ψηφιακές υπογραφές

Διαλειτουργικότητα
ΓΕΜΗ
Βασικές ενέργειες Φάσης Β
• Οριστικοποίηση Διαλειτουργικοτήτων (Π2)
• Υλοποίηση Νέων εφαρμογών και Διαλειτουργικοτήτων
• Επίσπευση Έναρξης Διάθεσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών (Υπογραφών)
Φορείς διαλειτουργικότητας με ΓΕΜΗ
ΑΑΔΕ
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
ΤτΕ
ΕΦΚΑ
ΕΛΣΤΑΤ
Ληξιαρχείο / Δημοτολόγιο
Π/Σ ΕΛΤΕ
Π/Σ Δικαιοσύνης (Αφερεγγυότητας και
λοιπών δικαστικών αποφάσεων) (+
Good Standing Certificate)
Οικονομικό Επιμελητήριο
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
Δ/ΝΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (ΓΓΕΠΚ-OHIM)
ΓΓΒ Γνωστοποίησης (ΓΓΒ – Notify
Business)
Κρατικών Ενισχύσεων
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
(Εlevate Greece)
Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ-
ΕΟΑΝ)
Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
(ΚΜΠΔ)
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
i. Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών
ii. ΜΑΕΕ
iii. ΕΜΕΑΠΕΕ
iv. Μ.Ε.Ν.Ο
v. ΕΦΕΤ
EΡΓΑΝΗ
Αστυνομικό Μητρώο
Π/Σ Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου
Π/Σ ΥΠΟΙΑΝ (ΕΣΥΔΗΣ)
WEB
SERVICES /
ΦΟΡΕΙΣ
Βασικά
Στοιχεία
Επιχείρησης
Όργανα
εταιρείας -
Στοιχεία
Διοικητικού
Συμβουλίου
Στοιχεία
Δραστηριότη
τας
Οικονομικές
Καταστάσεις -
Στοιχεία
Ισολογισμού
Στοιχεία
ελεγχόμενης
χρήσης,
ελεγκτών,
ελεγκτικών
εταιρειών
Στοιχεία
ειδικά για
ατομικές
εταιρείες
Κρίσιμες
Καταστατικές
Διατάξεις
Στοιχεία
καταστατικού-
Ύψος
Κεφαλαίου
Αρχεία
pdf
Μετοχολόγια Μεταβολές
Έλεγχος ΦΠ
για εμπλοκή
σε
Επιχείρηση
Έλεγχος
τάξης
λογιστή
Τράπεζα της
Ελλάδος ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ΑΑΔΕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ΕΦΚΑ ✓ ✓
ΕΛΤΕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ΕΛΣΤΑΤ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Οικονομικό
Επιμελητήρι
ο ✓ ✓
ΞΕΕΠ ✓ ✓ ✓ ✓
ΕΣHΔΗΣ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Νotify ✓ ✓ ✓
Elevate ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
EΜΠΑ -
ΕΟΑΝ ✓ ✓ ✓
ΕΡΓΑΝΗ
Μεταναστευ-
σης &
Ασύλου ✓ ✓ ✓
Αγροτικής
Αν. -
ΕΜΕΑΠΕΕ ✓ ✓ ✓
Αγροτικής
Αν. - ΕΦΕΤ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ΦΟΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ~ΚΕΔ
WEB SERVICES
Τράπεζα της Ελλάδος ΜΑΛΛΟΝ ΤΙΠΟΤΑ
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Στοιχεία φερεγγυότητας
Οικονομικά
Στοιχεία
ΑΑΔΕ
• WS ΜΕ ΤΙΣ MΕΤΑΒΟΛΕΣ &
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΠΟΚΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
• ΑΠΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΧ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤ.
