Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Napredovanje ucenika u toku godine i

92.328 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Napredovanje ucenika u toku godine i

 1. 1. На основу Правилника о сталном стручномусавршавању и стицању звањанаставника, васпитача и стручнихсарадника („Службени гласник РС“, број13/2012)
 2. 2. У оквиру пуног радног времена, наставники стручни сарадник има 68 сати годишњеразличитих облика стручног усавршавања,од чега је 24 сата право на плаћеноодсуство из установе ради похађањаодобрених програма и стручних скупова, а44 сата стручног усавршавања у оквирусвојих развојних активности.
 3. 3. Оцењивање ученика је обавеза сваког наставника.То је Оцењивање ученика је обавеза сваког наставника.То јесложен и одговоран задатак који подразумева неколико сложен и одговоран задатак који подразумева неколиковажних чинилаца: важних чинилаца:1.Познавање ученика (његових способности, интереса, 1.Познавање ученика (његових способности, интереса,околности у којима живи, предзнања из области за коју је околности у којима живи, предзнања из области за коју јенаставник задужен) .. наставник задужен)2.Познавање садржаја (Наставни план и програм )) 2.Познавање садржаја (Наставни план и програм3.Упоређивање програмских садржаја и очекиваних 3.Упоређивање програмских садржаја и очекиванихрезултата. резултата.4.Маркирање кључних места 4.Маркирање кључних места5.Континуирано праћење ученика и његовог напредовања. 5.Континуирано праћење ученика и његовог напредовања.6.Свођење субјективности на што мању меру, односно 6.Свођење субјективности на што мању меру, односнонепридавање значаја гласинама и предрасудама о породици, непридавање значаја гласинама и предрасудама о породици,детету итд. детету итд.7.Не изводити пребрзо закључке о могућностима детета, не 7.Не изводити пребрзо закључке о могућностима детета, негенерализовати (Није научио један сегмент, а ми кажемо да не генерализовати (Није научио један сегмент, а ми кажемо да незна ништа) зна ништа)
 4. 4. О Ц Е Њ И В А Њ Е ИМА СМИСЛА АКО ИМА ИНТЕГРАТИВНУ УЛОГУ (интегрише програмске садржаје, потребе , постигнућа) АКО ОБАВЕШТАВА (ученика, родитеље о напредовању и тешкоћама у наставном процесу) ВОДИ ДО МОГУЋНОСТИ САМОПРОЦЕНЕ (јача унутрашњу снагу, објективност, формирање реалне слике о себи) АКО ЈЕ У ФУНКЦИЈИ НАПРЕДОВАЊА (ако има снагу мотива за сазнавање новог) ПРИПРЕМА ЗА РЕАЛНО САГЛЕДАВАЊЕ ПОСТИГНУЋА И ФОРМИРАЊЕ РЕАЛНЕ СЛИКЕ О СЕБИ АКО ЈЕ САЗНАЊЕ У ФУНКЦИЈИ......формирање правилног односа према истини , животу, природи ....
 5. 5. Описном оценом наставник говори ученикуи родитељима о природи знања, вештинама,навикама, шта зна, које садржаје слабијепознаје, колико је дете самостално, зна липрименити научено, какав је у односу надругу децу, прихвата ли обавезе, колико јеактиван у раду с другима, повлачи ли се изгрупе. Описно оцењивање је захтевнаактивност, тешка , тражи стално праћење идокументотовање тврдњи у опису.Оцењивање је индикатор ваљаностиукупних приступа у разреду
 6. 6. Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развојаученика и показатељ је квалитета и ефикасности рада наставника и школе ученика и показатељ је квалитета и ефикасности рада наставника и школеууостваривању прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа. остваривању прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа.Показатељи ваљаног Оквир за процену резултата Критеријуми заоцењивања оцењивање владања вештине изражавања иобјективност саопштавања; Однос према :релевантност  разумевање, примена иразноврсност начина вредновање научених школским обавезама оцењивања поступака и процедура; другим ученицимаинструктивност рад са подацима и рад на запосленима у школи ијавност различитим врстама другим организацијама уредовност текстова;благовременост  уметничко изражавање; којима се остварујеправичност вештине, руковање образовно- васпитни рад прибором, алатом и изреченој васпитној или технологијама и извођење васпитно-дисциплинској радних задатака мери школској имовини, имовини других и заштити и очувању
