Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem

Finanšu ministrija
Finanšu ministrijaFinanšu ministrija
Jaunais regulējums pasūtītāja
finansētiem projektiem
Finanšu ministrija
16.01.2014.
Normatīvo aktu regulējums pasūtītāja
finansētajos projektos

2
Nepieciešamība
Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.65
„Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” trūkumi:
- Elastības trūkums iepirkuma procedūras norisē un liels
administratīvais slogs;
- vienīgais piedāvājuma izvēles kritērijs bija piedāvājums ar
zemāko cenu;
- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra tika
pielīdzināta Publisko iepirkumu likumā noteiktajām;
3
Eiropas Komisijas auditori par
MK noteikumu Nr.65 ietvertā
regulējuma problēmām:
minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kas bija piecas dienas, ir
pārāk īss, jo sevišķi sarežģītu iepirkumu gadījumā;
nepietiekamā apmērā tiek veikta tirgus izpēte un iepirkuma dokumentos
netiek norādīta paredzamā līgumcena;
netiek novērsta interešu konflikta situāciju rašanās;
iepirkumos uzvar piegādātāji, kas sagatavojuši tehniskās specifikācijas;
nepietiekams konkurences līmenis;
iepirkuma izsludināšanas brīdī nepietiekama un nereti neprecīza informācija
piegādātājiem, lai tie varētu izlemt, vai piedalīties iepirkumā un iesniegt
piedāvājumu;
līgumi noslēgti par nepamatoti augstām līgumcenām;
tiek veiktas izmaiņas līguma apjomā, izmantotajās tehnoloģijās un
risinājumos bez iepriekšējas norādes, ka tās atļautas.

4
Regulējuma mērķis
Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.299
«Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem» mērķis:
radīt pēc iespējas elastīgu procedūru piegādes, pakalpojumu un
būvdarbu līgumu noslēgšanai, vienlaikus nodrošinot atklātības
ievērošanas pamatnosacījumus un ierobežojot finanšu
saņēmēju un piegādātāju atrašanos acīmredzamā interešu
konflikta situācijā, kā arī radot finansējuma izlietojuma
pamatotības kontroles mehānismu.

5
Atklātība, vienlīdzība vai efektīva
līdzekļu izmantošana?
Prioritāte ir nevis atklātības, vienlīdzīgas attieksmes un
citu Publisko iepirkumu likumā paredzēto principu
ievērošanai,
bet
gan
finansējuma
saņēmēja
pienākumam nodrošināt piešķirtā finansējuma efektīvu
izmantošanu.

6
Galvenie regulējuma elementi:
•
•
•
•
•

interešu konflikta novēršana;
publicitātes nodrošināšanu;
izmaksu pamatotības izvērtēšana;
administratīvā sloga mazināšana;
iepirkumu norises kārtības tuvināšana
privātajā sektorā pieņemtajai kārtībai;
7
Subjekti:
Noteikumu projekts attiecas uz piegādes, pakalpojumu un
būvdarbu līgumiem, ko noslēdz finansējuma saņēmējs ar
piegādātāju un kura izpildi finansē pasūtītājs, dotāciju veidā
piešķirot finansējumu.
Neattiecas uz:
- Pasūtītājiem (PIL, SPSL, ADJIL);
- PIL 6.pantā minētajām situācijām, kad noteikta priekšmeta
līgumus vairāk kā 50% apmērā finansē pasūtītājs;
- uz tādu finansējumu, kas tiek piešķirts kā aizdevums, kas
pilnībā jāatmaksā atpakaļ pasūtītājam.
8
Sliekšņi
Piegādes, pakalpojumi < 70 000 EUR
Būvdarbi < 170 000 EUR

Piegādes, pakalpojumi > 70 000 EUR
Būvdarbi >170 000 LVL EUR

Brīvi izvēlēta procedūra;

Noteikumos Nr. 299 noteiktā
procedūra;

Jāievēro interešu konflikta
novēršanas noteikumi;

Jāievēro interešu konflikta
novēršanas noteikumi;

Jāveic izdevumu efektivitātes
izvērtēšana;

Jāveic izdevumu efektivitātes
izvērtēšana;
9
Līgumcenu nosaka:
1.
2.

3.
4.

ņemot vērā konkrētajam projektam piešķirtos līdzekļus;
ņemot vērā līguma kopējo vērtību (līgumu, ko daļēji finansē pasūtītājs
un daļēji pats finansējuma saņēmējs un kas noslēdzami ar vienu
piegādātāju (nevar loģiski nodalīt līgumus pēc finansējuma avota));
par visu projekta īstenošanas laiku izņemot, ja aktivitātes apstiprina par
katru gadu atsevišķi, - vismaz par 12 mēnešiem;
nav atļauts paredzamās līgumcenas noteikšanas nolūkā atsevišķi skaitīt
līdzīgu preču, pakalpojumu un būvdarbu līgumcenu (līdzīgu preču,
pakalpojumu un būvdarbu definīcijas elementi interpretējami plaši,
nodrošinot definīcijas efektīvu darbību; šaubu gadījumā preces,
pakalpojumi un būvdarbi uzskatāmi par līdzīgiem).

10
Interešu konflikts:
Uzskata, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā,
ja finansējuma saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai
valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības
pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma
saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks ir:
1. piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs;
2. piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes
vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks.
Sekas noteikto interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošanai
finansējuma saņēmēja veikto izdevumu daļēja vai pilnīga
neattiecināšana.

