Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Zakon o izmenam i dopunama zakona o budžetu ("rebalans") 3800 14

662 visualizaciones

Publicado el

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu ("rebalans")

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Zakon o izmenam i dopunama zakona o budžetu ("rebalans") 3800 14

 1. 1. ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, број 110/13), члан 1. мења се и гласи: „Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2014. годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава. Буџет Републике Србије за 2014. годину састоји се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Износ у динарима Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 897.165.195.000 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.110.120.984.547 Буџетски суфицит/дефицит -212.955.789.547 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 11.805.113.000 Укупан фискални суфицит/дефицит -224.760.902.547 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 742.001.630.286 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 459.857.609.000 Нето финансирање 224.760.902.547 Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готoвинских средстава негативна - смањење готовинских средстава) 57.383.118.739 Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: Eкономскa класификацијa Износ у динарима УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 897.165.195.000 1. Порески приходи 71 759.352.000.000 1.1. Порез на доходак грађана 7111 43.700.000.000 1.2. Порез на добит правних лица 7112 66.152.000.000 1.3. Порез на додату вредност 7141 398.000.000.000 - Порез на додату вредност у земљи 104.300.000.000
 2. 2. - 2 - Eкономскa класификацијa Износ у динарима - Порез на додату вредност из увоза 291.100.000.000 - Порез на промет производа из претходних година 2.600.000.000 1.4. Акцизе 717 211.200.000.000 - Акцизе на деривате нафте 118.000.000.000 - Акцизе на дуванске прерађевине 79.500.000.000 - Остале акцизе 13.700.000.000 1.5. Царине 715 31.000.000.000 1.6. Остали порески приходи 7145 9.300.000.000 2. Непорески приходи 130.313.195.000 Редовни непорески приходи 71.100.000.000 - Приходи од имовине 741 13.200.000.000 - Таксе 742 15.800.000.000 - Новчане казне 743 5.000.000.000 - Приходи од продаје добара и услуга 742 24.100.000.000 - Примања од продаје нефинансијске имовине 8 6.300.000.000 - Oстали редовни непорески приходи 714,745 6.700.000.000 Ванредни непорески приходи 26.300.000.000 - Добит НБС 741 0 - Добит јавних агенција 741 1.100.000.000 - Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета 745 7.600.000.000 - Остали ванредни приходи 745 6.100.000.000 - Приход од привременог смањења зарада у јавном сектору 745 11.500.000.000 Непорески приходи индиректних корисника 32.913.195.000 - Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти 733 8.956.000.000 - Приходи од продаје добара и услуга 742 23.957.195.000 3. Донације 731,732, део 744 7.500.000.000 Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ОПИС Eкономскa класификацијa Износ у динарима УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.121.926.097.547 1. Текући расходи 4 1.063.779.307.237 1.1. Расходи за запослене 41 263.530.813.233 Плате запослених 411 200.865.542.270 Доприноси на терет послодавца 412 40.083.978.669
 3. 3. - 3 - ОПИС Eкономскa класификацијa Износ у динарима Остали расходи за запослене 413 до 417 22.581.292.294 1.2. Расходи за коришћење услуга и роба 42 98.716.895.245 1.3. Расходи по основу отплате камата 44 112.451.303.786 Расходи по основу отплате камата на домаће кредите 441 56.999.624.000 Расходи по основу отплате камата на стране кредите 442 45.750.040.000 Отплата камата по основу активираних гаранција 443 8.900.000.000 Пратећи трошкови задуживања 444 801.639.786 1.4. Субвенције 45 93.735.955.772 Субвенције у привреди 17.708.000.000 Субвенције у пољопривреди 34.207.193.881 Субвенције за железницу 13.230.000.000 Субвенције за путеве 7.700.000.000 Субвенције у области туризма 830.500.460 Субвенције за културу 8.757.500.000 Остале субвенције 11.302.761.431 1.5. Донације страним владама 461 121.977.000 1.6. Дотације међународним организацијама 462 952.706.482 1.7. Трансфери осталим нивоима власти 463 74.134.780.699 Трансфери општинама и градовима 33.288.066.000 Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ 29.337.909.000 Остали трансфери 11.508.805.699 1.8. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања 464 280.585.632.000 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 251.130.000.000 Национална служба за запошљавање 10.434.450.000 Републички фонд за здравствено осигурање 14.035.322.000 Фонд за социјално осигурање војних осигураника 499.505.000 Остали трансфери 4.486.355.000 1.9. Остале дотације и трансфери 465 1.559.996.622 1.10. Социјална заштита из буџета 472 110.769.132.860 Дечја заштита 48.050.000.000 Борачко - инвалидска заштита 15.150.000.000 Социјална заштита 30.885.500.000 Ученички стандард 2.572.007.000 Студентски стандард 4.005.228.000 Фонд за младе таленте 766.641.000 Спортске стипендије 1.124.000.000 Избегла и расељена лица 1.020.758.000 Остала социјална заштита из буџета 7.194.998.860 1.11. Остали текући расходи 48 и 49 27.220.113.538 Средства резерви 499 3.415.000.000
 4. 4. - 4 - ОПИС Eкономскa класификацијa Износ у динарима Остали текући расходи 48 23.805.113.538 2. Капитални издаци 5 46.341.677.310 Издаци за нефинансијску имовину 51 до 54 42.155.640.562 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана 551 4.186.036.748 3. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 62 11.805.113.000 Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Eкономскa класификацијa у динарима Нето финансирање 224.760.902.547 Примања од задуживања и примања од продаје домаће финансијске имовине 9 742.001.630.286 Примања од задуживања 9 1 740.872.509.777 Примања од емитовања хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту (записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути – дисконтована продајна вредност) 9111 450.000.000.000 Примања од емитовања хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (Еврообвезнице - државне хартије од вредности емитоване на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути – прилив по продајној цени) 9121 149.625.000.000 Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и иностраних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада) 9112-9119 9122-9129 141.247.509.777 Примања од продаје домаће финансијске имовине 92 1.129.120.509 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6 459.857.609.000 Издаци за отплату кредита 61 428.573.096.000 Отплата главнице домаћим кредиторима 611 345.073.096.000 Отплата главнице страним кредиторима 612 36.100.000.000 Отплата главнице по гаранцијама 613 40.000.000.000 Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама 615 7.400.000.000 Издаци за набавку финансијске имовине 62 31.284.513.000 од тога: обезбеђење финансијске стабилности 621 21.315.646.000 докапитализација Банке Поштанска штедионица а.д. 621 4.700.000.000 докапитализација компаније Дунав осигурање а.д.о. 621 4.800.000.000 набавка стране финансијске имовине 622 383.867.000 остала набавка финансијске имовине 621 85.000.000
