La història de la humanitat

LA HISTÒRIALA HISTÒRIA
DE LADE LA
HUMANITATHUMANITAT
Què és la històriaQuè és la història
 La història és el conjunt d’esdevenimentsLa història és el conjunt d’esdeveniments
que han passat al món i, també, laque han passat al món i, també, la
ciència que els estudia.ciència que els estudia.
 ElsEls historiadors i historiadoreshistoriadors i historiadores són lessón les
persones que estudien la història.persones que estudien la història.
Intenten recosntruir el passat iIntenten recosntruir el passat i
interpretar-lo per entendre el pressent.interpretar-lo per entendre el pressent.
La mesura del tempsLa mesura del temps
 Quan parlem d’història ens referim aQuan parlem d’història ens referim a
períodes de temps molt llargs, i per aixòperíodes de temps molt llargs, i per això
utilitzem unitats de temps més grans:utilitzem unitats de temps més grans:
 ElEl lustrelustre, període de cinc anys., període de cinc anys.
 LaLa dècadadècada, període de deu anys., període de deu anys.
 ElEl seglesegle, període de cent anys., període de cent anys.
 ElEl mil·lenimil·leni, període de mil anys., període de mil anys.
En el món occidental, la data del naixement deEn el món occidental, la data del naixement de
Jesucrist es va considerar l’any 1. Així, tot elJesucrist es va considerar l’any 1. Així, tot el
que va passar abans en diemque va passar abans en diem abans de Cristabans de Crist
(aC).(aC).
L’evolució dels humansL’evolució dels humans
 Totes les persones formem part de laTotes les persones formem part de la
mateixa espècie, l’Homo sapiens.mateixa espècie, l’Homo sapiens.
 ElsEls australopitecsaustralopitecs van ser els primersvan ser els primers
homínids ( família de primats). A aquestahomínids ( família de primats). A aquesta
espècie la van seguir d’altres;espècie la van seguir d’altres; el procésel procés
d’hominització.d’hominització.
L’evolució dels humansL’evolució dels humans
 Les teories de l’evolució afirmen que elsLes teories de l’evolució afirmen que els
homínids van experimentar un seguit dehomínids van experimentar un seguit de
canvis per adapatar-se al medi:canvis per adapatar-se al medi:
 ElEl bipedimebipedime ( desplaçar-se en posició erecta( desplaçar-se en posició erecta
sobre els dos peus), els permetia tenir les manssobre els dos peus), els permetia tenir les mans
lliures per fabricar i utilitzar eines.lliures per fabricar i utilitzar eines.
 L’augment del craniL’augment del crani, que els va permetre tenir, que els va permetre tenir
un cervell més gran i, en conseqüència, unaun cervell més gran i, en conseqüència, una
major capacitat per desenvolupar estratègies imajor capacitat per desenvolupar estratègies i
estructures mentals, com ara el llenguatge.estructures mentals, com ara el llenguatge.
L’evolució dels humansL’evolució dels humans
 AustralopitecAustralopitec.- Apareix fa 4 milions d’anys, comença a.- Apareix fa 4 milions d’anys, comença a
caminar sobre els peus.caminar sobre els peus.
 Homo habilisHomo habilis.- Apareix fa 2 milions d’anys, fabricava eines.- Apareix fa 2 milions d’anys, fabricava eines
de pedra per tallar aliments.de pedra per tallar aliments.
 Homo erectusHomo erectus.- Apareix fa 1,6 milions d’anys, caminava.- Apareix fa 1,6 milions d’anys, caminava
ben dret i coneixia el foc. Evoluciona en dues espècies:ben dret i coneixia el foc. Evoluciona en dues espècies:
 Homo neandertalensisHomo neandertalensis.- Apareix fa uns 200.000 anys i.- Apareix fa uns 200.000 anys i
desapareix fa 25.000 anys, celebrava ritus relacionats ambdesapareix fa 25.000 anys, celebrava ritus relacionats amb
la mort.la mort.
 Homo sapiensHomo sapiens.- Apareix fa 200.000 anys i és l’única.- Apareix fa 200.000 anys i és l’única
espècie viva del gènere Homo, fabricava einesespècie viva del gènere Homo, fabricava eines
especialitzades i va desenvolupar el llenguatge.especialitzades i va desenvolupar el llenguatge.
