Tieng viet

Thứ ngày tháng năm 2015
TËP §äC
Ngêi c«ng d©n sè mét
(trÝch)
I . Môc Tiªu :
-§äc ®óng v¨n b¶n kÞch:
Ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt
§óng ng÷ ®iÖu c©u kÓ, c©u hái, c©u cÇu khiÕn phï hîp tÝnh c¸ch, t©m tr¹ng
cña tõng nh©n vËt.
-HiÓu: t©m tr¹ng cña ngêi thanh niªn NguyÔn TÊt Thµnh day døt, tr¨n trë t×m
con ®êng cøu níc.
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹
¶nh chôp thµnh phè Sµi Gßn ë 2 thêi k×.
B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n kÞch .
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi
(SGVtr 3 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
Ghi c¸c tõ khã lªn b¶ng:
-GV chia 3®o¹n
®o¹n 1:….vËy anh vµo Sµi Gßn lµm
g×?
®o¹n 2:…ë Sµi Gßn nµy n÷a
®o¹n 3: cßn l¹i
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
-LuyÖn ®äc theo cÆp (lÆp l¹i
2vßng , ®æi ®o¹n cho nhau )
1-2 HS ®äc toµn bé bµi
H§2:T×m hiÓu bµi:
®o¹n 1
C©u 1 SGK ?
C©u 2SGK ?
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyÖn ®äc tõ khã: Sa-x¬-lu L«-ba,
gi¸m quèc, Phó L·ng Sa, ph¾c tuya,
Gi¶i nghÜa tõ khã : Sa-x¬-lu L«-ba,
gi¸m quèc, Phó L·ng Sa, ph¾c tuya,
®èc häc , ®Ìn to¹ ®¨ng, …
HS ho¹t ®éng theo nhãm
C¶ líp ®äc thÇm theo
+..t×m viÖc lµm ë Sµi Gßn.
+..c¸c c©u nãi cña anh Thµnh ®Òu
trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp liªn quan tíi
vÊn ®Òcøu d©n cøu níc:
-Chóng ta lµ ®ång bµo
……®ång bµo
kh«ng?
Thứ ngày tháng năm 2015
C©u 3SGK ?
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
-Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc ®o¹n
-LuyÖn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi theo h×nh thøc
ph©n vai
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
-VÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc ®o¹n
kÞch.®äc tríc phÇn 2
-V× anh víi t«i
….c«ng d©n níc
ViÖt…
+Anh Lª gÆp anh Thµnh ®Ó b¸o tin
®· xin dîc viÖc lµm nhng
Thµnhkh«ng nãi ®Õn chuyÖn ®ã.
+Anh Thµnh thêng kh«ng tr¶ lêi vµo
c©u hái cña anh Lª, râ nhÊt lµ 2 lÇn
®èi tho¹i
“Tõ ®Çu …………nghÜ ®Õn ®ång
bµo kh«ng ?”
Líp NX söa sai
ý 2 môc I
Thứ ngày tháng năm 2015
chÝnh t¶
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
-Nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi Nhµ yªu níc NguyÔn Trung Trùc
- Lµm ®óng bµi tËp c¸c tiÕng chøa ©m ®Çu r/d/gi hoÆc ©m chÝnh o/« dÔ viÕt
lÉn do ¶nh hëng cña ph¬ng ng÷.
II .§å dïng häc tËp:
VBTTV
B¶ng phô BT2,3
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
Gäi HS lªn b¶ng viÕt tõ khã bµi tríc,lµm BT
D¹y bµi míi :
H§1 : Giíi thiÖu bµi
GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc.
H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶
-GV ®äc toµn bµi
- Em h·y nªu néi dung chÝnh cña bµi
?
-Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ?
-GV ®äc tõ khã
-GV ®äc bµi
-GV ®äc bµi – lu ý tõ khã
H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi
GV chÊm nhanh 1 sè bµi tríc líp
-Rót kinh nghiÖm
H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp
Bµi 2
-Gäi HS ®äc bµi 2
Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i
-Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm ch÷a bµi
Bµi 3
…
+NguyÔn Trung Trùc lµ nhµ yªu níc
næi tiÕngcña VN. Tríc lóc hi sinh,
«ng ®· cã c©u nãi kh¶ng kh¸i lu
danh mu«n thuë: “Bao giê ngêi T©y
nhæ hÕt cá níc Nam th× míi hÕt ng-
êi Nam ®¸nh T©y.”
+c¸c danh tõ riªng,chµi líi, næi dËy,
kh¶ng kh¸i….
HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p )
HS viÕt vµo vë
HS so¸t lçi
HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi
§äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi
C¸c nhãm th¶o luËn
+c¸c ch÷ c¸icÇn ®iÒn:gi, tr, d, g, r,
gi, ng.
Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
+c¸c tiÕng cÇn ®iÒn lµ:ra, gi¶i,giµ,
Thứ ngày tháng năm 2015
TiÕn hµnh t¬ng tù
H§5 : Cñng cè ,dÆn dß
-Lu ý nh÷ng tõ dÔ viÕt sai trong bµi
-VÒ nhµ luyÖn viÕt
- KÓ c©u chuyÖn Lµm viÖc cho c¶
ba thêi cho ngêi th©n nghe.
dµnh, hang, ngäc, trong, trong,réng.