Μεταβολές (επωνυμίας,
Έδρας , ΚΑΔ,
Κατάστασης )
Οικονομικά
Στοιχεία
Βασικά Στοιχεία
Ατομικών
επιχειρήσεων μη
εμπορικές
Στοιχεία
Υποκαταστημάτων
(τύπος πχ
γραφείο, αποθήκη,
εγκατάσταση κλπ)
Λήψη στοιχείων
έδρας βάσει
ΑΤΑΚ ή/και Αρ.
Μισθωτηρίου
Συμβολαίου
Λήψη
στοιχείων
ΦΠ/ΝΠ από το
υπάρχον ws
στο ΚΕΔ
Βεβαίωση και
παρακολούθηση
είσπραξης οφειλών
κατά ΚΕΔΕ
ΕΦΚΑ ΥΠΆΡΧΕΙ
Στοιχεία φυσικού
προσώπου
Ασφαλιστική
ενημερότητα
ΕΛΤΕ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΝΈΟ
Στοιχεία Ελεγκτικών
εταιρειών & Στοιχεία
Ελεγκτών
ΕΛΣΤΑΤ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΝΈΟ
Συγκεντρωτικά βασικά
οικονομικά στοιχεία ή/και
στοιχεία απασχόλησης
ανά ΚΑΔ και ανά
γεωγραφικό
προσδιορισμό π.χ. νομός
ή /και δήμος ή/και ΤΚ.
Οικονομικό Επιμελητήριο ΥΠΑΡΧΕΙ Στοιχεία Λογιστών
ΞΕΕΠ ΜΑΛΛΟΝ ΤΙΠΟΤΑ
ΕΣHΔΗΣ ΜΑΛΛΟΝ ΤΙΠΟΤΑ
Νotify
ΑΠΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - BATCH
AΡΧΕΙΑ
Υπόχρεες -
εγγεγραμμένες στο Notify
ΑΠΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - BATCH Υπόχρεες -
ΦΟΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
~ΚΕΔ
WEB SERVICES
ΕΡΓΑΝΗ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΝΈΟ
το σύνολο των
απασχολούμενων της
επιχείρησης
διαχωρισμένους ανά
Καθεστώς Απασχόλησης
(Πλήρης, Μερική, Εκ
Περιτροπής).
Μεταναστευσης & Ασύλου ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ
Στοιχεία Άδεια διαμονής
ΚΕΔ
https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/webservices/stoiheia-gia-allodapoys-apo-ypoyrgeio-
metanasteysis-kai-asyloy
ΜΗΠΟΛ ΚΕΔ https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/webservices/mitroo-politon-lixiarhikes-praxeis
Αστυνομία ΚΕΔ https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/webservices/astynomia
Αγροτικής Ανάπτυξης -
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών
Συνεταιρισμών - (Εθνικό
Μητρώο Αγροτικών
Συνεταιρισμών -
2.ΕΜΕΑΠΕΕ - 3.ΜΑΑΕ -
4.Μ.Ε.Ν.Ο) ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΝΈΟ
Υπόχρεες -
εγγεγραμμένες)
Θα πρέπει να επιλεχθεί
ένα από τα παρακάτω 1)
θα ρωτάει για αρ.
ΓΕΜΗ/ΑΦΜ και θα
επιστρέφει αν υπάρχει ή
όχι στο αντίστοιχο
Μητρώο του Υπουργείου
2)Βάση συγκεκριμένης
χρονικής περιοδικότητας
θα στέλνει τα καινούργια
ΑΦΜ/Αρ. ΓΕΜΗ που
έγιναν μέλη στο
αντίστοιχο Μητρώο του
Υπουργείου και ποια
ΑΦΜ/ΑΡ. ΓΕΜΗ
καταργήθηκαν από το
Μητρώο
EΜΠΑ -ΕΟΑΝ ΜΑΛΛΟΝ ΤΙΠΟΤΑ
• Στοιχεία που τηρούνται στο ΚΜΠΔ
(πραγματικοί δικαιούχοι = φυσικά πρόσωπα)
Όνομα- Επώνυμο - Μήνας - Έτος γέννησης - Χώρα διαμονής - Υπηκοότητά (πληροφορίες
που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου όπως ημερομηνία γέννησης
ή στοιχεία επικοινωνίας κα)
• Είδος και έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει
• Το ΚΜΠΔ κατέχει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για φυσικά πρόσωπα ώστε οι αρχές
αλλά και το ευρύτερο κοινό να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία για το ποιος εμπλέκεται
διοικητικά/νομικά σε μια επιχείρηση.
