Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Youth and Internship.pptx

 1. វេទិកាយុេជន ស្ត ីពី៖ យុេជន និងឱកាស្ហ្វឹកហាត់ការងារ “ការវ ិនិយោគយ ើការហ្វ ឹកហាត់ការងារ សម្រាប់ភាពយោគជ័យក ន ុងជីវ ិត” ឧយ្ទសនាមយោយ៖ យោក យហ្ង សុភា ម្របធាននាយកម្របតិបតតិ សាស្តស ត ចារយ និងោម្រគូបណ ្ ុ ុះបា ត ជញនា់្ន់ ម្រក ុមហ្ុន យេស.វវ ី.វវ ីសឹកយសស ម្រគ ុប កា ត , ថ្ងៃ្ី១០-១៣ ខែមិងុនា ឆ្ ន ញ ២០១៧
 2. កមមសិកា ោេវី? កម្មស្ិកសាៈ និស្សិត ឬអ្នកវទើបបញ្ច ប់ការស្ិកស វរកាម្ការ រតួតពិនិតយវម្ើលវលើការបណ ្ ត ុះបណ្ត ត លជាក ់ ស្ស្ត ង ។ វេ អាចបុេគលិកផ្ ល ូេការរបស្់ ស្ថ ា បន ័ ស្ែលកំពុងរតូេបាន ទទួលការបណ ្ ត ុះបណ្ត ត ល។ កម្មស្ិកស ជា ធម្មតាមានរយាៈ វពល (២-៣ស្ែ)។ បន្ទ ា ប់ម្ក ស្ថ ា ប័ននឹងវធវើការវាយតម្ម្ៃ វលើលទធផ្លការងារ វហ្ើយចុងវរកាយអាចឈានែល់កិចច រពម្ វរពៀងគ្ន ន ទទួលយកជាបុេគលិកវពញស្ិទធិ ឬអ្ចិម្្នត យ៍ ។ កម្មស្ិកស េឺជារបព័នធម្នការបណ ្ ត ុះបណ្ត ត លការងារវៅ ហ្នឹងកស្នៃង (On-the-job training) ឬអាចវៅម្យ៉ា ងវទ ត ការហាត់វរ នវធវើការ (Apprenticeship)។
 3. ហាត់ការ ោេវី?  អ្នកហាត់ការាៈ ជាធម្មតាអាចជាស្ិស្ស ឬនិស្សិតស្ថកល វ េ ទ្យទយល័យ ឬ ម្នុស្សវពញេ័យស្ែលបញ្ច ប់ការស្ិកស កំពុងស្ស្វ ងរកជំន្ទញស្រមាប់អាជីពការងារថ្មីម្ួយ។  អ្នកហាត់ការ អាចនិយាយបានថា ជាតួន្ទទីបវណ្ត ត ុះ អាស្នន វហ្ើយគ្ន ម នរបាក់ឧបតាម្ភ។  អ្នកហាត់ការ ភាេវរចើនជានិស្សិត វហ្ើយជាអ្នកកំពុង ស្ស្វ ងរកបទពិវស្ថធន៍ការងារ វែើម្បីវរបៀបវធ ប ជាម្ួយរទឹស្ត ី ។  ហាត់ការ មានរយាៈវពលជាក់លាក់ អាច៣ស្បា ត ហ្៍ ឬ៤ ស្ែ ។
 4. អ្ត ថ របវយាជន៍របស្់រក ុម្ ហ្ុន r2s ពលកម្មស្ែលមានតម្ម្ៃ វថាក ឬ ឥតេិតម្ថ្ៃស្រមាប់ការងារ
