Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Rka

279 visualizaciones

Publicado el

CAPIL

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Rka

  1. 1. xmzo>z> xmzš. U>Z >ZQO>N>Z 1023 c.? , m>4c>z xmxg» umšzmšų u>mw>z vmgmazdp: xoš m_mo_.o> xšúxvo .szcz >zoo>z>z na: 3 :Emma vmamašmsm: u ...zvxmvmsazncxms 3: anas: mi: oųmmãmmw. _ ...o.o_-o5um xoumăcncrn: am: vmsnmnmü: mi: wmxmuäímmm >=mmw3= umíām ..maeneno znas?: ..zamani am: xmmínm: .Sam ._. z. . vwnnwmä. uao« ..aman 28:5... ?unaanza ania... 5.35. .. + a mwanao au... m N a :goíâuazacacxmu 9.5 0233 mi.. 9 vaega nmczäs: mnziammámmwumaxmųxoųm: I 42.~oo,ooo.oo ųammawocpã mmošwoopco E Umëmuãmu .umm mEm. anavaa” māoãm ...m..mma.m:<m.mmm mEm. ~ooo.ooo.oo I NcoobaPoo ãmųëcųmn .oroon uosšammm: .umm xošcaxmm.. utaona qm<w m: am: ...wir :osooboomuo .Aosoocookvo Amāmaaaųu .umm vmêmaüm: .mwa xmamâsm: ..musa Quoām xoa==.xmm_.$3um. amvaa... asa m... S: ..war .qmammsmaš .mwa Noopooñrco Noocbonyoo xmamăsm: rus:: .wmama_.m_._<m 23 .sw öpoopoâoa 98 wana.. . vmųčmammu: mi» E=m raia« nmëmaam: cmüan omñmxm: am: vmsuamznmus . māoām %mamemaš .wasaa MNmbMPOGOhvc . . ownmxm: aua . uoãamsnmm: . . 3 .SM no3.ma.mm= xoãuoam: Smãmw. ..ñããvwamųuãms omãcam: 92.6« ...mamqmmëw mbooboPoo 528. xoāaozm: :ămímm ...wnqxavwwöamsmma unaogawa wmšo. vmavāañm: awamu annum: am: vmöčö: umčzamãčzųmzmm: mãoām ųmųmmaüsųm 3.5: Umomm: am: vmüčųm: umčnauăézamzom: .soooboñyoo socpcopoo
  2. 2. :cum . 383.... C . ..arwa ?Ban .mamaa amana: ..mia 53.32. :sanaaa: ...area a + H ania? mmíad .. wšmau au... vonmsš. N H! xmumíunw. wooaäamw. ama ..oam...=mm. ..m ...wa umma.. ...mųmmemazm mmvmrųwam. xcošamm. ama xoamcsmu. .S En.. ammųma ..wmųmmãm a<m Ioaoų vmamām. Ioaoųmšuwmmám. .aux 4.2% ...mammãmãm .umm yam» I .mwoopoonroo .mšcã nzm am: zoa awmcneoopoo :...o8.ooo.oo .uzm . 32.27.35 Sam. am. mmoboPao Am.mmo.ooo.oo roošamw. wa.? mxuo | .ooopoapoo ...moocopoo I ...wooooñyã 98 am... ųmmãa cwămama Ama... >ų3.=.m=mm. ~..oo.ooo.oo m mñoooa,... I ...Ewoonyoo 98 a. c... .mwrooabonyoo o. ...a .umaãaima .mmm ao... .uzm awmoobooauo o. .So 23» .umm 639.... .uzm ama Zoa .