Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

1. FDSeminar Compliance & Tax: Luc Dhont - Nationale en internationale trends inzake fiscaliteit

348 visualizaciones

Publicado el

Luc Dhont schetst een aantal nationale en internationale trends en focust daarbij o.m. op de implementatie van Transfer Pricing Reporting (country-by-country-reporting, master & local file) in Belgie. Dit luik zoomt in op een aantal bijkomende en complexe compliancevereisten.

Vervolgens bekijkt Luc Dhont een aantal aspecten van de Common Consolidated Corporate Tax Base zoals de Europese Commissie die in de stijgers zet en gaat hij ook in op de nadere interpretatie ervan door de Belgische fiscus.

Op nationaal vlak is de belangrijkste trend ongetwijfeld de hervorming van onze vennootschapsbelasting.Luc Dhont is Tax Manager, Procter & Gamble en verder ook nog o.m. voorzitter van het Legal & Taxation Comité van Amcham Belgium.

Publicado en: Economía y finanzas
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

1. FDSeminar Compliance & Tax: Luc Dhont - Nationale en internationale trends inzake fiscaliteit

 1. 1. Nationale en internationale trends inzake fiscaliteit Luc Dhont 24 januari 2017
 2. 2. Luc Dhont Indirect Tax Manager Europe – Tax Policy Belgium @ Procter & Gamble Chair of the Amcham Belgium Legal & Tax Committee Member of the VAT Expert Group of the European Commission Dhont.l@pg.com 02/456.47.41 – 0497/59.16.14
 3. 3. Fiskale landschap 2016 … en 2017
 4. 4. Trends • Bestrijden fiskale fraude, belastingsvermijding, ethisch gedrag, ‘correcte’ bijdrage aan de maatschappij • ‘Globale (OECD) en Europese aanpak • Transparantie (ook publiek) • Verzamelen en uitwisselen van gegevens => extra mankracht nodig • Digitalisatie / ‘real time’ • ‘Race to the bottom’: US & UK – verschuiving van VennB naar invoerrechten?
 5. 5. Tax fraude – de cijfers Vennootschapsbelasting • OECD: 200 Billion USD • European Union: 50 – 70 Billion EUR • US: 100 Billion USD BTW • European Union: 170 Billion USD
 6. 6. Reacties overheden • Beschikbaarheid van informatie – Data warehouses – Data digitaal verwerken – real time data – Data mining (basis voor fiskale controles) • Toegang tot informatie – Publiek toegankelijk • Uitwisseling informatie Data gemakkelijker toegankelijk => fiskaal transparent beleid
 7. 7. Transparantie • (Financiele) Data zullen publiek gekend zijn • Gevaar: – Vergelijking en interpretative van cijfers zonder de zakelijke achtergrond te kennen – Consistentie van gegevens: Jaarrekening vs. VennB aangifte vs. CbCR vs. BTW aangifte vs. Intra-EU listing vs. Intrastat vs. SAF-T vs. “Real time data submission”
 8. 8. Globale/Europese aanpak fraude - transparantie • OECD – Enkel richtlijnen => geen hard law – Kan niet afgedwongen worden (bijv. op audit) indien niet geimplementeerd in nationale wetgeving • EU – Richtlijnen => EU verwacht omzetting in natonale wetgeving – ‘Implementing Regulation’ => direct van toepassing, zelfs geen omzetting in nationale wetgeving nodig om van kracht te zijn
 9. 9. OECD …. BEPS (Base Erosion & Profit Shifting) 15 actieplannen
 10. 10. European Commission • ATAD 1 (Anti-Tax Avoidance Directive) • ATAD 2 • Public CbCR (Country-by-Country Reporting) • CCTB & CCCTB (Common (Consolidated) Corporate Tax Basis) • FTT (Financial Transaction Tax) • ….
 11. 11. Country-by-Country Reporting (CbCR)
 12. 12. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie • Belgie – Wet van 1 Juli, 2016 – Formulieren gepubliceerd op 2 Dec, 2016 – 3 KB’s – Bericht toelichting formulieren (link) • Filing of – Country-by-country reporting (landen rapport) – Master File (groepsdossier) – Local File (lokaal dossier) • EU: Voorstel tot openbaarmaking gegevens
 13. 13. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Wie dient de documenten in te dienen? • Elke Belgische groepsentiteit die voor het boekjaar, voorafgaand aan het laatste afgesloten boekjaar, één van onderstaande criteria overschrijdt, dient bovengenoemde verplichting te voldoen: – Ofwel : een totaal van € 50 miljoen aan bedrijfs- en financiële opbrengsten, met uitsluiting van niet-recurrente opbrengsten – Ofwel : een balanstotaal van € 1 miljard; – Ofwel : een jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten • Indien aan een van de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan, dient de Belgische vennootschap een “Group Master File” en “Local File” door te sturen naar de Belgische belastingsadministratie • CbCR enkel in te dienen in het land waar de moederentiteit gevestigd is uitzonderingen in geval land van moederentiteit CbCR niet geimplementeerd of indien er geen “uitwisseling van gegevens is tussen de 2 landen • Rapporten dienen elektronisch opgestuurd te worden
