Thang máng cáp

H

Hệ thống máng cáp áp dụng cho việc quản lý cáp trong xây dựng thương mại và công nghiệp. Chúng đặc biệt hữu ích trong trường hợp thay đổi một hệ thống dây điện, vì dây cáp mới có thể được cài đặt bằng cách đặt chúng trong máng cáp thay vì lắp đặt thông qua một đường ống. Vật liệu thường dùng làm máng cáp bao gồm: Thép sơn tĩnh điện, thép tấm mạ kẽm, thép mạ kẽm nhúng nóng, Inox 304. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI Email : baogia@catvanloi.com Tel: 84–28–35886496 Website: https://www.catvanloi.com Văn phòng : 61 đường số 7, KDC CityLand Center Hills P.7 , Q. Gò Vấp, TP.HCM. Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM , Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM. #thang_máng_cáp

THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP,
MAÁNG CAÁP DAÅNG LÛÚÁI VAÂ MIÏåNG GIOÁ
(Saãn xuêët taåi Viïåt Nam)
CABLE LADDER, CABLE TRAY, TRUNKING,
WIRE MESH CABLE TRAY AND AIR GRILLES
(Made in Vietnam)
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP
HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2020
Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä
thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2020/BXD,
QCVN 16:2019/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/07/2020.
112 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àaåt chûáng nhêån:
 Thang maáng caáp tiïu chuêín NEMA Ve.1 : 1999.
 Maáng caáp daång lûúái àaåt chûáng nhêån húåp chuêín IEC 61537 : 2007/TCVN 10688 : 2015.
2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët
lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi
àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu.
3 Thang, Maáng caáp, Maáng lûúái & Phuå kiïån àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy CAÁT VAÅN LÚÅI
nïn luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë.
4 Thang, Maáng caáp, Maáng lûúái & Phuå kiïån khùèng àõnh chêët lûúång taåi nhiïìu cöng trònh
lúán taåi Viïåt Nam.
5 Thang maáng caáp - Maáng lûúái àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång saãn
phêím laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in
Vietnam”.
6 CAÁT VAÅN LÚÅI vêîn luön hûúáng vïì CÖÅNG ÀÖÌNG & GIAÁ TRÕ NHÊN VÙN bùçng viïåc kyá húåp taác
vúái 20 trûúâng cao àùèng vaâ àaåi hoåc taåi TP HCM; höî trúå quyä hoåc böíng vûúåt khoá cho sinh viïn khoá
khùn, taåo àiïìu kiïån thûåc têåp taåi doanh nghiïåp vaâ tuyïín duång sinh viïn sau khi töët nghiïåp;
tuyïín duång vaâ höî trúå ngûúâi khuyïët têåt laâm viïåc taåi Cöng ty.
Tiïu chuêín aáp duång cho Maáng caáp, Khay caáp, Thang caáp & Maáng lûúái
Maáng caáp & Phuå kiïån
CVL (Vietnam)
NEMA VE.1
Khay caáp & Phuå kiïån
Thang caáp & Phuå kiïån
IEC 61537
TCVN 10688 : 2015
Maáng lûúái & Phuå kiïån
Lyá do sûã duång Thang, Maáng caáp - Maáng lûúái
IEC 61537 TCVN 10688
THANG, MAÁNG CAÁP - MAÁNG LÛÚÁI
113
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
CABLE
LADDER,
CABLE
TRAY,
TRUNKING
Thang caáp ( Cable Ladder)
Tiïu chuêín (Standard): NEMA Ve.1 : 1999
Vêåt liïåu (Material): Tön G.I (G.I steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel)
Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Inox304(Stainless steel SUS304)
Àöådaây(Thickness):1.2mm-2.5mm (Àöëivúáivêåtliïåumaåkeämnhuángnoángàöådaâythangcaáptûâ1.5mmtrúãlïn)
Chiïìu daâi (Length): 2400 mm - 2500 mm (Chiïìu daâi phuå thuöåc vaâo tûâng loaåi vêåt liïåu khaác nhau)
Maâu sùæc (Color): Theo yïu cêìu cuå thïí cuãa khaách haâng
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size (mm)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size (mm)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size (mm)
TC2005 200 x 50 TC3010 300 x 100 TC7010 700 x 100
TC3005 300 x 50 TC4010 400 x 100 TC8010 800 x 100
TC4005 400 x 50 TC5010 500 x 100 TC9010 900 x 100
TC2010 200 x 100 TC6010 600 x 100 TC1001 1000 x 100
Maáng caáp ( Cable Trunking)
Tiïu chuêín (Standard): NEMA Ve.1 : 1999
Vêåt liïåu (Material): Tön G.I (G.I steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel)
		 Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Inox 304 (Stainless steel SUS304)
Àöådaây(Thickness):1.2mm-2.5mm(Àöëivúáivêåtliïåumaåkeämnhuángnoángàöådaâymaángcaáptûâ1.5mmtrúãlïn)
Chiïìu daâi (Length): 2400 mm - 2500 mm (Chiïìu daâi phuå thuöåc vaâo tûâng loaåi vêåt liïåu khaác nhau)
Maâu sùæc (Color): Theo yïu cêìu cuå thïí cuãa khaách haâng
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size (mm)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size (mm)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size (mm)
MCO505 50 x 50 MC3505 350 x 50 MC3010 300 x 100
MC1005 100 x 50 MC4005 400 x 50 MC3510 350 x 100
MC1505 150 x 50 MC1010 100 x 100 MC4010 400 x 100
MC2005 200 x 50 MC1510 150 x 100 MC5010 500 x 100
MC2505 250 x 50 MC2010 200 x 100 MC6010 600 x 100
MC3005 300 x 50 MC2510 250 x 100
Khay caáp ( Cable Tray)
Tiïu chuêín (Standard): NEMA Ve.1 : 1999
Vêåt liïåu (Material): Tön G.I (G.I steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel)
	 Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Inox304(Stainless steel SUS304)
Àöådaây(Thickness):1.0mm-2.5mm(Àöëivúáivêåtliïåumaåkeämnhuángnoángàöådaâykhaycaáptûâ1.5mmtrúãlïn)
Chiïìu daâi (Length): 2400 mm - 2500 mm (Chiïìu daâi phuå thuöåc vaâo tûâng loaåi vêåt liïåu khaác nhau)
Maâu sùæc (Color): Theo yïu cêìu cuå thïí cuãa khaách haâng
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size (mm)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size (mm)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size (mm)
KC0505 50 x 50 KC3005 300 x 50 KC1515 150 x 150
KC0705 70 x 50 KC1010 100 x 100 KC2015 200 x 150
KC1005 100 x 50 KC1510 150 x 100 KC3015 300 x 150
KC1505 150 x 50 KC2010 200 x 100
KC2005 200 x 50 KC3010 300 x 100
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
THANG, MAÁNG CAÁP - MAÁNG LÛÚÁI
(***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
114 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Saãn phêím
Product
Phuå kiïån maáng caáp
CableTrunkingAccessories
Phuå kiïån khay caáp
CableTrayAccessories
Phuå kiïån thang caáp
CableLadderAccessories
Nùæp
Covers
Co ngang
(Horizontal Elbow)
T ngang
(Horizontal Tee)
Ngaä 4 ngang
(Horizontal Cross)
Nöëi giaãm àïìu
(Center Reducer)
Nöëi giaãm phaãi
(Right Hand Reducer)
Nöëi giaãm traái
(Left Hand Reducer)
T thùèng àûáng
(Vertical Tee)
CABLE
LADDER,
CABLE
TRAY,
TRUNKING
ACCESSORIES
NCN
TCN
MCN KCN
NTN
TTN
KTN
MTN
NN4N
KN4N TN4N
MN4N
NNGD
TNGD
KNGD
MNGD
NNGP
TNGP
KNGP
MNGP
NNGT
TNGT
KNGT
MNGT
NTTD
MTTD KTTD TTTD
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
THANG, MAÁNG CAÁP - MAÁNG LÛÚÁI
115
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Saãn phêím
Product
Phuå kiïån maáng caáp
CableTrunkingAccessories
Phuå kiïån khay caáp
CableTrayAccessories
Phuå kiïån thang caáp
CableLadderAccessories
Nùæp
Covers
Co lïn
(Vertical InternalElbow)
Co xuöëng
(Vertical External
Elbow)
Bõt àêìu
(Blind End Cap)
Nöëi ngang daång baãn lïì
(HorizontalHingeCon-
nector)
Nöëi àûáng daång baãn lïì
(Vertical Hinge Con-
nector)
Nöëi thùèng
(StraightConnector)
Keåp giûä chûä Z
(Hold Down Clamp)
Keåp giûä chûä J
(J - Lock )
NCX
MBD KBD TBD
MKCZ KKCZ TKCZ
MKCJ KKCJ TKCJ
MNT KNT TNT
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
MCX TCX
KCX
MCL TCL
KCL
CABLE
LADDER,
CABLE
TRAY,
TRUNKING
ACCESSORIES
NCL
KNNB TNNB
MNNB
KNDB TNDB
MNDB
THANG, MAÁNG CAÁP - MAÁNG LÛÚÁI
116 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Maáng lûúái loaåi ML50/ML100 ( Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray)
Tiïu chuêín (Standard): IEC 61537 : 2007 - TCVN 10688 : 2015
Röång (Width): Tûâ 50 mm àïën 600 mm
Daâi (Length): 3000 mm
Àûúâng kñnh theáp lûúái (Diameter): 3.8 mm – 6.0 mm
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel), Theáp sún tônh àiïån = STD 	 	
		 (Powdercoatedsteel),Theápmaåkeämnhuángnoáng=NN(Hot-dipgalvanized steel) 	
	 Inox 304 = I (SUS304 Stainless steel)
Taãi troång an toaân (Safety Working Load): 90 N/m
Maä saãn phêím
Product Code (***)
Cao
Height
Röång
Width
Daâi
Length
Àûúâng kñnh
theáp lûúái
Diameter
ML50/ML100-Röång-Àûúângkñnhtheáptroân-Hoaânthiïån
ML50/ML100 - Width - Diameter - Finish
mm mm mm mm
ML50/ML100 - 50 - 5 - NN/STD/I 50 50 3000 5
ML50/ML100 - 100 - 5 - NN/STD/I 50 100 3000 5
ML50/ML100 - 150 - 5 - NN/STD/I 50 150 3000 5
ML50/ML100 - 200 - 5 - NN/STD/I 50 200 3000 5
ML50/ML100 - 300 - 5 - NN/STD/I 50 300 3000 5
ML50/ML100 - 400 - 5 - NN/STD/I 50 400 3000 5
ML50/ML100 - 450 - 5 - NN/STD/I 50 450 3000 5
ML50/ML100 - 500 - 5 - NN/STD/I 50 500 3000 5
ML50/ML100 - 600 - 5 - NN/STD/I 50 600 3000 5
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Maáng lûúái ML50 (ML50 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray)
ML50:
WIRE
MESH
CABLE
TRAY MAÁNG LÛÚÁI
(***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
117
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
	
