Umodel 2009

N
Nguyen TranSoftware Developer en HCMUS
UML CASE TOOLSUMODEL 2009,[object Object],Môn: CôngCụVàMôiTrườngPhátTriểnPhầnMềm,[object Object],GiáoViênHướng Dẫn: Lâm QuangVũ,[object Object],			  Nguyễn PhạmPhương Nam,[object Object],Nhóm thực hiện: B,[object Object],Người trình bày: Dương Duy Tân,[object Object]
UML CASE TOOLS,[object Object]
MỤC TIÊU,[object Object], Ý nghĩa UML CASE tools,[object Object], Giới thiệu UModel 2009,[object Object], Sử dụng được UModel 2009,[object Object]
NỘI DUNG TRÌNH BÀY,[object Object],Đánh giá các UML CASE tools,[object Object],Giới thiệu,[object Object],Chức năng,[object Object],Cài đặt,[object Object],Hướng dẫn sử dụng,[object Object]
ĐÁNH GIÁ,[object Object]
ĐÁNH GIÁ,[object Object],www.uml-forum.com/tool.htm,[object Object]
NỘI DUNG TRÌNH BÀY,[object Object],Đánh giá các UML CASE tools,[object Object],Giới thiệu,[object Object],Chức năng,[object Object],Cài đặt,[object Object],Hướng dẫn sử dụng,[object Object]
GIỚI THIỆU,[object Object],Làmột UML CASE tool dùngđểphântíchthiếtkếphầnmềm.,[object Object],LàsảnphẩmnổitiếngcủacôngtyAltovanằmtrongbộAltova Mission Kit.,[object Object],Altovađượcthànhlập 1992, trụsởchính ở Áo, vớihơn 3 triệukháchhàngvàhơn 100000 côngtytrêntoànthếgiới.,[object Object],http://www.altova.com/products/umodel/uml_tool.html,[object Object]
NỘI DUNG TRÌNH BÀY,[object Object],Đánh giá các UML CASE tools,[object Object],Giới thiệu,[object Object],Chức năng,[object Object],Cài đặt,[object Object],Hướng dẫn sử dụng,[object Object]
CHỨC NĂNG,[object Object],Hổtrợ 14 loạilượcđồ UML 2.2,[object Object], Xml schema diagram,[object Object], Business Process Modeling Notation,[object Object],Phátsinh code java, c#, và vb.net,[object Object],Táitạomôhìnhtừ code java, c#, và vb.net,[object Object], Round – trip engineering,[object Object],Chuyểnđổilượcđồ,[object Object],Phátsinhtàiliệu,[object Object]
CHỨC NĂNG,[object Object],Tíchhợpvào IDEs : Visual Studio, Eclipse,[object Object],Hổtrợ version control system,[object Object],Nhiềulớptrênmộtlượcđồ,[object Object],Hyperlinking,[object Object],Khônggiớihạn undo và redo,[object Object],Tùychỉnhmàusắclượcđồ,[object Object], …,[object Object]
NỘI DUNG TRÌNH BÀY,[object Object],Đánh giá các UML CASE tools,[object Object],Giới thiệu,[object Object],Chức năng,[object Object],Cài đặt,[object Object],Hướng dẫn sử dụng,[object Object]
CÀI ĐẶT,[object Object],Hướngdẩncàiđặt,[object Object],Môitrườngtriểnkhai: ,[object Object],		win 2000/XP/VISTA/SERVER 2003,[object Object]
NỘI DUNG TRÌNH BÀY,[object Object],Đánh giá các UML CASE tools,[object Object],Giới thiệu,[object Object],Chức năng,[object Object],Cài đặt,[object Object],Hướng dẫn sử dụng,[object Object]
HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG,[object Object], Giao diện người dùng,[object Object], Vẽ 14 loại biểu đồ, XML schema, BPMN,[object Object], Forward Engineering,[object Object], Revert Engineering,[object Object], Chuyển đổi lược đồ,[object Object], Phát sinh tài liệu,[object Object], Version control system,[object Object], Tích hợp vào Visual Studio/Eclipse,[object Object]
GIAO DIỆN,[object Object]
DEMO GIAO DIỆN,[object Object]
HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG,[object Object], Giao diện người dùng,[object Object], Vẽ 14 loại biểu đồ, XML schema, BPMN,[object Object], Forward Engineering,[object Object], Revert Engineering,[object Object], Chuyển đổi lược đồ,[object Object], Phát sinh tài liệu,[object Object], Version control system,[object Object], Tích hợp vào Visual Studio/Eclipse,[object Object]