ΓΓΠΣ – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
• Ένας φορέας που ίσως θα έπρεπε να αναπτυχθεί διαλειτουργικότητα
είναι ένωση εισηγμένων ή/και ΧΑΑ
• Όροι χρήσης / Disclaimer των WS α) για μέσα στο ΚΕΔ και β) φορείς με
επιστολή
• Υπάρχουν φορείς που λόγω είτε μη ετοιμότητας να διασυνδεθούν είτε
αδυναμίας στην επικοινωνία μας δε θα αναπτυχθεί διαλειτουργικότητα. Όπως
Π/Σ Σημάτων, Εμπορικής Ναυτιλίας
Θέματα προς Συζήτηση
1 de 8

Recomendados

ΠΟΛ. 1119/16 por
ΠΟΛ. 1119/16ΠΟΛ. 1119/16
ΠΟΛ. 1119/16Panayotis Sofianopoulos
95 vistas2 diapositivas
G-TAXIS (Geographic-Tax Information System) por
G-TAXIS (Geographic-Tax Information System)G-TAXIS (Geographic-Tax Information System)
G-TAXIS (Geographic-Tax Information System)kostasfotiadis
674 vistas18 diapositivas
11.04.11 short memo por
11.04.11 short memo11.04.11 short memo
11.04.11 short memoireportergr
124 vistas4 diapositivas
Υπηρεσία Μιας Στάσης για την Ίδρυση Επιχείρησης: "Πριν και Μετά" por
Υπηρεσία Μιας Στάσης για την Ίδρυση Επιχείρησης: "Πριν και Μετά"Υπηρεσία Μιας Στάσης για την Ίδρυση Επιχείρησης: "Πριν και Μετά"
Υπηρεσία Μιας Στάσης για την Ίδρυση Επιχείρησης: "Πριν και Μετά"GR Ministry of Development
576 vistas4 diapositivas
Ανακοίνωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ por
Ανακοίνωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑΑνακοίνωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ
Ανακοίνωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑNTUA
44 vistas1 diapositiva
RoadShow 2015 - Ξάνθη : Σύστημα Δημοσίευσης Στοιχείων Προϋπολογισμού/e-Ενημέρ... por
RoadShow 2015 - Ξάνθη : Σύστημα Δημοσίευσης Στοιχείων Προϋπολογισμού/e-Ενημέρ...RoadShow 2015 - Ξάνθη : Σύστημα Δημοσίευσης Στοιχείων Προϋπολογισμού/e-Ενημέρ...
