Erasmus+ Młodzież 2016

FRSE
FRSEFRSE
Erasmus+ Młodzież 2016
OFERTA PROGRAMU ERASMUS+
DLA SEKTORA EDUKACJI POZAFORMALNEJ
Erasmus+ Młodzież
Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
19 stycznia 2016 r.
EDUKACJA POZAFORMALNA
W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ
 Uczenie się poprzez doświadczenie.
 Zaplanowane i zorganizowane
działanie.
 Towarzyszy i uzupełnia naukę
w szkole.
 Opiera się na dobrowolnym udziale.
 Odbywa się poza szkołą, uczelnią.
 Dzieje się w czasie wolnym od nauki.
EDUKACJA POZAFORMALNA W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ
 Uczestnik i prowadzący zajęcia pozostają w relacji partnerskiej.
 Uczestnik jest odpowiedzialny za swój proces uczenia się.
 Prowadzący wspomaga i wpływa na procesy edukacyjne w trakcie działań,
ale nie narzuca uczestnikom prawd i wiadomości.
 Liczy się kreatywność i samoekspresja uczestników oraz ich zaangażowanie
w proces edukacyjny.
 Prowadzący stwarza sprzyjające warunki dla samospełnienia i samorozwoju
uczestników.
CELE PROGRAMU ERASMUS+ MŁODZIEŻ
 podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności młodzieży,
w tym również osób z mniejszymi szansami;
 promowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy, aktywności
obywatelskiej i dialogu międzykulturowego;
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promowanie solidarności
społecznej;
 wzmocnienie powiązań sektora młodzieżowego z rynkiem pracy poprzez udział
w projektach Akcji 1., Akcji 2. i Akcji 3.
CELE PROGRAMU ERASMUS+ MŁODZIEŻ
 wspieranie podnoszenia jakości pracy z młodzieżą, w szczególności
poprzez wzmacnianie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi
w sektorze młodzieży oraz innymi podmiotami;
 wspieranie reform politycznych na poziomie lokalnym, regionalnym
i krajowym;
 wspieranie rozwoju wiedzy o polityce młodzieżowej;
 wspieranie rozpoznawalności edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
MŁODZIEŻ W PROGRAMIE ERASMUS+
Akcja 1.
• Wolontariat
Europejski
• Wymiany
młodzieży
• Mobilność osób
pracujących
z młodzieżą
Akcja 2.
• Międzynarodowe
Inicjatywy
Młodzieżowe
• Partnerstwa
Strategiczne
Akcja 3.
• Rozwój Polityki
Młodzieżowej
AKCJA 1
WOLONTARIAT EUROPEJSKI
Erasmus+ Młodzież
Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
19 stycznia 2016 r.
AKCJA 1. WOLONTARIAT EUROPEJSKI [EVS]
Dzięki udziałowi w projekcie
Wolontariatu Europejskiego
młodzi ludzie mogą:
Dzięki udziałowi w projekcie
Wolontariatu Europejskiego
organizacja może:
 pracować w charakterze wolontariuszy
za granicą – maksymalnie 12 miesięcy,
 zaangażować się w działania na rzecz
lokalnego środowiska,
 poznać inną kulturę,
 zdobyć doświadczenie w pracy
w międzynarodowym środowisku
i rozwinąć kompetencje.
 zaprosić do działań wolontariusza
zza granicy,
 poznać nowe metody pracy
i uatrakcyjnić swoje działania,
 rozwinąć międzynarodową współpracę.
AKCJA 1
WOLONTARIAT EUROPEJSKI [EVS]
Czas trwania: 2-12 miesięcy
(oraz 2 tygodnie – 12 miesięcy w przypadku
wolontariuszy z mniejszymi szansami)
Uczestnicy:
• 17-30 lat
• otwarte kryteria rekrutacji
• maksymalnie 30 wolontariuszy w projekcie
Miejsce:
kraje Europy i świata
Partnerzy:
wolontariusz - organizacja wysyłająca – organizacja
goszcząca - (organizacja koordynująca)
AKCJA 1. WOLONTARIAT EUROPEJSKI [EVS]
 podróż wolontariusza
 koszty organizacyjne
(zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, koszty związane
z realizacją działań, koszty administracyjne itp.)
 wsparcie indywidualne (kieszonkowe)
 koszty dodatkowe
(wizy, wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami itp.)
Dofinansowanie
obejmuje:
 ubezpieczenie zdrowotne
 wsparcie mentora
 wsparcie językowe
 szkolenia
 certyfikat Youthpass
Dodatkowo wolontariusz
ma zapewnione:
AKREDYTACJA WOLONTARIAT EUROPEJSKI [EVS]
 system certyfikacji organizacji uczestniczących w projektach EVS,
 ma na celu zapewnienie jednolitego i wysokiego standardu projektów,
 przyznawana na 3 lata,
 3 typy: goszczenie, wysyłanie, koordynacja.
AKREDYTACJA WOLONTARIAT EUROPEJSKI [EVS]
PROCES AKREDYTACJI (OKOŁO 2 MIESIĘCY):
1.
Złożenie
wniosku
3.
Decyzja
5.
Możliwość
realizacji
projektów
2.
Spotkanie
w siedzibie
organizacji
4.
Publikacja
profilu
w BAZIE EVS
Wolontariusze: Ałła z Ukrainy i Gutier z Hiszpanii
Czas trwania: 12 miesięcy
Wolontariusze aktywnie włączyli się w działalność Złocienieckiego Ośrodka Kultury, a także realizowali zajęcia
artystyczne według własnego pomysłu. Ałła prowadziła m. in. warsztaty rękodzieła, a Gutier przygotował projekt
„Creamotion”, który miał na celu wsparcie lokalnych muzyków poprzez nagrywanie i promowanie ich autorskiej muzyki.
Wolontariusze zdobyli duże doświadczenie w pracy w instytucji kultury, w pracy zespołowej oraz planowaniu i realizowaniu własnych aktywności.
Przykład: „Step by step”, Złocieniecki Ośrodek Kultury (zok.zlocieniec.pl)
AKCJA 1. WOLONTARIAT EUROPEJSKI [EVS]
AKCJA 1
WYMIANY MŁODZIEŻY
Erasmus+ Młodzież
Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
19 stycznia 2016 r.
AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY
Wspólne zaplanowane spotkanie młodzieży z rożnych krajów w celu poznania swoich kultur,
przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania ciekawych przedsięwzięć,
oparte na założeniach edukacji pozaformalnej.
Czym jest
WYMIANA MŁODZIEŻY?
 wycieczką, wyjazdem akademickim;
 wydarzeniem o charakterze rekreacyjnym;
 festiwalem, działaniem nastawionym na zysk.
Czym nie jest wymiana młodzieży?
AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY
Działania realizowane pomiędzy krajami programu lub przy udziale partnerów
z krajów partnerskich sąsiadujących z UE
• co najmniej 2 grupy młodzieży z różnych krajów;
• co najmniej 4 osoby w grupie;
• liczba uczestników od 16-60 osób;
• wiek uczestników 13-30 lat;
• obowiązkowy udział liderów (wiek liderów bez ograniczeń);
• czas trwania wymiany 5-21 dni;
• czas trwania całego projektu od 3 do 24 miesięcy.
AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY
 samodzielne przygotowanie wymiany przez młodzież
(przy wsparciu dorosłych);
 rzeczywista współpraca partnerska;
 wymiar edukacyjny – nabywanie i rozwój kompetencji;
 praca nad wspólnym tematem;
 poznanie międzykulturowe.
Co jest istotne?
AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY
Przykład:
Projekt: Tones of Possibilities
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspierania Działań
Młodzieży „CZ-ART”
Partner: Diables de Sant Cugat, Hiszpania
Czas realizacji działania: 10 dni
Cel projektu: dwie młodzieżowe grupy perkusyjne:
• poznają się oraz kultury swoich krajów;
• wspólnie tworzą własną muzykę;
• pracują na rzecz podopiecznych ośrodka
dla osób z wadą słuchu
Zasięg projektu: lokalny (Częstochowa) ze względu na
miejsce realizacji Wymiany; ponadto w mniejszym wymiarze
rodzinne miejscowości i stałe siedziby grup –
Sochaczew oraz Sant Cugat del Valles.
Uczestnicy indywidualnie:
 zdobycie i rozwinięcie nowych umiejętności
muzycznych,
 rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie,
w tym również – w grupie międzynarodowej,
 Wymiana była (…) impulsem do tego, aby spróbować
czegoś nowego w swoim życiu, przewartościować
swoje priorytety.
 Nawiązanie nowych kontaktów,
 „sprawdzenie się w praktyce” – swojej postawy,
umiejętności, pracy w grupie, komunikowania się
i realizowania zadań.
Wpływ i rezultaty projektu:
AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY
AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY
WPŁYW I REZULTATY PROJEKTU:
Organizacje partnerskie:
• obie grupy są bardzo dobrze znane i rozpoznawane w swoich
społecznościach lokalnych;
• po projekcie obie grupy są bardziej popularne w swoich społecznościach
i zwiększyło się zainteresowanie prowadzonymi przez nie zajęciami;
• polska organizacja, dzięki udanej realizacji projektów młodzieżowych,
stała się ekspertem i partnerem dla władz samorządowych w przygotowywaniu
projektów i programów skierowanych do młodzieży.
Społeczność lokalna:
• poznanie mieszkańców Katalonii i ich kultury;
• udział w zajęciach przygotowanych i przeprowadzonych przez międzynarodową
grupę.
AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY
Już w pierwszych dniach zrozumieliśmy, jak trudna
i ważna jest cisza. Jest ona nieodłącznym
elementem tworzenia muzyki, ale również pracy
w dużej grupie. Dopiero kiedy nauczyliśmy się być
cicho, nasza praca przyspieszyła. Inny rodzaj ciszy
poznaliśmy w trakcie warsztatów z niesłyszącymi.
Zaczęliśmy wtedy szukać innych bodźców poza