Maáng lûúái ML75 (ML75 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray)
ML75:
	
Maáng lûúái ML100 (ML100 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray)
ML100:
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Maáng lûúái àûúåc saãn xuêët theo tiïu chuêín chêët lûúång IEC 61537
- TCVN 10688 vaâ kiïím tra nghiïm ngùåt búãi hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång
ISO 9001:2015 trûúác khi xuêët xûúãng
I. KIÏÍM TRA ÀÖÅ BÏÌN MÖËI HAÂN
(WELDING STRENGTH TESTS)
Test Condition:
23±20 C, 50±5% RH,
Hydraulic press speed: 5 mm/min.
Result: Minimum breaking breaking
force = 1166N.
II. KIÏÍM TRA TAÃI TROÅNG AN TOAÂN
CUÃA MAÁNG LÛÚÁI
(SAFE WORK LOADING TESTS)
Test standard:
IEC 61537 : 2007
Cable Management Clause 10.4
WIRE
MESH
CABLE
TRAY
MAÁNG LÛÚÁI
118 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Hûúáng dêîn thi cöng co, ngaä ba, ngaä tû sûã duång maáng lûúái vaâ phuå kiïån :
Chiïìu röång
Maáng lûúái
(Width)
Caách cùæt Maáng lûúái
(Cut)
Co Maáng lûúái coá sûã duång Phuå kiïån
(Bend)
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
III. KIÏÍM TRA ÀÖÅ DAÂY LÚÁP KEÄM MAÅ
ÀIÏÅN/NHUÁNG NOÁNG
(THICKNESS OF FINISHING TESTS)
Electro zinc: Thickness ≥ 12 µm
HDG: Thickness ≥ 60 µm
IV. KIÏÍM TRA THÚÂI GIAN RÓ SEÁT
BÙÇNG PHÛÚNG PHAÁP PHUN MUÖËI
(SALT SPRAY TEST)
Electro zinc plated products ≥ 24 hrs.
HDG products ≥ 720 hrs.
WIRE
MESH
CABLE
TRAY PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
119
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Chiïìu röång
Maáng lûúái
(Width)
Cùæt Maáng lûúái
(Cut)
Co Maáng lûúái coá sûã duång Phuå kiïån
(Bend)
300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Nöëi 900
(900
Split Joint)
Goác
(Angle Joint)
Maáng cong
(Radian Bend)
Giao ngaä tû
(Cross Joint)
	