 5. 5. - 5 - Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Eкономскa класификацијa у динарима Промена стања на рачуну (позитивна - повећање готовинских средстава негативна - смањење готовинских средстава) 57.383.118.739 ” Члан 2. Члан 2. мења се и гласи: „Члан 2. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним кредиторима за директне и индиректне обавезе Републике Србије из члана 1. овог закона у укупном износу од 684.618.511.547 динара, планирано је да се обезбеде из кредита домаћих и иностраних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада у износу од највише 141.247.509.777 динара, кроз емитовање државних хартија од вредности (записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 450.000.000.000 динара и из примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 149.625.000.000 динара и из примања од отплате кредита и пренетих неутрошених средстава приватизације. Планирана примања по основу задуживања већа су од средстава потребних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине у износу од 57.383.118.739 динара, што представља позитивну промену стања на рачуну. У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији између кредита и емитованих државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту, могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од 740.872.509.777 динара. За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих кредитних обавеза, могу се током 2014. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. Уколико на крају 2014. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину. Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације, пропорционално ће се смањивати кредитни извори и емисије државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту из става 1. овог члана.” Члан 3. Члан 3. мења се и гласи: „Члан 3. А. У 2014. години издаће се гаранције Републике Србије до износа од 66.300.000.000 динара (USD 200.000.000 и EUR 400.000.000), и то:
 6. 6. - 6 - Ред. број Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути I. Европској банци за обнову и развој (EBRD) 1. „Stand-by” линија за Агенцију за осигурање депозита 23.940.000.000 EUR 200.000.000 2. ЈП „Емисиона техника и везе” – Прелазак са аналогног на дигитални сигнал 2.872.800.000 EUR 24.000.000 Укупно: 26.812.800.000 EUR 224.000.000 II. Немачкој развојној банци (KfW) 1. ЈП „Електропривреда Србије” – Измена система за транспорт пепела и шљаке, ТЕНТ А 5.386.500.000 EUR 45.000.000 Укупно: 5.386.500.000 EUR 45.000.000 III. Пословним банкама 1. ЈП „Србијагас” – Одржавање текуће ликвидности 18.420.000.000 USD 200.000.000 2. ЈП „Електропривреда Србије” – Учешће за другу фазу пакета пројеката ТЕ-КО Костолац (Изградња новог енергетског блока на локацији Дрмно – Костолац Б Фаза II и проширење капацитета рудника) 9.576.000.000 EUR 80.000.000 USD 200.000.000 Укупно: 27.996.000.000 EUR 80.000.000 IV. Извозно-увозним банкама 1. Чешка експортна банка 1.1 АД „Железнице Србије” - Инфраструктурни пројекти на прузи Ниш-Димитровград 6.104.700.000 EUR 51.000.000 Укупно: 6.104.700.000 EUR 51.000.000 USD 200.000.000 УКУПНО: 66.300.000.000 EUR 400.000.000 Б. Република Србија ће у 2014. години одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 615.583.046.000 динара (USD 4.338.260.000, AED 356.281.000, JPY 10.000.000.000 и EUR 1.658.000.000), и то са: Ред. број Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути I. Светском банком 1. Хитан зајам за опоравак Републици Србији за финансирање Пројекта хитне санације од поплава 27.630.000.000 USD 300.000.000 2. Зајам за подршку Агeнцији за осигурање депозита 18.420.000.000 USD 200.000.000 3. Други зајам за здравство 3.684.000.000 USD 40.000.000 4. Унапређење земљишне администрације у Србији 4.605.000.000 USD 50.000.000 5. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја 9.210.000.000 USD 100.000.000 Укупно: 63.549.000.000 USD 690.000.000 II. Еврoпском инвестиционом банком 1. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја 11.970.000.000 EUR 100.000.000
 7. 7. - 7 - Ред. број Износ у динарима Оригинална валута Износ у оригиналној валути 2. Апекс 5 17.955.000.000 EUR 150.000.000 Укупно: 29.925.000.000 EUR 250.000.000 III. Европском банком за обнову и развој 1. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја 11.970.000.000 EUR 100.000.000 Укупно: 11.970.000.000 EUR 100.000.000 IV. Банком за развој Савета Европе 1. Пројекат изградње нових затворских капацитета у Крагујевцу и Панчеву 4.189.500.000 EUR 35.000.000 2. Санирање последица земљотреса у Краљеву 957.600.000 EUR 8.000.000 Укупно: 5.147.100.000 EUR 43.000.000 V. Немачком развојном банком (KfW) 1. Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима 1.795.500.000 EUR 15.000.000 Укупно: 1.795.500.000 EUR 15.000.000 VI. Страним владама 1. Влада Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) 1.1. Фонд за развој Абу Дабија - Подршка пројектима у пољопривреди 8.933.700.000 AED 356.281.000 1.2. Зајам за подршку Републици Србији 276.300.000.000 USD 3.000.000.000 2. Република Турска 2.1. Пројекти у области путне инфраструктуре у мање развијеним општинама 3.684.000.000 USD 40.000.000 3. Влада Јапана (Јапанска агенција за међународну сарадњу) 3.1. Пројекат санације последица поплава у Републици Србији 8.633.000.000 JPY 10.000.000.000 AED 356.281.000 USD 3.040.000.000 Укупно: 297.550.700.000 JPY 10.000.000.000 VII. Институционалним инвеститорима 1. Обвезнице на међународном финансијском тржишту 149.625.000.000 EUR 1.250.000.000 Укупно: 149.625.000.000 EUR 1.250.000.000 VIII. Export – Import банкама 1. Export – Import Bank of China 1.1 Реализација друге фазе Пакета пројеката ТЕ-КО Костолац (Изградња новог енергетског блока на локацији Дрмно и проширење капацитета рудника) 56.020.746.000 USD 608.260.000 Укупно: 56.020.746.000 USD 608.260.000 USD 4.338.260.000 AED 356.281.000 JPY 10.000.000.000 УКУПНО: 615.583.046.000 EUR 1.658.000.000 В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 31. јул 2014. године, износи 2.445.082.584.326 динара (20.939.734.866 EUR). Пројекције рата главнице дате су према стању дуга на дан 31. јул 2014. године и код неких обавеза су индикативног карактера. I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:
 8. 8. - 8 - 1. Директне обавезе - унутрашњи дуг Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.1 Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника 22.914.614 2.675.684.465 Први датум отплате главнице 17.11.2006. Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. 49.000.000 RSD Каматна стопа 8,50% 1.2 Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО запослених 6.237.686 728.359.672 Први датум отплате главнице 2005. Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. 1.000.000 RSD Каматна стопа 8,50% 1.3 Комерцијална банка а.д. Београд – куповина зграде за Амбасаду Републике Србије у Бриселу 7.142.857 834.054.288 Први датум отплате главнице 28.08.2011. Последњи датум отплате главнице 28.02.2018. Рата главнице за 2014. год. 1.785.714 EUR Каматна стопа 3M EURIBOR +1,35% 1.4 Стара девизна штедња – Народна банка Србије 1.643.622 191.921.750 Први датум отплате главнице 20.12.2005. Последњи датум отплате главнице 31.12.2016. Рата главнице за 2014. год. 57.982.403 RSD Каматна стопа 2,00% 1.5 Стара девизна штедња – грађани 1.318.894.163 154.004.106.042 Први датум отплате главнице 31.05.2002. Последњи датум отплате главнице 31.05.2016. Рата главнице за 2014. год. 316.550.000 EUR Каматна стопа 2,00% 1.6 Стара девизна штедња – банке 20.768.602 2.425.099.791 Први датум отплате главнице 04.07.2003. Последњи датум отплате главнице 04.07.2016. Рата главнице за 2014. год. 8.990.737 EUR Каматна стопа 2,00% 1.7 Обвезнице зајма за привредни развој 7.766.007 906.818.050 Први датум отплате главнице 31.08.2004. Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. 30.000 EUR Каматна стопа 2,00% 1.8 Краткорочне хартије од вредности (државни записи) 120.133.838 14.027.740.000 Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. 41.881.630.000 RSD Извршна стопа (распон за период 01.01–31.07.2014) –тромесечни записи од 7,00% до 7,91%
