Raport psihologic

Guban Svetlana
Guban SvetlanaPR Manager en SITS

RAPORT cu privire la activitatea Serviciului de Asistenţă Psihologică din instituţiile de învăţământ preuniversitar din mun. Chişinău, în anul de studii 2011-2012

RAPORT
cu privire la activitatea Serviciului de Asistenţă Psihologică
din instituţiile de învăţământ preuniversitar din mun. Chişinău,
în anul de studii 2011-2012
Serviciul de Asistenţă Psihologică din instituţiile de învăţământ preuniversitar reprezintă o
structură organizaţională a sistemului de învăţământ din Republica Moldova, predestinată să
asigure prin activităţi complexe şi sistematice dezvoltarea psihică progresivă a discipolilor,
dezvoltarea capacităţilor, abilităţilor şi aptitudinilor lor, realizarea posibilităţilor şi profilaxia
devierilor posibile.
În conformitate cu prevederile planului complex de activitate al DGETS în anul de studii
2011-2012, au fost realizate următoarele obiective de către psihologii şcolari:
- Asigurarea asistenţei psihologice: psihologilor şcolari, managerilor principali ai
instituțiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar din municipiu, părinților şi copiilor
acestora;
- Organizarea şi desfăşurarea seminarelor instructiv-metodice pentru psihologi (tineri
specialişti), manageri, cadre didactice, părinţi;
- Crearea climatului psihologic favorabil pentru dezvoltarea copilului, situaţiilor de succes
în activitatea de învă are;ț
- Asigurarea adaptării elevilor la treapta primară, gimnazială i liceală;ș
- Dezvoltarea particularităţilor individuale ale copiilor – interese, aptitudini, sentimente,
atitudini etc.
- Promovarea modului sănătos de viaţă;
- Cultivarea valorilor, precum respectul pentru celălalt, toleranţa faţă de diversitate etc.;
- Studierea şi elaborarea programelor de dezvoltare a diverselor tipuri de inteligenţe la
elevi;
- Acordarea susţinerii psihologice şi suportului copiilor (cu probleme de instruire,
emoţionale, comportamentale), cât şi părinţilor, cadrelor didactice;
- Asigurarea asistenţei psihologice a copiilor din grupul de risc.
La moment în funcție de psihologi şcolari sunt angajaţi 124 persoane (inclusiv şi
cumulanzi): 57 psihologi tineri-specialişti, 32 psihologi cu stagiu până la 10 ani, 32 psihologi cu
stagiu peste 10 ani.
La moment 3 psihologi deţin gradul didactic superior, 7 psihologi deţin gradul didactic I,
50 psihologi deţin gradul didactic II (total 60 psihologi).
În cadrul Centrului Metodic Municipal activează Comisia Metodică a Psihologilor din
DGETS, mun. Chişinău. Specialiştii incluşi în comisia metodică sunt persoane cu înalte abilități
organizatorice, şi comunicative, iniţiativă şi perseverenţă, spirit de echipă şi colaborare, cu
experiență bogată în domeniu şi succese remarcabile în activitate.
Membrii Comisiei sunt 12 persoane: D. Ştefaneţ, Sv. Gorea, V. Juminski, grad did.I
(CMIOP), E. Moraru, grad didactic superior (LT „M.Eliade”), L. Mazâlu, grad didactic superior
(LT „D.Alighieri”), A. Nicolaeva, dr. în psihol., grad did. I (Universitatea Slavonă), I. Voroniuc,
grad didactic I (LT „M. Cervantes”), T. Pendiurina, grad didactic II (LT „T. Maiorescu”), L.
Catlabuga, grad didactic II (LT „Hyperion”), N. Caciurovscaia, grad didactic II (LT „Dm.
Cantemir”), L. Rusnac, grad didactic II (LT „Acad. C. Sibirschi”), O. Raru, grad didactic II
(CPPC „Orfeu”).
Membrii Comisiei Metodice participă la organizarea şi desfăşurarea reuniunilor
metodice, la organizarea seminarelor, la elaborarea şi popularizarea materialelor psihologice în
ajutorul psihologilor şcolari. Materiale elaborate în anul de studii 2011-2012: ghidul privind
susţinerea psihologică a elevilor în perioada adaptării la ciclul primar şi gimnazial, materiale
privind managementul conflictelor şcolare, materialele conferinţei ştiinţifico-metodice
„Paradigmele inteligenţei în psihologia contemporană”.
1. Asigurarea asistenței metodice psihologilor din instituțiile de învățământ
preuniversitar din mun. Chişinău a fost efectuată prin următoarele acţiuni:
a) Organizarea reuniunilor metodice pentru psihologii şcolari: total 2 (02.09.2011,
27.12.2011).
b) Organizarea seminarelor instructiv-metodice: total şase seminare instructiv-metodice,
2 mese rotunde şi o conferință municipală. Organizarea conferinţei, seminarelor i meselorș
rotunde a fost posibilă cu susținerea managerilor următoarelor instituții de învăţământ
preuniversitar: LT „I. Creangă”, LT „Orizont”, LT „Universul”, LT „Spiru Haret”, LT „Dacia”,
gimn. nr.17 „Galata”, liceul sportiv nr.2, LT „ tefan cel Mare”, LT „M. Grecu”.Ș
Activitatea Şcolii Tânărului Specialist psiholog
Asistența metodică de susținere a tinerilor specialiști – psihologi s-a realizat prin
intermediul seminarelor instructiv-metodice, orientată spre formarea şi dezvoltarea abilităților
practice profesionale: Seminarul „Organizarea serviciului de asistenţă psihologică în şcoala
modernă” a fost desfăşurat în LT „Universul” (13 octombrie 2011); Seminarul „Şcolarul mic –
probleme şi soluţii” a fost organizat în LT „Dacia” (29 decembrie 2011); Seminarul
„Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală” a fost organizat în gimn. nr.17 „Galata” (23
februarie 2012).
Tinerii specialişti au fost instruiţi de către colegii lor cu experienţă în domeniu, primind
un suport informaţional metodic complex şi au însuşit metode şi tehnici noi de lucru. Toate
seminarele s-au desfăşurat în două etape: I–a etapă includea aspectul teoretic, a II-a etapă –
activităţi practice, cu exersarea şi antrenarea participanţilor în ateliere de lucru. Metoda de bază
de lucru în ateliere a fost trainingul.
Activitatea metodică desfăşurată cu psihologii cu stagiu de activitate
La solicitarea psihologilor, în condiţiile actuale sociale, au fost organizate 3 seminare şi o
conferinţă municipală, 2 mese rotunde: Seminarul „Tipuri de conflicte şi modalităţi de
soluţionare a lor”, organizat la LT „Spiru Haret” (17 noiembrie 2011); Seminarul „Rolul
factorului gender în manifestarea imaginii de sine la elevi”, organizat în LT „Orizont” (19
ianuarie 2012), seminarul „Particularităţile dezvoltării şi integrării copiilor cu CES”,
organizat în liceul teoretic cu profil sportiv nr.2 (15 februarie 2012).
Masă rotundă cu genericul „Asigurarea dezvoltării integre a copilului prin implicarea
principalilor actori educaţionali” a fost desfăşurată în LT „Ştefan cel Mare” (25 octombrie
2011) şi LT „M.Grecu” (11 noiembrie 2011). Participanţi au fost managerii instituţiilor de
învăţământ preuniversitar şi psihologii şcolari.
În colaborare cu CNPAC la 15-16 decembrie a fost organizat seminarul „Identificarea şi
răspunsul la cazurile de abuz sexual asupra copiilor” pentru 66 psihologi din mun. Chişinău,
care necesitau pregătire şi instruire în domeniul dat.
În vederea soluţionării calitative a cazurilor de abuz faţă de copii la 19-20 iunie a fost
organizat seminarul cu subiectul „Intervenţia psihologică în criză a copiilor abuzaţi sexual”.
În scopul optimizării activităţii serviciului psihologic în şcoală cu privire la dezvoltarea
intelectuală a elevilor a fost organizată Conferinţa internaţională „Paradigmele inteligenţei în
psihologia contemporană”, Ediţia II-a, în LT „Ion Creangă” (26 aprilie 2012). Parteneri: LT
„Ion Creangă”, Chişinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de
psihologie şi psihopedagogie specială, Catedra de psihologie, Chişinău. Suportul financiar:
Banca Comercială „Victoriabank”.
Conferinţa a derulat în 4 secţiuni: 1) Intelect, capacitate, gândire – abordări conceptuale;
2) Metode de intervenţie în dezvoltarea inteligenţei emoţionale în mediul şcolar; 3) Particularităţi
ale dezvoltării inteligenţei: spaţiul şcolar versus spaţiul universitar; 4) Inventar de determinare şi
formare a copiilor cu aptitudini speciale.
În cadrul secţiunilor conferinţei 75 de lucrări au fost prezentate de către psihologii
şcolari, lectori universitari, directori de şcoli. De asemenea au fost realizate 5 workshopuri:
Workshop 1. Oxana Revenco, psihoterapeut, directorul Centrului „Ego”, „Inteligenţa
emoţională ca condiţie a interacţiunii eficiente”; Workshop 2. Anna Nicolaeva, dr. în psihologie,
lector superior, Universitatea Slavonă, „Социализация эмоций ребенка как задача развития
эмоционального интеллекта”; Workshop 3. Emilia Moraru, psiholog, grad did.superior, LT
“Mircea Eliade”, „Depăşirea arderii profesionale în activitatea psihologului”; Workshop 4. Ina
Moraru, lector superior, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, „Asertivitatea –
îmbunătăţirea performanţelor individuale”; Workshop 5. Tatiana Turchină, lector superior,
Universitatea de Stat din Moldova, „Managementul furiei în contextul educaţiei emoţionale”.
Este de menţionat participarea în cadrul seminarelor cu comunicări relevante şi în calitate
de moderatori următorii psihologi: Diana Ştefaneţ, specialist principal DGETS, Svetlana Gorea,
DGETS, Tatiana Botezat, LT „I.Creangă”, Olga Pînzari, LT „Orizont”, Lilia Golovei,
gimn.nr.17 „Galata”, Larisa Coraberu, LT „Universul”, Dorina Popa, LT „Spiru Haret”, Irina
Frunză, LT „Dacia”, Raisa Hîncu, lic.sportiv nr.2, Ludmila Siomina, LT „Herzli”, Olesea Raru,
CPPC „Orfeu”, Tatiana Lungu, LT „Mircea cel Bătrân”, Lilia Tucan, Liceul de Limbi Moderne
şi Management, Ludmila Mazâlu, LT „D. Alighieri”, Ludmila Rusnac, LT „C.Sibirschi”, Emilia
Moraru, LT „M.Eliade”, Natalia Kaciurovscaia, LT „Dm. Cantemir”, Ala Cordineanu, LT
„T.Vladimirescu”, Viorel Juminski, CMIOP, Ira Grosu, LT „Gaudeamus”, Ina Voroniuc, LT „M.
de Cervantes”, Daniela Pavalache, şc.59, Natalia Grecova, LT „M.Grecu”, Tatiana Popov, LT
„Ştefan cel Mare”, Lina Tetiuşeva, LT „Orizont”, Inna Căruceru, LT „N.Gheorghiu”, Diana
Cerlat, şc.grăd.152, Ala Carp, LT „I.L.Caragiale”, Oxana Culic, LT „M.Grecu”, Oxana
Sahotscaia, liceul teatral, Natalia Bîrliba, şc.grăd.120, Coşecichina Xenia, LT „Dm.Cantemir”,
Irina Lozovanu, LT „Alistar”, Liuba Catlabuga, LT „Hyperion”, Jana Vornicescu, Lic. pentru
nevăzători, Zinaida Culeanu, şc.aux.nr.12, Iana Ciobanu, liceul profesional nr.3, Svetlana Rusu,
LT „V.Vasilache”, Marina Cambur, LT „A.Donici”, Tatiana Malancea, LT „Prosucces”, Elena
Cazac, LT „Lomonosov”, Galina Dimceglo, LT „Kiril şi Metodii”.
c) Organizarea Clubului Psihologilor „Firul Ariadnei”. În scopul formării spaţiului
pentru dezvoltarea profesională şi personală a fost organizat Clubul psihologilor, care reprezintă
o uniune benevolă a psihologilor şcolari. Şedinţele Clubului au fost organizate în fiecare lună,
ultima zi de joi. Total: 8 şedinţe, 98 participanţi. Obiectivele Clubului sunt: realizarea
programelor cognitive şi dezvoltative, organizarea comunicării profesionale, schimbului de
experienţă, elaborarea şi realizarea proiectelor generale, dezvoltarea capacităţilor personale şi
calităţilor profesionale, asigurarea suportului şi ajutorului personal şi profesional, susţinerea
interesului cognitiv şi creativităţii etc.
2. Atestarea psihologilor (total: 14 psihologi).