Hûúáng dêîn thi cöng co, ngaä ba, ngaä tû sûã duång maáng lûúái vaâ phuå kiïån :
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
WIRE
MESH
CABLE
TRAY
PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
120 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Chiïìu röång
Maáng lûúái
(Width)
Cùæt Maáng lûúái
(Cut)
Co Maáng lûúái coá sûã duång Phuå kiïån
(Bend)
Co trong
(Internal Riser)
Co ngoaâi
(External Riser)
Co zig zag
(Zigzag)
Co zig zag vúái
thanh nöëi
(Zigzag With
Bar)
Co giaãm
(Reducer)
Chiïìu röång
Maáng lûúái
(Width)
Cùæt Maáng lûúái
(Cut)
Co Maáng lûúái coá sûã duång Phuå kiïån
(Bend)
Nöëi T
(T Connector)
Nöëi T
(T Connector)
Nöëi ngaä tû
(Cross Joint)
	
Hûúáng dêîn thi cöng co, ngaä ba, ngaä tû sûã duång maáng lûúái vaâ phuå kiïån :
	
Hûúáng dêîn thi cöng co, ngaä ba, ngaä tû sûã duång maáng lûúái vaâ phuå kiïån :
WIRE
MESH
CABLE
TRAY PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
121
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Maä saãn phêím (Product Code)
KK34 (COUPLER)
Hûúáng dêîn lùæp àùåt
Guidelines for installation
Mö taã
Description
Nöëi maáng lûúái KK34:
Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèng
vúái nhau bùçng caách sûã duång ñt
nhêët 3 nöëi maáng lûúái KK34 vaâ
bulong & taán M6
Maä saãn phêím (Product Code)
KK28 (COUPLER) Nöëi maáng lûúái KK28:
Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèng
vúái nhau bùçng caách sûã duång ñt
nhêët 3 nöëi maáng lûúái KK28 vaâ
bulong & taán M6
Maä saãn phêím (Product Code)
SPL (FAST FIX SPLICER) Nöëi maáng lûúái daång
nhanh SPL:
Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèng
vúái nhau, chó sûã duång taãi
troång nheå
Maä saãn phêím (Product Code)
SBR (STRENGTHENING BAR) Thanh gia cöë SBR:
Duâng nöëi & gia cöë 2 maáng lûúái
vúái nhau. Coá thïí sûã duång cho
Co 90, co ngaä 3, co 4 ngaä, co
lïn/xuöëng, co giaãm
	
Phuå kiïån vaâ giaá àúä maáng lûúái (Wire Mesh Cable Tray Fittings And Support Systems)	 	
(Xem hûúáng dêîn lùæp àùåt maáng lûúái taåi: www.catvanloi.com)
	
co 900
, ngaä ba, ngaä tû maáng lûúái DAÅNG HAÂN SÙÉN :
Co haân 900
- A
(Welded 900
Bend - A)
Co haân 900
- B
(Welded 900
Bend - B)
Co T. haân
(Welded T)
Co ngaä tû haân
(Welded Cross)
Co trong haân
(Welded Internal Riser)
Co ngoaâi haân
(Welded External Riser)
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
WIRE
MESH
CABLE
TRAY
ACCESSORIES
PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
122 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
	
