Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Увото е константно активен орган. Тоасобира звуци, односно звучни бранови иги претвора во информации кои мозокот     ...
Механичките осцилирања што сешират во еластична средина – тврда,течна или гасовита – и се восприема   со органите за сл...
Физиката која ги изучува звучнитебранови се вика акустика. Акустикатаги изучува и оние механички бранови кои не ги прима ч...
Најчесто звукот го восприемаме  преку воздухот. Кога се создаваат  звучните бранови (звучниот извор   осцилира) воздух...
Во поширока смисла под звучни  бранови се разбира ширењето на еластични осцилирања, во било којасредина, што е способна ...
За да може звукот да биде восприемен    од човековото уво, неопходно е, неговиот интензитет да не е помал од  некоја ...
Единица за интензитетот во SI  системот на мерки е ват на метар   квадратен (W/m2 ).  За да може    звукот да бид...
Увото на човекот е способно да прима     звуци во широк дијапазон на  изнтензитет. При фреквенција 0д1000 Hz границ...
Увото на човекот е слабо осетлив апарат  во однос на промената на интензитетот на звучните бранови што ги прима. Така  ...
Звучните бранови во дадена средина  се движат со определена брзина. Брзината на ширењето на звукот во    еластична ...
-брзина на звучните бранови во  цврсти средини се пресметува по             равенката :E – Јунгов модел на е...
-брзина  на звучните бранови во               средини:K – волуменски модул наеластичноста или модул накомп...
-брзина  на звучните бранови во гасни               средини:p – притисок на гасот;r – густина на гасот;γ – ...
генерирање на звучни бранови кај човекот весна
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

генерирање на звучни бранови кај човекот весна

:))

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

генерирање на звучни бранови кај човекот весна

 1. 1. Увото е константно активен орган. Тоасобира звуци, односно звучни бранови иги претвора во информации кои мозокот може да ги интерпретира.
 2. 2. Механичките осцилирања што сешират во еластична средина – тврда,течна или гасовита – и се восприема со органите за слух или други апарати, се викаат звучни бранови.
 3. 3. Физиката која ги изучува звучнитебранови се вика акустика. Акустикатаги изучува и оние механички бранови кои не ги прима човековото уво. Кон нив припаѓаат инфразвуците и ултразвуците. Инфразвуци се звучни бранови на кои фреквенцијата им е помала од 16 Hz, што непрекинато го следат човекот во неговиот секојдневен живот. Ултразвук е звук чија фреквенција е поголема од горната граница на чувствителноста на човековото уво. Таа граница е 20 000 Hz. Ултразвуците се добиваат во фреквентното подрачје од 20 до 50 000 Hz.
 4. 4. Најчесто звукот го восприемаме преку воздухот. Кога се создаваат звучните бранови (звучниот извор осцилира) воздухот си ја менувагустината и притисокот во местата во кои стигнува звучниот бран. Тоа овозможува ширење на лонгитудинален бран низ воздухот. Кога не би постоел воздух меѓузвучниот извор и увото, звук не може да се слуша.
 5. 5. Во поширока смисла под звучни бранови се разбира ширењето на еластични осцилирања, во било којасредина, што е способна да се збива. При звучните осцилирања секоја честица на средината, останува на едно исто место, вршејќи осцилаторни движења околу својата рамнотежна положба.
 6. 6. За да може звукот да биде восприемен од човековото уво, неопходно е, неговиот интензитет да не е помал од некоја минимална вредност, што севика праг на слушањето. Интензитетот на звукот е величина што е бројно еднаква на енергијата што ја пренесува звучниот бран за време од една секунда, низ површина од еден метар квадратен, што е нормална на правецот на ширењето на бранот.
 7. 7. Единица за интензитетот во SI системот на мерки е ват на метар квадратен (W/m2 ).  За да може звукот да биде восприемен од човековото уво, неопходно е,неговиот интензитет да не е помал од некоја минимална вредност, што се вика праг на слушањето. Интензитетот на звукот е величина што е бројно еднаква на енергијата што ја пренесува звучниот бран завреме од една секунда, низ површина од еден метар квадратен, што е нормална на правецот на ширењето на бранот.
 8. 8. Увото на човекот е способно да прима звуци во широк дијапазон на изнтензитет. При фреквенција 0д1000 Hz границите на тој дијапазон се IW/m (праг на слушањето) и W/m (праг на болното слушање), кога приемот на звукот се уште не е следен со болка. Поголемитеинтензитети предизвикуваат осети со болка. Прагот на слушањето (прагот на чујноста) , како и прагот на болното слушшање зависат од честотата на звучните бранови. Поголемите интензитети на звучните бранови од прагот на болното слушање се опасни за увото.
 9. 9. Увото на човекот е слабо осетлив апарат во однос на промената на интензитетот на звучните бранови што ги прима. Така на пример, ако интензитетот на бранотпорасне два пати, тогаш увото осеќа како да тој интензитет е само малку поголем од првиот. Субјективниот осет на интензитетот на звукот се вика гласност. Како особеност за приемот на звуците е следново: Ако интензитетот на звучните бранови расте како геометриска прогресија, тогаш гласноста расте како аритметичка прогресија. Гласноста назвукот L приближно е пропорционална сологаритмот од интензитетите на звучните бранови:
 10. 10. Звучните бранови во дадена средина се движат со определена брзина. Брзината на ширењето на звукот во еластична средина зависи од еластичните својства и густината на средината. Брзината на звукот во течностите е поголема отколку вогасовите, а во тврдите тела обично е поголема отколку во течностите.
 11. 11. -брзина на звучните бранови во цврсти средини се пресметува по равенката :E – Јунгов модел на еластичноста;r – густина на средината
 12. 12. -брзина на звучните бранови во средини:K – волуменски модул наеластичноста или модул накомпресија (стисливост) на точноста;ρ- густина на течноста;
 13. 13. -брзина на звучните бранови во гасни средини:p – притисок на гасот;r – густина на гасот;γ – Пуасонова константа;

×