dźwiękiem i ciszą. Odkryliśmy wtedy, że muzyka
perkusyjna może cieszyć, nawet kiedy się jej nie
słyszy, a jedynie czuje. Niesłyszący rysowali rytmy,
które czują, my pokazywaliśmy im rytmy przy
pomocy kolorowych świateł na ścianie, na koniec
stanęliśmy wspólnie w szeregu i oddaliśmy część
instrumentów niesłyszącym.
Muzyka nadal brzmiała świetnie!
AKCJA 1
MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
Erasmus+ Młodzież
Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
19 stycznia 2016 r.
AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
CELE:
• rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą;
• wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą
oraz między instytucjami;
• nawiązywanie nowych partnerstw pomiędzy instytucjami.
AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
Możliwe działania
 Seminaria – stwarzają możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z pracą
z młodzieżą w międzynarodowym gronie.
 Kursy szkoleniowe – dotyczą określonej tematyki, ich celem jest podniesienie poziomu
kompetencji, wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie odpowiednich postaw uczestników.
 Wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów – to projekty, dzięki którym można
pozyskać partnerów do nowych działań, stworzyć struktury stałej współpracy między
organizacjami, pogłębić współpracę partnerską, opracować nowe projekty.
 Wizyty studyjne to spotkania pracowników młodzieżowych, które pozwala zapoznać się
z charakterystyką pracy z młodzieżą w odwiedzanym kraju.
 Staże typu podpatrywanie pracy/job shadowing – to pobyty w organizacji partnerskiej
w innym kraju, których celami są wymiana doświadczeń, zdobycie umiejętności i wiedzy,
poznanie nowych metod pracy.
AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB
PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
Czas trwania działania:
2 dni do 2 miesięcy (nie licząc dni podróży)
Uczestnicy: max. 50 osób
(w tym ewentualni eksperci, facylitatorzy,
trenerzy etc.) nie ma ograniczeń wiekowych.
Partnerzy:
instytucje pracujące z młodzieżą, z krajów
programu i krajów partnerskich.
Czas trwania projektu:
od 3 do 24 miesięcy
AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB
PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
Co jest istotne?
 projekt powinien odpowiadać na
potrzeby organizacji, środowiska
w jakim ona działa, osób w niej
pracujących;
 powiązanie uczestników
z organizacjami zaangażowanymi
w projekt;
 rzeczywista współpraca partnerska;
 zaangażowanie uczestników już na
etapie przygotowań;
 przełożenie/ wykorzystanie nabytej
wiedzy/umiejętności bezpośrednio
na pracę z młodzieżą, działanie
swojej organizacji.
AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB
PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
Przykład:
Projekt: Transformers : Migrants' Transition
to Participation
Organizacja koordynująca:
Instytut Wschodnich Inicjatyw, Kraków
Organizacje partnerskie: 30 uczestników
z następujących krajów: Gruzja,
Azerbejdżan, Czechy, Włochy, Estonia
i Mołdawia.
Czas realizacji: 8 dni
Miejsce: Bakuriani, Gruzja
AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB
PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
Projekt opierał się na założeniu,
że migracja i mobilność sprzyjają
rozwijaniu się naturalnych
kompetencji wśród młodych ludzi
(np. elastyczność, umiejętność
zawierania trwałych i stabilnych więzi,
przedsiębiorczość, poczucie inicjatywy,
samoorganizacja, otwartość dialog
międzykulturowy, umiejętność
rozwiązywania konfliktów poprzez
dyskurs) – kompetencje te muszą
jedynie zostać zauważone i odpowiednio
rozwinięte, by uświadomić młodym ich
własny potencjał.
AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
Dzięki projektowi uczestnicy poznali realia życia migranta, otworzyli się na dialog międzykulturowy,
przełamali stereotypy, a także przygotowali ‘Handbook dobrych praktyk’, w którym zamieścili
wypracowane przez siebie metody pracy z młodzieżą ze środowisk migranckich, rezultaty
działań przeprowadzonych w swoich krajach. Znalazł się tam również scenariusz gry fabularnej
Galaxy of Migrants.
Projekt miał dwojaką formę: survivalową - fabularnej gry terenowej, gdzie uczestnicy
wcielali się w role migrantów i ich problemów; warsztatową - gdzie uczestnicy dzielili się
swoimi doświadczeniami, pogłębiali i poznawali nowe metody pracy z młodzieżą migrancką.
AKCJA 2
PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Erasmus+ Młodzież
Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
19 stycznia 2016 r.
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Kluczowe słowa
Strategia, czyli plan działania
Partnerstwo, czyli równe traktowanie się stron
Innowacje, czyli nowatorstwo
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Projekty, które mają na celu wypracowanie
w ramach współpracy międzynarodowej
innowacyjnych, konkretnych rezultatów.
Partnerstwa strategiczne
na rzecz innowacji
Projekty, które umożliwiają organizacjom
rozwijanie i umacnianie sieci współpracy
międzynarodowej oraz wymianę metod
i dobrych praktyk
(szczególny rodzaj projektów w tej kategorii to
Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe)
Partnerstwa strategiczne
wspierające wymianę dobrych
praktyk
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Projekt Partnerstwa Strategicznego może mieć prosty charakter
i być realizowany przez minimum 2 niewielkie organizacje.
Partnerstwo Strategiczne może również bazować na bardziej złożonej
współpracy wielu organizacji i służyć opracowaniu wyjątkowo
nowatorskich rozwiązań i podejść
w zakresie pracy z młodzieżą.
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Wymiana metod pracy, dobrych praktyk.
Współpraca międzysektorowa = szansa na nowe rozwiązania.
Wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskich podejść,
metod i sposobów pracy w sektorze młodzieżowym.
Wymierne efekty.
Aktualizacja, odświeżenie, modernizacja.
Zmiany systemowe.
Cel:
odpowiedź na wyzwania współczesnego świata
(bezrobocie młodzieży, dążenie do stabilności i wzrostu ekonomicznego, dążenie do
zwiększenia uczestnictwa młodych w życiu publicznym).
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Główne priorytety w sektorze Młodzież:
 podnoszenie jakości pracy z młodzieżą, podejmowanej poza systemem edukacji formalnej
(m.in. umiędzynarodowienie pracy z młodzieżą i otwarcie jej na współpracę
międzysektorową; udostępnianie i wymiana skutecznych metod wspierania młodzieży
marginalizowanej, uchodźców, migrantów);
 zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa osób młodych w celu wzmocnienia pozycji i wpływu
młodzieży na procesy zachodzące w sferze politycznej i społecznej, które mają wpływ
na ich życie;
 promowanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych osób, w tym
przedsiębiorczości społecznej (przede wszystkim poprzez umożliwienie młodzieży
realizowania projektów Transnarodowych Inicjatyw Młodzieżowych).
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
 wymianę dobrych praktyk;
 wypracowywanie narzędzi, metod, programów edukacyjnych na rzecz rozwijania
kluczowych kompetencji (w tym m.in. przedsiębiorczości, umiejętności językowych
i kompetencji związanych z technologiami informacyjnymi TIK ang. ICT – Information
and Communication Technologies);
 wypracowywanie narzędzi, metod, programów edukacyjnych na rzecz podnoszenia
kwalifikacji i rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą, wykorzystujących
nowoczesne technologie informacyjne i nowoczesne podejścia pedagogiczne.
Działania podejmowane w ramach projektów Partnerstw Strategicznych
mogą obejmować:
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Działania podejmowane w ramach projektów Partnerstw Strategicznych
mogą obejmować:
 wypracowywanie nowych form prowadzenia pracy z młodzieżą oraz zapewnianie szkoleń
i wsparcia, opartych m.in. na wirtualnej mobilności, wykorzystywaniu technologii
informacyjnych, elastycznych metod uczenia;
 tworzenie programów i narzędzi pracy z młodzieżą, których celem jest walka z wykluczeniem
społecznym i przeciwdziałanie wczesnej rezygnacji z nauki szkolnej;
 podejmowanie współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz wypracowania i wdrożenia
systemów wspierania młodzieży i zintegrowanie tych rozwiązań z lokalnymi politykami;
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe
To projekt, który na tyle ile to możliwe samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje
młodzież przy wsparciu osób doświadczonych.
