Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Geomarketing
Geomarketing
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública" (20)

Más de Congrés Govern Digital (20)

Anuncio

Más reciente (20)

CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"

  1. 1. Sistemes automatitzats d’alerta en contractació pública Bruno González Valdelièvre Cap de l’Equip d’Anàlisi de Dades Head of Data Analysis Team NOUS ESCENARIS. NOVES OPORTUNITATS.
  2. 2. Projecte Aprovació al novembre de 2020 de la Memòriainicial del’estratègia d’intel·ligència basadaenanàlisi dedadesde l’Oficina Antifraude Catalunya Posada en marxa del projecte: 2021 Plantejamentiniciala3anysvista:2021-2023 Unitatdedicada:Equip d’AnàlisideDades/ DataAnalysisTeam Projectesinicials: Informe/ estudisobre sistemes automatitzats d’alertes (2021) Creaciód’undatawarehousededadesdel sectorpúblic(2022) Anàlisisfocalitzadesdedadesenàmbitsde risc (contractació/ subvencions/funciópública/ urbanisme/ etc.) (2023)
  3. 3. Context Digitalització del sector públic i,especialment, de lacontractació pública: Llei39/2015,d’1d’octubre,delProcedimentAdministratiuComúdeles Administracions Públiques(disp.final7a:02/10/2018 02/04/2021)RD203/2021,de 30demarç,d’aprovaciódelReglamentd’actuacióifuncionamentdelsectorpúblicper mitjanselectrònics. Directiva2014/24/UEdel ParlamentEuropeuidel Consell,de26de febrerde2014, sobrecontractaciópública(art.90.2: 18/10/2018). Llei9/2017,de8de novembre,decontractesdelSectorPúblic(disp.final16a:09/03/2018). Desenvolupament accelerat dela datificacióde l’activitat del sector públic Imperatiu: reformulació del funcionament de totes les entitats del sector públic a la llum d’aquest nou paradigma.
  4. 4. Situació Estat desituació: Generalitatde Catalunya:GEEC / SobreDigital / PSCP;alertes:en procésde disseny Ens locals:ajuntaments>40.000habitants;diputacionsprovincials;AMB (57,4%respostes) Expedient electrònic no 0 integral 15 parcial 5 total 20 Contractació electrònica no 0 integral 15 parcial 5 total 20 Sistema integrat amb SIC 4 Sistema automatitzat alertes nombre % total inexistent 16 80% fraccionament 2 10% procediment 1 5% licitació 1 5% col·lusió 1 5% requisits 1 5% ofertes 1 5% baixes 2 10% competència 0 0% altres 2 10% Sistema no automatitzat alertes nombre % total inexistent 3 15% fraccionament 14 70% procediment 17 85% licitació 13 65% col·lusió 7 35% requisits 10 50% ofertes 11 55% baixes 15 75% competència 7 35% altres 4 20%
  5. 5. Oportunitats Recursos: Fons Next Generation EU: Digitalitzacióde les administracions públiques: Plade Recuperació,Transformaciói Resiliènciadel’Estat: component11a, ModernitzaciódelesAdministracionsPúbliquespressupost
  6. 6. Conceptes Prevenció vs. contingència convergència d’ambdós paradigmes. Sistemes d’alerta interns vs. externs 3 nivells de sistemes d’alerta: Tramitadors/gestorselectrònicsd’expedientsdetecció/prevenciód’irregularitatsenel procediment Interacciótramitadorsbasesde dadespròpies(comptabilitat/contractació)detecció/prevenciód’irregularitatsmés enllàdel procediment Enriquimentamb dadesd’altresfonts.Referents:modelsistemaSalerComunitatValenciana/sistemaARACHNEUE.
  7. 7. Conclusions Aprofitarla finestrad’oportunitat:recursosi imperatius de gestiódelsfons NGEU/ coneixementja existent (OCP) PrincipiIntegritatperdissenyenla digitalització del sectorpúblic i, especialment,de la contractació pública Estratègiaguanyadora contra elfrau: prospecció proactiva i anàlisi de dades (ACFE /OCDE) Interconnexió/ interoperabilitatde diferentsfonts i basesde dades modelsSaler/ ARACHNE
  8. 8. ORGANITZA #CGD2021 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital bgonzalez@antifrau.cat

×