Maä saãn phêím (Product Code)
CSB (CORNER STRENGTH BAR)
Hûúáng dêîn lùæp àùåt
Guidelines For Installation
Mö taã
Description
Thanh gia cöë goác CSB:
Duâng gia cöë goác 900
cuãa 2
maáng lûúái
Maä saãn phêím (Product Code)
FLK (FASTLOCK) Khoáa nhanh FLK:
Sûã duång nhû laâ nöëi maáng lûúái
taåi caác võ trñ co cong. Chuã yïëu
sûã duång cho maáng lûúái kñch
thûúác nhoã.
Maä saãn phêím (Product Code)
THR (50 TRAY HOLDER)
Keåp treo THR maáng
lûúái ML50:
Sûã duång cho treo maáng lûúái kñch
thûúác röång 50 mm trïn trêìn nhaâ
Maä saãn phêím (Product Code)
HKS (HANGING HOOKS)
Moác treo maáng lûúái HKS:
Sûã duång treo maáng lûúái lïn
trêìn nhaâ. Khöng sûã duång khi
taãi nùång
Maä saãn phêím (Product Code)
HDC (HOLD DOWN CLIP FOR U - CHANNEL) Keåp giûä maáng lûúái HDC
vúái Unistrut:
Sûã duång giûä maáng lûúái vaâo
thanh Unistrut cuâng vúái àai öëc
loâ xo
Maä saãn phêím (Product Code)
CHD (CENTRAL HOLD DOWN CLIP)
Keåp giûä maáng lûúái trung
têm CHD:
Sûã duång giûä maáng lûúái kñch
thûúác nhoã
Maä saãn phêím (Product Code)
BTC (BOLTLESS COUPLER) Nöëi maáng lûúái khöng
bulong BTC:
Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèng
vúái nhau khöng cêìn bulong. Thi
cöng nhanh
Maä saãn phêím (Product Code)
MBR (100 - 900) (M SHAPE BAR) Thanh treo hònh
chûä M - MBR:
Sûã duång treo maáng lûúái khi treo
lïn trêìn nhaâ hoùåc duâng cho giaá
àúä saân
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
WIRE
MESH
CABLE
TRAY
ACCESSORIES PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
123
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Maä saãn phêím (Product Code)
FHB (FLAG TYPE HANGING BRACKET)
Hûúáng dêîn lùæp àùåt
Guidelines For Installation
Mö taã
Description
Tay àúä maáng lûúái FHB:
Sûã duång treo maáng lûúái lïn
trêìn nhaâ. Chiïìu röång & cao
theo yïu cêìu cuå thïí
Maä saãn phêím (Product Code)
100FSD (100 FLOOR STAND)
Chên chöëng saân maáng
lûúái 100 - FSD:
Sûã duång giûä maáng lûúái trïn
saân, khöng sûã duång
bulong & taán
Maä saãn phêím (Product Code)
50FSD (50 FLOOR STAND)
Chên chöëng saân maáng
lûúái 50 - FSD:
Sûã duång giûä maáng lûúái trïn
saân
Maä saãn phêím (Product Code)
BFS (CABINET TOP STAND)
Chên chöëng maáng lûúái BFS:
Sûã duång laâm chên chöëng trïn
tuã àiïån - saân. Chiïìu röång &
cao theo yïu cêìu cuå thïí
Maä saãn phêím (Product Code)
BR(100 - 900) (BAR)
Thanh Omega cho maáng
lûúái BR:
Sûã duång treo maáng lûúái/giaá
àúä saân
Maä saãn phêím (Product Code)
CDH (PIPE BOARD)
Miïëng lùæp àùåt öëng luöìn dêy
àiïån CDH:
Sûã duång nöëi öëng luöìn dêy àiïån
phi 32 mm, 25 mm, 20 mm.
Maä saãn phêím (Product Code)
CCSB (Copper Coated Split Bolt)
ÖËc thau nöëi àêët bùçng
àöìng thau:
Duâng àïí nöëi àêët
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
WIRE
MESH
CABLE
TRAY
ACCESSORIES
PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
124 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Maä saãn phêím (Product Code)
SPB (SPIDER BRACKET)
Hûúáng dêîn lùæp àùåt
Guidelines For Installation
Mö taã
Description
Keåp maáng lûúái kiïíu
nhïån SPB:
Sûã duång treo maáng lûúái trïn
tûúâng coá kñch thûúác 100 mm
x 100 mm. Coá thïí sûã duång laâm
giaá àúä trïn saân
Keåp maáng lûúái CM50:
Sûã duång treo maáng lûúái kñch
thûúác 50 mm x 50 mm
Maä saãn phêím (Product Code)
LWB (L - TYPE WALL BRACKET)
Tay àúä treo tûúâng kiïíu LWB:
Sûã duång treo tûúâng cho maáng
lûúái coá kñch thûúác nhoã
hún 300 mm
Maä saãn phêím (Product Code)
CWB (CANTILEVER WALL BRACKET)
Tay àúä maáng lûúái CWB:
Sûã duång treo maáng lûúái trïn
tûúâng nùçm ngang, coá thïí sûã
duång taãi nùång.
Maä saãn phêím (Product Code)
WBK (WALL BRACKET) Tay àúä maáng lûúái treo
tûúâng WBK:
Sûã duång treo maáng lûúái theo
phûúng nùçm ngang, coá thïí
taãi nùång.
Maä saãn phêím (Product Code)
CGD (CABLE GUIDER)
Miïëng dêîn hûúáng maáng
lûúái CGD:
Sûã duång nöëi giûäa maáng lûúái vúái
thiïët bõ.
Maä saãn phêím (Product Code)
DVR (DIVIDER)
Thanhchiacaápduângchomaáng
lûúáiDVR:
Sûã duång chia maáng lûúái laâm 2
àûúâng dêîn chûáa caáp àiïån.
Maä saãn phêím (Product Code)
CVR (COVER) Nùæp maáng lûúái CVR:
Sûã duång àêåy maáng lûúái.
(Vêåt liïåu: Tön GI/Sún tônh àiïån/
Theáp maå keäm nhuáng noáng
/Inox 304)
	
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
WIRE
MESH
CABLE
TRAY
ACCESSORIES
KeåpSPB
KeåpCM50
PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
125
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Miïång gioá ( Air Grilles)
Vêåt liïåu (Material): Nhöm àõnh hònh (Extruded aluminum)
Àöå daây: 0.6 mm - 1.2 mm
Maâu: Sún tônh àiïån maâu trùæng hoùåc theo lûåa choån cuãa khaách haâng
(Powder coated finish in white or as customer’s request)
Miïång gioá khuïëch taán 4 hûúáng
(Four ways air diffuser)
Miïång gioá 1 lúáp
(Single deflection air grille)
Miïång gioá 2 lúáp
(Double deflection air grille)
Miïång gioá laá saách
(Return air louver)
Miïång gioá heåp daâi
(Linear bar air grille)
Miïång gioá heåp daâi daång Slot
(Linear slot bar air grille)
Miïång gioá lêëy khñ tûúi
(Weather proof air louver)
Miïång gioá soåt trûáng
(Eggcrate air grille)
Miïång gioá heåp daâi chûä T
(T linear bar air grille)
Miïång gioá troân khuïëch taán
(Round air diffuser)
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
AIR
GRILLES
MIÏåNG GIOÁ

Recomendados

Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I por
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I DngHongHuy1
23 vistas8 diapositivas
Ống ruột gà lõi thép por
Ống ruột gà lõi thépỐng ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thépHTun26
13 vistas8 diapositivas
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa por
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Vattuthietbidien Catvanloi
1.6K vistas8 diapositivas
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex... por
Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cat Van Loi
427 vistas8 diapositivas
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t... por
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cat Van Loi
400 vistas12 diapositivas
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL por
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLWWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLEmtconduit Cvl
210 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Thang máng cáp

Thanh chống đa năng por
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năngPhuoc Hai
21 vistas14 diapositivas
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây... por
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...Ongthepluondaydien Catvanloi
403 vistas12 diapositivas
1 por
11
1Kim Kieu
271 vistas3 diapositivas
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không por
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn khôngỐng thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn khôngHoitrn52
28 vistas12 diapositivas
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi por
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn LợiỐng thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn LợiPhuoc Hai
12 vistas12 diapositivas
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi por
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn LợiỐng Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn LợiDngHongHuy1
18 vistas12 diapositivas

