Автореферат на дипломна работа-Филип Колов

F
Filip KolovTrainee en ERA Publishing
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
Катедра „Теория и история на журналистиката”
Филип Ангелов Колов
Тенденции в развитието на пазара на електронни книги и
маркетингови комуникации за стимулиране на продажбите
АВТОРЕФЕРАТ
на дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“
Научен ръководител:
проф. дсн Петранка Филева
София
2015
2
Постоянните промени, обновяване и иновации в информационните
технологии и в производството и разпространението на книги изискват
нови проучвания. Електронните книги са част от технологичните иновации
и изследването им както от технологична, така и от медийна и
маркетингова гледна точка е актуално.
Обектът на изследването е влиянието на новите технологии върху
книгоиздателския процес. Предмет на проучването са тенденциите на
пазара на електронната книга в условията на медийна конвергенция.
Целите са да се представи състоянието на пазара на електронни книги
според последните проучвания, да се определи дали има ръст или спад в
търсенето и предлагането в някои европейски страни, САЩ и България, да
се анализира влиянието на медийната конвергенция върху
книгоиздателската индустрия, да се представят последните иновации в
технологиите и маркетинга.
Първа глава е „Медийните пазари в условия на конвергенция.
Четирите задачи в нея включват: дефиниране медийните пазари в условия
на конвергенция с определяне структурната им характеристика, посочване
особеностите на пазарите в книгоиздателския бизнес, представяне как
медийната конвергенция влияе върху книгоиздателската индустрия,
дефиниране понятието електронна книга с представяне на актуална
информация за продажбите на електронни книги в развитите страни.
Втората глава конкретизира темата за пазара на електронни книги и е
озаглавена „Тенденции в електронното публикуване и в пазара на
електронни книги“. Първа задача по нея е да се представят актуалните
иновации в издаването и предлагането на електронни книги. Втората е да
се посочат очакваните промени в бизнес модела на издателската дейност.
Третата е да се очертаят новите възможности и предизвикателства пред
издателите от гледна точка на маркетинга на електронни книги. Четвъртата
3
задача е да се посочат най-използваните канали за интерактивно
включване на читателите.
Трета глава проучва темата за развитието на пазара на електронни
книги от страна на маркетинга. Тя е озаглавена „Маркетингова
комуникация за стимулиране на четенето на електронни книги“.
Поставените задачи са пет. Първа задача е да се дефинират инструментите
за интегрирана маркетингова комуникация. Втора задача е да се дефинира
понятието „комуникационен микс“, да се посочат неговите характеристики
и приложения. Трета задача е да се анализират уебсайтовете на
издателствата като комуникационни канали. Четвърта задача е да се
посочат модели електронни четци с техните характеристики, предложения
за създаването на електронни книги, за алтернативни методи за
разпространение, за стимулирането и подпомагането на четенето. Петата
задача е да се представят най-разпространените модели електронни четци,
които се предлагат на пазара в България с новите им характеристики и
приложения и да се анализира проучване върху читателските навици, за да
се определи какво е търсенето и предлагането на електронни книги в
страната.
Използваните източници за проучването са от периода 1999-2015 г.
Хипотеза на изследването е, че има тенденция към задълбочаване на
медийната конвергенция в книгоиздателски аспект, увеличаване на
монополизирането на издателската индустрия, увеличаване на
зависимостта на книгоиздателския бизнес от новите технологии. Тезата на
изследването е, че новите онлайн маркетингови комуникации имат
потенциал да увеличават търсенето и предлагането на електронни книги.
В изследването се доказва тезата за увеличаването на
монополизацията в медийния сектор, включително книгоиздателския.
Особено силна е тази тенденция в САЩ, където се намалява броя на
големите издателски компании. Типичен пример за тази тенденция е
4
включването на „Рандъм Хаус“, най-голямото търговско издателство в
света, в структурите на медийния гигант „Бертелсман“, сливането с
издателство Пингуин.