 5. កមមសិកា - កខណៈពិយសសចមបង  ការវស្ៃ ៀកពាក់ស្ម្រម្យ ។  មានជំន្ទញស្ថ ត ប់ និងរបារស្័យទាក់ទង លអ ។  ជំន្ទញបវចចកវទស្ ។  ជំន្ទញវធវើការងារជារក ុម្ ។  មានឆនាុះម្ួយ វែើម្បីរួម្ច ំ ស្ណកស្វរម្ចឲ្ យបានវគ្នលវៅរបស្់អ្ងគភាព ។
 6. កម្មស្ិកស-ឧបស្េគចម្បង r2s បុេគលិកជាវរចើនម្ិនចង់វធវើការជាម្ួយ អ្នកហាត់ការ ឬអ្នកចុុះកម្មស្ិកស វរពាុះពួក វេរតូេការវពលវេលា និងថាម្ពលម្ួយ វែើម្បីបវរងៀនអ្នកទាំងវន្ទុះ ។
 7. អ្ត ថ របវយាជន៍ពីការងារហាត់ការ (កម្ ព តជា) 1. ទទួលបានឱកាស្បណ ្ ត ុះបណ្ត ត លការងារ និងវធវើការជាម្ួយអ្នក ជំន្ទញវៅក ន តងម្ុែេ ទ្យជា ា ស្ិកសរបស្់ែ ល ួន។ 2. ទទួលបាននូេបទពិវស្ថធន៍ការងារវៅកស្នៃងការងារជាក ់ ស្ស្ត ង។ 3. ទទួលបានការបវងកើនជំវនឿវជឿជាក់វលើស្ម្តាភាព និងជំន្ទញ របស្់ែ ល ួន។ 4. ទទួលបានរបាក់វលើទឹកចិតតវយាងតាម្បទពិវស្ថធន៍ការងារ និងឆ្ ន ំស្ិកសរបស្់ែ ល ួន។ 5. ទទួលបានេ ទ្យញ្ញ ា បនបរតនិងលិែិតបញ្ញ ា ក់ការងារវពលបញ្ច ប់ កម្មេ ទ្យធីនីម្ួយៗ។ 6. ការធាន្ទរ ៉ា ប់រងវរគ្នុះថា ន ក់ក ន តងវមា ៉ា ងវធវើការងារ។ 7. មានឱកាស្កា ៃ យជាបុេគលិកវពញស្ិទធិ វោយម្ិនចំបាច់របលង ម្ដងវទ តវ ើយវៅវពលមានវ តរម្ូេការ។ 8. បវងកើតបណ្ត ត ញទំន្ទក់ទំនង។ “​ ពរងឹងជំន្ទញស្ែលនឹងជួយពួកវេឲយ ទទួលបានវជាេជ័យវៅក ន តងអាជីព”
 8. តរម្ូេការចំបាច់ស្រមាប់បុេគលិកហាត់ការ (កម្ ព តជា) គុណសមបតិត យបកខជនសញរាប់កមមវ ិធីកមមសិកាម្រតូវបានយម្រជើសយរ ីស យោយពឹកខអែក យ ើមូ ោ ា នម្របកួតម្របខជង។ គុណសមបតិតេបបបរ ិ ាានខចងដូចខាងយម្រកាមៈ 1. ស្ិស្ស-និស្សិត ស្ែលកំពុងស្ិកស ឬបានបញ្ច ប់ការស្ិកសស្ែល មាន ឬម្ិនទាន់មានបទពិវស្ថធន៍ការងារ។ 2. មានចំណ្តប់អារម្មខ្ ៃ ំងវធវើការជាម្ួយ ... ជាពិវស្ស្ទាក់ទង នឹង ... ។ 3. មានចំវណុះែឹងភាស្ថអ្ង់វេៃស្ទាំងស្ផ្នកនិយាយ អាន និងស្រ វស្រ។ 4. មានចំវណុះែឹងទូវៅស្ផ្នកពត៌មានេ ទ្យទយ។ 5. មានទំន្ទក់ទំនងលអ អ្តតចរ ទ្យត ឥរ ទ្យយាបថ្ស្ម្រម្យ ម្ថ្ៃថ្ន ូ រ រស្ឡាញ់ការងារ។ 6. ការអ្ត់ធមត់ និងស្ហ្ការលអ ក ន តងការងារ។ រយុះយព ការងាររយុះយព ចុុះកមមសិកាានរយុះយព ២យៅ៣ខែ យហ្ើយេនកចុុះកមមសិកាម្រតូវយធវីការយព់យា ៉ោ ងក ន ុងកញឡ ុ ងយព យធវីកា រ។ ានយព យវោអាចសិកាម្រសាវម្រោវ និងសញភាសន៍។