O formă de instruire continuă, de aspiraţie şi avansare în cariera didactică reprezintă
atestarea cadrelor didactice. În anul de studii 2011 – 2012 s-au atestat următorii psihologi:
- pentru conferirea gradului didactic superior: Perciun Natalia, CDR „Armonie”;
- pentru conferirea gradului didactic I: Natalia Grecova, LT „M.Grecu”;
- pentru conferirea gradului didactic II: Raisa Hîncu, lic.sportiv nr.2, Daniela Pavalache,
şc.59, Inna Căruceru, LT „N.Gheorghiu”, Elena Cazac, LT „Lomonosov”, Dorina Popa,
LT „Spiru Haret”, Oxana Sahotscaia, liceul teatral, Ala Carp, LT „I.L. Caragiale”, Diana
Cerlat, şc.grăd.152, Eleonora Urechi, şc.81, Olesea Gore, CDR „Armonie”;
- pentru confirmarea gradului didactic II: Liuba Catlabuga, LT „Hyperion”, Natalia Luca
„N. Dadiani”.
Comparativ cu anul de studii 2010-2011, când s-au atestat 28 psihologi, în anul de studii
2011-2012 s-au atestat de două ori mai puţini psihologi, deoarece au fost angajaţi un număr mare
de tineri specialişti.
3. Activitatea psihologilor din instituţiile preşcolare şi preuniversitare
Psihologii şcolari au prezentat Raportul anual privind activitatea din instituţiile de
învăţământ preuniversitar din mun. Chişinău. Activitatea psihologului a fost orientată spre
realizarea: psihoprofilaxiei, consilierii psihologice, psihodiagnozei, dezvoltării şi remedierii
psihologice, orientării şcolare şi profesionale a elevilor.
3.1. Activitatea de Psihoprofilaxie.
În cadrul activităţii de psihoprofilaxie, care are scopul de a preveni dificultăţile în
dezvoltarea psihică a personalităţii şi crearea condiţiilor psihologice favorabile pentru această
dezvoltare, au fost efectuate diverse măsuri sub formă de informaţie, comunicare, lecţie, training,
seminar etc. Şedinţele de profilaxie s-au realizat conform planului individual de activitate a
psihologului, la solicitarea administraţiei, diriginţilor, părinţilor. În perioada anului de studii
2011 – 2012 au fost realizate 9529 de măsuri de psihoprofilaxie, dintre care 6272 cu elevii, 1558
cu profesorii, 1699 cu părinţii (comparativ în anul de studii 2010-2011: 6900 de măsuri de
psihoprofilaxie, dintre care 4593 cu elevii, 986 cu profesorii, 1302 cu părinţii).
Subiectele cele mai relevante sunt: „Învăţ să comunic cu ceilalţi”, „Învăţ să-mi controlez
emoţiile”, „Învăţ să iau o decizie”, „Comportamentele cu risc pentru sănătate”, „Tinerii în
capcana viciilor”, „Computerul – prieten sau inamic”, „Construirea relaţiilor”, „Cooperarea
eficientă în grup”, „Galaxia mea”, „Criza adolescentină – caracteristici şi prevenirea situaţiilor
dificile”, „Comportamentul pasiv, agresiv, asertiv”, „Cauzele comportamentului agresiv şi
modalităţi de diminuare ale lui”, „Fii inteligent, nu fi violent”, „Strategii de soluţionare a
conflictelor, „Dezvoltarea încrederii în forţele proprii şi formarea responsabilităţii pentru viaţă”,
„Fii tolerant, spune nu indiferenţei”, „Fii stăpân pe viitorul tău”, „Examene fără stres”,
„Managementul timpului”, „Comunicarea între sexe”, „Motivaţia învăţării”; pentru părinţi –
„Rolul climatului familial în dezvoltarea personalităţii copilului”, „Particularităţile de vârstă a
şcolarului mic”, „Particularităţile de vârstă a preadolescentului”, „Criza originalităţii”,
„Comunicarea în familie”, „Educaţie fără violenţă”, „Copilul singur acasă”, „Stilurile parentale
de educaţie: avantaje şi dezavantaje”, „Optimizarea relaţiei părinte – copil”, „Rolul familiei în
profilaxia comportamentelor adictive”, „Dauna jocurilor de calculator”, „Capcanele şi ispitele în
rândul elevilor”, „Copilul hiperactiv”, „Conflictele între generaţii”, „Cum să vorbeşti cu un
adolescent”, „Disciplinarea pozitivă”, „Pedeapsa şi urmările ei”, „Cum să spunem Nu”,
„Comportamentul deviant”, „Profilaxia suicidului”, „Impactul programelor TV asupra
personalităţii copilului”, „Educaţia financiară a copilului”; pentru cadre didactice – „Adaptarea
elevilor în clasa a I-a, a V-a, a X-a la condiţiile noi de învăţare”, „Comunicarea eficientă profesor
– elev”, „Optimizarea climatului moral-psihologic în grupul de elevi”, „Prevenirea şi combaterea
violenţei în şcoală”, „Profilaxia arderii profesionale”, „Implicarea actorilor educaţionali în
motivarea elevilor”, „Adolescenţa – criza identităţii”, „Prevenirea abandonului şcolar”, „Tehnici
de lucru cu elevii din grupul de risc”, „Tulburările comportamentale la minori”, „Consecinţele
plecării părinţilor la muncă peste hotare”, „Copilul abuzat sexual – indici şi asigurarea protecţiei
victimei”, Forme de lucru cu elevii hiperactivi”, „Profilaxia suicidului”, „Managementul
conflictelor şcolare”, „Educarea caracterului”, „Gândirea pozitivă şi importanţa ei”, „Metode de
lucru cu copii agresivi” etc.
Reieşind din datele statistic prezentate de psihologii şcolari, la şedinţele de
psihoprofilaxie au fost prezenţi în 2009/2010: elevi – 66406, părinţi – 17613, cadre didactice –
8631; în 2010/2011: elevi – 84282, părinţi – 24921, cadre didactice – 12224; în 2011/2012: elevi
– 109634, părinţi – 33573, cadre didactice – 14290. (Fig.1).
Observăm o creştere considerabilă a şedinţelor şi numărului de participanţi în activitatea
de psihoprofilaxie în anul de studii 2011/2012.
3.2. Consiliere psihologică.
În scopul de a susţine şi favoriza cunoaşterea de sine, autoacceptarea, maturizarea şi
dezvoltarea resurselor personale au fost organizate şi realizate consilieri ale elevilor. Au fost
respectate principiile de bază: confidenţialitatea, respectul, empatia. De asemenea au fost
efectuate consilieri ale părinţilor şi cadrelor didactice cu privire la probleme de instruire şi
educaţie ale elevilor.
Datele privind realizarea psihoconsilierii sunt redate în Fig.nr.2. În anul de studii 2010 –
2011 au fost acordate psihoconsilieri la 44440 elevi (individual – 9727, în grup – 34713), pentru
13477 părinţi (individual – 3708, grup - 9769), pentru 11561 cadre didactice (individual – 4440,
grup – 7121), în total 22988 consilieri şi 69478 participanţi.
66406
84282
109634
17613
24921
33573
8631 12224
14290
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
elevi părinți cadre
didactice
P articipanți ps ihoprofilaxie
2009
2010
2011
Figura nr.1. Total participanţi la şedinţele de psihoprofilaxie.
În total beneficiari de consiliere psihologică în instituţiile de învăţământ preuniversitar au
fost în anul de studii 2009/2010: elevi – 29415, părinţi – 5986, cadre didactice – 5555; în anul de
studii 2010/2011: elevi – 39819, părinţi – 12028, cadre didactice – 9354; în anul de studii
2011/2012: elevi – 44440, părinţi – 13477, cadre didactice – 11561 (Fig.2).
29415
39819
44440
5986
1202813477
5555
9354
11561
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
elevi părinți cadre didactice
Beneficiari de consiliere psihologică
2009
2010
2011
Figura nr. 2. Total participanţi la şedinţele de consiliere psihologică
S-a constatat o creştere a numărului de participanţi la şedinţele de consiliere psihologică
în anul de studii 2011-2012, în deosebi a elevilor şi cadrelor didactice, ceea ce demonstrează
necesitatea în serviciile prestate de psiholog, precum şi creşterea încrederii în psiholog.
Cele mai relevante subiecte au fost: cu elevii - divorţul părinţilor, nereuşită şcolară,
soluţionarea conflictelor cu colegii, stabilirea relaţiilor interpersonale optime, conflicte cu
părinţii, conduita la şcoală, autocunoaştere, eficienţă personală, cultura comunicării,
neîncrederea în sine, probleme în dragoste, problema singurătăţii, chiulul şcolar, complexul de
inferioritate, problema interacţiunii dintre sexe, probleme de adaptare, stări depresive, stări de
frică, tendinţe suicidale, relaţia elev-elev, comportamentul violent, motivaţia şcolară scăzută; cu
părinţii - problema eşecului şcolar, chiulul, abandonul şcolar, problema disciplinei, conduita
copilului, depăşirea situaţiilor conflictuale, adaptarea elevului, probleme de relaţionare în
familie, particularităţile de vârstă a preadolescentului, lipsa motivaţiei şcolare, comunicarea
părinte-copil, problema calculatorului, agresivitatea copilului, criza de vârstă, copil timid,
comportamentul opozant, consecinţele plecării părinţilor peste hotare, conflictul dintre generaţii;
cu profesorii - disciplina la ore, comportamentul agresiv şi violent al elevilor, climatul
psihologic în colectiv, managementul clasei de elevi, relaţiile interpersonale în clasă, relaţiile
profesor – elev, comunicarea nonviolentă, stresul profesional, recomandări pentru adaptarea
elevilor noi veniţi, motivaţia elevilor, rezolvarea conflictelor, lucrul cu părinţii, dezvoltarea
atenţiei elevilor, cum să lucrăm cu elevii stângaci, lucrul cu copiii din grupul de risc etc.
3.3. Activitatea de Psihodiagnoză.
Activitatea de psihodiagnoză este importantă în identificarea cauzelor şi mecanismelor
dereglărilor în dezvoltare, instruire, adaptare socială etc. Conform planului de activitate de lungă
durată sunt examinaţi elevii din clasele de trecere şi elevii noi veniţi. La solicitarea dirigintelui şi
administraţiei sunt examinaţi elevii care manifestă dificultăţi la învăţătură şi probleme
comportamentale. Este cercetat gradul de dezvoltare a proceselor psihice, de dezvoltare a
inteligenţei, tipul de temperament, caracterul, personalitatea, nivelul anxietăţii, nervozităţii,
agresivităţii etc. Scopul de bază al aplicării metodelor psihodiagnostice individuale şi de grup
este optimizarea procesului de instruire, a individualizării procesului educaţional.
În total în perioada anului de studii 2009/2010 au fost supuşi diagnosticului: 32486 elevi
(grup – 28320, individual – 4166), 1767 părinţi (grup – 1271, individual – 496), 2465 cadre
didactice (grup – 1821, individual – 644). În anul de studii 2010/2011: 47630 elevi (în grup –
42358, diagnosticului individual - 5272), 2616 părinţi (grup-2371, ind.-245), 2388 cadre
didactice (grup – 1982, ind. – 406). În anul de studii 2011/2012: 61315 elevi (grup-55936, ind.-
5379), 4490 părinţi (grup-3810, ind.-680), 2361 cadre didactice (grup-2051, ind.-310) (Fig.3).
32486
47630
61315
17672616 4490 2465 23882361
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
elevi părinți cadre didactice
P articipanți în activitatea de ps ihodiagnoz ă
2009
2010
2011
Figura nr.3. Total participanţi supuşi psihodiagnosticului.
Rezultatele din Fig.3 demonstrează accentul cercetării elevilor şi părinţilor în anul de
studii 2011/2012. Numărul mai mare de elevi diagnosticaţi în anul de studii 2011/2012 se
datorează examinării nivelului de dezvoltare a elevilor din grupul de risc, precum şi a elevilor ce
manifestă interes faţă de dezvoltarea sa proprie.
3.4. Activitatea de dezvoltare şi remediere.
Activitatea de dezvoltare şi remediere reprezintă un sistem de măsuri, orientate spre
recuperarea neajunsurilor psihologice sau de comportament ale persoanei cu ajutorul mijloacelor
speciale de influenţă psihologică, cu păstrarea individualităţii persoanei. Activitatea de