11
Piegādātāja izvēle:
- balstīts uz sarunu iespējām;
- Apraksts nav ļoti detalizēts, bet pietiekošs, lai piegādātāji varētu
izvērtēt, vai iepirkums atbilst to darbības nozarei un iespējam, kā
arī izlemt par sākotnējā piedāvājuma iesniegšanu;
- Iepirkuma procedūras publiska izziņošana IUB mājas lapā;
- jāveic iepirkuma procedūras norises dokumentēšana, kuras
minimālo standartu nosaka noteikumu projekts;
- Atbildīgās iestādes finansējuma saņemšanu pārbauda finansējuma
saņēmēja iegādāto preču, pakalpojumu vai būvdarbu cenas
atbilstību iepriekš noteiktajiem kritērijiem;
12
Līguma grozīšana:
Finansējuma saņēmēji un piegādātāji savstarpējas vienošanās
rezultātā ir tiesīgi veikt grozījumus noslēgtajos līgumos, bet:
• nemainot iepirkuma priekšmetu (Civillikuma izpratnē);
• nemainot līguma puses (izņemot iespēju aizstāt piegādātāju,
ja tas tiek reorganizēts saskaņā ar komerctiesību jomas
normatīvo aktu noteikumiem par komercsabiedrību
reorganizāciju un uzņēmumu pāreju);
• negrozot tos aspektus, uz kuriem finansējuma saņēmējs
atsaucies kā konkrētā piegādātāja un piedāvājuma
priekšrocībām, pieņemot lēmumu par piedāvājuma izvēli.
13
EK auditoru identificēto
problēmu novēršana (1):
• piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atsaucoties uz paziņojumu Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā ir noteikts 10 darbdienas piegādes
un pakalpojumu līgumiem un 15 darbdienas būvdarbu līgumiem
līdzšinējo 5 dienu vietā;
• paredzēts finansējuma saņēmēja pienākums paziņojumā par finansējuma
saņēmēja iepirkuma procedūru ir paredzēta iepirkuma paredzamās
līgumcenas norādīšana, kā arī regulējums kopumā, uzliekot par
pienākumu finansējuma saņēmējam pierādīt līgumcenas pamatotību un
atbilstību tirgus situācijai, nodrošina, ka finansējuma saņēmējs veiks
rūpīgāku tirgus izpēti, lai noskaidrotu un izraudzītu tādu piegādātāju,
kura piedāvātā līgumcena (kontekstā ar citiem līguma izpildes
noteikumiem) ir pamatota, atbilstoša tirgus situācijai un izdevīga (tiek
izvēlēts ekonomiski izdevīgākais piedāvājums);
14
EK auditoru identificēto
problēmu novēršana (2):
• paredzēts detalizēts regulējums, kas vērsts uz interešu
konflikta situāciju novēršanu;
• finansējuma saņēmēja pienākums iepirkuma izziņošanas
brīdī ir sniegt tikai iepirkuma priekšmeta aprakstu tādā
detalizācijas pakāpē, lai piegādātāji varētu saprast iepirkuma
priekšmetu un iesniegt sākotnējo piedāvājumu, savukārt
sarunu laikā piedāvājumus var precizēt un uzlabot tā, lai tie
atbilstu prasībām.
• paredzot finansējuma saņēmēja pienākumu pamatot
izraudzītā piedāvājuma ekonomisko izdevīgumu, kā arī
atbildīgo institūciju pienākumu to izvērtēt.
15
Uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes

16
Jautājumi – atbildes
"Iepirkuma priekšmeta apraksts" – vai tam ir kāda
noteikta forma? Vai ir domāts, ka tā arī pēc būtības
atšķiras no "tehniskās specifikācijas"?
Galvenās prasības «iepirkuma priekšmeta aprakstam»
noteiktas MK noteikumu Nr.299 21.punktā
«Iepirkuma priekšmeta aprakstam» nav jābūt tik
detalizētam kā tehniskajai specifikācijai, bet pietiekami
informatīvam, lai piegādātāji var izvērtēt, vai
piedāvājums atbilst prasībām.
17
Jautājumi – atbildes
Vai būs jāveic «iepirkuma priekšmeta aprakstu»
saskaņošana pirms procedūras uzsākšanas?
MK noteikumi Nr. 299 neuzliek šādu pienākumu
Lai mazinātu iespējamo neatbilstību skaitu, finansējuma
saņēmējiem joprojām ir jāiesniedz sadarbības iestādē gan
iepirkuma priekšmeta apraksts, gan norises dokumentācija
saskaņošanai (MK noteikumu Nr.419 32.punkts)
MK noteikumi Nr.299 neierobežo pasūtītājus attiecībā
uz dokumentu veidiem
18
Jautājumi – atbildes
Vai atbildīgā institūcija var noteikt kādas citas
prasības, kas nav minētas MK noteikumu Nr.299
34.punktā?

MK noteikumu Nr. 299 regulējumā ir noteiktas
minimālās prasības, līdz ar to var tikt noteiktas vēl papildu
prasības, ja nepieciešams.
Kontekstā ar MK noteikumu Nr.299 35.punktu pēc
atbildīgās institūcijas lūguma finansējuma saņēmējam
jābūt spējīgam iesniegt papildu pamatojumu vai precizēt
iepriekš iesniegto dokumentāciju.
19
Jautājumi – atbildes
Vai vienmēr jānorāda iepirkuma paredzamā
līgumcena (MK noteikumu Nr.299 5.punkts un
7.punkts)?
Iepirkuma paredzamā līgumcena jānorāda vienmēr.
Finansējuma saņēmējam, plānojot un uzsākot jebkuru
iepirkumu, ir jāapzina savas vajadzības un jānosaka
prasības, kā arī jāveic tirgus izpēte un attiecīgi jāparedz
līgumcena.
Noteikumos nav iekļauti izņēmumi attiecībā uz
līgumcenas norādīšanu.
20
Jautājumi – atbildes
Vai paredzamo līgumcenu var norādīt robežās (no ...
līdz ...) vai tā ir jānorāda precīza? Ja drīkst norādīt
robežas, tad vai ir kāds maksimālais intervāla lielums,
kādā drīkst novērtēt paredzamo līgumcenu?
Līgumcena tiek noteikta nevis kā faktiskā, bet kā
paredzamā cena, ko nosaka finansējuma saņēmējs, ņemot
vērā savas vajadzības un pieejamos finanšu resursus.
Norādītā līgumcena var atšķirties no piedāvātās
līgumcenas, tādējādi nav pamata norādīt līgumcenu
robežās (no… līdz…).
21
Jautājumi – atbildes
Kā rīkoties gadījumā, ja finansējuma saņēmējs nespēj
noteikt tirgus/paredzamo līgumcenu?

To var risināt, veicot tirgus izpēti vai priekšizpēti un
tādejādi paredzot līgumcenu.
Veicot priekšizpēti, finansējuma saņēmējs ņem vērā
savas vajadzības, iespējamos finanšu resursus un tirgus
piedāvājumu.
Aptuvenā līgumcena pēc būtības jau tiek noteikta,
sagatavojot projekta iesniegumu, lai varētu noteikt
nepieciešamo finansējumu projekta īstenošanai.
22
Jautājumi – atbildes
Kā rīkoties gadījumā, ja visos saņemtajos
piedāvājumos
norādītā
līgumcena
vairākkārt
pārsniedz paziņojumā norādīto līgumcenu?
Finansējuma saņēmējam pēc atbildīgās institūcijas vai
citas institūcijas pieprasījuma ir jāspēj sniegt pamatojums
iepirkuma procedūrā izraudzītā piegādātāja līgumcenai un
tās atbilstībai attiecīgo preču, pakalpojumu vai būvdarbu
tirgus cenai (noteikumu 35.punkts)

23
Jautājumi – atbildes
Vai finanšu saņēmējs ir tiesīgs noteikt maksimālo
līgumcenu par kādu ir gatavs slēgt līgumu?

Papildus paredzamajai cenai var noteikt arī maksimālo
cenu un tad izslēgt tos pretendentus, kas iesniedz virs
paredzamās cenas.
Jebkurā gadījumā jāvērtē tirgus cena.

