Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Catàleg de Formació Continua ACAD

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a Catàleg de Formació Continua ACAD (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Catàleg de Formació Continua ACAD

 1. 1. CATÀLEG FORMACIÓ CONTÍNUA ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA Avinguda Meridiana, 310 K55 08027 Barcelona // Tel. 93 322 02 11 // www.acadecat.cat
 2. 2. FORMACIÓ CONTÍNUA INTRODUCCIÓ L'associació catalana de centres d'atenció a la dependència de Catalunya (ACAD), té com objectiu de defensar i representar els interessos dels seus associats i oferir serveis que possibilitin la professionalització i millora dels equips humans. Per mitjà d'un nou projecte liderat per part de la Generalitat de Catalunya, FORMAEMPRESA50, es vol sensibilitzar i informar a les pimes i micropimes de Catalunya, de la existència del crèdit bonificable, com a eina estratègica per poder formar a les persones, i per tant, millorar les seves capacitats i coneixements. Per poder portar a terme el projecte, l'ACAD ha arribat a un acord amb GRUP PITAGORA, per a què aquesta s'encarregui de la impartició de les diferents accions formatives, garantit la qualitat mitjançant la certificació de la ISO de Qualitat, i amb una experiència de més de 10 anys i més de 600 empreses clients. Des de GRUP PITAGORA, també podem dissenyar el teu Pla de Formació a mida. QUINS TREBALLADORS PODEN BENEFICIAR-SE DE LA FORMACIÓ? • Els treballadors assalariats que presten els seus serveis en empreses • Els treballadors fixes discontinus en períodes de no ocupació. • Els treballadors que accedeixen a situació d’atur quan es troben en període formatiu. • Els treballadors acollits a regulació de treball en els seus períodes de suspensió de treball per expedient autoritzat. QUOTA DE FORMACIÓ El crèdit anual per formació que correspon a cada empresa, és la quantia ingressada per l’empresa l’any anterior, en concepte de quota de formació professional, multiplicada per el % de bonificació que estableix la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado. Empreses d’ 1 a 5 treballadors: 420 € per any Empreses de 6 a 9 treballadors: 100% Empreses de 10 a 49 treballadors: 75% Empreses de 50 a 249 treballadors: 60% Empreses de 250 treballadors o més: 50% ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA Avinguda Meridiana, 310 K55 08027 Barcelona // Tel. 93 322 02 11 // www.acadecat.cat
 3. 3. FORMACIÓ CONTÍNUA MODALITATS D'IMPARTICIÓ PRESENCIAL A partir d’un grup mínim i homogeni d’alumnes, podem impartir la formació a les nostres instal·lacions homologades i amb tot tipus de material i mitjans didàctics, o a les vostres instal·lacions, sense desplaçaments per als vostres treballadors. A DISTANCIA / E-LEARNING S’adapta a la disponibilitat de l’empresa, de l’alumne i el seu nivell de coneixents. Compta amb un excel·lent i complert material didàctic, elaborat per els nostres professionals, així com d’un sistema de tutories telefòniques i/o via correu electrònic, segons les possibilitats de cadascun. LES 10 PASES DE LA FORMACIÓ CONTINUA AMB ACAD 1. ACAD us assessora sobre la formació bonificada i els seus procediments. 2. ACAD us informa de la quota de formació que pertany a la vostra empresa i del crèdit disponible per invertir en accions formatives. 3. ACAD us ofereix una àmplia oferta formativa i/o us dissenya el curs que més s’adapti a les necessitats de la vostra empresa. 4. L’empresa decideix el pla formatiu a realitzar i s’estableixen els terminis d’execució, treballadors participants... 5. ACAD us gestiona tota la documentació necessària: la conformitat del representat legal dels treballadors, les inscripcions d’alumnes, ... 6. Els treballadors fan els cursos amb total garantia de qualitat (ISO 9001) 7. En finalitzar el curs els treballadors reben el diploma acreditatiu 8. ACAD us emet una factura per l’import del curs 9. L’empresa fa el pagament de la factura a ACAD 10. L’empresa es dedueix el preu del curs de l’import a pagar en els TC1 en el mes acordat ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA Avinguda Meridiana, 310 K55 08027 Barcelona // Tel. 93 322 02 11 // www.acadecat.cat
