Social Enterprise

Οργανωσιακή Παρέμβαση
και
Διοίκηση Αλλαγής
Σκέψου Κοινωνικά
Δράσε Επιχειρηματικά
Περιεχόμενα
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ανάλυση
περιβάλλοντος
ΚΖΒ → Μετάβαση από το Εμβρυώδες Στάδιο στο
Πρώιμο Στάδιο Ανάπτυξης
 Ρυθμός ανάπτυξης → 37,4% το διάστημα 2013-2014
Αυξητική τάση δημιουργίας ΚΟΙΝΣΕΠ με σκοπό την
ένταξη ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας και την κοινωνική
φροντίδα
Μέγεθος κλάδου → 678 εγγεγραμμένες
ΚΟΙΝΣΕΠ.
Ανάπτυξη → Πολιτισμός/Εκπαίδευση &
Αγροτικός τομέας
Συγκέντρωση → 83% στην κατηγορία
Κοινωνικού Παραγωγικού Σκοπού
Πρόβλεψη για 5ετία
 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ €19,4 εκατ.
 2.000 νέες ΚΟΙΝΣΕΠ
 12.000 νέες θέσεις εργασίας
Social Enterprise
Social Enterprise
Social Enterprise
Social Enterprise
Ανταγωνισμός
Στον χώρο δραστηριοποιούνται ως συμβουλευτικές επιχειρήσεις οι:
• Ως έμμεσοι ανταγωνιστές οι Mentoring A.E, το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ – χωρίς οικονομικό κόστος-
• Ως άμεσοι ανταγωνιστές το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της
Κοινωνίας Πολιτών, Third Eye
Περιγραφή
Επιχείρησης
Αποστολή της Socialiζειν
Η "Socialiζειν" λειτουργεί στη διατομή της συμβουλευτικής και
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ως κοινωνική επιχείρηση
αναλαμβάνει, μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών της, να
συνδέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μεγάλων και μεσαίων
επιχειρήσεων με τις δραστηριότητες των κοινωνικών
επιχειρήσεων. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται με συνεργασίες
που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα, τις προωθητικές
ενέργειες προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την
ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των επιχειρήσεων.
Όραμα της Socialiζειν
Το όραμα της "Socialiζειν" είναι η ενίσχυση των
κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και η παρακίνηση
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της
τρίτης μορφής οικονομίας και την προαγωγή κοινωνικού
έργου. Η "Socialiζειν" με βάση τον ανθρωποκεντρικό
προσανατολισμό στηρίζεται στο σεβασμό και τη
δημοκρατική συμμετοχή των μελών της για τη
δημιουργία ποιοτικών αποτελεσμάτων με απώτερο σκοπό
την κοινωνική προσφορά.
Η κύρια δραστηριότητα της
"Socialiζειν" είναι
1. Στρατηγική Εστίασης (Focus Strategy)
2. Να απευθύνεται σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις με έντονο το στοιχείο της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, βάσει του δείκτη Corporate Responsibility Index και άλλων εργαλείων, όπως το βαρόμετρο ASBI
3. Να εντοπίζει την κουλτούρα και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων ως προς την ΕΚΕ
4. Να διεξάγει έρευνα ως προς τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης για τη διαχείριση και προώθηση της
ΕΚΕ.
5. Να εντοπίζει πιθανούς τρόπους σύνδεσης της ΕΚΕ με τις δραστηριότητες των Κοινωνικών Επιχειρήσεων
6. Να συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις ως προς το σχεδιασμό και την εφαρμογή εργαλείων και μεθοδολογιών
που θα καθιστούν εφικτή τη συνεργασία των επιχειρήσεων
7. Να διεξάγει αναλύσεις ως προς την εκτίμηση μεταβλητών βαρύτητας των εκάστοτε συνεργασιών και των