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
C©u ghÐp
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-N¾m dîc kh¸I niÖm c©u ghÐp ë møc ®é ®¬n gi¶n.
-NhËn biÕt c©u ghÐp trong ®o¹n v¨n, X§ c¸c vÕ trong c©u ghÐp; ®Æt ®îc c©u
ghÐp
II .§å dïng häc tËp:
VBTTV
B¶ng phô BT1
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè
1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
C©u 1
GV treo b¶ng phô
C©u 2a
C©u nµo cã nhiÒu côm CVb×nh ®¼ng
víi nhau?
GV:giíi thiÖu nh÷ng c©u nµy ®îc gäi lµ
C¢U GHEP .Mçi côm CV ®îc gäi lµ 1
vÕ c©u .VËy thÕ nµo lµ c©u ghÐp?
C©u 3
GV:nhng nèi c¸c vÕ ®ã thµnh c©u
ghÐp th× ý gi÷a c¸c vÕ cã quan hÖ
chÆt chÏ víi nhau –rót ra KL 2 SGK
H§3Híng dÉn HS luyÖn tËp
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
HS lªn ®¸nh thø tù c©u (4 c©u )
C©u 1
C©u 2,3,4
KL 1 SGK
NhiÒu HS nh¾c l¹i
+cã-v× 1 côm CV cã thÓ ®ãng vai trß
lµ 1 c©u ®¬n.
NhiÒu HS nh¾c l¹i
+t×m c©u ghÐp, X§ c¸c vÕ c©u
HS lµmVBT
Thứ ngày tháng năm 2015
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 2:
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
Bµi 3:
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
(Cã nhiÒu ®¸p ¸n – GV khen HS cã
c©u v¨n hay )
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-Nh¾c l¹i ghi nhí SGK
-NX tiÕt häc
C¸c c©u ghÐp: c©u2,3,4,5
Kh«ng thÓ t¸ch …mçi vÕ c©u thÓ hiÖn
1 ý cã quan hÖ rÊt chÆt chÏ víi ý cña
vÕ c©u ghÐp.
HS lµm phiÕu häc tËp
VD
a)Mïa xu©n ®· vÒ, c©y cèi ®©m chåi
n¶y léc.
Thứ ngày tháng năm 2015
KÓ CHUYÖN
ChiÕc ®ång hå
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
-Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹, kÓ ®îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u
chuyÖn; giäng kÓ tù nhiªn, phèi hîp cö chØ, nÐt mÆt mét c¸ch tù nhiªn.
-HiÓu, trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn: BH muèn khuyªn c¸n bé :
nhiÖm vô nµo cña c¸n bé còng cÇn thiÕt, quan träng; do dã, cÇn lµm tèt viÖc ®-
îc ph©n c«ng….
-L¾ng nghe, nhí ,kÓ l¹i chuyÖn.
-Nghe b¹n kÓ , NXvµ kÓ tiÕp
II. §å dïng d¹y häc:
Tranh minh ho¹
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
D¹y bµi míi
H§1:Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc.
H§2:
- GV kÓ chuyÖn ChiÕc ®ång hå lÇn 1
- GV kÓ lÇn 2
H§3: HS tËp kÓ chuyÖn
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i
- Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp
( mçi HS kÓ 2 tranh )
Gäi nhiÒu HS kÓ ®o¹n 3
Néi dung cña ®o¹n 3 lµ g×?
- Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ toµn bé c©u
chuyÖn
Nhãm kh¸c cã thÓ hái vÒ néi dung,ý
nghÜa c©u chuyÖn
-Nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn lµ
HS l¾ng nghe
HS l¾ng nghe vµ nh×n tranh minh ho¹
TËp kÓ tõng ®o¹n nèi tiÕp trong nhãm
TËp kÓ toµn bé c©u chuyÖn
-BH trß chuyÖn víi c¸c c« chó c¸n bé
Nhãm kh¸c NX
+néi dung c©u chuyÖn cã ®Çy ®ñ
kh«ng
+giäng kÓ, nÐt mÆt, cö chØ.
+s¸ng t¹o
-B¸c Hå
Thứ ngày tháng năm 2015
ai?
-ý nghÜa c©u chuyÖn ?
H§4: Liªn hÖ thùc tÕ ,cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
-VÒ nhµ kÓ chuyÖn cho ngêi th©n.
- Nh¾c nhë vai trß cña mäi ngêi ….
B×nh bµi hay nhÊt
TËP §äC
Ngêi c«ng d©n sè mét
(trÝch)
I . Môc Tiªu :
-§äc ®óng v¨n b¶n kÞch ,giäng cña c¸c nh©n vËt phï hîp tÝnh c¸ch , t©m tr¹ng
-HiÓu: NguyÔn TÊt Thµnh quyÕt trÝ ra ®i t×m ®êng cøu níc
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiÓm tra bµi cò :
Gäi nhãm HS ®äc bµi phÇn 1,TLCH
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi
(SGVtr 14 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
ViÕt lªn b¶ng c¸c tõ khã
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
-GV chia 2®o¹n
®o¹n 1:….l¹i cßn say nãng n÷a..
®o¹n 2: cßn l¹i
-Gäi 2 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 2 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
H§2:T×m hiÓu bµi:
C©u 1 SGK ?