 7. 7. Ученик се оцењује и на Бројчаном оценом Описном оценомоснову активности и изражава се: изражава се:његових резултата рада, а 1) степен оствареностинарочито: излагања и циљева, општих и 1) оствареност циљева,представљања (изложба посебних, односно општих и посебних,радова, резултати прилагођених стандарда односно прилагођенихистраживања, модели, постигнућа у току стандарда постигнућа уцртежи, постери, савладавања школског току савладавањадизајнерска решења и програма; школског програма;др), учешћа у дебати идискусији, писања есеја, 2) ангажовање ученика у 2) ангажовање ученика удомаћих задатака, учешћа настави. настави;у различитим облицимагрупног рада, рада на Бројчане оцене су: 3) напредовање у односупројектима, збирке одличан (5), врло добар на претходни период;одабраних ученикових (4), добар (3), довољан (2)продуката рада - и недовољан (1). 4) препорука за даљепортфолија, у складу са напредовање ученика.програмом наставногпредмета.
 8. 8. Ученик у току часа може да буде само једанпут оцењен за усмену или писмену проверу постигнућа.Наставник је дужан да обавести ученике о наставним садржајима који ће се писмено проверавати најкасније пет дана пре провере.
 9. 9. ПРОВЕРЕ - трајање БЕЗ НАЈАВЕ а ут нми СА НАЈАВОМ
 10. 10. Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе, односно на веб страници школе најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту.Оцена из писмене провере постигнућауписује се у дневник у року од осамдана од дана провере.
 11. 11.  На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени. Одељењски старешина је обавезан да благовремено, а најмање четири пута у току школске године, на примерен начин обавештава родитеље о постигнућима ученика, напредовању, мотивацији за учење, владању и другим питањима од значаја за образовање и васпитање.
 12. 12. Потпис родитеља: Потпис родитеља:Сугестије родитеља: Сугестије родитеља:
 13. 13. НАПРЕДОВАЊЕ И ЗАПАЖАЊА О ПОСТИГНУЋИМАСледеће табеле показују како се прати напредовање и запажање о постигнућима ученика у изборним предметима (Чувари природе и Грађанско васпитање) и ваннаставним активностима.
 14. 14. ВРЕМЕ I клас. период II клас. период III клас. период IV клас. период АНГАЖОВАЊЕ Р П Ч Р П Ч Р П Ч Р П Ч-учествује у разговору-учествује у раду групе-истражује или учествује уактивностима-поштује договорена правила-има правилан однос премапостору у коме живи и природи-поштује радну атмосферу на часу Потребно је -развија одговоран однос према -развија одговоран однос према себи ПРЕПОРУКЕ да: себи и животној средини и животној средини -развија истраживачки дух, -развија истраживачки дух, самосталност и радозналост самосталност и радозналост -изграђује лични критички став -изграђује лични критички став према загађењу према загађењуПотпис родитеља:Сугестије: Гордана Јаневска, проф. разредне наставе
 15. 15. ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ЈЕ ВАЖНО• Засновано је на критеријима. (Шта оцењујем? Како? Шта?)• Континуирано је и засновано на праћењу ученичког рада• Подразумиева више аспеката• Одражава различитост приступа• Полази од оног што дете з н а и што је његова јача страна;• Ослања на ученичку могућност и слободу самопроцењивања• Сви су ученици укључени у поступак и да знају шта их очекује;• Оцењивање је подређено важним циљевима (знање, живот решавање проблема у животним ситуацијама) , а не само захтевима наставне јединице и апстрактним циљевима;• Уважава развојне карактеристике деце одређене доби и сваког детета ;• Помаже у идентификацији деце са посебним потребама• Оцењивање вршити у околностима које су примерене потребама деце, не застрашивати ученике слабом оценом, тежином задатака .• Увек имати на уму да оцењујемо, баш оно што треба оцењивати.• Оцењивати поједине сегменте у односу на циљеве Програма и укупна постигнућа ученика
 16. 16. Литература:Правилник о вредновању квалитетарада установа („Сл. гласник РС“, број9/12)http://www.scribd.com/doc/22283761/Pra%C4%87enje-napredovanja-u%C4%8Denikahttp://http//www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mpn.gov.rs%2Fuserfiles%2FZa%2520Ministra-28_2_.ppt&ei=F1wCUaqmN43AtAbD7oDYBg&usg=AFQjCNFIoaO_NX2je_9CkqSWPdt7f-0WpQ&bvm=bv.41524429,d.Yms

×