αμφότερων οικονομικών αποτελεσμάτων
8. Να εκτιμά τον κοινωνικό αντίκτυπο από τη σύνδεση των επιχειρήσεων (ΕΚΕ- Κοινωνική Οικονομία-
Εταιρική Φήμη)
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
της "Socialiζειν"
Για υπάρχουσες επιχειρήσεις Για νεοσύστατες επιχειρήσεις
• Τεχνογνωσία
• Εργαλεία & Έρευνα
Αγοράς
• Σχεδιασμός Business Plan
• Business Process
Reengineering
• Υπηρεσίες Δικτύωσης
• Σεμινάρια Μάθησης
• Εύρεση ανθρώπινου
δυναμικού
• Σχεδιασμός Business Plan
• Business Process
Reengineering
• Project Management
• Υπηρεσίες Δικτύωσης
(Εύρεση
Χρηματοδότησης)
Βήματα δευτερευουσών δραστηριοτήτων
1. Αποστολή συνοπτικού κειμένου με περιγραφή κάθε ενδιαφερόμενης ΚΟΙΝΣΕΠ.
2. Αξιολόγηση της ΚΟΙΝΣΕΠ. και του κοινωνικού σκοπού
a. Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση του κοινωνικού project
b. Δημοσιοποίηση της ιστοσελίδας της εκάστοτε επιχείρηση
3. Εντοπισμός του επιχειρηματικού προβλήματος
4. Συνεργασία με την εκάστοτε επιχείρηση για την εύρεση λύσης
5. Παρουσίαση εργαλείων και προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος
6. Αμοιβή επί των παρεχόμενων υπηρεσιών
Τοποθεσία/ Εγκαταστάσεις/ Εξοπλισμός
• Έδρα: studio από την θερμοκοιτίδα του BIOS ROMANTSO (Αναξαγόρα 5, Ομόνοια).
 Με παρεχόμενο: αυτόνομο κλιματισμό, κεντρικό τηλεφωνικό, ασύρματο & ενσύρματο
δίκτυο, φωτοτυπικά & βιβλιοδετικά μηχανήματα, κεντρική ύδρευση, ηλεκτροδότηση,
χώρο υγιεινής και συντήρηση κτιριακής υποδομής
• Εξοπλισμός: desktop & laptop (Public)
• Γραφική ύλη (Πλαίσιο)
• Ηλεκτρονική ιστοσελίδα
Σχέδιο
Μάρκετινγκ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 https://www.imxprs.com/start?requested_url=https://www.imxprs.com/dua
l/vbid-47b36-hwawkgkadi#login
Το σχέδιο περιλαμβάνει
• Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε όλες τις Κοινσεπ και σε επιχειρήσεις με έντονη παρουσία στο χώρο της Κοινωνικής Ευθύνης
που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά
• Τιμολογιακή Πολιτική: project τετράμηνης διάρκειας €200/ consultant ημερησίως (συνολικό κόστος: €1.000/ ημέρα)
• Τρόποι Προώθησης:
 Διαφήμιση μέσω καταχώρησης στο site "ΔΙΚΤΥΟ- ΚΟΙΝΣΕΠ" για ένα χρόνο σε διαστάσεις 300*300
 Αξιοποίηση των Social Media για την προβολή του website της Socialiζειν
 Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Bios -Ρομάντσο που θα στεγάζονται
τα γραφεία μας
 Στοχευμένη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούν την κοινωνική
οικονομία και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη π.χ. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Impact Hub Athens
 Εκτύπωση 1.000 επαγγελματικών καρτών
Η Socialiζειν διαφοροποιείται γιατί:
Αναγνώριση της δυναμικής της Κοινωνικής Οικονομίας
1. Είναι η μοναδική ΚΟΙΝΣΕΠ που δραστηριοποιείται στη σύνδεση της ΕΚΕ
των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων με τη δράση των ΚΟΙΝΣΕΠ
2. Αυξάνει τα περιθώρια ανάπτυξης και κέρδους των δραστηριοτήτων της
Κοινωνικής Οικονομίας
3. Ενισχύει την αυτονομία των ΚΟΙΝΣΕΠ και τον εκάστοτε κοινωνικό σκοπό,
μέσω των συνεργασιών και της χρηματικής βοήθειας από τη δράση της
“Socialiζειν”
4. Γνωστοποιεί τη δράση των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας στην
ευρεία αγορά
Το σχέδιο κοστολογείται