 14. 14. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Country-by-country reporting & Master file • Formulieren volgens BEPS #13 rapport • Op te maken voor het belastbare tijdperk startende vanaf 1 Jan, 2016 • Binnen de 12 maanden na het einde van het belastbare tijdperk • Notificatie: Belgische groepsentiteit dienen de Belgische belastingsadministratie te informeren welke entiteit in de groep de CbCR zullen rapporteren voor 30 September, 2017
 15. 15. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Country-by-country reporting Te rapporteren informatie • Tabel 1. Overzicht van de verdeling van inkomsten, belastingen en bedrijfsactiviteiten naar rechtsgebied – Rechtsgebied – Opbrengsten – Winst (Verlies) vóór Inkomstenbelasting – Betaalde Inkomstenbelastingen (op cashbasis) – Verschuldigde inkomstenbelastingen - lopend jaar – Gestort kapitaal – Gereserveerde winst – Aantal personeelsleden – netto boekwaarden van de materiële activa
 16. 16. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Country-by-country reporting Te rapporteren informatie • Tabel 2. Lijst van alle groepsentiteiten van de multinationale groep die vallen onder iedere totalisatie per rechtsgebied – Groepsentiteiten die fiscaal inwoner zijn van het rechtsgebied – Belangrijkste Bedrijfsactiviteit(en) • Tabel 3. Aanvullende gegevens – (i) de gegevensbronnen (geconsolideerde staten, jaarrekeningen van afzonderlijke entiteiten, interne rapporten,...) – (ii) de wisselkoers van deze valuta ten opzichte van de valuta waarin gerapporteerd werd – (iii) toelichting bij de aard van de bedrijfsactiviteiten
 17. 17. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Country-by-country reporting
 18. 18. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Master file Inhoud • Overzicht van de multinationale groepsstructuur • Aard van de bedrijfsactiviteiten • Immateriële vaste activa • Intra-groep financiële verrichtingen • Geconsolideerde financiële en fiscale positie van de multinationale groep. • Transfer pricing politiek • Allocatie van haar winsten en economische activiteiten
 19. 19. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Master file
 20. 20. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Local File Twee delen • Informatieformulier • Meer gedetailleerd inlichtingenformulier per business unit – indien minstens één van de Belgische bedrijfseenheden de drempelwaarde van een totaal van € 1.000.000 aan grensoverschrijdende intercompany transacties overtreffen – materialiteitsvereiste van 25.000 euro per transactie • Indiening kan in PDF, in een van de 3 landstalen en in het Engels • Benchmarking studies zijn optioneel • Op te sturen tesamen met de aangifte VennB
 21. 21. Deel 1: Algemene informatie • Beschrijving van de managementstructuur van de Belgische vennootschap • Overzicht van haar directe moedermaatschappijen en rechtstreekse dochtervennootschappen • Activiteiten en rapportage structuur van de Belgische vennootschap • Overzicht van de belangrijkste concurrenten. • Informatie met betrekking tot de uiteindelijke moedermaatschappij • Herstructureringen BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Local File
 22. 22. Deel 2: Gedetailleerde informatie - per business unit - pas vanaf 1 januari 2017 • Aard van de activiteiten van de business unit • Financiële informatie met betrekking tot transacties met verbonden en niet-verbonden partijen in de afgelopen drie jaar • Informatie over de grensoverschijdende verkoop van produkt naar maatschappijen in de groep • Overdrachten van vaste activa • Geleverde diensten • Financiële transacties • Andere transacties • Transfer pricing methode (drempel van EUR 25.000 per transactie) • Intercompany financiering en cash pools • Transfer pricing methoden die zijn toegepast en of er een transfer pricing studie is beschikbaar • Informatie over de winstverdeling van mogelijke vaste inrichtingen • Overzicht van de kosten bijdrage overeenkomsten • Rulings • Captive herverzekeringen BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Local File