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyÖn ®äc tõ khã: La-tót-s¬ T¬-rª-
vin, A-lª hÊp.
Gi¶i nghÜa tõ khã :sóng thÇn c«ng,
hïng t©m tr¸ng khÝ, BiÓn §á, …
C¶ líp ®äc thÇm theo
+anh Lª: cã t©m lÝ tù ti, cam chÞu
c¶nh sèng n« lÖ v× thÊy m×nh nhá
Thứ ngày tháng năm 2015
®o¹n 1
C©u 2SGK ?
C©u 3SGK ?
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
- HS nªu c¸ch ®äc
-LuyÖn ®äc theo nhãm 4
- Gäi HS ®äc bµi díi h×nh thøc ph©n
vai
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
-VÒ nhµ luyÖn ®äc tiÕp vµ cã thÓ
tËp kÞch
bÐ..
+anh Thµnh: kh«ng cam chÞu, tin t-
ëng ë con ®êng m×nh ®· chän :ra n-
íc ngoµi ®Ó häc c¸i míi…
-®Ó giµnh l¹i non s«ng, chØ cã hïng
t©m tr¸ng khÝ cha ®ñ…cøu d©n
m×nh.
-lµm th©n n« lÖ….yªn phËn th× m·i
m·i lµ ®Çy tí…®i ngay cã ®îc kh«ng
anh?
-xoÌ 2 bµn tay ra :’’TiÒn ®©y chø
®©u’’
+..lµ NTT v× ý thøc lµ c«ng d©n cña
1 nícVN ®éc lËp ®îc thøc tØnh rÊt
sím ë Ngêi. Vµ ®· thµnh c«ng
Líp NX söa sai
ý 2 môc I
Thứ ngày tháng năm 2015
TËp lµm v¨n
LuyÖn tËp t¶ ngêi
(Dùng ®o¹n më bµi)
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o¹n v¨n më bµi.
-ViÕt ®o¹n v¨n më bµi cho bµi v¨n t¶ ngêi theo 2 kiÓu trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp.
II .§å dïng häc tËp:
B¶ng phô viÕt vÒ 2 kiÓu MB vµ BT 2
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi 1
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 2:
Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2 ,x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
Gîi ý: em ®Þnh t¶ ai? tªn g×? em cã
quan hÖ víi ngêi ®ã ntn? em gÆp gì
hay quen biÕt trong trêng hîp nµo?....
Líp ®äc thÇm theo
+c¸ch MB cã g× kh¸c nhau ?
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
a)..giíi thiÖu trùc tiÕp ngêi ®Þnh t¶(MB
trùc tiÕp)
b)…giíi thiÖu hoµn c¶nh, sau ®ã giíi
thiÖu b¸c n«ng d©n ®ang cµy ruéng
(giíi thiÖu gi¸n tiÕp)
+ViÕt ®o¹n MB theo 2 c¸ch trªn
Thứ ngày tháng năm 2015
-Em chän ®Ò nµo?
Th¶o luËn nhãm
Mçi nhãm lµm 1 phÇn
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
NhiÒu HS ®äc nèi tiÕp vµ cho biÕt lµm
theo c¸ch nµo
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-Nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ 2 kiÓu më bµi
-NX tiÕt häc
-Khen HS cã bµi lµm tèt
-VÒ nhµ hoµn thµnh tiÕp ®o¹n v¨n .
ChuÈn bÞ dùng ®o¹n kÕt bµi.
…………
VD:
………………………..
Nhãm kh¸c NX, bæ sung
+Néi dung
+C©u tõ
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
C¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-N¾m ®îc 2 c¸ch nèi c¸c vÕ trong c©u ghÐp: nèi b»ng tõ, nèi trùc tiÕp.
-Ph©n tÝch ®îc cÊu t¹o cña c©u ghÐp
II .§å dïng häc tËp:
Tõ ®iÓn TV,VBTTV
B¶ng phô cho BT2
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
HS nh¾c l¹i ghi nhí vÒ c©u ghÐp
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:H×nh thµnh kh¸i niÖm
-Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè1, x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
+t×m c¸c vÕ trong c©u ghÐp
HS lµm vµo s¸ch b»ng bót ch×
a)Sóng kÝp cña ta míi b¾n mét ph¸t/
th× sóng cña hä ®· b¾n ®îc n¨m, s¸u
m¬i ph¸t.
Quan ta l¹y sóng thÇn c«ng bèn l¹y råi
míi b¾n,/ trong khi Êy ®¹i b¸c cña hä ®·
b¾n ®îc hai m¬i viªn.
Thứ ngày tháng năm 2015
Bµi 2:
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
GV kÕt luËn –rót ra phÇn ghi nhí SGK
H§3: Híng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi 1
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
(GV treo b¶ng phô )
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 2:
Sau khi X§ y/c cña ®Ò bµi
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-Nh¾c l¹i phÇn ghi nhí
-NX tiÕt häc
-TiÕp tôc hoµn thµnh ®o¹n v¨n .
…………….
+..nèi b»ng tõ th× hoÆc dÊu phÈy,
dÊu hai chÊm, dÊu chÊm phÈy.
NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK
…….