Similar a Thang máng cáp(20)

Thanh chống đa năng por Phuoc Hai
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năng
Phuoc Hai21 vistas
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây... por Ongthepluondaydien Catvanloi
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không por Hoitrn52
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn khôngỐng thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Hoitrn5228 vistas
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi por Phuoc Hai
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn LợiỐng thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Phuoc Hai12 vistas
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi por DngHongHuy1
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn LợiỐng Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
DngHongHuy118 vistas
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI por HuyCVLHong
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢIỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
HuyCVLHong9 vistas
Ống thép luồn dây điện G.I por HTun26
Ống thép luồn dây điện G.IỐng thép luồn dây điện G.I
Ống thép luồn dây điện G.I
HTun2618 vistas
Ưu điểm của ống thép luồn dây điện CVL por HaiPhm9
Ưu điểm của ống thép luồn dây điện CVLƯu điểm của ống thép luồn dây điện CVL
Ưu điểm của ống thép luồn dây điện CVL
HaiPhm911 vistas
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL por Cat Van Loi
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLAwards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Cat Van Loi11 vistas
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni... por Cat Van Loi
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi22 vistas
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt por Hoitrn52
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệtHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hoitrn5227 vistas
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi por DngHongHuy1
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn LợiHệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
DngHongHuy117 vistas
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI por Võ Tùng
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢIHỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
Võ Tùng63 vistas
Hệ thống chống sét tiếp địa por Phuoc Hai
Hệ thống chống sét tiếp địaHệ thống chống sét tiếp địa
Hệ thống chống sét tiếp địa
Phuoc Hai8 vistas
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi por baba527732
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn LợiHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
baba52773229 vistas
Giá bát inox treo tường inox 304 NewEra Đức por PhukientubepGrass
Giá bát inox treo tường inox 304 NewEra ĐứcGiá bát inox treo tường inox 304 NewEra Đức
Giá bát inox treo tường inox 304 NewEra Đức
PhukientubepGrass454 vistas
Giao Trinh Ky Thuat Laser Nhieu Tac Gia 87 Trang por Học Cơ Khí
Giao Trinh Ky Thuat Laser Nhieu Tac Gia 87 TrangGiao Trinh Ky Thuat Laser Nhieu Tac Gia 87 Trang
Giao Trinh Ky Thuat Laser Nhieu Tac Gia 87 Trang
Học Cơ Khí266 vistas
Bang bao gia cap ngam sangjin 01072021 por TranPhuEcotp
Bang bao gia cap ngam sangjin 01072021Bang bao gia cap ngam sangjin 01072021
Bang bao gia cap ngam sangjin 01072021
TranPhuEcotp54 vistas