dezvoltare este orientată spre crearea condiţiilor social-psihologice pentru dezvoltarea integră a
copilului, iar activitatea de remediere – spre rezolvarea, în procesul dezvoltării, a problemelor
concrete de învăţare, ale sferei emoţionale sau de comportament. Realizarea şedinţelor are loc
atât individual, cât şi în grup.
Scopul şedinţelor de remediere psihologică şi dezvoltare a fost: formarea coeziunii de
grup în clasă, adaptarea elevilor în cl.I-a, adaptarea elevilor în cl.V-a, dezvoltarea proceselor
cognitive (memoriei, gândirii, percepţiei), autocunoaşterea şi formarea imaginii pozitive despre
sine, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, dezvoltarea încrederii în sine, dezvoltarea motivaţiei
şcolare, dezvoltarea creativităţii, Managementul stresului, Managementul conflictelor,
diminuarea problemelor emoţionale (anxietăţii, fricilor), diminuarea hiperactivităţii, diminuarea
agresivităţii, susţinerea psihologică a elevilor din grupul de risc, dezvoltarea relaţiilor
interpersonale armonioase în colectiv, tehnici de autoreglare emoţională, Călătorie pe insula
toleranţei etc.
În total persoane incluse în şedinţele de dezvoltare în anul de studii 2009/2010: 5883
elevi (Grup 4492 elevi, individual 1391 elevi); în anul de studii 2010/2011: 5199 elevi (Grup –
4214, individual – 1155), 9566 Şedinţe (grup-4295, ind. - 5295), în anul de studii 2011/2012:
9962 elevi (grup-8521, ind.-1441), 10538 şedinţe (grup-4960, ind.-5578) (Fig.4).
Figura nr.4. Total participanţi la şedinţele de dezvoltare, remediere şi psihocorecţie.
Analiza rezultatelor din Fig.4 ilustrează creşterea dublă a numărului de elevi incluşi în
activitatea de dezvoltare şi remediere psihologică. Drept explicaţie serveşte includerea în grupul
de dezvoltare a elevilor din clasele a I-a, a V-a şi a X-a în procesul de adaptare şcolară la treapta
primară, gimnazială şi liceală.
Elevii cu tulburări comportamentale, emoţionale şi dificultăţi majore la învăţătură au fost
direcţionaţi pentru diminuarea problemelor în alte Centre ce acordă asistenţă psiho-medico-
socială: CDR „Armonie”, „Neovita”, „Amicul”. În total 746 elevi au fost direcţionaţi de
psihologii şcolari în aceste centre de reabilitare.
3.5. Orientarea Şcolară şi Profesională.
Optimizarea procesului de angajare a tineretului în câmpul muncii în corespundere cu
dorinţele, aspiraţiile şi aptitudinile formate, precum şi în corespundere cu cerinţele de pe piaţa
muncii are loc prin intermediul unui sistem de măsuri psihopedagogice efectuate de psiholog,
cadru didactic, părinte. Orientarea şcolară şi profesională presupune evidenţierea
particularităţilor personale, intereselor şi capacităţilor fiecărei persoane, în scopul acordării
ajutorului în alegerea raţională a profilului şi profesiei, maximal corespunzătoare posibilităţilor
individuale.
În total în perioada a.s. 2011 – 2012 au fost realizate 4397 măsuri în vederea orientării
şcolare şi profesionale a elevilor, dintre care: 3422 cu elevii, 535 cu părinţii, 440 cu cadrele
didactice. Au participat în total 30272 persoane: 24425 de elevi, 3918 de părinţi, 1929 de cadre
didactice.
Iar în anul de studii 2010 – 2011 au fost realizate 3800 măsuri la care au participat în total
25299 persoane: 20135 de elevi, 3671 de părinţi, 1672 de cadre didactice.
3.6. Asistenţa la ore.
În scopul observării stării emoţionale, comportamentului elevilor, relaţiilor elev – elev şi
elev – profesor au fost efectuate 4437 de asistări la ore, dintre care 956 în clasele a I-a, iar 882 în
clasele a V-a.
În anul de studii 2010-2011 au fost efectuate 3749 de asistări la ore, dintre care 837 în
clasele I-a, 689 în clasele V-a.
4. Promovarea serviciului psihologic la nivel naţional şi internaţional.
Unul din obiectivele propuse în anul de studii 2011-2012 a fost promovarea psihologiei în
mass-medie. Specialiştii principali şi psihologii şcolari au colaborat cu următoarele posturi de
televiziune şi radio: Moldova 1, Pro TV, Publica TV, Jurnal TV, CTC TV, Antena C (total 49
interviuri).
Publicaţii în diverse ziare şi reviste: „Făclia”, „Univers Pedagogic”, „Modernitatea”,
revista de psihologie, revista „Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială” (total – 26).
Publicaţii în cadrul conferinţelor municipale, internaţionale (total – 45).
Au participat circa 42 de psihologi la seminare şi conferinţe municipale, naţionale şi
internaţionale:
 Forumul de idei pedagogice „Dialoguri chişinăuiene”, Ediţia a II-a, 22-23 februarie 2012,
DGETS, Chişinău.
 Conferinţă „Paradigmele inteligenţei în psihologia contemporană”, 26 aprilie 2012,
DGETS, LT „I. Creangă”.
 Conferinţă „Consilierea privind ghidarea în carieră – abordare contemporană”, Chişinău,
5 mai (CMIOP), ediţia II-a.
 Conferinţa „Unitate prin diversitate”, Ediţia a IV-a, DGETS, 7-8 mai, 2012.
 Simpozionul Internaţional „KREATIKON. CREATIVITATE – FORMARE –
PERFORMANŢĂ”, Ediţia a VIII-a, 8-9 aprilie 2011, Iaşi.
 Conferinţă „Aspecte psihologice ale familiei şi educaţiei copilului la etapa contemporană”,
18 mai (CDR „Armonie”).
 Conferinţă ,,Consilierea şcolară – între provocări şi paradigme”, Ediţia a IV-a, Constanţa,
1-2 iunie, 2012.
Concursul municipal „Muncă, talent, cutezanţă”. Pregătirea elevilor şi participarea în
cadrul acestui concurs a fost efectuată de următorii psihologi: Lilia Golovei, gimn. „Galata”,
Virginia Fişer, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ludmila Mazîlu, LT „D.Aligheri”, Lilia
Chisari, LT „M.Viteazul”, Ina Voroniuc, LT „M.de Cervantes”, Oxana Culic, LT „M.Grecu”,
Valentina Tihomirova, LT „N.M. Spătaru”, Larisa Coraberu, LT „Universul”, Anastasia Şmigun,
LT „C.Negruzzi”, Natalia Grecova, LT „M.Grecu”.
5. Activităţi de colaborare, proiecte, parteneriat şi voluntariat naţional şi internaţional.
• Seminar „Identificarea şi răspunsul la cazurile de abuz sexual asupra copiilor”, CNPAC
Amicul (15-16 decembrie 2011, 65 psihologi)
• Conferinţa internaţională „Voluntariat fără frontiere”, România, Târgu-Mureş (6-9
octombrie 2011)
• Demararea proiectului internaţional „Mic şi Voinic” februarie (33 instituţii preşcolare, 20
psihologi şcolari) mai 2012.
• Conferinţa naţională cu participare Internaţională „Consilierea şcolară între provocări şi
paradigme”, 1-2 iunie 2012, Constanţa România (10 psihologi şcolari).
Concluzii şi paşi de perspectivă
Organizarea şi desfăşurarea eficientă în anul de studii 2011-2012 a seminarelor,
conferinţelor, asistenţelor psihologice, programelor de asigurare a adaptării elevilor la condiţiile
noi de învăţare (clasele a I-a, a V-a, a X-a), programului de susţinere psihologică a elevilor din
grupul de risc a contribuit la optimizarea serviciului de asistenţă psihologică în instituţiile de
învăţământ preuniversitar din mun. Chişinău.
Au fost evidenţiate un şir de probleme cu care se confruntă psihologii şcolari: lipsa unei
ore de asistenţă psihologică în orarul şcolar, creşterea violenţei şi comportamentului
autodistructiv în mediul şcolar, lipsa colaborării dintre colaboratorii centrelor şi psihologul şcolar
în privinţa asistenţei psihologice pentru copiii aflaţi în dificultate, lipsa unui ghid metodologic de
lucru cu copii din grupul de risc, problema consilierii părinţilor intoleranţi, indiferenţa şi
neimplicarea părinţilor în susţinerea copiilor din grupul de risc etc.
Pentru anul de studii 2012-2013 se propun următoarele acţiuni:
1. Continuarea organizării seminarelor, clubului psihologului în scopul formării continue, a
dezvoltării profesionale şi schimbului de experienţă;
2. Organizarea meselor rotunde în scopul elaborării unor strategii de prevenire a crizei
valorilor la tânăra generaţie şi de combatere a imoralităţii în mediul şcolar;
3. Elaborarea ghidului metodologic „Particularităţile dezvoltării şi integrării elevilor cu CES
în instituţiile de învăţământ preuniversitar”;
4. Elaborarea ghidului metodologic „Lucrul cu copiii din grupul de risc”;
5. Introducerea psihologiei ca obiect de bază în programa şcolară, includerea în orarul
şcolar „Cultura emoţiilor”, „Cultura comportamentală”, „Practicum la psihologia
personalităţii”;
6. Elevii din clasele primare să fie instruiţi în cadrul programei „Eu sunt şcolar”; elevii din
clasele gimnaziale - programei „Psihologia comunicării şi relaţionării interpersonale”;
elevii din clasele liceale - programelor „Psihologia vieţii de familie”, „Examene fără
stres”.
15.06.2012
D.Ştefaneţ, specialist principal metodist responsabil de activitatea psihologilor şcolari
mun.Chişinău
• Demararea proiectului internaţional „Mic şi Voinic” februarie (33 instituţii preşcolare, 20
psihologi şcolari) mai 2012.
• Conferinţa naţională cu participare Internaţională „Consilierea şcolară între provocări şi
paradigme”, 1-2 iunie 2012, Constanţa România (10 psihologi şcolari).
Concluzii şi paşi de perspectivă
Organizarea şi desfăşurarea eficientă în anul de studii 2011-2012 a seminarelor,
conferinţelor, asistenţelor psihologice, programelor de asigurare a adaptării elevilor la condiţiile
noi de învăţare (clasele a I-a, a V-a, a X-a), programului de susţinere psihologică a elevilor din
grupul de risc a contribuit la optimizarea serviciului de asistenţă psihologică în instituţiile de
învăţământ preuniversitar din mun. Chişinău.
Au fost evidenţiate un şir de probleme cu care se confruntă psihologii şcolari: lipsa unei
ore de asistenţă psihologică în orarul şcolar, creşterea violenţei şi comportamentului
autodistructiv în mediul şcolar, lipsa colaborării dintre colaboratorii centrelor şi psihologul şcolar
în privinţa asistenţei psihologice pentru copiii aflaţi în dificultate, lipsa unui ghid metodologic de
lucru cu copii din grupul de risc, problema consilierii părinţilor intoleranţi, indiferenţa şi
neimplicarea părinţilor în susţinerea copiilor din grupul de risc etc.
Pentru anul de studii 2012-2013 se propun următoarele acţiuni:
1. Continuarea organizării seminarelor, clubului psihologului în scopul formării continue, a
dezvoltării profesionale şi schimbului de experienţă;
2. Organizarea meselor rotunde în scopul elaborării unor strategii de prevenire a crizei
valorilor la tânăra generaţie şi de combatere a imoralităţii în mediul şcolar;
3. Elaborarea ghidului metodologic „Particularităţile dezvoltării şi integrării elevilor cu CES
în instituţiile de învăţământ preuniversitar”;
4. Elaborarea ghidului metodologic „Lucrul cu copiii din grupul de risc”;
5. Introducerea psihologiei ca obiect de bază în programa şcolară, includerea în orarul
şcolar „Cultura emoţiilor”, „Cultura comportamentală”, „Practicum la psihologia
personalităţii”;
6. Elevii din clasele primare să fie instruiţi în cadrul programei „Eu sunt şcolar”; elevii din
clasele gimnaziale - programei „Psihologia comunicării şi relaţionării interpersonale”;
elevii din clasele liceale - programelor „Psihologia vieţii de familie”, „Examene fără
stres”.
15.06.2012
D.Ştefaneţ, specialist principal metodist responsabil de activitatea psihologilor şcolari
mun.Chişinău