HS lµm VBT
+®o¹n a cã 1 c©u ghÐp , víi 4 vÕ c©u
+®o¹n b cã 1 c©u ghÐp , ….3………
+®o¹n c cã 1 c©u ghÐp , ….3………
C¸c quan hÖ tõ : th× , råi
HS lªn lµm trªn b¶ng phô
Nhãm kh¸c NX, bæ sung
+ViÕt ®o¹n v¨n ..cã c©u ghÐp
+ chØ ra c¸ch nèi c¸c vÕ c©u
Líp NX,bæ sung
B×nh bµi hay nhÊt
Thứ ngày tháng năm 2015
TËp lµm v¨n
LuyÖn tËp t¶ ngêi
(Dùng ®o¹n kÕt bµi)
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o¹n v¨n kÕt bµi.
-ViÕt ®o¹n v¨n kÕt bµi cho bµi v¨n t¶ ngêi theo 2 kiÓu më réng vµ kh«ng më réng
.II .§å dïng häc tËp:
B¶ng phô viÕt vÒ 2 kiÓu KB vµ BT 2,3
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi 1
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
- Cã mÊy c¸ch KB? Lµ nh÷ng c¸ch
nµo?
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Líp ®äc thÇm theo
+c¸ch KB cã g× kh¸c nhau ?
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
2 c¸ch:
-KB më réng:……………
-KB kh«ng më réng :………
a)..KB kh«ng më réng:tiÕp nèi lêi kÓ
vÒ bµ, nhÊn m¹nh t/c víi ngêi ®îc t¶.
b)…KB më réng : sau khi t¶ b¸c n«ng
Thứ ngày tháng năm 2015
Bµi 2:
Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2, x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
Gäi HS ®äc l¹i 2 c¸ch MB trong tiÕt tríc
Gîi ý:h«m nay c¸c em sÏ viÕt KB víi ®Ò
bµi tiÕt tríc c¸c em ®· chän
Th¶o luËn nhãm
Mçi nhãm lµm 1 phÇn
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
NhiÒu HS ®äc nèi tiÕp vµ cho biÕt lµm
theo c¸ch nµo
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-Nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ 2 kiÓu kÕt bµi
-NX tiÕt häc
-Khen HS cã bµi lµm tèt
-VÒ nhµ hoµn thµnh tiÕp ®o¹n v¨n .
ChuÈn bÞ tiÕt sau viÕt bµi v¨n t¶ ngêi
d©n, nãi lªn t/c víi b¸c, b×nh luËn vÒ
vai trß cña cña nh÷ng ngêi n«ng d©n
®èi víi XH
+ViÕt ®o¹n KB theo 2 c¸ch trªn
…………
VD:
-………….
Nhãm kh¸c NX, bæ sung
+Néi dung
+C©u tõ
TËP §äC
Th¸i s TrÇn Thñ §é
I . Môc Tiªu :
-§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi. BiÕt ®äc ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt
-HiÓu:Ca ngîi th¸i s TrÇn Thñ §é –mét ngêi c sö g¬ng mÉu, nghiªm minh, kh«ng
v× t×nh riªng mµ lµm sai phÐp níc.
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiÓm tra bµi cò :
Nhãm 4 HS ®äc bµi Ngêi c«ng d©n sè mét (phÇn 2),TLCH
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi
(SGVtr 22 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi C¶ líp ®äc thÇm theo
Thứ ngày tháng năm 2015
-GV chia 3®o¹n
®o¹n 1:…«ng míi tha cho.
®o¹n 2:…vµng, lôa thëng cho
®o¹n 3: cßn l¹i
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiÓu bµi vµ luyÖn ®äc
diÔn c¶m:
®o¹n 1
C©u 1 SGK ?
VËy chóng ta ph¶i ®äc giäng cña
c¸c nh©n vËt ntn?
LuyÖn ®äc theo cÆp
Thi ®äc diÔn c¶m
®o¹n 2
C©u 2SGK ?
VËy chóng ta ph¶i ®äc giäng cña
c¸c nh©n vËt ntn?
LuyÖn ®äc theo cÆp
Gäi 2 HS ®äc ph©n vai
®o¹n 3
C©u 3SGK ?
VËy chóng ta ph¶i ®äc giäng cña
c¸c nh©n vËt ntn?
LuyÖn ®äc theo cÆp
Gäi 2 HS ®äc ph©n vai
HS tiÕp nèi thi ®äc diÏn c¶m toµn
bµi theo h×nh thøc ph©n vai.
H§3 :cñng cè ,dÆn dß
- ý nghÜa cña c©u chuyÖn ?
-NX tiÕt häc
-VÒ nhµ kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe.
LuyÖn ®äc tõ khã:Linh Tõ Quèc
MÉu, c©u ®¬ng, chuyªn quyÒn, quë
tr¸ch
Gi¶i nghÜa tõ khã : c©u ®¬ng,
chuyªn quyÒn, quë tr¸ch, th¸i s,
kiÖu, qu©n hiÖu,….
C¶ líp ®äc thÇm theo
+..®ång ý, nhng y/c chÆt 1 ngãn tay
®Ó ph©n biÖt víi ngêi kh¸c- cã ý r¨n
®e..
Líp NX,bæ sung
B×nh b¹n ®äc hay nhÊt
+..kh«ng nh÷ng kh«ng tr¸ch mãc mµ
cßn thëng cho vµng lôa .
