Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 56 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

 1. 1. CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU GVHD: PHAN THỊ HỒNG NHUNG NHÓM: F9
 2. 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN STT MSSV TÊN THÀNH VIÊN 1 C096638 Nguyễn Thị Hồng Liên 2 C093658 Trần Thị Kim Tuyến 3 C092756 Phạm Thị Thái Nguyên 4 C093980 Nguyễn Thị Phƣơng Quyên 5 C094067 Châu Minh Ý 6 I085594 Đỗ Hoàng Hạnh Dung 7 C097729 Nguyễn Hùng Luân 8 C095252 Nguyễn Thị Thùy Trang
 3. 3. NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH askusfirst.wordpress.com
 4. 4. VẬN ĐƠN CHỨNG TỪ PHIẾU ĐÓNG GÓI THƢƠNG MẠI
 5. 5. CHỨNG TỪ THƢƠNG  Quan hệ tài chính MẠI  Sở hữu một tài sản tín dụng của ngƣời giữ chứng từ  Dùng để thanh VS  Quan hệ thƣơng toán tiền mại.  Sở hữu hàng hóa của ngƣời giữ CHỨNG TỪ chứng từ. TÀI CHÍNH  Dùng để nhận hàng hóa.
 6. 6. I CHỨNG TỪ TÀI CHÍNH 6
 7. 7.  Hối phiếu trả tiền ngay Căn cứ vào thời hạn trả tiền  Hối phiếu có kì hạn  Hối phiếu  Hối phiếu Căn cứ hối phiếu có kèm theo trơntrơn chứng từ hay không  Hối phiếu có có  Hối phiếu kèmkèm theo heo chứng từ từ chứng Căn cứ vào tính  Hối phiếu chất chuyển MỘT SỐ đích danh nhƣợng LOẠI HỐI  Hối phiếu theo lệnh PHIẾU
 8. 8. Cơ sở cho việc giải quyết những vấn đề tranh chấp Chứng minh sự việc trong quan hệ mua bán Văn bản có giá trị pháp lý GIỐNG NHAU
 9. 9. HỐI PHIẾU LỆNH PHIẾU  Người mua kí phát  Quyền có sẵn ở hiện tại  Do người bán kí phát  Đƣợc làm với ngân  Người bán kí phát khi cần hàng mình có tài khoản đòi tiền  Chỉ có một bản duy  Quyền nằm trong tương lai nhất do con nợ lập  Thanh toán không dùng tiền nhằm chuyển cho mặt ngƣời hƣởng lợi  Có mệnh giá và có thể  Thƣờng sử dụng để chuyền tay nhau cho đến mua bán trong nƣớc ngày đáo hạn  Có thể đƣợc lập thành một hay nhiều bản, có giá trị nhƣ nhau November 11 10 KHÁC NHAU
 10. 10. Cách viết hối phiếu….
 11. 11. 1 2 3 4 5 6 7 12 November 11
 12. 12. Cách viết lệnh phiếu….
