Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Nukleinske kiseline
Nukleinske kiseline
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Más de Ivana Damnjanović (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Nukleinske kiseline

 1. 1. Nukleinske kiseline Damnjanović Ivana
 2. 2. DNK i RNK • Dezoksiribonukleinska i ribonukleinska kiselina; • Makromolekuli; • Omogućavaju organizmu da reprodukuje svoje složene komponente iz generacije u generaciju.
 3. 3. Građa nukleinskih kiselina • Sastavljene su od pojedinačnih jedinica-nukleotida • U sastav nukleotida ulaze: • 1. organska azotna baza, • 2. šećer sa 5 ugljenikovih atoma-pentoza, • 3. fosfatna grupa.
 4. 4. Azotne baze • Purinske i pirimidinske; • Purinske: adenin (A) i guanin (G), • Pirimidinske: timin (T), citozin (C) i uracil (U).
 5. 5. Za azotnu bazu je vezan šećer pentoza • Nukleotidi ribonukleinskih kiselina sadrze šećer ribozu, a nukleotidi koji grade dezoksiribonikleinsku kiselinu sadrze šećer dezoksiribozu.
 6. 6. Veze između nukleotida • Fosfodiestarske veze Na ovaj način nastaje polinukleotidni lanac
 7. 7.  Molekul RNK-jedan polinukleotidni lanac  Molekul DNK-dva polinukleotidna lanca
 8. 8.  DNK-dvostruki heliks;  Između dva lanca se formiraju vodonične veze.
 9. 9. Adenin jednog lanca se sparuje sa timinom a guanin sa citozinom drugog lanca
 10. 10.  Ako na jednom delu lanca postoji redosled baza GACCT, na istom delu susednog lanca mora biti CTGGA.
 11. 11.  Zato kažemo da su dva lanca u DNK molekulu KOMPLEMNTARNA
 12. 12.  Ovo je jako značajno jer zahvaljujući komplementarnosti baza, DNK može da se precizno kopira tokom deobe ćelije.  Isti redosled nukleotida se prenosi na potomstvo.
 13. 13.  Tokom pripreme za ćelijsku deobu lanci DNK se razdvajaju i svaki od njih služi kao šablon za sintezu novog DNK molekula.  REPLIKACIJA DNK
 14. 14.  DNK čini nasledni materijal koji organizam nasleđuje od roditelja.  Skup svih “uputstava” koji su neophodni za funkcionisanje ćelija.  Ova “uputstva” su zapravo GENI.
 15. 15.  Gene čini specifičan raspored nukleotida.  Ovi nukleotidi određuju redosled aminokiselina u proteinu koji će nastati.
 16. 16.  Koje organele sintetišu proteine?  RIBOZOMI  Gde se oni nalaze?  U CITOPLAZMI  Gde se nalazi DNK?  U JEDRU
 17. 17.  Genetička informacija o tome koji će protein ribozomi sintetisati se prenosi iz JEDRA u CITOPLAZMU posredstvom informacione RNK (iRNK).
 18. 18.  Svaki GEN duž DNK omogućava sintezu specifične iRNK u procesu TRANSKRIPCIJE.
 19. 19. ALI, u lancu iRNK se umesto ADENINA ugrađuje URACIL TIMIN=ADENIN TIMIN=URACIL
 20. 20. iRNK iz jedra putuje u citoplazmu i nosi informaciju do ribozoma. Na osnovu ove informacije, ribozomi će sintetisati određeni PROTEIN u procesu TRANSLACIJE. JEDRO CITOPLAZMA

×