VẤN ĐỀ,[object Object],Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn,[object Object], Lập phiếu thuê phòng,[object Object], Tính tiền trả phòng,[object Object], Tra cứu khách hàng,[object Object], Thống kê doanh thu theo tháng (nhân viên quản lý),[object Object]
USE CASE DIAGRAM,[object Object],Ghi nhận chức năng hệ thống,[object Object], Kèm theo là một tài liệu đặc tả,[object Object]
DEMO USE CASE DIAGRAM,[object Object]
CLASS DIAGRAM,[object Object], Chỉ ra cấu trúc tĩnh của các lớp trong hệ thống,[object Object]
DEMO CLASS DIAGRAM,[object Object]
CÂU HỎI,[object Object],Ví dụ trên trong lược đồ có bao nhiêu Class?,[object Object]
OBJECT DIAGRAM,[object Object], Dùng để ví dụ hóa một biểu đồ lớp,[object Object]
DEMO OBJECT DIAGRAM,[object Object]
STATE MACHINE DIAGRAM,[object Object], Chỉ tất cả các trạng thái và các sự kiện làm thay đổi trạng thái của một lớp hay một hành động,[object Object]
DEMO STATE DIAGRAM,[object Object]
SEQUENCE DIAGRAM,[object Object], Chỉ ra sự cộng tác giữa các đối tượng hướng thời gian,[object Object]
DEMO SEQUENCE DIAGRAM,[object Object]
COLLABORATION DIAGRAM ,[object Object], Chỉ ra sự cộng tác của các đối tượng hướng thông điệp,[object Object], Có thể phát sinh từ sequence diagram,[object Object]
DEMO COLLABORATION DIAGRAM,[object Object]
CÂU HỎI,[object Object],Để phát sinh Collaboration diagram từ Sequence diagram, bạn làm như thế nào?,[object Object]
ACTIVITY DIAGRAM,[object Object], Mô hình hóa dòng chảy của các công việc nghiệp trong những tiến trình nghiệp vụ,[object Object], Mô tả trình tự trình tự các công việc, hổ trợ các tiến trình phân nhánh và song song,[object Object]
DEMO ACTIVITY DIAGRAM,[object Object]
COPONENT DIAGRAM,[object Object], Cấu trúc vật lý của các thành phần code.,[object Object]
DEMO COPONENT DIAGRAM,[object Object]
DEPLOYMENT DIAGRAM,[object Object], Chỉ ra kiến trúc vật lý của phần cứng cũng như phần mềm trong hệ thống,[object Object]
DEMO DEPLOY DIAGRAM,[object Object]
INTERACTION DIAGRAM,[object Object], Chỉ ra cái nhìn tổng quan về sự tương tác của các lược đồ tương tác khác,[object Object]
DEMO INTERACTION DIAGRAM,[object Object]
COMPOSITE STRUCTURE DIAGRAM,[object Object], Chỉ ra cấu trúc bên trong như những bộ phận, hoặc cổng và bộ nối.,[object Object]
DEMO COMPOSITE STRUCTURE DIAGRAM,[object Object]
PACKAGE DIAGRAM,[object Object], Thể hiện cách tổ chức các gói và các thành phần của chúng,[object Object]
DEMO PACKAGE DIAGRAM,[object Object]
TIMING DIAGRAM,[object Object], Mô tả những thay đổi trong các trạng thái hoặc điều kiện theo thời gian.,[object Object]
DEMO TIMING DIAGRAM,[object Object]
PROFILE DIAGRAM,[object Object], Cho phép tự định nghĩa các khuôn mẩu, giá trị đính kèm, và hạn chế.,[object Object]
DEMO PROFILE DIAGRAM,[object Object]
XML SCHEMA DIAGRAM,[object Object], Thể hiện những thành phần giản đồ trong kí hiệu của UML như thẻ, kiểu đơn, kiểu phức,… như một class,[object Object], Round – trip engineering,[object Object]
BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION,[object Object], Mô hình hóa nghiệp vụ,[object Object]
HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG,[object Object], Giao diện người dùng,[object Object], Vẽ 14 loại biểu đồ, XML schema, BPMN,[object Object], Forward Engineering,[object Object], Revert Engineering,[object Object], Chuyển đổi lược đồ,[object Object], Phát sinh tài liệu,[object Object], Version control system,[object Object], Tích hợp vào Visual Studio/Eclipse,[object Object]
FORWARD ENGINEERING,[object Object],ROUND – TRIP ENGINEERING (M – C – M),[object Object]
DEMO FORWARD ENGINEERING,[object Object]
CÂU HỎI,[object Object],UModel hổ trợ C# version mấy?,[object Object]
HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG,[object Object], Giao diện người dùng,[object Object], Vẽ 14 loại biểu đồ, XML schema, BPMN,[object Object], Forward Engineering,[object Object], Revert Engineering,[object Object], Chuyển đổi lược đồ,[object Object], Phát sinh tài liệu,[object Object], Version control system,[object Object], Tích hợp vào Visual Studio/Eclipse,[object Object]
REVERT ENGINEERING,[object Object],ROUND – TRIP ENGINEERING (C – M – C),[object Object]
DEMO REVERT ENGINEERING,[object Object]
CÂU HỎI,[object Object],Ví dụ trên phát sinh bao nhiêu lược đồ?,[object Object]
HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG,[object Object], Giao diện người dùng,[object Object], Vẽ 14 loại biểu đồ, XML schema, BPMN,[object Object], Forward Engineering,[object Object], Revert Engineering,[object Object], Chuyển đổi lược đồ,[object Object], Phát sinh tài liệu,[object Object], Version control system,[object Object], Tích hợp vào Visual Studio/Eclipse,[object Object]
CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH,[object Object], Hổ trợ chuyển đổi từ sequence sang collaboration và ngược lại,[object Object]
HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG,[object Object], Giao diện người dùng,[object Object], Vẽ 14 loại biểu đồ, XML schema, BPMN,[object Object], Forward Engineering,[object Object], Revert Engineering,[object Object], Chuyển đổi lược đồ,[object Object], Phát sinh tài liệu,[object Object], Version control system,[object Object], Tích hợp vào Visual Studio/Eclipse,[object Object]
PHÁT SINH TÀI LIỆU,[object Object], Tự động tạo tài liệu mô tả các bản thiết kế,[object Object]
DEMO PHÁT SINH TÀI LIỆU,[object Object]
HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG,[object Object], Giao diện người dùng,[object Object], Vẽ 14 loại biểu đồ, XML schema, BPMN,[object Object], Forward Engineering,[object Object], Revert Engineering,[object Object], Chuyển đổi lược đồ,[object Object], Phát sinh tài liệu,[object Object], Version control system,[object Object], Tích hợp vào Visual Studio/Eclipse,[object Object]
VERSION CONTROL SYSTEM,[object Object], Hổ trợ hệ thống quản lý phiên bản,[object Object]
HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG,[object Object], Giao diện người dùng,[object Object], Vẽ 14 loại biểu đồ, XML schema, BPMN,[object Object], Forward Engineering,[object Object], Revert Engineering,[object Object], Chuyển đổi lược đồ,[object Object], Phát sinh tài liệu,[object Object], Version control system,[object Object], Tích hợp vào Visual Studio/Eclipse,[object Object]
TÍCH HỢP VÀO VS/ECLIPSE,[object Object],VS 2005/2008, Eclipse,[object Object],UModel Enterprise 2009,[object Object],UModel Enterprise Edition Integration Module for Eclipse hoặc UModel Enterprise Edition Integration Module for Microsoft Visual Studio,[object Object]
CÁM ƠN,[object Object],?,[object Object]
1 de 69