LES ETAPES DE LALES ETAPES DE LA
HISTÒRIAHISTÒRIA
 Els historiadors han dividit la història de laEls historiadors han dividit la història de la
humanitat en diverseshumanitat en diverses etapesetapes, cadscuna de, cadscuna de
les quals es caracteritza per una manera deles quals es caracteritza per una manera de
viure i per uns esdeveniments determinats.viure i per uns esdeveniments determinats.
L’inici i el final de cadascuna d’aquestesL’inici i el final de cadascuna d’aquestes
etapes estan marcats per fets que hanetapes estan marcats per fets que han
provocat canvis molt importants per alprovocat canvis molt importants per al
desenvolupament de la història.desenvolupament de la història.
LA PREHISTÒRIALA PREHISTÒRIA
 La prehistòria és l’etapa més llarga de laLa prehistòria és l’etapa més llarga de la
història de la humanitat: comença ambhistòria de la humanitat: comença amb
l’aparició dels primers éssers humans, unsl’aparició dels primers éssers humans, uns
2,5 milions d’anys enrere, i acaba amb la2,5 milions d’anys enrere, i acaba amb la
invenció de l’escriptura, cap a l’any 3000 aC.invenció de l’escriptura, cap a l’any 3000 aC.
Es divideix en aquestes etapes:Es divideix en aquestes etapes:
 PaleoliticPaleolitic
 NeoliticNeolitic
 Edat dels metallsEdat dels metalls
PaleoliticPaleolitic
 Vivien en petits grups i erenVivien en petits grups i eren nòmadesnòmades, es, es
traslladaven d’un lloc a l’altre per buscar aliment otraslladaven d’un lloc a l’altre per buscar aliment o
caçar.caçar.
 LesLes covescoves els servien de refugi. En algunes s’hi haels servien de refugi. En algunes s’hi ha
trobat restes de pintures que mostren escenes detrobat restes de pintures que mostren escenes de
caça o ritus religiosos.caça o ritus religiosos.
 Fabricaven eines amb fragments deFabricaven eines amb fragments de pedrapedra oo ossosossos
d’animals.d’animals.
 El domini delEl domini del focfoc els va permetre coure elsels va permetre coure els
aliments, tenir llum i escalfar-se.aliments, tenir llum i escalfar-se.
NeoliticNeolitic
 Deixen de ser nòmades: viuen en cabanes iDeixen de ser nòmades: viuen en cabanes i
formen els primersformen els primers poblatspoblats..
 Comencen a cultivar alguns cereals i aComencen a cultivar alguns cereals i a
domesticar animals.domesticar animals.
 Apareixen els primers recipients, primer deApareixen els primers recipients, primer de
fustafusta i més tard dei més tard de fangfang..
 Invenció de laInvenció de la rodaroda..
Edat dels metallsEdat dels metalls
 Només es dona a Europa, es divideix en tresNomés es dona a Europa, es divideix en tres
períodes: edat del coure, l’edat del bronze i edat delperíodes: edat del coure, l’edat del bronze i edat del
ferro.ferro.
 Es desenvolupa la cultura megalítica (gransEs desenvolupa la cultura megalítica (grans
construccions de pedra). Primeres diferènciesconstruccions de pedra). Primeres diferències
socials amb la creació de nous oficis.socials amb la creació de nous oficis.
 Gràcies alsGràcies als metallsmetalls en van millorar les eines deen van millorar les eines de
camp, les armes, estris per la llar o ornaments.camp, les armes, estris per la llar o ornaments.
EDAT ANTIGAEDAT ANTIGA
 S’inicia amb l’aparició dels primersS’inicia amb l’aparició dels primers textos escritstextos escrits
(3000 aC). La caiguda de l’imperi romà el 476 va(3000 aC). La caiguda de l’imperi romà el 476 va
posar fi a aquesta etapa.posar fi a aquesta etapa.
