Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah untuk Guru Perpustakaan dan Media

10.840 visualizaciones

Publicado el

terbitan Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2007.

Publicado en: Educación

Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah untuk Guru Perpustakaan dan Media

 1. 1. BTP BUKU PANDUAN TUGAS PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH UNTUK GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA SEKOLAH (GPM) Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2007
 2. 2. Cetakan Pertama 2007 ISBN 978-983-41912-5-2 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana isi kandungan buku dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman dan lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengarah, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, Pesiaran Bukit Kiara, 50604 Kuala Lumpur. Bahagian Teknologi Pendidikan Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Buku panduan tugas pengurusan pusat sumber sekolah untuk guru perpustakaan dan media, ISBN 978-983-41912-5-2 1. Resource programs (Education)--Management--Handbooks manuals, etc. 2. School libraries--Management--Handbooks, manual, etc. 3. Instructional materials centres--Management--Handbooks, manual, etc. l. Judul. 027.8 Dicetak oleh Cetakrapi Sdn. Bhd. Tel : 03-6273 6391, 03-6273 2592 Fax :03-6273 6392 I PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 3. 3. Perkara Muka , surat Kata Alu-Aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... .. . . êiii Kata Alu-Aluan Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . iv Prakata . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . av Pendahuluan . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . . vii Perincian Panduan Tugas . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1 - Tugas (Surat Pekelillng lkhtisas Bil: 3/2005) - Objektif - Bulan - Bidang Tugas - Penglihatan Bidang Tugas - Pengurusan dan Pentadbiran . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . .7 - Organisasi Bahan . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . ,13 - Galakan Membaca dan Literasi Maklumat . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. $17 Fail Kuasa . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 2fl Lampiran - Lampiran 1 : Contoh Jadual Waktu Guru Perpustakaangdan *Media , an - Lampiran 2 : Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah . ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . . 332 - Lampiran 3 : Jawatankuasa Kerja PusatSumber Sekolah . ... ... ... ... . . ... ... . . . 183 - Lampiran 4 : Senarai Pekeliling Yang Terdapat Dalam Panduan Tugas Pengurusan Tahunan Pusat . Sumberssekolah , . . ... ... ... ... . . . 34 - Lampiran 5 : Contoh Perancangan Tahunan Pusat *Sumbersekolah 35 - Lampiran 6 : Contoh Carta Gantt Perancangan AktivitiTahunan Pusat Sumber Sekolah . ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... .. 37 - Lampiran 7 : Contoh Perancangan Aktiviti ePusatrssumberi-Sekolah~5 Tahun 410 - Lampiran 8 z Contoh Kandungan Taklimat . Orientasi . ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 51 ; PENGURUSANTRUSATFSUMBER'SEKOLATH Hiti:
 4. 4. lll b. J. *S* KATA ALU-ALUAN / étraitx 1% E KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA "i'll Pelayan* Syukur ke hadrat Allah S. W.T. Buku Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan Dan Media Sekolah (GPM) telah berjaya disiapkan. Penerbitan buku ini akan membantu tugas GPM khasnya dari segi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Ta, z I. “if/ IIX " I Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 - 2010 sebagai pelan untuk membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertarafdunia. PIPP yang dilancarkan pada Januari 2007 telah memberi keutamaan kepada pembangunan modal insan melalui penyediaan pendidikan berkualiti untuk semua. PIPP memerlukan penglibatan dan kerjasama semua pihak untuk menjayakannya termasuk pihak sekolah. Antara langkah yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah adalah dengan meningkatkan keupayaan kepimpinan sekolah termasuk kepimpinan dan pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Perkembangan dan peluasan penggunaan ICT telah membuka dimensi baru dalam konsep pengajaran dan pembelajaran, dan pekembangan ini mempengaruhi pengurusan dan fungsi Pusat Sumber. Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik semakin mudah diperoleh dan akses kepadanya tidak hanya terhad kepada guru malah terbuka kepada murid dan ibu bapa juga. Pendek kata, perkembangan ini telah memberi impak kepada pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kemudahan mengakses kepada internet sama ada di sekolah mahu pun di rumah telah membolehkan murid meneroka bidang ilmu yang baru. Saya berharap kemudahan seperti ini dimanfaatkan oleh GPM untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di Sekolah. Akhir kata saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam penghasilan Buku Panduan ini. SELAMAT MAJU JAYA t L 5 S DATO' HJ. A- MUDDIN B. HJ. MOHD DOM Ketua PengaIah Pelajaran Malaysia PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 5. 5. KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurniaNya, Buku Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Penyelaras Pusat Sumber Sekolah) . dapat diterbitkan dengan jayanya. I Syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah mengembleng tenaga, idea dan pandangan untuk merealisasikan buku panduan ini, memandangkan Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (GPM) memerlukan sumber rujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan di Pusat Sumber Sekolah (PSS). Dalam usaha memperkasakan PSS, Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (GPM) perlu dilengkapkan dengan maklumat dan pengetahuan berkaitan pengurusan PSS. Justeru, penerbitan bahan ini diharap dapat memberi manfaat kepada GPM dan pihak sekolah. Usaha ini merupakan satu inisiatif dan tindakan proaktif Bahagian Teknologi Pendidikan dan rangkaiannya untuk memberi panduan tentang tugas yang diperlukan oleh GPM supaya dapat mengendalikan PSS dengan lebih berkesan. Akhir kata, saya berharap penerbitan bahan ini dapat dijadikan panduan agar usaha-usaha yang berterusan dapat dilakukan oleh Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) dan Pusat Kegiatan Guru (PKG). Dalam usaha untuk memantap dan memajukan sistem pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa memberi penekanan yang sewajarnya dalam pelaksanaan pelbagai program yang berkaitan dengan PSS. r DR. LBIAH BINTI ISMAIL Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH ZIV I
 6. 6. Pusat Sumber Sekolah (PSS) merupakan penjana pembentukan masyarakat yang berilmu pengetahuan, gemar membaca dan berkemahiran maklumat sejajar dengan kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Perkembangan pesat dunia pendidikan telah memberikan impak yang positif kepada perkembangan Pusat Sumber Sekolah. Adalah menjadi dasar dan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara ini sehingga mencapai pendidikan bertaraf dunia. Sehubungan dengan itu, perjawatan Guru Perpustakaan dan Media Sekolah telah dapat memberi fokus ke arah memantapkan Pusat Sumber Sekolah. Berasaskan hakikat bahawa wujudnya perjawatan Guru Perpustakaan dan Media Sekolah dan keperluan mendapat pendedahan mengenai apa, bila, siapa, di mana dan bagaimana pengurusan Pusat Sumber Sekolah, maka buku panduan ini dihasilkan bagi membantu Guru Perpustakaan dan Media Sekolah mengurus Pusat Sumber Sekolah. Buku panduan ini adalah hasil daripada bengkel yang telah diadakan beberapa kali dalam kalangan guru dan pegawai-pegawai PSPN / PKG. Pembinaannya berasaskan kepada keperluan pengurusan Pusat Sumber Sekolah yang berkaitan dengan kemahiran mengurus, mengelola, mentadbir dan meningkatkan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah selaras dengan konsep pembestarian sekolah. Terdapat tiga bahagian utama di dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah, iaitu : i. Perincian Tugasan, merangkumi aspek: - Tugas (Surat Pekeliling lkhtisas Bil: 3/2005) - Objektif - Bulan - Bidang Tugas - Penglibatan ii. Bidang Tugas - Bidang A: Pengurusan dan Pentadbiran - Bidang B : Organisasi Bahan - Bidang C : Galakan Membaca dan Literasi Maklumat iii. Lampiran - Mengandungi lampiran contoh dan format yang diperlukan oleh Guru Perpustakaan dan Media Sekolah dalam menguruskan PSS. - Pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan PSS. - Contoh penulisan Jadual Waktu dan Rancangan Mengajar bagi sekolah rendah dan menengah. Adalah diharapkan dengan adanya Buku Panduan Pengurusan Pusat Sumber ini akan dapat membantu Guru Perpustakaan dan Media Sekolah melaksanakan tugas dengan lebih berkesan dan efektif. I v PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 7. 7. Dalam usaha untuk memantapkan dan memajukan lagi sistem pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa memberi penekanan yang sewajarnya dalam pelaksanaan pelbagai program berkaitan Pusat Sumber Sekolah. Sehubungan dengan itu, melalui Maksud Bekalan 41 Kementerian Pelajaran Malaysia, setiap sekolah telah diperuntukkan seorang Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Penyelaras Pusat Sumber Sekolah) sepenuh masa. Pelantikan ini diharap dapat membantu meningkatkan keupayaan pengurusan dan kepimpinan pengurusan Pusat Sumber Sekolah yang lebih cemerlang dan berkesan. Rujukan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2005 bertarikh 18 Julai 2005 - Penyelarasan Waktu Mengajar Bagi Guru Penyelaras Bestari Serta Guru Perpustakaan dan Media (Guru Peyelaras Pusat Sumber Sekolah) Pelantikan Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (GPM) merupakan satu usaha Kementerian untuk memantapkan pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Sehubungan dengan itu, diharap buku panduan ini dapat membantu GPM menguruskan Pusat Sumber Sekolah secara sistematik dan efisyen dalam meningkatkan kualiti pengurusannya. PSS perlu diurus dengan baik dan teratur termasuklah penjadualan dan sistem sirkulasi peralatan, bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran serta kemudahan yang sentiasa dikemaskinikan. GPM perlu jelas dengan peranan PSS yang mempunyai hubungan langsung dengan pelaksanaan program kurikulum dan kokurikulum di peringkat sekolah. Oleh itu, banyak tugas yang perlu GPM tumpukan untuk memastikan PSS dapat digunakan dengan berkesan dengan menerapkan dan membudayakan teknologi pendidikan demi memartabatkan PSS sebagai nadi utama pengajaran dan pembelajaran ke arah Pusat Kecemerlangan Pendidikan yang lebih berkesan. PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Vl I
 8. 8. ,C p? ?? . ._ l. . “ . %. r.. ,,. i.. ..lr, a.. i4 .