Líp NX, söa sai
+..TrÇn Thñ §é nhËn lçi vµ xin vua
ban thëng cho viªn quan d¸m nãi
th¼ng.
+… TrÇn Thñ §é c sö nghiªm minh ,
kh«ng v× t×nh riªng, nghiªm kh¾c
víi b¶n th©n, lu«n ®Ò cao kØ c¬ng
phÐp níc.
Líp NX, söa sai
B×nh nhãm ®äc bµi hay nhÊt
ý 2 môc I
Thứ ngày tháng năm 2015
chÝnh t¶
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
-Nghe-viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng bµi th¬ C¸nh cam l¹c mÑ.
-ViÕt ®óng c¸c tiÕng chøa ©m ®Çu r/d/gi hoÆc ©m chÝnh o/«.
II .§å dïng häc tËp:
VBTTV
B¶ng phô BT2
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
Gäi HS lªn b¶ng viÕt tõ khã bµi tríc, lµm BT
D¹y bµi míi :
H§1 : Giíi thiÖu bµi
GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc.
Thứ ngày tháng năm 2015
H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶
-GV ®äc toµn bµi
- Em h·y nªu néi dung chÝnh cña bµi
?
-Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ?
-GV ®äc tõ khã
-GV ®äc bµi
-GV ®äc bµi – lu ý tõ khã
H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi
GV chÊm nhanh 1 sè bµi tríc líp
-Rót kinh nghiÖm
H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp
-Gäi HS ®äc bµi 2
Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i
-Gäi HS tr¶ lêi nèi tiÕp
-C©u chuyÖn kh«i hµi ë chç nµo?
H§5 : Cñng cè ,dÆn dß
-Lu ý nh÷ng tõ dÔ viÕt sai trong bµi
-VÒ nhµ luyÖn viÕt
-KÓ l¹i c©u chuyÖn vui cho ngêi
th©n.
…
+C¸nh cam l¹c mÑ vÉn ®îc sù che
chë , yªu th¬ng cña b¹n bÌ.
+x« vµo, kh¶n ®Æc, r©m ran,..
HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p )
HS viÕt vµo vë
HS so¸t lçi
HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi
§äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi
+T×m ch÷ c¸i thÝch hîp….
C¸c nhãm th¶o luËn
C¸c ch÷ c¸i cÇn ®iÒn:
a)r, gi, d, r, r, d, r, gi ,gi, r,
Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
+Anh chµng Ých kØ kh«ng hiÓu ra
r»ng: nÕu thuyÒn ch×m th× anh ta
còng råi ®êi
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
Më réng vèn tõ : c«ng nh©n
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-Më réng , hÖ thèng ho¸ vèn tõ thuéc chñ ®iÓm C«ng nh©n.
-BiÕt sö dông c¸c tõ ®· häc ®Ó viÕt mét ®o¹n v¨n .
II .§å dïng häc tËp:
-Tõ ®iÓn HS,VBTTV
-B¶ng phô viÕt néi dung bµi 2,4
II .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
KiÓm tra bµi 2 tiÕt tríc
2.D¹y bµi míi
Thứ ngày tháng năm 2015
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých ,y/c cña tiÕt häc
H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
-Gäi HS tr×nh bµy miÖng
Bµi tËp 2
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
(gi¶i nghÜa1sè tõ HS cha hiÓu
VD:c«ng t©m, c«ng nghiÖp,..)
Bµi 3:
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 3
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 3 ?
-Gäi HS tr×nh bµy miÖng
Bµi 4
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
H§3:cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc.
-Ghi nhí nh÷ng tõ ng÷ g¾n víi chñ
®Ò®Ó sö dông chóng
Líp ®äc thÇm theo
+Ngêi d©n cña mét níc, cã quyÒn lîi vµ
nghÜa vô víi ®Êt níc.
Nhãm kh¸c bæ sung
+a)c«ng d©n, c«ng céng, c«ng chóng
b)c«ng b»ng, c«ng lÝ, c«ng minh,
c«ng t©m
c)c«ng nh©n, c«ng nghiÖp
+C¸c tõ ®ång nghÜa víi c«ng d©n :
c«ng d©n, nh©n d©n, d©n chóng, d©n.
+C¸c tõ kh«ng ®ång nghÜa víi c«ng
d©n: ®ång bµo, d©n téc, n«ng d©n,
c«ng chóng
+..kh«ng thÓ thay thÕ ®îcv×
C«ng d©n: ngêi d©n 1 níc ®éc lËp kh¸c
víi tõ nh©n d©n, d©n chóng, d©n
KÓ CHUYÖN
KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc
I .Môc ®Ých yªu cÇu:
-HS biÕt t×m vµ kÓ ®îc 1 c©u chuyÖn ®· nghe hay ®· ®äc vÒ tÊm g¬ng sèng,
lµm viÖc theo ph¸p luËt, theo nÕp sèng v¨n minh.
-BiÕt trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung ,ý nghÜa c©u chuyÖn
-Nghe b¹n kÓ , NX ®óng lêi kÓ cña b¹n
II .§å dïng d¹y –häc:
Mét sè truyÖn cã viÕt vÒ nh÷ng ngêi lµm viÖc theo ph¸p luËt, theo nÕp sèng
v¨n minh.
III Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Thứ ngày tháng năm 2015
1.KiÓm tra bµi cò :
HS kÓ l¹i 1-2 ®o¹n hoÆc toµn bé c©u chuyÖn ChiÕc ®ång hå,em hiÓu ý nghÜa
c©u chuyÖn?
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi
GV nªu môc ®Ých, y/c cña tiÕt häc
SGV tr 27
H§2:Híng dÉn HS kÓ chuyÖn
Gäi HS ®äc y/c ®Ò bµi, X§ néi dung
y/c?
HS nèi tiÕp nhau ®äc 4 gîi ý SGK
-H·y giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn mµ em
®Þnh kÓ ?
_H·y g¹ch ®Çu dßng trªn giÊy nh¸p dµn
ý s¬ lîc cña c©u chuyÖn
H§3:HS tËp kÓ chuyÖn
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp
HS cã thÓ háivÒ néi dung ,ý nghÜa
c©u chuyÖn:
-ý nghÜa c©u chuyÖn ?
H§5: Liªn hÖ thùc tÕ ,cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc , khen HS kÓ chuyÖn hay.
KÓ c©u chuyÖn …..vÒ nh÷ng ngêi
sèng, lµm viÖc theo ph¸p luËt, theo
nÕp sèng v¨n minh.
C¶ líp ®äc thÇm theo
VD : +C©u chuyÖn nh©n c¸ch quÝ h¬n
tiÒn b¹c.
+…
HS lµm VBT
KÓ chuyÖn trong nhãm
Trao ®æi víi nhau vÒ néi dung, ý
nghÜa c©u chuyÖn.
Nhãm kh¸c NX
+néi dung c©u chuyÖn
+c¸ch kÓ chuyÖn
+kh¶ n¨ng hiÓu chuyÖn cña ngêi kÓ .
B×nh chän c©u chuyÖn hay nhÊt, cã ý
nghÜa nhÊt, ngêi kÓ chuyÖn hÊp dÉn
nhÊt.
TËP §äC
Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña c¸ch m¹ng
I . Môc Tiªu :
-§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi víi c¶m høng ca ngîi, kÝnh träng nhµ tµi trî ®Æc
biÖt cña c¸ch m¹ng.
-HiÓu: BiÓu d¬ng 1 c«ng d©n yªu níc, 1 nhµ t s¶n ®· trî gióp C¸ch m¹ng rÊt
nhiÒu tiÒn b¹c, tµi s¶n trong thêi k× C¸ch m¹nh gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh.
II .§å dïng häc tËp:
Thứ ngày tháng năm 2015
¶nh ch©n dung nhµ t s¶n §ç §×nh ThiÖn
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
KiÓm tra bµi cò :
HS ®äc bµi Th¸I s TrÇn Thñ §é, TLCH
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu ¶nh-thiÖu bµi míi
(SGVtr 30)
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
-GV chia 5®o¹n
®o¹n 1:…Hoµ B×nh
®o¹n 2:…24 ®ång
®o¹n 3:…phô tr¸ch quü.
®o¹n 4: …Nhµ níc
®o¹n 5: cßn l¹i
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiÓu bµi:
C©u 1 SGK ?
GV gi¶ng thªm tÇm gi¸ trÞ cña
nh÷ng ®ãng gãp ®ã trong hoµn
c¶nh ng©n quÜ cña §¶ng gÇn nh
kh«ng cã g×.
C©u 2SGK ?
C©u 3SGK ?
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
-Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc ®o¹n 2,3
-LuyÖn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyÖn ®äc tõ khã: Chi Nª, söng sèt,
…
Gi¶i nghÜa tõ khã :tµi trî , ®ån
®iÒn, tæ chøc, §ång §«ng D¬ng,
tuÇn lÔ vµng, quü ®éc lËp,…
C¶ líp ®äc thÇm theo
+a)..ngay tõ tríc CM, n¨m 1943,«ng
ñng hé quü §¶ng 3 v¹n ®ång §«ng
D¬ng.
b)…khi CM thµnh c«ng …64 l¹ng
vµng…
c)….hµng tr¨m tÊn thãc…
d)…hiÕn toµn bé ®ån ®iÒn Chi Nª
cho nhµ níc.
+..«ng lµ 1 c«ng d©n yªu níc, cã tÊm
lßng v× ®¹i nghÜa, mong muèn®îc
gãp søc m×nh vµo sù nghiÖp
chung.
+VD:
Ngêi c«ng d©n ph¶i biÕt gãp c«ng
søc m×nh vµo sù nghiÖp XD vµ b¶o
vÖ Tæ quèc.
“Víi lßng nhiÖt thµnh…….
…giao phô tr¸ch
quü”
Thứ ngày tháng năm 2015
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
Líp NX söa sai
ý 2 môc I
TËp lµm v¨n
T¶ ngêi
(KiÓm tra viÕt)
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
Thứ ngày tháng năm 2015
HS viÕt 1 bµi v¨n t¶ ngêi cã bè côc râ rµng; ®ñ ý; thÓ hiÖn quan s¸t riªng ; dïng
tõ, ®Æt c©u ®óng; c©u v¨n cã h×nh ¶nh, c¶m xóc.
II .§å dïng häc tËp:
GiÊy KT
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:Híng dÉn HS lµm bµi KT
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi, X§ y/c
cña ®Ò ?