 23. 23. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Local file
 24. 24. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Local file
 25. 25. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Local file
 26. 26. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Local file
 27. 27. BEPS 13: Transfer Pricing Documentatie Local file
 28. 28. Common Corporate Tax Base (CCTB) Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)
 29. 29. CCTB & CCCTB Doelstelling • Voorstel van de Europese Commissie – Nog te aanvaarden door de EU lidstaten • Fiscale belemmeringen bij grensoverschrijdende operaties - Eerlijkere belastingen en de bestrijding van belastingontduiking • Een gemeenschappelijke EU-heffingsgrondslag voor internationaal actieve groepen • Consolidatie van verschillende belastinggrondslagen • Passende verdeling van de heffingsgrondslag voor MS lidstaten vrij om tarieven vast te stellen op hun aandeel in de geconsolideerde heffingsgrondslag • Verplicht voor bedrijven met een geconsolideerde groepsomzet van meer dan 750 miljoen euro – optionneel voor andere • Introductie van dubbele belasting geschillen procedure • CCCTB: 1 aangifte voor alle activiteiten in de EU
 30. 30. CCTB & CCCTB Gefaseerde aanpak - 2 stappen • CCTB - Gemeenschappelijke heffingsgrondslag: een set van fiscale regels voor de berekening van de belastinggrondslag van de ondernemingen (zonder consolidatie van individuele fiscale resultaten) • CCCTB - Consolidatie & verdeling: individuele fiscale resultaten worden bij elkaar opgeteld in een enkele belastinggrondslag en verdeeld op basis van een formule van 3 even gewogen factoren
 31. 31. Belastingsgrondslag • Opbrengsten Min • Vrijgestelde opbrengsten • Aftrekbare kosten • Aftrek voor afschrijvingen • Korting voor groei en investeringen (AGI) • Niet-aftrekbare items - limitatieve lijst • Beperking van de aftrekbaarheid van de rente • De uitgaven ten behoeve van de aandeelhouders` a CCTB & CCCTB
 32. 32. Aftrekposten • R & D: super-aftrek (extra 50% aftrek max. 20 million EUR, extra 25% aftrek >20 million EUR) en verbeterde super-aftrek voor innovatieve start-ups (extra 100%) • AGI (Allowance for Growth and Investment): aanpassingsmechanisme voor het neutraliseren van de schulden - het brengt schuld- en equity-financiering op gelijke voet (= Notionele Interest Aftrek) • Tijdelijke grensoverschrijdende verliesverrekening: enkel onder CCTB • “Hybrid mismatches”: vermijden van niet-belasting of dubbele aftrek • Beperkingen aan renteaftrek: rule-based targeting EBITDA "groter dan" financieringskosten CCTB & CCCTB
 33. 33. Formule verdeling De geconsolideerde winst van de groep in de EU wordt verdeeld over de lidstaten volgens een formule op basis van 3 even gewogen factoren (1/3 elk) • Arbeid • Activa • Verkoop Elke lidstaat kan nog steeds zijn belastingstarief bepalen CCTB & CCCTB
 34. 34. CCTB & CCCTB Voordelen • Fiscale regels alsof er één rechtsgebied is • Vermijdt over-belasting, dubbele belastingheffing en hoge nalevingskosten • Consolidatie - Verliescompensatie • Makkelijker voor bedrijven om uit te breiden over de grenzen heen • Einde van Transfer Pricing
 35. 35. CCTB & CCCTB Nadelen • Optioneel vs Verplicht • Stilstand nodig - te veel aan de gang • Systems gevolgen - enorme implementatiekosten • Geen CCTB zonder CCCTB (verminder nalevingskosten en omvat x-border verliescompensatie) • "Ringfencing" vereist (overgangsmaatregelen) • Nog geen effectbeoordeling (verwachting is dat de grotere lidstaten er voordeel uit halen) • Alignment concepten OESO vs. EU • Verlies van fiscale soevereiniteit • Geldt alleen in de EU
 36. 36. CCTB & CCCTB Status • Voorstel • Consensus van de 28 lidstaten vereist • CCTB vanaf Jan 2019, CCCTB vanaf Jan 2021 • Voorstel afgewezen door IRL, SE, DK, MT, LUX, NL, UK • Positie Belgie …. ?????
 37. 37. Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)
 38. 38. ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) • Uitvoering van BEPS in de EU • Alle belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting in een of meerdere lidstaten • Het is een “Directive” ... • Uitvoering van het ATAD in de nationale wetgeving 31 december 2018 ten laatste (31 december 2019 voor exitheffingen)