 9. 9. PEQNCI/ INP/ IWWN 'ZZZ /15
 10. 10. :m. _m. _m_mnEmm : mv : mmmmcmm : mxmmhwcmvmEmo : SO : mm: mwc_m_mm mcoxoêm& : Qmmcsmz : m:m_m_mvEmm : mv : mmmwmmcmu Em_mv vmmmv mcm> : m_ov_mm : maEnm : m._m_m_mm Sms. 3.50 wNEExGE _mm. _m= I_ : mv= wm: mmz: _m: mE . Hmmzm : mwmEvEvtmm : mv m= _:mm : SO : mgoEO HNEDENE : mEmEmx : Emiovêom HNEDZNS. CGmEmEo! :: maem mmm mrmz mwmsxcmmmêmv I _. _m: :m_. :mv : mmmmmcmm : mxmcmwxmmx: . : mxmcmwxmñê : mv m: mo: m:m_>_ E29. : mv : m:m_o. _mm _Exwmêmmcmê . Ev. mmEmx : Emswmwmx : mv : mzvmmmx : mv mcmnzzmm . twcmcmzmêox 82:55& mmmzxcmvmêmv oms. Sv__m: mE E29. : mmEnEmm m: m> E99. : mmEnEom mmm mrmv. mmmzxcmwmêmv I _Lmzcmv : mv : mcwêmêmm : mxmcmnêoêmr: . : mv : mcoêmêmm m: mo: m:m_2 : mxamumzv mcm> : mcmm Eémcmc. :mvSEEmm : mxmczmmcmc. . : mBxmm : mnêzm : mzcmv : matmmmx ? Smcmê wmmzm : mcscmm : m3m_: m_mn mmm mrox mmmzxcmwmmsm. .. I . .GQEQEQ : mx: _mm_v _mmmv : mxêcêmm acm; . mzczmcm& : mv m: mo: m:m_>_ . mnEmu m: m> mzEmw mvmmmx : motmnomñ Hmmmv m: mo: m:_v mcm> Emño& : mv : mwmv . :mñxmm : mnEzm mmmsm : mzcmv : mxwm: m_ow_v mcmocmgv m: m> : mczcmw : :maem : mv : mmmv mmm xsvc. mmmsxcmvmêm. . I EQQEOED : mmmv : mmcmmxmmmm : méwmEmE . :mxm: mmxm_mE : mv mcmocêwê mmmE : Emimnêmn : mv : m:m. .mm: mm sanga& : uxmê m - m : mgEmwñ Em_mv . ::m _mmmnow mLmEm : m,_m. _m_mm mmm& w : mcmx m: o_o: mm : S0 I : mzcmv : SEmEmx : mémxmmcmc: . : m._mm: mE : mv m: mo: m:m2 : Socmm Saus. z<o z«c_<5=: :m: .. EDO zaza m& 58:32& m<03 z<: nz<. _ z<_oz_~_. u.. _ 1 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 11. 11. :mmxmmwaêmm aEmnEmm : nvmm. aEmnEmm mmm mmmsmmcmm : SNFEQENE mvEmm aLaO mmm mvmz mwmaxcmmmsmv mmm xavc. mwmavêmmmasmv mrEmm mammz : mmxmSmamLmm aEmnEmm mmm wm3mm: mm mzEmm mammv. mmm mvox mwmaxcmvmêmv mmm Lana. aEmpEmm mmm mmmsmmcmm aLaO mmm mrmz mwmaxcmmmsmv mmm xavE mwmaxcmmmêma mzEmm EaEvEax mmmaxcmwmêmv _>_<. __z mmmaxcmmmêmv : mLmEmBEma : mv Emêamñx mmomm : mgEam : Emmmcmm : mmcmv : mmammñmg : mxmmwmLma : m,_m. _m_mvEmm : mv : asma ma& : mama : mxm_vm>: mE : m:m. _mm: mm : mmcmwxgmm Em_mv mcmmcmmmm : mv aLamaLam aEmnEmE Hmmmv . a: am-a: am : mmcmv mêmwmvmxom : mBxmm mmm» : mm: m_mv_ Em_mv : m_9_m. m : mvEam mmmam : mm: amm: ma cmvzmmmmcmE . :mv: a_: m_v mcm> E>= xm mmvmw _mtmEmE xaEa vva& : mv : :a Gmc: : xvmcmE . :m_9_mm : mnEam mmmam : mmcmv : mtmvvmg #mama mcmfmmmm : Be: m: m> HGEDENE : mxtmnEmE . : m_9_mm : mnEam mmwam _woEoE &Emoh mêamcm& : mv m: mo: m:m_>_ cm_ov_mm : mnEam mmmam : mmcmv m: ana. tmn : mEm_mv : m:_c. m_ : :Emoh : mv . .mmm : mcamcmgêmm EmLmQm wmLmEEmE : mv mcmwxsm& . mcmocmmoê : agmmmm : mñxmm : mnEam mmwam : mma: am: mm : me. v : mzmcvm: :mLEmEGx _LmQEmE . m>: m:m: av_ : Eoxmw mmm» maEmw mvmmox -mcmçaxmm : motmnmav Hmmmv mmEazmE maEmm . : mo: m_ a: .___ : mmmnmvanêmm : mv ^_>. <I= Z : mnozo : mmcmv : m_m. :mn : mv m: mmxm__v Em, _mo: mv : mmomgEom Emmmoñ I : macma mmamv _>_<. __z EEmoa : mvEmmEmE . mêamcmE : mv m: mo: m:m_2 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 2
 12. 12. :: mn : mcmn : mcmgêmcoa xi: : : m:: :ma _mmmnow _:9:m>: _ : m: : mzma m_m__m: mm: oE . : mñxmw : mnêêw Hmw: n_ : m:m_m: m: _:9:m>: _ : m: xQm : :cmw mcSaêmm : m: : :mn : mm: m9_ mw& mrmx mwm: x:m. .m»m: u_. _.m. :m_: maow Em_m: mwmccmm : mcmn : mvEwmEoE . :mxmEmm mmm: : : mxm: mwxm_m2 3 : mocm. :mñxmw 5:55 Hmm: : wwn. mrmx mwmsvEmumêm: :: :m. . : mmg: :mx: m_m. __: :mam: :mBxmw : :mao: : : mmcmmxmzma m__mm . mmm VE: :. mmmêcmwmém: mcmêmamw : mncêw Hmm: : : :mao: : : mvEmmEmE . _m3mm: mE : m: : mEmEmê m. . : êmwmm : m:m: >mo: : m: ma_: m: : mx m : mm: HNEDZGE : mvtmnmêma: . : m_9_ow : macsw mm: : mmm mrmx mmmêfmwmêm: m>: m:m: :x : mmêfm: :me: :m_: m:m : mxm: := m: mv_2:: :_ v. : #Emiwmê mw& xSUE mwmzvEEmêm: -m: m:: xmm : :H: : : m:: :ma : mnêmê . :ES : m:mm: m:: :m: mñmêmê Ne ; sama : :cma : mnssw Hmm: : : mcmaémcmg mmm. mrmx mwmêEmwmsm: mcmEmamm : mcmn : mm: :mm: ma cmvzmxmcEmê . wzsmco: : : m: m__m>: o_>_ C : mxm: mmv_m__: mcm> _uzuxm amzmw Em_m: :mzmvtmn _wcmmm : Qoxom m: ma_: m: mEmwmrmx : mv= mam: :oE . :m: E:w : mw: n_ &maca : m: : mñxow : m:E: m : mwmêgcvzoa : mvzmxmscmê . .mm: n_ : mm: ::m: oa : mmcm: @Eñêtm: xê: : Em3< : mmxmwmitmm : massa: :mana: cmémamucoe . oxnêommz caguscma wwn. mrov. mmmsxcmwmêm: :: cma E25: m: m> HmEDINE : onc5w Hmm: : : mmcm: wwn. x: UC_ mwm: v_: m:. m»m: mcmimamw mêcmcm& mwmzcmm : mVEwmEmE . mêmmmrmxm: :m: :: Bêtmm ow 3 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 13. 13. mmmEmm mx mmmEmm : m: . mmxmm : mm: ::m: m: r : mcmvx m: o_o: m: : :cmm mmmEmm mx : mm : mx: m:m_: :: m:: :mmmm : SO m: mmm: m: : :mmmamm mmmEmm : m: : mmm m: x_m: mE . :_m_ mmm: m-mmm: m : mx: mm. m:m_>_ mm : mpomxo : m: : a: _>_<u__z : :mao: : . : cmnomxov ; masam 5:E: m mmm: : cmmam. . . m ww: :m: :m: m::5: : mmmxm: _:m: z: w: x: m:: :mm: mo: m5: mm: :EmE . :m: @vx: Emm: : : ._. m m: m:mx E: _:x_. _:v_ mmm: x:mmm»m: :mmxmm E<. =Z : m: : mmxmw 5:E: w ww: mrmv. mmm: x:mmm»m: 5:omxO _: _>_<. =z : :mao: : : mmcmmxmm: mmm: : : :mao: : : mm: mmxm_m: _>_<. =z mmm: x:mmm»m: - __5< : m: : m_m: mo: m: m: mmmm _Emmmmcmê . :m: o:m_ : m: mmm: :mm: m:m: m_>_ Q : mmxmw : mx: mm. __: :m: E:m mmm: : : mmcmêmx m: m> : :Emo: : : mm: mmm : mmm: xmx mtmm _m_>_mxm : m: : :mao: : : m: : mcmêmmx _mmmamcmmcme . :mm: ::m: m: . :m: :m: m:Em: : mmmxm: :mm: mmxm_m: m_m_m: m ww: mrmx mmm: x:mmm»m: 5:omxO mcm> _mmm: m_. ::xo: :mxm_: m>: mE . mtmm : Scam. :mxm_: m>: m_>_ C : m_oxmw 5:E: w : mx_m: :m: Em: m: mmm: : : mmmE: _:x5: : mm: m: ww: mcmv. mmm: x:mmm»m: _mx m x: m:: _: m:m xm: :_m m: mo: m:mE m: ::: :5: : mxm: :_m : m_mx mw: x: ::_ mmm: x:mmm»m_, E: E_: =>_ : m: : mmmmE _mmma _m: mm: mE . : mx_: __m>: m: : mx: mm. m:m_>_ mr : m:mmm5: _m_>_mxm : mxm>m. m:mE Emm: :mmmx5: m: m> : mmmmmx : mx: :m: mm. mm5x : m:m: -:m: m: : mmcm: mEmmmrmxm: . : mmmz : mmxmw : mmxmw : m:E: w mmm: : : m2mm5: 5:E: m mmm: : : m:mmm5: : mzmmmx : mxmmxmcmmaêmê . Em _: m.m: mE : m: _moEoaEmê : :mm mcmmmamw mm: mrmv. mmm: x:mmm3m_, PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 4
 14. 14. !~«'-'<g»><z~rurws 3 use. ,menwa «--.4. . .