24
Jautājumi – atbildes
Vai finansējuma saņēmējam ir tiesības noteikt, ka
pretendentam uzreiz ir jāiesniedz galīgais piedāvājums,
izslēdzot nepieciešamību ar piegādātājiem rīkot sarunas?

Sarunas nav nepieciešamas, ja attiecīgais piegādātājs ir
iesniedzis finansējuma saņēmēja prasībām atbilstošu
piedāvājumu.
Noteikumi neaizliedz sākotnēji paredzēt, ka jāiesniedz
galīgais piedāvājums.
Šāds nosacījums nebūtu pasūtītāja interesēs, ja vēlāk
konstatē, ka nepieciešamas sarunas un piedāvājuma
precizēšana.

25
Jautājumi – atbildes
Ja finansējuma saņēmējam šādas tiesības (noteikt
prasību pretendentam iesniegt tikai un vienīgi galīgu
piedāvājumu) ir, kurā vietā paziņojumā par
finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru šāda veida
informācija būtu jānorāda?
Šāda informācija būtu jānorāda noteikumu 2.pielikuma
„Paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma
procedūru ietveramā informācija”
9.sadaļā „Cita
informācija”.
26
Jautājumi – atbildes
Kā ir jāorganizē sarunu vešana, t.i., kādā periodā;
vienlaicīgi vai secīgi; klātienē vai telefoniski u.tml.?
Finansējuma saņēmējs var izvēlēties piemērotāko
sarunas formu un veidu.
Pirms sarunu uzsākšanas vai sarunu gaitā var nolemt tās
organizēt secīgos posmos, t.sk., uz nākamo posmu
uzaicinot tikai tos piegādātājus, kuru aktuālie piedāvājumi
finansējuma saņēmējam tehniski vai finansiāli ir potenciāli
visizdevīgākie.
27
Jautājumi – atbildes
Ja finanšu saņēmējs ar piegādātājiem rīko sarunas, cik
detalizēti ir jābūt dokumentētai sarunas procedūrai
(kādai informācijai ir jābūt norādītai)?
MK not Nr.299 34.punkts: jānorāda „vismaz informāciju
par saņemtajiem sākotnējiem piedāvājumiem un
piegādātājiem, ar kuriem notikušas sarunas, kā arī
saņemto galīgo piedāvājumu salīdzinājumu, kurā norāda
izraudzītā piedāvājuma priekšrocības attiecībā pret katru
iesniegto galīgo piedāvājumu”.
Dokumentēšanas mērķis ir spēt pamatot piedāvājuma
izvēli.

28
Jautājumi – atbildes
Vai pieļaujams, ka pēc sarunām pretendents iesniedz
analogu piedāvājumu, samazinot tikai sākotnējo
līgumcenu (pārējais piedāvājuma saturs paliek
nemainīgs) – MK noteikumu Nr.299 27.punkts?
Sarunu gaitā ir iespējams, ka tiek precizēta tikai
līgumcena.

29
Jautājumi – atbildes
Vai 27. punkta ietvaros pieļaujams, ka pretendents pēc
sarunām iesniedz būtiski atšķirīgu piedāvājumu?
Finansējuma saņēmējs un piegādātāji sarunu laikā ir
tiesīgi apspriest visus slēdzamā līguma aspektus (t.sk.
piegādātāji ir tiesīgi izskaidrot, papildināt un uzlabot savus
piedāvājumus), nemainot paziņojumā minēto iepirkuma
priekšmetu.

30
Jautājumi – atbildes
Vai pieļaujams, ka šādi – brīvi uzaicināti – piegādātāji
var iesniegt piedāvājumu arī pēc oficiālā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, piem., laikā, kad paralēli
notiek sarunas ar piegādātājiem, kas piedāvājumus
iesnieguši noteiktajā laikā?
Noteikumu 26.punkts paredz iespēju jebkurā brīdī līdz
galīgā lēmuma pieņemšanai, arī pēc oficiālā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, uzaicināt citus piegādātājus
iesniegt sākotnējos piedāvājumus.
31
Jautājumi – atbildes
Vai finansējuma saņēmējs var neizskatīt piedāvājumu,
kas iesniegts pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
laika?
Finansējuma saņēmējs var neizskatīt piedāvājumu, kas
iesniegts pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas laika.
Ja pēc termiņa ir iesniegti vairāki piedāvājumi, un
finansējuma saņēmējs izlemj tos izskatīt, ir jāizskata visi
iesniegtie piedāvājumi.
32
Jautājumi – atbildes
Kā atbildīgajai institūcijai skaidrot situāciju, ja
piedāvājums, kas iesniegts pēc oficiālā piedāvājuma
iesniegšanas termiņa, netiek vērtēts, bet piedāvājums,
kas pēc finansējuma saņēmēja brīva uzaicinājuma ir
saņemts jebkurā brīdī līdz galīgā lēmuma
pieņemšanai, tiek vērtēts?
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir paredzēts ar mērķi
nodrošināt iepirkuma veikšanu noteiktā laika periodā, lai
projektu kopumā varētu īstenot līgumā noteiktajos termiņos.
Atbilstoši noteikumu 26.punktam finansējuma saņēmējam ir
paredzēta iespēja uzaicināt citu piegādātāju jebkurā brīdī.