ųzm a So So 8 0.8 9.8. mmum. ..ooa_amm. mai. mxao uma anna.. Umāmama 9.83 .uoaêmuima .umm mnaáašnmm. vmammamma ..wa amammm .umaavcmãa aoxšamanmm. Bcšaamuí am... oorcāãamm. Unaoa:: Umaämxmpma mmųmam uma uųmmmāam mvmamnc« l ämmwsooñyoo uâoâocpã ...ambmwbopoo obo .umammnmma ...wanaamua aamüoumųmwãam. ...mųmmnamazm um.ccc.ooo.oo mmbooboobo ..wanaamua ...umm .umammamma umamamāama mwaaa.. ..mana . ..namnzmaxm .umųmãma umamanxmuma .322 I tmaoñweopoe km.moo.ooo.oo awamu voāmšamnmma aäaāšmao @mazao .âšoų @waua ...ni mųmavü ...mcpoañroo ...mooboo co umaana wwa:: . embu.. .umaaãamųmma agaămëmí xmaamšma ašutovmüuoam. mwa.? Amin. mamaaa. xmaamBma sammčumnwmöam. ..UbNNODnFOO ..wädAvQObQ . .ămmo.aoo.oo 393 vmāmäöāma aäācmqxmā .umųmāüa mwanao .Sasa mãoãm .4m.vm__.am«ma<m ämuoaãųao vmųmšama @wasaa 29.8.. . cwbmw umāmmawųmwa Ezačmqxmā. 30929: wāoām ....m.üm_=..m.ma...m mbooaoobo mbooboo co obo šmcmxë. xmãoa : .. .umšcmamcama Saam? .mumamwa ...umomã ama .mm .Su umar... . . l NmboPoonrco mmboobonyoo 98
  3. 3. vãcama umsícxnã: aai... mvua:: vmzmmaum: umrmí: %zum .umaana umamsmxmvmsnš vųemamā vmaznäsma xmumämm mcšum« @Si mamaa?: vmzamnmwms`umínãms am: :cacm xämqmšnšm: vāñüā Umaaaxäm: nmzumãvmsnm: mããā umāvoam: amuäm: 522.... am: xmcmnmm: ..arog .anaamua ...mama .nundu Eãazzma wmfčd manyau au: umma ămāmaüsš barua... nama Umwmnw nmnmzmwmum: :in on... äooopoo S. 3060900 III mmmāocpoo .vmasoxäma 2.33. 3 m 256:: vmsųcmcsm: Enoü: mmāmmãszaäomaonm ..mm vma<cmczmz .mvoqmz .mvcsms xnm .umnųcwcnmn xmnnwsm xmam Ammzš. vmâêmaäm: xmznmam xmă am... .psuomams @es nmăčmcsm: mmznmsm .Aman am.. vmųcumrw: >acomas .mxvč vmzųcmcam: ..mvoqmz 22.53”. ..mu ..saman ...maua vašeáäm: .çčv .umzămcsms .muoün 3.35.? mamo. .umzëmcamz āuoųm: mmāmmnmųmųăunonpowã mmwm. ums<cmczms wasoma» 9339« ämzmqšw vmšzmamxu: am: vmaoāoųm: cmüsm āmãmzm Pdmüš unasoma: 75:45.. cmwm« vwšmê: IC... m. .umšmzš umšumamczms möoām .uqomųmā Umzmpmm: maãamâmm. xmvmzacacrm: .möoöm ñ mana» mãoām -.m ...mxmmzm :E xmmñí: - .mzmxmmamzš rmâmpm: .öamxmmzųm xmmmzm... ..mzmxmwzš xmmãm: ..oamwmmamaā rungu: ..mamxmosmzš xmnmmí: . ...mzmxwmnm 3.» xmummü: ..mzmxmmsmsš xmmií: -..damxmmqëm xmmwäm: ...dzmxmmsmqčm xm . .mpwa . ...mamrmmsuëm ..mamia Am. 4 ooboobo ..machache ..moocopco ..moñycopoc ..mooboabo ..mooboñyoo rmocbopco 980,050.00 ..moocapã _o.moo.ooo.oo l mouöoapca I emmoogöpoo mmmooaäpoo ~m.moo.ooo_oo euooconsoo u.ooo.ooo_oo eoooboñyoo ubcpoooba Nmoo.ooc.ã íooboñyoo ubooboPoo _ hambapo.. 4 .Nooboñyco 4 .Babābo ._ .Nepccoba emopoopao, ..äpaoâyoo wmoocopã ~oo.oao.oo aãooâyoa ..Nmooboobo ųm.~8.ooo_co uųmamcmcobç ubopoopoo u.ooo.8o.8 woooaonyoo qur:: ... + H
