Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

CGD2019 - Sessió: "Des de l’entrada en vigor de la LCSP 9/2017: evolució dels serveis de licitació electrònica a Catalunya. Proposta d'una guia de contractació electrònica" (2/2)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 9 Anuncio

CGD2019 - Sessió: "Des de l’entrada en vigor de la LCSP 9/2017: evolució dels serveis de licitació electrònica a Catalunya. Proposta d'una guia de contractació electrònica" (2/2)

Descargar para leer sin conexión

Per Joan Bosch, Gemma Enfedaque, Vicky Millan

Per Joan Bosch, Gemma Enfedaque, Vicky Millan

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a CGD2019 - Sessió: "Des de l’entrada en vigor de la LCSP 9/2017: evolució dels serveis de licitació electrònica a Catalunya. Proposta d'una guia de contractació electrònica" (2/2) (20)

Más de Congrés Govern Digital (20)

Anuncio

Más reciente (20)

CGD2019 - Sessió: "Des de l’entrada en vigor de la LCSP 9/2017: evolució dels serveis de licitació electrònica a Catalunya. Proposta d'una guia de contractació electrònica" (2/2)

  1. 1. Proposta d'una guia de contractació electrònica Joan Bosch Cap de l’Àrea de Contractació del Consorci Localret #CGD2019
  2. 2. La contractació electrònica. Idees clau La contractació electrònica és una particularitat de l’Administració electrònica. Els mitjans electrònics són una eina de canvi. La LCSP aposta per la contractació electrònica, establint-ne la seva obligatorietat, però renuncia a utilitzar els mitjans electrònics com a eina de canvi... La LCSP manté la lògica d’un model de contractació “tradicional”, basat en la tramitació dels procediments d’adjudicació en paper. La LCSP no regula, almenys suficientment, cap model de contractació electrònica. Coexisteixen problemes tècnics i de resistència al canvi: no s’ha consolidat l’Administració electrònica.
  3. 3. La guia de contractació Electrónica. Premisses i objectius La contractació electrònica és obligatòria des de l’entrada en vigor de la Llei de contractes del sector públic (LCSP). Els òrgans de contractació disposen dels dispositius que, amb els requisits que estableix la LCSP, permeten la recepció electrònica d’ofertes: les plataformes electròniques de contractació, públiques (l’e-Licita de l’AOC) o privades. L’absència d’una regulació clara és un obstacle per al desenvolupament pràctic de la contractació pública electrònica. Objectius: “Regular” un model concret de contractació electrònica de les entitats locals, per delimitar i concretar aquelles qüestions que la LCSP no regula o regula insuficientment, i impulsar i facilitar la “plena” implementació de la contractació electrònica.
  4. 4. La guia de contractació Electrónica. Pla de treball 12/03/2019. Reunió del grup de treball (kick-off): Validació de l’oportunitat del projecte. Posada en comú de la proposta o pla de treball: validació de la metodologia, calendari, etc. Abril a juny: Qüestionari sobre la contractació electrònica als ens locals. 28/05/2019. Reunió del grup de treball: Concreció dels “problemes” o qüestions que haurà de tractar/resoldre la guia. Juny/juliol de 2019. Benchmarking i/o recopilació d’informació: plecs, resolucions dels tribunals de contractes, informes de les juntes consultives, articles doctrinals, etc. Setembre/octubre: Redacció de la guia. Novembre de 2019: Presentació de la guia.
  5. 5. La guia de contractació electrònica. Qüestionari (I) El vostre ajuntament fa contractació electrònica (principalment, la recepció electrònica de les ofertes/proposicions)? (428 respostes) Quina plataforma utilitzeu per a la recepció de les ofertes/proposicions? (257 respostes)
  6. 6. La guia de contractació electrònica. Qüestionari (II) Principals “problemes” específics de la contractació electrònica: (222 respostes) 1. Problemes operatius de les plataformes: dificultats d’accés, complexitat d’ús... Dificultats d’ús per part de les empreses (sobretot PIME i autònoms). 2. Dificultats amb la paraula clau o paraula de pas (eLicita). 3. Signatura (electrònica) de les ofertes. 4. Formats dels documents. 5. Obertura (pública)/accés a l’expedient. 6. Notificacions (electròniques). 7. Termini per a la presentació d’ofertes. 8. Rebuig d’una oferta. ...
  7. 7. La guia de contractació electrònica. Temes a tractar L’obligatorietat de la contractació electrònica. Termini de presentació d’ofertes. Ampliació del termini per problemes operatius de la plataforma. Tractament de les proposicions durant el termini de presentació d’ofertes. Proposicions extemporànies L’obertura de les proposicions. La signatura (electrònica) de les proposicions: Formats admesos de les ofertes i pes màxim dels documents. Impossibilitat d’accedir al contingut de l’oferta Accés a l’expedient (electrònic). Etc.
  8. 8. La guia de contractació electrònica. Extranet Extranet de la guia de contractació electrònica: https://consorcilocalret.sharepoint.com/:f:/s/lrextranet/EmNoiSEEwuhIguPhFblZW5MBLSGbevz nA1fc-6zMD91nNQ?e=WiWDmc
  9. 9. ORGANITZA #CGD2019 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital @jbosch

×