 Les primeres civilitzacions van sorgir aLes primeres civilitzacions van sorgir a
MesopotàmiaMesopotàmia ii EgipteEgipte. En altres indrets del món. En altres indrets del món
també es van desenvolupar algunes civilitzacions,també es van desenvolupar algunes civilitzacions,
com ara lacom ara la maiamaia, l’, l’incainca, la, la xinesaxinesa o l’o l’ÍndiaÍndia..
 Es van crear els primers estats, amb uns caps queEs van crear els primers estats, amb uns caps que
basaven el seu govern en les lleis i lqa força debasaven el seu govern en les lleis i lqa força de
l’exèrcit.l’exèrcit.
EDAT ANTIGAEDAT ANTIGA
 Les civilitzacions que van viure durant l’edat antiga al
territori de l’actual Catalunya són aquestes:
 Els Íbers, des del segle VI aC fins a l’I aC, formats per
tribus sense cap unitat política entre elles però si cultural.
 Els grecs, comerciants establerts en colònies arreu del
Mediterrani. Organitzats en petits estats independents,
anomenats polis. Van arribar a Catalunya al S VI aC i hi
van fundar Empúries.
 Els romans, creadors d’un gran imperi que abraçava tot
Europa, van arribar a Catalunya el 218 aC. Van
implantar-hi les mateixes lleis, costums i formes de vida
que a la capital, Roma.
EDAT MITJANA
 S’inicia amb la caiguda de l’imperi romà i
s’acaba amb l’arribada de Cristòfor Colom a
Amèrica, l’any 1492.
 A l’inici, la vida era bàsicament rural i, a poc
a poc, les ciutats van guanyant poder
gràcies als artesans i comerciants.
 Societat feudal, organitzada per tres
estaments: nobles, eclesiàstics i pagesos.
 Dos grans estils artístics: romànic i gòtic.
EDAT MITJANA
 Segle V, Catalunya era dominada pels visigots.
 L’any 711 els musulmans van conquerir la península
ibèrica i van ser derrotats pels francs l’any 732.
 Els francs van controlar la meitat nord de Catalunya,
organitzada en comtats que, mica en mica es van
anar independitzant.
 L’any 1137, el comte de Barcelona Ramon Berenguer
IV es va casar amb la princesa Peronella d’Aragó
fundant la corona catalano-aragonesa. El 1469, el
matrimoni de Ferran II de Catalunya-Aragó amb la
reina Isabel de Castella (Reis Catòlics) va comportar la
unió dels dos principals regnes peninsulars.
EDAT MODERNA
 Comença el 1492 amb el descobriment
d’Amèrica i acaba el 1789, amb la
Revolució Francesa.
 Noves rutes per comerciar, grans
descobriments, colonització de nous
territoris...
 Sistema polític a Europa basat en en la
concentració de tot el poder en la figura del
rei: monarquia absoluta.
 Dos grans moviments artístics:
Renaixement i el Barroc.
EDAT
CONTEMPORÀNIA S’inicia l’any 1789 amb la Revolució
Francesa fins als nostres dies.
 Reconeixement de la igualtat de les
persones: Declaració dels drets de l’Home
i del Ciutadà.
 Inici de la Revolucíó Industrial a partir de la
invenció de la màquina de vapor. Fa
augmentar la producció i fa falta més mà
d’obra.
EDAT
CONTEMPORÀNIA Aparició de les classes socials,
diferenciades pel seu nivell de riquesa:
 La burgesia, formada per les persones que
tenien més diners.
 El proletariat, obrers de les fàbriques.Per
defensar els seus drets es van fundar els
sindicats.
Successió d’un gran nombre de moviments
artístics: neoclassicisme, modernisme,
noucentisme, el pop art i l’invenció del cinema.