 4. 4. FORMACIÓ CONTÍNUA CATÀLEG FORMACIÓ ÍNDEX CATÀLEG FORMACIÓ - SECTORIALS 1. Millora del procés de comunicació amb l’usuari 2. Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa 3. Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes de la institució 4. Manteniment i entrenament d’hàbits d’autonomia personal en situacions quotidianes de la institució 5. Protocols d’actuació en la recepció i acollida de residents 6. Acompanyament dels usuaris 7. Participació en la preparació d’activitats en institucions socials 8. Organització d’activitats en institucions socials 9. Participació en l’atenció psicosocial de les persones dependents en la institució sociosanitària 10. Participació en l’organització funcional en una institució sociosanitària 11. Realització de la higiene personal de la persona dependent i del seu entorn en institucions 12. Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris 13. Col·laboració en la mobilització, trasllat i deambulació dels usuaris 14. Prestació de primers auxilis en situacions d’urgència en institucions 15. Manteniment de l’ordre i condicions higièniques de l’habitació del usuari CATÀLEG FORMACIÓ - TRANSVERSALS 1. Word 2. Excel 3. Outlook 4. Manipulació Aliments 5. Prevenció de Riscos laborals 6. Selecció de personal 7. Lideratge 8. Direcció resilient 9. Empatia 10. Gestió de conflictes 11. Gestió de l 'estrès 12. L'Humor como eina efectiva de relació ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA Avinguda Meridiana, 310 K55 08027 Barcelona // Tel. 93 322 02 11 // www.acadecat.cat
 5. 5. FORMACIÓ CONTÍNUA CATÀLEG FORMACIÓ - SECTORIALS 1. Millora del procés de comunicació amb l’usuari: a) Procés de comunicació: característiques b) Barreres de comunicació, interferències i sorolls c) Pautes per a millorar l comunicació amb l’usuari: claredat, senzillesa, atenció i empatia d) Tècniques bàsiques de comunicació no verbal e) Adaptació del lèxic de la institució a les característiques del usuari f) Comunicació amb els familiars i l’entorn del usuari 2. Utilització de tècniques de comunicació alternativa i augmentativa: a) Necessitats especials de comunicació b) Estratègies i recursos d’intervenció comunicativa c) Sistemes alternatius de comunicació: d) Concepte i classificació e) Utilització del vocabulari bàsic de l’atenció sociosanitària en institucions d’atenció social en els llenguatges alternatius usuals: BLISS, SPC i LSE. f) Ajudes tècniques per a la comunicació alternativa i augmentativa g) Tècniques de comunicació amb malalts d’alzheimer 3. Manteniment i entrenament de les funcions cognitives en situacions quotidianes de la institució: a) Tècniques per l’entrenament de la memòria b) Tècniques per l’entrenament de l’atenció c) Tècniques per l’entrenament de l’orientació espacial, temporal i personal d) Tècniques per l’entrenament del raonament e) Elaboració d’estratègies bàsiques d’intervenció 4. Manteniment i entrenament d’hàbits d’autonomia personal en situacions quotidianes de la institució: a) Tècniques, procediments i estratègies d’intervenció b) Tècniques de resolució de conflictes c) Procediments i estratègies de modificació de conducta d) Comportaments en grup e) Utilització de les dinàmiques de grup ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA Avinguda Meridiana, 310 K55 08027 Barcelona // Tel. 93 322 02 11 // www.acadecat.cat
 6. 6. FORMACIÓ CONTÍNUA f) Observació del usuari en situacions especials, festes i esdeveniments g) Qualitat de vida, suport i autodeterminació en la persona gran h) Discapacitats en les persones dependents: 5. Protocols d’actuació en la recepció i acollida de residents: a) Atenció a les persones dependents segons el seu grau de dependència b) Principis ètics de la intervenció social amb persones dependents c) Atenció integral en la intervenció 6. Acompanyament dels usuaris: a) Concepte d’acompanyament de les persones dependents en la institució b) Àrees d’intervenció, límits i deontologia c) Funcions i paper del professional en l’acompanyament d) Intervencions més freqüents e) Tècniques i activitats per afavorir la relació social f) Tècniques bàsiques de comunicació: individuals i grupals g) Acompanyament en les activitats 7. Participació en la preparació