 15. 15. if I i PENQLZKZUANDAN PEN$4DBIR4N
 16. 16. Organisasi 2. Tugas - Menubuhkan Jawatankuasa Induk/ Jawatankuasa Kerja / NlLAM / Pengawas PSS - Menyediakan Carta organisasi -Mengemaskini dan mempamerkan carta organisasi v Menyediakan fall meja - Menyedia dan menyerahkan diskripsi tugas Jawatankuasa 1 - JK Induk PSS - JK Kerja PSS - Pengawas PSS - Memantau dan membantu pelaksanaan tugas-tugas jawatankuasa terlibat - Merancang, menyusun, dan menjalankan tugas setiap bulan - Mempamerkan senarai tugas ~ Dokumentasi 3. Mesyuarat a. Jawatankuasa induk PSS b. Jawatankuasa Kerja PSS c. JK NILAM. d, JK Pengawas PSS 4. Fail Kuasa I 7 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH - Menyediakan surat panggilan Mesyuarat Jawatankuasa Induk/ Jawatankuasa Kerja / JK NILAM / JK Pengawas PSS - Menyediakan agenda mesyuarat yang berkenaan - Menyediakan Minit Mesyuarat yang berkenaan - Mengedar Minit Mesyuarat yang berkenaan - Mengurus dan memfaii surat-menyurat -Pengenalan - Maklumat PSS -Jawatankuasa Induk dan Kerja PSS - Pengawas PSS -Peraturan PSS -Pengurusan dan pentadbiran PSS -Koleksi bahan PSS -Kewangan PSS -Organisasi bahan -Aktiviti PSS -Stok dan inventori PSS -Sirkulasi -Perkhidmatan PSS - Automasi PSS - Program Bacaan NILAM
 17. 17. ancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 6. Perancangan Tahunan 7. Perlantikan Pengawas PSS 8. Menyediakan Rekod . , , ,. . .bs . ., - Menyediakan visi, misi, matlamat dan objektif RPJP - Menyediakan RPJP - Menyediakan Carta Gantt -Menyediakan laporan pencapaian - Menyediakan kajian kemajuan - Dokumentasi - Mempamer dan mengedarkan RPJP kepada Pengetua/ GB/ GPK 1 dan Ketua Panitia - Mengedarkan borang aktiviti kepada Ketua Panitia / Ketua Unit -Memungut borang aktiviti daripada Ketua Panitia/ Ketua Unit - Menyemak, memilih dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti yang diperoleh - Menyediakan Carta Gantt - Dokumentasi - Mempamer dan mengedarkan Perancangan Tahunan kepada GPK 1 dan Guru Panitia - Menyelaras aktiviti PSS dengan aktiviti sekolah berdasarkan takwim sekolah - Mengedar borang pencalonan pengawas baru kepada guru kelas - Menjalankan temuduga - Menyediakan surat pelantikan pengawas baru - Pelantikan Pengawas PSS - Menyerah dan memberi taklimat bidang tugas pengawas - Menjalankan bengkel pengurusan PSS -Menyediakan Rekod Perolehan Bahan Buku, Bukan Buku, Surat Khabar dan Majalah - Menyediakan Buku Pelawat - Rekod Bertugas Jawatankuasa Kerja PSS - Rekod Bertugas Pengawas PSS - Rekod Penggunaan Bilik-Bilik di PSS -Rekod Penggunaan Peralatan - Rekod Penggunaan Radio Pendidikan / TVP - Rekod Penyelenggaraan Peralatan - Rekod Pilih Buang -Rekod Pinjaman Buku/ Bukan Buku oleh ahli PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 8 I
 18. 18. - Rekod Pinjaman Pukal - Menyediakan kad keahlian semua warga sekolah - Menyediakan statistik pinjaman harian, mingguan, bulanan dan tahunan 9. Panduan dan peraturan -Menyediakan panduan dan peraturan penggunaan bilik-bilik di PSS - Penggunaan PSS - Penggunaan Komputer - Pinjaman dan pemulangan - Penggunaan TVP - Penggunaan OHP/ LCD -Mempamerkan panduan dan peraturan yang disediakan - Dokumentasi 10. Jadual Penggunaan -Menyediakan dan mempamerkan jadual waktu penggunaan PSS murid -Mempamerkan dan mengedarjadual waktu TVP kepada Ketua Panitia 11. Waktu Perkhidmatan -Menyedia, mempamer dan mengedarkan jadual waktu perkhidmatan ke bilik guru, kelas dan papan kenyataan PSS - Menyediakan waktu perkhidmatan khas di luar waktu persekolahan (Sekolah Berasrama / atas permintaan murid) - Pamerkan waktu perkhidmatan perpustakaan agensi-agensi lain -Menyediakan peraturan pinjaman dan pemulangan bahan buku dan bukan buku 12. Orientasi - Menyediakan brosur maklumat PSS - Menyediakan jadual orentasi PSS 13. Aktiviti -Menjalankan aktiviti PSS seperti yang dirancang ( Perancangan Tahunan) - Menyediakan laporan aktiviti-aktiviti tersebut 14. Sistem Fail -Menyediakan fail-fall : - *sila lihat sistem fa/ 'I yang - Fail Pekeliling PSS telah diselaraskan - Fail Program Pemuafakatan - Fail Projek Khas j 9 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 19. 19. 15. Daftar Stok Bekalan Pejabat (J3 dan Kad Petak ) 16 Kew. PA~3 ( Kew. PA-2 ) aftar Pergerakan Harta Modal dan inventori ( Kew. PA-6 ) Menyimpan fail-fail di bilik pengurusan / tempat yang sesuai . Daftar inventori ( ) Menerima dan merekod peralatan - Mengemaskini dan menyemak peralatan 17. Daftar Harta Modal - Merekod penyelenggaraan 18. D - Fail Surat- surat daripada BTP, PSPN & PKG - Fail TVP/ Radio Pendidikan - Fail Jawatankuasa Hapus kira dan Pelupusan - Fail Jawatankuasa induk PSS - Fail Jawatankuasa Kerja PSS - Fail Jawatankuasa Pemilihan Bahan - Fail Jawatankuasa Pengawas PSS - Fail Jawatankuasa Unit-unit - Fail Pembelian (Sumber-sumber lain) - Fail Salinan Sijil lnvois ( pembelian peralatan dan bahan ) - Fail Pembelian ( bantuan perkapita perpustakaan ) - Fail Pembelian (SUWA) - Labelkan fail-fail - Mengemaskini isi kandungan fail dari semasa ke semasa - Menerima bahan / alatan - Menyemak bahan / alatan yang diterima -Merekod bahan masuk (dengan pen merah) -Merekod bahan keluar (dengan pen biru/ hitam) - Menyemak stok 2 kali setahun - Menerima peralatan - Menyemak peralatan -Merekod pergerakan harta modal dan peralatan yang dipinjam dari PSS 197K eceriaan, kebersihan dan keselamatan i - Merancang dan melaksana susun atur PSS -Sediakan panduan dan label tunjuk arah dilekatkan di tempat tertentu PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 10 j
 20. 20. - Pamerkan peraturan dan panduan untuk membantu pelajar mencari dan menggunakan maklumat. Melekatkan poster, carta dan gambar-gambar di tempat yang sesuai l I I PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 21. 21. owAMs/ IS/ 8/4/1641 N