Thang máng cáp

 • 1. THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG CAÁP DAÅNG LÛÚÁI VAÂ MIÏåNG GIOÁ (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam) CABLE LADDER, CABLE TRAY, TRUNKING, WIRE MESH CABLE TRAY AND AIR GRILLES (Made in Vietnam) Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2020 Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2020/BXD, QCVN 16:2019/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/07/2020.
 • 2. 112 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM 1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àaåt chûáng nhêån:  Thang maáng caáp tiïu chuêín NEMA Ve.1 : 1999.  Maáng caáp daång lûúái àaåt chûáng nhêån húåp chuêín IEC 61537 : 2007/TCVN 10688 : 2015. 2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu. 3 Thang, Maáng caáp, Maáng lûúái & Phuå kiïån àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy CAÁT VAÅN LÚÅI nïn luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë. 4 Thang, Maáng caáp, Maáng lûúái & Phuå kiïån khùèng àõnh chêët lûúång taåi nhiïìu cöng trònh lúán taåi Viïåt Nam. 5 Thang maáng caáp - Maáng lûúái àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång saãn phêím laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”. 6 CAÁT VAÅN LÚÅI vêîn luön hûúáng vïì CÖÅNG ÀÖÌNG & GIAÁ TRÕ NHÊN VÙN bùçng viïåc kyá húåp taác vúái 20 trûúâng cao àùèng vaâ àaåi hoåc taåi TP HCM; höî trúå quyä hoåc böíng vûúåt khoá cho sinh viïn khoá khùn, taåo àiïìu kiïån thûåc têåp taåi doanh nghiïåp vaâ tuyïín duång sinh viïn sau khi töët nghiïåp; tuyïín duång vaâ höî trúå ngûúâi khuyïët têåt laâm viïåc taåi Cöng ty. Tiïu chuêín aáp duång cho Maáng caáp, Khay caáp, Thang caáp & Maáng lûúái Maáng caáp & Phuå kiïån CVL (Vietnam) NEMA VE.1 Khay caáp & Phuå kiïån Thang caáp & Phuå kiïån IEC 61537 TCVN 10688 : 2015 Maáng lûúái & Phuå kiïån Lyá do sûã duång Thang, Maáng caáp - Maáng lûúái IEC 61537 TCVN 10688 THANG, MAÁNG CAÁP - MAÁNG LÛÚÁI
 • 3. 113 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng CABLE LADDER, CABLE TRAY, TRUNKING Thang caáp ( Cable Ladder) Tiïu chuêín (Standard): NEMA Ve.1 : 1999 Vêåt liïåu (Material): Tön G.I (G.I steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Inox304(Stainless steel SUS304) Àöådaây(Thickness):1.2mm-2.5mm (Àöëivúáivêåtliïåumaåkeämnhuángnoángàöådaâythangcaáptûâ1.5mmtrúãlïn) Chiïìu daâi (Length): 2400 mm - 2500 mm (Chiïìu daâi phuå thuöåc vaâo tûâng loaåi vêåt liïåu khaác nhau) Maâu sùæc (Color): Theo yïu cêìu cuå thïí cuãa khaách haâng Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) TC2005 200 x 50 TC3010 300 x 100 TC7010 700 x 100 TC3005 300 x 50 TC4010 400 x 100 TC8010 800 x 100 TC4005 400 x 50 TC5010 500 x 100 TC9010 900 x 100 TC2010 200 x 100 TC6010 600 x 100 TC1001 1000 x 100 Maáng caáp ( Cable Trunking) Tiïu chuêín (Standard): NEMA Ve.1 : 1999 Vêåt liïåu (Material): Tön G.I (G.I steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Inox 304 (Stainless steel SUS304) Àöådaây(Thickness):1.2mm-2.5mm(Àöëivúáivêåtliïåumaåkeämnhuángnoángàöådaâymaángcaáptûâ1.5mmtrúãlïn) Chiïìu daâi (Length): 2400 mm - 2500 mm (Chiïìu daâi phuå thuöåc vaâo tûâng loaåi vêåt liïåu khaác nhau) Maâu sùæc (Color): Theo yïu cêìu cuå thïí cuãa khaách haâng Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) MCO505 50 x 50 MC3505 350 x 50 MC3010 300 x 100 MC1005 100 x 50 MC4005 400 x 50 MC3510 350 x 100 MC1505 150 x 50 MC1010 100 x 100 MC4010 400 x 100 MC2005 200 x 50 MC1510 150 x 100 MC5010 500 x 100 MC2505 250 x 50 MC2010 200 x 100 MC6010 600 x 100 MC3005 300 x 50 MC2510 250 x 100 Khay caáp ( Cable Tray) Tiïu chuêín (Standard): NEMA Ve.1 : 1999 Vêåt liïåu (Material): Tön G.I (G.I steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Inox304(Stainless steel SUS304) Àöådaây(Thickness):1.0mm-2.5mm(Àöëivúáivêåtliïåumaåkeämnhuángnoángàöådaâykhaycaáptûâ1.5mmtrúãlïn) Chiïìu daâi (Length): 2400 mm - 2500 mm (Chiïìu daâi phuå thuöåc vaâo tûâng loaåi vêåt liïåu khaác nhau) Maâu sùæc (Color): Theo yïu cêìu cuå thïí cuãa khaách haâng Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) KC0505 50 x 50 KC3005 300 x 50 KC1515 150 x 150 KC0705 70 x 50 KC1010 100 x 100 KC2015 200 x 150 KC1005 100 x 50 KC1510 150 x 100 KC3015 300 x 150 KC1505 150 x 50 KC2010 200 x 100 KC2005 200 x 50 KC3010 300 x 100 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh THANG, MAÁNG CAÁP - MAÁNG LÛÚÁI (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
 • 4. 114 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Saãn phêím Product Phuå kiïån maáng caáp CableTrunkingAccessories Phuå kiïån khay caáp CableTrayAccessories Phuå kiïån thang caáp CableLadderAccessories Nùæp Covers Co ngang (Horizontal Elbow) T ngang (Horizontal Tee) Ngaä 4 ngang (Horizontal Cross) Nöëi giaãm àïìu (Center Reducer) Nöëi giaãm phaãi (Right Hand Reducer) Nöëi giaãm traái (Left Hand Reducer) T thùèng àûáng (Vertical Tee) CABLE LADDER, CABLE TRAY, TRUNKING ACCESSORIES NCN TCN MCN KCN NTN TTN KTN MTN NN4N KN4N TN4N MN4N NNGD TNGD KNGD MNGD NNGP TNGP KNGP MNGP NNGT TNGT KNGT MNGT NTTD MTTD KTTD TTTD giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh THANG, MAÁNG CAÁP - MAÁNG LÛÚÁI
 • 5. 115 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Saãn phêím Product Phuå kiïån maáng caáp CableTrunkingAccessories Phuå kiïån khay caáp CableTrayAccessories Phuå kiïån thang caáp CableLadderAccessories Nùæp Covers Co lïn (Vertical InternalElbow) Co xuöëng (Vertical External Elbow) Bõt àêìu (Blind End Cap) Nöëi ngang daång baãn lïì (HorizontalHingeCon- nector) Nöëi àûáng daång baãn lïì (Vertical Hinge Con- nector) Nöëi thùèng (StraightConnector) Keåp giûä chûä Z (Hold Down Clamp) Keåp giûä chûä J (J - Lock ) NCX MBD KBD TBD MKCZ KKCZ TKCZ MKCJ KKCJ TKCJ MNT KNT TNT giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh MCX TCX KCX MCL TCL KCL CABLE LADDER, CABLE TRAY, TRUNKING ACCESSORIES NCL KNNB TNNB MNNB KNDB TNDB MNDB THANG, MAÁNG CAÁP - MAÁNG LÛÚÁI