d’activitats en institucions socials: a) Protocols d’actuació i seguiment dels mateixos b) Participació del usuari en les activitats diàries de la institució c) Autonomia del usuari d) Acompanyament en les activitat de la vida diària del usari segons instruccions del professional responsable e) Informació als usuari per al desenvolupament de les activitat 8. Organització d’activitats en institucions socials: a) Protocols d'actuació b) Transmissió a l'usuari d'infomració sobre les activitats. Activitats opcionals, voluntàries i obligatòries c) Utilització dels material més comuns per a la realització d’activitats en institucions socials d) Utilització de l’ambient com a factor afavoridor de l’autonomia personal, comunicació i relació social ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA Avinguda Meridiana, 310 K55 08027 Barcelona // Tel. 93 322 02 11 // www.acadecat.cat
 7. 7. FORMACIÓ CONTÍNUA 9. Participació en l’atenció psicosocial de les persones dependents en la institució sociosanitària: a) Foment de l'adaptació a la insitució de les persones dependents b) Formanet de la relacó sosical d eles persones dependents c) Revisió de l’estat de les ajudes tècniques d) Distribució i adequació d’espais i mobiliari e) Comprovació de les condicions de seguretat i accessibilitat f) Registre d’incidències 10. Participació en l’organització funcional en una institució sociosanitària: a) Distribució de tasques b) Transmissió de la informació. Utilització de llenguatges adequats a les necessitats dels usuaris dependents. c) Utilització dels indicadors de qualitat de les intervencions 11. Realització de la higiene personal de la persona dependent i del seu entorn en institucions a) Principis anatomofisiològics del òrgan cutani i fonaments d’higiene corporal. Patologies més freqüents. b) Aplicació de tècniques d’higiene personal i corporal: c) Prevenció i tractament de les úlceres per pressió: d) Atenció a l’usuari incontinent i colostomitzat e) Prevenció i control d’infeccions. Procediments d’aïllament i prevenció de malalties transmissibles. f) Tècniques d’actuació urgent en cas de: g) Manteniment de farmacioles 12. Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris: a) Aplicació d’operacions de neteja de materials sanitaris b) Procés de desinfecció. Mètodes i materials c) Prevenció d’infeccions d) Eliminació de residus sanitaris e) Prevenció de riscos laborals en les tasques de neteja de material sanitari f) Riscos dels medicaments g) Prevenció de riscos laborals en les tasques sanitàries ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA Avinguda Meridiana, 310 K55 08027 Barcelona // Tel. 93 322 02 11 // www.acadecat.cat
 8. 8. FORMACIÓ CONTÍNUA 13. Col·laboració en la mobilització, trasllat i deambulació dels usuaris a) Principis anatomofisiològics de suport i moviment del cos humà. Patologia més freqüent. Biomecànica de les articulacions. b) Principis anatemorfisiòlics del sistema nerviós c) Posicions anatomiques d) Principis de mecànica corporal e) Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació: f) Prevenció de riscos laborals en les tasques de deambulació, trasllat i mobilització. 14. Prestació de primers auxilis en situacions d’urgència en institucions: a) Reconeixment de les situacions de risc: protocols i normes sobre quan intervenir. Avisos als professionals responsables. b) Assistència al usuari per vestir-se c) Col·laboració en les cures postmortem 15. Manteniment de l’ordre i condicions higièniques de l’habitació del usuari: a) Disposició i neteja del efectes personals b) Control de les condicions ambientals: c) Tècniques de realització de llits: CATÀLEG FORMACIÓ - TRANSVERSALS 1. Word a) Introducció b) Operacions generals. c) Manipulació del text. d) Ortografia i sinònims. e) Impressió f) Modificar el format dels caràcters. g) Modificar el format del paràgraf. h) Modificar el format del document. i) Paragrafs especials j) Columnes. k) Taules. l) Creació de dibuixos i macros. ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA Avinguda Meridiana, 310 K55 08027 Barcelona // Tel. 93 322 02 11 // www.acadecat.cat
