A educación en Galicia: da Restauración á II República

A Educación en Galicia
da Restauración a 1936
Ilustración deseñada a partir do motivo gráfico da
capa do Boletín de la Unión Hispano Americana
Valle Miñor
Antecedentes: a educación na
construción do estado liberal en España
• Para comprender a educación en Galicia na España da
Restauración á 2ª República temos que centrarnos en como se
plantexa esta na construción do novo estado liberal durante o século
XIX.
• A Constitución de 1812 recoñeceu o dereito á educación e estableceu
que o Estado debía garantizalo plantexando as bases dun sistema
educativo nacional de signo liberal.
• Nas Cortes de Cádiz elaborouse un exhaustivo informe sobre a
educación en España por unha comisión que presidiu Manuel José
Quintana. A volta ao absolutismo paralizou a creación do sistema
educativo nacional, pero o informe Quintana retornou no Trienio
Liberal elevándoo a rango legal con algunhas modificacións. A década
ominosa absolutista (1823-1833) paralizará o proceso.
• Na época das Rexencias (1833-1843) iniciouse o proceso para
implantar o primeiro sistema educativo español. En 1838 publicouse o
Regulamento das Escolas Primarias e comezaron a abrirse os
primeiros institutos de segundo ensino.
• En 1845 aprobouse o Plan Pidal pero o sistema non rematou de
perfilarse ata aprobar en 1857 a Lei Xeral Educativa, coñecida como
a Lei Moyano.
O escritor Manuel
José Quintana foi
un dos impulsores
da reforma da
educación na
España liberal
• A lei de instrución pública de 1857, tamén coñecida como a lei
Moyano, foi a lei reguladora do ensino en España.
• Foi o fundamento do ordenamento lexislativo do sistema
educativo español ata 1970, cando se derroga pola Lei Xeral de
Educación de Villar Palasí.
• A lei procuraba mellorar a condición da educación no estado, daquela
un dos países europeos con maior taxa de analfabetismo organizando
tres niveis de ensinanza:
• Ensinanza Primaria, en teoría obrigatoria ata os 12 anos e gratuíta
para quen non poidese pagala, pero que na práctica dependeu da
iniciativa dos concellos que era o responsable da dotación medios
materiais e didácticos para impartila e da iniciativa privada.
• Segunda ensinanza, para a que se preveu a apertura de institutos de
bacharelato e escolas normais de maxisterio en cada capital de
provincias, amais de permitir o ensino privado nos colexios relixiosos,
que recibirán especial consideración. A competencia estaba en mans
das deputacións provinciais.
• Ensinanza superior, reservándose o estado a xestión das
universidades.
Antecedentes: a Lei de Instrución Pública (1857)
Claudio Moyano,
ministro de fomento,
foi impulsor da Lei de
Instrución Pública
(1857) que máis
vixencia tivo na
historia de España
• Coa Lei Moyano implántanse definitivamente
os grandes principios do sistema educativo
en España da 2ª metade do XIX e do 1/3 do
XX:
• Gratuidade relativa para o ensino primario.
• Centralización e uniformidade do currículo
educativo.
• Liberdade de ensino limitado.
• Castelanización do ensino (non se permitía
o emprego doutras linguas nos distintos
niveis educativos).
Antecedentes: a Lei de Instrución Pública (1857)
La Primera Luz, obra de
Manuel Murguía (1859), usada
como libro de lecturas
escolares recomendado polo
Ministerio de Fomento para o
ensino nas escolas galegas
Antecedentes: a educación na
construción do estado liberal en España
• O sistema educativo liberal era dual. Unha parte estatal e outra
privada.
• A Igrexa recuperou o control ideolóxico e moral sobre a escola
española grazas ao Concordato de 1851.
• Un dos problemas máis graves da educación decimonónica española
foron as limitacións orzamentarias.
• As escolas non estaban dotadas axeitadamente, cuns mestres mal
formados e mal pagados, dando como resultado unha pésima
calidade de ensino.
• Aínda que o ensino primario era obrigatorio (de 6 a 12 anos),
moitos nenos e nenas, por outro lado segregados, non podían
acudir ás escolas porque tiñan que contribuír ao sustento familiar,
polo que a escola nunca foi un factor de cohesión e promoción social.
• En 1900 o número de persoas escolarizadas non acada o 50%. O
analfabetismo é moi elevado chegando en Galicia ao 70%.
A escolarización en Galicia
• As medidas adoptadas no plano legal non
foron levadas a cabo na práctica.
• En 1860, a pesar da obrigariedade do ensino
de 6 a12 anos, a taxa de analfabetismo xeral
era do 79,67%. Acentuadísima no caso das
mulleres que chegaba ao 95,46% como
podemos observar na táboa adxunta.
• O descenso en 1900 e pouco significativo
(69,89% a taxa de analfabetismo xeral, un
47,2% no caso dos varóns e un 83,66% no
das mulleres.
Poboación analfabeta en Galicia (1860-1950)
Galicia Total Homes Mulleres
1860 1.434.129 79,67% 57,74% 95,46%
1877 1.436.926 78,73% 56,15% 92,33%
1887 1.396.500 70,99% 51,10% 89,35%
1900 1.384.210 69,89% 47,20% 83,66%
1910 1.323.005 64,11% 41,68% 74,20%
1920 1.198.225 56,41% 34,41% 50,82%
1930 1.009.326 45,26% 24,88% 49,49%
1940 894.063 35,82% 14,50% 32,69%
1950 689.037 26,46% 8,79% 21,83%
Fte. Narciso de Gabriel: O proceso de alfabetización en Galicia. Un intento de explicación
A escolarización en Galicia
• Podemos considerar que a estrutura do estado é fallida
posto que non existen mecanismos para dotar de medios
suficientes (escolas, mestres, material escolar...) aos
concellos que son os responsables en último termino da
atención da educación primaria.
• En segundo lugar non hai ningún mecanismo de
intervención por parte da inspección educativa que é, por
estes anos practicamente inexistente.
• A estrutura caciquil da España da Restauración non
atendeu este tipo de necesidades por non consideralas
como prioritarias.
• Por outro lado a man de obra infantil é necesaria
fundamentalmente nos labores agrícolas e pesqueiros e
considérase a alfabetización como unha necesidade
secundaria.
Porcentaxe de escolarización de nenos de 6-12 anos en
centros públicos como privados en Galicia (1860-1935)
1860 1885 1908 1923 1935
Galicia 27% 35% 32% 51% 65%
A Coruña 23% 31% 27% 40% 50%
Lugo 15% 22% 21% 44% 72%
Ourense 38% 49% 51% 74% 84%
Pontevedra 27% 35% 32% 51% 65%
Fte. Narciso de Gabriel: O proceso de alfabetización en Galicia. Un intento de explicación
A escolarización en Galicia
• A escolarización obrigatoria de (6-12)
entre 1860 e 1935 aumenta dun 27% a
un 65% aínda que no plano legal neste
tramo de idade tería que ser universal.
• Por outro lado o grao de alfabetización
é inferior no mundo rural que nas
cidades nun 16% en 1860 e dun 12%
en 1930.
Comparativa da taxa de alfabetización masculina (M) femenina (F) e total (T)
dos concellos das sete cidades e do resto de Galicia (1860-1940)
Cidades Resto Diferenza C-R
M F T M F T M F T
1860 48% 19% 33% 32% 3% 16% 16% 16% 17%
1877 52% 27% 38% 33% 5% 17% 19% 22% 21%
1887 56% 33% 43% 36% 7% 20% 20% 26% 23%
1900 56% 37% 46% 39% 11% 24% 17% 26% 22%
1910 59% 43% 50% 42% 19% 29% 17% 24% 21%
1920 63% 49% 55% 50% 29% 38% 13% 20% 17%
1930 70% 59% 64% 58% 41% 49% 12% 18% 15%
1940 80% 71% 75% 69% 56% 62% 11% 15% 13%
Fte. Narciso de Gabriel: O proceso de alfabetización en Galicia. Un intento de explicación
A escolarización en Galicia
calidade das escolas
• A calidade das escolas era, polo xeral, moi baixa,
tal como se comproba ao examinar as súas
condicións materiais.
• Os locais eran reducidos e presentaban numerosas
deficiencias, tanto dende o punto de vista hixiénico
com. pedagóxico.
• Deficiencias que resultan doadamente comprensibles
se temos en conta que o 85% dos locais das escolas
públicas eran alugados, segundo datos
correspondentes a 1926.
• As Xuntas locais de ensino primario, que tiñan
encomendada a tutela das escolas, dimitían
frecuentemente das súas funcións, contribuíndo así a
perpetuar estas carencias materiais.
A escolarización en Galicia
metodoloxía didáctica
• A metodoloxía didáctica adoitaba responder a unha
tradición claramente tradicional, aínda que
paseniñamente foron incorporándose certos
elementos innovadores, nomeadamente durante a II
República.
• As canles a través das cales se difundiron as novas
ideas foron diversas: congresos e certames –que a
Institución Libre de Enseñanza aproveitaba para
espallar as súas concepcións educativas entre o
maxisterio-, prensa e literatura pedagóxica, Escolas
Normais, etc.. Algúns inspectores de ensino primario
tamén desempeñaron un importante papel na
renovación de determinadas prácticas escolares.
Escolarización en Galicia
Escola de ferrado
• Ante o déficit da implantación da educación en Galicia xurden
mecanismos de intervención por parte da comunidade rural como son
as escolas do ferrado.
• Esta escolarización foi un sistema de ensino que realizaban os
denominados escolantes, mestres non titulados que habitualmente
tiñan unha escasa formación e que daban clases aos nenos do rural
galego dende o século XVIII. Andando o tempo, e conforme a
economía rural galega se incorpora ao mercado tamén as escolas
comezan a pagarse en cartos, aínda que nalgunhas bisbarras
persistirá o pago en especie ata a década de 1960.
• Recibían o nome de escolas de ferrado porque os pais pagaban para
escolarización dos seus fillos un ferrado, ben fose de centeo, trigo ou
millo, este pago equivalía a 12-18 quilos por rapaz.
• O espazo da casa que se escollían acostumaba ser a lareira ou
comedor, aínda que tamén podían empregar palleiros e cortes.
• Dipoñían dun mobiliario e material rudimentario e limitábanse
normalmente ao ensino do básico: ler, escribir e contar seguindo
procedementos didácticos tradicionais como o ditado.
Ferrado para medilo millo
•O ferrado foi unha medida de
volume que co tempo
tranformouse nunha medida de
área para medir as fincas moi
utilizada en Galicia e que varía de
concello a concello e incluso de
parroquia a parroquia en función
da produtividade da terra.
•Medida adaptada antes da
xeneralización do sistema
métrico decimal.
Escolarización en Galicia
Escola de ferrado
• Os escolantes podían ser labregos que completaban os seus ingresos
dando clases aos nenos do seu lugar, cregos, vellos ou ben xente sen
oficio nin recursos que subsistía grazas a dalles clases aos nenos.
• Os estudantes tiñan que compaxinar o ir a escola co traballo, xa que
na maioría dos casos os rapaces eran imprescindibles nas casas para
traballar.
• Cara o comezo do século XX comezouse a pagar en diñeiro o que
sería o valor dun ferrado de trigo. Coa suba dos prezos do trigo, aló
polos 40 do século XX houbo unha proliferación de mestres e mestras
do ferrado.
• Os materiais educativos eran escasos e mestre adoitaba levalos de
aldea en aldea. Eran escritos á man, que ás veces o propio escolante
convertía nun pequeno libro, ata que xa no século XX se foron
incorporando os libros de texto, fundamentalmente as enciclopedias,
as de Álvarez e a de Dalmau.
• O ensino era moi básico: contas (para medir e contar o número de
leiras), as letras para ler ou escribir os contratos de compra venda,
ditados, doutrina relixiosa católica e nalgún caso nocións de xeografía.
A técnica que usaban para o ensino era moi simple: a repetición; saía
un neno ao encerado e os demais copiaban o que el escribía.
Unha visión fotográfica de Galicia
nos anos vinte: Ruth Matilda Anderson
• Esta fotógrafa norteamericana foi contratada no ano
1921 por The Hispanic Society of America.
• Alí actualizou as súas técnicas como fotógrafa e
investigadora.
• Entre 1923 e 1930 realiza cinco viaxes por España
captando preto de dez mil imaxes que reflicten a
España daquel tempo.
• En Galicia estivo entre 1924 e 1925 captando unhas
5.000 fotografías.
• Utilizamos algúns exemplos para ilustrar
graficamente a realidade galega do momento.
Ruth M. Anderson imaxes tomadas
na Laracha, A Escravitude,
Barbadelo e Lalín (1924)
Ruth M. Anderson
Imaxes dos Cantóns
e dársena do Parrote
(A Coruña) (1924)
Ruth M. Anderson
Imaxes de Fisterra,
O Berbés (Vigo) e Muxía (1924)
Ruth M. Anderson
Imaxes de Vilagarcía,
O Pindo, Malpica e Ézaro
(1924)
Ruth M. Anderson
Imaxes de Muxía, A Mahía,
Santiago e Esteiro (Muros) (1924)
Ruth M. Anderson
Imaxes de Lugo,
Mondoñedo
e Muros (1924)
Ruth M. Anderson
Imaxes de Noia e
Nigrán (1924)
Ruth M. Anderson
Imaxes de A Fonsagrada, O Cebreiro e
Sta. Tegra (1924)
Escolarización en Galicia
Necesidades de escolas primarias
• En 1908 o Ministerio de Instrución Pública, influenciado polas ideas
rexeneracionistas que marcaban a necesidade de impulsar a
educación para modernizar o estado, fai un estudo das necesidades
escolas primarias para todo o estado en Galicia as cifras son as
seguintes onde se ve un déficit dun 52% de escolas:
Estatística escolar de España en 1908
Necesidadesde escolas unitarias e
de grao
Escolas
existentes
%
Galicia 6.540 3.408 52,11%
Coruña, A 3.345 1.877 56,11%
Lugo 1.114 349 31,33%
Ourense 1.050 650 61,90%
Pontevedra 1.031 532 51,60%
Número de escolas unitarias e de grao en Galicia (1855-1933)
Total Ritmo de novas escolas por ano
1855 1.133
1908 3.408 44 (1855-1908)
1922 3.856 34 (1909-1922)
1931 5.100 178 (1923-1931)
1933 5.656 278 (1932-1933)
Ftes. Diccionario Geográfico-estadístico e histórico de Madoz para 1855. Ministerio de Fomento e de
Instrucción Pública para o resto dos anos. O ritmo de novas escolas por ano é estimación propia.
Escolarización en Galicia
Número e ritmo de construcións de escolas
*Aínda que o ritmo de crecemento das escolas nótase fundamentalmente
nos anos 20 e 30 do s. XX.
Aínda había un déficit destes de polo menos 1.000 en 1933.
Escolarización en Galicia
As escolas dos emigrantes
• O que non é capaz de atender o estado terá que construílo a
sociedade civil galega.
• Un exemplo significativo serán as escolas dos emigrantes creadas
por toda a xeografía galega principalmente dende finais do
século XIX e no 1/3 do século XX.
• A Galicia de alén do mar sementou de escolas o país.
• Porque en efecto foi unha verdadeira sementeira escolar a que
realizaron os emigrantes, que resulta aínda máis chamativa ao
producirse nun medio onde a escola adoecía de numerosas
carencias cuantitativas e cualitativas.
• O número de centros escolares creados ou dotados parcialmente,
segundo un reconto de 317 escolas, principalmente en primaria, e o
de 518 aulas.
• Estas fundacións supuñan a miúdo a construción dun edificio
escolar, dotado de tódolos medios materiais que se precisaban para
o ensino.
Emigración galega cara a América
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia %rel.Es España
1881-1890 77.899 11.984 5.193 61.920 156.996 39,3% 399.483
1891-1900 73.599 20.193 24.369 61.857 180.018 36,6% 491.320
1900-1910 117.919 85.998 116.239 79.508 399.664 38,1% 1.050.037
1911-1920 135.860 99.082 133.924 92.065 460.931 38,1% 1.209.795
1921-1930 79.489 63.311 70.000 77.700 290.500 37,3% 777.778
1931-1936 12.598 10.035 11.095 12.315 46.043 37,3% 123.275
TOTAL 497.364 290.603 360.820 385.365 1.534.152 37,9% 4.051.688
Emigración galega cara a América
Escolarización en Galicia
As escolas dos emigrantes
• Os artífices deste labor cultural foron os
indianos e sobre todo as Sociedades
de Instrución creadas nos países
receptores da emigración galega.
• Estas agrupacións particulares de
índole cultural que propugnan e tentan
operativizar novas solucións ás
necesidades educativas máis
acuciantes.
A Coruña
Betanzos
Ferrol
Narón
Neda
Fene
Mugardos
Ares
Vilalba
Mañón
Viveiro
Ourol
Cervo
Malpica
Ribadeo
Trabada
A
Fonsagrada
Ortigueira
MelideO Pino
Santtiago
Zas
A Baña
Negreira
Cee
Cocubión
Muros
Rianxo
Boqueixón
Baralla
Sarria
Sober
P. Trives
Verín
Allariz
Ourense
Coles
Vilamarín
Lalín
Vila de
Cruces
A Estrada
Agolada
Celanova
Ramirás
S.C. Cea
Carballiño
Boborás
Punxín
Forcarei
Cortegada
A Guarda
Tomiño
Tui
Salceda
de Caselas
As Neves
Ponteareas
Baiona
Vigo
Gondomar
Redondelar
Pontevedra
Sanxenxo
Cangas
Marín
Bueu
Moaña
Poio
Vilagarcía
Vilanova
Caldas
Valga
Cotobade
Fornelos
A Lama
Meis
Moraña
Rbadumia
Pioneiros:
a filantropía dos
indianos galegos
En vermello
concellos con
algún centro de
ensino creado por
algún indiano
Actuacións dos denominados indianos na provincia da Coruña
Concello Indiano País Século
Ares Gaspar Vizoso Cartelle Cuba XX
Baña, A Rafael Díaz Perú XIX
Baña, A Jacinto Rodríguez Cuba XX
Betanzos Juan Mª e Jesús García Naveira Arxentina XX
Betanzos Manuel Naveira González Arxentina XX
Boqueixón Manuel Sinde Arxentina XX
Cee Fernando Blanco de Lema Cuba XIX
Corcubión José Carrera Fábregas Arxentina XX
Coruña, A
Eusebio da Guarda/Modesta
Goicuiría* Transtlánticos* XIX
Coruña, A José Salgado Arxentina/Uruguai XIX
Fene Juan Varela Grande Cuba XX
Ferrol Eugenio Durán López México XX
Malpica Anselmo Villar Amigo Arxentina XX
Mañón Francisco López de Estrada México XVIII
*Eusebio da Guarda non é un indiano pero sí está relacionado coa navegación transalántica e promoveu
importantes centros educativos na cidade da Coruña.
