Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Pig ve Hive ile Hadoop üzerinde Veri Analizi

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
(GFS) Google Dosya Sistemi
(GFS) Google Dosya Sistemi
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 49 Anuncio

Pig ve Hive ile Hadoop üzerinde Veri Analizi

Descargar para leer sin conexión

Hadoop üzerinde Map Reduce programları yazmayı kolaylaştıran Pig ve Hive projesi ile ilgili Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2013 organizasyonunda yaptığım sunum.

Hadoop üzerinde Map Reduce programları yazmayı kolaylaştıran Pig ve Hive projesi ile ilgili Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2013 organizasyonunda yaptığım sunum.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Pig ve Hive ile Hadoop üzerinde Veri Analizi (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Pig ve Hive ile Hadoop üzerinde Veri Analizi

 1. 1. Pig ve Hive ile Veri Analizi Nisan 2013 v1.2
 2. 2. Hakkımda ● Marmara Üni. Elektronik ● Software Development Supervisor @ Gitti Gidiyor / eBay ● 12+ yıl yazılım tecrübesi ● Java, C, C++, C# ● Linux! ● Search, Big Data, NoSQL Hakan İlter hilter@ebay.com twitter: devvericom http://tr.linkedin.com/in/hakanilter/ http://devveri.com
 3. 3. Gündem ● Hadoop ● MapReduce ● Pig ● Hive ● Karşılaştırma
 4. 4. Hadoop Veri işleme amaçlı dağıtık uygulamalar yazılmasını sağlayan bir platform ve açık kaynaklı bir Apache projesidir.
 5. 5. Nereden Çıktı? ● Google! ● Dünyada üretilen verilerin %90'lık kısmı son 2 yılda toplandı ● Dev veri (Big Data) ○ Yapılandırılmış (structured) ■ ürün, kategori, müşteri, fatura, ödeme... ○ Yapılandırılmamış (unstructured) ■ tweet, paylaşım, like, email, click... ● %90 yapılandırılmamış veri
 6. 6. Hadoop ● Esnek ○ Her türlü veriyi saklayıp analizi yapılabilir ● Ölçeklenebilir ○ Binlerce düğüm bir araya getirilebilir ● Ekonomik ○ Açık kaynaklı, "commodity" donanımda çalışabilir
 7. 7. Kimler Kullanıyor? ● yahoo ● last.fm ● ebay ● amazon ● facebook ● linkedin ● twitter ● microsoft ● oracle ● ...
 8. 8. Gitti Gidiyor'da Hadoop ● Arama motoru ○ akıllı sıralama ○ ilgili aramalar ○ otomatik tamamlama ○ bunu mu demek istediniz ● Kişiselleştirme (web, mobil, email) ● Pazarlama (özel kampanyalar) ● Segmentasyon ● Raporlama
 9. 9. Hadoop ● Hadoop Distributed File System (HDFS) ● MapReduce
 10. 10. HDFS ● Verinin saklanmasından sorumludur ○ Dağıtık bir dosya sistemidir ○ Birden çok düğümün disklerini birleştirir ○ Veriyi bloklar halinde yedekli olacak şekilde saklar ○ Bu sayede verinin erişilebilirliği ve güvenilirliği sağlanmış olur ○ Rastlantısal erişim yoktur (write once) ○ Büyük ve duraksız (streaming) veri okuma işlemine göre optimize edilmiştir
 11. 11. MapReduce ● Veriyi işleme yöntemidir ○ Map ve Reduce birer fonksiyondur ○ İşlenecek veriler bağımsız parçalara bölünür ○ Her bir parça paralel olarak Map fonksiyonuna anahtar-değer şeklinde iletilir ○ Map fonksiyonundan çıkan değerler gruplanıp sıralandıktan sonra yine paralel olarak Reduce fonksiyonuna iletilir ○ Sonuç yine HDFS üzerine yazılır ○ Hadoop bu işlerin nasıl yürüyeceğini kontrol eder
 12. 12. MapReduce
 13. 13. WordCount.java ● Map Metodu public void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException { String line = value.toString().toLowerCase(); StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(line); while (tokenizer.hasMoreTokens()) { Text word = new Text(tokenizer.nextToken()); context.write(word, new IntWritable(1)); } }