 Διαφήμιση σε ΔΙΚΤΥΟ- ΚΟΙΝΣΕΠ: €1/ημέρα (στο 1ο χρόνο διαφήμισης οι 2 μήνες παρέχονται
δωρεάν) €300/έτος
 Εκτύπωση καρτών: 1.000 τεμάχια/€30 (http://www.copyexpress.gr/)
 Υπηρεσίες γραφίστα για website και branding: €670
Συνολικό Κόστος= €1.000
Σχέδιο
Παραγωγής & Δραστηριοτήτων
Σχεδιασμός Λειτουργιών
ΚΟΙΝΣΕΠ
 Έρευνα για τις δραστηριότητες της
 Αποσαφήνιση του κοινωνικού
αντίκτυπου
 Εξαγωγή ποσοτικοποιημένων αποτελεσμάτων
 Έγκριση για πιθανή συνεργασία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 Έρευνα για CSR
 Συσχέτιση του CSR με την κοινωνική οικονομία και
τις δραστηριότητες των υπό εξέταση ΚΟΙΝΣΕΠ
 Πρόταση για συνεργασία με ταυτόχρονη
παρουσίαση ποσοτικοποιημένων αποτελεσμάτων
 Έγκριση/ Απόρριψη της πρότασης για συνεργασία
Αθηναϊκή Ζυθοποιία & Νηφάλιοι
& Συνδετήρες
ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης «Συνδετήρες»
 Απεξαρτημένοι & Αποφυλακισμένοι
 Πολυχώρος εκδηλώσεων (Χολαργός)
Αθηναϊκή Ζυθοποιία
 Ανεπτυγμένη ΕΚΕ
 Συνεργασία με ΜΚΟ «Νηφάλιοι-Στην υγειά μας»
 Διοργάνωση εκστρατείας «Νηφάλιος Οδηγός» με σύνθημα «Ένας μόνο από την παρέα, κάθε φορά, να μην
πιει!»
Προτείνεται
• Η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί στο χώρο εκδηλώσεων της ΚΟΙΝΣΕΠ «Συνδετήρες»
χωρητικότητας περίπου 180 ατόμων
Αποτελέσματα:
• Χρηματική ενίσχυση της ΚΟΙΝΣΕΠ
• Αύξηση αναγνωρισιμότητας των δραστηριοτήτων της
• Ενίσχυση της ΕΚΕ της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με συμμετοχή ΜΚΟ & ΚΟΙΝΣΕΠ
Σχέδιο
Ανθρώπινων Πόρων
Το οργανόγραμμα της επιχείρησης
Οργανωτική Δομή
• Εφαρμόζεται το λειτουργικό μοντέλο (Functional Model)
• Οι λειτουργίες αφορούν τις διευθύνσεις Επικοινωνίας, Διαχείρισης Πελατών, Διαχείρισης
Έργων, Χρηματοοικονομικών.
• Το εύρος ελέγχου σε πρώιμο στάδιο είναι ¼.
Εταιρική Κουλτούρα
• Τυπολογία «Αθηνά»
• Έργο, επίλυση προβλημάτων, συμμετοχή και ουσιαστική συμβολή
• Ομαδική συνεργασία
• Δημιουργικότητα & Επαγγελματισμός
• Επίτευξη στόχων & ενδιαφέρον του έργου
Περιγραφή θέσεων εργασίας
CEO
• Γενική
εποπτεία
επιχείρησης
• Στρατηγική
&
Κουλτούρα
• Διαχείριση
Ανθρώπινου
Δυναμικού
Finance Manager
• Διαχείριση
προϋπολογισμού
• Έλεγχος εσόδων-
εξόδων & χρηματικών
ροών
• Κατάρτιση αναφορών
για τις συνεργασίες της
ΚΟΙΝΣΕΠ
• Συμβουλευτικές
υπηρεσίες
χρηματοοικονομικής
φύσεως
Project Manager
• Επιβλέπει κάθε
έργο
• Οργάνωση
έργου ως προς
το χρόνο & το
κόστος
• Συμβουλευτικές
υπηρεσίες ως
προς τη
διαχείριση έργων
Account Manager
• Διαχείριση
πελατολογίου
• Δημιουργία
μακροπρόθεσμων
σχέσεων
• Υπεύθυνος
πωλήσεων
Communication
Manager
• Επικοινωνία με τους
δυνητικούς πελάτες
• Υπεύθυνος προώθησης
• Υπεύθυνος διαχείρισης
εταιρικής φήμης
Προσόντα Εργαζομένων
• Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προτιμούνται απόφοιτοι Ανθρωπιστικών, Τεχνικών &
Οικονομικών Σχολών
• Κάτοχοι σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office
• Προϋπάρχουσα εθελοντική εργασία
• Προαιρετική εργασιακή εμπειρία
• Επικοινωνιακές/Οργανωτικές δεξιότητες
Χρηματοπιστωτικό
Σχέδιο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ
Κύκλος Εργασιών €120,000
Κόστος Πωληθέντων (€10,000)
Μεικτό Κέρδος €110,000
Λειτουργικά & Διοικητικά
Έξοδα
(€41,710)
Κέρδη προ Φόρων Τόκων €68,290
Χρεωστικοί Τόκοι (€16,000)
Κέρδη προ Φόρων €52,290
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (χ0 )