1 de 18

Recomendados

Les etapes de la Història por
Les etapes de la HistòriaLes etapes de la Història
Les etapes de la Històriaaquitawin
11.9K vistas8 diapositivas
Esquema Animals Vertebrats por
Esquema Animals VertebratsEsquema Animals Vertebrats
Esquema Animals VertebratsCatigin
559 vistas1 diapositiva
01 les capes de la terra por
01 les capes de la terra01 les capes de la terra
01 les capes de la terraAlbert Albert
2.2K vistas18 diapositivas
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls por
Paleolític, Neolític i Edat dels MetallsPaleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels Metallsaroki
134.8K vistas43 diapositivas
Els nombres enters por
Els nombres entersEls nombres enters
Els nombres entersMprof
8.3K vistas15 diapositivas
L’Univers - 3r Primària Escola Patufet por
L’Univers - 3r Primària Escola PatufetL’Univers - 3r Primària Escola Patufet
L’Univers - 3r Primària Escola Patufetespegalles
14.8K vistas28 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Roques i minerals por
Roques i mineralsRoques i minerals
Roques i mineralskhadja
42.4K vistas57 diapositivas
LES EDATS DE LA HISTÒRIA por
LES EDATS DE LA HISTÒRIA LES EDATS DE LA HISTÒRIA
LES EDATS DE LA HISTÒRIA martav57
59.1K vistas13 diapositivas
Descripció personatges por
Descripció personatgesDescripció personatges
Descripció personatgessluna3
13.3K vistas16 diapositivas
Els Planetes del Sistema Solar por
Els Planetes del Sistema SolarEls Planetes del Sistema Solar
Els Planetes del Sistema SolarProfeticc
23.9K vistas21 diapositivas
Les propietats dels minerals 1 ESO por
Les propietats dels minerals 1 ESOLes propietats dels minerals 1 ESO
Les propietats dels minerals 1 ESOesmajolet
33K vistas26 diapositivas
Roques i minerals por
Roques i mineralsRoques i minerals
Roques i mineralsjcarmonaespinosa
68.3K vistas42 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Roques i minerals por khadja
Roques i mineralsRoques i minerals
Roques i minerals
khadja42.4K vistas
LES EDATS DE LA HISTÒRIA por martav57
LES EDATS DE LA HISTÒRIA LES EDATS DE LA HISTÒRIA
LES EDATS DE LA HISTÒRIA
martav5759.1K vistas
Descripció personatges por sluna3
Descripció personatgesDescripció personatges
Descripció personatges
sluna313.3K vistas
Els Planetes del Sistema Solar por Profeticc
Els Planetes del Sistema SolarEls Planetes del Sistema Solar
Els Planetes del Sistema Solar
Profeticc23.9K vistas
Les propietats dels minerals 1 ESO por esmajolet
Les propietats dels minerals 1 ESOLes propietats dels minerals 1 ESO
Les propietats dels minerals 1 ESO
esmajolet33K vistas
Canvi d'unitats amb factors de conversió por Josep Lluís Ruiz
Canvi d'unitats amb factors de conversióCanvi d'unitats amb factors de conversió
Canvi d'unitats amb factors de conversió
Josep Lluís Ruiz79K vistas
Etapes prehistòria por Sílvia
Etapes prehistòriaEtapes prehistòria
Etapes prehistòria
Sílvia20K vistas
Coneguem la terra por mercebolufer
Coneguem la terraConeguem la terra
Coneguem la terra
mercebolufer27.4K vistas
Els minerals por Josep Broch
Els mineralsEls minerals
Els minerals
Josep Broch7.7K vistas
Clasificació dels animals por cpeltossal
Clasificació dels animalsClasificació dels animals
Clasificació dels animals
cpeltossal31.6K vistas
La matèria i les seves propietats por Elisabet
La matèria i les seves propietatsLa matèria i les seves propietats
La matèria i les seves propietats
Elisabet57.5K vistas
Els nombres decimals por Mprof
Els nombres decimalsEls nombres decimals
Els nombres decimals
Mprof51.5K vistas
Classificacio i nomeclatura éssers vius por Anna Giro
Classificacio i nomeclatura éssers viusClassificacio i nomeclatura éssers vius
Classificacio i nomeclatura éssers vius
Anna Giro16.1K vistas

Similar a La història de la humanitat

La prehistòria por