 9. យុ្ធសាស្តស ត យដើមបី្្ួ បានយោគជ័យ ការងារហាត់ការ និងការចុុះកមមសិកា  ទទួលែុស្រតូេក ន តងការងារ ។  ចូរេិតរបភទការងារណ្តស្ែលអ្នករស្ឡាញ់ វហ្ើយអាច បស្នាម្េុណតម្ម្ៃែល់ែ ល ួនអ្នក ។  អ្នកហាត់ការ ឬចុុះកម្មស្ិកស េួរស្តេិតពីេ ទ្យធ ី ស្ែលពួក វេអាចបែិភាេ ជាម្ួយស្ថ ា ប័ន ឬអាជីពរបស្់ពួកវេ វោយវរបើអ្វើស្ែលអ្នកបានែឹងថា លអ បំផ្ុត (បវចចក វ េ ទ្យទយ) ។  ផ្តល់នូេេំនិតែ៏លអ ៗ ពីរ ឬបី ស្ែលអ្នកអាចជួយការងារ បាន ។ វាបងា ា ញថា អ្នកកំពុងេិតអ្ំពីរវប បស្ែលលអ បំផ្ុតវែើម្បីោក់ែ ល ួនឯងវៅកស្នៃងវធវើការ ។
 10. ទមា ៃ ប់ចង់បានការងារវធវើវរចើន ជំរុញឲយវលាក ងន ស្ថំង វ េ ទ្យ េតតន៍ ែ ល ួនពីបុេគលិកវ ហាត់ការ កា ៃ យជាអ្េគវ ន្ទយករក ុម្ ហ្ុន RMA  វលាក ងន ស្ថំង ជាកូនកស្ិករ រស្់វៅក ន តងរស្ ុក ស្ំវរង វែតតតាស្កេ។ វលាកមានបងប អ ូន៦ន្ទក់ ។  បរ ទ្យញ្ញ ា បរតេ ទ្យទយស្ថ្ស្ត វស្ែឋកិចច និងបរ ទ្យញ្ញ ា បរត ជាន់ ែពស្់រេប់រេងជំនួញ (AIT & Harvard Business School។  វលាក ងន ស្ថំង បានចូលបំវរ ើការងារវៅរក ុម្ ហ្ុន RMA Cambodia ក ន តងឆ្ ន ំ១៩៩៦ ក ន តងន្ទម្ជា បុេគលិកហាត់ការ ស្ផ្នកេណវនយយ។  វៅចុងឆ្ ន ំ២០១៤ វលាក ងន ស្ថំង រតូេបានអ្េគ ន្ទយកម្នរក ុម្ហ្ុន RMA Group វលាក Kevin Whitcraft ស្តងតាំងជាន្ទយករបតិបតតិ (CEO) ។  ស្ថរេនៃឹុះស្រមាប់យុេជនស្ែលចង់បានវជាេជ័យ ការងារស្អ ីក៏វោយស្ួ រែ ល ួនឯងស្ិន។ ស្ួ រថាអ្វើស្ែល វយើងវធវើវនុះ វយើងវពញចិតតឬអ្ត់? វបើវយើងអ្ត់ ទាន់វពញចិតត អ្នកែម្ទវេអ្ត់វពញចិតតវទ។ វយើងវធវើ វយើងស្ួ រែ ល ួនវយើង វហ្ើយវយើងវពញចិតត ័