Recomendados

Ghid de practica la psihologieGhid de practica la psihologie
Ghid de practica la psihologieTanika Guglea
10.5K vistas24 diapositivas
Comunicarea.pptComunicarea.ppt
Comunicarea.pptAniela Grigore
13.7K vistas30 diapositivas
Cunoaşte te-pe-tineCunoaşte te-pe-tine
Cunoaşte te-pe-tinecaizer daniela
1.7K vistas15 diapositivas
Chestionar pentru parintiChestionar pentru parinti
Chestionar pentru parintiLivia Dobrescu
8K vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

1 comunicarea eficienta1 comunicarea eficienta
1 comunicarea eficientabmihaela69
24.7K vistas50 diapositivas
PreadolescentaPreadolescenta
PreadolescentaLivia Dobrescu
20.7K vistas46 diapositivas
MotivatiaMotivatia
MotivatiaAdriana Enache
1.7K vistas12 diapositivas
Violenta in mediul scolarViolenta in mediul scolar
Violenta in mediul scolarRodica B
1.1K vistas10 diapositivas
pareripareri
parericomeniusregio
4.9K vistas15 diapositivas

La actualidad más candente(20)

1 comunicarea eficienta1 comunicarea eficienta
1 comunicarea eficienta
bmihaela6924.7K vistas
Atelierul de comunicareAtelierul de comunicare
Atelierul de comunicare
DanielaMuncaAftenev3K vistas
PreadolescentaPreadolescenta
Preadolescenta
Livia Dobrescu20.7K vistas
MotivatiaMotivatia
Motivatia
Adriana Enache1.7K vistas
Violenta in mediul scolarViolenta in mediul scolar
Violenta in mediul scolar
Rodica B1.1K vistas
pareripareri
pareri
comeniusregio4.9K vistas
Psihologie socialaPsihologie sociala
Psihologie sociala
Camures9.1K vistas
Metode si procedee active si incluziveMetode si procedee active si incluzive
Metode si procedee active si incluzive
viorelfaina15.1K vistas
Stiluri parentale popa 2017-2018Stiluri parentale popa 2017-2018
Stiluri parentale popa 2017-2018
Mihaela Popa651 vistas
Proiect: ConflictulProiect: Conflictul
Proiect: Conflictul
Alianta INFONET9.9K vistas
Moldova independentăMoldova independentă
Moldova independentă
Biblioteca Drept3.7K vistas
Ppt cucurbeul schimbarii.Ppt cucurbeul schimbarii.
Ppt cucurbeul schimbarii.
Vasilica Gazdac2.4K vistas
Metode interactive (lim. lit. rom)Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)
Mary Dulits31.8K vistas
Sedinta cu parintiiSedinta cu parintii
Sedinta cu parintii
Liceul Banatean Otelu Rosu30.6K vistas

Destacado(20)