 to możliwość sprawdzenia w praktyce swoich pomysłów.
 to współpraca lokalnych inicjatyw realizowanych równolegle przez minimum dwie grupy
młodzieży z minimum dwóch różnych krajów.
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe
Czemu może służyć projekt?
 zwiększeniu aktywności obywatelskiej młodzieży (m.in. organizowanie konsultacji,
debat, konferencji, inicjatyw dot. tematyki europejskiej),
 podejmowaniu działań dla pożytku społeczności lokalnych
(m.in. reagowaniu na lokalne problemy, potrzeby danej społeczności, wspieranie grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych,
migrantów, mniejszości społecznych),
 założeniu klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego,
 podejmowaniu inicjatyw kulturalnych i artystycznych.
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
W ramach projektów istnieje dodatkowa możliwość organizowania działań
szkoleniowych dla osób z organizacji partnerskich, pod warunkiem, że będą
służyły zwiększaniu szans osiągnięcia zaplanowanych rezultatów.
 Wspólne programy szkolenia kadry (osób pracujących z młodzieżą, kadry organizacji
uczestniczących, od 5 dni do 2 miesięcy) (ang. Joint Staff Training Events)
 Programy mobilności osób pracujących z młodzieżą (od 2 do 12 miesięcy)
(ang. Mobility of Youth Workers)
 Mobilność mieszana młodych ludzi (od 5 dni do 2 miesięcy) w projektach TIM nie ma potrzeby
dodatkowego uzasadniania potrzeby tych działań, muszą jednak zostać należycie opisane.
(ang. Blended Mobility of Young People)
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Przykład: Teatramat – Merytoryczne
Zaplecze Teatru Amatorskiego
Koordynacja: Fundacja GRAJ! (Warszawa);
Partnerzy:
• Instytut Teatralny im. Raszewskiego (Polska);
• Bund Deutscher Aamteurtheater (Niemcy);
• Federation Nationale des Compagnes de
Theatre a’Animation (Francja);
• DATS (Dania);
• Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian (Polska)
Czas: 15 miesięcy
Analiza potrzeb: na bazie własnych
doświadczeń oraz danych Instytutu Teatralnego
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
„Teatramat” - cele, założenia, oddziaływanie
 Wejście do międzynarodowej sieci zarządzanej przez Francuzów i wzmocnienie całego środowiska
teatru amatorskiego, zwłaszcza młodzieżowego w Polsce.
 Ułatwienie zespołom teatralnym udziału w lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym życiu
teatralnym poprzez udzielanie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego.
 Stworzenie stabilnej, aktywnej sieci, która uzupełni obraz polskiego życia teatralnego
o teatry prowincjonalne, teatry alternatywne, teatry eksperymentalne, teatry amatorskie (szkolne,
studenckie, teatry, ośrodki kultury, inne), grupy teatralne bez własnej sceny, twórców teatralnych.
Po piętnastomiesięcznym dofinansowaniu przez program Erasmus+ inicjatywa będzie bezterminowo
kontynuowana we współpracy ze światową organizacją teatru amatorskiego Association Internationale
du Théâtre Amateur oraz państwowym Instytutem Teatralnym i z licznymi teatrami z całej Polski.
AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE
„Teatramat” - rezultaty
 Serwis internetowy adresowany do polskiego środowiska teatru amatorskiego (informacje, zaproszenia,
wydarzenia krajowe i zagraniczne, konkursy, programy grantowe, festiwale).
 Platforma multimedialna „Teatroteka szkolna” przeznaczona dla wszystkich szkół w Polsce
(scenariusze,
metody, ćwiczenia, przykłady, dobre praktyki na bieżąco aktualizowane i przesyłane z całej Polski).
To narzędzie dla nauczycieli pracujących z młodzieżą w oparciu o formułę szkolnych teatrów.
 Tłumaczenia na języki krajów partnerskich publikacji, książek i materiałów dotyczących teatru
amatorskiego.
 Materiał dydaktyczny zbierający w jednym miejscu dobre praktyki ostatnich lat z zakresu
młodzieżowego teatru amatorskiego w Polsce.
AKCJA 3
ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ
Erasmus+ Młodzież
Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
19 stycznia 2016 r.
AKCJA 3. ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ
Założenia i działania
Dialog usystematyzowany czyli spotkania, konsultacje między decydentami
a młodymi ludźmi.
Możliwe działania:
 krajowe i międzynarodowe seminaria; Europejski Tydzień Młodzieży;
 konsultacje społeczne i badania;
 wydarzenia stymulujące pracę instytucji demokratycznych;
 organizacja konferencji młodzieżowych w ramach prezydencji danego kraju w UE.
AKCJA 3. ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ
formalnie nie wymaga partnerstwa
(min. 1 organizacja z kraju programu),
projekt realizowany w kraju
wnioskodawcy.
Spotkania
krajowe
• minimum dwie organizacje z dwóch
różnych krajów (w tym jedna z kraju
programu Erasmus+);
• projekt realizowany u jednego z partnerów
projektu będącego krajem programu.
Spotkania
międzynarodowe
WYJĄTEK (dot. struktur UE)!
AKCJA 3. ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ
Zasady:
 Czas trwania: od 3 do 24 miesięcy;
 Wiek: od 13 do 30 roku życia
+ decydenci, politycy, eksperci (niezależnie od wieku)
 Przynajmniej 30 uczestników
 Budżet to maks. 50 tys. EUR (na 1 projekt, nie działanie!)
AKCJA 3. ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ
Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ
z Michałowic (podlaskie)
„Edukacja rozwojowa elementem rozwoju świadomości obywatelskiej młodzieży”
 Temat: zwiększenie wiedzy o edukacji rozwojowej, edukacja globalna, procesy
demokratyczne, struktury samorządowe
 Cel: podnoszenie świadomości i wiedzy obywateli w procesach zachodzących w świecie
 Działania: debaty z decydentami, samorządowcami, warsztaty w szkołach, symulacja prac
i obrad Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego, rozwój polityki młodzieżowej,
rekomendacje, debaty na żywo
AKCJA 3. ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ
Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji z Gdańska (pomorskie)
„Polityka młodzieżowa – przegląd okresowy”
 Temat: polityka na rzecz młodzieży w Polsce i regionie
okiem studentów nauk społecznych.
 Cel: wspólne wypracowanie rozwiązań i postulatów
dotyczących istotnych zagadnień lokalnych, wzrostu
świadomości na temat polityki młodzieżowej oraz jej
wpływu na jakość życia.
 Działania: warsztaty, konsultacje społeczne, spotkania
‘world cafe’, konferencja, publikacja naukowa, strona
internetowa, targi,
RÓWNY DOSTĘP
I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Erasmus+ Młodzież
Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
19 stycznia 2016 r.
PROGRAM ERASMUS+ MA NA CELU PROMOWANIE
równego dostępu włączenia społecznegooraz
przez poszerzenie dostępu do edukacji i uczestnictwa w projektach
międzynarodowych dla uczących się osób o mniejszych szansach.
Przeszkody i trudności, na które napotykają młodzi ludzie lub osoby pracujące
z młodzieżą.
Uczestnicy o specjalnych potrzebach – niepełnosprawność intelektualna, fizyczna,
sensoryczna lub inna.
Uczestnicy z mniejszymi szansami: osoby młode mające trudności edukacyjne,
dotknięte problemami ze zdrowiem, doświadczające przeszkód natury ekonomicznej,
geograficznej czy też trudności z uwagi na różnice kulturowe.
RÓWNY DOSTĘP I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ
NARZĘDZIA FINANSOWE WSPIERAJĄCE RÓWNY DOSTĘP I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ
Kategorie budżetowe:
 wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami
Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami i osobami
towarzyszącymi, w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, [w Akcji 1., 2. i 3.]
100% kosztów kwalifikowalnych;
 koszty nadzwyczajne
Koszty związane ze wsparciem uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach
[Uwaga – tylko w Akcji 1. – Wymiany Młodzieży i Wolontariat Europejski i w Akcji 3.]
100% kosztów kwalifikowalnych.
MŁODZIEŻ
W PROGRAMIE ERASMUS+
Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
19 stycznia 2016 r.
Terminy, konkurs, wnioski
Trzy terminy konkursów w 2016 roku:
2 lutego, 26 kwietnia, 4 października
 Wniosek składamy elektronicznie (e-form)
 rejestrujemy się w bazie URF (my i partnerzy)
 więcej na www.erasmusplus.org.pl
KONSULTANCI
REGIONALNI
programu
Erasmus+(SE, VET,
Młodzież)
 15 punktów
konsultacyjnych
 16 konsultantów
 spotkania
informacyjne
 konsultacje
indywidualne
http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/konsultanci/
Kontakt z zespołem
Erasmus+ Młodzież
 tel: 22 463 10 80
 yia@erasmusplus.org.pl
 www.erasmusplus.org.pl
Przydatne linki:
 www.eurodesk.pl
DZIĘKUJEMY!
1 de 59