33
Jautājumi – atbildes
Lūdzu
skaidrot
terminu
„ekonomiski
visizdevīgākais”?
Finansējuma saņēmējam ir pienākums pamatot
līgumcenas atbilstību tirgus cenai un izvēlētā piedāvājuma
priekšrocības attiecībā pret katra piegādātāja iesniegto
galīgo piedāvājumu. Attiecīgi var secināt, ka ekonomiski
izdevīgākais piedāvājums būs labākais piedāvājums par
lētāko cenu, vienlaikus nodrošinot pasūtītāja piešķirtā
finansējuma efektīvu izmantošanu.
34
Jautājumi – atbildes
Vai finansējuma saņēmējs ir tiesīgs ieviest kādu īpašu
vērtēšanas sistēmu ar vērtēšanas kritērijiem un
kritēriju proporcionālo ietekmi uz piedāvājumu galējo
novērtējumu?
Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs ieviest kādu īpašu
vērtēšanas sistēmu, ja uzskata to par nepieciešamu.
Lēmuma pieņemšanas procesam ir jābūt izsekojamam,
un finansējuma saņēmējam jābūt spējīgam pamatot
piedāvājuma izvēli.
35
Jautājumi – atbildes
Vai finansējuma saņēmējam izstrādātā vērtēšanas
sistēma ir jāpublisko?
Vērtēšanas sistēmu vai dokumentu, kas atspoguļo
vērtēšanas sistēmu, nav jāpublisko, bet lēmuma
pieņemšanas procesam ir jābūt izsekojamam, lai
finansējuma saņēmējs varētu pamatot piedāvājuma izvēli.
Ja finansējuma saņēmējs vēlas izstrādāto vērtēšanas
sistēmu publiskot, šo informāciju var norādīt pie MK
noteikumu
Nr.299
2.pielikuma
9.punkta
«Cita
informācija».
36
Jautājumi – atbildes
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.299 33. punktu
saprotams, ka 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma
uzvarētāja noteikšanas, finansējuma saņēmējs informē
visus piegādātājus. Bet punkts nenosaka, ka
informācija šajā laikā jānosūta publicēšanai IUB
mājas lapā.
Noteikumu 33.p. nosaka pienākumu informēt visus
piegādātājus par lēmuma pieņemšanu.
Paziņojuma publicēšanas pienākums IUB mājaslapā
internetā ir noteikts noteikumu 36.- 38.p.
37
Jautājumi – atbildes
Cik ilgā laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija ir
jāiesniedz arī IUB publicēšanai IUB mājas lapā, ja
projekta pieteikums publiskā finansējuma saņemšanai
vēl nav iesniegts?
Noteikumu 36.punkts nosaka publicēšanas pienākumu
gadījumos, kad iepirkuma procedūra tiek veikta pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas.
Atbilstoši noteikumu 38.punktam, ja iepirkuma procedūra
veikta pēc lēmuma vai līguma par projekta īstenošanu
noslēgšanas, paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma
procedūras rezultātiem publicē 5 darbdienu laikā pēc līguma
noslēgšanas.

38
Jautājumi – atbildes
Lūdzu precizēt, pēc kāda līguma noslēgšanas
finansējuma saņēmējam 5 darba dienu laikā ir
jāpublicē paziņojums par iepirkuma procedūras
rezultātiem (MK noteikumu Nr. 299 38.punkts)
Noteikumu 38.punktā ir domāts 5 darba dienu laikā pēc
iepirkuma līguma noslēgšanas, nevis līguma par projekta
īstenošanu noslēgšanas.

39
Jautājumi – atbildes
Vai MK noteikumi Nr. 299 nosaka veidu kādā
finansējuma saņēmējam ir jāsaņem piedāvājumi
(personīgi, pa pastu vai elektroniski)?
Noteikumi nenosaka
vienu konkrētu veidu, un
finansējuma saņēmējs var noteikt, kādā veidā vēlas saņemt
piedāvājumus – personīgi, elektroniski vai pa pastu.

40
Jautājumi – atbildes
Vai finansējuma saņēmējs drīkst noteikt, ka
piedāvājumi iesniedzami papīra formātā personīgi vai
pa pastu, izslēdzot iespēju piedāvājumus saņemt,
piem., elektroniskā veidā?
Jā, finansējuma saņēmējs var izvēlēties veidu, kādā
iesniedzami piedāvājumi.
Jāņem vērā, ka atkarībā no iepirkuma priekšmeta veida
un iespējamo piegādātāju loka, prasība iesniegt
piedāvājumu tikai personīgi, varētu tikt uzskatīta par
ierobežojošu, tādējādi iesakām neierobežot piedāvājumu
iesniegšanas veidu.

41
Jautājumi – atbildes
Vai iepirkuma ietvaros ir jāveic atklāta aplokšņu
atvēršana?
 Iepirkuma ietvaros nav jāveic atklāta aplokšņu
atvēršana, bet to var darīt, ja finansējuma saņēmējs uzskata
par nepieciešamu.

42
Jautājumi – atbildes
Vai ir noteikts minimālais atbilstošo piedāvājumu
skaits, kas jāsaņem iepirkuma laikā, lai iepirkumu
atzītu par notikušu?
Noteikumi neparedz minimālo atbilstošo piedāvājumu
skaitu, ciktāl tas normatīvajos aktos par aktivitātes
īstenošanu nav noteikts citādāk.

43
Jautājumi – atbildes
Vai ir noteikts kāds „nogaidīšanas” periods no lēmuma
pieņemšanas brīža līdz finansējuma saņēmējs drīkst
parakstīt līgumu ar izvēlēto pretendentu?
Noteikumi nenosaka šādu „nogaidīšanas” periodu.

44
Jautājumi – atbildes
Kā sūdzību gadījumā tiek organizēta sūdzību iesniegšana
un izskatīšana, t.i., kurā iestādē/institūcijā/ministrijā
sūdzības iesniedzējs vēršas, kādā periodā sūdzību drīkst
iesniegt, kādā periodā sūdzība tiek izskatīta?
Noteikumi neaizliedz piegādātājiem informēt atbildīgās institūcijas par
finansējuma saņēmēja rīcību.
Atbildīgajām institūcijām pēc šādas informācijas saņemšanas jebkurā
gadījumā tā ir jāizvērtē un jāņem vērā.
Taču atbildīgajām institūcijām nav tiesību atcelt finansējuma saņēmēja
lēmumus.
Strīdi starp pasūtītāju un piedāvājumu iesniedzējiem nav risināmi
administratīvā procesa kārtībā, apstrīdot pasūtītāja lēmumus.
45
Iespējamie riski attiecībā uz MK
2013.g. 4.jūnija noteikumu Nr.299
piemērošanu
1. Jaunā regulējuma pareiza izpratne un piemērošana
2. Interešu konflikta un līdzīgu preču vai
pakalpojumu definīciju vienota izpratne
Finansējuma
saņēmēji
joprojām
iesniedz
pirmspārbaudei iepirkuma nolikumus un tehniskās
specifikācijas, tādējādi ierobežojot izvēli

46
www.esfondi.lv
www.fm.gov.lv
uzlabofondus@fm.gov.lv

47
1 de 47

Más contenido relacionado

Destacado(18)

Computer concreteComputer concrete
Computer concrete
Hirwanto Iwan 247 vistas
Gfs artemisiaGfs artemisia
Gfs artemisia
Hirwanto Iwan 276 vistas
Holy Trinity_A-ZHoly Trinity_A-Z
Holy Trinity_A-Z
shillecce345 vistas
2014 01-132014 01-13
2014 01-13
krizma346 vistas
HagyomanyHagyomany
Hagyomany
krizma276 vistas
Teaching: support and adviceTeaching: support and advice
Teaching: support and advice
B. UPUL N. PEIRIS .529 vistas
Utcák2Utcák2
Utcák2
krizma329 vistas
SzertartásokSzertartások
Szertartások
krizma291 vistas
Ie for-orgnizational-excellence -nitieIe for-orgnizational-excellence -nitie
Ie for-orgnizational-excellence -nitie
Sanjeev Deshmukh398 vistas
2000 08-192000 08-19
2000 08-19
krizma281 vistas
알짜뉴스 8차알짜뉴스 8차
알짜뉴스 8차
lhjw7389 vistas