 14. 14. WordCount.java ● Reduce Metodu public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, Context context) throws IOException, InterruptedException { int sum = 0; for (IntWritable value : values) { sum += value.get(); } context.write(key, new IntWritable(sum)); }
 15. 15. WordCount.java ● Tool Sınıfı Metodu public int run(String[] args) throws Exception { Job job = new Job(); job.setJarByClass(WordCount.class); FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0])); FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1])); job.setMapperClass(WordCountMapper.class); job.setReducerClass(WordCountReducer.class); job.setOutputKeyClass(Text.class); job.setOutputValueClass(IntWritable.class); return job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1; }
 16. 16. Hmm...
 17. 17. Java ve MapReduce ● Büyük verilerin analizi için uygun fakat; ○ Geliştirmesi zor! ○ Düşük seviyeli (assembly gibi) ○ Hata yapmaya açık ○ Herkes Java geliştirmiyor ● Çözüm, daha yüksek seviyeli diller ○ Pig ○ Hive
 18. 18. Pig Apache Pig, Hadoop üzerindeki büyük verileri işlemek için geliştirilmiş, Pig Latin olarak isimlendirilen yüksek seviyeli bir dile sahip veri işleme platformudur.
 19. 19. Pig ● Hadoop üzerindeki yapılandırılmamış verinin analizini kolaylaştırır ○ Basit dili ve yapısı sayesinde geliştirme süresini kısaltır ○ Esnek veri modeli ve standart dosya formatlarına destek sağlayar (text, binary, sequence, json vs.) ○ SQL'den alışık olduğumuz veri işleme ifadelerine benzer ifadeler kullanılır (group by, order by vs.) ○ Pig kodları optimize edilir ■ Örnek: İki farklı gruplama işlemi otomatik olarak birleştirilebilir
 20. 20. WordCount.pig -- hdfs://host/users/user/data.txt dosyasini yukle input = load 'data.txt' as (line); -- TOKENIZE ile her satirdaki verileri kelimelerine ayir -- flatten ile her bir kelimeyi bir satira donustur words = foreach input generate flatten(TOKENIZE(line)) as word; -- kelimeleri grupla ve say grpd = group words by word; cntd = foreach grpd generate group, COUNT(words); -- ekrana bas dump cntd;
 21. 21. Nasıl Çalıştırılır? ● Konsol üzerinden ○ grunt> ● Script olarak ○ pig -f source.pig ● Programatik olarak ○ Java yardımıyla program içerisinden çağırabilir
 22. 22. Pig Latin ve SQL ● SQL şema tabanlıdır, Pig Latin esnektir ● SQL sorgulama dilidir, sonuç odaklıdır, verinin nasıl işleneceği ile ilgilenilmez ● Pig Latin verinin işlenmesi ile ilgili kullanıcıya daha fazla kontrol sunar ● SQL ile aynı anda bir sorunun cevabı alınabilir. Birden fazla cevap için iç içe sorgular veya geçici tablolar kullanılır ● Pig Latin ile seri halinde uzun operasyonlar sırayla gerçekleştirilebilir
 23. 23. Pig Latin ve SQL /* SQL ornegi */ CREATE TEMP TABLE t1 AS SELECT customer, sum(purchase) AS total_purchases FROM transactions GROUP BY customer; SELECT customer, total_purchases, zipcode FROM t1, customer_profile WHERE t1.customer = customer_profile.customer; -- Pig ornegi txns = load 'transactions.csv' as (customer, purchase); grpd = group txns by customer; totl = foreach grpd generate group, SUM(txns.purchase) as tp; prfl = load 'customer_profile.csv' as (customer, zipcode); rslt = join totl by group, prfl by customer; dump rslt;
 24. 24. Veri Tipleri ● Basit veri tipleri ○ int, long, float, double ○ bytearray, chararray ● Kompleks veri tipleri ○ Map ○ Tuple (row) ○ Bag (list of tuples)