В световен мащаб, по последни данни на световният доклад на
„Форестър“ за електронни книги, САЩ са все още най-големият книжен
пазар в света, следван в класацията от Китай. Чак след тях следват
Германия, Япония, Франция и Великобритания. Най-големите шест пазари
на книги събрани заедно заемат около 60% от стойността на световния
пазар на книги. САЩ заемат 26%, Китай-12%, Германия-8%, Япония-7%,
Франция-4%, Великобритания-3% и остават около 39% от пазара за
другите страни.
Доказва се и тезата за увеличаване на търсенето и предлагането на
електронни книги. Глобалният пазар на електронни книги е на стойност
14,5 милиарда долара и прогнозата е за нарастване до 17 милиарда долара
до 2017 г. Увеличено е потреблението на електронни книги в САЩ и
Великобритания, което намалява разликите в загубите от намаленото
потребление на печатни книги. Докато във Франция и Германия има
умерен спад на продажбите на книги, то в Испания, Италия, Гърция и
Швеция той е значителен. Забелязва се тенденция към сливане на големи
книготърговски компании и доминиране на английския език в
книгоиздаването и книготърговията в сектора на електронните книги.
В България ситуацията е по-различна. Според изследването
„Читателски практики в България 2014“ 5% от българите не са прочели
нито една книга през живота си, 12% са прочели до 10 книги, 16 % до 100
книги, 14%- повече от 500. 36% четат книги поне няколко пъти седмично.
На въпроса „Как четете обикновено?“ 67% са отговорили „Предимно на
хартия“, 13% - „Предимно на електронен носител“, 20% „Почти/не чета“.
Сред четящите предимно на електронен носител 59% четат
преобладаващо на компютър, 24% четат преобладаващо на таблет или
5
смартфон, 14% четат преобладаващо на електронен четец, 3% слушат
предимно аудио-книги. Изследването показва, че броят на потребителите,
които предпочитат електронните четци е пренебрежително малък.
Предлагането на електронни четци е значително по-голямо от търсенето.
По-голямата част от читателите предпочитат печатните издания. По-
голямата част от четящите на електронен носител използват компютър.
Пиратството също допринася за малкия брой читатели на електронни
книги.
Търсенето и предлагането на електронни книги може да бъде
повишено посредством новите онлайн маркетингови комуникации.
Социалните мрежи, блоговете и уебсайтовете на издателствата са среда за
онлайн комуникация между потребители и производители на електронни
четци, между автори на книги и читатели, между книготърговци и
потребители. Публикуването на актуална информация в профилите на
издателствата, авторите, производителите или разпространителите на
електронни книги и директната връзка с потребителите довежда до по-
засилен интерес и повишава тяхното доверие. Предлагането на електронни
книги в уебсайтовете на производителите не се свежда само до намалената
цена на четците. Изчерпателната и пълната информация за всеки модел
четец с неговите предимства е от важно значение за избора на потребителя.
Подпомагането и стимулирането на четенето чрез технологични иновации
на новите модели електронни четци, представено по подходящ начин в
уебсайтове на производителите, също би повлияло на увеличаването на
предлагането и търсенето на електронни книги.
6
смартфон, 14% четат преобладаващо на електронен четец, 3% слушат
предимно аудио-книги. Изследването показва, че броят на потребителите,
които предпочитат електронните четци е пренебрежително малък.
Предлагането на електронни четци е значително по-голямо от търсенето.
По-голямата част от читателите предпочитат печатните издания. По-
голямата част от четящите на електронен носител използват компютър.
Пиратството също допринася за малкия брой читатели на електронни
книги.
Търсенето и предлагането на електронни книги може да бъде
повишено посредством новите онлайн маркетингови комуникации.