RoadShow 2015 - Ξάνθη : Σύστημα Δημοσίευσης Στοιχείων Προϋπολογισμού/e-Ενημέρ...OTS SA
302 vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a ψηφιακές υπογραφές

E2185 2019 por
E2185 2019E2185 2019
E2185 2019Panayotis Sofianopoulos
52 vistas4 diapositivas
Efka174064 21 por
Efka174064 21Efka174064 21
Efka174064 21Panayotis Sofianopoulos
1K vistas4 diapositivas
CV Νομικού Ιωάννη por
CV Νομικού ΙωάννηCV Νομικού Ιωάννη
CV Νομικού ΙωάννηGiannis Nomikos
1K vistas3 diapositivas
Φορολογικός σχεδιασμός και Επιλογές για Startup εταιρίες por
Φορολογικός σχεδιασμός και Επιλογές για Startup εταιρίεςΦορολογικός σχεδιασμός και Επιλογές για Startup εταιρίες
Φορολογικός σχεδιασμός και Επιλογές για Startup εταιρίεςSousana Kalfa
1.2K vistas24 diapositivas
Memo one stop-shop-final por
Memo one stop-shop-finalMemo one stop-shop-final
Memo one stop-shop-finalkosalive
277 vistas11 diapositivas
26 2 2013_scmi_e-invoicing final por
26 2 2013_scmi_e-invoicing final26 2 2013_scmi_e-invoicing final
26 2 2013_scmi_e-invoicing finalBritta Balden
360 vistas36 diapositivas

Similar a ψηφιακές υπογραφές (20)

Φορολογικός σχεδιασμός και Επιλογές για Startup εταιρίες por Sousana Kalfa
Φορολογικός σχεδιασμός και Επιλογές για Startup εταιρίεςΦορολογικός σχεδιασμός και Επιλογές για Startup εταιρίες
Φορολογικός σχεδιασμός και Επιλογές για Startup εταιρίες
Sousana Kalfa1.2K vistas
Memo one stop-shop-final por kosalive
Memo one stop-shop-finalMemo one stop-shop-final
Memo one stop-shop-final
kosalive277 vistas
26 2 2013_scmi_e-invoicing final por Britta Balden
26 2 2013_scmi_e-invoicing final26 2 2013_scmi_e-invoicing final
26 2 2013_scmi_e-invoicing final
Britta Balden360 vistas
One stop shop presentation 11_04_2011 por ireportergr
One stop shop presentation 11_04_2011One stop shop presentation 11_04_2011
One stop shop presentation 11_04_2011
ireportergr316 vistas
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού por Information Society SA
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμούΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού por Information Society SA
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμούΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Επιχειρησιακό πλαίσιο και μοντέλα σχεδιασμού
Επιχείρηση σε ΜΙΑ ημέρα και σε ΈΝΑ σημείο por GR Ministry of Development
Επιχείρηση σε ΜΙΑ ημέρα και σε ΈΝΑ σημείοΕπιχείρηση σε ΜΙΑ ημέρα και σε ΈΝΑ σημείο
Επιχείρηση σε ΜΙΑ ημέρα και σε ΈΝΑ σημείο
SteliosStamaterakis-Cv(02.2023)-gr.pdf por ssusera07b9b
SteliosStamaterakis-Cv(02.2023)-gr.pdfSteliosStamaterakis-Cv(02.2023)-gr.pdf
SteliosStamaterakis-Cv(02.2023)-gr.pdf
ssusera07b9b5 vistas
SteliosStamaterakis-Cv(02.2023)-gr.pdf por ssusera07b9b
SteliosStamaterakis-Cv(02.2023)-gr.pdfSteliosStamaterakis-Cv(02.2023)-gr.pdf
SteliosStamaterakis-Cv(02.2023)-gr.pdf
ssusera07b9b8 vistas
A. Τυράκης Τράπεζα Πειραιώς por OTS SA
A. Τυράκης Τράπεζα ΠειραιώςA. Τυράκης Τράπεζα Πειραιώς
A. Τυράκης Τράπεζα Πειραιώς
OTS SA403 vistas
CV ΣΙΑΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1). 3 9 15 (3) por Ioannis Siaxras