 9. 9. - 9 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD –шестомесечни записи од 7,65% до 7,99% 1.9 Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у динарима 4.498.645.483 525.296.036.243 Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. 178.240.091.839 RSD Извршна стопа за записе (распон за период 01.01–31.07.2014)/Купонска стопа за обвезнице –педесеттронедељни записи од 8,20% до 8,98% –осамнаестомесечни записи - –двадесетчетворомесечни записи - –двогодишње обвезнице 10,00% или варијабилна референтна стопа НБС + фиксна маргина –трогодишње обвезнице фиксна 10,00% –петогодишње обвезнице 10,00% –седмогодишње обвезнице 10,00% –трогодишње обвезнице инфлационо 2,00% индексиране 1.10 Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у еврима 1.614.839.000 188.560.874.416 Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. 407.080.902 EUR Извршна стопа за записе (распон за период 01.01–31.07.2014)/Купонска стопа за обвезнице –педесеттронедељни записи од 3,15% до 3,93% –осамнаестомесечни записи - –двогодишње обвезнице од 4,50% до 4,875% –трогодишње обвезнице од 4,50% до 4,875% –петогодишње обвезнице од 4,00% до 4,50% –десетогодишње обвезнице 5,00% –петнаестогодишње обвезнице - 1.11 Војвођанска банка а.д. Нови Сад/1 2.500.000 291.919.000 Први датум отплате главнице 29.04.2011. Последњи датум отплате главнице 29.10.2014. Рата главнице за 2014. год. 5.000.000 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,75% 1.12 Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 3.750.000 437.878.500 Први датум отплате главнице 04.05.2011. Последњи датум отплате главнице 04.11.2014. Рата главнице за 2014. год. 7.500.000 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,75% 1.13 Piraeus Bank a.d. Beograd 5.000.000 583.838.000 Први датум отплате главнице 26.05.2011. Последњи датум отплате главнице 26.11.2014.
 10. 10. - 10 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата главнице за 2014. год. 10.000.000 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,75% 1.14 Eurobank a.d. Beograd –Управљање нуклеарним објектима у Србији 3.293.590 384.584.559 Први датум отплате главнице 25.03.2011. Последњи датум отплате главнице 25.03.2015. Рата главнице за 2014. год. 5.882.353 USD Каматна стопа 3М LIBOR/USD + 4,75% 1.15 Војвођанска банка а.д. Нови Сад/2 3.750.000 437.878.485 Први датум отплате главнице 28.05.2011. Последњи датум отплате главнице 28.04.2015. Рата главнице за 2014. год. 5.000.000 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,35% 1.16 Banca Intesa AD Beograd 14.584.500 1.702.997.062 Први датум отплате главнице 20.06.2012. Последњи датум отплате главнице 20.12.2015. Рата главнице за 2014. год. 9.723.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.17 Raiffeisen Banka AD Beograd 14.584.500 1.702.997.062 Први датум отплате главнице 20.06.2012. Последњи датум отплате главнице 20.12.2015. Рата главнице за 2014. год. 9.723.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.18 Unicredit Bank Srbija AD Beograd 17.498.250 2.043.228.657 Први датум отплате главнице 20.06.2012. Последњи датум отплате главнице 20.12.2015. Рата главнице за 2014. год. 11.665.500 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.19 Societe Generale Banka Srbija AD Beograd 5.832.750 681.076.219 Први датум отплате главнице 20.06.2012. Последњи датум отплате главнице 20.12.2015. Рата главнице за 2014. год. 3.888.500 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.20 Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd 10.000.000 1.167.676.000 Први датум отплате главнице 31.12.2012. Последњи датум отплате главнице 30.06.2016. Рата главнице за 2014. год. 5.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,30% 1.21 Eurobank a.d. Beograd 7.500.000 875.757.000 Први датум отплате главнице 17.06.2012. Последњи датум отплате главнице 17.12.2015. Рата главнице за 2014. год. 5.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,20% 1.22 Војвођанска банка а.д. Нови Сад/3 7.500.000 875.757.000 Први датум отплате главнице 17.06.2012. Последњи датум отплате главнице 17.12.2015.
 11. 11. - 11 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата главнице за 2014. год. 5.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,25% 1.23 NLB banka a.d. Beograd 3.977.496 464.442.717 Први датум отплате главнице 15.06.2012. Последњи датум отплате главнице 15.12.2015. Рата главнице за 2014. год. 2.551.951 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,25% 1.24 Комерцијална банка а.д. Београд– куповина зграде за потребе Првог основног суда у Београду 8.125.000 948.736.750 Први датум отплате главнице 30.07.2013. Последњи датум отплате главнице 30.01.2017. Рата главнице за 2014. год. 3.250.000 EUR Каматна стопа 6М EURIBOR + 4,20% 1.25 Обавезе према Фонду за развој Републике Србије 36.730.957 4.288.985.707 Први датум отплате главнице 2012. Последњи датум отплате главнице 2018. Рата главнице за 2014. год. 1.551.205.287 RSD Каматна стопа Референтна каматна стопа НБС +2,50% 1.26 Дуг по основу преноса Републици Србији обавеза Војвођанске банке а.д. Нови Сад према НБС по основу одобреног кредита за ликвидност из примарне емисије 3.801.039 443.838.186 Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. - Каматна стопа - 1.27 Преузимање обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала 20.674.505 2.414.112.279 Први датум отплате главнице 31.03.2013. Последњи датум отплате главнице 31.12.2015. Рата главнице за 2014. год. 1.606.399.717 RSD Каматна стопа - 1.28 Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 1995. године 3.353.411 391.569.708 Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. - Каматна стопа - 1.29 Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 2000. године 22.335.448 2.608.056.611 Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. -
 12. 12. - 12 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа - УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ДУГ 7.813.777.318 912.396.024.219 1I. Директне обавезе – спољни дуг Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD IBRD 1.1 IBRD А 328.519.590 38.360.444.052 Први датум отплате главнице 15.03.2005. Последњи датум отплате главнице 15.09.2031. Рата главнице за 2014. год. 18.810.742 EUR Каматна стопа Г1, Г2 = 6М LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,81% 1.2 IBRD Б 624.288.379 72.896.655.775 Први датум отплате главнице 15.06.2005. Последњи датум отплате главнице 15.12.2031. Рата главнице за 2014. год. 35.746.203 EUR Каматна стопа Г1, Г2=6М LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,79% 1.3 IBRD – Додатно финансирање пројекта Енергетске ефикасности за Србију 11.188.828 1.306.492.650 Први датум отплате главнице 15.08.2012. Последњи датум отплате главнице 15.02.2024. Рата главнице за 2014. год. 1.119.858 EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,52% 1.4 IBRD – Пружање унапређених услуга на локалном нивоу 23.771.500 2.775.740.998 Први датум отплате главнице 15.05.2013. Последњи датум отплате главнице 15.11.2022. Рата главнице за 2014. год. 2.744.325 EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,07% 1.5 IBRD – Регионални развој Бора 6.128.514 715.611.854 Први датум отплате главнице 15.08.2012. Последњи датум отплате главнице 15.02.2024. Рата главнице за 2014. год. 596.644 EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,52% 1.6 IBRD – Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање 30.120.146 3.517.057.174 Први датум отплате главнице 15.08.2012. Последњи датум отплате главнице 15.02.2024. Рата главнице за 2014. год. 2.976.869 EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,52% 1.7 IBRD – Пројекат реформе пољопривреде у транзицији 6.685.169 780.611.165 Први датум отплате главнице 15.08.2012. Последњи датум отплате главнице 15.02.2024. Рата главнице за 2014. год. 669.152 EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,52%