  4. 4. 42.3... ...sana xmnãnu: 29.53.85. 42:... .. + a sana.? muwa:: au: .umu . n. .. l .umaošma au: vm.c:..cx .mram míāųua cumqmm. mi: am: mãoāu .šwăăxnzâz Numošpâ uaãšmäuw. uäuzu :m: xmvmãcacxu? umāunuã: mi.. :gum: .êušum uaãāmãmm. xmumāzacxu: @scan ..E:m..wu=u3.u .Nuoobopoo ..kabambe 5068: m..uo_uu .._.o_..m..mu:u:<u Naongea... anawaona... .Amm.u.u: mana» ...ozmāušāu ...wanyooshe .o.ooo.8o.8 wangu: .mêoāu ...m:uxmu:m:<u @mooboobo .Näobcobo .Amm.m.m: viušm: .mčoãu ..wm_..mxmm:m:<u voăčmczu: wa:: na: xmvmăcacxu... .nai mãoñm ~_.äo.ooo_oc ăųoobopoo . ...S .um...o:..umu: .um.uxmm:mu: >..:..:_w=vm. xmumsacacxm: 5.9.9 .Aoü mãoãm nwãmü: .umãmum .um_u<u:u: >:3.:.mãum. xmumaacacru: a.. ..umupooobo .omäroopoo mo.moc.coo.oo .ni chocho hmāëuoczum: .:~o:....um. umãuzwam: umāãcx au: 35.58: nmümru: Umčnum Um_.ãm.o.u 2.3. .Amvm:::a:xm: au: vmšuääu: mi. Uumwbuuüë.. xmouāuã: au: 31:53: _ vmāčmcsm: mc:: DuS 36.5.. .Amvmnncqcxun .SS mãoãm .abuu w.uoa,c8.oo ...Soopao .smzocopoo .ocmñyoāba nuvumoaooa,.. I ämjoaoñyao sooo.coo.oo mwãušoha moummboobo E .umamāšmz za» .umųxuãímëdcrc zäu.. wmqmcamr... momñãum. >n.3.:.m._.um. xmumšëncxu: au: vmsoušu: ..mungu šumšöxn. .às mãoñu mi.. ...damwmuamëu xoauru: .win momíwum. āăămzuw. .Amvm:a=a:xu: au: vmānuãu: mi.. ...mömaíêu wooñyoāba nNmmmboobo ...amabao oc ..mungu nmaaozu xmíšųua. wau? xcšu: mmüu:: au: Ncā: mouuāum. .nmuunu . mua.. uozoāă ..m_u:...u:.m.au:. 2.56: aman:: au: mean.. mux.. .mbã vaãmšuusmu: umöxuāu: ..us mi.? ...maana @uonyeshe Nauwoapoo mwambao 8 98 .um:nm:..au=mu: . unauma... qui ?Kiu , A. .noYQozcã Oumü? ümāmnzíru: CSS... >a3.:.m=mm. .Ac:u:mu: Umma... .um_.m:u..u. Umma... .Amvmauíama a w.. .Komaa .uuaãxmawz .êuämm vmššwsmuöu: .umšmašmr numš: mųāobāã moocābç I wbocbooaųo E mcāo.. .ãmru xmvcummu: šuwššxun - Naaa.8o.oo moooonroo I u.8o.8o.8 ..Cšçl ._.O...>.. noamoošnyoo .mnmųomšpoo Su So So 8 wuuswomuonyã
  5. 5. qur:: : + u ucãu: xonn ...u.:=. : vqauųuš Forum. ..Edma .camad xmnāou: 22.38: Axcušāumô . wàuău Gâuāu nuna:: au: vmmuiu. .umu IHH . m..ao._mu...nų Gmmmāum.. 8: .Amuuí nšmWāmma. ru: au: muss.. mi.. ..Hm+a+4 . s R...! .Z z. . . Dam. 01.92! m_z>_swmr> 2.3. .umųoša .âoon . oã

×