Similar a Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem(20)

Daudzdzīvokļu ēku renovācija: juridiskie aspektiDaudzdzīvokļu ēku renovācija: juridiskie aspekti
Daudzdzīvokļu ēku renovācija: juridiskie aspekti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk178 vistas
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk294 vistas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk828 vistas
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk254 vistas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaitesKas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk444 vistas
Iepirkuma procedūraIepirkuma procedūra
Iepirkuma procedūra
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk270 vistas
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1.1K vistas
Saimnieciski izdevīgākā izvēle iepirkumosSaimnieciski izdevīgākā izvēle iepirkumos
Saimnieciski izdevīgākā izvēle iepirkumos
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk71 vistas
Biežāk pieļautās kļūdas projektu sagatavošanā un to ieviešanāBiežāk pieļautās kļūdas projektu sagatavošanā un to ieviešanā
Biežāk pieļautās kļūdas projektu sagatavošanā un to ieviešanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk783 vistas
Līgums ar būvkomersantuLīgums ar būvkomersantu
Līgums ar būvkomersantu
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk261 vistas
Iepirkumu procedūraIepirkumu procedūra
Iepirkumu procedūra
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk176 vistas
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk48 vistas

Más de Finanšu ministrija(20)

2016. gada valsts budžeta likumprojekts2016. gada valsts budžeta likumprojekts
2016. gada valsts budžeta likumprojekts
Finanšu ministrija4.3K vistas
Stabilitātes programma 2015 – 2018Stabilitātes programma 2015 – 2018
Stabilitātes programma 2015 – 2018
Finanšu ministrija982 vistas
2015.–2017.gada budžeta likumprojekts2015.–2017.gada budžeta likumprojekts
2015.–2017.gada budžeta likumprojekts
Finanšu ministrija844 vistas
Prezentācija par 2015.gada budžetuPrezentācija par 2015.gada budžetu
Prezentācija par 2015.gada budžetu
Finanšu ministrija1.5K vistas

Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem

 • 1. Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem Finanšu ministrija 16.01.2014.
 • 2. Normatīvo aktu regulējums pasūtītāja finansētajos projektos 2
 • 3. Nepieciešamība Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” trūkumi: - Elastības trūkums iepirkuma procedūras norisē un liels administratīvais slogs; - vienīgais piedāvājuma izvēles kritērijs bija piedāvājums ar zemāko cenu; - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra tika pielīdzināta Publisko iepirkumu likumā noteiktajām; 3
 • 4. Eiropas Komisijas auditori par MK noteikumu Nr.65 ietvertā regulējuma problēmām: minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kas bija piecas dienas, ir pārāk īss, jo sevišķi sarežģītu iepirkumu gadījumā; nepietiekamā apmērā tiek veikta tirgus izpēte un iepirkuma dokumentos netiek norādīta paredzamā līgumcena; netiek novērsta interešu konflikta situāciju rašanās; iepirkumos uzvar piegādātāji, kas sagatavojuši tehniskās specifikācijas; nepietiekams konkurences līmenis; iepirkuma izsludināšanas brīdī nepietiekama un nereti neprecīza informācija piegādātājiem, lai tie varētu izlemt, vai piedalīties iepirkumā un iesniegt piedāvājumu; līgumi noslēgti par nepamatoti augstām līgumcenām; tiek veiktas izmaiņas līguma apjomā, izmantotajās tehnoloģijās un risinājumos bez iepriekšējas norādes, ka tās atļautas. 4
 • 5. Regulējuma mērķis Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.299 «Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem» mērķis: radīt pēc iespējas elastīgu procedūru piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu noslēgšanai, vienlaikus nodrošinot atklātības ievērošanas pamatnosacījumus un ierobežojot finanšu saņēmēju un piegādātāju atrašanos acīmredzamā interešu konflikta situācijā, kā arī radot finansējuma izlietojuma pamatotības kontroles mehānismu. 5
 • 6. Atklātība, vienlīdzība vai efektīva līdzekļu izmantošana? Prioritāte ir nevis atklātības, vienlīdzīgas attieksmes un citu Publisko iepirkumu likumā paredzēto principu ievērošanai, bet gan finansējuma saņēmēja pienākumam nodrošināt piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. 6
 • 7. Galvenie regulējuma elementi: • • • • • interešu konflikta novēršana; publicitātes nodrošināšanu; izmaksu pamatotības izvērtēšana; administratīvā sloga mazināšana; iepirkumu norises kārtības tuvināšana privātajā sektorā pieņemtajai kārtībai; 7
 • 8. Subjekti: Noteikumu projekts attiecas uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumiem, ko noslēdz finansējuma saņēmējs ar piegādātāju un kura izpildi finansē pasūtītājs, dotāciju veidā piešķirot finansējumu. Neattiecas uz: - Pasūtītājiem (PIL, SPSL, ADJIL); - PIL 6.pantā minētajām situācijām, kad noteikta priekšmeta līgumus vairāk kā 50% apmērā finansē pasūtītājs; - uz tādu finansējumu, kas tiek piešķirts kā aizdevums, kas pilnībā jāatmaksā atpakaļ pasūtītājam. 8
 • 9. Sliekšņi Piegādes, pakalpojumi < 70 000 EUR Būvdarbi < 170 000 EUR Piegādes, pakalpojumi > 70 000 EUR Būvdarbi >170 000 LVL EUR Brīvi izvēlēta procedūra; Noteikumos Nr. 299 noteiktā procedūra; Jāievēro interešu konflikta novēršanas noteikumi; Jāievēro interešu konflikta novēršanas noteikumi; Jāveic izdevumu efektivitātes izvērtēšana; Jāveic izdevumu efektivitātes izvērtēšana; 9
 • 10. Līgumcenu nosaka: 1. 2. 3. 4. ņemot vērā konkrētajam projektam piešķirtos līdzekļus; ņemot vērā līguma kopējo vērtību (līgumu, ko daļēji finansē pasūtītājs un daļēji pats finansējuma saņēmējs un kas noslēdzami ar vienu piegādātāju (nevar loģiski nodalīt līgumus pēc finansējuma avota)); par visu projekta īstenošanas laiku izņemot, ja aktivitātes apstiprina par katru gadu atsevišķi, - vismaz par 12 mēnešiem; nav atļauts paredzamās līgumcenas noteikšanas nolūkā atsevišķi skaitīt līdzīgu preču, pakalpojumu un būvdarbu līgumcenu (līdzīgu preču, pakalpojumu un būvdarbu definīcijas elementi interpretējami plaši, nodrošinot definīcijas efektīvu darbību; šaubu gadījumā preces, pakalpojumi un būvdarbi uzskatāmi par līdzīgiem). 10
 • 11. Interešu konflikts: Uzskata, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, ja finansējuma saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks ir: 1. piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs; 2. piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks. Sekas noteikto interešu konflikta novēršanas noteikumu neievērošanai finansējuma saņēmēja veikto izdevumu daļēja vai pilnīga neattiecināšana. 11
 • 12. Piegādātāja izvēle: - balstīts uz sarunu iespējām; - Apraksts nav ļoti detalizēts, bet pietiekošs, lai piegādātāji varētu izvērtēt, vai iepirkums atbilst to darbības nozarei un iespējam, kā arī izlemt par sākotnējā piedāvājuma iesniegšanu; - Iepirkuma procedūras publiska izziņošana IUB mājas lapā; - jāveic iepirkuma procedūras norises dokumentēšana, kuras minimālo standartu nosaka noteikumu projekts; - Atbildīgās iestādes finansējuma saņemšanu pārbauda finansējuma saņēmēja iegādāto preču, pakalpojumu vai būvdarbu cenas atbilstību iepriekš noteiktajiem kritērijiem; 12
 • 13. Līguma grozīšana: Finansējuma saņēmēji un piegādātāji savstarpējas vienošanās rezultātā ir tiesīgi veikt grozījumus noslēgtajos līgumos, bet: • nemainot iepirkuma priekšmetu (Civillikuma izpratnē); • nemainot līguma puses (izņemot iespēju aizstāt piegādātāju, ja tas tiek reorganizēts saskaņā ar komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komercsabiedrību reorganizāciju un uzņēmumu pāreju); • negrozot tos aspektus, uz kuriem finansējuma saņēmējs atsaucies kā konkrētā piegādātāja un piedāvājuma priekšrocībām, pieņemot lēmumu par piedāvājuma izvēli. 13
 • 14. EK auditoru identificēto problēmu novēršana (1): • piedāvājumu iesniegšanas termiņš, atsaucoties uz paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā ir noteikts 10 darbdienas piegādes un pakalpojumu līgumiem un 15 darbdienas būvdarbu līgumiem līdzšinējo 5 dienu vietā; • paredzēts finansējuma saņēmēja pienākums paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru ir paredzēta iepirkuma paredzamās līgumcenas norādīšana, kā arī regulējums kopumā, uzliekot par pienākumu finansējuma saņēmējam pierādīt līgumcenas pamatotību un atbilstību tirgus situācijai, nodrošina, ka finansējuma saņēmējs veiks rūpīgāku tirgus izpēti, lai noskaidrotu un izraudzītu tādu piegādātāju, kura piedāvātā līgumcena (kontekstā ar citiem līguma izpildes noteikumiem) ir pamatota, atbilstoša tirgus situācijai un izdevīga (tiek izvēlēts ekonomiski izdevīgākais piedāvājums); 14