 13. 13. - 13 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.8 IBRD – Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора 34.900.000 4.075.189.240 Први датум отплате главнице 01.09.2017. Последњи датум отплате главнице 01.03.2029. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + променљива маржа 1.9 IBRD – Коридор X 112.208.862 13.102.359.478 Први датум отплате главнице 15.10.2017. Последњи датум отплате главнице 15.04.2029. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + променљива маржа 1.10 IBRD – Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора 70.800.000 8.267.146.080 Први датум отплате главнице 01.02.2018. Последњи датум отплате главнице 01.08.2029. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + променљива маржа 1.11 IBRD – Програмски зајам за развој јавних финансија 70.100.000 8.185.408.760 Први датум отплате главнице 01.03.2018. Последњи датум отплате главнице 01.09.2029. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + променљива маржа 1.12 IBRD – Пројекат здравства 10.154.580 1.185.725.898 Први датум отплате главнице 15.08.2014. Последњи датум отплате главнице 15.02.2026. Рата главнице за 2014. год. 423.446 EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + променљива маржа 1.13 IBRD – Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја 30.260.399 3.533.434.190 Први датум отплате главнице 15.08.2012. Последњи датум отплате главнице 15.02.2024. Рата главнице за 2014. год. 3.028.653 EUR Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 0,52% 1.14 IBRD – Други програмски зајам за развој јавних финансија 73.529.412 8.585.852.941 Први датум отплате главнице 15.10.2026. Последњи датум отплате главнице 15.04.2031. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 6М LIBOR EUR + 1,01% 1.15 IBRD – Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода 3.732.735 435.862.500 Први датум отплате главнице 15.06.2018. Последњи датум отплате главнице 15.06.2018. Рата главнице за 2014. год. 0
 14. 14. - 14 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа 6М LIBOR USD + 0,60% 1 Укупно: 1.436.388.114 167.723.592.755 IDA 2.1 IDA–3599–YF: Кредит за структурно прилагођавање 47.643.585 5.563.227.037 Први датум отплате главнице 15.05.2012. Последњи датум отплате главнице 15.11.2021. Рата главнице за 2014. год. 5.550.000 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.2 IDA–4017–YF: Други кредит за структурно прилагођавање 34.452.178 4.022.898.110 Први датум отплате главнице 15.02.2015. Последњи датум отплате главнице 15.08.2024. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.3 IDA–3643–YF: Кредит за развој приватног и банкарског сектора 62.357.297 7.281.311.928 Први датум отплате главнице 15.10.2012. Последњи датум отплате главнице 15.04.2022. Рата главнице за 2014. год. 6.810.000 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.4 IDA–3780–YF: Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора 60.468.723 7.060.787.613 Први датум отплате главнице 15.08.2013. Последњи датум отплате главнице 15.02.2023. Рата главнице за 2014. год. 5.870.000 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.5 IDA–3750–YF: Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора 62.219.946 7.265.273.796 Први датум отплате главнице 15.08.2013. Последњи датум отплате главнице 15.02.2023. Рата главнице за 2014. год. 6.040.000 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.6 IDA–3636–YF: Пројекат развоја школства 6.689.647 781.134.040 Први датум отплате главнице 15.10.2012. Последњи датум отплате главнице 15.04.2022. Рата главнице за 2014. год. 730.572 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.7 IDA–3651–YF: Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи 3.978.963 464.613.926 Први датум отплате главнице 15.10.2012. Последњи датум отплате главнице 15.04.2022.
 15. 15. - 15 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата главнице за 2014. год. 434.539 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.8 IDA–3693–YF: Пројекат омогућавања финансирања извоза 7.641.504 892.280.084 Први датум отплате главнице 15.08.2012. Последњи датум отплате главнице 15.02.2022. Рата главнице за 2014. год. 834.524 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.9 IDA–3723–YF: Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктурирању банака и предузећа 7.502.018 875.992.667 Први датум отплате главнице 01.05.2013. Последњи датум отплате главнице 01.11.2022. Рата главнице за 2014. год. 771.096 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.10 IDA–3753–YF: Пројекат промоције запошљавања 1.833.488 214.092.035 Први датум отплате главнице 15.10.2013. Последњи датум отплате главнице 15.04.2023. Рата главнице за 2014. год. 177.984 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.11 IDA–3768–YF: Пројекат здравства 15.135.462 1.767.331.584 Први датум отплате главнице 15.08.2013. Последњи датум отплате главнице 15.02.2023. Рата главнице за 2014. год. 1.469.275 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.12 IDA–3908–YF: Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији 22.061.315 2.576.046.803 Први датум отплате главнице 15.08.2014. Последњи датум отплате главнице 15.02.2024. Рата главнице за 2014. год. 963.721 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.13 IDA–3870–YF: Пројекат енергетске ефикасности у Србији 16.132.446 1.883.747.050 Први датум отплате главнице 15.08.2014. Последњи датум отплате главнице 15.02.2024. Рата главнице за 2014. год. 704.726 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.14 IDA–4071–YF: Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији 18.616.247 2.173.774.453 Први датум отплате главнице 15.08.2015. Последњи датум отплате главнице 15.02.2025. Рата главнице за 2014. год. 0
 16. 16. - 16 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.15 IDA–4105–YF: Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије 18.337.539 2.141.230.392 Први датум отплате главнице 15.10.2015. Последњи датум отплате главнице 15.04.2025. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.16 IDA–4131–YF: Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору 43.494.444 5.078.741.800 Први датум отплате главнице 15.02.2016. Последњи датум отплате главнице 15.08.2025. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.17 IDA–3909–YF: Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији 41.966.889 4.900.372.941 Први датум отплате главнице 15.08.2014. Последњи датум отплате главнице 15.02.2024. Рата главнице за 2014. год. 1.833.271 SDR Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.18 IDA–38701–YF Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију 7.183.539 838.804.608 Први датум отплате главнице 15.08.2017. Последњи датум отплате главнице 15.02.2027. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.19 IDA–4326–YF Регионални развој Бора 0 0 Први датум отплате главнице 15.08.2017. Последњи датум отплате главнице 15.02.2027. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2 Укупно: 477.715.230 55.781.660.867 EIB 3.1 EIB–Обнова регионалних болница 38.868.296 4.538.557.603 Први датум отплате главнице 05.11.2009. Последњи датум отплате главнице 20.12.2026. Рата главнице за 2014. год. 3.285.032 EUR Каматна стопа фиксна по траншама 3.2 EIB–Пројекат обнове школа 22.442.708 2.620.581.187 Први датум отплате главнице 07.02.2012. Последњи датум отплате главнице 26.03.2029. Рата главнице за 2014. год. 1.389.583 EUR