Irmáns García Naveira
Promotores das escolas en
Betanzos (1914-1918)
Actuacións dos denominados indianos na provincia da Coruña
Concello Indiano País Século
Melide Mateo Segade Bugueiro México XVII
Mugardos Francisco Vizoso Cancela Cuba XX
Muros Simón Cambeiro Sande Cuba XX
Narón Francisco Sabín Teijeiro Cuba XX
Neda Manuel García Cuba XX
Negreira Emilio Baladrón Cuba XX
Ortigueira Vicente Lorenzo Vale Cuba XX
Pino, O Ramón e José Beis Sada Cuba XX
Pino, O Francisco García Naveiro Cuba XX
Rianxo Vicente Vidal Cuba XX
Santiago Frei Diego de Hevia México XVII
Santiago
Alonso de la Peña Rivas y
Montenegro Perú XVII
Santiago Mateo Vázquez Perú XVIII
Santiago Gumersindo Busto Arxentina XX
Santiago Benito Novoa y Salgado México XVII
Zas Manuel Mª Pose Arxentina XX
Eusebio da
Guarda
Promotor das
escolas na
Coruña a finais
do s. XIX
Fernando Blanco
Promotor do colexio-instituto en Cee
(1886)
Actuacións dos denominados indianos na provincia de Lugo
Concello Indiano País Século
Baralla Tomás López Arxentina XVIII
Baralla José Mª e Pedro Álvarez Saavedra Arxentina XX
Cervo Manuel Candia López Arxentina XX
Cervo José Mª Fernández Montenegro Arxentina XX
Fonsagrada, A Luis Rico Uruguai XIX
Ourol Vicente Casabella Cuba XX
Ribadeo Clemente Martínez Arxentina XX
Ribadeo Pedro e Juan Moreno Ulloa Arxentina XIX
Ribadeo José Acevedo Martínez Cuba XX
Ribadeo Pedro Murias Rodríguez Cuba XX
Ribadeo Jesús Rodríguez Murias Cuba XX
Ribadeo Pedro Martínez Rego Panamá XVII
Sarria Balbina Rodríguez de Alonso Cuba XX
Sober Belarmino Fernández Iglesias Brasil XX
Trabada Antonio Díaz Maseda Mexico XVIII
Vilalba Manuel Peña Vidal Cuba XX
Vilalba Agustín López Arias Cuba XX
Viveiro Vicente Abadín García Cuba XX
Viveiro Melitón Cortiñas Rodríguez Cuba XX
Viveiro Antonio Trobo y Rodríguez Cuba XX
Pedro Murias
Promotor da
Granxa escola
de Ribadeo
(1922)
Actuacións dos denominados indianos na provincia de Ourense
Concello Indiano País Século
Allariz Claudio Conde Cuba XX
Boborás José Lamas García México XX
Carballiño-Cea Irmáns Prieto Pereira Cuba XX
Celanova Domingo de Araújo Ferraz Perú XVII
Coles Ramón Varela Novoa Cuba XX
Cortegada Guillermo Álvarez Pérez Arxentina XX
Ourense Alonso de Santana Bolivia XVII
Ourense Pablo e Antonio Abad Rodríguez Arxentina XX
Ourense Ángela Santamaría de Temes (par) Arxentina XX
Pobra de Trives, A Eumenio Ancochea Boscossi Arxentina XX
Pobra de Trives, A Antonio Rodríguez Álvarez Cuba XX
Pobra de Trives, A Paulino Méndez Cuba XX
Pobra de Trives, A Manuel Rodríguez Álvarez EEUU XX
Punxín Benigno Quiroga Fernández Chile XX
Ramirás Rogelio García Yáñez Arxentina XX
Verín José García Barbón y Sola Cuba XX
Verín José André Álvarez Arxentina XX
Vilamarín Constantino Añel González Cuba XX
José García Barbón
Promotor do colexio
de Verín (1895)
Actuacións dos denominados indianos na provincia de Pontevedra
Concello Indiano País Século
Agolada Francisco Oro Meire Cuba XX
Agolada Pilar Martínez Arxentina XX
Baiona Lorenzo de la Carrera y Leal Arxentina XVIII
Baiona Francisco Prieto México XVIII
Bueu Francisco Nogueira Uruguai XX
Bueu José Novas Regueira EEUU XX
Caldas de Reis Pedro Acuña Malvar Arxentina XIX
Caldas de Reis Fermín Mosquera Arxentina XX
Cangas José Félix Soage Arxentina XX
Cotabade José Lamas Pallas Brasil XX
Cotobade Casimiro Gómez Cobas Arxentina XIX
Cotobade Manuel Couceiro Vidal Perú XVIII
Estrada, A Ramón Gambino Arxentina XX
Estrada, A Luis Cerviño Beltrán Arxentina XX
Forcarei Manuel e José García Arxentina XIX
Fornelos de Montes Domingo da Laxe gonzález México XVIII
Gondomar Manuel Losada Carrera Arxentina XX
Guarda, A Vicenta Rodríguez Cachada (par) Porto Rico XIX
Lalín Manuel, Antonio e Benito González Gamallo Arxentina XX
Lalín Marcelino Otero Arxentina XX
Lalín Gumersindo Asorey Blanco Arxentina XX
Irmáns Barcia Boente
Promotores do
colexio da Portela
(Ponteareas) (1915)
Actuacións dos denominados indianos na provincia de Pontevedra
Concello Indiano País Século
Lama, A Domingo Laxe González México XVIII
Lama, A Manuel Barreiro Cabanelas Brasil XX
Marín Narciso Orelo García Arxentina/Chile XIX
Marín Narciso Nores Salgado e familia Arxentina/Chile XIX
Marín José Trasande Vicente Arxentina XX
Meis Ignacio Arcos Ferrand Uruguai XX
Moaña Juan Antonio Rosales Guatemala XVIII
Moraña Blas Camino Perú XIX
Moraña Manuel Blanco Bugallo Guatemala XVIII
Neves, AS Francisco Cuntín de Araújo México XIX
Poio Domingo Antonio García Araújo México XIX
Ponteareas José, Benito e Generoso Barcia Boente Perú XX
Ponte Caldelas Anselmo Antonio Piñeiro México XIX
Pontecesures Manuel Vicente Moure-Buela Arxentina XX
Pontevedra Jorge de Andrade Perú XVII
Pontevedra Casimiro Gómez Cobas Arxentna XX
Portas José Cascallar Rodríguez Arxentina XX
Redondela José Figueroa Montero Brasil XX
Redondela Beningno Fernández González Arxentina XX
Redondela Manuel Otero México XIX
Ribadumia Manuel Martínez Alfonsín Arxentina XX
Guillermo Álvarez Pérez
Escola “República
Arxentina”
(Cortegada) (1935)
Actuacións dos denominados indianos na provincia de Pontevedra
Concello Indiano País Século
Sanxenxo Alberto Jacinto de los Reyes Filipinas XVIII
Salceda de Caselas Sebastián Parcero de Gil México XVII
Tomiño Abdón Alonso Alonso Brasil XX
Tui Rosendo Fernández Alonso Brasil XX
Tui Pedro Núñez Falcón México XVIII
Valga Manuel Jamardo Casal Arxentina XX
Vigo-Lavadores Remigio Ramón Nieto Otero Chile XX
Vigo Tomás A. Alonso Uruguai XX
Vigo José García Barbón y Sola Cuba XX
Vigo José Policarpo Sanz Cuba/EEUU XIX
Vigo Francisco de Sotomayor Bolivia XVII
Vigo Andrés Fernández de la Rúa Perú XVIII
Vigo Domingo Antonio Martínez México XVIII
Vigo Genaro Garza México XVIII
Vilaboa Pascual González de Parada México XVIII
Vila de Cruces Domingo A. de Otero y Vermúdez Filipinas XVIII
Vila de Cruces Antonio Ramos de Soto Mëxico XVII
Vilagarcía de Arousa Agustín Romero García Uruguai XX
Vilagarcía de Arousa Andrés Fernández García Uruguai/Arxentina/Ecuador XIX
Vilanova de Arousa José María Puceiro Arxentina XIX
José García Barbón
Promotor da Escola
de Artes e Oficios de
Vigo (1900)
Xénese e
floración
de entidades
microterritoriais
De arriba a abaixo
e de esquerda a dereita:
1. “Alianza arenesa de
instrucción”, A Habana,
1904.
2. “Club estradense”, A
Habana, 1909.
3. “Hijos del partido de
Lalín”, A Habana,
c.1910.
4. “Hijos de Silleda”, Bos
Aires, 1910.
5. “El Valle del Oro”, A
Habana, 1915.
6. “Unión Hispano-
Americana pro-Valle
Miñor”, Bos Aires,
1910.
Xénese e
floración
de entidades
microterritoriais
1. “Centro de Bergondo y sus
contornos”, Nova York, 1934
Alonso Ríos ideólogo e inspector das sociedades
galegas de instrución de Arxentina, acompañado
de Blanco Amor e outros intelectuais galego.
Escolarización en Galicia
As escolas dos emigrantes
A Mariña
Occidental
8
A Mariña
Central
9
A Mariña
Oriental
15
Ortegal
26
Meira
8
A Fonsagrada
7
Ancares
5
Sarria
2
Lugo
2
Quiroga
4
Terra de
Lemos
5
Chantada
9
Verín
Terra Chá
34
Ferrol
22
Deza
24
A Ulloa
12
Melide
1
Betanzos
12
Eume
12
A Coruña
12
Ordes
8
Arzúa
10
Bergantiños
5
Terra de
Soneira
2Fisterra
6
Xallas
4
A Barcala
10
Muros
4 Noia
8
Barbanza
10
Santiago
42
Terra
Tabeirós
22
A Paradanta
18
O Condado
16
Baixo Miño
9
O Morrazo
6
Pontevedra
13
Salnés
16
Caldas
11
Terra de
Caldelas
Ourense
16
O Carballiño
16
Vigo
22
Sar
16
O Ribeiro
9
Valdeorras
3
T. Trives
3
Viana
2
Allariz-
Maceda
1
A Limia
T. Celanova
3
Baixa Limia
1
1-10
11-20
> 20
Nº Sociedades de
instrucción (1904-1936)
Arxentina 335
Cuba 181
Uruguai 12
EEUU 8
Brasil 7
México 2
Porto Rico 1
Total 546
Número de
sociedades de
instrución
por comarcas
1904-1936
Algúns exemplos de Sociedades de Instrución
creadas polos emigrantes galegos en América
neste caso do partido de Corcubión e dos
concellos de Teo e Vedra
Algúns exemplos de
publicacións das Sociedades
de Instrución
creadas polos emigrantes
galegos en América
(Mugardos, Teo e Viveiro)
T. Trives
3
1-9
10-15
> 20
Ortegal
17
Ferrol
16
Eume
12
A Coruña
5
Betanzos
4
Bergantiños
Ordes
1
Arzúa
2
Melide
Santiago
22
A Barcala
6
Xallas
Terra de
Soneira
1Fisterra
4
Muros
1 Noia
2
Barbanza
1
Sar
3
A Mariña
Occidental
21
A Mariña
Central
10
A Mariña
Oriental
10
Terra Chá
27
Meira
1
Lugo
A Ulloa
3
Chantada
4
Sarria
5
Os Ancares
A Fonsagrada
Terra de
Lemos
1 Quiroga
Valdeorras
Viana
Terra de
Caldelas
Ourense
4
O Carballiño
2
Deza
13Terra
Tabeirós
15
O Ribeiro
1
T. Celanova
1
Baixa Limia
Verín
A Limia
Allariz-
Maceda
A Paradanta
1
O Condado
4
Baixo Miño
4
Vigo
5
Pontevedra
O Morrazo
Salnés
3
Caldas
4
T.
Trives
Escolas creadas polas
sociedades de
instrución
por comarcas
1904-1936
16-20
Nº Sociedades de
instrucción (1904-1936)
Cuba 165
Arxentina 77
EEUU 5
Uruguai 3
Brasil 2
Total 252
A CORUÑA 112 35%
ARZÚA 3 1%
BARBANZA 2 1%
BARCALA, A 8 3%
BERGANTIÑOS 1 0%
BETANZOS 6 2%
CORUÑA 6 2%
EUME 8 3%
FERROL 19 6%
FISTERRA 7 2%
MUROS 2 1%
NOIA 2 1%
ORTEGAL 17 5%
SANTIAGO 26 8%
SAR 3 1%
TERRA DE MELIDE 1 0%
TERRA DE SONEIRA 1 0%
LUGO 99 31%
ANCARES, OS 2 1%
CHANTADA 4 1%
MARIÑA CENTRAL 11 3%
MARIÑA OCCIDENTAL 26 8%
MARIÑA ORIENTAL 13 4%
MEIRA 1 0%
SARRIA 6 2%
VILALBA 33 10%
ULLOA, A 3 1%
OURENSE 14 4%
CARBALLIÑO, O 4 1%
RIBEIRO, O 1 0%
OURENSE 3 1%
CELANOVA 2 1%
TRIVES 2 1%
VERÍN 2 1%
PONTEVEDRA 92 29%
BAIXO MIÑO 6 2%
CALDAS 8 3%
CONDADO, O 5 2%
DEZA 20 6%
MORRAZO, O 4 1%
PARADANTA, A 4 1%
PONTEVEDRA 9 3%
SALNÉS, O 6 2%
TABEIRÓS 14 4%
VIGO 16 5%
GALICIA 317
Número de escolas promovidas por Indianos particulares
ou Sociedades de instrución por comarcas
> 10
1-10
Ano de inauguracións das escolas
Ata o
s. XIX
s. XX: ata
1922
1923-1930 1931-1936 >1936 SD* Total
GALICIA 19 77 96 56 15 54 317
A CORUÑA 6 22 37 27 3 17 112
LUGO 4 28 25 13 2 27 99
OURENSE 1 4 6 2 1 14
PONTEVEDRA 8 27 30 10 8 9 92
*Todas as que non hai datos sobre a data da inauguración foron abertas no 1/3 do século XX.
Exemplos de
escolas
promovidas
polas
sociedades
de intrución
no concello de
Ares (Redes,
Seselle e
Ares)
Exemplos de escolas promovidas
polas sociedades
Bergondo, Brión e Cecebre (Cambre)
Exemplos de
escolas
promovidas polas
sociedades
no concello de
Ames (Bugallido,
Cruxeiras, Barouta)
Exemplos de escolas promovidas polas sociedades
no concello de Cedeira (Piñeiro e Sisalde)
Exemplos de escolas
promovidas polas
sociedades
no concello de Fene:
“Curros Enríquez”,
Limodre e
“Concepción Arenal”
Exemplos de escolas
promovidas polas
sociedades
no concello de Mañón:
Ribeiras do Sor,
Barreiros e a A Panda
Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello de Vilachá
(Monfero), Franza (Mugardos), Unión Mugardesa e Serres (Muros)
Exemplos de escolas
promovidas polas
sociedades no concello de
Ortigueira: Mera, Ermo, La
Devesana, Cuiña
Exemplos de escolas promovidas
polas sociedades no concello de
Ortigueira: San Claudio, San Adrián,
Senra e Mera
Exemplos de
escolas
promovidas
polas
sociedades no
concello de
Sada:
escolares cos
mestres anos
trinta
Exemplos de escolas promovidas
polas sociedades no concello de
Teo (Luou) e Vedra (Sarandón)
Exemplos de escolas promovidas
polas sociedades Benquerencia
(Barreiros), Burela, Vilastrofe e San
Cibrao (Cervo)
Exemplos de escolas promovidas polas
sociedades Guitiriz, Ourol, A Devesa e
Rinlo (as últimas en Ribadeo)
Exemplos de escolas promovidas polas
sociedades no concello de Vilalba
(Tardade, Corvelle, Santaballa e Goiriz)
Exemplos de escolas promovidas polas
sociedades no concello de Viveiro (Valcarría e
Galdo) e Xermade (Chao e Pazo)
Exemplos de escolas promovidas polas
sociedades no concello do Carballiño,
Mourazos (Verín), Reádegos (Vilamarín)
Exemplos de escolas promovidas polas
sociedades en Turbela (Arbo), Viascón
(Cotobade), A Arnois e Rubín (A Estrada)
Exemplos de escolas promovidas polas
sociedades en Pelete (A Lama), Coto Torrón
(Mos), Saiáns (Moraña) e Ponteareas
Exemplos de escolas promovidas polas
sociedades en Loño (Vila de Cruces), Tomiño,
Bandeira (Silleda) e Camba (Rodeiro)
Escolarización en Galicia
As escolas dos emigrantes
• Os centros escolares inspirados polos
emigrantes adoitaban ser receptivos ás
novas correntes pedagóxicas, practicándose
en moitos deles os procedementos intuitivos.
• Outra característica destes centros era a
orientación da instrución nunha dirección
utilitaria, de ai que se incorporasen aos seus
programas materias como a agricultura.
• Estas concepcións pedagóxicas reflectíanse
nidiamente nas escolas fundadas no Val
Miñor, que contaron co asesoramento de
Ignacio Ares de Parga.
Escolarización en Galicia
As escolas dos emigrantes
• A pesar de dispoñer dun bo equipamento
material e de practicar unha metodoloxía
renovadora, as escolas de americanos foron
obxecto de diversas críticas, nomeadamente por
parte do movemento galeguista.
• En efecto, os galeguistas non querían que se lles
ensinase aos nenos a xeografía da emigración –
un dos obxectivos que perseguían os emigrantes
coas súas escolas era preparar aos seus
parroquiáns para que puideran transitar polo
camiño da emigración, e de feito nalgunha delas
ensinábase a xeografía de determinados países
latinoamericanos-.
Escolarización en Galicia
As escolas dos emigrantes
• Polo demais, a cultura galega non estaba presente na
maior parte destas escolas, que contribuían así ao
proceso desgaleguizador.
• A Sociedade Nazonalista Pondal expresábase nestes
termos: Non pode tolerarse por máis tempo a
desleigada actitude de moitas sociedades galegas,
indiferentes a toda emoción galega e só entregadas a
fomentar o antigaleguismo (estimulando os anceios de
emigrar, co ensino tendencioso da xeografía cubana e
arxentina) nesta hora de puxante afirmación patriótica.
• Non menos contundente era a valoración que facía J.L.
Rivadulla: Os emigrados, por medio das Sociedades
axudaron insconscientemente a Castela, na súa obra
de castelanizar a Galiza, pois cada escola que na Terra
se abre, onde o ensino non se fai en galego, é un
nemigo contra a nosa persoalidade.
A escola é boa. Deus o
pague! Pero o mestre! É
o mesmo que tiñamos
antes. Castelao, Cousas
Nº de escolas unitarias e de grao de primaria en Galicia (1855-1933)
Total Ritmo de novas escolas por ano
1855 1.133
1908 3.408 44 (1855-1908)
1922 3.856 34 (1909-1922)
1931 5.100 178 (1923-1931)
1933 5.656 278 (1932-1933)
Ftes. Diccionario Geográfico-estadístico e histórico de Madoz para 1855. Ministerio de Fomento e de
Instrucción Pública para o resto dos anos. O ritmo de novas escolas por ano é estimación propia.