GV: h·y chän ®Ò bµi phï hîp nhÊt víi
m×nh.
…….(SGV tr32)
-Em chän ®Ò bµi nµo?
Cuèi giê GV thu chÊm
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
-VÒ nhµ ®äc tríc néi dung tiÕt LËp ch-
¬ng tr×nh ho¹t ®éng
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
+Chän 1 trong 3 ®Ò.
……………….
Cã thÓ hái ®iÒu m×nh cha râ
HS lµm bµi
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ
Thứ ngày tháng năm 2015
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-N¾m ®îc c¸ch nåi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ(QHT)
-NhËn biÕt c¸c QHT, cÆp QHT ®îc sö dông trong c©u ghÐp ;biÕt c¸ch dïng
QHT nèi c¸c vÕ c©u ghÐp
II .§å dïng häc tËp:
Tõ ®iÓn TV, VBTTV
B¶ng phô cho BT1,2,3
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
HS lµm c¸c BT2,3
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:H×nh thµnh kh¸i niÖm
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 2:
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
Bµi 3:
-C¸c vÕ cña c©u ghÐp ®îc nèi víi nhau
b»ng dÊu hiÖu nµo?
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Tõ ®ã rót ra KL SGK
H§3: Híng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi 1
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
+t×m c©u ghÐp
+3 c©u ghÐp:
C©u 1:…,anh c«ng nh©n I-va-nèp
®ang chê ….tiÕn vµo..
C©u 2:Tuy ®/c kh«ng muèn….®æi
chç cho ®/c.
C©u 3:Lª-nin kh«ng tiÖn tõ chèi….c¾t
tãc.
Nhãm kh¸c bæ sung
NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK
…….
HS lªn b¶ng g¹ch chÐo c¸c c©u ®· viÕt
-3 vÕ
-2 vÕ
-2 vÕ
Líp NX,söa sai
+…QHT hoÆc cÆp QHT
NhiÒu HS nh¾c l¹i
-T×m c©u ghÐp
- X§ c¸c vÕ c©u ghÐp
- C¸c cÆp QHT
+ C©u 1 lµ c©u ghÐp cã 2 vÕ c©u
CÆp QHT trong c©u lµ: nÕu…..th×…
Thứ ngày tháng năm 2015
Bµi 2
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2 ,x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
GV: t/g ®· lîc bít c¸c tõ trªn ®Ó c©u v¨n
gän, tho¸ng, tr¸nh lÆp , mµ ngêi ®äc
vÉn hiÓu ®óng ý.
Bµi 3:
Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i “ Ai
nhanh h¬n”. trong thêi gian 30 gi©y ,
tæ nµo ®iÒn nhanh vµ ®óng nhÊt sÏ
giµnh gi¶I nhÊt.
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-Nh¾c l¹i ghi nhí SGK
-NX tiÕt häc
+Kh«i phôc QHT ®· lîc bá
HS lµm VBT
- NÕu ….th×….
®¸p ¸n:
a)…cßn…
b)…nhng(mµ)…
c)…hay ….
TËp lµm v¨n
Thứ ngày tháng năm 2015
LËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-Dùa vµo mÈu chuyÖn vÒ buæi sinh ho¹t tËp thÓ, biÕt lËp ch¬ng tr×nh ho¹t
®éng(CTH§) cho buæi sinh ho¹t tËp thÓ®ã vµ c¸ch lËp CTH§ nãi chung.
-Qua viÖc lËp CTH§, rÌn luyÖn ãc tæ chøc, t¸c phong lµm viÖc KH, ý thøc tËp
thÓ.
II .§å dïng häc tËp:
B¶ng phô viÕt cÊu t¹o 3 phÇn CTH§
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
SGV tr36
H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
GVghi I-Môc ®Ých
GV ghi II-Ph©n c«ng chuÈn bÞ
Bµi 2:
Gäi HS ®äc y/c ®Ò bµi
®ñ 3 phÇn nh trªn
GV gîi ý SGV tr37
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 3:
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-chuÈn bÞ cho tiÕt LËp ch¬ng tr×nh
ho¹t ®éng cña tuÇn 21
-NX tiÕt häc
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
a)Chóc mõng thÇy, c« gi¸o nh©n ngµy
NGVN 20-11; bµy tá lßng biÕt ¬n víi
thÇy, c« gi¸o.
b)* ..b¸nh, kÑo, hoa qu¶, …
Lµm b¸o têng.
Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ.
*Ph©n c«ng:
T©m, Phîng: b¸nh ,kÑo, …
Trung, S¬n: trang trÝ.
…….
c)chuyÓn sang BT2
+ ..LËp ch¬ng tr×nh cô thÓ
VD :
SGV tr 38
Nhãm kh¸c NX, bæ sung:
+Cã ®ñ 3 phÇn
+Ph©n c«ng ®· hÕt c«ng viÖc cha
+Ch¬ng tr×nh néi dung cã ®Çy ®ñ,
s¾p xÕp cã khoa häc, h×nh thøc cã
phong phó kh«ng
NhiÒu HS nh¾c l¹i
B×nh bµi hay nhÊt
Thứ ngày tháng năm 2015
TËP §äC
TrÝ dòng song toµn
I . Môc Tiªu :
-§äc lu lo¸t, diÔn c¶m bµi v¨n- giäng ®äc lóc r¾n rái, hµo høng; lóc trÇm l¾ng,
tiÕc th¬ng.Ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt.