 17. 17. - 17 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа фиксна по траншама 3.3 EIB – ApexGlobal 1 408.028 47.644.424 Први датум отплате главнице 15.06.2006. Последњи датум отплате главнице 15.06.2016. Рата главнице за 2014. год. 215.722 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.4 EIB – Apex Global 2 23.246.879 2.714.482.249 Први датум отплате главнице 19.05.2006. Последњи датум отплате главнице 15.12.2021. Рата главнице за 2014. год. 4.066.066 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.5 EIB – Apex зајам за МСП 3 160.902.401 18.788.187.236 Први датум отплате главнице 22.11.2010. Последњи датум отплате главнице 20.09.2022. Рата главнице за 2014. год. 32.831.508 EUR 2.411.257 CHF Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.6 EIB – Општинска и регионална инфраструктура 42.251.816 4.933.643.199 Први датум отплате главнице 25.04.2016. Последњи датум отплате главнице 25.04.2033. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.7 EIB – Истраживање и развој у јавном сектору 70.250.000 8.202.923.900 Први датум отплате главнице 25.04.2016. Последњи датум отплате главнице 25.10.2033. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.8 EIB – Пројекат модернизације школа 12.888.122 1.504.915.080 Први датум отплате главнице 18.04.2016. Последњи датум отплате главнице 16.10.2037. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.9 Kлинички центри/А 18.378.049 2.145.960.649 Први датум отплате главнице 06.02.2014. Последњи датум отплате главнице 02.09.2038. Рата главнице за 2014. год. 243.902 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.10 EIB – Apex зајам за МСП 4 211.177.483 24.658.687.809 Први датум отплате главнице 13.09.2013. Последњи датум отплате главнице 25.06.2024. Рата главнице за 2014. год. 21.715.313 EUR
 18. 18. - 18 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.11 EIB – Kоридор X (Е80) 75.052.528 8.763.703.583 Први датум отплате главнице 20.10.2018. Последњи датум отплате главнице 22.08.2043. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3.12 EIB – Kоридор X (Е75) 39.575.941 4.621.187.648 Први датум отплате главнице 02.03.2020. Последњи датум отплате главнице 02.09.2043. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 3 Укупно: 715.442.251 83.540.474.567 CEB 4.1 CEB– Клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) – 1593 /2007 7.900.000 922.464.040 Први датум отплате главнице 20.11.2015. Последњи датум отплате главнице 20.11.2024. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3,62% фиксна 4.2 CEB – Избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица) 2.000.000 233.535.200 Први датум отплате главнице 30.09.2015. Последњи датум отплате главнице 30.09.2024. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 2,50% фиксна 4.3 CEB–Клизишта I: Реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре 9.052.000 1.056.980.315 Први датум отплате главнице 09.05.2014. Последњи датум отплате главнице 27.01.2027. Рата главнице за 2014. год. 900.000 EUR Каматна стопа фиксна по траншама 4.4 CEB – Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини 6.720.000 784.678.272 Први датум отплате главнице 10.02.2012. Последњи датум отплате главнице 06.07.2021. Рата главнице за 2014. год. 960.000 EUR Каматна стопа фиксна по траншама 4.5 CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 1 33.505.489 3.912.355.537 Први датум отплате главнице 26.08.2014. Последњи датум отплате главнице 26.08.2026. Рата главнице за 2014. год. 653.846 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама
 19. 19. - 19 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 4.6 CEB - Образовање за социјалну инклузију 10.524.000 1.228.862.222 Први датум отплате главнице 05.04.2014. Последњи датум отплате главнице 28.07.2023. Рата главнице за 2014. год. 315.500 EUR Каматна стопа фиксна по траншама 4.7 CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 2 8.750.000 1.021.716.500 Први датум отплате главнице 26.08.2014. Последњи датум отплате главнице 26.08.2026. Рата главнице за 2014. год. 230.769 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 4 Укупно: 78.451.489 9.160.592.086 EBRD 5.1 EBRD – Коридор X 38.551.543 4.501.571.200 Први датум отплате главнице 08.09.2013. Последњи датум отплате главнице 08.03.2024. Рата главнице за 2014. год. 3.403.415 EUR Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00% 5 Укупно: 38.551.543 4.501.571.200 Кредити страних влада 6.1 Влада Рускe Федерације – Финансирање буџетског дефицита 1 111.982.048 13.075.875.000 Први датум отплате главнице 15.03.2012. Последњи датум отплате главнице 15.12.2021. Рата главнице за 2014. год. 20.000.000 USD Каматна стопа 6М LIBOR USD + 2,95% 6.2 Влада Италије – Развој приватног сектора путем кредитне линије 22.166.667 2.588.348.467 Први датум отплате главнице 14.01.2011. Последњи датум отплате главнице 14.07.2022. Рата главнице за 2014. год. 2.770.833 EUR Каматна стопа 1,00% фиксна 6.3 Влада Италије – Развој малих и средњих предузећа 15.000.000 1.751.514.000 Први датум отплате главнице 16.03.2018. Последњи датум отплате главнице 16.09.2024. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 0,35% фиксна 6.4 Export – Import Bank of China – Репрограмирани зајам 44.648.749 5.213.527.286 Први датум отплате главнице 21.07.2010. Последњи датум отплате главнице 21.01.2021. Рата главнице за 2014. год. 9.201.080 USD Каматна стопа 6M LIBOR USD +1,30% 6.5 Export – Import Bank of China – X RAY 23.751.816 2.773.442.543 Први датум отплате главнице 21.03.2014. Последњи датум отплате главнице 21.09.2025.
 20. 20. - 20 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата главнице за 2014. год. 17.075.000 CNY Каматна стопа 3,00% фиксна 6.6 Export – Import Bank of China – Мост Земун–Борча 113.307.916 13.230.693.360 Први датум отплате главнице 21.01.2016. Последњи датум отплате главнице 21.01.2029. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3,00% фиксна 6.7 Export - Import Bank of China- Пројекат изградње аутопута Е763 (Обреновац-Љиг) 37.373.733 4.364.041.115 Први датум отплате главнице 21.07.2019. Последњи датум отплате главнице 21.01.2034. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 2,50% фиксна 6.8 Oстале стране владе 280.488.929 32.752.019.085 Први датум отплате главнице 21.01.2015. Последњи датум отплате главнице 21.07.2034. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 1,50% фиксна 6.9 Влада Републике Француске– NATIXIS 10.265.000 1.198.619.414 Први датум отплате главнице 30.06.2031. Последњи датум отплате главнице 31.12.2053. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 0,20% фиксна 6.10 Либија – нерегулисани дуг СФРЈ 38.412.445 4.485.329.041 Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. - Каматна стопа - 6.11 Export – Import Bank of China – Пакет пројекат Костолац 84.896.903 9.913.207.573 Први датум отплате главнице 21.01.2018. Последњи датум отплате главнице 21.07.2027. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3,00% фиксна 6.12 Влада Републике Азербејџан – изградња деоница Љиг–Бољковци, Бољковци–Таково и Таково– Прељина аутопута Е–763 у Републици Србији 125.387.637 14.641.213.416 Први датум отплате главнице 15.12.2015 Последњи датум отплате главнице 15.12.2027 Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 4,00% фиксна 6.13 Влада Рускe Федерације - Финансирање буџетског дефицита 2 223.964.096 26.151.750.000 Први датум отплате главнице 15.03.2015. Последњи датум отплате главнице 15.12.2022.