Escolarización en Galicia
Número e ritmo de creación de escolas
(1922-1923) Gasto en instrucción pública por provincias (en pesetas)
Aportación do
Ministerio %
Aportación
concellos %
Total
A Coruña 1.990.808,93 80,96% 468.194,20 19,04% 2.459.003,13
Lugo 1.413.678,15 86,03% 229.560,43 13,97% 1.643.238,58
Ourense 1.487.713,63 82,98% 305.144,44 17,02% 1.792.858,07
Pontevedra 1.221.647,93 83,17% 247.208,54 16,83% 1.468.856,47
Galicia 6.113.848,64 83,02% 1.250.107,61 16,98% 7.363.956,25
Fte. INE. Elaboración propia
• A Lei de instrución pública de 1857 establecía que a
educación primaria era competencia dos concellos
pero ante as enormes carencias orzamentarias o
Ministerio de Instrución Pública pasa a asumir gran
parte do orzamento dos centros de primaria nos anos
vinte do século pasado.
Alumnado matriculado en bacharelato en Galicia (1921-1922)
Bacharelato Total Matriculados % Matriculadas %
A Coruña 287 223 78% 64 22%
Lugo 260 220 85% 40 15%
Ourense 252 186 74% 66 26%
Pontevedra 363 305 84% 58 16%
Santiago 417 368 88% 49 12%
Galicia 1.579 1.302 82% 277 18%
Fte. INE. Fai referencia a todo o alumnado matriculado en oficial ou por libre.
Escolarización en Galicia
A ensinanza bacharelato
• O alumnado matriculado en bacharelato é moi
escaso a comezos dos anos 20 da década pasada.
Total de matrícula na Universidade de Santiago (1909-1933)
Cursos Total
Oficial Libres %
H M H M H M
1909-1910 1.053 698 0 355 0 100%
1921-1922 1.078 693 17 348 20 97% 3%
1930-1931 1.955 1.804 (homes)* 151 (mulleres)* 92% 8%
1931-1932 2.103 1.243 118 697 45 92% 8%
1932-1933 2.046 1.189 111 698 48 92% 8%
Fte. INE. Elaboración propia. *No curso 1930-1931 o INE non distingue se é matrícula oficial ou libre.
Elaboración propia.
• No primeiro terzo do século XX os estudos universitarios quedan
reducidos a unha minoría da poboación galega.
• Nos anos trinta do século pasado duplícase o número de
matriculación na Universidade de Santiago.
• A presenza da muller na universidade é practicamente nula a pesar
do incremento que se produce nos anos trinta non chega ao 10%.
Universidade de Santiago
Matriculación por carreiras universitarias (1909-1933)
Cursos
Dereito Medicina
Filosofía e
Letras Ciencias Farmacia
Oficial Libres Oficial Libres Oficial Libres Oficial Libres Oficial Libres
H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M
1909-10 132 57 309 71 30 33 82 47 145 147
1921-22 98 1 114 1 311 3 47 1 37 1 40 5 145 6 64 5 95 3 83 3
1930-31 465 2 888 14 30 25 52 21 369 89
1931-32 235 4 311 3 675 12 160 10 88 18 74 11 36 16 39 5 209 68 113 16
1932-33 182 3 292 3 680 12 170 3 61 20 85 13 59 17 55 6 207 59 96 23
Fte. INE. Elaboración propia. No curso 1930-1931 as fontes non distinguen entre matrícula oficial e libre.
• As carreiras predominantes en matrícula son por
este orde medicina, farmacia e dereito.
• Tanto filosofía e letras como ciencias teñen unha
escasa matriculación.
Escolarización en Galicia
A presenza do ensino laico na educación
• Neste período a presenza do laicismo escolar en Galicia é moi
escaso.
• Por outro lado a escaseza de fontes non permite fixar con
precisión o número de escolas laicas ou neutras que funcionaron
en Galicia.
• Antón Costa rexistra a data de creación de quince centros desta
natureza entre 1888 e 1925, aos que habería que engadir algún
máis fundados nunha data descoñecida polo momento, así como
determinadas escolas custeadas polos emigrantes.
• E se as realizacións foron cativas, as ideoloxías laicistas tamén
era claramente minoritarias, dominando amplamente as posicións
defensoras dun confesionalismo católico.
• Este panorama mudará coa chegada da II República, pois
daquela o laicismo disporá de respaldo institucional. Con todo, o
confesionalismo católico seguía a ter unha forza indubidable,
sobre todo no medio rural, onde as tentativas de introducir un
ensino laico tiveron que facer fronte a múltiples atrancos.
Escolarización en Galicia
As escolas confesionais con innovación pedagóxica
• Nas antípodas ideolóxicas do laicismo está diversas experiencias
escolares inspiradas no pesamento do Pai Manjón (Escolas do
Ave María para nenos marxinados), que tivo seguidores en
diversos puntos da xeografía galega (A Coruña, Ferrol, Monforte,
Ribeira, Ourense...).
• Estes centros privados galegos de carácter relixioso atoparon na
obra manjoniana unha fonte de inspiración didáctica e
metodolóxica que contribuía a unha certa renovación educativa
de tales centros, extremo que se viu influenciado polos apoios
dados dende a xerarquía eclesiástica inspirados nos principios da
encíclica Rerum Novarum do papa León XIII.
• Un exemplo da Coruña foron as Escolas Labaca (1912)
promovida polo maxistrado coruñés Ricardo Labaca e a súa irmá
Ángela. Esta escola pasará posteriormente a titularidade
municipal.
• Aínda que non pertenza as denominadas Escolas do Ave María
o espírito destas influirá en Baltasar Pardal na fundación da
Grande Obra de Atocha (1923)
A coñecida como
Escola Labaca pertenceu as
Escolas do Ave María fundadas
polo sacerdote Andrés Manjón
Escolarización en Galicia
II República
• A chegada da II República supuxo un grande impulso
para o ensino en toda España e singularmente en Galicia.
• Os primeros decretos foron os seguintes:
• Bilingüismo: deféndese e reivindicase dende Cataluña.
Expresaráse nun Decreto de 1931 no que se recoñece a
existencia de distintas linguas dentro do estado. O
Decreto di, que no caso catalán, o ensino practicarase na
lingua materna ata os 8 años na escola.
• Reorganización do Consello de Instrución Pública,
cuxo presidente foi Miguel de Unamuno (rector).
• O ensino relixioso: plasmarase publicando un decreto
sobre congregacións e confesións relixiosas. Éste, regula
e suprime a obrigatoriedada da ensenanza da relixión,
baseándose na liberdade relixiosa e liberdade
conciencia do neno e do mestre.
Escolarización en Galicia
II República
• Creación das Misións Pedagóxicas.
• A atención á escola primaria. Propuxéronse a
construción de 27.000 escolas para todo Estado (o reto
máis importante) para escolarizar ao millón de rapaces
que non asistían á escola xa que naquel momento non as
había. A creación faríase a través dun plan quinquenal
polo que se construirían 7.000 escolas en 1931 e 5.000
en cada un dos catro anos posteriores. En Galicia a
previsión era crear máis de 2.000 escolas no quinquenio.
• O problema foi que se precisaba dunha financiación,
preto de 400 millóns de pesetas a través da débeda
pública. Nun contexto de recesión económica
internacional (o crack de 1929). Ao final construiuse un
terzo do que se pensaba.
Número de escolas en primaria en Galicia (1930-1933)
1930 1933
Incremento Obxectivo % respecto
obxectivo
Coruña, A 1.199 1.542 343 688 50%
Lugo 992 1.272 280 513 55%
Ourense 1.164 1.463 299 330 91%
Pontevedra 1.069 1.316 247 690 36%
Galicia 4.424 5.254 830 2.221 37%
Fte.INE. Elaboración e estimación propia
Escolarización en Galicia
II República
O Ministerio de Instrución Pública tiña prevista a creación de
2.221 escolas en Galicia no quinquenio (1931-1935). O ritmo
a 1 de setembro de 1933 era do 37% de (1934-1935) descalérarase
Escolarización en Galicia
II República
• Inténtase dotar dunha lei educativa acorde co pensamento da II República.
Lorenzo Luzuriaga elaborou un documento cos principios básicos:
• Ensino público deber esencial por parte da administración do Estado. Non
obstante cada rexión ou concello (sempre que as entidades xustifiquen
solvencia económica e cultural poden asumir as competencias). Aceptase o
ensino privado sempre que non persiga fins políticos e partidistas.
• Gratuídade esencialmente no ensino primario. Un 25% da matrícula
universitaria será gratuíta.
• Laicismo: a educación pública debe ser laica. A escola debe dar información só
sobre a historia das relixións como outra materia máis pero sempre fora da
escola.
• Coeducación: escola mixta de nenos e nenas.
• Estrutura: tres niveis. Primaria (carácter obrigatorio de 6-12 anos), secundaria
con dous ciclos (12-15 anos) prolongación de primaria e (15-18 anos)
preparación para cursos universitarios. Superior: universidade.
• Mellora da formación académica do profesorado (principalmente de primaria
nas Escolas Normais con especial incidencia ao plano metodolóxico e
pedagóxico)
Escolarización en Galicia
II República: a figura do mestre
• A figura do mestre, previa á II República,
podemos resumila así:
• Trátase dun personaxe provisto dunha formación
máis ben reducida, retribuído con mesquindade
e dotado dunha escasa consideración social.
• En contraste con todo isto, a literatura
pedagóxica e os xornalistas encárganse de
salientar a importancia da súa misión e de
expoñer as múltiples cualidades que debe reunir,
sobre todo de tipo moral.
• A II República tentará dignificar esta
profesión, emprendendo diversas actuacións
encamiñadas a mellorar a situación do
maxisterio.
1932 Mestres % Mestras % Total
Coruña, A 871 56% 695 44% 1.566
Lugo 690 62% 423 38% 1.113
Ourense 861 60% 585 40% 1.446
Pontevedra 796 54% 686 46% 1.482
Galicia 3.218 57% 2.389 43% 5.607
1933 Mestres % Mestras % Total
Coruña, A 890 55% 730 45% 1.620
Lugo 757 59% 526 41% 1.283
Ourense 905 60% 613 40% 1.518
Pontevedra 823 54% 710 46% 1.533
Galicia 3.375 57% 2.579 43% 5.954
Incremento 1932-33 5% 8% 6%
Escolarización en Galicia
II República: incremento no número de mestr@s
II República: alumnado matriculado en Bacharelato nos institutos galegos
1930-1931 Profesores Profesoras Total Alumnos Alumnas Total
Coruña, A 21 21 632 83% 127 17% 759
Ferrol 11 2 13 531 86% 83 14% 614
Noia 10 10 116 74% 41 26% 157
Santiago 26 26 552 78% 153 22% 705
Lugo 15 1 16 528 81% 122 19% 650
Ribadeo 14 2 16 140 65% 76 35% 216
Ourense 22 22 868 77% 259 23% 1.127
Pontevedra 28 28 168 78% 48 22% 216
Vigo 24 2 26 446 78% 125 22% 571
Galicia 171 7 178 3.981 79% 1.034 21% 5.015
1932-1933 Profesores Profesoras Total Alumnos Alumnas Total
Coruña, A 28 28 969 71% 400 29% 1.369
Ferrol 14 2 16 650 80% 162 20% 812
Noia (L) 14 14 336 69% 151 31% 487
Santiago 31 31 674 65% 364 35% 1.038
Lugo 17 3 20 641 68% 300 32% 941
Ribadeo (L) 12 1 13 227 74% 78 26% 305
Ourense 30 1 31 1.050 66% 545 34% 1.595
Pontevedra 25 1 26 904 66% 474 34% 1.378
Vigo 21 3 24 535 66% 278 34% 813
Galicia 192 11 203 5.986 69% 2.752 31% 8.738
Escolarización en Galicia
II República: a organización dos mestres
• A organización de reunións pedagóxicas (congresos, asembleas,
certames, semanas...), a edición de libros e folletos e a prensa
profesional e pedagóxica increméntase con respecto á Restauración e
a Ditadura de Primo.
• Rexístranse bastantes encontros desta natureza ata o Congreso de
Traballadores do Ensino de Galicia (1936).
• Nos encontros abordaranse os temas máis diferentes (organización
escolar, metodoloxía didática, formación e dotación económica do
profesorado, edificios escolares, actuacións das Xuntas locais de
ensino primario...).
• O número de libros e folletos de carácter pedagóxico increméntase
neste período.
• O asociacionismo dos mestres cobra un novo pulo e adquire unha
evidente dimensión política, como pode comprobarse nos programas e
actuacións da FETE e doutras agrupacións sindicais.
• Xurden asociacións como a Asociación de Traballadores do Ensino
en Ourense (ATEO) que terá unha ampla difusión nesta provincia e
que terá unha revista divulgativa da súa actuación: Escuela de
trabajo.
Portada do nº 10 da revista
“Escuela de Trabajo”.
Promovida pola Asociación
de Traballadores do Ensino
de Ourense (ATEO) durante
a II República.
Unha páxina do nº 10 da
revista “Escuela de Trabajo”.
Promovida pola Asociación
de Traballadores do Ensino
de Ourense (ATEO) durante
a II República.
Artigo publicado no nº 10 da
revista “Escuela de Trabajo”
reclamando a presenza de
Misións Pedagóxicas na
provincia de Ourense
(decembro de 1932)
Poema publicado
no nº 10 da revista
“Escuela de
Trabajo” sinalando
os problemas dos
nenos no rural
(decembro de 1932)
A educación na II República
As Misións Pedagóxicas
• En 1931 regúlase a educación de adultos a través do Decreto de Padroazgo
de Misións Pedagóxicas, que supón un gran precedente da animación
sociocultural.
• Os destinatarios serían xente que habita nas zonas máis alonxanas,
desatendidas ou deprimidas do estado.
• Terían un enfoque educativo, cultural pero non instrutivo xa que se quere
dinamizar a motivación, estímulos ou disfrute cultural máis que os contidos de
alfabetización no sentido estrito.
• O seu obxectivo é difundir a cultura xeral, a orientación docente e a educación
cidadá especialmente nas áreas rurais.
• As actividades levadas a cabo son: culturais (bibliotecas populares, lecturas
públicas, conferencias sobre temáticas variadas (agrarias, sanitarias...), acercar
os museos as aldeas, sesións de cine... Social: reunións cos responsables das
misións, conferencias de temática política... Socioeducativo: actividades que
teñen conexión directa con elementos da educación formal, cursillos de
perfeccionamento para mestre da zona.
• Manuel Bartolomé Cossío pedagogo, historiador da arte, pertenecente á
Institución Libre de Enseñanza, director do Museo Pedagóxico Nacional foi o
presidente coa instauración da II República ata a súa morte en 1935.
Manuel Bartolomé Cossío en
San Fiz de Vixoi (Bergondo-A Coruña),
1911. Promotor e presidente das
Misións Pedagóxicas (1931-1935)
Fundación Francisco Giner de los Ríos [Institución
Libre de Enseñanza]
A educación na II República
As Misións Pedagóxicas en Galicia
• En 1932 o rector da Universidade de Santiago,
Alexandre Rodríguez Cadarso, coa axuda dos
inspectores de Primeiro Ensino Manuel Díaz Rozas e
Xerardo Álvarez Limases, organizaron ciclos de
conferencias para fomentar a cultura popular en
diversos pobos das provincias da Coruña e
Pontevedra.
• Esta actividade anticipou a Misión Pedagóxica que
se desenvolvería entre os meses de agosto de e
decembro de 1933, e que resultaría a máis longa que
realizou o Padroazgo.
A educación na II República
As Misións Pedagóxicas en Galicia
• O 11 de agosto de 1933, comezou a misión
pedagóxica en Galicia dirixida por Rafael Dieste;
unha viaxe que duraría seis meses e que percorrería
as catro provincias galegas.
• Dieste contou coa axuda de Ramón Gaya, Antonio
Sánchez Barbudo, Arturo Serrano Plaja, Cándido
Fdez. Mazas, Antonio Ramos Varela e o cineasta
José Val del Omar, entre outros.
• Fíxose coincidir por primeira vez a actividade
misioneira co Museo do Pobo e, ademais, no seu
paso por Malpica, realizouse o primeiro ensaio de
Retablo de Fantoches que dirixía Dieste. Tamén
representouse de novo na súa vila natal de Rianxo a
obra teatral A fiestra valdeira.
Retrato de Rafael Dieste (1926)
difusor das Misións Pedagóxicas
en Galicia. A Fiestra Valdeira foi representada de
novo na súa vila natal (Rianxo) coa chegada das Misións
Mariñeiros e nenos esperando aos misioneiros para
escoitar a charla impartida en Malpica e a
actividade teatral (A Coruña), outubro de 1933
A educación na II República
As Misións Pedagóxicas en Galicia
• O 11 de agosto de 1933, comezou a misión
pedagóxica en Galicia dirixida por Rafael Dieste;
unha viaxe que duraría seis meses e que percorrería
as catro provincias galegas.
• Dieste contou coa axuda de Ramón Gaya, Antonio
Sánchez Barbudo, Arturo Serrano Plaja, Cándido
Fdez. Mazas, Antonio Ramos Varela e o cineasta
José Val del Omar, entre outros.
• Fíxose coincidir por primeira vez a actividade
misioneira co Museo do Pobo e, ademais, no seu
paso por Malpica, realizouse o primeiro ensaio de
Retablo de Fantoches que dirixía Dieste.
Representación do Teatro e Coro do Pobo no peirao de Malpica. Teatro de guiñol: Retablo
de Fantoches guión de Rafael Dieste. No decorado e elaboración dos bonecos
participaron, entre outros, Ramón Gaya, Fernández Mazas e Urbano Lugrís 1933.
Colección L. Hernández Iglesias
A educación na II República
As Misións Pedagóxicas en Galicia
• En 1934, o Padroazgo organizou outras dúas
misións unha na provincia de Pontevedra e
outra na Coruña que contou coa colaboración
de Manuel Díaz Rozas, director da Sección
de Pedagoxía do Seminario de Estudos
Galegos.
• En 1935, unha Misión dirixida por José Otero
Espasandín volvería ao Pindo (A Coruña). A
derradeira actividade en Galicia tivo lugar en
Ramirás (Ourense) poucos días antes do
comezo da Guerra Civil. É posible que nela
participase a xove artista Maruja Mallo.