Creanga 28 maiCreanga 28 mai
Creanga 28 mai
DianaStefanet4.1K vistas
Cabinet individual de psihologieCabinet individual de psihologie
Cabinet individual de psihologie
Condrea Iuliana835 vistas
Stock Trading OnlineStock Trading Online
Stock Trading Online
ag.DongNQ445 vistas
Cum sa scrii o prezentare de cazCum sa scrii o prezentare de caz
Cum sa scrii o prezentare de caz
Traian Mihaescu2.7K vistas
RELACION o RELIGION Por: Jonathan BravoRELACION o RELIGION Por: Jonathan Bravo
RELACION o RELIGION Por: Jonathan Bravo
Cristianos Hispanos509 vistas
El medicamentoEl medicamento
El medicamento
salvador allende6.7K vistas
26368051 studiu-de-caz26368051 studiu-de-caz
26368051 studiu-de-caz
Mona Munteanu8.8K vistas
Prezentare de caz 1Prezentare de caz 1
Prezentare de caz 1
Elod Koncsag-Szasz14K vistas
El Desarrollo Humano y La Sexualidad El Desarrollo Humano y La Sexualidad
El Desarrollo Humano y La Sexualidad
Ipuc Cusules5.4K vistas
Medicamentos de controlMedicamentos de control
Medicamentos de control
Maria Yusbleide De Los Rios Jaramillo14.8K vistas
Pero tu se diferente ipuc[1].definitivoPero tu se diferente ipuc[1].definitivo
Pero tu se diferente ipuc[1].definitivo
Adonay Rojas Ortiz2.8K vistas
Goticas de sabiduria - IPUC CusulesGoticas de sabiduria - IPUC Cusules
Goticas de sabiduria - IPUC Cusules
Ipuc Cusules945 vistas
Testare psihologicaTestare psihologica
Testare psihologica
Timofte Gabriela121.6K vistas
Exposicion 2200Exposicion 2200
Exposicion 2200
Carmen Cecilia73K vistas
Programa de Campamento Cristiano para jóvenes de 18-24 anos Programa de Campamento Cristiano para jóvenes de 18-24 anos
Programa de Campamento Cristiano para jóvenes de 18-24 anos
Christian Camping International63.8K vistas
SOY REALMENTE CRISTIANO?SOY REALMENTE CRISTIANO?
SOY REALMENTE CRISTIANO?
Cristianos Hispanos16.2K vistas
Servicio Farmaceutico  Decreto 2200Servicio Farmaceutico  Decreto 2200
Servicio Farmaceutico Decreto 2200
Fabio Alberto Gonzalez Salgado164.9K vistas
Temas jovenes cristianosTemas jovenes cristianos
Temas jovenes cristianos
Nancy Nunez15.4K vistas

Similar a Raport psihologic

RegulamentulRegulamentul
RegulamentulAliona Rusu
384 vistas15 diapositivas
Regulament sapRegulament sap
Regulament sapMihaela Godea
437 vistas14 diapositivas
Stefanet constanta 2013Stefanet constanta 2013
Stefanet constanta 2013DianaStefanet
641 vistas14 diapositivas
Guide inclusive educationGuide inclusive education
Guide inclusive educationmikarogova
2.1K vistas173 diapositivas

Similar a Raport psihologic(20)

RegulamentulRegulamentul
Regulamentul
Aliona Rusu384 vistas
Regulament sapRegulament sap
Regulament sap
Mihaela Godea437 vistas
Stefanet constanta 2013Stefanet constanta 2013
Stefanet constanta 2013
DianaStefanet641 vistas
Guide inclusive educationGuide inclusive education
Guide inclusive education
mikarogova2.1K vistas
Guide inclusive educationGuide inclusive education
Guide inclusive education
Alexandra Roxana Belascu576 vistas
CV ElenaCV Elena
CV Elena
Elena Anghel Stanila496 vistas
CV EuropassCV Europass
CV Europass
Levitchi Cristiana Alexandra345 vistas
Slide cal.eduSlide cal.edu
Slide cal.edu
ofelia2009291 vistas
Slide cal.eduSlide cal.edu
Slide cal.edu
ofelia2009503 vistas
Final 2015Final 2015
Final 2015
Paul Postelnicu760 vistas
Psihologia Educatiei  2 3Psihologia Educatiei  2 3
Psihologia Educatiei 2 3
1Leu4.8K vistas
Prezentare activitate Comisia de combatere a violentei 2009Prezentare activitate Comisia de combatere a violentei 2009
Prezentare activitate Comisia de combatere a violentei 2009
Şcoala Gimnazială "Elena Cuza" Iaşi3.9K vistas