Recomendados

Erasmus+ Edukacja szkolna 2016 por
Erasmus+ Edukacja szkolna 2016Erasmus+ Edukacja szkolna 2016
Erasmus+ Edukacja szkolna 2016FRSE
1.2K vistas116 diapositivas
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2016 por
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2016Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2016
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2016FRSE
972 vistas100 diapositivas
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe por
Erasmus+ Szkolnictwo wyższeErasmus+ Szkolnictwo wyższe
Erasmus+ Szkolnictwo wyższeFRSE
733 vistas21 diapositivas
Erasmus+ Edukacja szkolna por
Erasmus+ Edukacja szkolnaErasmus+ Edukacja szkolna
Erasmus+ Edukacja szkolnaFRSE
921 vistas12 diapositivas
Program "Warto pamiętać" - ewaluacja por
Program "Warto pamiętać" - ewaluacjaProgram "Warto pamiętać" - ewaluacja
Program "Warto pamiętać" - ewaluacjaMałopolski Instytut Kultury
872 vistas25 diapositivas
D07 Poddzialanie 9.1.2 por
D07 Poddzialanie 9.1.2D07 Poddzialanie 9.1.2
D07 Poddzialanie 9.1.2UM Łódzkie
1.2K vistas49 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Jakość i elastyczność kwalifikacji zawodowych niezbędnym elementem odpowiedzi... por
Jakość i elastyczność kwalifikacji zawodowych niezbędnym elementem odpowiedzi...Jakość i elastyczność kwalifikacji zawodowych niezbędnym elementem odpowiedzi...
Jakość i elastyczność kwalifikacji zawodowych niezbędnym elementem odpowiedzi...FRSE
364 vistas26 diapositivas
Restart raport końcowy por
Restart raport końcowyRestart raport końcowy
Restart raport końcowypzr
3.2K vistas160 diapositivas
Projekty centralne w programie Erasmus+ por
Projekty centralne w programie Erasmus+Projekty centralne w programie Erasmus+
Projekty centralne w programie Erasmus+FRSE
1.6K vistas78 diapositivas
EUROPASS jako narzędzie do prezentacji profilu pracownika lub kandydata na ry... por
EUROPASS jako narzędzie do prezentacji profilu pracownika lub kandydata na ry...EUROPASS jako narzędzie do prezentacji profilu pracownika lub kandydata na ry...
EUROPASS jako narzędzie do prezentacji profilu pracownika lub kandydata na ry...FRSE
5.4K vistas33 diapositivas
Erasmus+ Edukacja dorosłych por
Erasmus+ Edukacja dorosłychErasmus+ Edukacja dorosłych
Erasmus+ Edukacja dorosłychFRSE
663 vistas17 diapositivas
EwasteR – Designing and Testing new management skills for the development of ... por
EwasteR – Designing and Testing new management skills for the development of ...EwasteR – Designing and Testing new management skills for the development of ...
EwasteR – Designing and Testing new management skills for the development of ...FRSE
679 vistas10 diapositivas

Destacado(16)

Jakość i elastyczność kwalifikacji zawodowych niezbędnym elementem odpowiedzi... por FRSE
Jakość i elastyczność kwalifikacji zawodowych niezbędnym elementem odpowiedzi...Jakość i elastyczność kwalifikacji zawodowych niezbędnym elementem odpowiedzi...
Jakość i elastyczność kwalifikacji zawodowych niezbędnym elementem odpowiedzi...
FRSE364 vistas
Restart raport końcowy por pzr
Restart raport końcowyRestart raport końcowy
Restart raport końcowy
pzr3.2K vistas
Projekty centralne w programie Erasmus+ por FRSE
Projekty centralne w programie Erasmus+Projekty centralne w programie Erasmus+
Projekty centralne w programie Erasmus+
FRSE1.6K vistas
EUROPASS jako narzędzie do prezentacji profilu pracownika lub kandydata na ry... por FRSE
EUROPASS jako narzędzie do prezentacji profilu pracownika lub kandydata na ry...EUROPASS jako narzędzie do prezentacji profilu pracownika lub kandydata na ry...
EUROPASS jako narzędzie do prezentacji profilu pracownika lub kandydata na ry...
FRSE5.4K vistas
Erasmus+ Edukacja dorosłych por FRSE
Erasmus+ Edukacja dorosłychErasmus+ Edukacja dorosłych
Erasmus+ Edukacja dorosłych
FRSE663 vistas
EwasteR – Designing and Testing new management skills for the development of ... por FRSE
EwasteR – Designing and Testing new management skills for the development of ...EwasteR – Designing and Testing new management skills for the development of ...
EwasteR – Designing and Testing new management skills for the development of ...
FRSE679 vistas
Projekt TECLO por FRSE
Projekt TECLOProjekt TECLO
Projekt TECLO
FRSE561 vistas
Erasmus+ Edukacja dorosłych - Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2016 por FRSE
Erasmus+ Edukacja dorosłych - Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2016Erasmus+ Edukacja dorosłych - Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2016
Erasmus+ Edukacja dorosłych - Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2016
FRSE554 vistas
Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej por FRSE
Priorytety polityki edukacyjnej Unii EuropejskiejPriorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej
Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej
FRSE1.7K vistas
Prezentacja platformy EPALE por FRSE
Prezentacja platformy EPALEPrezentacja platformy EPALE
Prezentacja platformy EPALE
FRSE3.6K vistas
Erasmus+ jak przygotować wniosek? Poradnik dla Akcji 1. Erasmus+ Kształcenie ... por FRSE
Erasmus+ jak przygotować wniosek? Poradnik dla Akcji 1. Erasmus+ Kształcenie ...Erasmus+ jak przygotować wniosek? Poradnik dla Akcji 1. Erasmus+ Kształcenie ...
Erasmus+ jak przygotować wniosek? Poradnik dla Akcji 1. Erasmus+ Kształcenie ...
FRSE5K vistas
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce por FRSE
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyceUpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
FRSE6.2K vistas
Partnerstwa strategiczne a rozwój kompetencji jutra – korzyści z budowania pa... por FRSE
Partnerstwa strategiczne a rozwój kompetencji jutra – korzyści z budowania pa...Partnerstwa strategiczne a rozwój kompetencji jutra – korzyści z budowania pa...
Partnerstwa strategiczne a rozwój kompetencji jutra – korzyści z budowania pa...
FRSE295 vistas
Szkolenie okresowe administracyjno biurowi por dezipl
Szkolenie okresowe administracyjno biurowiSzkolenie okresowe administracyjno biurowi
Szkolenie okresowe administracyjno biurowi
dezipl23.9K vistas