Ribadeo
A Fonsagrada
Vilalba
Baralla
Becerreá
Quiroga
Quereño
O Barco
Lardeira
A Mezquita
Xinzo
de Limia
Ramirás-Vilameá
Allariz
O Carballiño
Maside
Maceira
S. Pedro
A Cañiza
A Ameixeira
Covelo
Valeixe
Arbo
O Carballo
Luneda
A Franqueira
Lomba
Combarro
Meaño
Vilalonga
A Estrada
Silleda
Lalín
Rianxo
Boiro
Noia
AbelleiraOutes
Mazaricos
A Picota
Serres
Muros
O Pindo
Beba
Cee
Corcubión
Fisterra
Malpica
Carballo
Betanzos
Misións e Misioneiros
en Galicia (1933-1935)
Rafael Álvarez García
Alejandro Casona
Pablo Cortés Reyes
Manuel Díaz Rozas
Rafael Dieste
Javier Farjas
Cándido Fdez. Mazas
Salvador Ferrer Colubret
Fco. García Mochales
Ramón Gaya
J. Benito Glez. Álvarez
Modesto Medina Bravo
Gonzalo Menéndez-Pidal Goya
Manuel Morales
José Muntada Bach
José Otero Espasandín
J. Eugenio Pérez
Antonio Ramos Valera
José Ruíz Galán
Antonio Sánchez Barbudo
Arturo Serrano Plaja
José Val del Omar
Trasalado do Museo do Pobo a Corcubión (A Coruña), outubro 1933. Fotografía de
José Val del Omar. Arquivo José Val do Omar e Gonzalo Sáenz de Buruaga, Madrid.
A educación na II República
As Misións Pedagóxicas en Galicia: servizo de bibliotecas
• En 1931 apenas había bibliotecas públicas en
España. Ningunha escola rural contaba con libros
infantís. O labor emprendido polo Padroazgo das
Misións, na que destacaron María Moliner e Juan
Vicens, foi a maior campaña de lectura que xamais
se fixo no estado.
• Repartíronse bibliotecas para adultos e nenos por
pobos e aldeas nas que non se podía chegar en
automóbil e onde non había luz eléctrica.
• O Padroazgo creou en Galicia un total de 419
bibliotecas (79 na Coruña, 48 en Lugo, 123 en
Ourense e 155 en Pontevedra) dotándoas de libros.
Bibliotecas concendidas a escolas nacionais e rurais
(Padroazgo de Misións Pedagóxicas)
1931 1932 1933 1934-1935 Total
Coruña, A 19 17 28 10 74
Lugo 20 1 28 49
Ourense 25 19 78 1 123
Pontevedra 16 12 103 42 173
Galicia 80 49 237 53 419
España 1.487 1.181 1.968 sen datos sen datos
% respecto ao
estado 5,38% 4,15% 12,04%
Fte. INE. Elaboración propia
Un neno e unha nena lendo libros da biblioteca de Misións Pedagóxicas, cara
1932.
Residencia de Estudiantes, Madrid
A educación na II República
As Misións Pedagóxicas en Galicia: museo do pobo
• Os artistas, entre outros, Juan Bonafé, Ramón
Gaya e Eduardo Vicente realizaron catorce copias
de cadros dos pintores máis famosos da escola
española que se podían contemplar a maioría no
museo do Prado (O Greco, Velázquez, Ribera,
Goya...).
• A colección ía acompañada por dous ou tres
misioneiros que explicaban os cadros a poboación.
• Acompañábase dun gramófono e aparellos de
proxeccións fixas e cine.
• En Galicia estas copias foron expostas. O museo
permanecía xeralmente unha semana en cada
localidade, aos visitantes obsequiábaselle con
reproducións dos cadros en fototipia ou ocogravado.
Grupo de espectadores ante unha copia de Las Hilanderas, de Velázquez,
Cebreros (Ávila), cara o 15 de novembro de 1932.
Residencia de Estudiantes, Madrid
A educación na II República
As Misións Pedagóxicas en Galicia: os servizos de cine
• Moitos labregos e mariñeiros das distintas aldeas
descoñecían a existencia do cine.
• Tiñan que percorrer grandes distancias a pé para
contemplar este prodixio.
• José Val de Omar e Cristóbal Simancas foron os
responsables da súa difusión a través do Padroazgo.
• Tiñan tan só dous aparatos de cine sonoro, e na
maioría das expedicións proxectouse cine mudo,
acompañado normalmente de música de gramófono.
• As películas eran de dous tipos: cómicas de Charlot
ou debuxos animados e documentais.
Servizo de música. Misións pedagóxicas. 1932.
Residencia de Estudiantes, Madrid
A educación na II República
As Misións Pedagóxicas en Galicia: coro e teatro do pobo
• O teatro e Coro do Pobo estaba integrado por estudantes,
dirixidos respectivamente por Alejandro Casona e Eduardo
Martínez Torner.
• Levaban un taboeiro de fácil montaxe, de doado montaxe, de
catro por seis metros, que rapidamente era ensamblado polos
propios actores.
• Tratábase de acercar o teatro ao pobo. Inicialmente
compoñíase de pezas breves, entre os pasos e entremeses do
teatro clásico (Juan de la Encina, Lope de Rueda, Cervantes,
Calderón de la Barca), ao que logo foron engadíndose
adaptacións doutras obras.
• O coro levaba un repertorio musical integrado por cancións
recollidas do folclore na súa máis pura tradición. Algunhas
aportacións folclóricas de romances como o de La loba parda
de García Lorca.
Sesións de Misións no campo, cara 1932. Posiblemente na Serra de
Gredos. Residencia de Estudiantes, Madrid
A educación na II República
As Misións Pedagóxicas en Galicia: servizo de música
• Nalgúns pobos visitados levábase un
gramófono e unha colección de discos
(seleccionados por Oscar Esplá).
• O material solía ser confiado a algún mestre.
• Antes de poñer un disco facíase un
comentario sobre o comopositor e a música
que se ía escoitar normalmente tradicional ou
de compsitores clásicos.
• O Padroazgo editou unha colección de disco,
dos cales catro recollían as cancións do Coro
das Misións.
A educación na II República
As Misións Pedagóxicas en Galicia: O retablo de fantoches
• Como non era posible levar o Teatro das Misións a todas
partes e como dentro das tarefas xoglarescas había,
ademais do teatro e coro, recitación de romances e outras
actividades o Padroazgo decidiu ampliar este medio de
expresión coa creación dun guiñol que levou título de
Retablo de Fantoches.
• Propúxose cumprir as esixencias dun espectáculo culto
sen renunciar a frescura popular.
• A primeira representación fíxose en Malpica (outubro de
1933).
• O retablo de fantoches o dirixía o escritor Rafael Dieste,
quen o surtíu de farsas ideadas por el que, co tempo,
transformouse en comedias maiores. Tamén, a petición
de Cossío, fixo unha adaptación do romance La doncella
guerrera.
A educación na II República
As Misións Pedagóxicas en Galicia: outras actividades
• A dignificación da profesión de mestre era un punto
fundamental dentro do proxecto das Misións con este
obxectivo:
• O Padroazgo organizou cursos breves para mestres onde
as conferencias eran substituídas pola conversa e o
intercambio de experiencias.
• Estes cursos complementábanse frecuentemente con
exposicións de traballos escolares (modelo suxerido polas
escolas rurais) ou con propostas que permitían aproveitar
o contorno natural ou artístico con fins didácticos.
• Outro recurso foi a radio. Sen embargo estas presentaron
enormes dificultades técnicas pois en gran parte das
poboacións rurais carecíase de luz eléctrica e, no caso de
contar con ela, a súa potencia era moi escasa.
A educación na II República
O labor do maxisterio e da inspección educativa exemplo: María Barbeito
• Mestra e inspectora de ensino primario.
• En 1902 gaña a praza de oposición como
mestra co número un da súa promoción
con vinte e un anos.
• Escolleu como destino a Escola
Graduada Pública de Párvulos “Da
Guarda”, na súa cidade local.
• En 1911 exerce como directora da
escola, que converteu nun colexio
modélico de innovación pedagóxica.
• Introduciu en Galicia os principios de
María Montessori e o seu método,
baseado en fundamentos
psicopedagóxicos de liberdade e
autoactividade dos nenos nun ambiente
que favoreza o seu desenvolvemento.
• Tamén introduciu o método dos centros
de interese desenvolvidos polo belga
Ovide Declory, consistente en
desenvolver un plan de estudo conforme
cos intereses dos nenos en cada idade. María Barbeito cun grupo
de ensinantes na escola da Guarda (1933)
• Na memoria de actividades que
redactou en 1932 recolleu o seu proxecto
curricular e a súa metodoloxía coa
dotación de material do método
Montessori que xa importara de Italia en
1915, coleccións de láminas didácticas,
unha gramola de audicións musicais,
unha biblioteca escolar e unha biblioteca
popular circulante, á que doou parte da
súa colección bibliográfica.
• En 1933 obtivo por concurso de méritos
o cargo de inspectora Mestra dende o
que creou un Plan de Lectura Global
(1934) para as escolas da súa zona de
inspección (periferia da Coruña e
concello de Arteixo fundamentalmente).
• En 1935 obtivo unha bolsa de da Xunta
de Ampliación de Estudios grazas a cal
emprendeu unha viaxe por Europa xunto
con dez docentes españois.
María Barbeito arriba cun grupo
de ensinantes nunha excursión didáctica Abaixo
conferencia impartida pola Agrupación Republicana
Femenina da Coruña (1934)
A educación na II República
O labor do maxisterio e da inspección educativa exemplo: María Barbeito
• Visitou institucións educativas seis países nos
que tomou contacto cos métodos pedagóxicos
que se impartían en Europa.
• Tralo regreso escribiu como resumo da viaxe
das visitas realizadas Países y escuelas en
que realiza unha crítica das prácticas
pedagóxicas observadas aprobando aspectos
como a gratuidade e obrigatoriedade das
escolas públicas en Bélxica, os plans
pedagóxicos de Waldorf e Steiner ou o
ambiente da escola activa de Giuseppina
Pizzigoni.
• Foi defensora da educación bilingüe
recoñecendo o uso da lingua materna nas
primeiras etapas da educación.
• En 1936, co triunfo do golpe militar, foi
afastada do seu posto de mestra de escola.
Tivo que se someter á Comisión Depuradora
de Maxisterio. En 1941 foi destituída dos seus
cargos académicos e forzada a xubilarse por
razóns políticas con sesenta anos.
• Iniciou unha nova etapa retirada dos centros
escolares dedicándose a escritura e tradución
de libros en francés.
María Barbeito portada do libro
Países y escuelas onde
recompila as súas reflexións
sobre a escola en Europa nos
anos trinta
A educación na II República
O labor do maxisterio e da inspección educativa exemplo: María Barbeito
Ernestina Otero Sestelo
A educación na II República
O labor dos formadores de mestres un exemplo: Ernestina Otero
• En 1908 acadou o título de mestra superior
na Escola Normal de Pontevedra e,
posteriormente, ingresou na Escola
Superior de Maxisterio de Madrid (1910-
1913), onde recibiu a influencia da
Institución Libre de Enseñanza,
fundamentalmente de Luis de Zulueta.
• En 1914 foi nomeada profesora de
pedagoxía na Escola Normal de
Pontevedra.
• Coa 2ª República, puxo en marcha a
reforma educativa e, ademais, dirixiu a
Escola de Maxisterio e presidiu o Consello
Provincial de Primeiro Ensino de
Pontevedra. No tempo que ocupou este
cargo, leváronse diversas campañas para o
fomento da asistencia dos nenos á escola,
impulsouse a creación de centros
escolares, ampliouse a educación de
adultos, colaborouse coas xuntas
municipais na utilización de campos
agrícolas experimentais.
Ernestina Otero Sestelo:
foto coa súa familia
A educación na II República
O labor dos formadores de mestres un exemplo: Ernestina Otero
• Promoveu os talleres artesanais e
industriais de formación e fomentou o
estudo e investigación das características
xeográficas e culturais de Galicia.
• Colaborou activamente no Seminario de
Estudos Galegos e noutras iniciativas
como na escola rural galego.
• En 1933 asinou o manifesto dos
intelectuais galegos a prol do Estatuto de
Autonomía.
• Na Guerra civil foi separada da cátedra e
dada de baixa na escala. Unha vez
rematada a guerra, revisouse o seu
expediente e volveu o seu cargo, se ben
con “traslado forzoso e inhabilitación para
cargos directivos e de confianza” (1939).
Así comezou de novo en Ourense onde
permaneceu dez anos e en 1951 retorna
outra vez a súa praza de pedagoxía Escola
Normal de Pontevedra.
A represión na Guerra Civil
• 18 de xullo de 1936 iníciase o que
coñecemos como a longa noite de pedra
que terá especial incidencia no campo
do ensino.
• Moitos mestres serán asasinados e
executados durante Guerra Civil
unicamente por manterse fieis aos seus
ideais de cambio e de transformación da
sociedade no que a educación
considerábase como a ferramenta clave.
A derradeira lección do mestre estampa
Galiza Mártir. Álbum de Castelao (1937) e pintura (1945)
A represión na Guerra Civil
• Nos últimos anos téñense feito estudos
monográficos nas distintas provincias galegas
sobre o impacto desta represión.
• Non só no plano da persecución política e
ideolóxica que vai ser pagada nun conxunto de
casos coa propia vida ou o presidio senon tamén
nos procesos sancionadores administrativos a
través das comisións de depuración.
• As sancións podían ir dende a suspensión
temporal de emprego e soldo, o cambio de
destino á suspensión plena da carreira docente.
• Os datos que se aportan son os seguintes:
Número de mestres asasinados na Guerra Civil en Galicia
Executados Paseados Outras causas Total
A Coruña 23 22 2 47
Lugo 8 8 2 18
Ourense 3 10 13
Pontevedra 13 11 1 25
Galicia 47 51 5 103
Fte. Datos estimativos sacados a partir de diversas fontes na que destacamos Nomes e voces.
A represión na Guerra Civil
Pelotón de fusilamento
no Campo da Rata
(Pta. Herminia-A Coruña) 1936
A represión na Guerra Civil
Nº de expedientes administrativos (1936-1944)
Nº de
expedientes
Expedientes
sancionadores
%
A Coruña 1.963 412 21%
Lugo 1.835 493 26,9%
Ourense 1.698 527 31%
Pontevedra* 1.533 358 23,4%
Galicia 7.029 1.790 25,5%
Fte. Datos aportados de distintos traballos elaborados a nivel provincial. Os datos da provincia de
Pontevedra son estimativos a partir da base de datos Nomes e voces.
A represión na Guerra Civil
• As sancións podían ir da separación definitivamente do posto, suspender de
emprego e soldo dende un mes a indefinidamente e trasladar a outra
provincia.
• Se eras nacionalista a outra punta do país.
• As infraccións podían ser políticas, sociais, profesionais e relixiosas ou
morais.
• Os casos de denuncia estaban relacionado por motivos políticos
relacionados coa lealdade á república de non ter fervor ao glorioso
movemento salvador pero tamén podían aparecer denuncias, que eran
máis xenéricas do que se podía estimar, como ter unha criada na casa se
eras solteiro, se ías cos amigos ao baile, se eras muller sen non vestías con
decoro, se che pintabas as uñas, algúns foron acusados de mulleriegos e
algunha mestra de pegarlle ao marido.
• Pedíase informes de cada mestre ao párroco, ao alcalde, á Garda Civil e a
algún pai de familia de bos costumes. Tamén podían pedir informes á
Falanxe, a veciños, a algún empresario, a mestres delatores e incluso a
algún inspector de educación, pero eran tidos en conta sobre todo os dos
curas, que eran os máis meticulosos, xa que contaban cuns cuestionarios
moi puntillosos nos que se preguntaba sobre cuestións profesionais, sociais,
políticas, sindicais e relixiosas.
A esquerda prego de cargos contra
os galeguistas José Mª Álvarez Blázquez.
e sanción (arriba) imposta J. R. Fdez. Ojea
A represión na Guerra Civil
• Durante a guerra e a posguerra houbo que suplir aos
mestres asasinados, fusilados e represaliados.
• Establecéronse cursos de formación acelerada de mestres
e a marchas forzadas.
• Nalgúns casos de só tres meses e con preferencia para los
que exerceran de alféreces provisionais na guerra.
• A formación do profesorado, con separación de homes e
mulleres en Normais distintas, seguiu o proposto polas leis
de 1945 e 1950.
• O chamado plan 1950 durou ata o ano 1967 e tiña unha alta
carga cultural e científica e moi pouco profesional. E
ademais un gran peso da relixión católica case
fundamentalista e tamén peso político fascista, ao ter que
cursar a materia de Formación do Espíritu Nacional, cuxa
docencia estaba encargada aos membros da Falanxe e o
Frente de Xuventudes.
Monumento no Campo da Rata
onde foron fusilados as vítimas
Da represión franquista na Guerra Civil.
O deseño do monumento foi obra de Isaac Díaz Pardo
Nenos xogando aos
fusilamentos en plena Guerra Civil
Monumento ás vítimas do franquismo.
