Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

HRT 2016 - Nominujte svoj talent

314 visualizaciones

Publicado el

Cena HRTalent je určená pre výrazné osobnosti spomedzi šikovných mladých ľudí, ktorí pôsobia v oblasti HR.

Publicado en: Reclutamiento y RR. HH.
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

HRT 2016 - Nominujte svoj talent

 1. 1. HPIALENT 20l6
 2. 2. Vel”mÌ ndm zóleãí no tom, Oby Oblost' l”UdSlr‹ýCh zdrojov bolo Otroktívno pre ẫìkovných l'udlỆ CJ Oby mlodí l'ỤdÍ<:l V HR svete moli dosf Ìnăpirócìe O motívócle.
 3. 3. Vel'mÌ núm zớleãí no tom, Oby Oblclst' l'udSkýCh zdrojov bolo Otrũktívno pre Ễikovných l'UdlỆ O Oby mlodí l'udÍ<:l V HR Svete moli dosf Ínăpírócle O motívócie. Vzorom O iněpìrớcìou pre rnlodých HR profesíonólov nemusíơ byf len Ễpiěkoví mỢnOZérÍ olebo mGnO2érkỵ Ole oj rovesníci O mlũdé tolenty V HR oblosti, ktoré preukũzujú svoju profesionolitu, ũktívny prístup O Zonietenie UỈ OVel'‹J Skôr, Olr‹o SG Stơnú HR monũăérmì.
 4. 4. 'V Preto Sme SCI rozhodli Ocenìf tých ncljschopnejễích mlodých l'Ụdí pôsobìocich V HR.
 5. 5. Preto Sme SCJ rozhodli Ocerììtf tých ncljschopnejễích mlcldých l'Udí pôsobiocich V HR. Ceno HRTOlentje Urõenó pre Výrũzné osobnostì spomedzi Ễikovných mlodých lludlj pôsobiocich V oblosti HR.
 6. 6. II Nomínoěné krÍtérl‹:l - pÔSobl”V oblostì HR ~VeL‹ do 30 roL‹oV -Svoje Ciele plnl' nod 100% (nod oěokovonio) -prooktívne prindẫo orgorììzocìì dobré nopody o rìóvrhy no zlepẫenio *Vedie olebo So zopdjo do HR projeL<to/, ktoré mojú dopod no Viocero oddelenlj olebo iniciuje o Ụskutoěñuje zlepěenio V HR oblosti V romci orgonizocie ~je mo2né Dovoằovot' ho/ju zo Vzor o Ìněpirociu Dre ostotných côestnost', Íérovosf, Dornoc druhým...)
 7. 7. Nomínócíe HF2Tolent 2016 mÔ2e nominovot nodríodený prostredníctvom nomìnoõného Íormuloro. Nomìnoěný formulor, oko oj nominoěné kritérió no Stiohnutie nójdete tu: Wwwhrtolent Sk Formulor zoễíite prosím no: IñÍOíçẵ"FTìOXfĨ”ìO[-ì^COĨ-ì'5UỈ`ỈO[`ìJ[SCOỮỮ nojneskôr do 29.2.2016.
 8. 8. HRTolent 2016 Vyberie Spomedzì nomìnovoných odborno komisio, lø<toro so sklodo Z profesionolov Z oblostì HR o biznìsu no Slovensku. Výber prebehne V 2 kolóch o Vít”oz/ko bude Vyhldsený/Ó no konferencii HRLeOders 2016 dño 16.6.'l6
 9. 9. Ỗolěie Ínýormocie prìebeăne dopíñome o ndjdete Ích tu: ì www.hrleclders.sk httpS://WWW.]°oCebooL<.CorTì/ H RLd rs https://WWW.linL<edÌn.Com/Com po ny/ hrleoders http://WWW.SlÍdeShore.net/HRLeoderS olebo nos kontoktujte no: ínfo@hrleoders.sk
 10. 10. Teăíme So no Văetkých Ễìkovných mlodých HR profeSÍon‹Íllo/, ktorých nomỉnujete, pretoỈe....
 11. 11. Tolent mo cenu! =“'Ỷ7rALENT
 12. 12. Orgonlzotor 'VUøỒsg*VIAp(ÀH FỈRTCJỈGỮỈ LÚÙFỈỮGĨ trenkwalder

×