Recomendados

UML mô hình khái niệm por
UML mô hình khái niệmUML mô hình khái niệm
UML mô hình khái niệmNguyễn Phúc
12.6K vistas92 diapositivas
Bai1 por
Bai1Bai1
Bai1moomvu
2.2K vistas32 diapositivas
Phan Tich Httt Bang Uml por
Phan Tich Httt Bang UmlPhan Tich Httt Bang Uml
Phan Tich Httt Bang Umlhbgfd
1K vistas142 diapositivas
Lecture02(2) por
Lecture02(2)Lecture02(2)
Lecture02(2)Nguyễn Thu Hằng
1.6K vistas94 diapositivas
Dh Uml3 por
Dh Uml3Dh Uml3
Dh Uml3Chung MinhTu
823 vistas21 diapositivas
Chg 2 uml va ccptht por
Chg 2 uml va ccpthtChg 2 uml va ccptht
Chg 2 uml va ccpthtHeo Mọi
6.4K vistas85 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Umodel 2009

Mo hinh-3-lop por
Mo hinh-3-lopMo hinh-3-lop
Mo hinh-3-lopQuai_Vat_Bien
2.3K vistas14 diapositivas
Chapter 1 1 vi por
Chapter 1 1 viChapter 1 1 vi
Chapter 1 1 viTan Duy
229 vistas38 diapositivas
Chapter 1 1 vi por
Chapter 1 1 viChapter 1 1 vi
Chapter 1 1 viTan Duy
538 vistas38 diapositivas
Session 01 por
Session 01Session 01
Session 01guest91d2b3
493 vistas26 diapositivas
Session 01 por
Session 01Session 01
Session 01SamQuiDaiBo
281 vistas26 diapositivas
Session 01 C por
Session 01 CSession 01 C
Session 01 CZindi Aptech
218 vistas26 diapositivas

Similar a Umodel 2009(20)

Chapter 1 1 vi por Tan Duy
Chapter 1 1 viChapter 1 1 vi
Chapter 1 1 vi
Tan Duy229 vistas
Chapter 1 1 vi por Tan Duy
Chapter 1 1 viChapter 1 1 vi
Chapter 1 1 vi
Tan Duy538 vistas
Hướng dẫn-cài-đặt-để-sữ-dụng-enterprise-architect-để-thiết-kế-các-mô-hình por key Pham
Hướng dẫn-cài-đặt-để-sữ-dụng-enterprise-architect-để-thiết-kế-các-mô-hìnhHướng dẫn-cài-đặt-để-sữ-dụng-enterprise-architect-để-thiết-kế-các-mô-hình
Hướng dẫn-cài-đặt-để-sữ-dụng-enterprise-architect-để-thiết-kế-các-mô-hình
key Pham4K vistas
61 de thi_dapan_hkp_pttkhdtuml_cdth07 por thanhdanh9000
61 de thi_dapan_hkp_pttkhdtuml_cdth0761 de thi_dapan_hkp_pttkhdtuml_cdth07
61 de thi_dapan_hkp_pttkhdtuml_cdth07
thanhdanh900048 vistas
61 de thi_dapan_hkp_pttkhdtuml_cdth07 por thanhdanh9000
61 de thi_dapan_hkp_pttkhdtuml_cdth0761 de thi_dapan_hkp_pttkhdtuml_cdth07
61 de thi_dapan_hkp_pttkhdtuml_cdth07
thanhdanh900073 vistas
Mô hình MVC trong lập trình web với Java por Huy Vũ
Mô hình MVC trong lập trình web với JavaMô hình MVC trong lập trình web với Java
Mô hình MVC trong lập trình web với Java
Huy Vũ5.5K vistas
Giáo trình vb.net por Hung Pham
Giáo trình vb.netGiáo trình vb.net
Giáo trình vb.net
Hung Pham10.1K vistas
Lập trình PLC S7 1200 tiếng Việt-Chuong 4 khái niệm lập trình por Xuân Thủy Nguyễn
Lập trình PLC S7 1200 tiếng Việt-Chuong 4 khái niệm lập trìnhLập trình PLC S7 1200 tiếng Việt-Chuong 4 khái niệm lập trình
Lập trình PLC S7 1200 tiếng Việt-Chuong 4 khái niệm lập trình
Xuân Thủy Nguyễn11.7K vistas
C9 templates por Hồ Lợi
C9 templatesC9 templates
C9 templates
Hồ Lợi217 vistas

Más de Nguyen Tran

Se 06 por
Se 06Se 06
Se 06Nguyen Tran
914 vistas42 diapositivas
12report por
12report12report
12reportNguyen Tran
612 vistas16 diapositivas
11script por
11script11script
11scriptNguyen Tran
919 vistas35 diapositivas
10team por
10team10team
10teamNguyen Tran
577 vistas40 diapositivas
09componentdeployment por
09componentdeployment09componentdeployment
09componentdeploymentNguyen Tran
484 vistas17 diapositivas
08activity por
08activity08activity
08activityNguyen Tran
681 vistas17 diapositivas

Umodel 2009

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68.
 • 69.