 13. 13. II CHỨNG TỪ THƢƠNG MẠI
 14. 14. 1 “Hóa Đơn Thương Mại là 1 chứng từ cơ bản của khâu thanh toán” Trung tâm của bộ chứng từ thanh toán (có thể thay thế cho hối phiếu) Thực hiện các thủ tục khai báo hải quan Cung cấp chi tiết về hàng hóa để đối chiếu
 15. 15. HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI PHẢI NÊU ĐƯỢC Đặc điểm hàng hóa Đơn giá,tổng giá trị hàng hóa Điều kiện cơ sở giao hàng Phƣơng thức thanh toán Phƣơng tiện vận tải…
 16. 16. Các loại hóa đơn thƣơng mại  Hóa đơn tạm thời (Provisional invoice)  Hóa đơn chính thức (Final invoice)  Hóa đơn chi tiết (Detailed invoice)  Hóa đơn chiếu lệ (Proforma invoice)  Hóa đơn truy cập (Neutral invoice)
 17. 17. COMMERCIAL INVOICE (1) Shipper/expoter (2) Consignee (3) Invoice No: (5) Notify: (4) Date: (6) Port of loading Port of discharge (13) L/C No: (7) (11) Dadte (8) L/C issuing bank (10) Carrier (12) Sailing on or about (14) No.carton Description of goods (15) Quantity Unit price Amount (16) (17) (18) Total 18
 18. 18. 19
 19. 19. 2 CHỨNG TỪ BẢO HIỂM • Chứng từ nhằm hợp thức hóa hợp đồng bảo hiểm • Mối quan hệ giữa tổ chức bảo hiểm và ngƣời đƣợc bảo hiểm
 20. 20. ĐƠN BẢO HIỂM GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM
 21. 21.  Ngày phát hành trễ hơn ngày bốc hàng, gởi hoặc nhận hàng  Loại tiền ghi khác với trong L/C  Chứng từ chƣa đƣợc ngƣời mua bảo hiểm đích danh ký hậu  Mức mua bảo hiểm phải không đúng nhƣ quy định của L/C TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG TỪ CHỐI THANH TOÁN ĐƠN BẢO HIỂM 22 November 11 reallybadboss.com
 22. 22. Cách viết Chứng Từ Bảo Hiểm
 23. 23. Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là chứng từ xác nhận nơi sản xuất hoặc nguồn gốc xuất phát của hàng hoá.
 24. 24. Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Việt Nam Bộ công thƣơng Việt Nam Phòng thƣơng mại và công nghiệp Viêt Nam Các cơ quan quản lí Nhà nƣớc đƣợc sự uỷ quyền trực tiếp của Bộ công thƣơng  Ngƣời Xuất khẩu có thể tự cấp nếu trong L/C không quy đinh cụ thể
 25. 25. Phân loại: • C/O cấp trực tiếp: bởi nƣớc xuất xứ. Nƣớc xuất xứ cũng có thể là nƣớc xuất khẩu. • C/O giáp lƣng (back to back C/O): cấp gián tiếp bởi nƣớc XK không phải là nƣớc xuất xứ. Nƣớc XK trong trƣờng hợp này gọi là nƣớc lai xứ.
 26. 26. 30
 27. 27. (Sanitary certificate) GIẤY CHỨNG  Cơ quan có thẩm NHẬN VỆ SINH quyền kiểm tra về phẩm chất hàng hoá hoặc về y tế cấp cho chủ hàng, xác nhận hàng hoá đã đƣợc kiểm tra và trong đó không có vi trùng gây bệnh cho ngƣời sử dụng.
 28. 28. GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH • Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật • Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.
 29. 29. Giấy chứng nhận số o Là chứng từ xác lƣợng chất lƣợng nhận chất lƣợng và số lƣợng (hoặc trọng lƣợng o Chứng minh phẩm chất số lƣợng hàng phù hợp với điều khoản hợp đồng
 30. 30. Packing List  Kê khai tất cả hàng hoá đựng trong một kiện hàng (thùng hàng, container…) và đƣợc lập khai đóng gói hàng hoá  Tạo điều kiện cho việc kiểm hàng hoá cho mỗi kiện  Phiếu đóng gói thƣờng đƣợc lập thành 3 bản
 31. 31. Nội dung chính của Packing List PACKING LIST Shiper/exporter (1) Invoice No: (4) Date: (5) Consignee (2) L/C No: (6) Notify (3) Date: (7) L/C issuing bank: (8) Port of loading (9) Port of discharge (10) Carrier (11) Sailing on or about (12) No. Carton Description of Net weight Gross weight Measurement (CBM) (13) good (14) (kgs) (15) (kgs) (16) (17) Total:
 32. 32. Những dạng đặc biệt của phiếu đóng gói Phiếu đóng gói chi tiết (detailed packing list): Liệt kê tỉ mỉ hàng hóa trong kiện hàng. Có tiêu đề là phiếu đóng gói chi tiết. Phiếu đóng gói trung lập(neutral packing list): không ghi tên ngƣời bán và ngƣời mua nhằm để ngƣời mua sử dụng phiếu này bán lại hàng hóa cho ngƣời thứ 3.