 21. 21. - 21 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3,50% фиксна 6.14 Влада Руске Федерације - Државни извозни кредит Влади Републике Србије 1.299.726 151.765.905 Први датум отплате главнице 30.03.2019. Последњи датум отплате главнице 30.12.2028. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 4,10% фиксна 6 Укупно: 1.132.945.665 132.291.346.205 Остали страни кредитори 7.1 EU 55 – Макроекономска помоћ 47.700.000 5.569.814.520 Први датум отплате главнице 27.02.2014. Последњи датум отплате главнице 04.05.2020. Рата главнице за 2014. год. 7.200.000 EUR Каматна стопа фиксна/варијабилна по траншама 7.2 EU 200 – Макроекономска помоћ 100.000.000 11.676.760.000 Први датум отплате главнице 12.07.2017. Последњи датум отплате главнице 12.07.2019. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3,382% фиксна 7.3 Париски клуб 1.350.670.193 157.714.516.787 Први датум отплате главнице 22.09.2005. Последњи датум отплате главнице 22.03.2041. Рата главнице за 2014. год. 32.033.827 EUR 26.331.520 USD 314.829 GBP 5.564.500 CHF 377.907.384 JPY 3.194.325 DKK 2.062.754 SEK 3.429.181 NOK Каматна стопа различита за сваку земљу чланицу Париског клуба 7.4 Лондонски клуб 289.447.664 33.798.109.058 Први датум отплате главнице 01.05.2010. Последњи датум отплате главнице 01.11.2024. Рата главнице за 2014. год. 36.925.263 USD Каматна стопа 3,75% до 01.11.2009. 6,75% до 01.11.2024. 7.5 KfW–Рехабилитација локалног система грејања у Србији–фаза III 6.158.502 719.113.444 Први датум отплате главнице 24.03.2009. Последњи датум отплате главнице 09.12.2019. Рата главнице за 2014. год. 1.331.653 EUR Каматна стопа KfW стопа + маржa 1,20% 7.6 KfW–Рехабилитација локалног система грејања у Србији–фаза IV 4.971.638 580.526.184 Први датум отплате главнице 30.12.2015.
 22. 22. - 22 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Последњи датум отплате главнице 30.12.2023. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 2,50% фиксна 7.7 KfW – Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 1– фаза II 5.771.788 673.957.857 Први датум отплате главнице 30.06.2013. Последњи датум отплате главнице 30.12.2024. Рата главнице за 2014. год. 2.115.613 EUR Каматна стопа 6,17% фиксна 7.8 KfW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 2 - фаза II 1.111.345 129.769.038 Први датум отплате главнице 30.12.2014. Последњи датум отплате главнице 30.12.2026. Рата главнице за 2014. год. 700.000 EUR Каматна стопа 3,49% фиксна 7.9 KfW - Финансирање мера енергетске ефикасности, пољопривреде и прехрамбене индустрије преко малих и средњих предузећа и физичких лица и општинске инфраструктуре преко општина и јавно-комуналних предузећа 80.000.000 9.341.408.000 Први датум отплате главнице 30.12.2014. Последњи датум отплате главнице 30.12.2019. Рата главнице за 2014. год. 7.272.727 EUR Каматна стопа 3,20% фиксна 7.10 KfW - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III 0 0 Први датум отплате главнице 30.06.2016. Последњи датум отплате главнице 30.12.2027. Рата главнице за 2014. год 0 Каматна стопа 2,00% фиксна 7.11 Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29815 7.500.000 875.757.015 Први датум отплате главнице 31.05.2011. Последњи датум отплате главнице 28.04.2015. Рата главнице за 2014. год. 10.000.000 EUR Каматна стопа 1M EURIBOR+ 3,00% +1,25% 7.12 VTB Capital plc 20.833.333 2.432.658.348 Први датум отплате главнице 06.06.2011. Последњи датум отплате главнице 04.05.2015. Рата главнице за 2014. год. 25.000.000 EUR Каматна стопа 1M EURIBOR+ 4,35% 7.13 Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29820 11.250.000 1.313.635.500 Први датум отплате главнице 29.06.2012. Последњи датум отплате главнице 31.12.2015.
 23. 23. - 23 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата главнице за 2014. год. 7.500.000 EUR Каматна стопа 3M EURIBOR + 3,18% +2,12% 7.14 Нова кредитна банка Марибор д.д. 3.750.000 437.878.500 Први датум отплате главнице 30.06.2012. Последњи датум отплате главнице 21.12.2015. Рата главнице за 2014. год. 2.500.000 EUR Каматна стопа 3M EURIBOR + 5,00% 7.15 Societe Generale Bank Paris 292.600.000 34.166.199.760 Први датум отплате главнице 13.04.2017. Последњи датум отплате главнице 13.04.2017. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 4,34% фиксна 7.16 MMФ – алокација средстава из специјалних права вучења 444.525.750 51.906.204.943 Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. - Каматна стопа Каматна стопа за алокације ММФ-а мења се недељно 7.17 Еуробонд 2021 1.493.093.975 174.345.000.000 Први датум отплате главнице 28.09.2021. Последњи датум отплате главнице 28.09.2021. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 7,25% фиксна 7.18 Еуробонд 2017 559.910.241 65.379.375.000 Први датум отплате главнице 21.11.2017. Последњи датум отплате главнице 21.11.2017. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 5,25% фиксна 7.19 Еуробонд 2020 1.119.820.481 130.758.750.000 Први датум отплате главнице 25.02.2020. Последњи датум отплате главнице 25.02.2020. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 4,875% фиксна 7.20 Еуробонд 2018 746.546.987 87.172.500.000 Први датум отплате главнице 03.12.2018. Последњи датум отплате главнице 03.12.2018. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 5,875% фиксна 7 Укупно 6.585.661.897 768.991.933.954 УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ 10.465.156.189 1.221.991.171.634 УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг) 18.278.933.507 2.134.387.195.853 II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ: 1. Индиректне обавезе - унутрашњи дуг
 24. 24. - 24 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.1 Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – ЈП „Путеви Србије” 0 0 Први датум отплате главнице 07.07.2010. Последњи датум отплате главнице 07.07.2014. Рата главнице за 2014. год. 10.740.000 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,05% 1.2 Обавезе према Marfin Bank a.d. Beograd – ЈП „Путеви Србије” 0 0 Први датум отплате главнице 29.07.2010. Последњи датум отплате главнице 29.07.2014. Рата главнице за 2014. год. 8.571.429 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,15% 1. 3 Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас” 37.500.000 4.378.785.000 Први датум отплате главнице 27.07.2013. Последњи датум отплате главнице 27.04.2018. Рата главнице за 2014. год. 10.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,80% 1. 4 Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас” 90.000.000 10.509.084.000 Први датум отплате главнице 09.07.2013. Последњи датум отплате главнице 09.04.2018. Рата главнице за 2014. год. 24.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,80% 1. 5 Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас” 45.000.000 5.254.542.000 Први датум отплате главнице 06.09.2014. Последњи датум отплате главнице 06.06.2019. Рата главнице за 2014. год. 5.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19% 1. 6 Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас” 40.000.000 4.670.704.000 Први датум отплате главнице 06.09.2014. Последњи датум отплате главнице 06.06.2019. Рата главнице за 2014. год. 4.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19% 1. 7 Обавезе према Erste Bank а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас” 40.000.000 4.670.704.000 Први датум отплате главнице 06.09.2014. Последњи датум отплате главнице 06.06.2019. Рата главнице за 2014. год. 4.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19% 1. 8 Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – ЈП „Србијагас” 20.000.000 2.335.352.000 Први датум отплате главнице 06.09.2014. Последњи датум отплате главнице 06.06.2019. Рата главнице за 2014. год. 2.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19%