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòriaMar Burgada
2.1K vistas46 diapositivas
Els Primers Humans por
Els Primers HumansEls Primers Humans
Els Primers Humansalope3752
1.4K vistas10 diapositivas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaIES Xarc
2.5K vistas85 diapositivas
PRIMER ESO: Prehistòria por
PRIMER ESO: PrehistòriaPRIMER ESO: Prehistòria
PRIMER ESO: PrehistòriaJesús Gutiérrez Pardina
6.1K vistas30 diapositivas
La prehistòria por
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòriaGemma Ajenjo Rodriguez
3.1K vistas30 diapositivas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaEduardo CONNOLLY
1.3K vistas85 diapositivas

Similar a La història de la humanitat(20)

La prehistòria por Mar Burgada
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
Mar Burgada2.1K vistas
Els Primers Humans por alope3752
Els Primers HumansEls Primers Humans
Els Primers Humans
alope37521.4K vistas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por IES Xarc
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
IES Xarc2.5K vistas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por Eduardo CONNOLLY
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Eduardo CONNOLLY1.3K vistas
U 7-l'origen dels humans por molives3
U 7-l'origen dels humansU 7-l'origen dels humans
U 7-l'origen dels humans
molives31K vistas
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS por Ferran Mistelera
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONSUnitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
Ferran Mistelera147 vistas
Prehistoria por ntpalau
PrehistoriaPrehistoria
Prehistoria
ntpalau288 vistas
La prehistòria por pepbatalla
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
pepbatalla11.5K vistas
Tema 9. la prehistòria mariona por IES VIDRERES
Tema 9. la prehistòria marionaTema 9. la prehistòria mariona
Tema 9. la prehistòria mariona
IES VIDRERES11.7K vistas
Tema 1. la prehistòria por mabr36
Tema 1. la prehistòriaTema 1. la prehistòria
Tema 1. la prehistòria
mabr3613.1K vistas
La prehistòria por aquitawin
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
aquitawin11.3K vistas

Más de Fotosorpina

Colònies infantil por
Colònies infantilColònies infantil
Colònies infantilFotosorpina
824 vistas15 diapositivas
Exposició chourlet p4 por
Exposició chourlet p4Exposició chourlet p4
Exposició chourlet p4Fotosorpina
710 vistas25 diapositivas
Exposició chourlet por
Exposició chourletExposició chourlet
Exposició chourletFotosorpina
711 vistas22 diapositivas
Exposició chourlet por
Exposició chourletExposició chourlet
Exposició chourletFotosorpina
687 vistas24 diapositivas
Carnaval por
CarnavalCarnaval
CarnavalFotosorpina
725 vistas2 diapositivas
Carnaval por
CarnavalCarnaval
CarnavalFotosorpina
1K vistas2 diapositivas

Más de Fotosorpina(20)

Colònies infantil por Fotosorpina
Colònies infantilColònies infantil
Colònies infantil
Fotosorpina824 vistas
Exposició chourlet p4 por Fotosorpina
Exposició chourlet p4Exposició chourlet p4
Exposició chourlet p4
Fotosorpina710 vistas
Exposició chourlet por Fotosorpina
Exposició chourletExposició chourlet
Exposició chourlet
Fotosorpina711 vistas
Exposició chourlet por Fotosorpina
Exposició chourletExposició chourlet
Exposició chourlet
Fotosorpina687 vistas
La rateta que llegia a l'escaleta por Fotosorpina
La rateta que llegia a l'escaletaLa rateta que llegia a l'escaleta
La rateta que llegia a l'escaleta
Fotosorpina864 vistas
Setembre i octubre '15 por Fotosorpina
Setembre i octubre '15Setembre i octubre '15
Setembre i octubre '15
Fotosorpina812 vistas
A la festa de la tardor bloc cole por Fotosorpina
A la festa de la tardor bloc coleA la festa de la tardor bloc cole
A la festa de la tardor bloc cole
Fotosorpina749 vistas
El berenar de tardor por Fotosorpina
El berenar de tardorEl berenar de tardor