 • 6. 116 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Maáng lûúái loaåi ML50/ML100 ( Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray) Tiïu chuêín (Standard): IEC 61537 : 2007 - TCVN 10688 : 2015 Röång (Width): Tûâ 50 mm àïën 600 mm Daâi (Length): 3000 mm Àûúâng kñnh theáp lûúái (Diameter): 3.8 mm – 6.0 mm Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel), Theáp sún tônh àiïån = STD (Powdercoatedsteel),Theápmaåkeämnhuángnoáng=NN(Hot-dipgalvanized steel) Inox 304 = I (SUS304 Stainless steel) Taãi troång an toaân (Safety Working Load): 90 N/m Maä saãn phêím Product Code (***) Cao Height Röång Width Daâi Length Àûúâng kñnh theáp lûúái Diameter ML50/ML100-Röång-Àûúângkñnhtheáptroân-Hoaânthiïån ML50/ML100 - Width - Diameter - Finish mm mm mm mm ML50/ML100 - 50 - 5 - NN/STD/I 50 50 3000 5 ML50/ML100 - 100 - 5 - NN/STD/I 50 100 3000 5 ML50/ML100 - 150 - 5 - NN/STD/I 50 150 3000 5 ML50/ML100 - 200 - 5 - NN/STD/I 50 200 3000 5 ML50/ML100 - 300 - 5 - NN/STD/I 50 300 3000 5 ML50/ML100 - 400 - 5 - NN/STD/I 50 400 3000 5 ML50/ML100 - 450 - 5 - NN/STD/I 50 450 3000 5 ML50/ML100 - 500 - 5 - NN/STD/I 50 500 3000 5 ML50/ML100 - 600 - 5 - NN/STD/I 50 600 3000 5 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Maáng lûúái ML50 (ML50 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray) ML50: WIRE MESH CABLE TRAY MAÁNG LÛÚÁI (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
 • 7. 117 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Maáng lûúái ML75 (ML75 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray) ML75: Maáng lûúái ML100 (ML100 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray) ML100: giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Maáng lûúái àûúåc saãn xuêët theo tiïu chuêín chêët lûúång IEC 61537 - TCVN 10688 vaâ kiïím tra nghiïm ngùåt búãi hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001:2015 trûúác khi xuêët xûúãng I. KIÏÍM TRA ÀÖÅ BÏÌN MÖËI HAÂN (WELDING STRENGTH TESTS) Test Condition: 23±20 C, 50±5% RH, Hydraulic press speed: 5 mm/min. Result: Minimum breaking breaking force = 1166N. II. KIÏÍM TRA TAÃI TROÅNG AN TOAÂN CUÃA MAÁNG LÛÚÁI (SAFE WORK LOADING TESTS) Test standard: IEC 61537 : 2007 Cable Management Clause 10.4 WIRE MESH CABLE TRAY MAÁNG LÛÚÁI
 • 8. 118 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Hûúáng dêîn thi cöng co, ngaä ba, ngaä tû sûã duång maáng lûúái vaâ phuå kiïån : Chiïìu röång Maáng lûúái (Width) Caách cùæt Maáng lûúái (Cut) Co Maáng lûúái coá sûã duång Phuå kiïån (Bend) 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh III. KIÏÍM TRA ÀÖÅ DAÂY LÚÁP KEÄM MAÅ ÀIÏÅN/NHUÁNG NOÁNG (THICKNESS OF FINISHING TESTS) Electro zinc: Thickness ≥ 12 µm HDG: Thickness ≥ 60 µm IV. KIÏÍM TRA THÚÂI GIAN RÓ SEÁT BÙÇNG PHÛÚNG PHAÁP PHUN MUÖËI (SALT SPRAY TEST) Electro zinc plated products ≥ 24 hrs. HDG products ≥ 720 hrs. WIRE MESH CABLE TRAY PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
 • 9. 119 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Chiïìu röång Maáng lûúái (Width) Cùæt Maáng lûúái (Cut) Co Maáng lûúái coá sûã duång Phuå kiïån (Bend) 300 mm 400 mm 450 mm 500 mm 600 mm Nöëi 900 (900 Split Joint) Goác (Angle Joint) Maáng cong (Radian Bend) Giao ngaä tû (Cross Joint) Hûúáng dêîn thi cöng co, ngaä ba, ngaä tû sûã duång maáng lûúái vaâ phuå kiïån : giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WIRE MESH CABLE TRAY PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
 • 10. 120 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Chiïìu röång Maáng lûúái (Width) Cùæt Maáng lûúái (Cut) Co Maáng lûúái coá sûã duång Phuå kiïån (Bend) Co trong (Internal Riser) Co ngoaâi (External Riser) Co zig zag (Zigzag) Co zig zag vúái thanh nöëi (Zigzag With Bar) Co giaãm (Reducer) Chiïìu röång Maáng lûúái (Width) Cùæt Maáng lûúái (Cut) Co Maáng lûúái coá sûã duång Phuå kiïån (Bend) Nöëi T (T Connector) Nöëi T (T Connector) Nöëi ngaä tû (Cross Joint) Hûúáng dêîn thi cöng co, ngaä ba, ngaä tû sûã duång maáng lûúái vaâ phuå kiïån : Hûúáng dêîn thi cöng co, ngaä ba, ngaä tû sûã duång maáng lûúái vaâ phuå kiïån : WIRE MESH CABLE TRAY PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
 • 11. 121 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Maä saãn phêím (Product Code) KK34 (COUPLER) Hûúáng dêîn lùæp àùåt Guidelines for installation Mö taã Description Nöëi maáng lûúái KK34: Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèng vúái nhau bùçng caách sûã duång ñt nhêët 3 nöëi maáng lûúái KK34 vaâ bulong & taán M6 Maä saãn phêím (Product Code) KK28 (COUPLER) Nöëi maáng lûúái KK28: Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèng vúái nhau bùçng caách sûã duång ñt nhêët 3 nöëi maáng lûúái KK28 vaâ bulong & taán M6 Maä saãn phêím (Product Code) SPL (FAST FIX SPLICER) Nöëi maáng lûúái daång nhanh SPL: Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèng vúái nhau, chó sûã duång taãi troång nheå Maä saãn phêím (Product Code) SBR (STRENGTHENING BAR) Thanh gia cöë SBR: Duâng nöëi & gia cöë 2 maáng lûúái vúái nhau. Coá thïí sûã duång cho Co 90, co ngaä 3, co 4 ngaä, co lïn/xuöëng, co giaãm Phuå kiïån vaâ giaá àúä maáng lûúái (Wire Mesh Cable Tray Fittings And Support Systems) (Xem hûúáng dêîn lùæp àùåt maáng lûúái taåi: www.catvanloi.com) co 900 , ngaä ba, ngaä tû maáng lûúái DAÅNG HAÂN SÙÉN : Co haân 900 - A (Welded 900 Bend - A) Co haân 900 - B (Welded 900 Bend - B) Co T. haân (Welded T) Co ngaä tû haân (Welded Cross) Co trong haân (Welded Internal Riser) Co ngoaâi haân (Welded External Riser) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WIRE MESH CABLE TRAY ACCESSORIES PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