Similar a Erasmus+ Młodzież 2016

Psp1 broszura b5 40str(1) por
Psp1 broszura b5 40str(1)Psp1 broszura b5 40str(1)
Psp1 broszura b5 40str(1)Katarzyna Spisak
314 vistas40 diapositivas
Fundusze u edlango por
Fundusze u edlangoFundusze u edlango
Fundusze u edlangofundacjawartozyc
249 vistas11 diapositivas
Booklet popr por
Booklet poprBooklet popr
Booklet poprKatarzyna Spisak
177 vistas37 diapositivas
Erasmus + prezentacja por
Erasmus + prezentacjaErasmus + prezentacja
Erasmus + prezentacjawiosenka
1.5K vistas6 diapositivas
The Social Challenges_Broszura_PL.pdf por
The Social Challenges_Broszura_PL.pdfThe Social Challenges_Broszura_PL.pdf
The Social Challenges_Broszura_PL.pdfFundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
107 vistas78 diapositivas
Erasmus+ Młodzież por
Erasmus+ MłodzieżErasmus+ Młodzież
Erasmus+ MłodzieżFRSE
723 vistas29 diapositivas

Similar a Erasmus+ Młodzież 2016(20)

Erasmus + prezentacja por wiosenka
Erasmus + prezentacjaErasmus + prezentacja
Erasmus + prezentacja
wiosenka1.5K vistas
Erasmus+ Młodzież por FRSE
Erasmus+ MłodzieżErasmus+ Młodzież
Erasmus+ Młodzież
FRSE723 vistas
Program comenius prezentacja por wiosenka
Program comenius prezentacjaProgram comenius prezentacja
Program comenius prezentacja
wiosenka1.3K vistas
Instytut Badan i Rozwoju Aktywności Społecznej por Sektor 3.0
Instytut Badan i Rozwoju Aktywności SpołecznejInstytut Badan i Rozwoju Aktywności Społecznej
Instytut Badan i Rozwoju Aktywności Społecznej
Sektor 3.0177 vistas
Dobre praktyki edukacji globalnej por magdagz
Dobre praktyki edukacji globalnejDobre praktyki edukacji globalnej
Dobre praktyki edukacji globalnej
magdagz578 vistas
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka... por admkb
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
admkb361 vistas

Más de FRSE

Wspieranie rozwoju kompetencji dorosłych – oferta sektora Edukacji dorosłych ... por
Wspieranie rozwoju kompetencji dorosłych – oferta sektora Edukacji dorosłych ...Wspieranie rozwoju kompetencji dorosłych – oferta sektora Edukacji dorosłych ...
Wspieranie rozwoju kompetencji dorosłych – oferta sektora Edukacji dorosłych ...FRSE
527 vistas52 diapositivas
Foundation for the Development of the Education System por
Foundation for the Development of the Education SystemFoundation for the Development of the Education System
Foundation for the Development of the Education SystemFRSE
16.1K vistas23 diapositivas
Korzyści, jakie przynosi eTwinning por
Korzyści, jakie przynosi eTwinningKorzyści, jakie przynosi eTwinning
Korzyści, jakie przynosi eTwinningFRSE
4.1K vistas1 diapositiva
Partnerstwa Strategiczne w szkolnictwie wyższym - zasady finansowania por
Partnerstwa Strategiczne w szkolnictwie wyższym - zasady finansowaniaPartnerstwa Strategiczne w szkolnictwie wyższym - zasady finansowania
Partnerstwa Strategiczne w szkolnictwie wyższym - zasady finansowaniaFRSE
621 vistas28 diapositivas
Statystyki Erasmus+ por
Statystyki Erasmus+Statystyki Erasmus+
Statystyki Erasmus+FRSE
403 vistas4 diapositivas
Erasmus+ Sport 2016 por
Erasmus+ Sport 2016Erasmus+ Sport 2016
Erasmus+ Sport 2016FRSE
549 vistas63 diapositivas

Más de FRSE(8)

Wspieranie rozwoju kompetencji dorosłych – oferta sektora Edukacji dorosłych ... por FRSE
Wspieranie rozwoju kompetencji dorosłych – oferta sektora Edukacji dorosłych ...Wspieranie rozwoju kompetencji dorosłych – oferta sektora Edukacji dorosłych ...
Wspieranie rozwoju kompetencji dorosłych – oferta sektora Edukacji dorosłych ...
FRSE527 vistas
Foundation for the Development of the Education System por FRSE
Foundation for the Development of the Education SystemFoundation for the Development of the Education System
Foundation for the Development of the Education System
FRSE16.1K vistas
Korzyści, jakie przynosi eTwinning por FRSE
Korzyści, jakie przynosi eTwinningKorzyści, jakie przynosi eTwinning
Korzyści, jakie przynosi eTwinning
FRSE4.1K vistas
Partnerstwa Strategiczne w szkolnictwie wyższym - zasady finansowania por FRSE
Partnerstwa Strategiczne w szkolnictwie wyższym - zasady finansowaniaPartnerstwa Strategiczne w szkolnictwie wyższym - zasady finansowania
Partnerstwa Strategiczne w szkolnictwie wyższym - zasady finansowania
FRSE621 vistas
Statystyki Erasmus+ por FRSE
Statystyki Erasmus+Statystyki Erasmus+
Statystyki Erasmus+
FRSE403 vistas
Erasmus+ Sport 2016 por FRSE
Erasmus+ Sport 2016Erasmus+ Sport 2016
Erasmus+ Sport 2016
FRSE549 vistas
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2016 por FRSE
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2016Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2016
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2016
FRSE520 vistas
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe por FRSE
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodoweErasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
FRSE765 vistas