Raport psihologic

 • 1. RAPORT cu privire la activitatea Serviciului de Asistenţă Psihologică din instituţiile de învăţământ preuniversitar din mun. Chişinău, în anul de studii 2011-2012 Serviciul de Asistenţă Psihologică din instituţiile de învăţământ preuniversitar reprezintă o structură organizaţională a sistemului de învăţământ din Republica Moldova, predestinată să asigure prin activităţi complexe şi sistematice dezvoltarea psihică progresivă a discipolilor, dezvoltarea capacităţilor, abilităţilor şi aptitudinilor lor, realizarea posibilităţilor şi profilaxia devierilor posibile. În conformitate cu prevederile planului complex de activitate al DGETS în anul de studii 2011-2012, au fost realizate următoarele obiective de către psihologii şcolari: - Asigurarea asistenţei psihologice: psihologilor şcolari, managerilor principali ai instituțiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar din municipiu, părinților şi copiilor acestora; - Organizarea şi desfăşurarea seminarelor instructiv-metodice pentru psihologi (tineri specialişti), manageri, cadre didactice, părinţi; - Crearea climatului psihologic favorabil pentru dezvoltarea copilului, situaţiilor de succes în activitatea de învă are;ț - Asigurarea adaptării elevilor la treapta primară, gimnazială i liceală;ș - Dezvoltarea particularităţilor individuale ale copiilor – interese, aptitudini, sentimente, atitudini etc. - Promovarea modului sănătos de viaţă; - Cultivarea valorilor, precum respectul pentru celălalt, toleranţa faţă de diversitate etc.; - Studierea şi elaborarea programelor de dezvoltare a diverselor tipuri de inteligenţe la elevi; - Acordarea susţinerii psihologice şi suportului copiilor (cu probleme de instruire, emoţionale, comportamentale), cât şi părinţilor, cadrelor didactice; - Asigurarea asistenţei psihologice a copiilor din grupul de risc. La moment în funcție de psihologi şcolari sunt angajaţi 124 persoane (inclusiv şi cumulanzi): 57 psihologi tineri-specialişti, 32 psihologi cu stagiu până la 10 ani, 32 psihologi cu stagiu peste 10 ani. La moment 3 psihologi deţin gradul didactic superior, 7 psihologi deţin gradul didactic I, 50 psihologi deţin gradul didactic II (total 60 psihologi). În cadrul Centrului Metodic Municipal activează Comisia Metodică a Psihologilor din DGETS, mun. Chişinău. Specialiştii incluşi în comisia metodică sunt persoane cu înalte abilități organizatorice, şi comunicative, iniţiativă şi perseverenţă, spirit de echipă şi colaborare, cu experiență bogată în domeniu şi succese remarcabile în activitate. Membrii Comisiei sunt 12 persoane: D. Ştefaneţ, Sv. Gorea, V. Juminski, grad did.I (CMIOP), E. Moraru, grad didactic superior (LT „M.Eliade”), L. Mazâlu, grad didactic superior (LT „D.Alighieri”), A. Nicolaeva, dr. în psihol., grad did. I (Universitatea Slavonă), I. Voroniuc, grad didactic I (LT „M. Cervantes”), T. Pendiurina, grad didactic II (LT „T. Maiorescu”), L. Catlabuga, grad didactic II (LT „Hyperion”), N. Caciurovscaia, grad didactic II (LT „Dm. Cantemir”), L. Rusnac, grad didactic II (LT „Acad. C. Sibirschi”), O. Raru, grad didactic II (CPPC „Orfeu”). Membrii Comisiei Metodice participă la organizarea şi desfăşurarea reuniunilor metodice, la organizarea seminarelor, la elaborarea şi popularizarea materialelor psihologice în ajutorul psihologilor şcolari. Materiale elaborate în anul de studii 2011-2012: ghidul privind susţinerea psihologică a elevilor în perioada adaptării la ciclul primar şi gimnazial, materiale privind managementul conflictelor şcolare, materialele conferinţei ştiinţifico-metodice „Paradigmele inteligenţei în psihologia contemporană”.
 • 2. 1. Asigurarea asistenței metodice psihologilor din instituțiile de învățământ preuniversitar din mun. Chişinău a fost efectuată prin următoarele acţiuni: a) Organizarea reuniunilor metodice pentru psihologii şcolari: total 2 (02.09.2011, 27.12.2011). b) Organizarea seminarelor instructiv-metodice: total şase seminare instructiv-metodice, 2 mese rotunde şi o conferință municipală. Organizarea conferinţei, seminarelor i meselorș rotunde a fost posibilă cu susținerea managerilor următoarelor instituții de învăţământ preuniversitar: LT „I. Creangă”, LT „Orizont”, LT „Universul”, LT „Spiru Haret”, LT „Dacia”, gimn. nr.17 „Galata”, liceul sportiv nr.2, LT „ tefan cel Mare”, LT „M. Grecu”.Ș Activitatea Şcolii Tânărului Specialist psiholog Asistența metodică de susținere a tinerilor specialiști – psihologi s-a realizat prin intermediul seminarelor instructiv-metodice, orientată spre formarea şi dezvoltarea abilităților practice profesionale: Seminarul „Organizarea serviciului de asistenţă psihologică în şcoala modernă” a fost desfăşurat în LT „Universul” (13 octombrie 2011); Seminarul „Şcolarul mic – probleme şi soluţii” a fost organizat în LT „Dacia” (29 decembrie 2011); Seminarul „Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală” a fost organizat în gimn. nr.17 „Galata” (23 februarie 2012). Tinerii specialişti au fost instruiţi de către colegii lor cu experienţă în domeniu, primind un suport informaţional metodic complex şi au însuşit metode şi tehnici noi de lucru. Toate seminarele s-au desfăşurat în două etape: I–a etapă includea aspectul teoretic, a II-a etapă – activităţi practice, cu exersarea şi antrenarea participanţilor în ateliere de lucru. Metoda de bază de lucru în ateliere a fost trainingul. Activitatea metodică desfăşurată cu psihologii cu stagiu de activitate La solicitarea psihologilor, în condiţiile actuale sociale, au fost organizate 3 seminare şi o conferinţă municipală, 2 mese rotunde: Seminarul „Tipuri de conflicte şi modalităţi de soluţionare a lor”, organizat la LT „Spiru Haret” (17 noiembrie 2011); Seminarul „Rolul factorului gender în manifestarea imaginii de sine la elevi”, organizat în LT „Orizont” (19 ianuarie 2012), seminarul „Particularităţile dezvoltării şi integrării copiilor cu CES”, organizat în liceul teoretic cu profil sportiv nr.2 (15 februarie 2012). Masă rotundă cu genericul „Asigurarea dezvoltării integre a copilului prin implicarea principalilor actori educaţionali” a fost desfăşurată în LT „Ştefan cel Mare” (25 octombrie 2011) şi LT „M.Grecu” (11 noiembrie 2011). Participanţi au fost managerii instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi psihologii şcolari. În colaborare cu CNPAC la 15-16 decembrie a fost organizat seminarul „Identificarea şi răspunsul la cazurile de abuz sexual asupra copiilor” pentru 66 psihologi din mun. Chişinău, care necesitau pregătire şi instruire în domeniul dat. În vederea soluţionării calitative a cazurilor de abuz faţă de copii la 19-20 iunie a fost organizat seminarul cu subiectul „Intervenţia psihologică în criză a copiilor abuzaţi sexual”. În scopul optimizării activităţii serviciului psihologic în şcoală cu privire la dezvoltarea intelectuală a elevilor a fost organizată Conferinţa internaţională „Paradigmele inteligenţei în psihologia contemporană”, Ediţia II-a, în LT „Ion Creangă” (26 aprilie 2012). Parteneri: LT „Ion Creangă”, Chişinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de psihologie şi psihopedagogie specială, Catedra de psihologie, Chişinău. Suportul financiar: Banca Comercială „Victoriabank”. Conferinţa a derulat în 4 secţiuni: 1) Intelect, capacitate, gândire – abordări conceptuale; 2) Metode de intervenţie în dezvoltarea inteligenţei emoţionale în mediul şcolar; 3) Particularităţi ale dezvoltării inteligenţei: spaţiul şcolar versus spaţiul universitar; 4) Inventar de determinare şi formare a copiilor cu aptitudini speciale. În cadrul secţiunilor conferinţei 75 de lucrări au fost prezentate de către psihologii şcolari, lectori universitari, directori de şcoli. De asemenea au fost realizate 5 workshopuri: Workshop 1. Oxana Revenco, psihoterapeut, directorul Centrului „Ego”, „Inteligenţa
 • 3. emoţională ca condiţie a interacţiunii eficiente”; Workshop 2. Anna Nicolaeva, dr. în psihologie, lector superior, Universitatea Slavonă, „Социализация эмоций ребенка как задача развития эмоционального интеллекта”; Workshop 3. Emilia Moraru, psiholog, grad did.superior, LT “Mircea Eliade”, „Depăşirea arderii profesionale în activitatea psihologului”; Workshop 4. Ina Moraru, lector superior, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, „Asertivitatea – îmbunătăţirea performanţelor individuale”; Workshop 5. Tatiana Turchină, lector superior, Universitatea de Stat din Moldova, „Managementul furiei în contextul educaţiei emoţionale”. Este de menţionat participarea în cadrul seminarelor cu comunicări relevante şi în calitate de moderatori următorii psihologi: Diana Ştefaneţ, specialist principal DGETS, Svetlana Gorea, DGETS, Tatiana Botezat, LT „I.Creangă”, Olga Pînzari, LT „Orizont”, Lilia Golovei, gimn.nr.17 „Galata”, Larisa Coraberu, LT „Universul”, Dorina Popa, LT „Spiru Haret”, Irina Frunză, LT „Dacia”, Raisa Hîncu, lic.sportiv nr.2, Ludmila Siomina, LT „Herzli”, Olesea Raru, CPPC „Orfeu”, Tatiana Lungu, LT „Mircea cel Bătrân”, Lilia Tucan, Liceul de Limbi Moderne şi Management, Ludmila Mazâlu, LT „D. Alighieri”, Ludmila Rusnac, LT „C.Sibirschi”, Emilia Moraru, LT „M.Eliade”, Natalia Kaciurovscaia, LT „Dm. Cantemir”, Ala Cordineanu, LT „T.Vladimirescu”, Viorel Juminski, CMIOP, Ira Grosu, LT „Gaudeamus”, Ina Voroniuc, LT „M. de Cervantes”, Daniela Pavalache, şc.59, Natalia Grecova, LT „M.Grecu”, Tatiana Popov, LT „Ştefan cel Mare”, Lina Tetiuşeva, LT „Orizont”, Inna Căruceru, LT „N.Gheorghiu”, Diana Cerlat, şc.grăd.152, Ala Carp, LT „I.L.Caragiale”, Oxana Culic, LT „M.Grecu”, Oxana Sahotscaia, liceul teatral, Natalia Bîrliba, şc.grăd.120, Coşecichina Xenia, LT „Dm.Cantemir”, Irina Lozovanu, LT „Alistar”, Liuba Catlabuga, LT „Hyperion”, Jana Vornicescu, Lic. pentru nevăzători, Zinaida Culeanu, şc.aux.nr.12, Iana Ciobanu, liceul profesional nr.3, Svetlana Rusu, LT „V.Vasilache”, Marina Cambur, LT „A.Donici”, Tatiana Malancea, LT „Prosucces”, Elena Cazac, LT „Lomonosov”, Galina Dimceglo, LT „Kiril şi Metodii”. c) Organizarea Clubului Psihologilor „Firul Ariadnei”. În scopul formării spaţiului pentru dezvoltarea profesională şi personală a fost organizat Clubul psihologilor, care reprezintă o uniune benevolă a psihologilor şcolari. Şedinţele Clubului au fost organizate în fiecare lună, ultima zi de joi. Total: 8 şedinţe, 98 participanţi. Obiectivele Clubului sunt: realizarea programelor cognitive şi dezvoltative, organizarea comunicării profesionale, schimbului de experienţă, elaborarea şi realizarea proiectelor generale, dezvoltarea capacităţilor personale şi calităţilor profesionale, asigurarea suportului şi ajutorului personal şi profesional, susţinerea interesului cognitiv şi creativităţii etc. 2. Atestarea psihologilor (total: 14 psihologi). O formă de instruire continuă, de aspiraţie şi avansare în cariera didactică reprezintă atestarea cadrelor didactice. În anul de studii 2011 – 2012 s-au atestat următorii psihologi: - pentru conferirea gradului didactic superior: Perciun Natalia, CDR „Armonie”; - pentru conferirea gradului didactic I: Natalia Grecova, LT „M.Grecu”; - pentru conferirea gradului didactic II: Raisa Hîncu, lic.sportiv nr.2, Daniela Pavalache, şc.59, Inna Căruceru, LT „N.Gheorghiu”, Elena Cazac, LT „Lomonosov”, Dorina Popa, LT „Spiru Haret”, Oxana Sahotscaia, liceul teatral, Ala Carp, LT „I.L. Caragiale”, Diana Cerlat, şc.grăd.152, Eleonora Urechi, şc.81, Olesea Gore, CDR „Armonie”; - pentru confirmarea gradului didactic II: Liuba Catlabuga, LT „Hyperion”, Natalia Luca „N. Dadiani”. Comparativ cu anul de studii 2010-2011, când s-au atestat 28 psihologi, în anul de studii 2011-2012 s-au atestat de două ori mai puţini psihologi, deoarece au fost angajaţi un număr mare de tineri specialişti. 3. Activitatea psihologilor din instituţiile preşcolare şi preuniversitare Psihologii şcolari au prezentat Raportul anual privind activitatea din instituţiile de învăţământ preuniversitar din mun. Chişinău. Activitatea psihologului a fost orientată spre