 • 15. EK auditoru identificēto problēmu novēršana (2): • paredzēts detalizēts regulējums, kas vērsts uz interešu konflikta situāciju novēršanu; • finansējuma saņēmēja pienākums iepirkuma izziņošanas brīdī ir sniegt tikai iepirkuma priekšmeta aprakstu tādā detalizācijas pakāpē, lai piegādātāji varētu saprast iepirkuma priekšmetu un iesniegt sākotnējo piedāvājumu, savukārt sarunu laikā piedāvājumus var precizēt un uzlabot tā, lai tie atbilstu prasībām. • paredzot finansējuma saņēmēja pienākumu pamatot izraudzītā piedāvājuma ekonomisko izdevīgumu, kā arī atbildīgo institūciju pienākumu to izvērtēt. 15
 • 16. Uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes 16
 • 17. Jautājumi – atbildes "Iepirkuma priekšmeta apraksts" – vai tam ir kāda noteikta forma? Vai ir domāts, ka tā arī pēc būtības atšķiras no "tehniskās specifikācijas"? Galvenās prasības «iepirkuma priekšmeta aprakstam» noteiktas MK noteikumu Nr.299 21.punktā «Iepirkuma priekšmeta aprakstam» nav jābūt tik detalizētam kā tehniskajai specifikācijai, bet pietiekami informatīvam, lai piegādātāji var izvērtēt, vai piedāvājums atbilst prasībām. 17
 • 18. Jautājumi – atbildes Vai būs jāveic «iepirkuma priekšmeta aprakstu» saskaņošana pirms procedūras uzsākšanas? MK noteikumi Nr. 299 neuzliek šādu pienākumu Lai mazinātu iespējamo neatbilstību skaitu, finansējuma saņēmējiem joprojām ir jāiesniedz sadarbības iestādē gan iepirkuma priekšmeta apraksts, gan norises dokumentācija saskaņošanai (MK noteikumu Nr.419 32.punkts) MK noteikumi Nr.299 neierobežo pasūtītājus attiecībā uz dokumentu veidiem 18
 • 19. Jautājumi – atbildes Vai atbildīgā institūcija var noteikt kādas citas prasības, kas nav minētas MK noteikumu Nr.299 34.punktā? MK noteikumu Nr. 299 regulējumā ir noteiktas minimālās prasības, līdz ar to var tikt noteiktas vēl papildu prasības, ja nepieciešams. Kontekstā ar MK noteikumu Nr.299 35.punktu pēc atbildīgās institūcijas lūguma finansējuma saņēmējam jābūt spējīgam iesniegt papildu pamatojumu vai precizēt iepriekš iesniegto dokumentāciju. 19
 • 20. Jautājumi – atbildes Vai vienmēr jānorāda iepirkuma paredzamā līgumcena (MK noteikumu Nr.299 5.punkts un 7.punkts)? Iepirkuma paredzamā līgumcena jānorāda vienmēr. Finansējuma saņēmējam, plānojot un uzsākot jebkuru iepirkumu, ir jāapzina savas vajadzības un jānosaka prasības, kā arī jāveic tirgus izpēte un attiecīgi jāparedz līgumcena. Noteikumos nav iekļauti izņēmumi attiecībā uz līgumcenas norādīšanu. 20
 • 21. Jautājumi – atbildes Vai paredzamo līgumcenu var norādīt robežās (no ... līdz ...) vai tā ir jānorāda precīza? Ja drīkst norādīt robežas, tad vai ir kāds maksimālais intervāla lielums, kādā drīkst novērtēt paredzamo līgumcenu? Līgumcena tiek noteikta nevis kā faktiskā, bet kā paredzamā cena, ko nosaka finansējuma saņēmējs, ņemot vērā savas vajadzības un pieejamos finanšu resursus. Norādītā līgumcena var atšķirties no piedāvātās līgumcenas, tādējādi nav pamata norādīt līgumcenu robežās (no… līdz…). 21
 • 22. Jautājumi – atbildes Kā rīkoties gadījumā, ja finansējuma saņēmējs nespēj noteikt tirgus/paredzamo līgumcenu? To var risināt, veicot tirgus izpēti vai priekšizpēti un tādejādi paredzot līgumcenu. Veicot priekšizpēti, finansējuma saņēmējs ņem vērā savas vajadzības, iespējamos finanšu resursus un tirgus piedāvājumu. Aptuvenā līgumcena pēc būtības jau tiek noteikta, sagatavojot projekta iesniegumu, lai varētu noteikt nepieciešamo finansējumu projekta īstenošanai. 22
 • 23. Jautājumi – atbildes Kā rīkoties gadījumā, ja visos saņemtajos piedāvājumos norādītā līgumcena vairākkārt pārsniedz paziņojumā norādīto līgumcenu? Finansējuma saņēmējam pēc atbildīgās institūcijas vai citas institūcijas pieprasījuma ir jāspēj sniegt pamatojums iepirkuma procedūrā izraudzītā piegādātāja līgumcenai un tās atbilstībai attiecīgo preču, pakalpojumu vai būvdarbu tirgus cenai (noteikumu 35.punkts) 23
 • 24. Jautājumi – atbildes Vai finanšu saņēmējs ir tiesīgs noteikt maksimālo līgumcenu par kādu ir gatavs slēgt līgumu? Papildus paredzamajai cenai var noteikt arī maksimālo cenu un tad izslēgt tos pretendentus, kas iesniedz virs paredzamās cenas. Jebkurā gadījumā jāvērtē tirgus cena. 24
 • 25. Jautājumi – atbildes Vai finansējuma saņēmējam ir tiesības noteikt, ka pretendentam uzreiz ir jāiesniedz galīgais piedāvājums, izslēdzot nepieciešamību ar piegādātājiem rīkot sarunas? Sarunas nav nepieciešamas, ja attiecīgais piegādātājs ir iesniedzis finansējuma saņēmēja prasībām atbilstošu piedāvājumu. Noteikumi neaizliedz sākotnēji paredzēt, ka jāiesniedz galīgais piedāvājums. Šāds nosacījums nebūtu pasūtītāja interesēs, ja vēlāk konstatē, ka nepieciešamas sarunas un piedāvājuma precizēšana. 25
 • 26. Jautājumi – atbildes Ja finansējuma saņēmējam šādas tiesības (noteikt prasību pretendentam iesniegt tikai un vienīgi galīgu piedāvājumu) ir, kurā vietā paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru šāda veida informācija būtu jānorāda? Šāda informācija būtu jānorāda noteikumu 2.pielikuma „Paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru ietveramā informācija” 9.sadaļā „Cita informācija”. 26
 • 27. Jautājumi – atbildes Kā ir jāorganizē sarunu vešana, t.i., kādā periodā; vienlaicīgi vai secīgi; klātienē vai telefoniski u.tml.? Finansējuma saņēmējs var izvēlēties piemērotāko sarunas formu un veidu. Pirms sarunu uzsākšanas vai sarunu gaitā var nolemt tās organizēt secīgos posmos, t.sk., uz nākamo posmu uzaicinot tikai tos piegādātājus, kuru aktuālie piedāvājumi finansējuma saņēmējam tehniski vai finansiāli ir potenciāli visizdevīgākie. 27
 • 28. Jautājumi – atbildes Ja finanšu saņēmējs ar piegādātājiem rīko sarunas, cik detalizēti ir jābūt dokumentētai sarunas procedūrai (kādai informācijai ir jābūt norādītai)? MK not Nr.299 34.punkts: jānorāda „vismaz informāciju par saņemtajiem sākotnējiem piedāvājumiem un piegādātājiem, ar kuriem notikušas sarunas, kā arī saņemto galīgo piedāvājumu salīdzinājumu, kurā norāda izraudzītā piedāvājuma priekšrocības attiecībā pret katru iesniegto galīgo piedāvājumu”. Dokumentēšanas mērķis ir spēt pamatot piedāvājuma izvēli. 28
 • 29. Jautājumi – atbildes Vai pieļaujams, ka pēc sarunām pretendents iesniedz analogu piedāvājumu, samazinot tikai sākotnējo līgumcenu (pārējais piedāvājuma saturs paliek nemainīgs) – MK noteikumu Nr.299 27.punkts? Sarunu gaitā ir iespējams, ka tiek precizēta tikai līgumcena. 29
 • 30. Jautājumi – atbildes Vai 27. punkta ietvaros pieļaujams, ka pretendents pēc sarunām iesniedz būtiski atšķirīgu piedāvājumu? Finansējuma saņēmējs un piegādātāji sarunu laikā ir tiesīgi apspriest visus slēdzamā līguma aspektus (t.sk. piegādātāji ir tiesīgi izskaidrot, papildināt un uzlabot savus piedāvājumus), nemainot paziņojumā minēto iepirkuma priekšmetu. 30