 25. 25. Şema Kullanımı ● Şema kullanımı zorunlu değildir A = load 'data'; B = filter A by $1 > 100; ● Mevcut şemayı destekler ○ Tip kontrolü ve optimizasyonda kullanılır A = load 'data' as (customer:int, purchase:double); B = filter A by purchase > 100;
 26. 26. Pig Latin ● Veri işlemek için birçok ifadeyi destekler ○ Veri yükleme ve kaydetme (Load, Store, Dump) ○ Filtreleme (Filter, Distinct, Foreach, Sample) ○ Gruplama (Join, Group, Cogroup, Cross) ○ Sıralama (Order, Limit) ○ Ayırma ve birleştirme (Union, Split)
 27. 27. Pig Latin ● JOIN örneği A1 = load 'products.csv' as (productId, productName); A2 = load 'companies.csv' as (productId, companyName); J = join A1 by productId, A2 BY productId; R = foreach J generate $0, $1, $3; ● Parallel özelliği txns = load 'transactions.csv' as (customer, purchase); -- gruplama isleminde 10 reducer kullan grpd = group txns by customer parallel 10;
 28. 28. UDF ● Java ile kullanıcı tanımlı fonksiyonlar yazılabilir package myudfs; public class UPPER extends EvalFunc<String> { public String exec(Tuple input) throws IOException { if (input == null || input.size() == 0) return null; String str = (String) input.get(0); return str.toUpperCase(); } }
 29. 29. UDF ● Register edilen jar içerisinden fonksiyonlar çağırılabilir register myudfs.jar; A = load 'student_data' as (name: chararray, age: int, gpa: float); B = foreach A generate myudfs.UPPER(name); dump B; ● Loader ve Storage sınıfları da yazılabilir ● Piggybank isimli hazır fonksiyonların olduğu bir kütüphane de mevcuttur
 30. 30. Hive Apache Hive, SQL benzeri bir arayüz yardımıyla Hadoop üzerinde sorgulama ve Veri Ambarı (Datawarehouse) uygulamaları geliştirmeyi sağlayan bir projedir.
 31. 31. Hive ● Hadoop üzerindeki yapılandırılmış verinin yönetilmesini ve sorgulanmasını sağlar ○ Veriler HDFS üzerinde saklanır ○ Saklanan bu veriler tablo olarak tanımlanır ○ Bu tablolar üzerinden SQL benzeri HiveQL ile MapReduce programları yazılabilir ○ Zengin veri tipleri sunar (struct, array, map vs.) ○ Farklı formatta tutulan verileri sorgulayabilir (text, binary, sequence vs) ○ Genişletilebilir (UDF, SerDe) ○ Veri hakkındaki meta bilgisini de yönetir ○ Ölçeklenebilir ve performanslıdır
 32. 32. WordCount.hiveql /* docs tablosunu yarat */ CREATE TABLE docs (line STRING); /* docs dosyasini docs tablosu icerisine aktar */ LOAD DATA INPATH 'docs' OVERWRITE INTO TABLE docs; /* kelimeleri sayarak yeni bir tablo olustur */ CREATE TABLE word_counts AS SELECT word, count(1) AS count FROM (SELECT explode(split(line, 's')) AS word FROM docs) w GROUP BY word ORDER BY word;
 33. 33. Nasıl Çalıştırılır? ● Konsol üzerinden ○ hive> ● Script olarak ○ hive -f source.sql ○ hive -e 'select * from test'
 34. 34. Veri Tipleri ● Basit veri tipleri ○ TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT ○ BOOLEAN, FLOAT, DOUBLE ○ STRING, BINARY, TIMESTAMP, DECIMAL ● Kompleks veri tipleri ○ ARRAY<data_type> ○ MAP<primitive_type, data_type> ○ STRUCT<col_name : data_type, ...> ○ UNIONTYPE<data_type, data_type, ...>
 35. 35. Veri Yapısı ● Tablo (Table) ○ Kolonlardan oluşur (int, double, date, string, vs.) ○ Gelişmiş tipleri de destekler (array, struct, map, vs.) ○ Aslında HDFS üzerindeki bir klasöre denk gelir ○ MANAGED tablolar hive.metastore.warehouse.dir ile belirtilen yerde saklanır (/user/hive/warehouse) ○ Tablolar EXTERNAL olarak da tanımlanabilir ○ Gerçek veriler düz dosyalarda (text, binary, sequence) tutulur /user/hive/warehouse/mydb.db/employees