 9. 9. FORMACIÓ CONTÍNUA m) Estils i plantilles. n) Index. o) Mailings. 2. Excel a) La pantalla d’ excel. b) Operar amb dades. c) Operacions generals. d) La manipulació del text. e) Introduir dades de forma automàtica. f) Funcions. g) Protecció d’un full de càlcul. h) Crear models o estils. i) Gràfiques. j) Quadres de text. k) Llibres de treball. l) Creació d’una base de dades. 3. Outlook a) Visió general de outlook b) Introducció al correu electrònic c) Treballar amb missatges i dades adjuntes d) Llibreta de direccions e) Opcions avanzades del correu f) El calendari de outlook g) Contactes de outlook h) Tasques de outlook 4. Manipulació Aliments a) Riscos per a la salut derivats del consum d’aliments manipulats incorrectament. b) Alteració, contaminació i/o malalties. c) Mètodes de conservació. d) Actituds i hàbits. e) Neteja i desinfecció. f) Normes i condicions específiques APPCC y GPCH del sector. ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA Avinguda Meridiana, 310 K55 08027 Barcelona // Tel. 93 322 02 11 // www.acadecat.cat
 10. 10. FORMACIÓ CONTÍNUA 5. Prevenció de Riscos laborals a) Conceptes bàsics sobre la seguretat i la salud en el treball. b) Riscos generals i la seva prevenció c) Riscos específics i la seva prevenció en el sector correspondent a l’activitat de l’empresa d) Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos e) Técniques afins: comunicació, negociació. f) Primers auxilis. 6. Selecció de personal a) La selecció de personal. concepte i importancia del procés. b) Processos de selecció de personal. c) Diferents estratègies de selecció del personal. d) Les deu fases d’una entrevista. e) Preguntes d’una entrevista. f) Anàlisi i valoració del llenguatge no verbal. g) L’entrevista per competències. h) Les diverses personalitats i la seva adaptació als diferents llocs de treball: el model dels sis barrets de de bono. 7. Lideratge a) Actituds mentals bàsiques i posicions vitals en les relacions jeràrquiques i de poder. b) Estils de comportament en les relacions jeràrquiques i de poder. c) El lideratge. d) Lideratge transaccional. e) Lideratge situacional. f) Algunes orientacions. 8. Direcció resilient a) La Resiliència personal b) Emocionalment resilients c) Desenvolupant-se a partir de l’adversitat d) Pla d’acció e) Practicant el lideratge resilient ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA Avinguda Meridiana, 310 K55 08027 Barcelona // Tel. 93 322 02 11 // www.acadecat.cat
 11. 11. FORMACIÓ CONTÍNUA 9. Empatia a) Empatia: essència de la comunicació humana. b) Capacitat per tractar els altres com ens agrada ser tractats. c) Sentiments difícils de identificar. d) Passes fonamentals per expressar l’empatia. e) Saber escoltar. L’escolta i l’empatia. f) Col·laboració i seguretat en un mateix. g) Habilitats socials en la feina i els seus beneficis. Tenir iniciativa. h) Separar els problemes de les persones. Conflictes interpersonals. 10. Gestió de conflictes a) Els conflictes interpersonals. b) Causes més freqüents dels conflictes en l’ambient laboral . c) Habilitats i actituds que afavoreixen la resolució de situacions conflictives. d) Gestió dels conflictes interpersonals. 11. Gestió de l'estrès a) Què és l’estrès laboral? b) Causes de l’estrès laboral. c) Conseqüències de l’estrès laboral. d) Afrontament de l’estrès laboral. e) Recursos per quan l’estrès no pot ser eliminat. f) Autogestió de l’estrès laboral. g) Desenvolupament d’habilitats pràctiques. h) Avaluació de l’habilitat de gestió de l’estrès. 12. L'Humor como eina efectiva de relació a) Gestionant les emocions per incrementar la felicitat: relació ment, emoció i conducta b) Promoció de les fortalesses personals c) Claus pel benestar psicológic a la feina: estats d’ànim potenciadors i limitadors d) Connectar amb les persones del teu voltant amb valor e) Com ens relacionem amb els altres: competències claus per comunicar-se amb flexibilitat f) L’humor com a eina per relacionar-se positivament amb els altres g) Tècniques per riure a voluntat h) Com liderar-te cap a la felicitat Per a més informació poden contactar amb Mònica Sánchez monicas@grup-pitagora.com 93 322 02 11 ASSOCIACIÓ DE CENTRES D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE CATALUNYA Avinguda Meridiana, 310 K55 08027 Barcelona // Tel. 93 322 02 11 // www.acadecat.cat

×