CV ΣΙΑΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1). 3  9 15 (3)CV ΣΙΑΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1). 3  9 15 (3)
CV ΣΙΑΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1). 3 9 15 (3)
Ioannis Siaxras167 vistas

ψηφιακές υπογραφές

  • 2. Βασικές ενέργειες Φάσης Β • Οριστικοποίηση Διαλειτουργικοτήτων (Π2) • Υλοποίηση Νέων εφαρμογών και Διαλειτουργικοτήτων • Επίσπευση Έναρξης Διάθεσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών (Υπογραφών)
  • 3. Φορείς διαλειτουργικότητας με ΓΕΜΗ ΑΑΔΕ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤτΕ ΕΦΚΑ ΕΛΣΤΑΤ Ληξιαρχείο / Δημοτολόγιο Π/Σ ΕΛΤΕ Π/Σ Δικαιοσύνης (Αφερεγγυότητας και λοιπών δικαστικών αποφάσεων) (+ Good Standing Certificate) Οικονομικό Επιμελητήριο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Δ/ΝΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (ΓΓΕΠΚ-OHIM) ΓΓΒ Γνωστοποίησης (ΓΓΒ – Notify Business) Κρατικών Ενισχύσεων Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Εlevate Greece) Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ- ΕΟΑΝ) Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΚΜΠΔ) Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης i. Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών ii. ΜΑΕΕ iii. ΕΜΕΑΠΕΕ iv. Μ.Ε.Ν.Ο v. ΕΦΕΤ EΡΓΑΝΗ Αστυνομικό Μητρώο Π/Σ Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου Π/Σ ΥΠΟΙΑΝ (ΕΣΥΔΗΣ)
  • 4. WEB SERVICES / ΦΟΡΕΙΣ Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης Όργανα εταιρείας - Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Στοιχεία Δραστηριότη τας Οικονομικές Καταστάσεις - Στοιχεία Ισολογισμού Στοιχεία ελεγχόμενης χρήσης, ελεγκτών, ελεγκτικών εταιρειών Στοιχεία ειδικά για ατομικές εταιρείες Κρίσιμες Καταστατικές Διατάξεις Στοιχεία καταστατικού- Ύψος Κεφαλαίου Αρχεία pdf Μετοχολόγια Μεταβολές Έλεγχος ΦΠ για εμπλοκή σε Επιχείρηση Έλεγχος τάξης λογιστή Τράπεζα της Ελλάδος ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ΑΑΔΕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ΕΦΚΑ ✓ ✓ ΕΛΤΕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ΕΛΣΤΑΤ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Οικονομικό Επιμελητήρι ο ✓ ✓ ΞΕΕΠ ✓ ✓ ✓ ✓ ΕΣHΔΗΣ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Νotify ✓ ✓ ✓ Elevate ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ EΜΠΑ - ΕΟΑΝ ✓ ✓ ✓ ΕΡΓΑΝΗ Μεταναστευ- σης & Ασύλου ✓ ✓ ✓ Αγροτικής Αν. - ΕΜΕΑΠΕΕ ✓ ✓ ✓ Αγροτικής Αν. - ΕΦΕΤ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
  • 5. ΦΟΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ~ΚΕΔ WEB SERVICES Τράπεζα της Ελλάδος ΜΑΛΛΟΝ ΤΙΠΟΤΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Στοιχεία φερεγγυότητας Οικονομικά Στοιχεία ΑΑΔΕ • WS ΜΕ ΤΙΣ MΕΤΑΒΟΛΕΣ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΣΤΗΜΑΤΩΝ • ΑΠΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤ. Μεταβολές (επωνυμίας, Έδρας , ΚΑΔ, Κατάστασης ) Οικονομικά Στοιχεία Βασικά Στοιχεία Ατομικών επιχειρήσεων μη εμπορικές Στοιχεία Υποκαταστημάτων (τύπος πχ γραφείο, αποθήκη, εγκατάσταση κλπ) Λήψη στοιχείων έδρας βάσει ΑΤΑΚ ή/και Αρ. Μισθωτηρίου Συμβολαίου Λήψη στοιχείων ΦΠ/ΝΠ από το υπάρχον ws στο ΚΕΔ Βεβαίωση και παρακολούθηση είσπραξης οφειλών κατά ΚΕΔΕ ΕΦΚΑ ΥΠΆΡΧΕΙ Στοιχεία φυσικού προσώπου Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΛΤΕ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΝΈΟ Στοιχεία Ελεγκτικών εταιρειών & Στοιχεία Ελεγκτών ΕΛΣΤΑΤ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΝΈΟ Συγκεντρωτικά βασικά οικονομικά στοιχεία ή/και στοιχεία απασχόλησης ανά ΚΑΔ και ανά γεωγραφικό προσδιορισμό π.