 36. 36. Veri Yapısı ● Tablo yaratmak CREATE TABLE employees ( name STRING, salary FLOAT, subordinates ARRAY<STRING>, deductions MAP<STRING, FLOAT>, address STRUCT<street:STRING, city:STRING, state:STRING, zip:INT> ) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '001' COLLECTION ITEMS TERMINATED BY '002' MAP KEYS TERMINATED BY '003' LINES TERMINATED BY 'n' STORED AS TEXTFILE;
 37. 37. Veri Yapısı ● Bölünmüş (Partitioned) Tablolar ○ Tablolar belirli kolonlarına göre bölünerek saklanabilir ○ Bölme işlemi daha sonra yapılacak sorgulamalara göre yapılırsa performans sağlanır ○ Bölünmüş tablolar alt klasörler içerisinde saklanır /user/hive/warehouse/mydb.db/employees/country=CA/state=AB /user/hive/warehouse/mydb.db/employees/country=CA/state=BC /user/hive/warehouse/mydb.db/employees/country=US/state=AL /user/hive/warehouse/mydb.db/employees/country=US/state=TX ...
 38. 38. Veri Yapısı ● Bölünmüş tablo yaratmak CREATE TABLE employees ( name STRING, salary FLOAT, subordinates ARRAY<STRING>, deductions MAP<STRING, FLOAT>, address STRUCT<street:STRING, city:STRING, state:STRING, zip:INT> ) PARTITIONED BY (country STRING, state STRING);
 39. 39. Metastore ● Veri hakkındaki meta bilgisini de yönetir ○ Tablolar ile ilgili kolonların tipleri ○ HDFS üzerinde dosyaların konumu ○ Partitioning bilgisi ○ SerDe ayarları ○ İstatistik ○ Datanucleus ORM ile geliştirilmiştir, Derby, MySQL ve benzeri RDBMS kullanılabilir
 40. 40. Veri Giriş Çıkışı ● LOAD DATA komutuyla veri yüklenebilir LOAD DATA [LOCAL] INPATH 'filepath' [OVERWRITE] INTO TABLE tablename [PARTITION (partcol1=val1, partcol2=val2 ...)] ● Sorgu sonuçları tablolara kaydedilebilir INSERT OVERWRITE TABLE tablename1 [PARTITION (partcol1=val1, partcol2=val2 ...) [IF NOT EXISTS]] select_statement1 FROM from_statement; ● Tablolardaki veriler dışarı aktarılabilir INSERT OVERWRITE [LOCAL] DIRECTORY 'directory1' select_statement1 FROM from_statement;
 41. 41. Sorgular ● Standart sorgular SELECT [ALL | DISTINCT] expr, expr, ... FROM table_reference [WHERE where_condition] [GROUP BY col_list] [LIMIT number] ● Karmaşık sorgular SELECT table3.col FROM ( SELECT a+b AS col FROM table1 UNION ALL SELECT c+d AS col FROM table2 ) table3
 42. 42. Sorgular ● JOIN örneği ○ Sadece eşitlik üzerinden bağ kurulabilir ○ LEFT|RIGHT|FULL OUTER JOIN ○ LEFT SEMI JOIN ○ Birden fazla tablo birbirine bağlanabilir SELECT a.val, b.val, c.val FROM a JOIN b ON (a.key = b.key1) JOIN c ON (c.key = b.key1)
 43. 43. UDF ● Kullanıcılar kendi fonksiyonlarını geliştirebilirler public class UnixtimeToDate extends UDF { public Text evaluate(Text text) { if (text == null) return null; long timestamp = Long.parseLong(text.toString()); return new Text(toDate(timestamp)); } private String toDate(long timestamp) { Date date = new Date (timestamp * 1000); return DateFormat.getInstance(). format(date).toString(); } }
 44. 44. SerDe ● (Se)rialization/(De)serialization işlemleri için SerDe arayüzünü sağlar CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS event_data ( event_id int, timestamp string, type string ) ROW FORMAT SERDE 'org.my.project.CustomDataFileSerDe' STORED AS INPUTFORMAT 'org.my.project.MyInputFormat' OUTPUTFORMAT 'org.my.project.MyInputFormat' LOCATION '/data/mydata';
 45. 45. Sonrası?
 46. 46. Karşılaştırma Özellik Pig Hive Amaç ETL Veri Ambarı Dil Pig Latin SQL* Şema Esnek Zorunlu Zengin veri tipleri (map vs) Var Var Join Var Var Genişleyebilme UDF UDF Farklı Dosya Formatları UDF SerDe JDBC/ODBC Yok Var* NoSQL entegrasyonu Var* Var*
 47. 47. DevVeri.com
 48. 48. Sorular? ?
 49. 49. Teşekkürler!

×