 33. 33. VẬN ĐƠN ĐƢỜNG BIỂN VÀ HÀNG KHÔNG
 34. 34. VẬN ĐƠN ĐƢỜNG VẬN ĐƠN HÀNG BIỂN (B/L) KHÔNG (AWB) Là chứng từ chuyên Là chứng từ vận chở hàng hóa do chuyển hàng hóa ngƣời vận chuyển bằng máy bay và cấp cho ngƣời gởi bằng chứng của việc hàng sau khi đã xếp ký kết hợp đồng sau hàng lên tàu hay đã khi đã tiếp nhận hàng nhận hàng để xếp hóa để vận chuyển
 35. 35. GIỐNG NHAU  Chứng từ vận chuyển hàng hoá  Bằng chứng của việc ngƣời chuyên chở đã nhận hàng  Bằng chứng của một hợp đồng vận tải đã đƣợc ký kết giữa ngƣời chuyên chở và ngƣời gửi hàng  Chứng từ kê khai hải quan của hàng hoá
 36. 36. KHÁC NHAU  Chứng từ sở hữu AWB hàng hóa  Do ngƣời vận chuyển hay đại VS diện của ngƣời vận chuyển lập  Không phải là chứng từ sở hữu hàng hóa  Có thể do hãng hàng không lập hay do B/L ngƣời khác không phải hãng hàng không lập
 37. 37. Cách viết Mặt thứ nhất thƣờng vận đơn gồm những nội dung: number of bill of lading Số vận đơn shipper Ngƣời gửi hàng consignee Ngƣời nhận hàng notify address Địa chỉ thông báo shipowner Chủ tàu flag Cờ tàu vessel or name of ship Tên tàu port of loading Cảng xếp hàng via or tranship-ment port Cảng chuyển tải place of delivery Nơi giao hàng
 38. 38. Name of goods Tên hàng marks and numbers Kỹ mã hiệu kind of packages and Cách đóng gói và mô tả hàng hoá discriptions of goods number of packages Số kiện total weight or mesurement Trọng lƣợng toàn bộ hay thể tích freight and charges Cƣớc phí và chi chí number of original bill of Số bản vận đơn gốc lading place and date of issue Thời gian và địa điểm cấp vận đơn master’s signature Chữ ký của ngƣời vận tải
 39. 39. Mặt thứ hai của vận đơn:  Quy định vận chuyển do hãng tàu in sẵn, ngƣời thuê tàu mặc nhiên phải chấp nhận nó.  Điều khoản với ngƣời chuyên chở,xếp dỡ và giao nhận, cƣớc phí và phụ phí, trách nhiệm -miễn trách của ngƣời chuyên chở…  Phù hợp với quy định của các công ƣớc, tập quán quốc tế vận chuyển hàng hoá bằng đƣờng biển..
 40. 40. Một số loại  Bảng kê chi tiết chứng từ khác  Hoá đơn lãnh sự  Giấy chứng nhận trọng lƣợng  Hoá đơn hải quan  Tờ khai hải quan
 41. 41. Lập bộ chứng từ thanh toán trong phƣơng thức L/C November 11 53
 42. 42. Năm tiêu chuẩn để đƣợc ngân hàng thanh toán
 43. 43. TÀI LIỆU THAM KHẢO Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu của GS.TS. Võ Thanh Thu, 2010 Giáo trình kỹ thuật ngoại thƣơng PGS. TS. Đoàn Thị Hồng Vân, NXB Lao động – Xã hội 2007. http://www.hangleeltd.com.hk/sanitary_certificate.jpg http://files.myopera.com/CNQTDN/albums/350684/PHYTOSANIRATY- CERTIFICATE.jpg Trung tâm xúc tiến thƣơng mại và đầu tƣ đồng bằng sông Cửu Long http://www.vccimekong.com.vn Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam www.covcci.com.vn Vietnam Freight Forwarding & Logistics Community http://vietforward.com/showthread.php?t=998 Kho tài liệu chuyên ngành kinh tế http://www.docstoc.com Candian foods inspection agency http://www.inspection.gc.ca Công ty Hang Lee http://www.tradeeasy.com/ http://www.vietship.vn/

×