(σε €)
Ενεργητικό Παθητικό
Πάγιο Ενεργητικό
Έπιπλα & Μηχ. Εξοπλισμός 2,700
Καθαρή Θέση
Μετοχικό Κεφάλαιο 50,000
Τακτ. Αποθεματικό 2,615
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες 28,325
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τραπεζικό Δάνειο 34,000
Διαθέσιμα
Ταμείο 43,450
Καταθ. Όψεως 12,140
ΣΥΝΟΛΟ 86,615 ΣΥΝΟΛΟ 86,615
€31,374
(60%)
€18,301
(35%)
€2,615
(5%)
*Τραπεζικό Δάνειο €50,000 Σταθερής Δόσης
Social Enterprise
Ευχαριστούμε για την
προσοχή σας!
Γιώργος Γιαμαλής ( Α.Μ 114133)
Ιωάννα Μηλιαράκη (Α.Μ 114115)
Γεωργία Παναγοπούλου (Α.Μ 114135)
Ηλεκτρονικές
Πηγές
http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1
%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B
9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%83%CE%B5%CF%80
http://www.akmon.edu.gr/enimerosi/xrisima/koinoniki-oikonomia/45-idrisi-koinsep
http://www.koinsep.gr/
http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=84781
http://www.thesedge.org/whats-new/22-awesome-social-enterprise-business-ideas
http://www.theegg.gr/pages/the_egg
http://startsomegood.com/
https://zip.kiva.org/about
http://www.simplesite.com/pages/receive.aspx?partnerkey=USFacebook%3AEUR_GR_EL_2015_Facebook_CPC_L
ookALike_Hand_Creative_D&target=ftp3%3Acrea&culturekey=el
•http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=641984
http://www.kas-
prooptiki.gr/index.php/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%C
E%AE-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://www.eleftherovima.gr/general/events/15410-45-koinsep-se-oli-tin-perifereia-enimerosi-me-stoxo-ti-
synergasia-kai-ti-diktyosi-ton-koinsep-tis-amth-stin-komotini
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/ergasia/elstat-sto-25-7-ypoxwrhse-h-anergia-ton-ianoyario.3405294.html
http://www.newsbomb.gr/oikonomia/ergasia/story/575624/elstat-enas-stoys-dyo-neoys-einai-anergoi
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/7A7018AC21D916BCC2257DBF002F916D?OpenDocu
ment&sub=2&sel=1&e=&print
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_EL_KI0213413ELN.pdf
http://www.epidotisimag.gr/2013/02/epixorigisi-15000-idrysi-koinonikon-synetairistikon-epixeiriseon/
http://www.spirospero.gr/index.php/34-arthrografoi/konstantinos-mixalos/107003-epixeirimatikoi-aggeloi-
enas-epityximenos-thesmos-efarmozetai-kai-stin-ellada
 http://www.copyexpress.gr/epaggelmatikes-kartes.html
http://www.protothema.gr/economy/article/460104/sta-654-euro-apo-ton-oktovrio-o-katotatos-misthos/
http://www.money-money.gr/news/dite-poso-prepi-na-ine-o-misthos-sas-ke-pos-allazi-me-vasi-ta-
epidomata/321
http://koinsep.org/%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-
%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%82/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BC%CE%B9
%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B4%CF%8E/
http://www.dynamicsite.gr/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%C
F%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-
%CF%84%CE%B7%CF%83-
%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83-
%CF%83%CE%B1%CF%83-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1.html
https://www.imxprs.com/dual/vbid-47b36-hwawkgkadi
http://startsomegood.com/
1 de 40