 25. 25. - 25 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1. 9 Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd – ЈП „Србијагас” 35.000.000 4.086.866.000 Први датум отплате главнице 06.09.2014. Последњи датум отплате главнице 06.06.2019. Рата главнице за 2014. год. 3.500.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,19% 1. 10 Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас” 28.571.429 3.336.217.143 Први датум отплате главнице 06.06.2014. Последњи датум отплате главнице 06.06.2019. Рата главнице за 2014. год. 4.285.714 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,29% 1.11 Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас” 8.750.000 1.021.716.500 Први датум отплате главнице 21.02.2014. Последњи датум отплате главнице 21.11.2017. Рата главнице за 2014. год. 2.500.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,65% 1.12 Обавезе према Војвођанскoj банци а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас” 17.500.000 2.043.433.000 Први датум отплате главнице 01.05.2014. Последњи датум отплате главнице 01.02.2018. Рата главнице за 2014. год. 3.750.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,45% 1.13 Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас” 8.750.000 1.021.716.500 Први датум отплате главнице 27.02.2014. Последњи датум отплате главнице 27.11.2017. Рата главнице за 2014. год. 2.500.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 7,25% 1.14 Обавезе према Sberbank Srbija a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” 61.250.000 7.152.015.500 Први датум отплате главнице 28.02.2014. Последњи датум отплате главнице 28.11.2017. Рата главнице за 2014. год. 17.500.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,00% 1.15 Обавезе према OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” 8.750.000 1.021.716.500 Први датум отплате главнице 28.02.2014. Последњи датум отплате главнице 30.11.2017. Рата главнице за 2014. год. 2.500.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,20% 1.16 Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас” 17.500.000 2.043.433.000 Први датум отплате главнице 05.05.2014. Последњи датум отплате главнице 31.01.2018. Рата главнице за 2014. год. 5.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,75% 1.17 Обавезе према Војвођанскoj банци а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас” 18.750.000 2.189.392.500
 26. 26. - 26 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Први датум отплате главнице 27.02.2014. Последњи датум отплате главнице 27.11.2017. Рата главнице за 2014. год. 5.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95% 1. 18 Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 13.846.154 1.616.782.162 Први датум отплате главнице 13.12.2012. Последњи датум отплате главнице 13.12.2018. Рата главнице за 2014. год. 3.076.923 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1. 19 Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 13.846.154 1.616.782.162 Први датум отплате главнице 13.12.2012. Последњи датум отплате главнице 13.12.2018. Рата главнице за 2014. год. 3.076.923 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1. 20 Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 3.288.462 383.985.759 Први датум отплате главнице 17.12.2012. Последњи датум отплате главнице 15.12.2018. Рата главнице за 2014. год. 730.769 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1. 21 Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 3.288.462 383.985.759 Први датум отплате главнице 17.12.2012. Последњи датум отплате главнице 15.12.2018. Рата главнице за 2014. год. 730.769 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1. 22 Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 692.308 80.839.111 Први датум отплате главнице 27.12.2012. Последњи датум отплате главнице 27.12.2018. Рата главнице за 2014. год. 153.846 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1. 23 Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Air SERBIA a.d. Beograd 692.308 80.839.111 Први датум отплате главнице 27.12.2012. Последњи датум отплате главнице 27.12.2018. Рата главнице за 2014. год. 153.846 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 3,95% 1. 24 Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd – Општина Косовска Митровица 4.009.666 468.199.050 Први датум отплате главнице 31.01.2014. Последњи датум отплате главнице 30.04.2018.
 27. 27. - 27 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата главнице за 2014. год. 1.002.416 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,50% 1. 25 Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd – Општина Звечан 2.004.833 234.099.524 Први датум отплате главнице 31.01.2014. Последњи датум отплате главнице 30.04.2018. Рата главнице за 2014. год. 501.208 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,50% 1. 26 Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd – Општина Зубин Поток 2.004.833 234.099.524 Први датум отплате главнице 31.01.2014. Последњи датум отплате главнице 30.04.2018. Рата главнице за 2014. год. 501.208 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,50% 1. 27 Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – „Галеника” а.д. –Рефинансирање постојећег дуга према банкама 9.500.000 1.109.292.200 Први датум отплате главнице 14.06.2014. Последњи датум отплате главнице 14.03.2019. Рата главнице за 2014. год. 1.500.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95% 1. 28 Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Галеника” а.д. – Рефинансирање постојећег дуга према банкама 28.500.000 3.327.876.600 Први датум отплате главнице 20.04.2014. Последњи датум отплате главнице 20.03.2019. Рата главнице за 2014. год. 4.500.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95% 1. 29 Обавезе према Aгроиндустријској комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш – „Галеника” а.д. – Рефинансирање постојећег дуга према банкама и измирење обавеза према добављачима 19.000.000 2.218.584.400 Први датум отплате главнице 09.06.2014. Последњи датум отплате главнице 09.03.2019. Рата главнице за 2014. год. 3.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95% 1.30 Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – „Галеника” а.д. – Рефинансирање постојећег дуга према банкама и измирења дуга према добављачима 10.000.000 1.167.676.000 Први датум отплате главнице 01.04.2015. Последњи датум отплате главнице 01.01.2020. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95%
 28. 28. - 28 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.31 Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – „Галеника” а.д. – Рефинансирање постојећег дуга према банкама и измирења дуга према добављачима 2.500.000 291.919.000 Први датум отплате главнице 01.04.2015. Последњи датум отплате главнице 01.01.2020. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95% 1.32 Обавезе према Aгроиндустријској комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш – „Галеника” а.д. – Рефинансирање постојећег дуга према банкама и измирења дуга према добављачима 2.500.000 291.919.000 Први датум отплате главнице 01.04.2015. Последњи датум отплате главнице 01.01.2020. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95% 1. 33 Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Грађевинска дирекција Србије – Објекат 3А 1.229.449 143.559.776 Први датум отплате главнице 13.10.2013. Последњи датум отплате главнице 13.03.2015. Рата главнице за 2014. год. 1.844.173 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 5,50% 1. 34 Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Грађевинска дирекција Србије – Објекат 3Г 1.175.590 137.270.880 Први датум отплате главнице 13.10.2013. Последњи датум отплате главнице 13.03.2015. Рата главнице за 2014. год. 1.763.386 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 5,50% 1. 35 Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd – Грађевинска дирекција Србије – Објекат 3Б 1.920.540 224.256.810 Први датум отплате главнице 31.10.2013. Последњи датум отплате главнице 31.03.2015. Рата главнице за 2014. год. 2.880.810 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 6,50% 1. 36 Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd–Грађевинска дирекција Србије – Објекат 3В 2.132.976 249.062.529 Први датум отплате главнице 31.10.2013. Последњи датум отплате главнице 31.03.2015. Рата главнице за 2014. год. 3.199.465 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 6,50% 1. 37 Обавезе према Hypo Alpe-Adria-Bank а.d. Beograd–Грађевинска дирекција Србије – Објекат 2Г–2Д–2Ђ–2Е 0 0 Први датум отплате главнице 31.10.2013. Последњи датум отплате главнице 09.05.2014.