 • 12. 122 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Maä saãn phêím (Product Code) CSB (CORNER STRENGTH BAR) Hûúáng dêîn lùæp àùåt Guidelines For Installation Mö taã Description Thanh gia cöë goác CSB: Duâng gia cöë goác 900 cuãa 2 maáng lûúái Maä saãn phêím (Product Code) FLK (FASTLOCK) Khoáa nhanh FLK: Sûã duång nhû laâ nöëi maáng lûúái taåi caác võ trñ co cong. Chuã yïëu sûã duång cho maáng lûúái kñch thûúác nhoã. Maä saãn phêím (Product Code) THR (50 TRAY HOLDER) Keåp treo THR maáng lûúái ML50: Sûã duång cho treo maáng lûúái kñch thûúác röång 50 mm trïn trêìn nhaâ Maä saãn phêím (Product Code) HKS (HANGING HOOKS) Moác treo maáng lûúái HKS: Sûã duång treo maáng lûúái lïn trêìn nhaâ. Khöng sûã duång khi taãi nùång Maä saãn phêím (Product Code) HDC (HOLD DOWN CLIP FOR U - CHANNEL) Keåp giûä maáng lûúái HDC vúái Unistrut: Sûã duång giûä maáng lûúái vaâo thanh Unistrut cuâng vúái àai öëc loâ xo Maä saãn phêím (Product Code) CHD (CENTRAL HOLD DOWN CLIP) Keåp giûä maáng lûúái trung têm CHD: Sûã duång giûä maáng lûúái kñch thûúác nhoã Maä saãn phêím (Product Code) BTC (BOLTLESS COUPLER) Nöëi maáng lûúái khöng bulong BTC: Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèng vúái nhau khöng cêìn bulong. Thi cöng nhanh Maä saãn phêím (Product Code) MBR (100 - 900) (M SHAPE BAR) Thanh treo hònh chûä M - MBR: Sûã duång treo maáng lûúái khi treo lïn trêìn nhaâ hoùåc duâng cho giaá àúä saân giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WIRE MESH CABLE TRAY ACCESSORIES PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
 • 13. 123 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Maä saãn phêím (Product Code) FHB (FLAG TYPE HANGING BRACKET) Hûúáng dêîn lùæp àùåt Guidelines For Installation Mö taã Description Tay àúä maáng lûúái FHB: Sûã duång treo maáng lûúái lïn trêìn nhaâ. Chiïìu röång & cao theo yïu cêìu cuå thïí Maä saãn phêím (Product Code) 100FSD (100 FLOOR STAND) Chên chöëng saân maáng lûúái 100 - FSD: Sûã duång giûä maáng lûúái trïn saân, khöng sûã duång bulong & taán Maä saãn phêím (Product Code) 50FSD (50 FLOOR STAND) Chên chöëng saân maáng lûúái 50 - FSD: Sûã duång giûä maáng lûúái trïn saân Maä saãn phêím (Product Code) BFS (CABINET TOP STAND) Chên chöëng maáng lûúái BFS: Sûã duång laâm chên chöëng trïn tuã àiïån - saân. Chiïìu röång & cao theo yïu cêìu cuå thïí Maä saãn phêím (Product Code) BR(100 - 900) (BAR) Thanh Omega cho maáng lûúái BR: Sûã duång treo maáng lûúái/giaá àúä saân Maä saãn phêím (Product Code) CDH (PIPE BOARD) Miïëng lùæp àùåt öëng luöìn dêy àiïån CDH: Sûã duång nöëi öëng luöìn dêy àiïån phi 32 mm, 25 mm, 20 mm. Maä saãn phêím (Product Code) CCSB (Copper Coated Split Bolt) ÖËc thau nöëi àêët bùçng àöìng thau: Duâng àïí nöëi àêët giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WIRE MESH CABLE TRAY ACCESSORIES PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
 • 14. 124 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Maä saãn phêím (Product Code) SPB (SPIDER BRACKET) Hûúáng dêîn lùæp àùåt Guidelines For Installation Mö taã Description Keåp maáng lûúái kiïíu nhïån SPB: Sûã duång treo maáng lûúái trïn tûúâng coá kñch thûúác 100 mm x 100 mm. Coá thïí sûã duång laâm giaá àúä trïn saân Keåp maáng lûúái CM50: Sûã duång treo maáng lûúái kñch thûúác 50 mm x 50 mm Maä saãn phêím (Product Code) LWB (L - TYPE WALL BRACKET) Tay àúä treo tûúâng kiïíu LWB: Sûã duång treo tûúâng cho maáng lûúái coá kñch thûúác nhoã hún 300 mm Maä saãn phêím (Product Code) CWB (CANTILEVER WALL BRACKET) Tay àúä maáng lûúái CWB: Sûã duång treo maáng lûúái trïn tûúâng nùçm ngang, coá thïí sûã duång taãi nùång. Maä saãn phêím (Product Code) WBK (WALL BRACKET) Tay àúä maáng lûúái treo tûúâng WBK: Sûã duång treo maáng lûúái theo phûúng nùçm ngang, coá thïí taãi nùång. Maä saãn phêím (Product Code) CGD (CABLE GUIDER) Miïëng dêîn hûúáng maáng lûúái CGD: Sûã duång nöëi giûäa maáng lûúái vúái thiïët bõ. Maä saãn phêím (Product Code) DVR (DIVIDER) Thanhchiacaápduângchomaáng lûúáiDVR: Sûã duång chia maáng lûúái laâm 2 àûúâng dêîn chûáa caáp àiïån. Maä saãn phêím (Product Code) CVR (COVER) Nùæp maáng lûúái CVR: Sûã duång àêåy maáng lûúái. (Vêåt liïåu: Tön GI/Sún tônh àiïån/ Theáp maå keäm nhuáng noáng /Inox 304) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WIRE MESH CABLE TRAY ACCESSORIES KeåpSPB KeåpCM50 PHUÅ KIÏåN MAÁNG LÛÚÁI
 • 15. 125 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Miïång gioá ( Air Grilles) Vêåt liïåu (Material): Nhöm àõnh hònh (Extruded aluminum) Àöå daây: 0.6 mm - 1.2 mm Maâu: Sún tônh àiïån maâu trùæng hoùåc theo lûåa choån cuãa khaách haâng (Powder coated finish in white or as customer’s request) Miïång gioá khuïëch taán 4 hûúáng (Four ways air diffuser) Miïång gioá 1 lúáp (Single deflection air grille) Miïång gioá 2 lúáp (Double deflection air grille) Miïång gioá laá saách (Return air louver) Miïång gioá heåp daâi (Linear bar air grille) Miïång gioá heåp daâi daång Slot (Linear slot bar air grille) Miïång gioá lêëy khñ tûúi (Weather proof air louver) Miïång gioá soåt trûáng (Eggcrate air grille) Miïång gioá heåp daâi chûä T (T linear bar air grille) Miïång gioá troân khuïëch taán (Round air diffuser) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh AIR GRILLES MIÏåNG GIOÁ