Publicidad

fizikForcaEferkimit.pptx

28 de Dec de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

fizikForcaEferkimit.pptx

  1. SHFMU “BAHRI KUQI” LËNDA: FIZIK TEMA: FORCA E FËRKIMIT PUNOI:ENSAR ZYMERI ARSIMTARJA: VALENTINA SELIMI
  2. PËRMBLEDHJE • Forca e Fërkimit • Zvogëlimi i forcave të ferkimit • Dobia e Fërkimit • Njehsimi I forces së fërkimit
  3. FORCA E FËRKIMIT • Forca e cila pengon rrëshqitjen, ose rrokullisjen e një trupi nëpër sipërfaqe të një trupit tjeter, quhet fërkim. • Forca e fërkimit ka kahe të kundërt me forcën që shtyn, tërheq apo në përgjithësi që e lëviz trupin. • Forca e fërkimit gjatë rrokullisjes së trupit është më e vogel se gjatë rrëshqitjes.
  4. ZVOGËLIMI I FORCAVE TË FERKIMIT Njerëzimi është përpjekur dhe ka arritur të zvogëlojë forcat e fërkimit, si për shembull skiatorët lyejnë me dyllë sipërfaqen e poshtme të skive për të zvogëluar forcat e ferkimit e kështu të rrëshqasin më shpejt. Çiklisti e vajos boshtin e rrotës së biçikletës për të zvogëluar forcat e fërkimit.
  5. DOBIA E FËRKIMIT • Në ecjen e njerëzve përvec forcës gravidacionale, ku fale saj në nuk biem në tokë gjatë ecjes dhe vrapimit, ekziston edhe forca e fërkimit. • Ekziston një forcë tjetër ferkimi e cila quhet forca e fërkimit rrotullues ose e trupave rrotullues sic kemi rastin e gomave te makinës. Ketu forca e fërkimit është e dobishme sepse rrotat e makines kanë një siperfaqe ku të mbeshteten në mënyre qe makina të lëvizë. Ndryshe po të provojmë të shtyjmë një makinë në akull. Aty nuk do të kishte lëvizje pasi siperfaqja e akullit është e lëmuar dhe nuk ka fërkim.
  6. NJEHSIMI I FORCES SË FËRKIMIT • Forca e fërkimit është propocionale me peshën e trupit. • Forca e fërkimit është aq e madhe, sa më të vrazhda të jenë siperfaqet kontaktuese. • Ndikimi i vrazhdësisë së siperfaqes shprehet me koficientin e fërkimit të cilin e shenojmë me shkonjen greke µ. • Forca e fërkimit është e barabartë me prodhimin e koficientit të fërkimit dhe peshës së trupit. • 𝐹 = 𝜇 ∙ 𝑄
  7. FALEMINDERIT !
Publicidad