Nel aparecen a relación dos represaliados
coa vida na provincia da Coruña
entre eles moitos mestres
Lectura e película recomendada:
A lingua de das bolboretas de Manuel Rivas
película levada o cine por José Luis Cuerda
A lingua de das bolboretas foi adaptada para
o teatro por Teatro do Andamio. Nesta columna
Imaxes da película de José Luis Cuerda que
Ten como protagonista a Fernando Fernán Gómez
1 de 144

Recomendados

Rhine-Neckar Metropolitan Region por
Rhine-Neckar Metropolitan RegionRhine-Neckar Metropolitan Region
Rhine-Neckar Metropolitan RegionRhein-Neckar-Region
6.4K vistas18 diapositivas
Membedah struktur teks sejarah por
Membedah struktur teks sejarahMembedah struktur teks sejarah
Membedah struktur teks sejarahJESSICA DEWI FORTUNA BR. MARPAUNG
575 vistas5 diapositivas
Design Project, kerala technological university - KTU por
Design Project, kerala technological university - KTU Design Project, kerala technological university - KTU
Design Project, kerala technological university - KTU JESTIN JAISON
6.1K vistas30 diapositivas
A metanol por
A metanolA metanol
A metanolAndrás Haris Kiss
1.7K vistas10 diapositivas
60 ANOS DE GRIAL.pptx por
60 ANOS DE GRIAL.pptx60 ANOS DE GRIAL.pptx
60 ANOS DE GRIAL.pptxAgrela Elvixeo
4 vistas12 diapositivas
25 de Novembro no IES Monelos por
25 de Novembro no IES Monelos25 de Novembro no IES Monelos
25 de Novembro no IES MonelosAgrela Elvixeo
17 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Agrela Elvixeo

SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx por
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptxSANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptxAgrela Elvixeo
1K vistas18 diapositivas
JOSÉ CORNIDE SAAVEDRA por
JOSÉ CORNIDE SAAVEDRAJOSÉ CORNIDE SAAVEDRA
JOSÉ CORNIDE SAAVEDRAAgrela Elvixeo
1K vistas6 diapositivas
España no Mundo. Os Grandes Retos ante a Globalización por
España no Mundo. Os Grandes Retos ante a GlobalizaciónEspaña no Mundo. Os Grandes Retos ante a Globalización
España no Mundo. Os Grandes Retos ante a GlobalizaciónAgrela Elvixeo
2.1K vistas49 diapositivas
A MULLER NA ESPAÑA DO SÉCULO XX E XXI por
A MULLER NA ESPAÑA DO SÉCULO XX E XXIA MULLER NA ESPAÑA DO SÉCULO XX E XXI
A MULLER NA ESPAÑA DO SÉCULO XX E XXIAgrela Elvixeo
2.1K vistas103 diapositivas
OS GRANDES RETOS DO SÉCULO XXI por
OS GRANDES RETOS DO SÉCULO XXIOS GRANDES RETOS DO SÉCULO XXI
OS GRANDES RETOS DO SÉCULO XXIAgrela Elvixeo
1.4K vistas51 diapositivas
UNIÓN EUROPEA por
UNIÓN EUROPEAUNIÓN EUROPEA
UNIÓN EUROPEAAgrela Elvixeo
1.4K vistas80 diapositivas

Más de Agrela Elvixeo(20)

SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx por Agrela Elvixeo
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptxSANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx
SANTA COMPAÑA-SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO.pptx
Agrela Elvixeo1K vistas
España no Mundo. Os Grandes Retos ante a Globalización por Agrela Elvixeo
España no Mundo. Os Grandes Retos ante a GlobalizaciónEspaña no Mundo. Os Grandes Retos ante a Globalización
España no Mundo. Os Grandes Retos ante a Globalización
Agrela Elvixeo2.1K vistas
A MULLER NA ESPAÑA DO SÉCULO XX E XXI por Agrela Elvixeo
A MULLER NA ESPAÑA DO SÉCULO XX E XXIA MULLER NA ESPAÑA DO SÉCULO XX E XXI
A MULLER NA ESPAÑA DO SÉCULO XX E XXI
Agrela Elvixeo2.1K vistas
OS GRANDES RETOS DO SÉCULO XXI por Agrela Elvixeo
OS GRANDES RETOS DO SÉCULO XXIOS GRANDES RETOS DO SÉCULO XXI
OS GRANDES RETOS DO SÉCULO XXI
Agrela Elvixeo1.4K vistas
María Barbeito e Ernestina Otero por Agrela Elvixeo
María Barbeito e Ernestina OteroMaría Barbeito e Ernestina Otero
María Barbeito e Ernestina Otero
Agrela Elvixeo1.3K vistas
AS SALAS DE CINE NA CORUÑA.pptx por Agrela Elvixeo
AS SALAS DE CINE NA CORUÑA.pptxAS SALAS DE CINE NA CORUÑA.pptx
AS SALAS DE CINE NA CORUÑA.pptx
Agrela Elvixeo2.9K vistas
Francisco Fernández del Riego por Agrela Elvixeo
Francisco Fernández del RiegoFrancisco Fernández del Riego
Francisco Fernández del Riego
Agrela Elvixeo2.2K vistas
Os muíños de vento na cidade da Coruña por Agrela Elvixeo
Os muíños de vento na cidade da CoruñaOs muíños de vento na cidade da Coruña
Os muíños de vento na cidade da Coruña
Agrela Elvixeo2.2K vistas
CURROS ENRÍQUEZ E A CORUÑA.pptx por Agrela Elvixeo
CURROS ENRÍQUEZ E A CORUÑA.pptxCURROS ENRÍQUEZ E A CORUÑA.pptx
CURROS ENRÍQUEZ E A CORUÑA.pptx
Agrela Elvixeo2.5K vistas
1912-2012 Centenario da anexión do concello de Oza por Agrela Elvixeo
1912-2012 Centenario da anexión do concello de Oza1912-2012 Centenario da anexión do concello de Oza
1912-2012 Centenario da anexión do concello de Oza
Agrela Elvixeo1.7K vistas
Concurso a muller galega na ciencia por Agrela Elvixeo
Concurso a muller galega na cienciaConcurso a muller galega na ciencia
Concurso a muller galega na ciencia
Agrela Elvixeo3K vistas
Parque escultórico da Torre de Hércules por Agrela Elvixeo
Parque escultórico da Torre de HérculesParque escultórico da Torre de Hércules
Parque escultórico da Torre de Hércules
Agrela Elvixeo2K vistas

A educación en Galicia: da Restauración á II República

 • 1. A Educación en Galicia da Restauración a 1936 Ilustración deseñada a partir do motivo gráfico da capa do Boletín de la Unión Hispano Americana Valle Miñor
 • 2. Antecedentes: a educación na construción do estado liberal en España • Para comprender a educación en Galicia na España da Restauración á 2ª República temos que centrarnos en como se plantexa esta na construción do novo estado liberal durante o século XIX. • A Constitución de 1812 recoñeceu o dereito á educación e estableceu que o Estado debía garantizalo plantexando as bases dun sistema educativo nacional de signo liberal. • Nas Cortes de Cádiz elaborouse un exhaustivo informe sobre a educación en España por unha comisión que presidiu Manuel José Quintana. A volta ao absolutismo paralizou a creación do sistema educativo nacional, pero o informe Quintana retornou no Trienio Liberal elevándoo a rango legal con algunhas modificacións. A década ominosa absolutista (1823-1833) paralizará o proceso. • Na época das Rexencias (1833-1843) iniciouse o proceso para implantar o primeiro sistema educativo español. En 1838 publicouse o Regulamento das Escolas Primarias e comezaron a abrirse os primeiros institutos de segundo ensino. • En 1845 aprobouse o Plan Pidal pero o sistema non rematou de perfilarse ata aprobar en 1857 a Lei Xeral Educativa, coñecida como a Lei Moyano.
 • 3. O escritor Manuel José Quintana foi un dos impulsores da reforma da educación na España liberal
 • 4. • A lei de instrución pública de 1857, tamén coñecida como a lei Moyano, foi a lei reguladora do ensino en España. • Foi o fundamento do ordenamento lexislativo do sistema educativo español ata 1970, cando se derroga pola Lei Xeral de Educación de Villar Palasí. • A lei procuraba mellorar a condición da educación no estado, daquela un dos países europeos con maior taxa de analfabetismo organizando tres niveis de ensinanza: • Ensinanza Primaria, en teoría obrigatoria ata os 12 anos e gratuíta para quen non poidese pagala, pero que na práctica dependeu da iniciativa dos concellos que era o responsable da dotación medios materiais e didácticos para impartila e da iniciativa privada. • Segunda ensinanza, para a que se preveu a apertura de institutos de bacharelato e escolas normais de maxisterio en cada capital de provincias, amais de permitir o ensino privado nos colexios relixiosos, que recibirán especial consideración. A competencia estaba en mans das deputacións provinciais. • Ensinanza superior, reservándose o estado a xestión das universidades. Antecedentes: a Lei de Instrución Pública (1857)
 • 5. Claudio Moyano, ministro de fomento, foi impulsor da Lei de Instrución Pública (1857) que máis vixencia tivo na historia de España
 • 6. • Coa Lei Moyano implántanse definitivamente os grandes principios do sistema educativo en España da 2ª metade do XIX e do 1/3 do XX: • Gratuidade relativa para o ensino primario. • Centralización e uniformidade do currículo educativo. • Liberdade de ensino limitado. • Castelanización do ensino (non se permitía o emprego doutras linguas nos distintos niveis educativos). Antecedentes: a Lei de Instrución Pública (1857)
 • 7. La Primera Luz, obra de Manuel Murguía (1859), usada como libro de lecturas escolares recomendado polo Ministerio de Fomento para o ensino nas escolas galegas
 • 8. Antecedentes: a educación na construción do estado liberal en España • O sistema educativo liberal era dual. Unha parte estatal e outra privada. • A Igrexa recuperou o control ideolóxico e moral sobre a escola española grazas ao Concordato de 1851. • Un dos problemas máis graves da educación decimonónica española foron as limitacións orzamentarias. • As escolas non estaban dotadas axeitadamente, cuns mestres mal formados e mal pagados, dando como resultado unha pésima calidade de ensino. • Aínda que o ensino primario era obrigatorio (de 6 a 12 anos), moitos nenos e nenas, por outro lado segregados, non podían acudir ás escolas porque tiñan que contribuír ao sustento familiar, polo que a escola nunca foi un factor de cohesión e promoción social. • En 1900 o número de persoas escolarizadas non acada o 50%. O analfabetismo é moi elevado chegando en Galicia ao 70%.
 • 9. A escolarización en Galicia • As medidas adoptadas no plano legal non foron levadas a cabo na práctica. • En 1860, a pesar da obrigariedade do ensino de 6 a12 anos, a taxa de analfabetismo xeral era do 79,67%. Acentuadísima no caso das mulleres que chegaba ao 95,46% como podemos observar na táboa adxunta. • O descenso en 1900 e pouco significativo (69,89% a taxa de analfabetismo xeral, un 47,2% no caso dos varóns e un 83,66% no das mulleres.
 • 10. Poboación analfabeta en Galicia (1860-1950) Galicia Total Homes Mulleres 1860 1.434.129 79,67% 57,74% 95,46% 1877 1.436.926 78,73% 56,15% 92,33% 1887 1.396.500 70,99% 51,10% 89,35% 1900 1.384.210 69,89% 47,20% 83,66% 1910 1.323.005 64,11% 41,68% 74,20% 1920 1.198.225 56,41% 34,41% 50,82% 1930 1.009.326 45,26% 24,88% 49,49% 1940 894.063 35,82% 14,50% 32,69% 1950 689.037 26,46% 8,79% 21,83% Fte. Narciso de Gabriel: O proceso de alfabetización en Galicia. Un intento de explicación
 • 11. A escolarización en Galicia • Podemos considerar que a estrutura do estado é fallida posto que non existen mecanismos para dotar de medios suficientes (escolas, mestres, material escolar...) aos concellos que son os responsables en último termino da atención da educación primaria. • En segundo lugar non hai ningún mecanismo de intervención por parte da inspección educativa que é, por estes anos practicamente inexistente. • A estrutura caciquil da España da Restauración non atendeu este tipo de necesidades por non consideralas como prioritarias. • Por outro lado a man de obra infantil é necesaria fundamentalmente nos labores agrícolas e pesqueiros e considérase a alfabetización como unha necesidade secundaria.
 • 12. Porcentaxe de escolarización de nenos de 6-12 anos en centros públicos como privados en Galicia (1860-1935) 1860 1885 1908 1923 1935 Galicia 27% 35% 32% 51% 65% A Coruña 23% 31% 27% 40% 50% Lugo 15% 22% 21% 44% 72% Ourense 38% 49% 51% 74% 84% Pontevedra 27% 35% 32% 51% 65% Fte. Narciso de Gabriel: O proceso de alfabetización en Galicia. Un intento de explicación
 • 13. A escolarización en Galicia • A escolarización obrigatoria de (6-12) entre 1860 e 1935 aumenta dun 27% a un 65% aínda que no plano legal neste tramo de idade tería que ser universal. • Por outro lado o grao de alfabetización é inferior no mundo rural que nas cidades nun 16% en 1860 e dun 12% en 1930.
 • 14. Comparativa da taxa de alfabetización masculina (M) femenina (F) e total (T) dos concellos das sete cidades e do resto de Galicia (1860-1940) Cidades Resto Diferenza C-R M F T M F T M F T 1860 48% 19% 33% 32% 3% 16% 16% 16% 17% 1877 52% 27% 38% 33% 5% 17% 19% 22% 21% 1887 56% 33% 43% 36% 7% 20% 20% 26% 23% 1900 56% 37% 46% 39% 11% 24% 17% 26% 22% 1910 59% 43% 50% 42% 19% 29% 17% 24% 21% 1920 63% 49% 55% 50% 29% 38% 13% 20% 17% 1930 70% 59% 64% 58% 41% 49% 12% 18% 15% 1940 80% 71% 75% 69% 56% 62% 11% 15% 13% Fte. Narciso de Gabriel: O proceso de alfabetización en Galicia. Un intento de explicación
 • 15. A escolarización en Galicia calidade das escolas • A calidade das escolas era, polo xeral, moi baixa, tal como se comproba ao examinar as súas condicións materiais. • Os locais eran reducidos e presentaban numerosas deficiencias, tanto dende o punto de vista hixiénico com. pedagóxico. • Deficiencias que resultan doadamente comprensibles se temos en conta que o 85% dos locais das escolas públicas eran alugados, segundo datos correspondentes a 1926. • As Xuntas locais de ensino primario, que tiñan encomendada a tutela das escolas, dimitían frecuentemente das súas funcións, contribuíndo así a perpetuar estas carencias materiais.
 • 16. A escolarización en Galicia metodoloxía didáctica • A metodoloxía didáctica adoitaba responder a unha tradición claramente tradicional, aínda que paseniñamente foron incorporándose certos elementos innovadores, nomeadamente durante a II República. • As canles a través das cales se difundiron as novas ideas foron diversas: congresos e certames –que a Institución Libre de Enseñanza aproveitaba para espallar as súas concepcións educativas entre o maxisterio-, prensa e literatura pedagóxica, Escolas Normais, etc.. Algúns inspectores de ensino primario tamén desempeñaron un importante papel na renovación de determinadas prácticas escolares.
 • 17. Escolarización en Galicia Escola de ferrado • Ante o déficit da implantación da educación en Galicia xurden mecanismos de intervención por parte da comunidade rural como son as escolas do ferrado. • Esta escolarización foi un sistema de ensino que realizaban os denominados escolantes, mestres non titulados que habitualmente tiñan unha escasa formación e que daban clases aos nenos do rural galego dende o século XVIII. Andando o tempo, e conforme a economía rural galega se incorpora ao mercado tamén as escolas comezan a pagarse en cartos, aínda que nalgunhas bisbarras persistirá o pago en especie ata a década de 1960. • Recibían o nome de escolas de ferrado porque os pais pagaban para escolarización dos seus fillos un ferrado, ben fose de centeo, trigo ou millo, este pago equivalía a 12-18 quilos por rapaz. • O espazo da casa que se escollían acostumaba ser a lareira ou comedor, aínda que tamén podían empregar palleiros e cortes. • Dipoñían dun mobiliario e material rudimentario e limitábanse normalmente ao ensino do básico: ler, escribir e contar seguindo procedementos didácticos tradicionais como o ditado.
 • 18. Ferrado para medilo millo •O ferrado foi unha medida de volume que co tempo tranformouse nunha medida de área para medir as fincas moi utilizada en Galicia e que varía de concello a concello e incluso de parroquia a parroquia en función da produtividade da terra. •Medida adaptada antes da xeneralización do sistema métrico decimal.
 • 19. Escolarización en Galicia Escola de ferrado • Os escolantes podían ser labregos que completaban os seus ingresos dando clases aos nenos do seu lugar, cregos, vellos ou ben xente sen oficio nin recursos que subsistía grazas a dalles clases aos nenos. • Os estudantes tiñan que compaxinar o ir a escola co traballo, xa que na maioría dos casos os rapaces eran imprescindibles nas casas para traballar. • Cara o comezo do século XX comezouse a pagar en diñeiro o que sería o valor dun ferrado de trigo. Coa suba dos prezos do trigo, aló polos 40 do século XX houbo unha proliferación de mestres e mestras do ferrado. • Os materiais educativos eran escasos e mestre adoitaba levalos de aldea en aldea. Eran escritos á man, que ás veces o propio escolante convertía nun pequeno libro, ata que xa no século XX se foron incorporando os libros de texto, fundamentalmente as enciclopedias, as de Álvarez e a de Dalmau. • O ensino era moi básico: contas (para medir e contar o número de leiras), as letras para ler ou escribir os contratos de compra venda, ditados, doutrina relixiosa católica e nalgún caso nocións de xeografía. A técnica que usaban para o ensino era moi simple: a repetición; saía un neno ao encerado e os demais copiaban o que el escribía.
 • 20. Unha visión fotográfica de Galicia nos anos vinte: Ruth Matilda Anderson • Esta fotógrafa norteamericana foi contratada no ano 1921 por The Hispanic Society of America. • Alí actualizou as súas técnicas como fotógrafa e investigadora. • Entre 1923 e 1930 realiza cinco viaxes por España captando preto de dez mil imaxes que reflicten a España daquel tempo. • En Galicia estivo entre 1924 e 1925 captando unhas 5.000 fotografías. • Utilizamos algúns exemplos para ilustrar graficamente a realidade galega do momento.
 • 21. Ruth M. Anderson imaxes tomadas na Laracha, A Escravitude, Barbadelo e Lalín (1924)
 • 22. Ruth M. Anderson Imaxes dos Cantóns e dársena do Parrote (A Coruña) (1924)
 • 23. Ruth M. Anderson Imaxes de Fisterra, O Berbés (Vigo) e Muxía (1924)
 • 24. Ruth M. Anderson Imaxes de Vilagarcía, O Pindo, Malpica e Ézaro (1924)
 • 25. Ruth M. Anderson Imaxes de Muxía, A Mahía, Santiago e Esteiro (Muros) (1924)
 • 26. Ruth M. Anderson Imaxes de Lugo, Mondoñedo e Muros (1924)
 • 27. Ruth M. Anderson Imaxes de Noia e Nigrán (1924)
 • 28. Ruth M. Anderson Imaxes de A Fonsagrada, O Cebreiro e Sta. Tegra (1924)
 • 29. Escolarización en Galicia Necesidades de escolas primarias • En 1908 o Ministerio de Instrución Pública, influenciado polas ideas rexeneracionistas que marcaban a necesidade de impulsar a educación para modernizar o estado, fai un estudo das necesidades escolas primarias para todo o estado en Galicia as cifras son as seguintes onde se ve un déficit dun 52% de escolas: Estatística escolar de España en 1908 Necesidadesde escolas unitarias e de grao Escolas existentes % Galicia 6.540 3.408 52,11% Coruña, A 3.345 1.877 56,11% Lugo 1.114 349 31,33% Ourense 1.050 650 61,90% Pontevedra 1.031 532 51,60%
 • 30. Número de escolas unitarias e de grao en Galicia (1855-1933) Total Ritmo de novas escolas por ano 1855 1.133 1908 3.408 44 (1855-1908) 1922 3.856 34 (1909-1922) 1931 5.100 178 (1923-1931) 1933 5.656 278 (1932-1933) Ftes. Diccionario Geográfico-estadístico e histórico de Madoz para 1855. Ministerio de Fomento e de Instrucción Pública para o resto dos anos. O ritmo de novas escolas por ano é estimación propia. Escolarización en Galicia Número e ritmo de construcións de escolas *Aínda que o ritmo de crecemento das escolas nótase fundamentalmente nos anos 20 e 30 do s. XX. Aínda había un déficit destes de polo menos 1.000 en 1933.
