Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Iveta Cīrule: Kā veiksmīgi veidot sociālās uzņēmējdarbības biznesa modeli"

1.377 visualizaciones

Publicado el

Iveta Cīrule, RISEBA Radošā biznesa inkubatora vadītāja

Sociālās uzņēmējdarbības forums 2015 http://sefriga.lv/

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Iveta Cīrule: Kā veiksmīgi veidot sociālās uzņēmējdarbības biznesa modeli"

 1. 1. R A D O Š Ā D A R B N Ī C A “ K Ā V E I K S M Ī G I V E I D O T S O C I Ā L Ā S U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A S B I Z N E S A M O D E L I ” I V E T A C Ī R U L E , R I S E B A R A D O Š Ā B I Z N E S A I N K U B A T O R A V A D Ī T Ā J A 2 0 1 5 . G A D A 2 7 . N O V E M B R I S
 2. 2.  I E P A Z Ī T I E S A R S O C I Ā L Ā U Z Ņ Ē M U M A B I Z N E S A M O D E L I  R A S T R I S I N Ā J U M U D I V Ā M S O C I Ā L Ā M P R O B L Ē M Ā M Mērķis
 3. 3. Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?  Sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt sociālu, sabiedrībai nozīmīgu problēmu, veicot saimniecisko darbību un ieguldot peļņu noteiktā mērķa sasniegšanai (t.sk. ar mērķa grupu integrāciju darba tirgū). Avots: Labklājības ministrija, 2015
 4. 4. Kur rodas sociālā uzņēmējdarbība? Sociāla problēma Peļņa – reinvestēt! Sociāla ietekme Uzņēmējs Sociālā ietekme
 5. 5. SOCIAL IMPACT INVESTMENT avots: www.oecd.org/sti/ind
 6. 6. Kanvas biznesa modelis Avots: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur Business Model Generation, 2010
 7. 7. KLIENTS
 8. 8. K A S I R S V A R Ī G Ā K S O C I Ā L Ā U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A ? KLIENTS un/vai LABUMA GUVĒJS
 9. 9. Vērtības piedāvājums
 10. 10. Klientu attiecības
 11. 11. Kanāli
 12. 12. Resursi
 13. 13. Svarīgākās aktivitātes
 14. 14. Galvenie partneri
 15. 15. Izmaksas
 16. 16. Ienākumi
 17. 17. G R U P U D A R B S Kļūsti par sociālo uzņēmēju
 18. 18. DEPOPULĀCIJA UN MAZAPDZĪVOTĪBA LATVIJAS TERITORIJĀ Latvijā katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits gan negatīvās demogrāfijas , gan migrācijas dēļ. Darba vietu trūkums un darba spēka ierobežotā mobilitāte rada «apburto» loku – uzņēmējiem trūkts kvalificēts darba spēks, savukārt iedzīvotājiem trūkst darba vietas.  Kā sociālais uzņēmējs varētu risināt šo problēmu – darba vietu radīšanu un darba spēka mobilitātes veicināšanu reģionos, kurus visstraujāk skar depopulācija un mazapdzīvotība?
 19. 19. ILGSTOŠAIS BEZDARBS UN DARBINIEKU AR DARBA TIRGUS ATSTUMTĪBAS RISKIEM IEKĻAUŠANA Zems izglītības līmenis, invaliditāte, nepietiekama kvalifikācija, atkarības problēmas, grūtības atrast darbu pēc ieslodzījuma, veselības problēmas un virkne citu apstākļu apdraud iespēju atrast darbu.  Kā sociālais uzņēmējs var risināt ilgstoša bezdarba problemātiku un kā sociālais uzņēmējs var veicināt darbinieku ar darba tirgus atstumtības riskiem nodarbinātību?
 20. 20. 1. 2. DEPOPULĀCIJA UN MAZAPDZĪVOTĪBA LATVIJAS TERITORIJĀ ILGSTOŠAIS BEZDARBS UN DARBINIEKU AR DARBA TIRGUS ATSTUMTĪBAS RISKIEM IEKĻAUŠANA Kā sociālais uzņēmējs var risināt
 21. 21. L A I K S 3 0 M I N Ū T E S ! Lūdzu piedāvājiet sociālā biznesa risinājumu, balstoties uz Kanvas biznesa modeli!
 22. 22. U N E K S P E R T U A T G R I E Z E N I S K Ā S A I T E Grupu darbu prezentācija
 23. 23. H T T P : / / C A N V A N I Z E R . C O M / N E W / B U S I N E S S- M O D E L - C A N V A S = I Z V E I D O T U Z V I E N A S L A P A S S A V U K A N V A S M O D E L I Paldies par sadarbību!

×