 • 31. Jautājumi – atbildes Vai pieļaujams, ka šādi – brīvi uzaicināti – piegādātāji var iesniegt piedāvājumu arī pēc oficiālā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, piem., laikā, kad paralēli notiek sarunas ar piegādātājiem, kas piedāvājumus iesnieguši noteiktajā laikā? Noteikumu 26.punkts paredz iespēju jebkurā brīdī līdz galīgā lēmuma pieņemšanai, arī pēc oficiālā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, uzaicināt citus piegādātājus iesniegt sākotnējos piedāvājumus. 31
 • 32. Jautājumi – atbildes Vai finansējuma saņēmējs var neizskatīt piedāvājumu, kas iesniegts pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas laika? Finansējuma saņēmējs var neizskatīt piedāvājumu, kas iesniegts pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas laika. Ja pēc termiņa ir iesniegti vairāki piedāvājumi, un finansējuma saņēmējs izlemj tos izskatīt, ir jāizskata visi iesniegtie piedāvājumi. 32
 • 33. Jautājumi – atbildes Kā atbildīgajai institūcijai skaidrot situāciju, ja piedāvājums, kas iesniegts pēc oficiālā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, netiek vērtēts, bet piedāvājums, kas pēc finansējuma saņēmēja brīva uzaicinājuma ir saņemts jebkurā brīdī līdz galīgā lēmuma pieņemšanai, tiek vērtēts? Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir paredzēts ar mērķi nodrošināt iepirkuma veikšanu noteiktā laika periodā, lai projektu kopumā varētu īstenot līgumā noteiktajos termiņos. Atbilstoši noteikumu 26.punktam finansējuma saņēmējam ir paredzēta iespēja uzaicināt citu piegādātāju jebkurā brīdī. 33
 • 34. Jautājumi – atbildes Lūdzu skaidrot terminu „ekonomiski visizdevīgākais”? Finansējuma saņēmējam ir pienākums pamatot līgumcenas atbilstību tirgus cenai un izvēlētā piedāvājuma priekšrocības attiecībā pret katra piegādātāja iesniegto galīgo piedāvājumu. Attiecīgi var secināt, ka ekonomiski izdevīgākais piedāvājums būs labākais piedāvājums par lētāko cenu, vienlaikus nodrošinot pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. 34
 • 35. Jautājumi – atbildes Vai finansējuma saņēmējs ir tiesīgs ieviest kādu īpašu vērtēšanas sistēmu ar vērtēšanas kritērijiem un kritēriju proporcionālo ietekmi uz piedāvājumu galējo novērtējumu? Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs ieviest kādu īpašu vērtēšanas sistēmu, ja uzskata to par nepieciešamu. Lēmuma pieņemšanas procesam ir jābūt izsekojamam, un finansējuma saņēmējam jābūt spējīgam pamatot piedāvājuma izvēli. 35
 • 36. Jautājumi – atbildes Vai finansējuma saņēmējam izstrādātā vērtēšanas sistēma ir jāpublisko? Vērtēšanas sistēmu vai dokumentu, kas atspoguļo vērtēšanas sistēmu, nav jāpublisko, bet lēmuma pieņemšanas procesam ir jābūt izsekojamam, lai finansējuma saņēmējs varētu pamatot piedāvājuma izvēli. Ja finansējuma saņēmējs vēlas izstrādāto vērtēšanas sistēmu publiskot, šo informāciju var norādīt pie MK noteikumu Nr.299 2.pielikuma 9.punkta «Cita informācija». 36
 • 37. Jautājumi – atbildes Saskaņā ar MK noteikumu Nr.299 33. punktu saprotams, ka 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma uzvarētāja noteikšanas, finansējuma saņēmējs informē visus piegādātājus. Bet punkts nenosaka, ka informācija šajā laikā jānosūta publicēšanai IUB mājas lapā. Noteikumu 33.p. nosaka pienākumu informēt visus piegādātājus par lēmuma pieņemšanu. Paziņojuma publicēšanas pienākums IUB mājaslapā internetā ir noteikts noteikumu 36.- 38.p. 37
 • 38. Jautājumi – atbildes Cik ilgā laikā pēc lēmuma pieņemšanas informācija ir jāiesniedz arī IUB publicēšanai IUB mājas lapā, ja projekta pieteikums publiskā finansējuma saņemšanai vēl nav iesniegts? Noteikumu 36.punkts nosaka publicēšanas pienākumu gadījumos, kad iepirkuma procedūra tiek veikta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Atbilstoši noteikumu 38.punktam, ja iepirkuma procedūra veikta pēc lēmuma vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem publicē 5 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 38
 • 39. Jautājumi – atbildes Lūdzu precizēt, pēc kāda līguma noslēgšanas finansējuma saņēmējam 5 darba dienu laikā ir jāpublicē paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem (MK noteikumu Nr. 299 38.punkts) Noteikumu 38.punktā ir domāts 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, nevis līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas. 39
 • 40. Jautājumi – atbildes Vai MK noteikumi Nr. 299 nosaka veidu kādā finansējuma saņēmējam ir jāsaņem piedāvājumi (personīgi, pa pastu vai elektroniski)? Noteikumi nenosaka vienu konkrētu veidu, un finansējuma saņēmējs var noteikt, kādā veidā vēlas saņemt piedāvājumus – personīgi, elektroniski vai pa pastu. 40
 • 41. Jautājumi – atbildes Vai finansējuma saņēmējs drīkst noteikt, ka piedāvājumi iesniedzami papīra formātā personīgi vai pa pastu, izslēdzot iespēju piedāvājumus saņemt, piem., elektroniskā veidā? Jā, finansējuma saņēmējs var izvēlēties veidu, kādā iesniedzami piedāvājumi. Jāņem vērā, ka atkarībā no iepirkuma priekšmeta veida un iespējamo piegādātāju loka, prasība iesniegt piedāvājumu tikai personīgi, varētu tikt uzskatīta par ierobežojošu, tādējādi iesakām neierobežot piedāvājumu iesniegšanas veidu. 41
 • 42. Jautājumi – atbildes Vai iepirkuma ietvaros ir jāveic atklāta aplokšņu atvēršana?  Iepirkuma ietvaros nav jāveic atklāta aplokšņu atvēršana, bet to var darīt, ja finansējuma saņēmējs uzskata par nepieciešamu. 42
 • 43. Jautājumi – atbildes Vai ir noteikts minimālais atbilstošo piedāvājumu skaits, kas jāsaņem iepirkuma laikā, lai iepirkumu atzītu par notikušu? Noteikumi neparedz minimālo atbilstošo piedāvājumu skaitu, ciktāl tas normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu nav noteikts citādāk. 43
 • 44. Jautājumi – atbildes Vai ir noteikts kāds „nogaidīšanas” periods no lēmuma pieņemšanas brīža līdz finansējuma saņēmējs drīkst parakstīt līgumu ar izvēlēto pretendentu? Noteikumi nenosaka šādu „nogaidīšanas” periodu. 44
 • 45. Jautājumi – atbildes Kā sūdzību gadījumā tiek organizēta sūdzību iesniegšana un izskatīšana, t.i., kurā iestādē/institūcijā/ministrijā sūdzības iesniedzējs vēršas, kādā periodā sūdzību drīkst iesniegt, kādā periodā sūdzība tiek izskatīta? Noteikumi neaizliedz piegādātājiem informēt atbildīgās institūcijas par finansējuma saņēmēja rīcību. Atbildīgajām institūcijām pēc šādas informācijas saņemšanas jebkurā gadījumā tā ir jāizvērtē un jāņem vērā. Taču atbildīgajām institūcijām nav tiesību atcelt finansējuma saņēmēja lēmumus. Strīdi starp pasūtītāju un piedāvājumu iesniedzējiem nav risināmi administratīvā procesa kārtībā, apstrīdot pasūtītāja lēmumus. 45
 • 46. Iespējamie riski attiecībā uz MK 2013.g. 4.jūnija noteikumu Nr.299 piemērošanu 1. Jaunā regulējuma pareiza izpratne un piemērošana 2. Interešu konflikta un līdzīgu preču vai pakalpojumu definīciju vienota izpratne Finansējuma saņēmēji joprojām iesniedz pirmspārbaudei iepirkuma nolikumus un tehniskās specifikācijas, tādējādi ierobežojot izvēli 46