Recomendados

Національне виховання у гуртку виготовлення сувенірів por
Національне виховання у гуртку виготовлення сувенірів Національне виховання у гуртку виготовлення сувенірів
Національне виховання у гуртку виготовлення сувенірів Наталья Качковская
543 vistas14 diapositivas
Denler Cathleen M resume 0915A por
Denler Cathleen M resume 0915ADenler Cathleen M resume 0915A
Denler Cathleen M resume 0915ACathleen Charleson (Denler)
123 vistas3 diapositivas
請敘述Cpu的執行過程或步驟 por
請敘述Cpu的執行過程或步驟請敘述Cpu的執行過程或步驟
請敘述Cpu的執行過程或步驟Adolph YT
224 vistas6 diapositivas
20150918 從圖層看OSM所記錄的世界 por
20150918 從圖層看OSM所記錄的世界20150918 從圖層看OSM所記錄的世界
20150918 從圖層看OSM所記錄的世界裕翔 黃
406 vistas25 diapositivas
Geografi Lintas Minat "Batu Bara" por
Geografi Lintas Minat "Batu Bara"Geografi Lintas Minat "Batu Bara"
Geografi Lintas Minat "Batu Bara"Syifa Sahaliya
476 vistas16 diapositivas
Satellites and Timing - Space Expo, Milan, 2015 por
Satellites and Timing - Space Expo, Milan, 2015Satellites and Timing - Space Expo, Milan, 2015
Satellites and Timing - Space Expo, Milan, 2015Marco Lisi
541 vistas22 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

San Diego BJ por
San Diego BJSan Diego BJ
San Diego BJLisa Kay
132 vistas2 diapositivas
Numbers מספרים por
Numbers מספריםNumbers מספרים
Numbers מספריםShai_Cohen
249 vistas4 diapositivas
Test por
TestTest
Testunaccountablekn45
31 vistas1 diapositiva
Jornal de Unidade Outubro por
Jornal de Unidade OutubroJornal de Unidade Outubro
Jornal de Unidade OutubroLuciana Velasquez
1.4K vistas4 diapositivas
Один день из жизни группы "Пчелки" por
Один день из жизни группы "Пчелки"Один день из жизни группы "Пчелки"
Один день из жизни группы "Пчелки"minnikhanova
123 vistas34 diapositivas
куклы марионетки por
куклы марионеткикуклы марионетки
куклы марионеткиАлександр Фесенко
552 vistas47 diapositivas

Similar a Social Enterprise

Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen por
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenSkincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenPanagiotis A. Christopoulos MSc MBA - Strategy Advisor
83 vistas28 diapositivas
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα por
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότηταEata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότηταSyros Koskovolis
404 vistas14 diapositivas
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ por
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσεταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσkarina.apostolidou
658 vistas42 diapositivas
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 por
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Syros Koskovolis
241 vistas28 diapositivas

Similar a Social Enterprise(20)

Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα por Syros Koskovolis
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότηταEata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα
Eata ppt κοινωνική επιχειρηματικότητα
Syros Koskovolis404 vistas
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ por karina.apostolidou
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσεταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ
karina.apostolidou658 vistas
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 por Syros Koskovolis
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Syros Koskovolis241 vistas
Social media Research ioc3 por IoC gr
Social media  Research ioc3Social media  Research ioc3
Social media Research ioc3
IoC gr2K vistas
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011 por EOMMEX
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
EOMMEX359 vistas
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015 por Ethos Media S.A.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015
Ethos Media S.A.530 vistas
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας por Skywalker.gr
Ενίσχυση ΕπιχειρηματικότηταςΕνίσχυση Επιχειρηματικότητας
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Skywalker.gr410 vistas
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε... por George Georgiou
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...
George Georgiou239 vistas
Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο por George Georgiou
Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο
Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο
George Georgiou273 vistas
EkinisiLAB: Ενθάρρυνση και την στήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητ... por STARTUP SAFARY ATHENS
EkinisiLAB:  Ενθάρρυνση και την στήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητ...EkinisiLAB:  Ενθάρρυνση και την στήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητ...
EkinisiLAB: Ενθάρρυνση και την στήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητ...
Corporate Affairs Excellence Awards 1482 por Fotini Babanara
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Fotini Babanara53 vistas
Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 Ημερίδα por iQ Studies
Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 ΗμερίδαΕπιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 Ημερίδα
Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 Ημερίδα
iQ Studies1.9K vistas

Último

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
35 vistas18 diapositivas
Dikaiomata_2023.pptx por
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
339 vistas33 diapositivas
Zoologiko_Nov_2023.pptx por
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
85 vistas5 diapositivas
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
37 vistas36 diapositivas
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
17 vistas2 diapositivas
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...2lykkomo
533 vistas7 diapositivas

Último(20)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b35 vistas
Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist85 vistas
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou37 vistas
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 vistas
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo533 vistas
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212510 vistas
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki16 vistas
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 vistas
tmimata2711112.pdf por ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 vistas
Politexneio_2023.pptx por 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist37 vistas
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 vistas
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 vistas
Veroia in Autumn.pdf por dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram63 vistas
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c10 vistas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas14 vistas
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram13 vistas

Social Enterprise