 11. ពីបុេគលិកហាត់ការ ជំរុញឲយែ ្ តំមានការងារវធវើរហ្ូត (វរស្ង ស្ថស្រ៉ាន)  ជាប់បាក់ឌុប គ្ន ម នលុយវរ នបនត ចប់វផ្តើម្រក ការងារវធវើែំបូងជាងអ្នករត់តុក ន តងហាងម្ួយ។  បនតការស្ិកសព័ត៌មានេ ទ្យទយ វរកាយការជួយពីម្ូល និធិម្ួយ។  ែល់វពលវរ នស្ម្នស្ទន ម្ិនែឹងថាវចុះអ្ីវទ ស្ត ែ ្ តំវរ នវរចើនណ្តស្់។  ែ ្ តំបានវ ោក់វ ពាកយវ វ ចូលវ ហាត់វ ការវៅអ្ងគការម្ួយ។ វពលហ្នឹងែ ្ តំអ្ត់វចុះវរចើនវទ ស្តវេវៅស្តវរ ើស្ យកែ ្ តំ។ វពលេិតវ ើងេ ទ្យញ ែ ្ តំេិតថា អ្នកវ វរ ើស្ វយើង វេអ្ត់ស្ូ េេិតពីវរឿងជំន្ទញវរចើនវទ ស្តវេ េិតពីអ្តតចរ ទ្យតវរចើនជាង។  បានវ វ វធវើការវ ជាវ ម្ួយវ ម្នុស្សមានស្ម្តាភាពែពស្់ៗ។  ការងារហាត់ការ ជារេឹុះស្រមាប់ែ ្ តំយកវៅវរបើ របាស្់វៅការងារវរកាយៗវទ ត។  វរស្ង ស្ថស្រ៉ាន ស្ពវម្ថ្ៃជាអ្នកបវចចកវទស្ ផ្លិតកម្មេ ទ្យធីតាម្បណ្ត ត ញអ្ុីនធឺណិតរបស្់អ្ងគ
 12. “ចប់វផ្តើម្ពីតូច តិច វៅស្ិន រួចរតូេែំរបឹងស្ថកលបងវហ្ើយ ស្ថកលបងវទ ត កុំឈប់ !”
 13. សារគន្ឹុះពីយោក យហ្ង សុភា ការងារវ ជាវ អ្នកវ ហាត់ការវ ម្ិនវ ស្ម្នវ រគ្នន់វ ស្តវ ជាវ េ ទ្យធីវ ស្តវ ម្យ៉ាងវ វែើម្បីវទទួលវ បានវ បទពិវស្ថធន៍វ ស្តវ ប៉ាុវណ្ត ណ ុះវ វទ ស្តវ វបើវ វធវើវ បានវ រតឹម្រតូេ វាវ ស្ថ្ម្វ ទាំងវ កា ៃ យវ ជាវ ស្ផ្នកវ ែ៏វ មានវ តំម្លវ ម្ួយវ ម្នវ ការវ អ្ភិេឌឍន៍វ ស្ផ្នកវ អាជីព និងវ ការវ ស្ិកសវ របស្់វ យុេជនវ ។ ែ ្ តំស្ូ ម្វ វលើកវ ទឹកចិតតឲយយុេជនវ កម្ ព តជាវ វធវើវ តាម្វ េំរូវ របស្់ ស្ថំង ងន និងបុេគលែម្ទវទ ត ស្ែលវ កំពុងវ វរបើវ ការងារវ ជាវ អ្នកវ ហាត់ការ វែើម្បីវ ជំរុញវ អាជីពវ របស្់វ វេ វហ្ើយវ វធវើវ វអាយវ មានវ ការវ ស្របរបួលវ ក ន តងវ ពិភពវលាកវ ។
 14. ស្ូ ម្អ្រេុណ ជូនពរស្ូ ម្មានស្ំណ្តងលអ វជាេជ័យក ន តងការ ស្ិកស និងស្វរម្ចរេប់ភារកិចចការងារ... fb.com/hengsophea.fc fb.com/pheavisal hengsophea.com youtube.com/sopheatv
Publicidad