Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Infrastructure 2013: Public Transport. Hvorfor trenger vi offentlig transport?

567 visualizaciones

Publicado el

Infrastructure 2013: Public Transport

The world´s population is moving to the cities. Cities in developing countries are growing especially fast. About one billion of the world´s 3,5 billion urban inhabitants are living in informal settlements, or slums. This number is expected to increase. What kind of access to the cities’ infrastructure do these people have? Do they have access to electricity, drinking water, sewage systems and transportation?

Habitat Norway wishes to address these and other issues in the seminar series «Infrastructure 2013». The second seminar will look at public transport systems in growing cities. Why are public transport systems important for growth and inequality reduction? Is it possible to plan transport systems in cities struggling with extensive traffic jams throughout the day? And how can transport systems be planned, both increasing access for inhabitants in informal areas and affordable?

Presentation by Malin Bismo Lerudsmoen, The Norwegian Public Roads Administration, seminar held in Oslo 24 April 2013.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

Infrastructure 2013: Public Transport. Hvorfor trenger vi offentlig transport?

 1. 1. Hvorfor trenger vi offentlig transport? Habitat, Infrastructure 2013: Public Transport, kveldsseminar på galleri 0047 Malin Bismo Lerudsmoen
 2. 2. 1. Hva kollektivtransport er 2. Kollektivtransport før i tida 3. Hvorfor kollektivtransport er viktig 4. Hva som er god kollektivtransport 5. En historie fra Columbia Jeg vil si litt om Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen24.04.2013
 3. 3. The International Association of Public Transport (UITP) Fremmer offentlig transport for alle. Har nettopp lansert en brosjyre som viser utfordringer rundt urbane transportproblemer i utviklingsland og gir konkrete løsninger og god praksis. http://www.uitp.org/ 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen
 4. 4. Hva er kollektiv transport?
 5. 5. Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen24.04.2013 Før i tida
 6. 6. Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen24.04.2013 kollektivtransport Teknologien Samfunnet Byplanleggerme Menneskene
 7. 7. 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen Hvorfor kollektivtransport?
 8. 8. Kollektivtrafikken er en viktig forutsetning for at vi skal oppnå samfunns- og transportpolitiske mål, skape et holdbart transportsystem på lang sikt og for å utvikle byer og regioner. På individnivå handler det om å gi individet tilgjengelighet til samfunnet og redusere avhengigheten til bil. Kollektivtrafikken skaper nytte, både for den som reiser og for samfunnet. Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen24.04.2013 Kollektivtransport er viktig på tre nivå ->
 9. 9. Kollektivtransport er et instrument for en attraktiv by og regional utvikling ● Skaper mulighet til å reise (også for de som ikke har tilgang til bil) ● Er en effektiv persontransport mellom landsdeler for å redusere avstandsulemper ● Bidrar til byenes og regionenes utvikling ved å binde distrikter sammen med regionale sentra ● Bidrar til å sikre en utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregioner i alle deler av landet ● Færre biler kan bidra til å skape attraktive og livlige sentrumsmiljøer ● Bidrar til økt sysselsetting bymiljøHvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen24.04.2013
 10. 10. Kollektivtransport gir økt livskvalitet for menneskene i byen ● Bedre fremkommelighet ● Redusert reisetid ● Reduserte transportkostnader ● Bedre luftkvalitet og helse ● Mobilitet for alle (også de som ikke har egen bil) ● Mobilitet er en viktig betingelse for et selvstendig liv ● Tilgjengelighet til transport er med på å legge grunnlaget for sosial tilgjengelighet og deltakelse i samfunnet ● Universell utforming individHvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen24.04.2013
 11. 11. Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen24.04.2013 Utslipp fra transport i Norge
 12. 12. Kollektivtransport bidrar til et langsiktig bærekraftig transportsystem ● Minsker utslipp fra transportsektoren ● Minsker behovet for olje ● Ved at flere reiser sammen øker effektiviteten i transportsystemet ● Gir mindre slitasjen på vegene ● Flere individ kan delta ● Bedre bymiljø samfunnHvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen24.04.2013
 13. 13. ● Trafikantenes nytte av et bedre tilbud ● Miljøkostnader av økt biltrafikk eller kollektivtrafikk ● Alternativ bruk og nytte av offentlige midler/tilskudd ● Det tas ikke hensyn til skatter og avgifter, som er en ren overføring mellom ulike grupper Et samfunnsøkonomisk optimalt kollektivtilbud skiller seg fra et bedriftsøkonomisk optimalt tilbud ved at det også tar hensyn til Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen24.04.2013
 14. 14. Hva gir et godt kollektivtilbud? Triskell BHLS i Lorient (FRA) kilde: CapLorient (2011)
 15. 15. To prinsipper for kollektivsystem 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen
 16. 16. Zürichmodell • Kollektiv, gange og sykkel er ideal • Tilbud styrer etterspørsel. Enkelhet, tydelighet, systemtenkning, helhetsperspektiv • Pålitelig, attraktiv og konkurrenskraftig • Full dekning av byen • Høy turtetthet, stiv tidtabell • Ett nettverk med flere knutepunkt. • Samlet markedsføring • Heldekkende informasjon • Et brukervennlig prissystem, bytter uten at ny billett kreves Bangkokmodell • Bil er ideal. • Etterspørsel styrer tilbudet. • Kollektiv kan bare konkurrere med bil i tunge reiserelasjoner • Finnes områder uten kollektivtransport • Parallelle linjer forekommer • Stor andel direktetrafikk • Markedsføring gjørs av operatør • Hver operatør gir informasjon • Hver operatør utvikler egne billett- og prissystemer 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen
 17. 17. By - distrikt ulike utfordringer 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen
 18. 18. Noen klassiske motsetninger Flatedekning < > Frekvens Mange direktelinjer < > Forståelig tilbud Hyppige stopp < > Rask fremføring Rask fremføring < > Flatedekning 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen
 19. 19. • Mye flatedekning • Frekvensen er lav • Ringruter gir lang kjøretid • Mange stopp gir korte gangavstander, men lang kjøretid • Selv med bare 3 linjer er kompleksiteten vesentlig 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen Motsetningene er tydelige i en småby
 20. 20. Ulike tiltak på ulike nivå Tilbud til den som ikke har noe alternativ, f.eks. skoleelever Går ikke å bruke til arbeidspendling/ kveldsaktiviteter Mulig for flere grupper til å arbeidspendle. Kveldsaktiviteter skal kunne nås med kollektivtransport. Minst 11 dobbelturer per hverdag utenfor tettsted Minst 20-minuters trafikk i tettsted Tilpasse til skoletider Kollektivtransport bedre alternativ enn bilen. Arealplanlegging må bygge opp under dette. Turtetthet på minst 10 min i tettsted og 30 min i distriktene 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen
 21. 21. 3. Rettlinje konsept Raskere reise og reduserte kostnader 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen
 22. 22. Utfordringer Utfordringer framover
 23. 23. Befolkningsvekst ● Byene vokser ● Flere eldre Gjennomsnittlig befolkningsendring per år. Kommuner 2005-2009. Kilde: SSB Kartgrunnlag: Statens kartverk Befolkningsutvikling i Norge. Antall år mellom økning på en million. Kilde: SSB Antall innbyggere i 2011 og 2040 – aldersfordelt for de største byene og for landet for øvrig. Kilde: SSB 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen
 24. 24. Økonomisk vekst 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 BNP (1970=100) 0 50 100 150 200 250 1970 1980 1990 2000 2010 Reallønn (1970=100) 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen
 25. 25. Andelen bilreiser har endret seg lite de siste tiårene 21 22 20 22 7 4 5 4 50 52 54 52 13 12 12 11 8 9 8 10 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1992 2001 2005 2009 Kollektivt Bilpassasjer Bilfører Sykkel Til fots Utvikling i transportmiddelfordeling (antall reiser) TØI: RVU 2009  De fleste reiser foregår med bil  47 % av bilreiser under 5 km er som bilfører 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen
 26. 26. Hva gjør vi i Norge?
 27. 27. TILTAK  Konsentrert arealbruk  Kraftig satsing på • Buss • Bybane, trikk, metro • Jernbane • Vegnett for gående og syklende  Restriktive tiltak for biltrafikken  Sykkelsatsing og lokale gåstrategier 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen «Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.» NTP 2014-2023
 28. 28. frekvens og kvalitet attraktive reisesenter gode løsninger for sykkelparkering ved holdeplasser båtterminaler tilknyttet det øvrige kollektivnettet Statlig finansiering bedre framkommelighet for buss og trikk 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen Viktig for å forbedre kollektivtransporten
 29. 29. 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen Gode knutepunkt er viktig for et godt kollektiv system
 30. 30. 24.04.2013 En historie fra Bogota, Columbia
 31. 31. ● Planla å bygge t-bane ● Økonomiske rammer førte til at det ikke ble realisert ● Førte til kaos i gatene ● “En ny for folk, ikke for biler” - ordfører Enrique Peñalosa ● På jakt etter et effevtivt, billig og miljøvennlig transportsystem ● Innførte Buss Rapid Transit Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen24.04.2013 Bogota på 70-tallet
 32. 32. BRT - Kjennetegn Kjennetegn Beskrivelse Kjørebaner Egne kjørefelt øker hastighet, pålitelighet og identitet. Stasjoner BRT-holdeplasser ligner heller på stasjoner enn vanlige bussholdeplasser. Kjøretøy BRT-kjøretøy garanterer komfort, hastighet og sikkerhet. Service Systemet byr på rask og høyfrekvent, regelmessig og pålitelig service. Billettering BRT tilbyr rask og effektiv billettsalg. Billettene kontrolleres på stasjonene. ITS Intelligent Transportation System. 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen
 33. 33. Tilbake til Bogota og TransMilenio BRT ● 24 måneders byggeprosess ● Eksisterende bussoperatører integrert i systemet ● Like muligheter for alle segmenter ● Vellykket prosjekt ● Utvides frem mot 2015 – øke nettverkstettheten slik at avstanden fra hjem til holdeplas for 80 % av byens innbyggere ikke blir mer enn 500m. ● Gang og sykkelstier ● Bilfri dag søndager ● Pantomimeartister til å gi rødt kort ● Politisk engasjement viktig for suksess 24.04.2013 Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen Klikk for å se youtubeklipp av Enrique Penalosa presentere Bogota
 34. 34. BusWay linje 4 i Nantes (FRA) kilde: Openstreetmap 2011
 35. 35. Hva gjør BRT til en god løsning? ● Kostnadsgunstig og rask gjennomføring ● Frakter mange ● Fleksibelt alternativ til jernbane og trikk ● Enkelt å tilpasse til lokale forhold ● Eksisterende transportsystemer kan enkelt integreres Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen24.04.2013 ”Tenk trikk, kjør buss”
 36. 36. ● koster mindre til fellesskapet ● trenger mindre byrom ● er mindre energikrevende ● forurenser mindre ● er trafikksikkert ● bedrer tilgjengeligheten til arbeidsplasser ● tilbyr transport for alle Offentlig transport har mange fordeler fremfor individuelle transportformer Hvorfor er kollektivtransport viktig? Malin Bismo Lerudsmoen24.04.2013
 37. 37. 24.04.2013 Takk for meg og god kveld videre.

×