 22. 22. 1. Bantuan Per kapita Pusat Sumber Sekolah - Dapatkan Anggaran Bantuan Perkapita daripada Guru Besar/ Pengetua - Berdasarkan anggaran perkapita tahun semasa, buat anggaran belanjawan - Rujuk analisis koleksi terkini bahan semasa membuat anggaran belanjawan 2. Agihan Pembelian - Agihkan wang bantuan perkapita Pusat Sumber Sekolah kepada: - Membeli buku fiksyen - Membeli buku bukan fiksyen - Membeli bahan terbitan berkala - Membeli bahan memproses buku - Membeli bahan keceriaan - Membeli harta modal - Membeli bahan bukan buku -Membeli perisian pembelajaran _l_ 3. Pemilihan dan pembelian bahan 4. Penerimaan Bahan - Lantik Jawatankuasa pemilihan dan pembelian bahan - Adakan mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan dan Pembelian Bahan - Edarkan dasar pemilihan dan pembelian bahan kepada semua ketua panitia - Sediakan analisis koleksi terkini bahan bagi tahun semasa - Ambil kira kekuatan dan kelemahan koleksi semasa membuat perancangan pembelian bahan - Sediakan anggaran perbelanjaan tahun semasa - Dapatkan senarai cadangan pembelian bahan daripada ketua-ketua panitia - Buat tempahan bahan dari pembekal terpilih - Semak borang pesanan dan buku yang diterima adalah betul dan jelas - Jika buku tersebut tidak seperti yang dikehendaki, kembalikan kepada Syarikat pembekal berkenaan - Semak kualiti bahan. Jika kualiti bahan tidak menepati kualiti yang ditetapkan kembalikan bahan tersebut kepada pembekal - Tandatangan SAP setelah kualiti dan kuantiti bahan sempurna '13 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 23. 23. i pembekal - Ambil tindakan untuk urusan pembayaran dan Stok - Failkan salinan invois bagi pembelian berkenaan untuk tindakan seterusnya - Kembalikan SAP yang ditandatangani kepada Proses Teknik Bahan Rujuk Fail Kuasa PSS - Sediakan slip kerja - Dapatkan cap perolehan dan capkan pada bahan - Cap hak milik di halaman rahsia - Menyediakan kad pinjaman - Lekatkan slip tarikh pulang - Lekatkan label nombor panggilan pada tulang buku bagi buku tebal dan kulit depan bagi buku-buku nipis Penyusunan Buku Rujuk Fail Kuasa PSS / Rujuk Kaedah penyusunan mengikut ALA Catalog/ ng Rules for Author and Title Entries, (American Library Association ) Semakan Stok Rujuk Fail Kuasa PSS Proses Pilih Buang Rujuk Fail Kuasa PSS - Asingkan buku fiksyen Bahasa Melayu daripada buku fiksyen Bahasa lnggeris - Susun buku di para paling atas dari kiri ke kanan mengikut nombor panggilan - Jika ada nombor panggilan yang sama, ikut urutan abjad nama pengarang - Buku di para dua disusun mengikut arah bertentangan dari para sebelumnya - Pastikan buku memenuhi tidak lebih daripada tiga perempat ruang para supaya memudahkan penyimpanan, pengambilan dan penambahan buku - Tangguhkan semua proses sirkulasi - Dapatkan kembali semua bahan yang belum dipulangkan - Sediakan borang analisis koleksi bahan - Jalankan proses analisis koleksi bahan dalam bulan Oktober - Failkan analisis koleksi bahan . Al - Jalankan proses pilih buang sekurang- kurangnya setahun sekali - Asingkan buku yang rosak sedikit daripada buku yang rosak teruk - Baik pulih buku yang rosak sedikit. Simpan semula buku di atas rak - Ambil tindakan pelupusan bagi buku-buku yang rosak teruk dan tidak boleh dibaiki PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 14 j
 24. 24. miana ? Skin . .urai a& . .. t. , . Pafxñ > ç x . v . ..n . .a
 25. 25. : / I r I I . I ; I ( l' i _ . x QAMzQfIN/ VIE/ VIBAC/ l DAN L/ ?Erçéij/ /VLAQL/ /VIAT
 26. 26. Program NlLAM Rujuk buku Program NILAM : Konsep dan Panduan Pelaksanaan Di Sekolah Edisi Kedua (Bahagian Teknologi Pendidikan) - Bentuk Jawatankuasa NlLAM - Sediakan diskripsi tugas - Cadangan menggunakan waktu mata pelajaran bahasa untuk aktiviti PSS : 2 waktu seminggu - GPM membantu guru kelas dalam membentuk kumpulan Rakan Pembaca (RP). Aktiviti RP dipantau oleh guru - Adakan aktiviti memperkasakan NILAM - Sediakan kertas kerja. - Sediakan jadual program - Dapatkan peruntukan kewangan - Sediakan laporan - Mengumpul dan merekod data NILAM - Memberi pengiktirafan kepada murid berdasarkan rekod bacaan - Menyediakan sijil pengiktirafan - Menghantarkan laporan ke PKG dan PSPN Literasi Maklumat Model-model Literasi Mak/ umat: 1. The Big 6 Ski/ I oleh Eisenberg M 8. Berkowitz R. 2. Information Process oleh ASLA 3. Empowering oleh Wejethunge - GPM memberi penerangan mengenai Literasi Maklumat kepada guru dan murid - Definisi maklumat - Kenal pasti maklumat yang diperlukan - Strategi mencari maklumat - Kenal pasti semua maklumat yang boleh digunakan dan memilih sumber maklumat yang terbaik - Lokasi dan capaian - Mendapatkan Sumber maklumat yang sudah dipilih dan mencari maklumat di dalamnya - Penggunaan maklumat - Membaca, mendengar dan melihat maklumat yang sudah dicari dan mengambil maklumat yang relevan - Pengumpulan maklumat - Menyusun maklumat yang sudah diambil - Penilaian - Menilai proses pencarian dan hasil maklumat yang sudah diperolehi - Wujudkan Sudut Literasi Maklumat j] 7 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 27. 27. romosi Antara promosi yang dicadangkan - Sudut NlLAM. - Pamerkan pencapaian Jauhari dan Rakan Pembaca murid - Pamerkan aktiviti-aktiviti Rakan Pembaca - Adakan acara penyampaian hadiah - Pamerkan gambar dan profil pemenang - Sudut Bahan terkini - Fotostat kulit depanl jaket buku terkini - Pamerkan bahan tersebut - Nyatakan lokasi bahan terkini tersebut - Sudut Literasi Maklumat - Sedia, cetak dan pamerkan - Sudut Informasi PSS dan isu-isu semasa - Kumpulkan maklumat berkaitan - Bahan dokumentasi - Sudut Karya Agung - Bicara dan pamerkan buku - Pilih bahan - Tentukan waktu yang sesuai - Laksanakan aktiviti - Terbitkan brosur - Cetak dan edarkan - Buletin berkala - Cetak dan edarkan bahan - Masukkan dalam Laporan Tahunan Aktiviti PSS - Mengadakan Pameran Bertema - Wujudkan sudut atau bilik pameran - Tentukan tema - Rancang aktiviti berkaitan setiap tema - Kumpul bahan seperti folio, buku skrap, poster dan yang berkaitan dengan tema - Program bersama panitia - Membantu panitia menjalankan aktiviti seperti pertandingan folio, buku skrap, model, kuiz dan lain-lain - Pertandingan lnfo-hunt/ Jejak Maklumat - Sediakan kertas kerja - Menubuhkan jawatankuasa - Mengadakan mesyuarat - Merancang dan melaksanakan program PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 18 j
 28. 28. Sediakan kertas kerja - Tubuhkan jawatankuasa - Rancang tempat yang akan dilawati (contoh: perpustakaan awam, pesta buku, PSS cemerlang, Syarikat percetakan buku/ surat khabar/ majalah, jabatan-jabatan kerajaan dan lain-lain) - Tentukan tarikh lawatan - Lengkapkan urusan surat-menyurat - Pelaksanaan lawatan - Sediakan laporan 4. Lawatan j19 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 29. 29. F/ l/L @Ms/ l PLLSATSU/ VIBEKSEKQMH