Социалните мрежи, блоговете и уебсайтовете на издателствата са среда за
онлайн комуникация между потребители и производители на електронни
четци, между автори на книги и читатели, между книготърговци и
потребители. Публикуването на актуална информация в профилите на
издателствата, авторите, производителите или разпространителите на
електронни книги и директната връзка с потребителите довежда до по-
засилен интерес и повишава тяхното доверие. Предлагането на електронни
книги в уебсайтовете на производителите не се свежда само до намалената
цена на четците. Изчерпателната и пълната информация за всеки модел
четец с неговите предимства е от важно значение за избора на потребителя.
Подпомагането и стимулирането на четенето чрез технологични иновации
на новите модели електронни четци, представено по подходящ начин в
уебсайтове на производителите, също би повлияло на увеличаването на
предлагането и търсенето на електронни книги.
6

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

Материал судлалын шинжлэх ухаан, түүний судлах зүйлМатериал судлалын шинжлэх ухаан, түүний судлах зүйл
Материал судлалын шинжлэх ухаан, түүний судлах зүйл
Хотгойд Шанж Болдбаатар Ууганбаяр885 vistas
ам дөрвөлжин цаастай ажиллаж сургах г. түмээам дөрвөлжин цаастай ажиллаж сургах г. түмээ
ам дөрвөлжин цаастай ажиллаж сургах г. түмээ
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар10.3K vistas
A história do ziperA história do ziper
A história do ziper
museandoideias5.2K vistas
Expozitie virtualaExpozitie virtuala
Expozitie virtuala
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"2.7K vistas
TselindrTselindr
Tselindr
Munguuzb6K vistas
нот цахим үзүүлэннот цахим үзүүлэн
нот цахим үзүүлэн
Tsekeel Tsekee6.3K vistas
екологија,водаекологија,вода
екологија,вода
Розе Симоновска831 vistas
өнгө өнгө
өнгө
azpurev29.1K vistas
Gradba na srceGradba na srce
Gradba na srce
Nela Najdoska6.2K vistas
Toirog, dugui, tsagiragToirog, dugui, tsagirag
Toirog, dugui, tsagirag
Munguuzb9.9K vistas
салхи ба даралт 4салхи ба даралт 4
салхи ба даралт 4
Baterdene Solongo20.2K vistas
IltgelIltgel
Iltgel
Enkhbold12118K vistas
бага тархи1бага тархи1
бага тархи1
Oyuka Oyu7.8K vistas
Shimt bodisiin dutal lecture 5Shimt bodisiin dutal lecture 5
Shimt bodisiin dutal lecture 5
bulgaaubuns1.6K vistas

Destacado(10)

Financial Institutions SeminarFinancial Institutions Seminar
Financial Institutions Seminar
Ivaylo_Ivanov244 vistas
Bank on the Cloud!Bank on the Cloud!
Bank on the Cloud!
