам  ја  – самопроцена  знања  и  вештина Ко  сам  ја  – самопроцена  интересовања Ко  сам  ја  – самопроцена  вредносних  ставова Селф  концепт:  разумевање  себе Информисање Моја  самопроцена  информисаности БОШ  каријера  – корак  по  корак  до  избора  занимања Извори  информисања Израда  плана  прикупљања  информација Упознавање  света  рада Истраживачки  задаци  – истраживање  занимања  и/или  школа Израда  постера/картица  занимања Интернет  слалом Претплата  на  успех  (RSS)  – креирање  личног  информативног  пулта Сенка  на  послу  (job  shadowing) Припремна  радионица  за  реалне  сусрете Планирање  и  доношење  одлука Жеље,  животна  мисија  и  улоге  (  времеплов  - повратак  у  будућност  - мапа  ума) Животни  избори  (живот  као  низ  избора) Постављање  циљева Планирање  у  функцији  остварења  циља С  речи  на  дела  - акција Управљање  собом Планирање  буџета Представљање  послодавцима Мој  профил  – лична  промоција  на  друштвеним  мрежама CV  /  резиме  /  биографија Мотивационо  (и  пропратно)  писмо Интервју Активности  школског  тима  за  каријерно  вођење Активности  тима  за  каријерно  вођење Како  мотивисати  ученике  за  активности  каријерног  вођења  и  саветовања  у  средњој  школи? Школски  сајам  каријерних  могућности Индивидуални  рад Разговор  о  вођењу  каријере  са  ученицима Смернице  за  вођење  индивидуалног  разговора  о  каријери  са  ученицима  из  осетљивих  група
 • 7. Каријерно  вођење  и  саветовање  – приручник  за  наставнике  средњих  школа     Разговор  са  родитељем  о  развоју  каријере  ученика/ца Ресурси  и  корисни  материјали О  нама Аутори Euroguidance - Европска  мрежа  за  подршку каријерном  вођењу  и  саветовању Београдска  отворена  школа Фондација  Темпус  – Еразмус+  канцеларија О  Приручнику Приручник  Каријерно  вођење  и  саветовање   – приручник  за  наставнике  средњих  школа  настао  је  као   резултат  сарадње  националног  центра  Euroguidance  – Европске  мреже  за  подршку  каријерном  вођењу   и   саветовању   и Београдске   отворене   школе,   а   на   иницијативу   Министарства   просвете,   науке   и   технолошког  развоја. Активности  каријерног  вођења  и  саветовања  (КВиС),  након  недавних  измена  сета  закона  из  области   образовања,  заузимају  све  значајније  место  у  програмима  рада  гимназија  и  средњих  стручних  школа.   Стога  је  идентификована  потреба  да  се  за  наставнике  и  стручне  сараднике  припреми  приручник  који  би   садржао  примере  конкретних  активности  које  могу  реализовати. Циљ  оваквог  приручника  је  да  обједини  и  представи  примере  добре праксе  који  би  наставницима  били   водиља   у   осмишљавању   сопствених   активности   прилагођених   конкретној   ситуацији,   потребама   ученика   и   окружењу.   Након   анализе   тренутног   стања   и   потреба   наставника,   као   и   постојећих   приручника  из  ове  области,  дошли  смо  до  закључка  да  би  најефикаснији  приступ  у  припреми  оваквог   приручника   био   да   се   читаоцима   представе   примери   активности   које   њихове   колеге   већ   успешно   спроводе   у   другим   школама.   Стога   смо   одлучили   да   путем   јавног   конкурса   пружимо   шансу   наставницима   који   већ   имају   доста   искуства   у   успешној   реализацији   активности   КВиС   у   својим   школама   да   поделе   своја   искуства   и   примере   добре   праксе   са   својим   колегама.   Овај   приступ   „од   наставника   за   наставнике“   нагласак   ставља   на   конкретне   активности,   пружа   практичне   савете   за   припрему наставника   и,   пре   свега,   представља   оне   активности   које   су   се   показале   успешним   у   досадашњој  пракси. Надамо  се  да  ће  управо  због  тога  бити  корисни  наставницима  и  да  ће  моћи  да  их  са  успехом  реализују   у  својим  школама  и  прилагоде  конкретним  потребама  ученика  и  окружења. Аутори   текстова   о   активностима   КВиС   у   приручнику   су:   Миљана   Китановић,   стручни   сарадник,   психолог   у   Гимназији   „Душан   Васиљев“   у   Кикинди;;   Маја   Светозаревић,   професор   грађанског   васпитања  и  психологије  у  Угоститељско-туристичкој  школи,  Медицинској  школи  „Др  Миленко  Хаџић“  и   средњој   школи   „Прокоповић“   у   Нишу,   стручни   сарадник,   психолог   у     средњој   школи   „Прокоповић“   у   Нишу;;   Мирко   Марковић,   наставник   филозофије   и   грађанског   васпитања   у   Гимназији   „Вук   Караџић“   у   Лозници;;  Јадранка  Лилић,  професор  педагогије   у  Средњој  техничкој  школи  ,,Миленко  Брзак   – Уча“  у   Руми  и  Биљана  Ђорђевић  – професор  српског  језика  и  књижевности  у  Економској  школи  „Ђука  Динић“   у   Лесковцу,   док   су   аутори   уводног   поглавља   о   каријерном   вођењу   и   саветовању   и   месту   КВиС   у   средњошколском   образовању   Јелена   Манић   Радоичић,   Тамара   Кљајић   и   Александра   Ђуровић   из   Београдске  отворене  школе. Објављивање   овог   приручника   видимо   као   још   један   корак   у   развоју   система   каријерног   вођења   и   саветовања   на   средњошколском   нивоу   у   Републици   Србији.   Надамо   се   да   ће   ова   иницијатива   подстаћи   наставнике   да   заједно   направе   и   наредне   кораке   и   да   наставе   размену   идеја   и   примера   добре  праксе.  Стога  очекујемо  и  да  ће  електронска  верзија  овог  приручника,  која  је  објављена  на  сајту   Euroguidance   центра   (http://www.euroguidance.rs)   као   својеврсна   база   примера   добре   праксе,   у   наредном   периоду   бити   обогаћивана   новим   примерима   активности   које   се   успешно   реализују   у   средњим  школама  широм  Србије.