 30. 30. 9% FAIL KUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH DEFINISI FAIL KUASA Fail Kuasa merupakan satu aspek penting yang perlu dititikberatkan dalam pengurusan dan pentadbiran sesebuah pusat sumber sekolah (PSS). Fail Kuasa merupakan rekod penting tentang dasar/ polisi dan keputusan-keputusan yang diambil mengenai satu-satu prosedur PSS. Anggapan yang mengatakan bahawa Fail Kuasa itu sama dengan "Rancangan Pembangunan PSS" (Blue Print) adalah salah. Dengan itu segala perkhidmatan, proses kerja, program dan aktiviti yang dirancang dilaksanakan mengikut landasan yang ditetapkan dalam Fail Kuasa. Fail Kuasa merupakan satu rekod tentang pernyataan dasar dan keputusan yang diambil tentang satu-satu prosedur PSS. Fail Kuasa PSS harus dirangka secara kolektif oleh Ahli Jawatankuasa PSS dan perlu diubah suai dari semasa ke semasa mengikut keperluan PSS berkenaan. TUJUAN MENYEDIAKAN FAIL KUASA PSS Fail Kuasa PSS disediakan dengan tujuan: - 1. Tidak menjejaskan pengurusan PSS apabila berlaku pertukaran Guru Perpustakaan dan Media. 2. GPM baru dapat terus menyambung kerja dan tugas dengan merujuk Fail Kuasa yang disediakan. 3. Mengelak berlakunya percanggahan idea dalam proses kerja di kalangan ahli jawatankuasa dan kakitangan PSS. 4. Dapat mewujudkan satu penyelarasan dan kesinambungan dalam pengurusan dan pentadbiran PSS. Terdapat 15 bab khusus yang berkaitan dengan polisi sesebuah Pusat Sumber Sekolah dalam satu Fail Kuasa PSS. Walau bagaimanapun penambahan bab boleh dibuat mengikut keperluan semasa. Fail Kuasa PSS lazimnya disimpan dalam bentuk ring-file supaya sesuatu polisi/ prosedur itu dapat ditukar ganti tanpa menjejaskan keseluruhan isi asal sekiranya terdapat perubahan/ pindaan yang telah diluluskan. Fail Kuasa yang lengkap mempunyai tarikh kuatkuasa sesuatu prosedur itu. lni memudahkan kita mengenal pasti prosedur mana yang patut diutamakan ketika membuat penyemakan semula. Biasanya penyemakan semula Fail Kuasa dilakukan 5 tahun sekali atau mengikut keperluan. PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 31. 31. PROSEDUR PENYEDIAAN FAIL KUASA PSS Guru Perpustakaan dan Media harus bertanggungjawab merangka isi kandungan sesebuah Fail Kuasa sebelum ia dibentangkan kepada Jawatankuasa induk PSS. lni adalah kerana salah satu fungsi utama jawatankuasa tersebut adalah menentukan dasar/ polisi mengenai peraturan, pelantikan jawatankuasa, pemerolehan bahan, proses kerja dan sebagainya. Selepas mendapat persetujuan dalam mesyuarat tersebut barulah Fail Kuasa berkenaan dikuatkuasakan sepenuhnya (sila rujuk Lampiran A - Borang Penguatkuasa Fail Kuasa Mengikut Bab - gunakan kertas benNarna kuning). KANDUNGAN FAIL KUASA PSS 1. Bahagian-bahagian dalam Fail Kuasa : - Fail Kuasa PSS terdiri daripada bahagian-bahagian yang dinyatakan seperti berikut: - (a) Muka suratjudul (b) Pengenalan kepada Fail Kuasa (c) Isi kandungan Fail Kuasa (d) Kandungan dan pindaan mengikut bab 2. Susunan kandungan Fail Kuasa : - Kandungan dalam Fail Kuasa hendaklah disusun seperti berikut: - (a) Setiap bab akan dinamakan mengikut tajuk utama (b) Selepas tajuk utama akan disusun pula kandungan bab berkenaan (c) Borang berkuatkuasa bab berkenaan yang telah disahkan (d) Jika ada pindaan, borang pindaan akan disusun di akhir bab berkenaan mengikut bilangan pindaan (sila rujuk Lampiran B - gunakan kertas berwarna hijau). KANDUNGAN DALAM FAIL KUASA PSS Antara polisi PSS yang terkandung dalam fail kuasa adalah seperti berikut : Bab 1 Pengenalan Kepada Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah 1.1 Pendahuluan 1.2 Tujuan 1.3 lsi kandungan 1.4 Prosedur pindaan Bab 2 : Maklumat Pusat Sumber Sekolah 2.1 Sejarah Penubuhan PSS 2.2 Lokasi PSS (pelan) 2.3 Visi PSS 2.4 Misi PSS 2.5 Piagam PSS PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 22 j
 32. 32. 2.6 Matlamat PSS 2.7 Objektif PSS 2.8 Fungsi dan peranan PSS Bab 3 : Jawatankuasa Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah 3.1 Jawatankuasa lnduk PSS: - (b) struktur organisasi (c) senarai tugas 3.2 Jawatankuasa Kerja PSS: - (a) struktur organisasi (b) senarai tugas Bab 4 : Pengawas Pusat Sumber Sekolah 4.1 Badan Pengawas PSS (struktur organisasi) 4.2 Prosedur pemilihan Pengawas PSS: - kriteria pemilihan pakaian seragam kehadiran senarai tugas senarai semak borang kebenaran ) surat pelantikan Jêx/ gê ( ( ( ( ( ( ( (O3CDQOUQ) 4.3 Sistem Merit Pengawas PSS Bab 5 : Peraturan Pusat Sumber Sekolah 5.1 Peraturan Am 5.2 Peraturan Khusus 5.3 Peraturan Penggunaan Alat/ Ruang (Bilik) 5.4 Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Bahan / Alat Bab 6 : Pengurusan & Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah 6.1 Pengurusan Sistem Fail PSS 6.2 Rekod-rekod Penggunaan, Pinjaman & Pemulangan 6.3 Rancangan Tahunan PSS 6.4 Laporan PSS (bulanan dan tahunan) 6.5 Rancangan Pembangunan PSS 6.6 Dokumentasi '23 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 33. 33. Bab 7 : Koleksi Bahan Pusat Sumber Sekolah 7.1 Dasar pemilihan buku dan bukan buku 7.2 Prosedur pemilihan koleksi buku dan bukan buku (jenis, nisbah, bahasa dan sebagainya) 7.3 Proses pemilihan dan pemerolehan bahan / alat 7.4 Pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi PSS Bab 8 : Kewangan Pusat Sumber Sekolah 8.1 Prosedur kewangan 8.2 Punca kewangan 8.3 Anggaran Perbelanjaan 8.4 Laporan Kewangan Bab 9 : Organisasi Bahan Pusat Sumber Sekolah 9.1 Pengurusan bahan secara berpusat 9.2 Sistem Pengelasan 9.3 Proses Teknik 9.4 Pengkatalogan 9.5 Lokasi bahan 9.6 Penyusunan bahan Bab 10 : Aktiviti Pusat Sumber Sekolah 10.1 Mesyuarat / Taklimat 10.2 Kursus/ Bengkel 10.3 Pertandingan 10.4 Program Perkembangan Staf 10.5 Program Orientasi PSS 10.6 Lawatan 10.7 Gotong Royong 10.8 Pameran 10.9 Minggu PSS 10.10 Promosi PSS 10.11 Program Panitia Mata Pelajaran 10.12 Aktiviti Galak Guna PSS Bab 11 : Stok dan inventori Pusat Sumber Sekolah 11.1 Pengurusan Harta Modal (Kew. PA-2) 11.2 Penyenggaraan Harta Modal 11.3 Daftar inventori (Kew. PA-3) 11.4 Daftar Bekalan Pejabat (J3 DAN Kad Petak) PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 34. 34. 11.5 Rekod Perolehan Bahan Buku 11.6 Rekod Perolehan Bahan Bukan Buku 11.7 Rekod Perolehan Akhbar 11.8 Rekod Perolehan Majalah 11.9 Semakan stok (buku, bahan bukan buku, perabot dan peralatan) 11.10 Pelupusan 11.11 Hapuskira 11.12 Daftar Pergerakan Harta Modal dan inventori (Kew. PA-6) Bab 12 : Sirkulasi I Edaran Bahan Pusat Sumber Sekolah 12.1 Sistem sirkulasi 12.2 Keahlian 12.3 Pinjaman berkelompok Bab 13 : Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah 13.1 Jenis-jenis perkhidmatan : - (a) Peminjaman buku (b) Peminjaman buku rujukan ) Peminjaman berkelompok ) Peminjaman bahan bukan buku ) Peminjaman peralatan Peminjaman pihak luar Reprografi Koleksi soalan Rakam salin Sebaran maklumat Rekreasi Khidmat nasihat dan bimbingan Pameran Promosi dan sebagainya Q/ AAAAAA ? TVS Ico : L CD o. O V VV ^^^^ 3 ; V V V 13.2 Waktu perkhidmatan : - (a) Satu masa khas setiap kelas (b) Waktu rehat ) Waktu tengah hari (d) Waktu petang ) Hari Sabtu (f) Cuti sekolah (g) Jadual waktu Guru Perpustakaan & Media '25 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 35. 35. Bab 14 Bab 15 Automasi Pusat Sumber Sekolah 14.1 Sistem yang digunakan 14.2 Sistem keselamatan 14.3 Menu utama 14.4 (Output) 14.5 Prosedur memasukkan data 14.6 Alat Pembaca Label Kod Berpalang (Bar code) 14.7 Rangkaian (networking) 14.8 Carian maklumat 14.9 Laporan Program Bacaan (NILAM) 15.1 Konsep Program NILAM : - Latar belakang Rasional Asas pertimbangan Pendekatan Model program NlLAM Tahap program NlLAM (jauhari dan rakan pembaca) Sistem ganjaran 15.2 Strategi pelaksanaan Program NILAM : - (a) b ) ) ) ) "”(DQ. O ) ( ( ( ( ( (g) Pengenalan Pelaksanaan Bahan Peranan Pengumpulan data Contoh-contoh rekod bacaan Aktiviti NILAM - Bulan Membaca Kebangsaan (Julai), Hari Buku Sedunia (23 April), Hari Pusat Sumber Sekolah Antarabangsa (Hari lsnin minggu keempat bulan Oktober) PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 36. 