 39. 39. ATAD Renteaftrekregeling • Rentekosten zijn over het algemeen aftrekbare kosten voor fiscale doeleinden • Multinationals profiteren van de hoge mobiliteit van de schuld aan inkomen te verschuiven - in de vorm van opgeblazen rentebetaling - naar lage-belastingjurisdicties - groep vermindert de totale belastingdruk • Beperking interestaftrek – Principe: de financiële kosten van een bedrijf mag alleen volledig aftrekbaar zijn tot het bedrag de belastbare financiële inkomsten – Bijkomende financieringskosten: Beperking tot 30% van de (na belastingen) EBITDA - Veilige haven van EUR 3 miljoen (op groepsniveau) – Niet van toepassing voor financiele instellingen – Overgangsmaatregelen
 40. 40. ATAD What else • Exit-heffing: Overdrachten van activa of verplaatsing van ondernemingsactiviteiten naar zowel andere lidstaten als derde landen • Algemene anti-misbruikregel (General anti-abuse rule - GAAR): om eventuele gaten in de anti-misbruikwetgeving van lidstaten te dichten – substance test • Controlled Foreign Company (CFC): Opnemen in de belastbare basis van niet/laag belaste winsten van dochtermaatschappijen • Hybrid mismatches: om verschillende juridische kwalificaties van rechtsvormen of financieringsvormen tussen de EU-lidstaten te voorkomen (‘mismatches’)- dubbele aftrek of aftrek zonder corresponderende belasting
 41. 41. Belgian Corporate Tax Reform
 42. 42. Trends in Belgie • N.a.v. begrotingscontrole in maart? • Hervorming (geen verlaging!!) van de Vennootschapsbelasting – Tarief van 33.99% naar 20% - stapsgewijs – Aftrek van definitief belaste inkomsten (“DBI”) wordt opgetrokken van 95 % naar 100% – Afschaffing van de 0,412% taks die grote ondernemingen en holdings betalen wanneer zij meerwaarden op aandelen realiseren – Afschaffing van de fairness taks
 43. 43. Trends in Belgie Hervorming VennB - Financiering • Meerwaardebelasting ??? • Afschaffing (op nul zetten) van de notionele intrestaftrek, doch met behoud van de aftrekbaarheid van de overgedragen notionele intrestaftrek uit de periode vóór aanslagjaar 2013 (toen nog aftrekbaar) • Beperking van de overdracht van vorige verliezen en DBI-aftrek tot 750.000 EUR, en 40% van het bedrag boven 750.000 EUR • Afschaffing van de vrijstellingen voor aanvullend personeel • Afschaffing van de gespreide investeringsaftrek. Het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling blijft wel behouden • Afschaffing van de aftrek voor hoogtechnologische investeringen • Afschaffing van het degressieve afschrijvingsregime
 44. 44. Trends in Belgie Hervorming VennB - Financiering • Mogelijkheid om openstaande vrijgestelde reserves om te zetten in belaste reserves, doch mits betaling van een eenmalige ‘omzettingsheffing’ van 20% (2017-2018), 15% (vanaf 2019) • De vrijstelling voor meerwaarden op aandelen is voortaan onderworpen aan een participatievoorwaarde van 10% van het kapitaal of minimum 2,5 Mio EUR • De rubriek ‘andere voorzieningen voor risico’s en kosten’ bevat voortaan een limitatieve lijst van voorzieningen die in mindere mate van de vrijstelling kunnen genieten • Beperking van de intrestaftrek tot 30% van de EBITDA in uitvoering van de Europese ‘Anti Tax Avoidance’-richtlijn
 45. 45. Innovatie aftrek – wss goedgekeurd voor 1 februari • 85 procent van de inkomsten uit octrooien worden vrijgesteld van belastingen • Inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software komt in aanmerking voor de aftrek • Uitbreiding naar KMO’s In combinatie met gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en de investeringsaftrek en het belastingkrediet voor O&O Trends in Belgie
 46. 46. Trends in Belgie Maatregelen van kracht sinds 1 januari 2017 • Verhoging (27% => 30%) van de roerende voorheffing met name op rente en dividendinkomsten (betaald of toegekend vanaf 1 januari 2017) • Verhoging (17% => 20%) van de roerende voorheffing op de liquidatie reserves opgezet na 1 januari 2017 en uitgekeerd binnen de 5 jaar • Intrekking van de speculatie belasting (op meerwaarden gerealiseerd vanaf 1 januari 2017) • Fiscale behandeling van interne meerwaarden wanneer aandelen worden bijgedragen door een individu
 47. 47. What else …. • Multi Lateral Instrument – Vaste Inrichtingen!!! • Betalingen naar “Tax heavens” • Tobin taks - Financial Transaction Tax
 48. 48. Q&A

×