 • 4. realizarea: psihoprofilaxiei, consilierii psihologice, psihodiagnozei, dezvoltării şi remedierii psihologice, orientării şcolare şi profesionale a elevilor. 3.1. Activitatea de Psihoprofilaxie. În cadrul activităţii de psihoprofilaxie, care are scopul de a preveni dificultăţile în dezvoltarea psihică a personalităţii şi crearea condiţiilor psihologice favorabile pentru această dezvoltare, au fost efectuate diverse măsuri sub formă de informaţie, comunicare, lecţie, training, seminar etc. Şedinţele de profilaxie s-au realizat conform planului individual de activitate a psihologului, la solicitarea administraţiei, diriginţilor, părinţilor. În perioada anului de studii 2011 – 2012 au fost realizate 9529 de măsuri de psihoprofilaxie, dintre care 6272 cu elevii, 1558 cu profesorii, 1699 cu părinţii (comparativ în anul de studii 2010-2011: 6900 de măsuri de psihoprofilaxie, dintre care 4593 cu elevii, 986 cu profesorii, 1302 cu părinţii). Subiectele cele mai relevante sunt: „Învăţ să comunic cu ceilalţi”, „Învăţ să-mi controlez emoţiile”, „Învăţ să iau o decizie”, „Comportamentele cu risc pentru sănătate”, „Tinerii în capcana viciilor”, „Computerul – prieten sau inamic”, „Construirea relaţiilor”, „Cooperarea eficientă în grup”, „Galaxia mea”, „Criza adolescentină – caracteristici şi prevenirea situaţiilor dificile”, „Comportamentul pasiv, agresiv, asertiv”, „Cauzele comportamentului agresiv şi modalităţi de diminuare ale lui”, „Fii inteligent, nu fi violent”, „Strategii de soluţionare a conflictelor, „Dezvoltarea încrederii în forţele proprii şi formarea responsabilităţii pentru viaţă”, „Fii tolerant, spune nu indiferenţei”, „Fii stăpân pe viitorul tău”, „Examene fără stres”, „Managementul timpului”, „Comunicarea între sexe”, „Motivaţia învăţării”; pentru părinţi – „Rolul climatului familial în dezvoltarea personalităţii copilului”, „Particularităţile de vârstă a şcolarului mic”, „Particularităţile de vârstă a preadolescentului”, „Criza originalităţii”, „Comunicarea în familie”, „Educaţie fără violenţă”, „Copilul singur acasă”, „Stilurile parentale de educaţie: avantaje şi dezavantaje”, „Optimizarea relaţiei părinte – copil”, „Rolul familiei în profilaxia comportamentelor adictive”, „Dauna jocurilor de calculator”, „Capcanele şi ispitele în rândul elevilor”, „Copilul hiperactiv”, „Conflictele între generaţii”, „Cum să vorbeşti cu un adolescent”, „Disciplinarea pozitivă”, „Pedeapsa şi urmările ei”, „Cum să spunem Nu”, „Comportamentul deviant”, „Profilaxia suicidului”, „Impactul programelor TV asupra personalităţii copilului”, „Educaţia financiară a copilului”; pentru cadre didactice – „Adaptarea elevilor în clasa a I-a, a V-a, a X-a la condiţiile noi de învăţare”, „Comunicarea eficientă profesor – elev”, „Optimizarea climatului moral-psihologic în grupul de elevi”, „Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală”, „Profilaxia arderii profesionale”, „Implicarea actorilor educaţionali în motivarea elevilor”, „Adolescenţa – criza identităţii”, „Prevenirea abandonului şcolar”, „Tehnici de lucru cu elevii din grupul de risc”, „Tulburările comportamentale la minori”, „Consecinţele plecării părinţilor la muncă peste hotare”, „Copilul abuzat sexual – indici şi asigurarea protecţiei victimei”, Forme de lucru cu elevii hiperactivi”, „Profilaxia suicidului”, „Managementul conflictelor şcolare”, „Educarea caracterului”, „Gândirea pozitivă şi importanţa ei”, „Metode de lucru cu copii agresivi” etc. Reieşind din datele statistic prezentate de psihologii şcolari, la şedinţele de psihoprofilaxie au fost prezenţi în 2009/2010: elevi – 66406, părinţi – 17613, cadre didactice – 8631; în 2010/2011: elevi – 84282, părinţi – 24921, cadre didactice – 12224; în 2011/2012: elevi – 109634, părinţi – 33573, cadre didactice – 14290. (Fig.1). Observăm o creştere considerabilă a şedinţelor şi numărului de participanţi în activitatea de psihoprofilaxie în anul de studii 2011/2012. 3.2. Consiliere psihologică. În scopul de a susţine şi favoriza cunoaşterea de sine, autoacceptarea, maturizarea şi dezvoltarea resurselor personale au fost organizate şi realizate consilieri ale elevilor. Au fost respectate principiile de bază: confidenţialitatea, respectul, empatia. De asemenea au fost efectuate consilieri ale părinţilor şi cadrelor didactice cu privire la probleme de instruire şi educaţie ale elevilor.
 • 5. Datele privind realizarea psihoconsilierii sunt redate în Fig.nr.2. În anul de studii 2010 – 2011 au fost acordate psihoconsilieri la 44440 elevi (individual – 9727, în grup – 34713), pentru 13477 părinţi (individual – 3708, grup - 9769), pentru 11561 cadre didactice (individual – 4440, grup – 7121), în total 22988 consilieri şi 69478 participanţi. 66406 84282 109634 17613 24921 33573 8631 12224 14290 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 elevi părinți cadre didactice P articipanți ps ihoprofilaxie 2009 2010 2011 Figura nr.1. Total participanţi la şedinţele de psihoprofilaxie. În total beneficiari de consiliere psihologică în instituţiile de învăţământ preuniversitar au fost în anul de studii 2009/2010: elevi – 29415, părinţi – 5986, cadre didactice – 5555; în anul de studii 2010/2011: elevi – 39819, părinţi – 12028, cadre didactice – 9354; în anul de studii 2011/2012: elevi – 44440, părinţi – 13477, cadre didactice – 11561 (Fig.2). 29415 39819 44440 5986 1202813477 5555 9354 11561 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 elevi părinți cadre didactice Beneficiari de consiliere psihologică 2009 2010 2011 Figura nr. 2. Total participanţi la şedinţele de consiliere psihologică S-a constatat o creştere a numărului de participanţi la şedinţele de consiliere psihologică în anul de studii 2011-2012, în deosebi a elevilor şi cadrelor didactice, ceea ce demonstrează necesitatea în serviciile prestate de psiholog, precum şi creşterea încrederii în psiholog. Cele mai relevante subiecte au fost: cu elevii - divorţul părinţilor, nereuşită şcolară, soluţionarea conflictelor cu colegii, stabilirea relaţiilor interpersonale optime, conflicte cu părinţii, conduita la şcoală, autocunoaştere, eficienţă personală, cultura comunicării, neîncrederea în sine, probleme în dragoste, problema singurătăţii, chiulul şcolar, complexul de inferioritate, problema interacţiunii dintre sexe, probleme de adaptare, stări depresive, stări de frică, tendinţe suicidale, relaţia elev-elev, comportamentul violent, motivaţia şcolară scăzută; cu
 • 6. părinţii - problema eşecului şcolar, chiulul, abandonul şcolar, problema disciplinei, conduita copilului, depăşirea situaţiilor conflictuale, adaptarea elevului, probleme de relaţionare în familie, particularităţile de vârstă a preadolescentului, lipsa motivaţiei şcolare, comunicarea părinte-copil, problema calculatorului, agresivitatea copilului, criza de vârstă, copil timid, comportamentul opozant, consecinţele plecării părinţilor peste hotare, conflictul dintre generaţii; cu profesorii - disciplina la ore, comportamentul agresiv şi violent al elevilor, climatul psihologic în colectiv, managementul clasei de elevi, relaţiile interpersonale în clasă, relaţiile profesor – elev, comunicarea nonviolentă, stresul profesional, recomandări pentru adaptarea elevilor noi veniţi, motivaţia elevilor, rezolvarea conflictelor, lucrul cu părinţii, dezvoltarea atenţiei elevilor, cum să lucrăm cu elevii stângaci, lucrul cu copiii din grupul de risc etc. 3.3. Activitatea de Psihodiagnoză. Activitatea de psihodiagnoză este importantă în identificarea cauzelor şi mecanismelor dereglărilor în dezvoltare, instruire, adaptare socială etc. Conform planului de activitate de lungă durată sunt examinaţi elevii din clasele de trecere şi elevii noi veniţi. La solicitarea dirigintelui şi administraţiei sunt examinaţi elevii care manifestă dificultăţi la învăţătură şi probleme comportamentale. Este cercetat gradul de dezvoltare a proceselor psihice, de dezvoltare a inteligenţei, tipul de temperament, caracterul, personalitatea, nivelul anxietăţii, nervozităţii, agresivităţii etc. Scopul de bază al aplicării metodelor psihodiagnostice individuale şi de grup este optimizarea procesului de instruire, a individualizării procesului educaţional. În total în perioada anului de studii 2009/2010 au fost supuşi diagnosticului: 32486 elevi (grup – 28320, individual – 4166), 1767 părinţi (grup – 1271, individual – 496), 2465 cadre didactice (grup – 1821, individual – 644). În anul de studii 2010/2011: 47630 elevi (în grup – 42358, diagnosticului individual - 5272), 2616 părinţi (grup-2371, ind.-245), 2388 cadre didactice (grup – 1982, ind. – 406). În anul de studii 2011/2012: 61315 elevi (grup-55936, ind.- 5379), 4490 părinţi (grup-3810, ind.-680), 2361 cadre didactice (grup-2051, ind.-310) (Fig.3). 32486 47630 61315 17672616 4490 2465 23882361 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 elevi părinți cadre didactice P articipanți în activitatea de ps ihodiagnoz ă 2009 2010 2011 Figura nr.3. Total participanţi supuşi psihodiagnosticului. Rezultatele din Fig.3 demonstrează accentul cercetării elevilor şi părinţilor în anul de studii 2011/2012. Numărul mai mare de elevi diagnosticaţi în anul de studii 2011/2012 se datorează examinării nivelului de dezvoltare a elevilor din grupul de risc, precum şi a elevilor ce manifestă interes faţă de dezvoltarea sa proprie. 3.4. Activitatea de dezvoltare şi remediere. Activitatea de dezvoltare şi remediere reprezintă un sistem de măsuri, orientate spre recuperarea neajunsurilor psihologice sau de comportament ale persoanei cu ajutorul mijloacelor