 • 31. Escolarización en Galicia As escolas dos emigrantes • O que non é capaz de atender o estado terá que construílo a sociedade civil galega. • Un exemplo significativo serán as escolas dos emigrantes creadas por toda a xeografía galega principalmente dende finais do século XIX e no 1/3 do século XX. • A Galicia de alén do mar sementou de escolas o país. • Porque en efecto foi unha verdadeira sementeira escolar a que realizaron os emigrantes, que resulta aínda máis chamativa ao producirse nun medio onde a escola adoecía de numerosas carencias cuantitativas e cualitativas. • O número de centros escolares creados ou dotados parcialmente, segundo un reconto de 317 escolas, principalmente en primaria, e o de 518 aulas. • Estas fundacións supuñan a miúdo a construción dun edificio escolar, dotado de tódolos medios materiais que se precisaban para o ensino.
 • 32. Emigración galega cara a América A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia %rel.Es España 1881-1890 77.899 11.984 5.193 61.920 156.996 39,3% 399.483 1891-1900 73.599 20.193 24.369 61.857 180.018 36,6% 491.320 1900-1910 117.919 85.998 116.239 79.508 399.664 38,1% 1.050.037 1911-1920 135.860 99.082 133.924 92.065 460.931 38,1% 1.209.795 1921-1930 79.489 63.311 70.000 77.700 290.500 37,3% 777.778 1931-1936 12.598 10.035 11.095 12.315 46.043 37,3% 123.275 TOTAL 497.364 290.603 360.820 385.365 1.534.152 37,9% 4.051.688
 • 34. Escolarización en Galicia As escolas dos emigrantes • Os artífices deste labor cultural foron os indianos e sobre todo as Sociedades de Instrución creadas nos países receptores da emigración galega. • Estas agrupacións particulares de índole cultural que propugnan e tentan operativizar novas solucións ás necesidades educativas máis acuciantes.
 • 35. A Coruña Betanzos Ferrol Narón Neda Fene Mugardos Ares Vilalba Mañón Viveiro Ourol Cervo Malpica Ribadeo Trabada A Fonsagrada Ortigueira MelideO Pino Santtiago Zas A Baña Negreira Cee Cocubión Muros Rianxo Boqueixón Baralla Sarria Sober P. Trives Verín Allariz Ourense Coles Vilamarín Lalín Vila de Cruces A Estrada Agolada Celanova Ramirás S.C. Cea Carballiño Boborás Punxín Forcarei Cortegada A Guarda Tomiño Tui Salceda de Caselas As Neves Ponteareas Baiona Vigo Gondomar Redondelar Pontevedra Sanxenxo Cangas Marín Bueu Moaña Poio Vilagarcía Vilanova Caldas Valga Cotobade Fornelos A Lama Meis Moraña Rbadumia Pioneiros: a filantropía dos indianos galegos En vermello concellos con algún centro de ensino creado por algún indiano
 • 36. Actuacións dos denominados indianos na provincia da Coruña Concello Indiano País Século Ares Gaspar Vizoso Cartelle Cuba XX Baña, A Rafael Díaz Perú XIX Baña, A Jacinto Rodríguez Cuba XX Betanzos Juan Mª e Jesús García Naveira Arxentina XX Betanzos Manuel Naveira González Arxentina XX Boqueixón Manuel Sinde Arxentina XX Cee Fernando Blanco de Lema Cuba XIX Corcubión José Carrera Fábregas Arxentina XX Coruña, A Eusebio da Guarda/Modesta Goicuiría* Transtlánticos* XIX Coruña, A José Salgado Arxentina/Uruguai XIX Fene Juan Varela Grande Cuba XX Ferrol Eugenio Durán López México XX Malpica Anselmo Villar Amigo Arxentina XX Mañón Francisco López de Estrada México XVIII *Eusebio da Guarda non é un indiano pero sí está relacionado coa navegación transalántica e promoveu importantes centros educativos na cidade da Coruña.
 • 37. Irmáns García Naveira Promotores das escolas en Betanzos (1914-1918)
 • 38. Actuacións dos denominados indianos na provincia da Coruña Concello Indiano País Século Melide Mateo Segade Bugueiro México XVII Mugardos Francisco Vizoso Cancela Cuba XX Muros Simón Cambeiro Sande Cuba XX Narón Francisco Sabín Teijeiro Cuba XX Neda Manuel García Cuba XX Negreira Emilio Baladrón Cuba XX Ortigueira Vicente Lorenzo Vale Cuba XX Pino, O Ramón e José Beis Sada Cuba XX Pino, O Francisco García Naveiro Cuba XX Rianxo Vicente Vidal Cuba XX Santiago Frei Diego de Hevia México XVII Santiago Alonso de la Peña Rivas y Montenegro Perú XVII Santiago Mateo Vázquez Perú XVIII Santiago Gumersindo Busto Arxentina XX Santiago Benito Novoa y Salgado México XVII Zas Manuel Mª Pose Arxentina XX
 • 39. Eusebio da Guarda Promotor das escolas na Coruña a finais do s. XIX
 • 40. Fernando Blanco Promotor do colexio-instituto en Cee (1886)
 • 41. Actuacións dos denominados indianos na provincia de Lugo Concello Indiano País Século Baralla Tomás López Arxentina XVIII Baralla José Mª e Pedro Álvarez Saavedra Arxentina XX Cervo Manuel Candia López Arxentina XX Cervo José Mª Fernández Montenegro Arxentina XX Fonsagrada, A Luis Rico Uruguai XIX Ourol Vicente Casabella Cuba XX Ribadeo Clemente Martínez Arxentina XX Ribadeo Pedro e Juan Moreno Ulloa Arxentina XIX Ribadeo José Acevedo Martínez Cuba XX Ribadeo Pedro Murias Rodríguez Cuba XX Ribadeo Jesús Rodríguez Murias Cuba XX Ribadeo Pedro Martínez Rego Panamá XVII Sarria Balbina Rodríguez de Alonso Cuba XX Sober Belarmino Fernández Iglesias Brasil XX Trabada Antonio Díaz Maseda Mexico XVIII Vilalba Manuel Peña Vidal Cuba XX Vilalba Agustín López Arias Cuba XX Viveiro Vicente Abadín García Cuba XX Viveiro Melitón Cortiñas Rodríguez Cuba XX Viveiro Antonio Trobo y Rodríguez Cuba XX
 • 42. Pedro Murias Promotor da Granxa escola de Ribadeo (1922)
 • 43. Actuacións dos denominados indianos na provincia de Ourense Concello Indiano País Século Allariz Claudio Conde Cuba XX Boborás José Lamas García México XX Carballiño-Cea Irmáns Prieto Pereira Cuba XX Celanova Domingo de Araújo Ferraz Perú XVII Coles Ramón Varela Novoa Cuba XX Cortegada Guillermo Álvarez Pérez Arxentina XX Ourense Alonso de Santana Bolivia XVII Ourense Pablo e Antonio Abad Rodríguez Arxentina XX Ourense Ángela Santamaría de Temes (par) Arxentina XX Pobra de Trives, A Eumenio Ancochea Boscossi Arxentina XX Pobra de Trives, A Antonio Rodríguez Álvarez Cuba XX Pobra de Trives, A Paulino Méndez Cuba XX Pobra de Trives, A Manuel Rodríguez Álvarez EEUU XX Punxín Benigno Quiroga Fernández Chile XX Ramirás Rogelio García Yáñez Arxentina XX Verín José García Barbón y Sola Cuba XX Verín José André Álvarez Arxentina XX Vilamarín Constantino Añel González Cuba XX
 • 44. José García Barbón Promotor do colexio de Verín (1895)
 • 45. Actuacións dos denominados indianos na provincia de Pontevedra Concello Indiano País Século Agolada Francisco Oro Meire Cuba XX Agolada Pilar Martínez Arxentina XX Baiona Lorenzo de la Carrera y Leal Arxentina XVIII Baiona Francisco Prieto México XVIII Bueu Francisco Nogueira Uruguai XX Bueu José Novas Regueira EEUU XX Caldas de Reis Pedro Acuña Malvar Arxentina XIX Caldas de Reis Fermín Mosquera Arxentina XX Cangas José Félix Soage Arxentina XX Cotabade José Lamas Pallas Brasil XX Cotobade Casimiro Gómez Cobas Arxentina XIX Cotobade Manuel Couceiro Vidal Perú XVIII Estrada, A Ramón Gambino Arxentina XX Estrada, A Luis Cerviño Beltrán Arxentina XX Forcarei Manuel e José García Arxentina XIX Fornelos de Montes Domingo da Laxe gonzález México XVIII Gondomar Manuel Losada Carrera Arxentina XX Guarda, A Vicenta Rodríguez Cachada (par) Porto Rico XIX Lalín Manuel, Antonio e Benito González Gamallo Arxentina XX Lalín Marcelino Otero Arxentina XX Lalín Gumersindo Asorey Blanco Arxentina XX
 • 46. Irmáns Barcia Boente Promotores do colexio da Portela (Ponteareas) (1915)
 • 47. Actuacións dos denominados indianos na provincia de Pontevedra Concello Indiano País Século Lama, A Domingo Laxe González México XVIII Lama, A Manuel Barreiro Cabanelas Brasil XX Marín Narciso Orelo García Arxentina/Chile XIX Marín Narciso Nores Salgado e familia Arxentina/Chile XIX Marín José Trasande Vicente Arxentina XX Meis Ignacio Arcos Ferrand Uruguai XX Moaña Juan Antonio Rosales Guatemala XVIII Moraña Blas Camino Perú XIX Moraña Manuel Blanco Bugallo Guatemala XVIII Neves, AS Francisco Cuntín de Araújo México XIX Poio Domingo Antonio García Araújo México XIX Ponteareas José, Benito e Generoso Barcia Boente Perú XX Ponte Caldelas Anselmo Antonio Piñeiro México XIX Pontecesures Manuel Vicente Moure-Buela Arxentina XX Pontevedra Jorge de Andrade Perú XVII Pontevedra Casimiro Gómez Cobas Arxentna XX Portas José Cascallar Rodríguez Arxentina XX Redondela José Figueroa Montero Brasil XX Redondela Beningno Fernández González Arxentina XX Redondela Manuel Otero México XIX Ribadumia Manuel Martínez Alfonsín Arxentina XX
 • 48. Guillermo Álvarez Pérez Escola “República Arxentina” (Cortegada) (1935)
 • 49. Actuacións dos denominados indianos na provincia de Pontevedra Concello Indiano País Século Sanxenxo Alberto Jacinto de los Reyes Filipinas XVIII Salceda de Caselas Sebastián Parcero de Gil México XVII Tomiño Abdón Alonso Alonso Brasil XX Tui Rosendo Fernández Alonso Brasil XX Tui Pedro Núñez Falcón México XVIII Valga Manuel Jamardo Casal Arxentina XX Vigo-Lavadores Remigio Ramón Nieto Otero Chile XX Vigo Tomás A. Alonso Uruguai XX Vigo José García Barbón y Sola Cuba XX Vigo José Policarpo Sanz Cuba/EEUU XIX Vigo Francisco de Sotomayor Bolivia XVII Vigo Andrés Fernández de la Rúa Perú XVIII Vigo Domingo Antonio Martínez México XVIII Vigo Genaro Garza México XVIII Vilaboa Pascual González de Parada México XVIII Vila de Cruces Domingo A. de Otero y Vermúdez Filipinas XVIII Vila de Cruces Antonio Ramos de Soto Mëxico XVII Vilagarcía de Arousa Agustín Romero García Uruguai XX Vilagarcía de Arousa Andrés Fernández García Uruguai/Arxentina/Ecuador XIX Vilanova de Arousa José María Puceiro Arxentina XIX
 • 50. José García Barbón Promotor da Escola de Artes e Oficios de Vigo (1900)
 • 51. Xénese e floración de entidades microterritoriais De arriba a abaixo e de esquerda a dereita: 1. “Alianza arenesa de instrucción”, A Habana, 1904. 2. “Club estradense”, A Habana, 1909. 3. “Hijos del partido de Lalín”, A Habana, c.1910. 4. “Hijos de Silleda”, Bos Aires, 1910. 5. “El Valle del Oro”, A Habana, 1915. 6. “Unión Hispano- Americana pro-Valle Miñor”, Bos Aires, 1910.
 • 52. Xénese e floración de entidades microterritoriais 1. “Centro de Bergondo y sus contornos”, Nova York, 1934
 • 53. Alonso Ríos ideólogo e inspector das sociedades galegas de instrución de Arxentina, acompañado de Blanco Amor e outros intelectuais galego. Escolarización en Galicia As escolas dos emigrantes
 • 54. A Mariña Occidental 8 A Mariña Central 9 A Mariña Oriental 15 Ortegal 26 Meira 8 A Fonsagrada 7 Ancares 5 Sarria 2 Lugo 2 Quiroga 4 Terra de Lemos 5 Chantada 9 Verín Terra Chá 34 Ferrol 22 Deza 24 A Ulloa 12 Melide 1 Betanzos 12 Eume 12 A Coruña 12 Ordes 8 Arzúa 10 Bergantiños 5 Terra de Soneira 2Fisterra 6 Xallas 4 A Barcala 10 Muros 4 Noia 8 Barbanza 10 Santiago 42 Terra Tabeirós 22 A Paradanta 18 O Condado 16 Baixo Miño 9 O Morrazo 6 Pontevedra 13 Salnés 16 Caldas 11 Terra de Caldelas Ourense 16 O Carballiño 16 Vigo 22 Sar 16 O Ribeiro 9 Valdeorras 3 T. Trives 3 Viana 2 Allariz- Maceda 1 A Limia T. Celanova 3 Baixa Limia 1 1-10 11-20 > 20 Nº Sociedades de instrucción (1904-1936) Arxentina 335 Cuba 181 Uruguai 12 EEUU 8 Brasil 7 México 2 Porto Rico 1 Total 546 Número de sociedades de instrución por comarcas 1904-1936
 • 55. Algúns exemplos de Sociedades de Instrución creadas polos emigrantes galegos en América neste caso do partido de Corcubión e dos concellos de Teo e Vedra
 • 56. Algúns exemplos de publicacións das Sociedades de Instrución creadas polos emigrantes galegos en América (Mugardos, Teo e Viveiro)
 • 57. T. Trives 3 1-9 10-15 > 20 Ortegal 17 Ferrol 16 Eume 12 A Coruña 5 Betanzos 4 Bergantiños Ordes 1 Arzúa 2 Melide Santiago 22 A Barcala 6 Xallas Terra de Soneira 1Fisterra 4 Muros 1 Noia 2 Barbanza 1 Sar 3 A Mariña Occidental 21 A Mariña Central 10 A Mariña Oriental 10 Terra Chá 27 Meira 1 Lugo A Ulloa 3 Chantada 4 Sarria 5 Os Ancares A Fonsagrada Terra de Lemos 1 Quiroga Valdeorras Viana Terra de Caldelas Ourense 4 O Carballiño 2 Deza 13Terra Tabeirós 15 O Ribeiro 1 T. Celanova 1 Baixa Limia Verín A Limia Allariz- Maceda A Paradanta 1 O Condado 4 Baixo Miño 4 Vigo 5 Pontevedra O Morrazo Salnés 3 Caldas 4 T. Trives Escolas creadas polas sociedades de instrución por comarcas 1904-1936 16-20 Nº Sociedades de instrucción (1904-1936) Cuba 165 Arxentina 77 EEUU 5 Uruguai 3 Brasil 2 Total 252
 • 58. A CORUÑA 112 35% ARZÚA 3 1% BARBANZA 2 1% BARCALA, A 8 3% BERGANTIÑOS 1 0% BETANZOS 6 2% CORUÑA 6 2% EUME 8 3% FERROL 19 6% FISTERRA 7 2% MUROS 2 1% NOIA 2 1% ORTEGAL 17 5% SANTIAGO 26 8% SAR 3 1% TERRA DE MELIDE 1 0% TERRA DE SONEIRA 1 0% LUGO 99 31% ANCARES, OS 2 1% CHANTADA 4 1% MARIÑA CENTRAL 11 3% MARIÑA OCCIDENTAL 26 8% MARIÑA ORIENTAL 13 4% MEIRA 1 0% SARRIA 6 2% VILALBA 33 10% ULLOA, A 3 1% OURENSE 14 4% CARBALLIÑO, O 4 1% RIBEIRO, O 1 0% OURENSE 3 1% CELANOVA 2 1% TRIVES 2 1% VERÍN 2 1% PONTEVEDRA 92 29% BAIXO MIÑO 6 2% CALDAS 8 3% CONDADO, O 5 2% DEZA 20 6% MORRAZO, O 4 1% PARADANTA, A 4 1% PONTEVEDRA 9 3% SALNÉS, O 6 2% TABEIRÓS 14 4% VIGO 16 5% GALICIA 317 Número de escolas promovidas por Indianos particulares ou Sociedades de instrución por comarcas > 10 1-10
 • 59. Ano de inauguracións das escolas Ata o s. XIX s. XX: ata 1922 1923-1930 1931-1936 >1936 SD* Total GALICIA 19 77 96 56 15 54 317 A CORUÑA 6 22 37 27 3 17 112 LUGO 4 28 25 13 2 27 99 OURENSE 1 4 6 2 1 14 PONTEVEDRA 8 27 30 10 8 9 92 *Todas as que non hai datos sobre a data da inauguración foron abertas no 1/3 do século XX.
 • 60. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades de intrución no concello de Ares (Redes, Seselle e Ares)
 • 61. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades Bergondo, Brión e Cecebre (Cambre)
 • 62. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello de Ames (Bugallido, Cruxeiras, Barouta)
 • 63. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello de Cedeira (Piñeiro e Sisalde)
 • 64. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello de Fene: “Curros Enríquez”, Limodre e “Concepción Arenal”
 • 65. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello de Mañón: Ribeiras do Sor, Barreiros e a A Panda
 • 66. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello de Vilachá (Monfero), Franza (Mugardos), Unión Mugardesa e Serres (Muros)
 • 67. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello de Ortigueira: Mera, Ermo, La Devesana, Cuiña
 • 68. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello de Ortigueira: San Claudio, San Adrián, Senra e Mera
 • 69. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello de Sada: escolares cos mestres anos trinta
 • 70. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello de Teo (Luou) e Vedra (Sarandón)
 • 71. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades Benquerencia (Barreiros), Burela, Vilastrofe e San Cibrao (Cervo)
 • 72. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades Guitiriz, Ourol, A Devesa e Rinlo (as últimas en Ribadeo)
 • 73. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello de Vilalba (Tardade, Corvelle, Santaballa e Goiriz)
 • 74. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello de Viveiro (Valcarría e Galdo) e Xermade (Chao e Pazo)
 • 75. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades no concello do Carballiño, Mourazos (Verín), Reádegos (Vilamarín)
 • 76. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades en Turbela (Arbo), Viascón (Cotobade), A Arnois e Rubín (A Estrada)
 • 77. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades en Pelete (A Lama), Coto Torrón (Mos), Saiáns (Moraña) e Ponteareas
 • 78. Exemplos de escolas promovidas polas sociedades en Loño (Vila de Cruces), Tomiño, Bandeira (Silleda) e Camba (Rodeiro)
 • 79. Escolarización en Galicia As escolas dos emigrantes • Os centros escolares inspirados polos emigrantes adoitaban ser receptivos ás novas correntes pedagóxicas, practicándose en moitos deles os procedementos intuitivos. • Outra característica destes centros era a orientación da instrución nunha dirección utilitaria, de ai que se incorporasen aos seus programas materias como a agricultura. • Estas concepcións pedagóxicas reflectíanse nidiamente nas escolas fundadas no Val Miñor, que contaron co asesoramento de Ignacio Ares de Parga.