36. ;iii/ xx PROSEDUR MEMBUAT PINDAAN DALAM FAIL KUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH Prosedur yang sama juga akan digunakan semasa membuat Sesuatu pindaan atau perubahan dalam Fail Kuasa. Guru Perpustakaan dan Media akan merangka pindaan/ tambahan dan membentangkannya dalam mesyuarat Jawatankuasa lnduk PSS untuk mendapatkan kelulusan. Selepas itu, barulah pindaan/ tambahan tersebut akan dikuatkuasa sepenuhnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat pindaan dalam Fail Kuasa PSS: - 1. 2. Kaji semula bahagian-bahagian yang perlu dibuat pindaan / tambahan. Guru Perpustakaan dan Media perlu menyediakan draf pindaan/ tambahan berkenaan. Draf pindaan/ tambahan tersebut hendaklah dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa lnduk PSS untuk mendapatkan kelulusan. Selepas mendapat kelulusan, Guru Perpustakaan dan Media hendaklah memasukkan pindaan tersebut dalam Borang Pindaan dan mendapatkan tandatangan untuk pengesahan (Pengetua / Guru Besar). Tarikh berkuatkuasa pindaan tersebut ialah tarikh mendapat kelulusan (tarikh mesyuarat). PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 37. 37. Lampiran A BOBANG PENQESAHAN BAB FAlL KUASA PSS KANDUNGAN DALAM BAB INI TELAH DIBENTANG DAN DIPERSETUJUI DALAM MESYUARAT AHLI JAWATANKUASAINDUK KALI KE- YANG TELAH DIADAKAN PADA Disediakan oleh; Disahkan oleh; Guru Perpustakaan dan Media Pengetua / Guru Besar Tarikh : Tarikh : PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 28 l
 38. 38. Lampiran B BORANG PINDAAN/ POLISI FAIL KUASA PSS Pindaan: Bil l Tahun: Tarikh Tarikh Ceraian Bab Dikuatkuasa Dimansuh DASAR I POLISI ASAL PINDAAN / TAMBAHAN DASARI POLISI KEPUTUSAN TERSEBUT DI ATAS TELAH DIBUAT DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH KALI I YANG TELAH DIADAKAN PADA Disediakan oleh; Disahkan oleh; Guru Perpustakaan dan Media Pengetua / Guru Besar Tarikh : Tarikh : PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 39. 39. I» l/ l/I/ lP/ Ra/ V Contoh Jadual Waktu Guru Perpustakaan dan Media Jawatankuasa lnduk Pusat Sumber Sekolah ` Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah Senarai Pekeliling yang terdapat dalam Panduan Tugas Pengurusan PSS untuk GPM Contoh Perancangan Tahunan PSS Contoh Carta Gantt Perancangan Aktiviti Tahunan PSS Contoh Perancangan Aktiviti PSS 5 Tahun Contoh Kandungan Taklimat Orientasi
 40. 40. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. n : xtmh rita. ., n cxtm. .. Lmwom 350 x mêmmcon. r vEO SEO . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . “CEO CmxcmQD “CEO &NEOQO u DEBU cmmcmwmocmh a . _.<2D. _v_<2 _madura z<o <o<m2m2 z<x5<o 24.20 I m# mmm z<m= mO<Pzmm Z<D z<wamsozma mmm& z<z<m _w<w_z<omo mo mmm& mmm& . _. mo mo mo 535.0 53.20 mO mO < Ps. wmnEm wwnin. mmm& woman. I . ..E . S2 mn. mn. mo mo m. ._. _2 21:20 535.9 mo mo mo m : z 7 x ; 2 a m s m m e m N u : ::m. _.`: ES_m: _._. _Eoxow . ::m wEmz n 23:: :. : Sozmm Saus. z<o z«x<5zammm 2:30 3.53» . _<: n<_. _. z<m_. _s_<. _ 31 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 41. 41. LAMPIRAN 2 AHLI JAWATAN KUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH l f (SETILAUNSAHA) i i ANG i? l K( &TUAPANITFA; l PERPUSTAKAAN - NILAM BAHAN BANTU - KO KURIKULUM MENGAJAR BANK soALAN - KOMPUTER PERKEMBANGAN STAF a KURIKULUM PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 32 l
 42. 42. LAMPIRAN 3 AHLI JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH SETIALISAHA GPM, i, , PERPUSTAKAAN BBM/ BBB MED” ' KOMPUTER NILAM ELEKTRONIK PEMBANTU PERPUSTAKAAN PENGAWAS PUSAT SUMBER '33 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 43. 43. LAMPIRAN 4 SENARAI SURAT PEKELILING SEBAGAI RUJUKAN DALAM PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2007, Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2005, Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah), bertarikh 18 Julai 2005 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2005 - Memantapkan Budaya Membaca di Kalangan Murid Sekolah, bertarikh 12 Mei 2005 Pindaan Pertama kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5/2002, Pemberian Bantuan Per Kapita untuk Sekolah, bertarikh 11 Februari 2004 Tambahan Pertama kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5/2002, Pemberian Bantuan Per Kapita untuk Sekolah, bertarikh 10 Februari 2004 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003, Dasar Penggunaan Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran, bertarikh 28 Julai 2003 Bahagian IV, Akta Arkib Negara 2003, (Akta 629), Larangan Terhadap Pemusnahan Rekod Awam, Perkara 25(Berkaitan Pelupusan/ Hapus Kira) Arahan Perbendaharaan, Bab C: (A. P. 299)(Berkaitan Pelupusan/ Hapus Kira) Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5/2002, Pemberian Bantuan Per Kapita untuk Sekolah, bertarikh 16 Oktober 2002 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2001, Gerakan Membaca di Sekolah-sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri, bertarikh 19 November 2001 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2000, Tahun Pusat Sumber Sekolah (PSS) 2000, bertarikh 20 April 2000 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1998, Program Membina Tabiat Membaca , bertarikh 22 Mei 1998 . Surat Kementerian Kewangan, KB 557/97/54, Pelupusan Bahan-bahan Bercetak/ Kertas Terpakai Daripada Kementerian/ Jabatan Kerajaan/ Badan Berkanun bertarikh 3 November 1993 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 34 '
 44. 44. CONTOH PERANCANGAN TAHUNAN Penambahan 1. Merancang pembelian 1. Menambah Januari- koleksi buku Proses baikpulih 1. buku-buku yang rosak. Pelupusan buku- 1. buku yang tidak boleh dibaikpulih Temuduga pemilihan pengawas perpustakaan. buku hasil cadangan panitia . Memesan buku yang bersesuaian . Memproses buku-buku baru Mengenal pasti buku- buku yang perlu dibaik pulih dan diasingkan . Membaikpulih buku- buku yang dipilih. Proses pelupusan bagi buku-buku yang tidak boleh dibaikpulih 1.Mengadakan temuduga untuk pelantikan pengawas perpustakaan 2. Mengadakan tempoh percubaan selama sebulan ' PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH koleksi buku terkini . Menarik minat warga STK menggunakan perpustakaan . Memelihara dan memulihara buku-buku lama yang masih boleh digunakan . Menarik minat warga STK membaca buku lama . Melupuskan buku-buku mengikut prosedur yang betul. . Memilih pengawas perpustakaan baru yang berkaliber Oktober Januari- Oktober Januari- Oktober Pelajar tingkatan 4 Mei dan 6 rendah