 29. 29. - 29 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Рата главнице за 2014. год. 11.713.469 EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 6,00% 1.38 Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд–Air SERBIA a.d. Beograd – Одржавање текуће ликвидности 3.333.333 389.225.327 Први датум отплате главнице 08.04.2013. Последњи датум отплате главнице 08.03.2015. Рата главнице за 2014. год. 5.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 5,25% 1.39 Обавезе према Banca Intesa AD Beograd–Air SERBIA a.d. Beograd – Одржавање текуће ликвидности 10.000.000 1.167.676.000 Први датум отплате главнице 20.07.2015. Последњи датум отплате главнице 20.12.2019. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,95% 1.40 Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „ЈАТ техника” д.о.о. – Финансирање реализације пројекта изградње Хангара 2 5.000.000 583.838.000 Први датум отплате главнице 20.05.2015. Последњи датум отплате главнице 20.02.2020. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,49% 1.41 Обавезе према Aгроиндустријској комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш – Гаранција Фонда за развој Републике Србије Железари Смедерево д.о.о. 15.000.000 1.751.514.000 Први датум отплате главнице 08.07.2014. Последњи датум отплате главнице 08.07.2014. Рата главнице за 2014. год. 15.000.000 EUR Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,75% 1.42 Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – Гаранција Фонда за развој Републике Србије Железари Смедерево д.о.о. 25.000.000 2.919.190.000 Први датум отплате главнице 09.01.2015. Последњи датум отплате главнице 09.10.2016. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,75% 1.43 Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – Гаранција Фонда за развој Републике Србије Железари Смедерево д.о.о. 10.000.000 1.167.676.000 Први датум отплате главнице 19.03.2015. Последњи датум отплате главнице 19.12.2016. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,75%
 30. 30. - 30 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.44 Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – Гаранција Фонда за развој Републике Србије Железари Смедерево д.о.о. 6.000.000 700.605.600 Први датум отплате главнице 11.04.2015. Последњи датум отплате главнице 11.01.2017. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 6,75% 1.45 Обавезе према Банка Поштанска штедионица а.д. Београд – Гаранција Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије Железари Смедерево д.о.о. 10.000.000 1.167.676.000 Први датум отплате главнице 17.04.2015. Последњи датум отплате главнице 12.01.2017. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 6М EURIBOR + 7,00% 1.46 Обавезе према Банка Поштанска штедионица а.д. Београд – Гаранција Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије Железари Смедерево д.о.о. 10.000.000 1.167.676.000 Први датум отплате главнице 02.05.2015. Последњи датум отплате главнице 02.02.2017. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 6М EURIBOR + 7,00% 1.47 Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Гаранција Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије Железари Смедерево д.о.о. 16.393.338 1.914.210.704 Датум активирања акредитива 24.07.2013. Датум истицања акредитива - Рата главнице за 2014. год. - 1.48 Обавезе према Sberbank Srbija a.d. Beograd – Гаранција Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије Железари Смедерево д.о.о. 12.637.481 1.475.648.322 Датум активирања акредитива 18.07.2013. Датум истицања акредитива - Рата главнице за 2014. год. - 1.49 Обавезе према Aгроиндустријској комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш - Гаранција Фонда за развој Републике Србије Агроживу АД Житиште -Обезбеђење трајних обртних средстава 5.000.000 583.838.000 Први датум отплате главнице 12.04.2015. Последњи датум отплате главнице 12.01.2017. Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа 3М EURIBOR + 8,00%
 31. 31. - 31 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.50 Обавезе према Aгроиндустријској комерцијалној банци „АИК Банка” АД Ниш – Гаранција Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије Петрохемији АД 0 0 Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. - Каматна стопа - 1.51 Агенцијa за осигурање и финансирање извоза Републике Србије - Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР за извозни пројекат 2.315.022 270.319.595 Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа - 1.52 Агенцијa за осигурање и финансирање извоза Републике Србије - Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР за извозни пројекат 3.472.533 405.479.392 Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за 2014. год. 0 Каматна стопа - 1 УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ–УНУТРАШЊИ ДУГ 733.604.871 85.661.279.940 II Индиректне обавезе – спољни дуг Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1. 1 EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Хитна реконструкција енергетског сектора 10.021.079 1.170.137.350 Први датум отплате главнице 07.09.2005. Последњи датум отплате главнице 07.03.2016. Рата главнице за 2014. год. 5.010.540 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1. 2 EBRD – ЈП „Електромрежа Србије” – Хитна реконструкција енергетског сектора 7.594.811 886.827.818 Први датум отплате главнице 07.09.2005. Последњи датум отплате главнице 07.03.2016. Рата главнице за 2014. год. 3.797.405 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1. 3 EBRD – АД „Железнице Србије” – Санација Коридора X 12.951.499 1.512.315.493 Први датум отплате главнице 05.04.2006. Последњи датум отплате главнице 05.10.2016. Рата главнице за 2014. год. 5.180.599 EUR
 32. 32. - 32 - Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1. 4 EBRD – ЈП „Путеви Србије” – Доградња Коридора X 20.727.280 2.420.274.740 Први датум отплате главнице 17.11.2006. Последњи датум отплате главнице 17.05.2017. Рата главнице за 2014. год. 6.909.090 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1. 5 EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Хитна реконструкција енергетског сектора 2 27.278.549 3.185.250.732 Први датум отплате главнице 07.03.2008. Последњи датум отплате главнице 07.09.2018. Рата главнице за 2014. год. 6.061.900 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1. 6 EBRD – Град Ниш – Унапређење објеката за водоснабдевање и прераду отпад. вода 790.071 92.254.677 Први датум отплате главнице 22.03.2005. Последњи датум отплате главнице 22.09.2015. Рата главнице за 2014. год. 490.389 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1. 7 EBRD – Град Крагујевац – Унапређење система водоснабдевања 563.616 65.812.036 Први датум отплате главнице 07.06.2005. Последњи датум отплате главнице 07.12.2015. Рата главнице за 2014. год. 349.830 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1. 8 EBRD – Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. 13.847.988 1.616.996.291 Први датум отплате главнице 17.03.2009. Последњи датум отплате главнице 17.03.2017. Рата главнице за 2014. год. 4.615.996 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1. 9 EBRD – Град Суботица – Реконструкција и модернизација градске мреже за отпадне воде 4.478.236 522.912.830 Први датум отплате главнице 17.06.2008. Последњи датум отплате главнице 17.12.2019. Рата главнице за 2014. год. 814.225 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1. 10 EBRD – ЈП „Путеви Србије” – Аутопут Београд – Нови Сад и мост код Бешке 39.887.154 4.657.527.266 Први датум отплате главнице 17.07.2009. Последњи датум отплате главнице 17.01.2020. Рата главнице за 2014. год. 7.252.210 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1. 11 EBRD – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда 54.386.550 6.350.586.885 Први датум отплате главнице 17.01.2012.

×