Erasmus+ Młodzież 2016

 • 2. OFERTA PROGRAMU ERASMUS+ DLA SEKTORA EDUKACJI POZAFORMALNEJ Erasmus+ Młodzież Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ 19 stycznia 2016 r.
 • 3. EDUKACJA POZAFORMALNA W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ  Uczenie się poprzez doświadczenie.  Zaplanowane i zorganizowane działanie.  Towarzyszy i uzupełnia naukę w szkole.  Opiera się na dobrowolnym udziale.  Odbywa się poza szkołą, uczelnią.  Dzieje się w czasie wolnym od nauki.
 • 4. EDUKACJA POZAFORMALNA W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ  Uczestnik i prowadzący zajęcia pozostają w relacji partnerskiej.  Uczestnik jest odpowiedzialny za swój proces uczenia się.  Prowadzący wspomaga i wpływa na procesy edukacyjne w trakcie działań, ale nie narzuca uczestnikom prawd i wiadomości.  Liczy się kreatywność i samoekspresja uczestników oraz ich zaangażowanie w proces edukacyjny.  Prowadzący stwarza sprzyjające warunki dla samospełnienia i samorozwoju uczestników.
 • 5. CELE PROGRAMU ERASMUS+ MŁODZIEŻ  podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności młodzieży, w tym również osób z mniejszymi szansami;  promowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy, aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego;  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promowanie solidarności społecznej;  wzmocnienie powiązań sektora młodzieżowego z rynkiem pracy poprzez udział w projektach Akcji 1., Akcji 2. i Akcji 3.
 • 6. CELE PROGRAMU ERASMUS+ MŁODZIEŻ  wspieranie podnoszenia jakości pracy z młodzieżą, w szczególności poprzez wzmacnianie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w sektorze młodzieży oraz innymi podmiotami;  wspieranie reform politycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;  wspieranie rozwoju wiedzy o polityce młodzieżowej;  wspieranie rozpoznawalności edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
 • 7. MŁODZIEŻ W PROGRAMIE ERASMUS+ Akcja 1. • Wolontariat Europejski • Wymiany młodzieży • Mobilność osób pracujących z młodzieżą Akcja 2. • Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe • Partnerstwa Strategiczne Akcja 3. • Rozwój Polityki Młodzieżowej
 • 8. AKCJA 1 WOLONTARIAT EUROPEJSKI Erasmus+ Młodzież Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ 19 stycznia 2016 r.
 • 9. AKCJA 1. WOLONTARIAT EUROPEJSKI [EVS] Dzięki udziałowi w projekcie Wolontariatu Europejskiego młodzi ludzie mogą: Dzięki udziałowi w projekcie Wolontariatu Europejskiego organizacja może:  pracować w charakterze wolontariuszy za granicą – maksymalnie 12 miesięcy,  zaangażować się w działania na rzecz lokalnego środowiska,  poznać inną kulturę,  zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku i rozwinąć kompetencje.  zaprosić do działań wolontariusza zza granicy,  poznać nowe metody pracy i uatrakcyjnić swoje działania,  rozwinąć międzynarodową współpracę.
 • 10. AKCJA 1 WOLONTARIAT EUROPEJSKI [EVS] Czas trwania: 2-12 miesięcy (oraz 2 tygodnie – 12 miesięcy w przypadku wolontariuszy z mniejszymi szansami) Uczestnicy: • 17-30 lat • otwarte kryteria rekrutacji • maksymalnie 30 wolontariuszy w projekcie Miejsce: kraje Europy i świata Partnerzy: wolontariusz - organizacja wysyłająca – organizacja goszcząca - (organizacja koordynująca)
 • 11. AKCJA 1. WOLONTARIAT EUROPEJSKI [EVS]  podróż wolontariusza  koszty organizacyjne (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, koszty związane z realizacją działań, koszty administracyjne itp.)  wsparcie indywidualne (kieszonkowe)  koszty dodatkowe (wizy, wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami itp.) Dofinansowanie obejmuje:  ubezpieczenie zdrowotne  wsparcie mentora  wsparcie językowe  szkolenia  certyfikat Youthpass Dodatkowo wolontariusz ma zapewnione:
 • 12. AKREDYTACJA WOLONTARIAT EUROPEJSKI [EVS]  system certyfikacji organizacji uczestniczących w projektach EVS,  ma na celu zapewnienie jednolitego i wysokiego standardu projektów,  przyznawana na 3 lata,  3 typy: goszczenie, wysyłanie, koordynacja.
 • 13. AKREDYTACJA WOLONTARIAT EUROPEJSKI [EVS] PROCES AKREDYTACJI (OKOŁO 2 MIESIĘCY): 1. Złożenie wniosku 3. Decyzja 5. Możliwość realizacji projektów 2. Spotkanie w siedzibie organizacji 4. Publikacja profilu w BAZIE EVS
 • 14. Wolontariusze: Ałła z Ukrainy i Gutier z Hiszpanii Czas trwania: 12 miesięcy Wolontariusze aktywnie włączyli się w działalność Złocienieckiego Ośrodka Kultury, a także realizowali zajęcia artystyczne według własnego pomysłu. Ałła prowadziła m. in. warsztaty rękodzieła, a Gutier przygotował projekt „Creamotion”, który miał na celu wsparcie lokalnych muzyków poprzez nagrywanie i promowanie ich autorskiej muzyki. Wolontariusze zdobyli duże doświadczenie w pracy w instytucji kultury, w pracy zespołowej oraz planowaniu i realizowaniu własnych aktywności. Przykład: „Step by step”, Złocieniecki Ośrodek Kultury (zok.zlocieniec.pl) AKCJA 1. WOLONTARIAT EUROPEJSKI [EVS]
 • 15. AKCJA 1 WYMIANY MŁODZIEŻY Erasmus+ Młodzież Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ 19 stycznia 2016 r.
 • 16. AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY Wspólne zaplanowane spotkanie młodzieży z rożnych krajów w celu poznania swoich kultur, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania ciekawych przedsięwzięć, oparte na założeniach edukacji pozaformalnej. Czym jest WYMIANA MŁODZIEŻY?  wycieczką, wyjazdem akademickim;  wydarzeniem o charakterze rekreacyjnym;  festiwalem, działaniem nastawionym na zysk. Czym nie jest wymiana młodzieży?
 • 17. AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY Działania realizowane pomiędzy krajami programu lub przy udziale partnerów z krajów partnerskich sąsiadujących z UE • co najmniej 2 grupy młodzieży z różnych krajów; • co najmniej 4 osoby w grupie; • liczba uczestników od 16-60 osób; • wiek uczestników 13-30 lat; • obowiązkowy udział liderów (wiek liderów bez ograniczeń); • czas trwania wymiany 5-21 dni; • czas trwania całego projektu od 3 do 24 miesięcy.
 • 18. AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY  samodzielne przygotowanie wymiany przez młodzież (przy wsparciu dorosłych);  rzeczywista współpraca partnerska;  wymiar edukacyjny – nabywanie i rozwój kompetencji;  praca nad wspólnym tematem;  poznanie międzykulturowe. Co jest istotne?
 • 19. AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY Przykład: Projekt: Tones of Possibilities Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży „CZ-ART” Partner: Diables de Sant Cugat, Hiszpania Czas realizacji działania: 10 dni Cel projektu: dwie młodzieżowe grupy perkusyjne: • poznają się oraz kultury swoich krajów; • wspólnie tworzą własną muzykę; • pracują na rzecz podopiecznych ośrodka dla osób z wadą słuchu Zasięg projektu: lokalny (Częstochowa) ze względu na miejsce realizacji Wymiany; ponadto w mniejszym wymiarze rodzinne miejscowości i stałe siedziby grup – Sochaczew oraz Sant Cugat del Valles.
 • 20. Uczestnicy indywidualnie:  zdobycie i rozwinięcie nowych umiejętności muzycznych,  rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie, w tym również – w grupie międzynarodowej,  Wymiana była (…) impulsem do tego, aby spróbować czegoś nowego w swoim życiu, przewartościować swoje priorytety.  Nawiązanie nowych kontaktów,  „sprawdzenie się w praktyce” – swojej postawy, umiejętności, pracy w grupie, komunikowania się i realizowania zadań. Wpływ i rezultaty projektu: AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY
 • 21. AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY WPŁYW I REZULTATY PROJEKTU: Organizacje partnerskie: • obie grupy są bardzo dobrze znane i rozpoznawane w swoich społecznościach lokalnych; • po projekcie obie grupy są bardziej popularne w swoich społecznościach i zwiększyło się zainteresowanie prowadzonymi przez nie zajęciami; • polska organizacja, dzięki udanej realizacji projektów młodzieżowych, stała się ekspertem i partnerem dla władz samorządowych w przygotowywaniu projektów i programów skierowanych do młodzieży. Społeczność lokalna: • poznanie mieszkańców Katalonii i ich kultury; • udział w zajęciach przygotowanych i przeprowadzonych przez międzynarodową grupę.