 • 80. Escolarización en Galicia As escolas dos emigrantes • A pesar de dispoñer dun bo equipamento material e de practicar unha metodoloxía renovadora, as escolas de americanos foron obxecto de diversas críticas, nomeadamente por parte do movemento galeguista. • En efecto, os galeguistas non querían que se lles ensinase aos nenos a xeografía da emigración – un dos obxectivos que perseguían os emigrantes coas súas escolas era preparar aos seus parroquiáns para que puideran transitar polo camiño da emigración, e de feito nalgunha delas ensinábase a xeografía de determinados países latinoamericanos-.
 • 81. Escolarización en Galicia As escolas dos emigrantes • Polo demais, a cultura galega non estaba presente na maior parte destas escolas, que contribuían así ao proceso desgaleguizador. • A Sociedade Nazonalista Pondal expresábase nestes termos: Non pode tolerarse por máis tempo a desleigada actitude de moitas sociedades galegas, indiferentes a toda emoción galega e só entregadas a fomentar o antigaleguismo (estimulando os anceios de emigrar, co ensino tendencioso da xeografía cubana e arxentina) nesta hora de puxante afirmación patriótica. • Non menos contundente era a valoración que facía J.L. Rivadulla: Os emigrados, por medio das Sociedades axudaron insconscientemente a Castela, na súa obra de castelanizar a Galiza, pois cada escola que na Terra se abre, onde o ensino non se fai en galego, é un nemigo contra a nosa persoalidade.
 • 82. A escola é boa. Deus o pague! Pero o mestre! É o mesmo que tiñamos antes. Castelao, Cousas
 • 83. Nº de escolas unitarias e de grao de primaria en Galicia (1855-1933) Total Ritmo de novas escolas por ano 1855 1.133 1908 3.408 44 (1855-1908) 1922 3.856 34 (1909-1922) 1931 5.100 178 (1923-1931) 1933 5.656 278 (1932-1933) Ftes. Diccionario Geográfico-estadístico e histórico de Madoz para 1855. Ministerio de Fomento e de Instrucción Pública para o resto dos anos. O ritmo de novas escolas por ano é estimación propia. Escolarización en Galicia Número e ritmo de creación de escolas
 • 84. (1922-1923) Gasto en instrucción pública por provincias (en pesetas) Aportación do Ministerio % Aportación concellos % Total A Coruña 1.990.808,93 80,96% 468.194,20 19,04% 2.459.003,13 Lugo 1.413.678,15 86,03% 229.560,43 13,97% 1.643.238,58 Ourense 1.487.713,63 82,98% 305.144,44 17,02% 1.792.858,07 Pontevedra 1.221.647,93 83,17% 247.208,54 16,83% 1.468.856,47 Galicia 6.113.848,64 83,02% 1.250.107,61 16,98% 7.363.956,25 Fte. INE. Elaboración propia • A Lei de instrución pública de 1857 establecía que a educación primaria era competencia dos concellos pero ante as enormes carencias orzamentarias o Ministerio de Instrución Pública pasa a asumir gran parte do orzamento dos centros de primaria nos anos vinte do século pasado.
 • 85. Alumnado matriculado en bacharelato en Galicia (1921-1922) Bacharelato Total Matriculados % Matriculadas % A Coruña 287 223 78% 64 22% Lugo 260 220 85% 40 15% Ourense 252 186 74% 66 26% Pontevedra 363 305 84% 58 16% Santiago 417 368 88% 49 12% Galicia 1.579 1.302 82% 277 18% Fte. INE. Fai referencia a todo o alumnado matriculado en oficial ou por libre. Escolarización en Galicia A ensinanza bacharelato • O alumnado matriculado en bacharelato é moi escaso a comezos dos anos 20 da década pasada.
 • 86. Total de matrícula na Universidade de Santiago (1909-1933) Cursos Total Oficial Libres % H M H M H M 1909-1910 1.053 698 0 355 0 100% 1921-1922 1.078 693 17 348 20 97% 3% 1930-1931 1.955 1.804 (homes)* 151 (mulleres)* 92% 8% 1931-1932 2.103 1.243 118 697 45 92% 8% 1932-1933 2.046 1.189 111 698 48 92% 8% Fte. INE. Elaboración propia. *No curso 1930-1931 o INE non distingue se é matrícula oficial ou libre. Elaboración propia. • No primeiro terzo do século XX os estudos universitarios quedan reducidos a unha minoría da poboación galega. • Nos anos trinta do século pasado duplícase o número de matriculación na Universidade de Santiago. • A presenza da muller na universidade é practicamente nula a pesar do incremento que se produce nos anos trinta non chega ao 10%.
 • 87. Universidade de Santiago Matriculación por carreiras universitarias (1909-1933) Cursos Dereito Medicina Filosofía e Letras Ciencias Farmacia Oficial Libres Oficial Libres Oficial Libres Oficial Libres Oficial Libres H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 1909-10 132 57 309 71 30 33 82 47 145 147 1921-22 98 1 114 1 311 3 47 1 37 1 40 5 145 6 64 5 95 3 83 3 1930-31 465 2 888 14 30 25 52 21 369 89 1931-32 235 4 311 3 675 12 160 10 88 18 74 11 36 16 39 5 209 68 113 16 1932-33 182 3 292 3 680 12 170 3 61 20 85 13 59 17 55 6 207 59 96 23 Fte. INE. Elaboración propia. No curso 1930-1931 as fontes non distinguen entre matrícula oficial e libre. • As carreiras predominantes en matrícula son por este orde medicina, farmacia e dereito. • Tanto filosofía e letras como ciencias teñen unha escasa matriculación.
 • 88. Escolarización en Galicia A presenza do ensino laico na educación • Neste período a presenza do laicismo escolar en Galicia é moi escaso. • Por outro lado a escaseza de fontes non permite fixar con precisión o número de escolas laicas ou neutras que funcionaron en Galicia. • Antón Costa rexistra a data de creación de quince centros desta natureza entre 1888 e 1925, aos que habería que engadir algún máis fundados nunha data descoñecida polo momento, así como determinadas escolas custeadas polos emigrantes. • E se as realizacións foron cativas, as ideoloxías laicistas tamén era claramente minoritarias, dominando amplamente as posicións defensoras dun confesionalismo católico. • Este panorama mudará coa chegada da II República, pois daquela o laicismo disporá de respaldo institucional. Con todo, o confesionalismo católico seguía a ter unha forza indubidable, sobre todo no medio rural, onde as tentativas de introducir un ensino laico tiveron que facer fronte a múltiples atrancos.
 • 89. Escolarización en Galicia As escolas confesionais con innovación pedagóxica • Nas antípodas ideolóxicas do laicismo está diversas experiencias escolares inspiradas no pesamento do Pai Manjón (Escolas do Ave María para nenos marxinados), que tivo seguidores en diversos puntos da xeografía galega (A Coruña, Ferrol, Monforte, Ribeira, Ourense...). • Estes centros privados galegos de carácter relixioso atoparon na obra manjoniana unha fonte de inspiración didáctica e metodolóxica que contribuía a unha certa renovación educativa de tales centros, extremo que se viu influenciado polos apoios dados dende a xerarquía eclesiástica inspirados nos principios da encíclica Rerum Novarum do papa León XIII. • Un exemplo da Coruña foron as Escolas Labaca (1912) promovida polo maxistrado coruñés Ricardo Labaca e a súa irmá Ángela. Esta escola pasará posteriormente a titularidade municipal. • Aínda que non pertenza as denominadas Escolas do Ave María o espírito destas influirá en Baltasar Pardal na fundación da Grande Obra de Atocha (1923)
 • 90. A coñecida como Escola Labaca pertenceu as Escolas do Ave María fundadas polo sacerdote Andrés Manjón
 • 91. Escolarización en Galicia II República • A chegada da II República supuxo un grande impulso para o ensino en toda España e singularmente en Galicia. • Os primeros decretos foron os seguintes: • Bilingüismo: deféndese e reivindicase dende Cataluña. Expresaráse nun Decreto de 1931 no que se recoñece a existencia de distintas linguas dentro do estado. O Decreto di, que no caso catalán, o ensino practicarase na lingua materna ata os 8 años na escola. • Reorganización do Consello de Instrución Pública, cuxo presidente foi Miguel de Unamuno (rector). • O ensino relixioso: plasmarase publicando un decreto sobre congregacións e confesións relixiosas. Éste, regula e suprime a obrigatoriedada da ensenanza da relixión, baseándose na liberdade relixiosa e liberdade conciencia do neno e do mestre.
 • 92. Escolarización en Galicia II República • Creación das Misións Pedagóxicas. • A atención á escola primaria. Propuxéronse a construción de 27.000 escolas para todo Estado (o reto máis importante) para escolarizar ao millón de rapaces que non asistían á escola xa que naquel momento non as había. A creación faríase a través dun plan quinquenal polo que se construirían 7.000 escolas en 1931 e 5.000 en cada un dos catro anos posteriores. En Galicia a previsión era crear máis de 2.000 escolas no quinquenio. • O problema foi que se precisaba dunha financiación, preto de 400 millóns de pesetas a través da débeda pública. Nun contexto de recesión económica internacional (o crack de 1929). Ao final construiuse un terzo do que se pensaba.
 • 93. Número de escolas en primaria en Galicia (1930-1933) 1930 1933 Incremento Obxectivo % respecto obxectivo Coruña, A 1.199 1.542 343 688 50% Lugo 992 1.272 280 513 55% Ourense 1.164 1.463 299 330 91% Pontevedra 1.069 1.316 247 690 36% Galicia 4.424 5.254 830 2.221 37% Fte.INE. Elaboración e estimación propia Escolarización en Galicia II República O Ministerio de Instrución Pública tiña prevista a creación de 2.221 escolas en Galicia no quinquenio (1931-1935). O ritmo a 1 de setembro de 1933 era do 37% de (1934-1935) descalérarase
 • 94. Escolarización en Galicia II República • Inténtase dotar dunha lei educativa acorde co pensamento da II República. Lorenzo Luzuriaga elaborou un documento cos principios básicos: • Ensino público deber esencial por parte da administración do Estado. Non obstante cada rexión ou concello (sempre que as entidades xustifiquen solvencia económica e cultural poden asumir as competencias). Aceptase o ensino privado sempre que non persiga fins políticos e partidistas. • Gratuídade esencialmente no ensino primario. Un 25% da matrícula universitaria será gratuíta. • Laicismo: a educación pública debe ser laica. A escola debe dar información só sobre a historia das relixións como outra materia máis pero sempre fora da escola. • Coeducación: escola mixta de nenos e nenas. • Estrutura: tres niveis. Primaria (carácter obrigatorio de 6-12 anos), secundaria con dous ciclos (12-15 anos) prolongación de primaria e (15-18 anos) preparación para cursos universitarios. Superior: universidade. • Mellora da formación académica do profesorado (principalmente de primaria nas Escolas Normais con especial incidencia ao plano metodolóxico e pedagóxico)
 • 95. Escolarización en Galicia II República: a figura do mestre • A figura do mestre, previa á II República, podemos resumila así: • Trátase dun personaxe provisto dunha formación máis ben reducida, retribuído con mesquindade e dotado dunha escasa consideración social. • En contraste con todo isto, a literatura pedagóxica e os xornalistas encárganse de salientar a importancia da súa misión e de expoñer as múltiples cualidades que debe reunir, sobre todo de tipo moral. • A II República tentará dignificar esta profesión, emprendendo diversas actuacións encamiñadas a mellorar a situación do maxisterio.
 • 96. 1932 Mestres % Mestras % Total Coruña, A 871 56% 695 44% 1.566 Lugo 690 62% 423 38% 1.113 Ourense 861 60% 585 40% 1.446 Pontevedra 796 54% 686 46% 1.482 Galicia 3.218 57% 2.389 43% 5.607 1933 Mestres % Mestras % Total Coruña, A 890 55% 730 45% 1.620 Lugo 757 59% 526 41% 1.283 Ourense 905 60% 613 40% 1.518 Pontevedra 823 54% 710 46% 1.533 Galicia 3.375 57% 2.579 43% 5.954 Incremento 1932-33 5% 8% 6% Escolarización en Galicia II República: incremento no número de mestr@s
 • 97. II República: alumnado matriculado en Bacharelato nos institutos galegos 1930-1931 Profesores Profesoras Total Alumnos Alumnas Total Coruña, A 21 21 632 83% 127 17% 759 Ferrol 11 2 13 531 86% 83 14% 614 Noia 10 10 116 74% 41 26% 157 Santiago 26 26 552 78% 153 22% 705 Lugo 15 1 16 528 81% 122 19% 650 Ribadeo 14 2 16 140 65% 76 35% 216 Ourense 22 22 868 77% 259 23% 1.127 Pontevedra 28 28 168 78% 48 22% 216 Vigo 24 2 26 446 78% 125 22% 571 Galicia 171 7 178 3.981 79% 1.034 21% 5.015 1932-1933 Profesores Profesoras Total Alumnos Alumnas Total Coruña, A 28 28 969 71% 400 29% 1.369 Ferrol 14 2 16 650 80% 162 20% 812 Noia (L) 14 14 336 69% 151 31% 487 Santiago 31 31 674 65% 364 35% 1.038 Lugo 17 3 20 641 68% 300 32% 941 Ribadeo (L) 12 1 13 227 74% 78 26% 305 Ourense 30 1 31 1.050 66% 545 34% 1.595 Pontevedra 25 1 26 904 66% 474 34% 1.378 Vigo 21 3 24 535 66% 278 34% 813 Galicia 192 11 203 5.986 69% 2.752 31% 8.738
 • 98. Escolarización en Galicia II República: a organización dos mestres • A organización de reunións pedagóxicas (congresos, asembleas, certames, semanas...), a edición de libros e folletos e a prensa profesional e pedagóxica increméntase con respecto á Restauración e a Ditadura de Primo. • Rexístranse bastantes encontros desta natureza ata o Congreso de Traballadores do Ensino de Galicia (1936). • Nos encontros abordaranse os temas máis diferentes (organización escolar, metodoloxía didática, formación e dotación económica do profesorado, edificios escolares, actuacións das Xuntas locais de ensino primario...). • O número de libros e folletos de carácter pedagóxico increméntase neste período. • O asociacionismo dos mestres cobra un novo pulo e adquire unha evidente dimensión política, como pode comprobarse nos programas e actuacións da FETE e doutras agrupacións sindicais. • Xurden asociacións como a Asociación de Traballadores do Ensino en Ourense (ATEO) que terá unha ampla difusión nesta provincia e que terá unha revista divulgativa da súa actuación: Escuela de trabajo.
 • 99. Portada do nº 10 da revista “Escuela de Trabajo”. Promovida pola Asociación de Traballadores do Ensino de Ourense (ATEO) durante a II República.
 • 100. Unha páxina do nº 10 da revista “Escuela de Trabajo”. Promovida pola Asociación de Traballadores do Ensino de Ourense (ATEO) durante a II República.
 • 101. Artigo publicado no nº 10 da revista “Escuela de Trabajo” reclamando a presenza de Misións Pedagóxicas na provincia de Ourense (decembro de 1932)
 • 102. Poema publicado no nº 10 da revista “Escuela de Trabajo” sinalando os problemas dos nenos no rural (decembro de 1932)
 • 103. A educación na II República As Misións Pedagóxicas • En 1931 regúlase a educación de adultos a través do Decreto de Padroazgo de Misións Pedagóxicas, que supón un gran precedente da animación sociocultural. • Os destinatarios serían xente que habita nas zonas máis alonxanas, desatendidas ou deprimidas do estado. • Terían un enfoque educativo, cultural pero non instrutivo xa que se quere dinamizar a motivación, estímulos ou disfrute cultural máis que os contidos de alfabetización no sentido estrito. • O seu obxectivo é difundir a cultura xeral, a orientación docente e a educación cidadá especialmente nas áreas rurais. • As actividades levadas a cabo son: culturais (bibliotecas populares, lecturas públicas, conferencias sobre temáticas variadas (agrarias, sanitarias...), acercar os museos as aldeas, sesións de cine... Social: reunións cos responsables das misións, conferencias de temática política... Socioeducativo: actividades que teñen conexión directa con elementos da educación formal, cursillos de perfeccionamento para mestre da zona. • Manuel Bartolomé Cossío pedagogo, historiador da arte, pertenecente á Institución Libre de Enseñanza, director do Museo Pedagóxico Nacional foi o presidente coa instauración da II República ata a súa morte en 1935.
 • 104. Manuel Bartolomé Cossío en San Fiz de Vixoi (Bergondo-A Coruña), 1911. Promotor e presidente das Misións Pedagóxicas (1931-1935) Fundación Francisco Giner de los Ríos [Institución Libre de Enseñanza]
 • 105. A educación na II República As Misións Pedagóxicas en Galicia • En 1932 o rector da Universidade de Santiago, Alexandre Rodríguez Cadarso, coa axuda dos inspectores de Primeiro Ensino Manuel Díaz Rozas e Xerardo Álvarez Limases, organizaron ciclos de conferencias para fomentar a cultura popular en diversos pobos das provincias da Coruña e Pontevedra. • Esta actividade anticipou a Misión Pedagóxica que se desenvolvería entre os meses de agosto de e decembro de 1933, e que resultaría a máis longa que realizou o Padroazgo.
 • 106. A educación na II República As Misións Pedagóxicas en Galicia • O 11 de agosto de 1933, comezou a misión pedagóxica en Galicia dirixida por Rafael Dieste; unha viaxe que duraría seis meses e que percorrería as catro provincias galegas. • Dieste contou coa axuda de Ramón Gaya, Antonio Sánchez Barbudo, Arturo Serrano Plaja, Cándido Fdez. Mazas, Antonio Ramos Varela e o cineasta José Val del Omar, entre outros. • Fíxose coincidir por primeira vez a actividade misioneira co Museo do Pobo e, ademais, no seu paso por Malpica, realizouse o primeiro ensaio de Retablo de Fantoches que dirixía Dieste. Tamén representouse de novo na súa vila natal de Rianxo a obra teatral A fiestra valdeira.