 45. 45. LAMPIRAN 5 PUSAT SUMBER SEKOLAH - Guru-guru Peruntukan 1. Buku Lihat Koleksi buku perpustakaan perpustakaan 2. Alatan Pelan di perpustakkan - Pembantu memproses tindakan bertambah perpustakaan - Pengawas perpustakaan. - Guru-guru Peruntukan 1. Buku-buku Lihat Buku-buku perpustakaan Perpustakaan lama Pelan lama - Pembantu 2. Alatan tindakan terpelihara perpustakaan memproses ~ Pengawas perpustakaan - Guru-guru 1. Buku-buku Lihat Pelupusan perpustakaan lama Pelan buku mengikut - Pembantu tindakan proses yang perpustakaan betul - Pengawas perpustakaan - Guru-guru Lihat Pemilihan perpustakaan Pelan pengawas - Pembantu tindakan perpustakaan perpustakaan yang dapat - Pengawas menjalankan perpustakaan tugas dengan baik PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 46. 46. cmmomnEma EmLmOLa msLzmcoE : mu mcmocmêê lwn. mcoxoxncoE ma& mmm. cmwmevfvzoa : mxmcmmxgoê cmn mcmocmLmê EzmmEmx : mc mcmnêñw . .cwcococaêox ma& _mxoBx cmmEnEoa : mu : mcoêoEoa mcmocêoê . mmm amang& CNBMEQOD mcmocmcmê mmm cmczcmy &Baca : mu . mwmu cmxmcmmxmñ& : mv mcmocmLoê I 4 L V smsszm: cmLEmEox Gusmao& : on OCNUCNLmE ZDIJP oz<az<amw _. _<. _ov_mw mmmêzw Eman. :KDO w<o3 Z<0Z<D<U . _.. _.Z<O <. _.M<U m Z<N= n=z<4 37 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 47. 47. ww& Emm-ot. . : wmEmmxmBm m= mm _m»mm: oE : mb : OEOEOE mw : mñxom : onêsm ñwzm mrovêsnc. vz, wñmimoê : Es. wêsmco& : mv m_Um>Cm_>_ mmm E28 wPSEOE : on mzmêmê 3 9 : onêzm : mxmmwmBp mmm : mm: mwxm_om mmm _mOEoE &smea wE: m:oE : m: mcmoêntcoê IIIIIIIIIIII L>OU O. ; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mw: , Ignasius H: 255.; g Sms. .. . ::Ba , , : ttmhmmmsn. 2% ; I mmm : agen mcsnêton : SEE : m: . .Em : mggmgêom EEmOE wEEoEoE : m: mcmwxmñE , m:mo: m:m_>_ n PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 38
 48. 48. :E020 : min mama zmmm. :mu @va _EmEE . tm mamae. _>_<. __z smu mmm : E83 m>cwm; x mmm. E959& cmmcmwxmxya : Sons : mc Emo . mwcmcmcoê mmm : mmcmêmx atow _Eva : mu E959& . .Kesamaan . cmcsmcmnEma cmmcmmxmñg w_w__mcm mtow : Scam. cmxm= uo>cmê wwn. cmumEvfvtoa : mmcmu mcspzEmn : maav. :mxcmicmê wwn. :mamanya : oEm>c_ : mc xoñ cmxmEmm mmmB : mxmcmmxsmê a D 39 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 49. 49. :: E38 : m:: ooo: :m. .mV_m: _:m: EmEm m# : m_E: .:m: mwmEmm E28: h 2.415513. : m:m. _m_m: mHmE : EO . m : mmxmwgêmm mmêmmcmm . v : m`_m. _m_m8E mE: mn_ __V_m» . m : mmxEwEEma v: ,< . N . mmm wm: m_m>: mn_ . e : au- : m:m: :mmLmEEEma : m: : Qm : mxmEmw . mxovE : m: : m:: V_m : m_. m:mV_ _mVEox . :m_m_mE : m:m: _mxgox . : x:: _mVêox : mm: m:E: m : m:m: V__: V_m~ mawa& . : m: : m__m: Emn_ . . :m: m: : mmLmEEEmE : _E: V__m: :m: :Bm : mxmEom = _>= V_m : mV_m: mm: mê . n : m2 : m: _mmm: mw V_m. _:: w EVzmcmE . _m: :V_m : $99. _mxoñx . ::E352 . m . E:E: :mVEE: : mcm: _mmm: mw : :m: : _mmmema : m_m_mE wEmEV : mV_m_uo>: m2 . m : mmom: V_o: :o: _mxm_oV_ _mmm: mw : Em mumeLmo : mm: m:E: w : VE: Eacsmcoê . v . :m: m.. m_m: mam. : mzEma EVzmcmE : mia: :mVEE: _mmm: mm . m_m_oa : mm: _wVêox _: :E: m:m_>_ . m : mVEE: :VE: :mmg: m# CGEN_C_Q : VE: :m: m_: :moco: :VE: :mem: Vzcxm: memo& . m . Ev : m:m_: _mamocoê : moco: : mSmVE : mVE: :m: :QWVE : VE: :m: m: 5.29. : mm: _:Emm e H z<z<m _wVmêx z«z_m2m_: .< Hzêzñmêmm: NocN 2314H 45:. . mw: _. _._>_. _.v_< z<oz<oz<xmm IOHZOU : sm PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 50. 50. oma : mm: m»mV_ : m:E: m . soasez : mtcmEmz mummtmm mêmwmrmv. : mmxmwwirmm v: .< . m mmm v= ,< . m mmm wm: m_m>: mm . w : mmxmmmirmm wmêmmcmm . m : mmxm: w:m. _om V= ,< . N mmm mm: m_m>: mm e : mmmm. m:m: mm : :m . : m:mm V__: V_m. _. wmwoLm w: wl_: v_ . : mmcmomx m: o>o. _ mcomow . _mmmimm : mmom: m: m:m_ . :mEm_mm mmxmmém: . : mE: _V_mE : m: : mmtwomx . m . N m: m:. _ . ::m : :m: m mVEBoH V_m, m : m: : mVEEm m: m:m_ . _` . :_m_ : Em: mmm: .: :m mmm: : : mVEmEEmE : mE: m: m> : mmxmwgêma mmammcm: mummmx : mmm. m:m: mm : :m : mñEmê . m . :m: _:m_ : mEm: :m6: m: m> v : mmmxmcc. : m: e : mHmxmEm. mmêmmcm: mmmmmx : m:mm V__: V_o. _. mmmEm : m.__: mEmv_ : :m : mV__. _m: mm: :mm: mE . N . v : EmxmEh : m: e : mSmxmEm. Em: :mmxmwwêurmm wmêmmcm: mmmamx : mmxmHwEEma : mzmmcmmcm: : m: : VE: V__: V_m: wmwo. : : m._: mEmV_ _mxm: m: : m: : mcmm. E23: . F uz<: _.r<. _ z<o z<oz<mzmxmmm . O . mmm : mVE_8m: EmE m: o>o: :: o:: E23( . m Emm: :. : mmom: mcm: : VEE: : mEm_mv mmxwucm. :mxmmmmcmê . v . :m: m:Em: :mE: _V_mE : m:E: w _mmm: om : mmmzêmmmz mmm: :m: m. _m: :mm_ : mx: mV_m: m_mE . .: mm: :mm: m: : m: : m_m: wmwmx EV__m: mE m: m:: .: :m : :w: w : m: _m: m:m: :m: mE . : wmmimm : mmomm : :gm : m: mVEEmm. :mm . cmVEEm m: m:m_ _v : m:m: Em: : mmom: mcm: : : mV_m_um>: mê e H z«_mmomV_ z<: ._<v= N_m z<z:0z<m_2m: .m 41 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 51. 51. .N_3V__ : m: : m._mEmm : Sim _: _m_mE mñomovzmcm _moêêm . :mmm: m:m: mm . v . cmmxmymêbmm mmm< : mVEEm : m:mm_ _m : :mm : VEm : mEEmm m: m:m E : mxm: :mm: mE : mLEmEmx . m : :mm : VEm : mBEmm : mxmvmmcmê . mvco: mmm mm`_m_m>: mm : m._m. .m_m: ENC: mzEmm . :m: mm: _2 : m:: mE_Emm : mami mmmarm: :mmxmmmêvmm : m: : :_m: E:m: :mmoêmm . N E_m_mE : VE: _m: mm: m_>_ : mm: m»mV_ : m:E: m v: .< : :mm : VEm _m: om: oê Em e Em E_m_mE : VE: :mV__m: mV: m:EmE . _` n _mozomm z<o . _.<_>_3:v_<ê _m<mmE. _ . : mEmEm : VE: mmm: :ooçmm : mxmñmêmê . m . :V_: m : m:mm_ . :mm: mmm: m_m>: mm : mm _m: m:mm : mVEvcmnrm: :mm: m: VEE: :mm: m»mx : VE: :m: m: mmm: :mV_VEmmEo_>_ . v : m:E: m : mxmEmm . mmummQ mEmEmO : m: Emofmêm : mxmgmmcmê : mm: m: : m__: m:m: _mmEVEm Emwmm : mxmcmmxmñê . m _mV_m: Emm Amsmêmmmo : m: : msmmcom mmoo< o__: :m : SEO: O<mO : m: m: m:omm : mocmê : mmV_m: m:Emm _m : m_mmEoEmm: mm : VE: Ema . :mxm: mmV_m_mE _mm: 2.4.: Omzm O<mO . :maêmwmm : m_mV_m: mm : mxmmmmcmê . :mm: m»mV_ Lm: E:m : mmxmmmêmm : mmtmm : mx . .mmm mEmm mm3mm: mm . v : oommm EmEm , m: m> mmmm Emmmmm : mV__: :mmm: mE Omzm : mm: m:E: m : mmxmwmêrmm VE< . m ^z<d mmaêmwmm mêomcs: :mmmmkmmomcmm Emmmmm : mEmEox : m:: mmm mm: m_m>: mm . m : m_mV_m: mm EmEm . :mxm: :mm: mE : m_mmEoEmm: m: v : mV_m: :mm: m_>_ : m:_: :m: :mm e : m_mm_. :oEmm: mm . :: Emm : mxmñmêmê e H_m<. _:VE_m z<o z<_m<2o5<ozmn_ . a PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 42