Obreten Obretenov381 vistas
Банкови карти и услуги Банкови карти и услуги
Банкови карти и услуги
Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе1.3K vistas
Дипломна работа на Мария КостадиноваДипломна работа на Мария Костадинова
Дипломна работа на Мария Костадинова
Мария Костадинова4.4K vistas
презентацияпрезентация
презентация
Tsvetelina Pancheva21.1K vistas
Retail’s Digital TransformationRetail’s Digital Transformation
Retail’s Digital Transformation
removed_98c8d4827eb0208c4db118838b8f601021.6K vistas
Digital globalization: The new era of global flowsDigital globalization: The new era of global flows
Digital globalization: The new era of global flows
McKinsey & Company615.4K vistas

Автореферат на дипломна работа-Филип Колов

  • 1. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ Катедра „Теория и история на журналистиката” Филип Ангелов Колов Тенденции в развитието на пазара на електронни книги и маркетингови комуникации за стимулиране на продажбите АВТОРЕФЕРАТ на дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ Научен ръководител: проф. дсн Петранка Филева
  • 3. Постоянните промени, обновяване и иновации в информационните технологии и в производството и разпространението на книги изискват нови проучвания. Електронните книги са част от технологичните иновации и изследването им както от технологична, така и от медийна и маркетингова гледна точка е актуално. Обектът на изследването е влиянието на новите технологии върху книгоиздателския процес. Предмет на проучването са тенденциите на пазара на електронната книга в условията на медийна конвергенция. Целите са да се представи състоянието на пазара на електронни книги според последните проучвания, да се определи дали има ръст или спад в търсенето и предлагането в някои европейски страни, САЩ и България, да се анализира влиянието на медийната конвергенция върху книгоиздателската индустрия, да се представят последните иновации в технологиите и маркетинга. Първа глава е „Медийните пазари в условия на конвергенция. Четирите задачи в нея включват: дефиниране медийните пазари в условия на конвергенция с определяне структурната им характеристика, посочване особеностите на пазарите в книгоиздателския бизнес, представяне как медийната конвергенция влияе върху книгоиздателската индустрия, дефиниране понятието електронна книга с представяне на актуална информация за продажбите на електронни книги в развитите страни. Втората глава конкретизира темата за пазара на електронни книги и е озаглавена „Тенденции в електронното публикуване и в пазара на електронни книги“. Първа задача по нея е да се представят актуалните иновации в издаването и предлагането на електронни книги. Втората е да се посочат очакваните промени в бизнес модела на издателската дейност. Третата е да се очертаят новите възможности и предизвикателства пред издателите от гледна точка на маркетинга на електронни книги. Четвъртата 3
  • 4. задача е да се посочат най-използваните канали за интерактивно включване на читателите. Трета глава проучва темата за развитието на пазара на електронни книги от страна на маркетинга. Тя е озаглавена „Маркетингова комуникация за стимулиране на четенето на електронни книги“. Поставените задачи са пет. Първа задача е да се дефинират инструментите за интегрирана маркетингова комуникация. Втора задача е да се дефинира понятието „комуникационен микс“, да се посочат неговите характеристики и приложения. Трета задача е да се анализират уебсайтовете на издателствата като комуникационни канали. Четвърта задача е да се посочат модели електронни четци с техните характеристики, предложения за създаването на електронни книги, за алтернативни методи за разпространение, за стимулирането и подпомагането на четенето. Петата задача е да се представят най-разпространените модели електронни четци, които се предлагат на пазара в България с новите им характеристики и приложения и да се анализира проучване върху читателските навици, за да се определи какво е търсенето и предлагането на електронни книги в страната. Използваните източници за проучването са от периода 1999-2015 г. Хипотеза на изследването е, че има тенденция към задълбочаване на медийната конвергенция в книгоиздателски аспект, увеличаване на монополизирането на издателската индустрия, увеличаване на зависимостта на книгоиздателския бизнес от новите технологии. Тезата на изследването е, че новите онлайн маркетингови комуникации имат потенциал да увеличават търсенето и предлагането на електронни книги. В изследването се доказва тезата за увеличаването на монополизацията в медийния сектор, включително книгоиздателския. Особено силна е тази тенденция в САЩ, където се намалява броя на големите издателски компании. Типичен пример за тази тенденция е 4