χ. νομός ή /και δήμος ή/και ΤΚ. Οικονομικό Επιμελητήριο ΥΠΑΡΧΕΙ Στοιχεία Λογιστών ΞΕΕΠ ΜΑΛΛΟΝ ΤΙΠΟΤΑ ΕΣHΔΗΣ ΜΑΛΛΟΝ ΤΙΠΟΤΑ Νotify ΑΠΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - BATCH AΡΧΕΙΑ Υπόχρεες - εγγεγραμμένες στο Notify ΑΠΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - BATCH Υπόχρεες -
  • 6. ΦΟΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ~ΚΕΔ WEB SERVICES ΕΡΓΑΝΗ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΝΈΟ το σύνολο των απασχολούμενων της επιχείρησης διαχωρισμένους ανά Καθεστώς Απασχόλησης (Πλήρης, Μερική, Εκ Περιτροπής). Μεταναστευσης & Ασύλου ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ Στοιχεία Άδεια διαμονής ΚΕΔ https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/webservices/stoiheia-gia-allodapoys-apo-ypoyrgeio- metanasteysis-kai-asyloy ΜΗΠΟΛ ΚΕΔ https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/webservices/mitroo-politon-lixiarhikes-praxeis Αστυνομία ΚΕΔ https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/webservices/astynomia Αγροτικής Ανάπτυξης - Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών - (Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών - 2.ΕΜΕΑΠΕΕ - 3.ΜΑΑΕ - 4.Μ.Ε.Ν.Ο) ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΝΈΟ Υπόχρεες - εγγεγραμμένες) Θα πρέπει να επιλεχθεί ένα από τα παρακάτω 1) θα ρωτάει για αρ. ΓΕΜΗ/ΑΦΜ και θα επιστρέφει αν υπάρχει ή όχι στο αντίστοιχο Μητρώο του Υπουργείου 2)Βάση συγκεκριμένης χρονικής περιοδικότητας θα στέλνει τα καινούργια ΑΦΜ/Αρ. ΓΕΜΗ που έγιναν μέλη στο αντίστοιχο Μητρώο του Υπουργείου και ποια ΑΦΜ/ΑΡ. ΓΕΜΗ καταργήθηκαν από το Μητρώο EΜΠΑ -ΕΟΑΝ ΜΑΛΛΟΝ ΤΙΠΟΤΑ
  • 7. • Στοιχεία που τηρούνται στο ΚΜΠΔ (πραγματικοί δικαιούχοι = φυσικά πρόσωπα) Όνομα- Επώνυμο - Μήνας - Έτος γέννησης - Χώρα διαμονής - Υπηκοότητά (πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου όπως ημερομηνία γέννησης ή στοιχεία επικοινωνίας κα) • Είδος και έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει • Το ΚΜΠΔ κατέχει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για φυσικά πρόσωπα ώστε οι αρχές αλλά και το ευρύτερο κοινό να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία για το ποιος εμπλέκεται διοικητικά/νομικά σε μια επιχείρηση. ΓΓΠΣ – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
  • 8. • Ένας φορέας που ίσως θα έπρεπε να αναπτυχθεί διαλειτουργικότητα είναι ένωση εισηγμένων ή/και ΧΑΑ • Όροι χρήσης / Disclaimer των WS α) για μέσα στο ΚΕΔ και β) φορείς με επιστολή • Υπάρχουν φορείς που λόγω είτε μη ετοιμότητας να διασυνδεθούν είτε αδυναμίας στην επικοινωνία μας δε θα αναπτυχθεί διαλειτουργικότητα. Όπως Π/Σ Σημάτων, Εμπορικής Ναυτιλίας Θέματα προς Συζήτηση