El berenar de tardor
Fotosorpina722 vistas
Els enciams 2015 por Fotosorpina
Els enciams 2015Els enciams 2015
Els enciams 2015
Fotosorpina623 vistas
Treballem la tardor por Fotosorpina
Treballem la tardorTreballem la tardor
Treballem la tardor
Fotosorpina745 vistas
El petit globus vermell por Fotosorpina
El petit globus vermellEl petit globus vermell
El petit globus vermell
Fotosorpina193 vistas
El petit globus vermell por Fotosorpina
El petit globus vermellEl petit globus vermell
El petit globus vermell
Fotosorpina479 vistas
Nota informativa inscripcions por Fotosorpina
Nota informativa inscripcions Nota informativa inscripcions
Nota informativa inscripcions
Fotosorpina2.1K vistas
Visita de la lluïsa cruz por Fotosorpina
Visita de la lluïsa cruzVisita de la lluïsa cruz
Visita de la lluïsa cruz
Fotosorpina310 vistas
Bloc exposició il·lustració por Fotosorpina
Bloc exposició il·lustracióBloc exposició il·lustració
Bloc exposició il·lustració
Fotosorpina308 vistas

La història de la humanitat

 • 1. LA HISTÒRIALA HISTÒRIA DE LADE LA HUMANITATHUMANITAT
 • 2. Què és la històriaQuè és la història  La història és el conjunt d’esdevenimentsLa història és el conjunt d’esdeveniments que han passat al món i, també, laque han passat al món i, també, la ciència que els estudia.ciència que els estudia.  ElsEls historiadors i historiadoreshistoriadors i historiadores són lessón les persones que estudien la història.persones que estudien la història. Intenten recosntruir el passat iIntenten recosntruir el passat i interpretar-lo per entendre el pressent.interpretar-lo per entendre el pressent.
 • 3. La mesura del tempsLa mesura del temps  Quan parlem d’història ens referim aQuan parlem d’història ens referim a períodes de temps molt llargs, i per aixòperíodes de temps molt llargs, i per això utilitzem unitats de temps més grans:utilitzem unitats de temps més grans:  ElEl lustrelustre, període de cinc anys., període de cinc anys.  LaLa dècadadècada, període de deu anys., període de deu anys.  ElEl seglesegle, període de cent anys., període de cent anys.  ElEl mil·lenimil·leni, període de mil anys., període de mil anys. En el món occidental, la data del naixement deEn el món occidental, la data del naixement de Jesucrist es va considerar l’any 1. Així, tot elJesucrist es va considerar l’any 1. Així, tot el que va passar abans en diemque va passar abans en diem abans de Cristabans de Crist (aC).(aC).
 • 4. L’evolució dels humansL’evolució dels humans  Totes les persones formem part de laTotes les persones formem part de la mateixa espècie, l’Homo sapiens.mateixa espècie, l’Homo sapiens.  ElsEls australopitecsaustralopitecs van ser els primersvan ser els primers homínids ( família de primats). A aquestahomínids ( família de primats). A aquesta espècie la van seguir d’altres;espècie la van seguir d’altres; el procésel procés d’hominització.d’hominització.
 • 5. L’evolució dels humansL’evolució dels humans  Les teories de l’evolució afirmen que elsLes teories de l’evolució afirmen que els homínids van experimentar un seguit dehomínids van experimentar un seguit de canvis per adapatar-se al medi:canvis per adapatar-se al medi:  ElEl bipedimebipedime ( desplaçar-se en posició erecta( desplaçar-se en posició erecta sobre els dos peus), els permetia tenir les manssobre els dos peus), els permetia tenir les mans lliures per fabricar i utilitzar eines.lliures per fabricar i utilitzar eines.  L’augment del craniL’augment del crani, que els va permetre tenir, que els va permetre tenir un cervell més gran i, en conseqüència, unaun cervell més gran i, en conseqüència, una major capacitat per desenvolupar estratègies imajor capacitat per desenvolupar estratègies i estructures mentals, com ara el llenguatge.estructures mentals, com ara el llenguatge.