  • 5. включването на „Рандъм Хаус“, най-голямото търговско издателство в света, в структурите на медийния гигант „Бертелсман“, сливането с издателство Пингуин. В световен мащаб, по последни данни на световният доклад на „Форестър“ за електронни книги, САЩ са все още най-големият книжен пазар в света, следван в класацията от Китай. Чак след тях следват Германия, Япония, Франция и Великобритания. Най-големите шест пазари на книги събрани заедно заемат около 60% от стойността на световния пазар на книги. САЩ заемат 26%, Китай-12%, Германия-8%, Япония-7%, Франция-4%, Великобритания-3% и остават около 39% от пазара за другите страни. Доказва се и тезата за увеличаване на търсенето и предлагането на електронни книги. Глобалният пазар на електронни книги е на стойност 14,5 милиарда долара и прогнозата е за нарастване до 17 милиарда долара до 2017 г. Увеличено е потреблението на електронни книги в САЩ и Великобритания, което намалява разликите в загубите от намаленото потребление на печатни книги. Докато във Франция и Германия има умерен спад на продажбите на книги, то в Испания, Италия, Гърция и Швеция той е значителен. Забелязва се тенденция към сливане на големи книготърговски компании и доминиране на английския език в книгоиздаването и книготърговията в сектора на електронните книги. В България ситуацията е по-различна. Според изследването „Читателски практики в България 2014“ 5% от българите не са прочели нито една книга през живота си, 12% са прочели до 10 книги, 16 % до 100 книги, 14%- повече от 500. 36% четат книги поне няколко пъти седмично. На въпроса „Как четете обикновено?“ 67% са отговорили „Предимно на хартия“, 13% - „Предимно на електронен носител“, 20% „Почти/не чета“. Сред четящите предимно на електронен носител 59% четат преобладаващо на компютър, 24% четат преобладаващо на таблет или 5
  • 6. смартфон, 14% четат преобладаващо на електронен четец, 3% слушат предимно аудио-книги. Изследването показва, че броят на потребителите, които предпочитат електронните четци е пренебрежително малък. Предлагането на електронни четци е значително по-голямо от търсенето. По-голямата част от читателите предпочитат печатните издания. По- голямата част от четящите на електронен носител използват компютър. Пиратството също допринася за малкия брой читатели на електронни книги. Търсенето и предлагането на електронни книги може да бъде повишено посредством новите онлайн маркетингови комуникации. Социалните мрежи, блоговете и уебсайтовете на издателствата са среда за онлайн комуникация между потребители и производители на електронни четци, между автори на книги и читатели, между книготърговци и потребители. Публикуването на актуална информация в профилите на издателствата, авторите, производителите или разпространителите на електронни книги и директната връзка с потребителите довежда до по- засилен интерес и повишава тяхното доверие. Предлагането на електронни книги в уебсайтовете на производителите не се свежда само до намалената цена на четците. Изчерпателната и пълната информация за всеки модел четец с неговите предимства е от важно значение за избора на потребителя. Подпомагането и стимулирането на четенето чрез технологични иновации на новите модели електронни четци, представено по подходящ начин в уебсайтове на производителите, също би повлияло на увеличаването на предлагането и търсенето на електронни книги. 6
  • 7. смартфон, 14% четат преобладаващо на електронен четец, 3% слушат предимно аудио-книги. Изследването показва, че броят на потребителите, които предпочитат електронните четци е пренебрежително малък. Предлагането на електронни четци е значително по-голямо от търсенето. По-голямата част от читателите предпочитат печатните издания. По- голямата част от четящите на електронен носител използват компютър. Пиратството също допринася за малкия брой читатели на електронни книги. Търсенето и предлагането на електронни книги може да бъде повишено посредством новите онлайн маркетингови комуникации. Социалните мрежи, блоговете и уебсайтовете на издателствата са среда за онлайн комуникация между потребители и производители на електронни четци, между автори на книги и читатели, между книготърговци и потребители. Публикуването на актуална информация в профилите на издателствата, авторите, производителите или разпространителите на електронни книги и директната връзка с потребителите довежда до по- засилен интерес и повишава тяхното доверие. Предлагането на електронни книги в уебсайтовете на производителите не се свежда само до намалената цена на четците. Изчерпателната и пълната информация за всеки модел четец с неговите предимства е от важно значение за избора на потребителя. Подпомагането и стимулирането на четенето чрез технологични иновации на новите модели електронни четци, представено по подходящ начин в уебсайтове на производителите, също би повлияло на увеличаването на предлагането и търсенето на електронни книги. 6