Publicidad

Clear quest

Software Developer en HCMUS
12 de Apr de 2011
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Clear quest

  1. Mô hình làm việc của ClearQuest Schema Repository (stored in Server) Team Lead Developer Tester
  2. Clearquest là gì? Thành phần Sử dụng bởi Tác dụng Clearquest import tool Quản trị clearquest Thêm dữ liệu bao gồm cả các bộ dữ liệu, lịch sử, các tập tin đính kèm từ các hệ thống thay đổi yêu cầu khác. Clearquest export tool Quản trị clearquest Xuất dữ liệu trong Clearquest từ một cơ sở dữ liệu người dùng này sang một cơ sở dữ liệu người dùng khác mà nó dùng giản đồ khác. Clearquest maintenance tool Mọi người Thiết lập và kết nối tới thùng chứa trong quá trình cài đặt và khi bạn nâng cấp lên các phiên bản mới. Rational email reader Quản trị clearquest Cấu hình thư điện tử của bạn sao để người dùng Clearquest gửi được và thay đổi các dữ liệu thông qua thư điện tử.
  3. Ví dụ khi có một thay đổi yêu cầu
  4. Qui trình xữ lý khi có một yêu cầu gửi tới
Publicidad