 • 7. speciale de influenţă psihologică, cu păstrarea individualităţii persoanei. Activitatea de dezvoltare este orientată spre crearea condiţiilor social-psihologice pentru dezvoltarea integră a copilului, iar activitatea de remediere – spre rezolvarea, în procesul dezvoltării, a problemelor concrete de învăţare, ale sferei emoţionale sau de comportament. Realizarea şedinţelor are loc atât individual, cât şi în grup. Scopul şedinţelor de remediere psihologică şi dezvoltare a fost: formarea coeziunii de grup în clasă, adaptarea elevilor în cl.I-a, adaptarea elevilor în cl.V-a, dezvoltarea proceselor cognitive (memoriei, gândirii, percepţiei), autocunoaşterea şi formarea imaginii pozitive despre sine, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, dezvoltarea încrederii în sine, dezvoltarea motivaţiei şcolare, dezvoltarea creativităţii, Managementul stresului, Managementul conflictelor, diminuarea problemelor emoţionale (anxietăţii, fricilor), diminuarea hiperactivităţii, diminuarea agresivităţii, susţinerea psihologică a elevilor din grupul de risc, dezvoltarea relaţiilor interpersonale armonioase în colectiv, tehnici de autoreglare emoţională, Călătorie pe insula toleranţei etc. În total persoane incluse în şedinţele de dezvoltare în anul de studii 2009/2010: 5883 elevi (Grup 4492 elevi, individual 1391 elevi); în anul de studii 2010/2011: 5199 elevi (Grup – 4214, individual – 1155), 9566 Şedinţe (grup-4295, ind. - 5295), în anul de studii 2011/2012: 9962 elevi (grup-8521, ind.-1441), 10538 şedinţe (grup-4960, ind.-5578) (Fig.4). Figura nr.4. Total participanţi la şedinţele de dezvoltare, remediere şi psihocorecţie. Analiza rezultatelor din Fig.4 ilustrează creşterea dublă a numărului de elevi incluşi în activitatea de dezvoltare şi remediere psihologică. Drept explicaţie serveşte includerea în grupul de dezvoltare a elevilor din clasele a I-a, a V-a şi a X-a în procesul de adaptare şcolară la treapta primară, gimnazială şi liceală. Elevii cu tulburări comportamentale, emoţionale şi dificultăţi majore la învăţătură au fost direcţionaţi pentru diminuarea problemelor în alte Centre ce acordă asistenţă psiho-medico- socială: CDR „Armonie”, „Neovita”, „Amicul”. În total 746 elevi au fost direcţionaţi de psihologii şcolari în aceste centre de reabilitare. 3.5. Orientarea Şcolară şi Profesională. Optimizarea procesului de angajare a tineretului în câmpul muncii în corespundere cu dorinţele, aspiraţiile şi aptitudinile formate, precum şi în corespundere cu cerinţele de pe piaţa muncii are loc prin intermediul unui sistem de măsuri psihopedagogice efectuate de psiholog, cadru didactic, părinte. Orientarea şcolară şi profesională presupune evidenţierea particularităţilor personale, intereselor şi capacităţilor fiecărei persoane, în scopul acordării ajutorului în alegerea raţională a profilului şi profesiei, maximal corespunzătoare posibilităţilor individuale.
 • 8. În total în perioada a.s. 2011 – 2012 au fost realizate 4397 măsuri în vederea orientării şcolare şi profesionale a elevilor, dintre care: 3422 cu elevii, 535 cu părinţii, 440 cu cadrele didactice. Au participat în total 30272 persoane: 24425 de elevi, 3918 de părinţi, 1929 de cadre didactice. Iar în anul de studii 2010 – 2011 au fost realizate 3800 măsuri la care au participat în total 25299 persoane: 20135 de elevi, 3671 de părinţi, 1672 de cadre didactice. 3.6. Asistenţa la ore. În scopul observării stării emoţionale, comportamentului elevilor, relaţiilor elev – elev şi elev – profesor au fost efectuate 4437 de asistări la ore, dintre care 956 în clasele a I-a, iar 882 în clasele a V-a. În anul de studii 2010-2011 au fost efectuate 3749 de asistări la ore, dintre care 837 în clasele I-a, 689 în clasele V-a. 4. Promovarea serviciului psihologic la nivel naţional şi internaţional. Unul din obiectivele propuse în anul de studii 2011-2012 a fost promovarea psihologiei în mass-medie. Specialiştii principali şi psihologii şcolari au colaborat cu următoarele posturi de televiziune şi radio: Moldova 1, Pro TV, Publica TV, Jurnal TV, CTC TV, Antena C (total 49 interviuri). Publicaţii în diverse ziare şi reviste: „Făclia”, „Univers Pedagogic”, „Modernitatea”, revista de psihologie, revista „Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială” (total – 26). Publicaţii în cadrul conferinţelor municipale, internaţionale (total – 45). Au participat circa 42 de psihologi la seminare şi conferinţe municipale, naţionale şi internaţionale:  Forumul de idei pedagogice „Dialoguri chişinăuiene”, Ediţia a II-a, 22-23 februarie 2012, DGETS, Chişinău.  Conferinţă „Paradigmele inteligenţei în psihologia contemporană”, 26 aprilie 2012, DGETS, LT „I. Creangă”.  Conferinţă „Consilierea privind ghidarea în carieră – abordare contemporană”, Chişinău, 5 mai (CMIOP), ediţia II-a.  Conferinţa „Unitate prin diversitate”, Ediţia a IV-a, DGETS, 7-8 mai, 2012.  Simpozionul Internaţional „KREATIKON. CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢĂ”, Ediţia a VIII-a, 8-9 aprilie 2011, Iaşi.  Conferinţă „Aspecte psihologice ale familiei şi educaţiei copilului la etapa contemporană”, 18 mai (CDR „Armonie”).  Conferinţă ,,Consilierea şcolară – între provocări şi paradigme”, Ediţia a IV-a, Constanţa, 1-2 iunie, 2012. Concursul municipal „Muncă, talent, cutezanţă”. Pregătirea elevilor şi participarea în cadrul acestui concurs a fost efectuată de următorii psihologi: Lilia Golovei, gimn. „Galata”, Virginia Fişer, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ludmila Mazîlu, LT „D.Aligheri”, Lilia Chisari, LT „M.Viteazul”, Ina Voroniuc, LT „M.de Cervantes”, Oxana Culic, LT „M.Grecu”, Valentina Tihomirova, LT „N.M. Spătaru”, Larisa Coraberu, LT „Universul”, Anastasia Şmigun, LT „C.Negruzzi”, Natalia Grecova, LT „M.Grecu”. 5. Activităţi de colaborare, proiecte, parteneriat şi voluntariat naţional şi internaţional. • Seminar „Identificarea şi răspunsul la cazurile de abuz sexual asupra copiilor”, CNPAC Amicul (15-16 decembrie 2011, 65 psihologi) • Conferinţa internaţională „Voluntariat fără frontiere”, România, Târgu-Mureş (6-9 octombrie 2011)
 • 9. • Demararea proiectului internaţional „Mic şi Voinic” februarie (33 instituţii preşcolare, 20 psihologi şcolari) mai 2012. • Conferinţa naţională cu participare Internaţională „Consilierea şcolară între provocări şi paradigme”, 1-2 iunie 2012, Constanţa România (10 psihologi şcolari). Concluzii şi paşi de perspectivă Organizarea şi desfăşurarea eficientă în anul de studii 2011-2012 a seminarelor, conferinţelor, asistenţelor psihologice, programelor de asigurare a adaptării elevilor la condiţiile noi de învăţare (clasele a I-a, a V-a, a X-a), programului de susţinere psihologică a elevilor din grupul de risc a contribuit la optimizarea serviciului de asistenţă psihologică în instituţiile de învăţământ preuniversitar din mun. Chişinău. Au fost evidenţiate un şir de probleme cu care se confruntă psihologii şcolari: lipsa unei ore de asistenţă psihologică în orarul şcolar, creşterea violenţei şi comportamentului autodistructiv în mediul şcolar, lipsa colaborării dintre colaboratorii centrelor şi psihologul şcolar în privinţa asistenţei psihologice pentru copiii aflaţi în dificultate, lipsa unui ghid metodologic de lucru cu copii din grupul de risc, problema consilierii părinţilor intoleranţi, indiferenţa şi neimplicarea părinţilor în susţinerea copiilor din grupul de risc etc. Pentru anul de studii 2012-2013 se propun următoarele acţiuni: 1. Continuarea organizării seminarelor, clubului psihologului în scopul formării continue, a dezvoltării profesionale şi schimbului de experienţă; 2. Organizarea meselor rotunde în scopul elaborării unor strategii de prevenire a crizei valorilor la tânăra generaţie şi de combatere a imoralităţii în mediul şcolar; 3. Elaborarea ghidului metodologic „Particularităţile dezvoltării şi integrării elevilor cu CES în instituţiile de învăţământ preuniversitar”; 4. Elaborarea ghidului metodologic „Lucrul cu copiii din grupul de risc”; 5. Introducerea psihologiei ca obiect de bază în programa şcolară, includerea în orarul şcolar „Cultura emoţiilor”, „Cultura comportamentală”, „Practicum la psihologia personalităţii”; 6. Elevii din clasele primare să fie instruiţi în cadrul programei „Eu sunt şcolar”; elevii din clasele gimnaziale - programei „Psihologia comunicării şi relaţionării interpersonale”; elevii din clasele liceale - programelor „Psihologia vieţii de familie”, „Examene fără stres”. 15.06.2012 D.Ştefaneţ, specialist principal metodist responsabil de activitatea psihologilor şcolari mun.Chişinău
 • 10. • Demararea proiectului internaţional „Mic şi Voinic” februarie (33 instituţii preşcolare, 20 psihologi şcolari) mai 2012. • Conferinţa naţională cu participare Internaţională „Consilierea şcolară între provocări şi paradigme”, 1-2 iunie 2012, Constanţa România (10 psihologi şcolari). Concluzii şi paşi de perspectivă Organizarea şi desfăşurarea eficientă în anul de studii 2011-2012 a seminarelor, conferinţelor, asistenţelor psihologice, programelor de asigurare a adaptării elevilor la condiţiile noi de învăţare (clasele a I-a, a V-a, a X-a), programului de susţinere psihologică a elevilor din grupul de risc a contribuit la optimizarea serviciului de asistenţă psihologică în instituţiile de învăţământ preuniversitar din mun. Chişinău. Au fost evidenţiate un şir de probleme cu care se confruntă psihologii şcolari: lipsa unei ore de asistenţă psihologică în orarul şcolar, creşterea violenţei şi comportamentului autodistructiv în mediul şcolar, lipsa colaborării dintre colaboratorii centrelor şi psihologul şcolar în privinţa asistenţei psihologice pentru copiii aflaţi în dificultate, lipsa unui ghid metodologic de lucru cu copii din grupul de risc, problema consilierii părinţilor intoleranţi, indiferenţa şi neimplicarea părinţilor în susţinerea copiilor din grupul de risc etc. Pentru anul de studii 2012-2013 se propun următoarele acţiuni: 1. Continuarea organizării seminarelor, clubului psihologului în scopul formării continue, a dezvoltării profesionale şi schimbului de experienţă; 2. Organizarea meselor rotunde în scopul elaborării unor strategii de prevenire a crizei valorilor la tânăra generaţie şi de combatere a imoralităţii în mediul şcolar; 3. Elaborarea ghidului metodologic „Particularităţile dezvoltării şi integrării elevilor cu CES în instituţiile de învăţământ preuniversitar”; 4. Elaborarea ghidului metodologic „Lucrul cu copiii din grupul de risc”; 5. Introducerea psihologiei ca obiect de bază în programa şcolară, includerea în orarul şcolar „Cultura emoţiilor”, „Cultura comportamentală”, „Practicum la psihologia personalităţii”; 6. Elevii din clasele primare să fie instruiţi în cadrul programei „Eu sunt şcolar”; elevii din clasele gimnaziale - programei „Psihologia comunicării şi relaţionării interpersonale”; elevii din clasele liceale - programelor „Psihologia vieţii de familie”, „Examene fără stres”. 15.06.2012 D.Ştefaneţ, specialist principal metodist responsabil de activitatea psihologilor şcolari mun.Chişinău