 • 6. L’evolució dels humansL’evolució dels humans  AustralopitecAustralopitec.- Apareix fa 4 milions d’anys, comença a.- Apareix fa 4 milions d’anys, comença a caminar sobre els peus.caminar sobre els peus.  Homo habilisHomo habilis.- Apareix fa 2 milions d’anys, fabricava eines.- Apareix fa 2 milions d’anys, fabricava eines de pedra per tallar aliments.de pedra per tallar aliments.  Homo erectusHomo erectus.- Apareix fa 1,6 milions d’anys, caminava.- Apareix fa 1,6 milions d’anys, caminava ben dret i coneixia el foc. Evoluciona en dues espècies:ben dret i coneixia el foc. Evoluciona en dues espècies:  Homo neandertalensisHomo neandertalensis.- Apareix fa uns 200.000 anys i.- Apareix fa uns 200.000 anys i desapareix fa 25.000 anys, celebrava ritus relacionats ambdesapareix fa 25.000 anys, celebrava ritus relacionats amb la mort.la mort.  Homo sapiensHomo sapiens.- Apareix fa 200.000 anys i és l’única.- Apareix fa 200.000 anys i és l’única espècie viva del gènere Homo, fabricava einesespècie viva del gènere Homo, fabricava eines especialitzades i va desenvolupar el llenguatge.especialitzades i va desenvolupar el llenguatge.
 • 7. LES ETAPES DE LALES ETAPES DE LA HISTÒRIAHISTÒRIA  Els historiadors han dividit la història de laEls historiadors han dividit la història de la humanitat en diverseshumanitat en diverses etapesetapes, cadscuna de, cadscuna de les quals es caracteritza per una manera deles quals es caracteritza per una manera de viure i per uns esdeveniments determinats.viure i per uns esdeveniments determinats. L’inici i el final de cadascuna d’aquestesL’inici i el final de cadascuna d’aquestes etapes estan marcats per fets que hanetapes estan marcats per fets que han provocat canvis molt importants per alprovocat canvis molt importants per al desenvolupament de la història.desenvolupament de la història.
 • 8. LA PREHISTÒRIALA PREHISTÒRIA  La prehistòria és l’etapa més llarga de laLa prehistòria és l’etapa més llarga de la història de la humanitat: comença ambhistòria de la humanitat: comença amb l’aparició dels primers éssers humans, unsl’aparició dels primers éssers humans, uns 2,5 milions d’anys enrere, i acaba amb la2,5 milions d’anys enrere, i acaba amb la invenció de l’escriptura, cap a l’any 3000 aC.invenció de l’escriptura, cap a l’any 3000 aC. Es divideix en aquestes etapes:Es divideix en aquestes etapes:  PaleoliticPaleolitic  NeoliticNeolitic  Edat dels metallsEdat dels metalls
 • 9. PaleoliticPaleolitic  Vivien en petits grups i erenVivien en petits grups i eren nòmadesnòmades, es, es traslladaven d’un lloc a l’altre per buscar aliment otraslladaven d’un lloc a l’altre per buscar aliment o caçar.caçar.  LesLes covescoves els servien de refugi. En algunes s’hi haels servien de refugi. En algunes s’hi ha trobat restes de pintures que mostren escenes detrobat restes de pintures que mostren escenes de caça o ritus religiosos.caça o ritus religiosos.  Fabricaven eines amb fragments deFabricaven eines amb fragments de pedrapedra oo ossosossos d’animals.d’animals.  El domini delEl domini del focfoc els va permetre coure elsels va permetre coure els aliments, tenir llum i escalfar-se.aliments, tenir llum i escalfar-se.
 • 10. NeoliticNeolitic  Deixen de ser nòmades: viuen en cabanes iDeixen de ser nòmades: viuen en cabanes i formen els primersformen els primers poblatspoblats..  Comencen a cultivar alguns cereals i aComencen a cultivar alguns cereals i a domesticar animals.domesticar animals.  Apareixen els primers recipients, primer deApareixen els primers recipients, primer de fustafusta i més tard dei més tard de fangfang..  Invenció de laInvenció de la rodaroda..
 • 11. Edat dels metallsEdat dels metalls  Només es dona a Europa, es divideix en tresNomés es dona a Europa, es divideix en tres períodes: edat del coure, l’edat del bronze i edat delperíodes: edat del coure, l’edat del bronze i edat del ferro.ferro.  Es desenvolupa la cultura megalítica (gransEs desenvolupa la cultura megalítica (grans construccions de pedra). Primeres diferènciesconstruccions de pedra). Primeres diferències socials amb la creació de nous oficis.socials amb la creació de nous oficis.  Gràcies alsGràcies als metallsmetalls en van millorar les eines deen van millorar les eines de camp, les armes, estris per la llar o ornaments.camp, les armes, estris per la llar o ornaments.