 52. 52. mom: EmE : mxm_mm : m:mm: :< . v . ::x : mv : EmEma m: __mw: :mx : mv Eêxm _: _m_mE m_vm: o_x_w: m _woEoE . m E_w3E. _m: :mEEmm . m : mmxmwmirmn. Em: :x: : : mv _v : :mm : x:m : m._mEmn_ m: m:m : mmwxtmama : mx: .=: _v Emm : x:m_ : Emêmq : mxmvmmcmê . m 3x: : : mEEmm . N . :m3mm: _E : m:: aE_Ema r cmvmxmcF _: _m_mE mmnx : mm: m:Emx: ma : m_m_mn_ _mmEmto m: m:: v_ . r : mv : m:mv: Emx : mx_m: mx: m:Em_>_ . _` H _moêomm z<o 22352 _m<m_m. _._. _ . m . m:w: :x : mmgmmcma : mv : m:___a : m:m: -:m: m: am: vmEQ : mEm. _:_: :: Swa : mxmvmmcmê . N : mHmxmEF : mv . PmoñmEm . ::Em . xêm : mxm: :mm: ms_ . r : EmxmEH : mmm: .mvcmv mtmm xmwo: :mv mcm: : 3x: : : mmxmwwñrmm vmvx . m : m:mmmm: ma : mamxmomx : mxwmxmscmê . mv: ov sama . N 3v_>_v: _ : mmxmewsnrmn. :v_>_v: _ : mv : mv xoaEo_mx: m: : mEmEa Emma v= ,< xoaEo_mx: m: : mEmEE . r _3_m_mE : x:: :mEm. _:_a : mx: mxm: _:m_>_ e u_m<:3xm__w z<o z<_w<2oh: <ozm_: .o . :m: m»mxm: w:amx : E: : mxvmxmscmr: x: m:: cmmxm_. w3a: ma wmêmmcma mvmawx x_Emvmx< : mmxm. `w: a:mm : mv Em»< : mmxm: .m: a:mn_ mx : m._m_m: :: Emm : mwmsmx : mxmvmmcmê . m 45 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 53. 53. :mmxmE3mmm mmêmmcm: :mEvEx _3_m_m: : : x:: :m: m: : __: m x_m: :mv xoE : mxmcmw : Szxm : mxmvmmcmê . :mx3..3: 3x: : : mmcmv mmm : mEmEm 3x: : : m:m: :mm: m:E3m : mmmv : x:: :m: m: xExm: wmwem . :o: o:mE xoE : mxmcmm . w . mvEmm m: ::3m : mm3m : mv Om_m : m:m: :mm: m:__3.: ma Bm: :mmwxvomom Evo. : : mv 53 mEmm m: mw3 : mv : mm: m:__m: mm N : _:m_ 3x: : : m:m: _mxmxox m: _:EmE . m Em_3x: _m . m . ::: m:m: mmvmw : ::mmw EoEEm . m Em: :mymxmê : m:m: am: :mxmm: r : m3: ooow : mmxmE3m: mm xExmw wmwem . v : mmmv 3:m: :mmmmm : m:mx: m am: :mx: _mm_v mcm> 3:30 : m:o: o:: ._ma : mmwxmmmm m3xo. . : m:m_m_ma mm: : : m:m: ::m: mmm 3x: : : m__m: :mm . m : mx: ._: : 3x: : : m:m: Exmxox m: _:: m_>_ . N 3x: : mm: m_m>: mm : m:m_m_mm Em: : mzEmm m# : m:m: _mmmomE : m:m_o: ma : m_oxmw : mxo 3x: : : m:___: :mm . N : mmmv : mkmx: cmx: : : mv : mmxc : SEE: :m: _:vm: :mm : mm: mo: mmm . r : x:: :m: m: _mxmxox : mm: _:: mm e H z<I<m _mxmzox 25252:: . ::3m-3:3m mvmmwx mmm : :mom : mxm_vm>: m_>_ . m : mE: _xm_>_ _mmmñ . xm>: m:: m_. : mmx3m : mvmmcmê . m mgmmcmm : mv mom: :m: :mmm3:< . m : mE3_xm_>_ _mmmaj . ::E: ::: m: : mmEmm : mv m: __mw:3mx @: m:m: 3:: : . .m: :__xm: . . m : mm: _:: :_m : :D _: _m_o: : : Em: :mmEmm . v PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 54. 54. maem: m: ::3m : mm3m . :o. .xm: ::ox : mm: m:: ::m : mv om. : mEmmm: mm3 m: mmN : mmomm xov: om mmm x2 mmm mm: m_m>: mm m_: _:mm mBmx : mmxmE3mmm vxv< : mmomm xov: om x2 mmm mm: m_m>: mm . :m_m= :mm . m : mwmsm: .m . :m: _:mEmx . ::a : mzmneam . w : m:m: _mm_: x:E : mv : m_3mE3m: mm . m mvEmm : m:: :3m mm: : : m:m: x_: x2 mmmo: : mxmcmm . N 3x: : : mx3: : m:m: :mv 3x: : xExm: mmmo: : m: m:3v_ e Em_3x: _m . m : mmtmomvx . v : m:m: :m_: m::3m: om : mv : mm: _:Emm . m . ::mmm : mm_vm>: mm : mv : m__m: :mm . N : mmcmocmmm e . v : mmxmcc. :mv e : mmxmcc. 3:m: :mmxm: m:m: mm mmzmmcmm mvmmmx : mmxm: m3m: mm cm= mvmmcmm : mv : x:: :m: m: xExm: memo: : : m:_: mEmx _mxm: m: : mv : m:_: m_ m3m:3vx . m . :m: m_m_om mm& mvEmm 3x3m : mx3m : m:mm : mv 3x3m x_: xm. _. mmmo: m mxmcmm . N : m:m. _m_mm mmm: : mzEmm __xm» mvmmmx 3x: : : mx3: : m:m: :mv 3x: : xExm: mmmo: : : m:_: m:mx : mv : m3:m: .mm: mm _: m:Ems_ . r HZ<I_. _.<. _ z<n_ z<oz<m2mxmmm . : mmomm xov: om _v mmm : :m: : : m:mv3Emx : mv : mmomm xB: : m: m:mmm: m : mxmmxmmms. . Emm: mvEmm m: ::3m : mms: :mam: _v : m:m_mm: c:om : mv : mmmmmm : mm: :mmx x3.. :3 : m:m. _m_mm mmm: : mzEmm _mxm_ox : mx: mm: m:m: : m: m3: : :mm : mxv: ._3»m2 . :_Emx: :m_oxom mvm m_vmm m: m> : mmomm xov: om : mmmsmx : m:_m_. :m: ._m: mom: :m_>_ : oN : mv : mmomm xov: om : mxm_vm>: m_>_ e H z«mmomx z<o . _<v= N_m z<z3oz<m2mm . m Q 4 7 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 55. 55. :: Sagom E23 ooom cmxzzongv mcm> cmcmnEmu 3.3 : mcmêma cmE: :. H zésmmomx Z<D . .Emm z<zaoz<mzmm . : mmmcmña #mEvEx 5:29: .2.5 . asma : :za ama xQm cmxwêom Ezzm cmxmvmmcmê . : mx3:: :gan cmmcmu m& : mEEEa 3x3m cmnwE cmmcou _2.5 cmcmn V229 momok. . o: :mp2: _mamocmE : mmcwv : gwx: :mx3m 3x3m : mv cgwxc 3x3m 5.29. : mmEaEoa : mxmEmm : Sim : mxmummcoê _mozomm Z<D . _.<2D. _v_<ê @Ema: . _mñazmñ z<o z<_m<2o5<ozmn_ . . :_m_@mo : mxmctmm mcmtmEmo ww& : mmczucmtmn. _mcmcmEmê E29 me& : mBxmWcmBxmm cmmxmñsarma mx : wamaa. cmxmvmmcmê . . :_m_ SEE mama : Em mmm& cmx: m_m. .coE : EB mcm> : mmxmywsñrma wmsmmcwa sama? . : mmmêcmcmm : :w : mnEmê . . cmcês HmEE ; EB mcm> v : mumxmcñ cmn e cmwmxmcF mmêmmcma mcmawx : m:mm xExm& e uz<z<m _wxmzox zéqzñzma . momok. cmEmEox _sm cmxcmromscmmcmê . v PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 56. 56. asamamm amsa oom; amxsamañ mam> cmamarama sxsa amamaoama ammxmamsqama mmêmmama HmaaaEx _s_m_mE sxsa : :sa x_ma ama xoam amxmramm Eêxm amxmummamê . amxisa sxsa ammamv Ev amEm. _a_a sxsa amamaa ammamm sxsa amama xExma. wmwoan. . S# amaw_a _mamoamE ammamm am>mxc amxsa sxsa amu am>mxc sxsa _wxmñx amma_aEmn_ ammwmamamvvammmz amxmaamn. mamzmramo mmm. ammañamtmn. _mamamEmE am_ma mam> am_oxmw-am_oxmm ammxmamsaama mx CEWEQ amxmammamê . . :_m_ asama mama Exm wmmsa amxam_m. _amE amma mam> ammxmamsaama mmêmmama mmmamx ammmamamamm : :w : macam: . . ama_am_ umEm. . am_ma mam> v amamxmac. ama F amamxmac. mmasmmama mvmamx amamm x_axm. _. wmwoan. amaamEmvx : :aw amxamammsammamê . . v amamxmac. amu e amamxmac. sama ammxmamsaama mm»mmama mvmamx ammxmawsqama amamvammama amu sxsa amama xExma mmwo& amaamEmx _mxmama ama amazm. msmasx m . sxsm amxsm amamm amu sxsm x_axma. wmmoan. _mxmamm _s_m_mE amam. _m_ma mamE mEama msamx mvmamx sxsa amxsa amama ama sxsa x_axma mmmoa amaamEmx amu amsamammama _amaEmê . _. H z<z<m _mxmsox z«z_ms_ma . < . _` H z<: :<s z<a zvmzvmzmxmmmaa mm 49 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
 57. 57. 50 . ammmmamamvsammmz Hmxmaamn. mamamaamo wwn. ammEaamtma _mamamEmE am_ma mam> am_oxmw-am_oxmw ammxmawsaama mx amamêm. amxmammams. . . s_m_ : sama mama . Exm wmmsa : GVESNEGE am_ma mam> ammxmamsaama mmêmmama mamamx ammmamamamn. :aw _amaEmE . .ama= m_ . .mEmu am_ma mam> v amamxmac. ama w amamxmaa. . wmêmmama mamamx amamm xExmh mmwoaa amaamêmv. _Em amxamammsammamê . .v amamxmaz. ama r amumxmaF sama ammxmawsaama mmsmmama mamamx ammxmumsaama amamaammama ama sxsa amama x_axma mmmoaa amaamEmx _mxmama ama ama= m_ msmasvx . .sxsm amxsm. amamm ama sxsm x_axm. _. mmmoaa _mxmamm _s_m_mE amam. _m_ma mamE mEama mBmx mamamx sxsa amxsa amama ama sxsa x_axma mmmoaa amaamaamx ama amsamammama amaaamê . _` H z<I_. _.<. _ z<a z<oz<m2mxmma . m PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH z«_mmom_x Z<D ? x_ma z<zsmz<m2ma . m
 58. 58. LAMPIRAN 8 CONTOH KANDUNGAN TAKLIMAT ORIENTASI Latar belakang PSS Organisasi Jawatankuasa Induk , Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa NILAM dan Jawatankuasa Pengawas PSS Pelan lokasi PSS dan rangkaian Perkhidmatan - Waktu perkhidmatan - Jenis-jenis perkhidmatan Peraturan PSS - Peraturan penggunaan - Peraturan peminjaman Koleksi PSS Aktiviti-aktiviti [51 PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

×