 • 22. AKCJA 1. WYMIANY MŁODZIEŻY Już w pierwszych dniach zrozumieliśmy, jak trudna i ważna jest cisza. Jest ona nieodłącznym elementem tworzenia muzyki, ale również pracy w dużej grupie. Dopiero kiedy nauczyliśmy się być cicho, nasza praca przyspieszyła. Inny rodzaj ciszy poznaliśmy w trakcie warsztatów z niesłyszącymi. Zaczęliśmy wtedy szukać innych bodźców poza dźwiękiem i ciszą. Odkryliśmy wtedy, że muzyka perkusyjna może cieszyć, nawet kiedy się jej nie słyszy, a jedynie czuje. Niesłyszący rysowali rytmy, które czują, my pokazywaliśmy im rytmy przy pomocy kolorowych świateł na ścianie, na koniec stanęliśmy wspólnie w szeregu i oddaliśmy część instrumentów niesłyszącym. Muzyka nadal brzmiała świetnie!
 • 23. AKCJA 1 MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ Erasmus+ Młodzież Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ 19 stycznia 2016 r.
 • 24. AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ CELE: • rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą; • wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą oraz między instytucjami; • nawiązywanie nowych partnerstw pomiędzy instytucjami.
 • 25. AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ Możliwe działania  Seminaria – stwarzają możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z pracą z młodzieżą w międzynarodowym gronie.  Kursy szkoleniowe – dotyczą określonej tematyki, ich celem jest podniesienie poziomu kompetencji, wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie odpowiednich postaw uczestników.  Wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów – to projekty, dzięki którym można pozyskać partnerów do nowych działań, stworzyć struktury stałej współpracy między organizacjami, pogłębić współpracę partnerską, opracować nowe projekty.  Wizyty studyjne to spotkania pracowników młodzieżowych, które pozwala zapoznać się z charakterystyką pracy z młodzieżą w odwiedzanym kraju.  Staże typu podpatrywanie pracy/job shadowing – to pobyty w organizacji partnerskiej w innym kraju, których celami są wymiana doświadczeń, zdobycie umiejętności i wiedzy, poznanie nowych metod pracy.
 • 26. AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ Czas trwania działania: 2 dni do 2 miesięcy (nie licząc dni podróży) Uczestnicy: max. 50 osób (w tym ewentualni eksperci, facylitatorzy, trenerzy etc.) nie ma ograniczeń wiekowych. Partnerzy: instytucje pracujące z młodzieżą, z krajów programu i krajów partnerskich. Czas trwania projektu: od 3 do 24 miesięcy
 • 27. AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ Co jest istotne?  projekt powinien odpowiadać na potrzeby organizacji, środowiska w jakim ona działa, osób w niej pracujących;  powiązanie uczestników z organizacjami zaangażowanymi w projekt;  rzeczywista współpraca partnerska;  zaangażowanie uczestników już na etapie przygotowań;  przełożenie/ wykorzystanie nabytej wiedzy/umiejętności bezpośrednio na pracę z młodzieżą, działanie swojej organizacji.
 • 28. AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ Przykład: Projekt: Transformers : Migrants' Transition to Participation Organizacja koordynująca: Instytut Wschodnich Inicjatyw, Kraków Organizacje partnerskie: 30 uczestników z następujących krajów: Gruzja, Azerbejdżan, Czechy, Włochy, Estonia i Mołdawia. Czas realizacji: 8 dni Miejsce: Bakuriani, Gruzja
 • 29. AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ Projekt opierał się na założeniu, że migracja i mobilność sprzyjają rozwijaniu się naturalnych kompetencji wśród młodych ludzi (np. elastyczność, umiejętność zawierania trwałych i stabilnych więzi, przedsiębiorczość, poczucie inicjatywy, samoorganizacja, otwartość dialog międzykulturowy, umiejętność rozwiązywania konfliktów poprzez dyskurs) – kompetencje te muszą jedynie zostać zauważone i odpowiednio rozwinięte, by uświadomić młodym ich własny potencjał.
 • 30. AKCJA 1. MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ Dzięki projektowi uczestnicy poznali realia życia migranta, otworzyli się na dialog międzykulturowy, przełamali stereotypy, a także przygotowali ‘Handbook dobrych praktyk’, w którym zamieścili wypracowane przez siebie metody pracy z młodzieżą ze środowisk migranckich, rezultaty działań przeprowadzonych w swoich krajach. Znalazł się tam również scenariusz gry fabularnej Galaxy of Migrants. Projekt miał dwojaką formę: survivalową - fabularnej gry terenowej, gdzie uczestnicy wcielali się w role migrantów i ich problemów; warsztatową - gdzie uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami, pogłębiali i poznawali nowe metody pracy z młodzieżą migrancką.
 • 31. AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE Erasmus+ Młodzież Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ 19 stycznia 2016 r.
 • 32. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE Kluczowe słowa Strategia, czyli plan działania Partnerstwo, czyli równe traktowanie się stron Innowacje, czyli nowatorstwo
 • 33. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE Projekty, które mają na celu wypracowanie w ramach współpracy międzynarodowej innowacyjnych, konkretnych rezultatów. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji Projekty, które umożliwiają organizacjom rozwijanie i umacnianie sieci współpracy międzynarodowej oraz wymianę metod i dobrych praktyk (szczególny rodzaj projektów w tej kategorii to Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe) Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk
 • 34. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE Projekt Partnerstwa Strategicznego może mieć prosty charakter i być realizowany przez minimum 2 niewielkie organizacje. Partnerstwo Strategiczne może również bazować na bardziej złożonej współpracy wielu organizacji i służyć opracowaniu wyjątkowo nowatorskich rozwiązań i podejść w zakresie pracy z młodzieżą.
 • 35. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE Wymiana metod pracy, dobrych praktyk. Współpraca międzysektorowa = szansa na nowe rozwiązania. Wspólne wypracowywanie, sprawdzanie w praktyce nowatorskich podejść, metod i sposobów pracy w sektorze młodzieżowym. Wymierne efekty. Aktualizacja, odświeżenie, modernizacja. Zmiany systemowe. Cel: odpowiedź na wyzwania współczesnego świata (bezrobocie młodzieży, dążenie do stabilności i wzrostu ekonomicznego, dążenie do zwiększenia uczestnictwa młodych w życiu publicznym).
 • 36. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE Główne priorytety w sektorze Młodzież:  podnoszenie jakości pracy z młodzieżą, podejmowanej poza systemem edukacji formalnej (m.in. umiędzynarodowienie pracy z młodzieżą i otwarcie jej na współpracę międzysektorową; udostępnianie i wymiana skutecznych metod wspierania młodzieży marginalizowanej, uchodźców, migrantów);  zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa osób młodych w celu wzmocnienia pozycji i wpływu młodzieży na procesy zachodzące w sferze politycznej i społecznej, które mają wpływ na ich życie;  promowanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych osób, w tym przedsiębiorczości społecznej (przede wszystkim poprzez umożliwienie młodzieży realizowania projektów Transnarodowych Inicjatyw Młodzieżowych).
 • 37. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE  wymianę dobrych praktyk;  wypracowywanie narzędzi, metod, programów edukacyjnych na rzecz rozwijania kluczowych kompetencji (w tym m.in. przedsiębiorczości, umiejętności językowych i kompetencji związanych z technologiami informacyjnymi TIK ang. ICT – Information and Communication Technologies);  wypracowywanie narzędzi, metod, programów edukacyjnych na rzecz podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą, wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne i nowoczesne podejścia pedagogiczne. Działania podejmowane w ramach projektów Partnerstw Strategicznych mogą obejmować:
 • 38. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE Działania podejmowane w ramach projektów Partnerstw Strategicznych mogą obejmować:  wypracowywanie nowych form prowadzenia pracy z młodzieżą oraz zapewnianie szkoleń i wsparcia, opartych m.in. na wirtualnej mobilności, wykorzystywaniu technologii informacyjnych, elastycznych metod uczenia;  tworzenie programów i narzędzi pracy z młodzieżą, których celem jest walka z wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie wczesnej rezygnacji z nauki szkolnej;  podejmowanie współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz wypracowania i wdrożenia systemów wspierania młodzieży i zintegrowanie tych rozwiązań z lokalnymi politykami;