 • 12. EDAT ANTIGAEDAT ANTIGA  S’inicia amb l’aparició dels primersS’inicia amb l’aparició dels primers textos escritstextos escrits (3000 aC). La caiguda de l’imperi romà el 476 va(3000 aC). La caiguda de l’imperi romà el 476 va posar fi a aquesta etapa.posar fi a aquesta etapa.  Les primeres civilitzacions van sorgir aLes primeres civilitzacions van sorgir a MesopotàmiaMesopotàmia ii EgipteEgipte. En altres indrets del món. En altres indrets del món també es van desenvolupar algunes civilitzacions,també es van desenvolupar algunes civilitzacions, com ara lacom ara la maiamaia, l’, l’incainca, la, la xinesaxinesa o l’o l’ÍndiaÍndia..  Es van crear els primers estats, amb uns caps queEs van crear els primers estats, amb uns caps que basaven el seu govern en les lleis i lqa força debasaven el seu govern en les lleis i lqa força de l’exèrcit.l’exèrcit.
 • 13. EDAT ANTIGAEDAT ANTIGA  Les civilitzacions que van viure durant l’edat antiga al territori de l’actual Catalunya són aquestes:  Els Íbers, des del segle VI aC fins a l’I aC, formats per tribus sense cap unitat política entre elles però si cultural.  Els grecs, comerciants establerts en colònies arreu del Mediterrani. Organitzats en petits estats independents, anomenats polis. Van arribar a Catalunya al S VI aC i hi van fundar Empúries.  Els romans, creadors d’un gran imperi que abraçava tot Europa, van arribar a Catalunya el 218 aC. Van implantar-hi les mateixes lleis, costums i formes de vida que a la capital, Roma.
 • 14. EDAT MITJANA  S’inicia amb la caiguda de l’imperi romà i s’acaba amb l’arribada de Cristòfor Colom a Amèrica, l’any 1492.  A l’inici, la vida era bàsicament rural i, a poc a poc, les ciutats van guanyant poder gràcies als artesans i comerciants.  Societat feudal, organitzada per tres estaments: nobles, eclesiàstics i pagesos.  Dos grans estils artístics: romànic i gòtic.
 • 15. EDAT MITJANA  Segle V, Catalunya era dominada pels visigots.  L’any 711 els musulmans van conquerir la península ibèrica i van ser derrotats pels francs l’any 732.  Els francs van controlar la meitat nord de Catalunya, organitzada en comtats que, mica en mica es van anar independitzant.  L’any 1137, el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV es va casar amb la princesa Peronella d’Aragó fundant la corona catalano-aragonesa. El 1469, el matrimoni de Ferran II de Catalunya-Aragó amb la reina Isabel de Castella (Reis Catòlics) va comportar la unió dels dos principals regnes peninsulars.
 • 16. EDAT MODERNA  Comença el 1492 amb el descobriment d’Amèrica i acaba el 1789, amb la Revolució Francesa.  Noves rutes per comerciar, grans descobriments, colonització de nous territoris...  Sistema polític a Europa basat en en la concentració de tot el poder en la figura del rei: monarquia absoluta.  Dos grans moviments artístics: Renaixement i el Barroc.
 • 17. EDAT CONTEMPORÀNIA S’inicia l’any 1789 amb la Revolució Francesa fins als nostres dies.  Reconeixement de la igualtat de les persones: Declaració dels drets de l’Home i del Ciutadà.  Inici de la Revolucíó Industrial a partir de la invenció de la màquina de vapor. Fa augmentar la producció i fa falta més mà d’obra.
 • 18. EDAT CONTEMPORÀNIA Aparició de les classes socials, diferenciades pel seu nivell de riquesa:  La burgesia, formada per les persones que tenien més diners.  El proletariat, obrers de les fàbriques.Per defensar els seus drets es van fundar els sindicats. Successió d’un gran nombre de moviments artístics: neoclassicisme, modernisme, noucentisme, el pop art i l’invenció del cinema.