 • 107. Retrato de Rafael Dieste (1926) difusor das Misións Pedagóxicas en Galicia. A Fiestra Valdeira foi representada de novo na súa vila natal (Rianxo) coa chegada das Misións
 • 108. Mariñeiros e nenos esperando aos misioneiros para escoitar a charla impartida en Malpica e a actividade teatral (A Coruña), outubro de 1933
 • 109. A educación na II República As Misións Pedagóxicas en Galicia • O 11 de agosto de 1933, comezou a misión pedagóxica en Galicia dirixida por Rafael Dieste; unha viaxe que duraría seis meses e que percorrería as catro provincias galegas. • Dieste contou coa axuda de Ramón Gaya, Antonio Sánchez Barbudo, Arturo Serrano Plaja, Cándido Fdez. Mazas, Antonio Ramos Varela e o cineasta José Val del Omar, entre outros. • Fíxose coincidir por primeira vez a actividade misioneira co Museo do Pobo e, ademais, no seu paso por Malpica, realizouse o primeiro ensaio de Retablo de Fantoches que dirixía Dieste.
 • 110. Representación do Teatro e Coro do Pobo no peirao de Malpica. Teatro de guiñol: Retablo de Fantoches guión de Rafael Dieste. No decorado e elaboración dos bonecos participaron, entre outros, Ramón Gaya, Fernández Mazas e Urbano Lugrís 1933. Colección L. Hernández Iglesias
 • 111. A educación na II República As Misións Pedagóxicas en Galicia • En 1934, o Padroazgo organizou outras dúas misións unha na provincia de Pontevedra e outra na Coruña que contou coa colaboración de Manuel Díaz Rozas, director da Sección de Pedagoxía do Seminario de Estudos Galegos. • En 1935, unha Misión dirixida por José Otero Espasandín volvería ao Pindo (A Coruña). A derradeira actividade en Galicia tivo lugar en Ramirás (Ourense) poucos días antes do comezo da Guerra Civil. É posible que nela participase a xove artista Maruja Mallo.
 • 112. Ribadeo A Fonsagrada Vilalba Baralla Becerreá Quiroga Quereño O Barco Lardeira A Mezquita Xinzo de Limia Ramirás-Vilameá Allariz O Carballiño Maside Maceira S. Pedro A Cañiza A Ameixeira Covelo Valeixe Arbo O Carballo Luneda A Franqueira Lomba Combarro Meaño Vilalonga A Estrada Silleda Lalín Rianxo Boiro Noia AbelleiraOutes Mazaricos A Picota Serres Muros O Pindo Beba Cee Corcubión Fisterra Malpica Carballo Betanzos Misións e Misioneiros en Galicia (1933-1935) Rafael Álvarez García Alejandro Casona Pablo Cortés Reyes Manuel Díaz Rozas Rafael Dieste Javier Farjas Cándido Fdez. Mazas Salvador Ferrer Colubret Fco. García Mochales Ramón Gaya J. Benito Glez. Álvarez Modesto Medina Bravo Gonzalo Menéndez-Pidal Goya Manuel Morales José Muntada Bach José Otero Espasandín J. Eugenio Pérez Antonio Ramos Valera José Ruíz Galán Antonio Sánchez Barbudo Arturo Serrano Plaja José Val del Omar
 • 113. Trasalado do Museo do Pobo a Corcubión (A Coruña), outubro 1933. Fotografía de José Val del Omar. Arquivo José Val do Omar e Gonzalo Sáenz de Buruaga, Madrid.
 • 114. A educación na II República As Misións Pedagóxicas en Galicia: servizo de bibliotecas • En 1931 apenas había bibliotecas públicas en España. Ningunha escola rural contaba con libros infantís. O labor emprendido polo Padroazgo das Misións, na que destacaron María Moliner e Juan Vicens, foi a maior campaña de lectura que xamais se fixo no estado. • Repartíronse bibliotecas para adultos e nenos por pobos e aldeas nas que non se podía chegar en automóbil e onde non había luz eléctrica. • O Padroazgo creou en Galicia un total de 419 bibliotecas (79 na Coruña, 48 en Lugo, 123 en Ourense e 155 en Pontevedra) dotándoas de libros.
 • 115. Bibliotecas concendidas a escolas nacionais e rurais (Padroazgo de Misións Pedagóxicas) 1931 1932 1933 1934-1935 Total Coruña, A 19 17 28 10 74 Lugo 20 1 28 49 Ourense 25 19 78 1 123 Pontevedra 16 12 103 42 173 Galicia 80 49 237 53 419 España 1.487 1.181 1.968 sen datos sen datos % respecto ao estado 5,38% 4,15% 12,04% Fte. INE. Elaboración propia
 • 116. Un neno e unha nena lendo libros da biblioteca de Misións Pedagóxicas, cara 1932. Residencia de Estudiantes, Madrid
 • 117. A educación na II República As Misións Pedagóxicas en Galicia: museo do pobo • Os artistas, entre outros, Juan Bonafé, Ramón Gaya e Eduardo Vicente realizaron catorce copias de cadros dos pintores máis famosos da escola española que se podían contemplar a maioría no museo do Prado (O Greco, Velázquez, Ribera, Goya...). • A colección ía acompañada por dous ou tres misioneiros que explicaban os cadros a poboación. • Acompañábase dun gramófono e aparellos de proxeccións fixas e cine. • En Galicia estas copias foron expostas. O museo permanecía xeralmente unha semana en cada localidade, aos visitantes obsequiábaselle con reproducións dos cadros en fototipia ou ocogravado.
 • 118. Grupo de espectadores ante unha copia de Las Hilanderas, de Velázquez, Cebreros (Ávila), cara o 15 de novembro de 1932. Residencia de Estudiantes, Madrid
 • 119. A educación na II República As Misións Pedagóxicas en Galicia: os servizos de cine • Moitos labregos e mariñeiros das distintas aldeas descoñecían a existencia do cine. • Tiñan que percorrer grandes distancias a pé para contemplar este prodixio. • José Val de Omar e Cristóbal Simancas foron os responsables da súa difusión a través do Padroazgo. • Tiñan tan só dous aparatos de cine sonoro, e na maioría das expedicións proxectouse cine mudo, acompañado normalmente de música de gramófono. • As películas eran de dous tipos: cómicas de Charlot ou debuxos animados e documentais.
 • 120. Servizo de música. Misións pedagóxicas. 1932. Residencia de Estudiantes, Madrid
 • 121. A educación na II República As Misións Pedagóxicas en Galicia: coro e teatro do pobo • O teatro e Coro do Pobo estaba integrado por estudantes, dirixidos respectivamente por Alejandro Casona e Eduardo Martínez Torner. • Levaban un taboeiro de fácil montaxe, de doado montaxe, de catro por seis metros, que rapidamente era ensamblado polos propios actores. • Tratábase de acercar o teatro ao pobo. Inicialmente compoñíase de pezas breves, entre os pasos e entremeses do teatro clásico (Juan de la Encina, Lope de Rueda, Cervantes, Calderón de la Barca), ao que logo foron engadíndose adaptacións doutras obras. • O coro levaba un repertorio musical integrado por cancións recollidas do folclore na súa máis pura tradición. Algunhas aportacións folclóricas de romances como o de La loba parda de García Lorca.
 • 122. Sesións de Misións no campo, cara 1932. Posiblemente na Serra de Gredos. Residencia de Estudiantes, Madrid
 • 123. A educación na II República As Misións Pedagóxicas en Galicia: servizo de música • Nalgúns pobos visitados levábase un gramófono e unha colección de discos (seleccionados por Oscar Esplá). • O material solía ser confiado a algún mestre. • Antes de poñer un disco facíase un comentario sobre o comopositor e a música que se ía escoitar normalmente tradicional ou de compsitores clásicos. • O Padroazgo editou unha colección de disco, dos cales catro recollían as cancións do Coro das Misións.
 • 124. A educación na II República As Misións Pedagóxicas en Galicia: O retablo de fantoches • Como non era posible levar o Teatro das Misións a todas partes e como dentro das tarefas xoglarescas había, ademais do teatro e coro, recitación de romances e outras actividades o Padroazgo decidiu ampliar este medio de expresión coa creación dun guiñol que levou título de Retablo de Fantoches. • Propúxose cumprir as esixencias dun espectáculo culto sen renunciar a frescura popular. • A primeira representación fíxose en Malpica (outubro de 1933). • O retablo de fantoches o dirixía o escritor Rafael Dieste, quen o surtíu de farsas ideadas por el que, co tempo, transformouse en comedias maiores. Tamén, a petición de Cossío, fixo unha adaptación do romance La doncella guerrera.
 • 125. A educación na II República As Misións Pedagóxicas en Galicia: outras actividades • A dignificación da profesión de mestre era un punto fundamental dentro do proxecto das Misións con este obxectivo: • O Padroazgo organizou cursos breves para mestres onde as conferencias eran substituídas pola conversa e o intercambio de experiencias. • Estes cursos complementábanse frecuentemente con exposicións de traballos escolares (modelo suxerido polas escolas rurais) ou con propostas que permitían aproveitar o contorno natural ou artístico con fins didácticos. • Outro recurso foi a radio. Sen embargo estas presentaron enormes dificultades técnicas pois en gran parte das poboacións rurais carecíase de luz eléctrica e, no caso de contar con ela, a súa potencia era moi escasa.
 • 126. A educación na II República O labor do maxisterio e da inspección educativa exemplo: María Barbeito • Mestra e inspectora de ensino primario. • En 1902 gaña a praza de oposición como mestra co número un da súa promoción con vinte e un anos. • Escolleu como destino a Escola Graduada Pública de Párvulos “Da Guarda”, na súa cidade local. • En 1911 exerce como directora da escola, que converteu nun colexio modélico de innovación pedagóxica. • Introduciu en Galicia os principios de María Montessori e o seu método, baseado en fundamentos psicopedagóxicos de liberdade e autoactividade dos nenos nun ambiente que favoreza o seu desenvolvemento. • Tamén introduciu o método dos centros de interese desenvolvidos polo belga Ovide Declory, consistente en desenvolver un plan de estudo conforme cos intereses dos nenos en cada idade. María Barbeito cun grupo de ensinantes na escola da Guarda (1933)
 • 127. • Na memoria de actividades que redactou en 1932 recolleu o seu proxecto curricular e a súa metodoloxía coa dotación de material do método Montessori que xa importara de Italia en 1915, coleccións de láminas didácticas, unha gramola de audicións musicais, unha biblioteca escolar e unha biblioteca popular circulante, á que doou parte da súa colección bibliográfica. • En 1933 obtivo por concurso de méritos o cargo de inspectora Mestra dende o que creou un Plan de Lectura Global (1934) para as escolas da súa zona de inspección (periferia da Coruña e concello de Arteixo fundamentalmente). • En 1935 obtivo unha bolsa de da Xunta de Ampliación de Estudios grazas a cal emprendeu unha viaxe por Europa xunto con dez docentes españois. María Barbeito arriba cun grupo de ensinantes nunha excursión didáctica Abaixo conferencia impartida pola Agrupación Republicana Femenina da Coruña (1934) A educación na II República O labor do maxisterio e da inspección educativa exemplo: María Barbeito
 • 128. • Visitou institucións educativas seis países nos que tomou contacto cos métodos pedagóxicos que se impartían en Europa. • Tralo regreso escribiu como resumo da viaxe das visitas realizadas Países y escuelas en que realiza unha crítica das prácticas pedagóxicas observadas aprobando aspectos como a gratuidade e obrigatoriedade das escolas públicas en Bélxica, os plans pedagóxicos de Waldorf e Steiner ou o ambiente da escola activa de Giuseppina Pizzigoni. • Foi defensora da educación bilingüe recoñecendo o uso da lingua materna nas primeiras etapas da educación. • En 1936, co triunfo do golpe militar, foi afastada do seu posto de mestra de escola. Tivo que se someter á Comisión Depuradora de Maxisterio. En 1941 foi destituída dos seus cargos académicos e forzada a xubilarse por razóns políticas con sesenta anos. • Iniciou unha nova etapa retirada dos centros escolares dedicándose a escritura e tradución de libros en francés. María Barbeito portada do libro Países y escuelas onde recompila as súas reflexións sobre a escola en Europa nos anos trinta A educación na II República O labor do maxisterio e da inspección educativa exemplo: María Barbeito
 • 129. Ernestina Otero Sestelo A educación na II República O labor dos formadores de mestres un exemplo: Ernestina Otero • En 1908 acadou o título de mestra superior na Escola Normal de Pontevedra e, posteriormente, ingresou na Escola Superior de Maxisterio de Madrid (1910- 1913), onde recibiu a influencia da Institución Libre de Enseñanza, fundamentalmente de Luis de Zulueta. • En 1914 foi nomeada profesora de pedagoxía na Escola Normal de Pontevedra. • Coa 2ª República, puxo en marcha a reforma educativa e, ademais, dirixiu a Escola de Maxisterio e presidiu o Consello Provincial de Primeiro Ensino de Pontevedra. No tempo que ocupou este cargo, leváronse diversas campañas para o fomento da asistencia dos nenos á escola, impulsouse a creación de centros escolares, ampliouse a educación de adultos, colaborouse coas xuntas municipais na utilización de campos agrícolas experimentais.
 • 130. Ernestina Otero Sestelo: foto coa súa familia A educación na II República O labor dos formadores de mestres un exemplo: Ernestina Otero • Promoveu os talleres artesanais e industriais de formación e fomentou o estudo e investigación das características xeográficas e culturais de Galicia. • Colaborou activamente no Seminario de Estudos Galegos e noutras iniciativas como na escola rural galego. • En 1933 asinou o manifesto dos intelectuais galegos a prol do Estatuto de Autonomía. • Na Guerra civil foi separada da cátedra e dada de baixa na escala. Unha vez rematada a guerra, revisouse o seu expediente e volveu o seu cargo, se ben con “traslado forzoso e inhabilitación para cargos directivos e de confianza” (1939). Así comezou de novo en Ourense onde permaneceu dez anos e en 1951 retorna outra vez a súa praza de pedagoxía Escola Normal de Pontevedra.
 • 131. A represión na Guerra Civil • 18 de xullo de 1936 iníciase o que coñecemos como a longa noite de pedra que terá especial incidencia no campo do ensino. • Moitos mestres serán asasinados e executados durante Guerra Civil unicamente por manterse fieis aos seus ideais de cambio e de transformación da sociedade no que a educación considerábase como a ferramenta clave.
 • 132. A derradeira lección do mestre estampa Galiza Mártir. Álbum de Castelao (1937) e pintura (1945)
 • 133. A represión na Guerra Civil • Nos últimos anos téñense feito estudos monográficos nas distintas provincias galegas sobre o impacto desta represión. • Non só no plano da persecución política e ideolóxica que vai ser pagada nun conxunto de casos coa propia vida ou o presidio senon tamén nos procesos sancionadores administrativos a través das comisións de depuración. • As sancións podían ir dende a suspensión temporal de emprego e soldo, o cambio de destino á suspensión plena da carreira docente. • Os datos que se aportan son os seguintes:
 • 134. Número de mestres asasinados na Guerra Civil en Galicia Executados Paseados Outras causas Total A Coruña 23 22 2 47 Lugo 8 8 2 18 Ourense 3 10 13 Pontevedra 13 11 1 25 Galicia 47 51 5 103 Fte. Datos estimativos sacados a partir de diversas fontes na que destacamos Nomes e voces. A represión na Guerra Civil
 • 135. Pelotón de fusilamento no Campo da Rata (Pta. Herminia-A Coruña) 1936
 • 136. A represión na Guerra Civil Nº de expedientes administrativos (1936-1944) Nº de expedientes Expedientes sancionadores % A Coruña 1.963 412 21% Lugo 1.835 493 26,9% Ourense 1.698 527 31% Pontevedra* 1.533 358 23,4% Galicia 7.029 1.790 25,5% Fte. Datos aportados de distintos traballos elaborados a nivel provincial. Os datos da provincia de Pontevedra son estimativos a partir da base de datos Nomes e voces.
 • 137. A represión na Guerra Civil • As sancións podían ir da separación definitivamente do posto, suspender de emprego e soldo dende un mes a indefinidamente e trasladar a outra provincia. • Se eras nacionalista a outra punta do país. • As infraccións podían ser políticas, sociais, profesionais e relixiosas ou morais. • Os casos de denuncia estaban relacionado por motivos políticos relacionados coa lealdade á república de non ter fervor ao glorioso movemento salvador pero tamén podían aparecer denuncias, que eran máis xenéricas do que se podía estimar, como ter unha criada na casa se eras solteiro, se ías cos amigos ao baile, se eras muller sen non vestías con decoro, se che pintabas as uñas, algúns foron acusados de mulleriegos e algunha mestra de pegarlle ao marido. • Pedíase informes de cada mestre ao párroco, ao alcalde, á Garda Civil e a algún pai de familia de bos costumes. Tamén podían pedir informes á Falanxe, a veciños, a algún empresario, a mestres delatores e incluso a algún inspector de educación, pero eran tidos en conta sobre todo os dos curas, que eran os máis meticulosos, xa que contaban cuns cuestionarios moi puntillosos nos que se preguntaba sobre cuestións profesionais, sociais, políticas, sindicais e relixiosas.
 • 138. A esquerda prego de cargos contra os galeguistas José Mª Álvarez Blázquez. e sanción (arriba) imposta J. R. Fdez. Ojea
 • 139. A represión na Guerra Civil • Durante a guerra e a posguerra houbo que suplir aos mestres asasinados, fusilados e represaliados. • Establecéronse cursos de formación acelerada de mestres e a marchas forzadas. • Nalgúns casos de só tres meses e con preferencia para los que exerceran de alféreces provisionais na guerra. • A formación do profesorado, con separación de homes e mulleres en Normais distintas, seguiu o proposto polas leis de 1945 e 1950. • O chamado plan 1950 durou ata o ano 1967 e tiña unha alta carga cultural e científica e moi pouco profesional. E ademais un gran peso da relixión católica case fundamentalista e tamén peso político fascista, ao ter que cursar a materia de Formación do Espíritu Nacional, cuxa docencia estaba encargada aos membros da Falanxe e o Frente de Xuventudes.
 • 140. Monumento no Campo da Rata onde foron fusilados as vítimas Da represión franquista na Guerra Civil. O deseño do monumento foi obra de Isaac Díaz Pardo
 • 141. Nenos xogando aos fusilamentos en plena Guerra Civil
 • 142. Monumento ás vítimas do franquismo. Nel aparecen a relación dos represaliados coa vida na provincia da Coruña entre eles moitos mestres
 • 143. Lectura e película recomendada: A lingua de das bolboretas de Manuel Rivas película levada o cine por José Luis Cuerda
 • 144. A lingua de das bolboretas foi adaptada para o teatro por Teatro do Andamio. Nesta columna Imaxes da película de José Luis Cuerda que Ten como protagonista a Fernando Fernán Gómez