 • 39. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe To projekt, który na tyle ile to możliwe samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje młodzież przy wsparciu osób doświadczonych.  to możliwość sprawdzenia w praktyce swoich pomysłów.  to współpraca lokalnych inicjatyw realizowanych równolegle przez minimum dwie grupy młodzieży z minimum dwóch różnych krajów.
 • 40. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe Czemu może służyć projekt?  zwiększeniu aktywności obywatelskiej młodzieży (m.in. organizowanie konsultacji, debat, konferencji, inicjatyw dot. tematyki europejskiej),  podejmowaniu działań dla pożytku społeczności lokalnych (m.in. reagowaniu na lokalne problemy, potrzeby danej społeczności, wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych, migrantów, mniejszości społecznych),  założeniu klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego,  podejmowaniu inicjatyw kulturalnych i artystycznych.
 • 41. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE W ramach projektów istnieje dodatkowa możliwość organizowania działań szkoleniowych dla osób z organizacji partnerskich, pod warunkiem, że będą służyły zwiększaniu szans osiągnięcia zaplanowanych rezultatów.  Wspólne programy szkolenia kadry (osób pracujących z młodzieżą, kadry organizacji uczestniczących, od 5 dni do 2 miesięcy) (ang. Joint Staff Training Events)  Programy mobilności osób pracujących z młodzieżą (od 2 do 12 miesięcy) (ang. Mobility of Youth Workers)  Mobilność mieszana młodych ludzi (od 5 dni do 2 miesięcy) w projektach TIM nie ma potrzeby dodatkowego uzasadniania potrzeby tych działań, muszą jednak zostać należycie opisane. (ang. Blended Mobility of Young People)
 • 42. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE Przykład: Teatramat – Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego Koordynacja: Fundacja GRAJ! (Warszawa); Partnerzy: • Instytut Teatralny im. Raszewskiego (Polska); • Bund Deutscher Aamteurtheater (Niemcy); • Federation Nationale des Compagnes de Theatre a’Animation (Francja); • DATS (Dania); • Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian (Polska) Czas: 15 miesięcy Analiza potrzeb: na bazie własnych doświadczeń oraz danych Instytutu Teatralnego
 • 43. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE „Teatramat” - cele, założenia, oddziaływanie  Wejście do międzynarodowej sieci zarządzanej przez Francuzów i wzmocnienie całego środowiska teatru amatorskiego, zwłaszcza młodzieżowego w Polsce.  Ułatwienie zespołom teatralnym udziału w lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym życiu teatralnym poprzez udzielanie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego.  Stworzenie stabilnej, aktywnej sieci, która uzupełni obraz polskiego życia teatralnego o teatry prowincjonalne, teatry alternatywne, teatry eksperymentalne, teatry amatorskie (szkolne, studenckie, teatry, ośrodki kultury, inne), grupy teatralne bez własnej sceny, twórców teatralnych. Po piętnastomiesięcznym dofinansowaniu przez program Erasmus+ inicjatywa będzie bezterminowo kontynuowana we współpracy ze światową organizacją teatru amatorskiego Association Internationale du Théâtre Amateur oraz państwowym Instytutem Teatralnym i z licznymi teatrami z całej Polski.
 • 44. AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE „Teatramat” - rezultaty  Serwis internetowy adresowany do polskiego środowiska teatru amatorskiego (informacje, zaproszenia, wydarzenia krajowe i zagraniczne, konkursy, programy grantowe, festiwale).  Platforma multimedialna „Teatroteka szkolna” przeznaczona dla wszystkich szkół w Polsce (scenariusze, metody, ćwiczenia, przykłady, dobre praktyki na bieżąco aktualizowane i przesyłane z całej Polski). To narzędzie dla nauczycieli pracujących z młodzieżą w oparciu o formułę szkolnych teatrów.  Tłumaczenia na języki krajów partnerskich publikacji, książek i materiałów dotyczących teatru amatorskiego.  Materiał dydaktyczny zbierający w jednym miejscu dobre praktyki ostatnich lat z zakresu młodzieżowego teatru amatorskiego w Polsce.
 • 45. AKCJA 3 ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ Erasmus+ Młodzież Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ 19 stycznia 2016 r.
 • 46. AKCJA 3. ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ Założenia i działania Dialog usystematyzowany czyli spotkania, konsultacje między decydentami a młodymi ludźmi. Możliwe działania:  krajowe i międzynarodowe seminaria; Europejski Tydzień Młodzieży;  konsultacje społeczne i badania;  wydarzenia stymulujące pracę instytucji demokratycznych;  organizacja konferencji młodzieżowych w ramach prezydencji danego kraju w UE.
 • 47. AKCJA 3. ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ formalnie nie wymaga partnerstwa (min. 1 organizacja z kraju programu), projekt realizowany w kraju wnioskodawcy. Spotkania krajowe • minimum dwie organizacje z dwóch różnych krajów (w tym jedna z kraju programu Erasmus+); • projekt realizowany u jednego z partnerów projektu będącego krajem programu. Spotkania międzynarodowe WYJĄTEK (dot. struktur UE)!
 • 48. AKCJA 3. ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ Zasady:  Czas trwania: od 3 do 24 miesięcy;  Wiek: od 13 do 30 roku życia + decydenci, politycy, eksperci (niezależnie od wieku)  Przynajmniej 30 uczestników  Budżet to maks. 50 tys. EUR (na 1 projekt, nie działanie!)
 • 49. AKCJA 3. ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ z Michałowic (podlaskie) „Edukacja rozwojowa elementem rozwoju świadomości obywatelskiej młodzieży”  Temat: zwiększenie wiedzy o edukacji rozwojowej, edukacja globalna, procesy demokratyczne, struktury samorządowe  Cel: podnoszenie świadomości i wiedzy obywateli w procesach zachodzących w świecie  Działania: debaty z decydentami, samorządowcami, warsztaty w szkołach, symulacja prac i obrad Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego, rozwój polityki młodzieżowej, rekomendacje, debaty na żywo
 • 50. AKCJA 3. ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji z Gdańska (pomorskie) „Polityka młodzieżowa – przegląd okresowy”  Temat: polityka na rzecz młodzieży w Polsce i regionie okiem studentów nauk społecznych.  Cel: wspólne wypracowanie rozwiązań i postulatów dotyczących istotnych zagadnień lokalnych, wzrostu świadomości na temat polityki młodzieżowej oraz jej wpływu na jakość życia.  Działania: warsztaty, konsultacje społeczne, spotkania ‘world cafe’, konferencja, publikacja naukowa, strona internetowa, targi,
 • 51. RÓWNY DOSTĘP I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Erasmus+ Młodzież Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ 19 stycznia 2016 r.
 • 52. PROGRAM ERASMUS+ MA NA CELU PROMOWANIE równego dostępu włączenia społecznegooraz przez poszerzenie dostępu do edukacji i uczestnictwa w projektach międzynarodowych dla uczących się osób o mniejszych szansach.
 • 53. Przeszkody i trudności, na które napotykają młodzi ludzie lub osoby pracujące z młodzieżą. Uczestnicy o specjalnych potrzebach – niepełnosprawność intelektualna, fizyczna, sensoryczna lub inna. Uczestnicy z mniejszymi szansami: osoby młode mające trudności edukacyjne, dotknięte problemami ze zdrowiem, doświadczające przeszkód natury ekonomicznej, geograficznej czy też trudności z uwagi na różnice kulturowe. RÓWNY DOSTĘP I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ
 • 54. NARZĘDZIA FINANSOWE WSPIERAJĄCE RÓWNY DOSTĘP I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ Kategorie budżetowe:  wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami i osobami towarzyszącymi, w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, [w Akcji 1., 2. i 3.] 100% kosztów kwalifikowalnych;  koszty nadzwyczajne Koszty związane ze wsparciem uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach [Uwaga – tylko w Akcji 1. – Wymiany Młodzieży i Wolontariat Europejski i w Akcji 3.] 100% kosztów kwalifikowalnych.
 • 55. MŁODZIEŻ W PROGRAMIE ERASMUS+ Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ 19 stycznia 2016 r.
 • 56. Terminy, konkurs, wnioski Trzy terminy konkursów w 2016 roku: 2 lutego, 26 kwietnia, 4 października  Wniosek składamy elektronicznie (e-form)  rejestrujemy się w bazie URF (my i partnerzy)  więcej na www.erasmusplus.org.pl
 • 57. KONSULTANCI REGIONALNI programu Erasmus+(SE, VET, Młodzież)  15 punktów konsultacyjnych  16 konsultantów  spotkania informacyjne  konsultacje indywidualne http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/konsultanci/
 • 58. Kontakt z zespołem Erasmus+ Młodzież  tel: 22 463 10 80  yia@erasmusplus.org.pl  www.erasmusplus.org.pl Przydatne linki:  www.eurodesk.pl