-HiÓu: ca ngîi sø thÇn Giang V¨n Minh trÝ dòng song toµn, b¶o vÖ ®îc quyÒn lîi
vµ danh dù cña ®Êt níc khi ®i sø níc ngoµi.
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiÓm tra bµi cò :
HS ®äc bµi Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng,TLCH
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi
(SGVtr 39 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
-GV chia 4®o¹n
®o¹n 1:…hái cho ra lÏ..
®o¹n 2:…®Òn m¹ng LiÔu Th¨ng
®o¹n 3:…¸m h¹i «ng
®o¹n 4: cßn l¹i
-Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiÓu bµi:
®o¹n 1,2
C©u 1 SGK ?
C©u 2SGK ?
®o¹n 3
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyÖn ®äc tõ khã: khãc lãc, cóng
giç, cèng n¹p, vµ c¸c DT riªng
Gi¶i nghÜa tõ khã : trÝ dòng song
toµn, th¸m hoa, ®ång tô,Giang V¨n
Minh, LiÔu Th¨ng.
C¶ líp ®äc thÇm theo
+..vê khãc than v× kh«ng cã mÆt ë
nhµ ®Ó cóng giç cô tæ 5 ®êi.Vua
Minh ph¸n:kh«ng ai ph¶i giç ngêi
chÕt tõ 5 ®êi…..kh«ng ph¶i gãp giç
LiÔu Th¨ng n÷a.
+2 lÇn gÆp Vua- 2 néi dung:
…….
+Vua m¾c mu GVM ph¶i bá lÖ gãp
giç nªn ghÐt «ng. Nay GVM kh«ng
Thứ ngày tháng năm 2015
C©u 3SGK ?
®o¹n 4
C©u 4 SGK?
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
-Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc ®o¹n 1,2
-LuyÖn ®äc theo nhãm 5 víi h×nh
thøc ph©n vai
- Gäi HS ®äc bµi
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
-VÒ nhµ kÓ c©u chuyÖn cho ngêi
th©n.
nh÷ng kh«ng chÞu nhón nhêng tríc
c©u ®èi cña ®¹i thÇn trong triÒu,
cßn d¸m lÊy viÖc qu©n ®éi cña c¶ 3
triÒu ®¹i Nam H¸n…..¸m h¹i «ng .
+..v× GVM võa mu trÝ, võa bÊt
khuÊt.Gi÷a triÒu ®×nh nhµ Minh,
«ng dïng mu……; gi÷ thÓ diÖn vµ
danh dù ®Êt níc,«ng dòng c¶m,
kh«ng sî chÕt, d¸m ®èi l¹i mét vÕ
®èi trµn ®Çy lßng tù hµo d©n téc.
Líp NX söa sai
ý 2 môc I
Thứ ngày tháng năm 2015
chÝnh t¶
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
-Nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶1 ®o¹n cña truyÖn TrÝ dòng song toµn
- Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biÖt tiÕng cã ©m ®Çu r,d,gi; cã thanh hái
hoÆc thanh ng·,
II .§å dïng häc tËp:
VBTTV
B¶ng phô BT2,3
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
Gäi HS lªn b¶ng viÕt tõ khã bµi tríc,lµm BT
D¹y bµi míi :
H§1 : Giíi thiÖu bµi
GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc.
H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶
-GV ®äc toµn bµi
- Em h·y nªu néi dung chÝnh ®o¹n
v¨n ?
-Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ?
-GV ®äc tõ khã
-GV ®äc bµi
-GV ®äc bµi – lu ý tõ khã
H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi
GV chÊm nhanh 1 sè bµi tríc líp
-Rót kinh nghiÖm
H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp
-Gäi HS ®äc bµi 2
Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i
-Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm ch÷a bµi
Bµi 3:
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 3, x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
HS lµm viÖc c¸ nh©n
…
GVM kh¶ng kh¸i, khiÕn Vua tøc
giËn, sai ngêi ¸m h¹i «ng. Vua Lª
ThÇn T«ng khãc th¬ng tríc linh c÷u
«ng,ca ngîi «ng lµ anh hïng thiªn cæ
+c¸c DT riªng,
HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p )
HS viÕt vµo vë
HS so¸t lçi
HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi
§äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi
+t×m vµ viÕt tõ cã nghÜa theo ®Ò
bµi
C¸c nhãm th¶o luËn
VD: dµnh dôm, ®Ó dµnh,…
. ……….
Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
HS lµm VBT
Thứ ngày tháng năm 2015
Gäi HS tr×nh bµy nèi tiÕp
H§5 : Cñng cè ,dÆn dß
-Lu ý nh÷ng tõ dÔ viÕt sai trong bµi
- VÒ nhµ ®äc bµi D¸ng h×nh ngän
giã hoÆc nhí mÈu chuyÖn vui Sî
mÌo kh«ng biÕt®Ó kÓ cho ngêi th©n
C¸c ch÷ cÇn ®iÒn lµ: r, r, d, d, r, gi,
d.
……………………
Líp NX, söa sai
TiÕt
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
Më réng vèn tõ : c«ng nh©n
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-Më réng , hÖ thèng ho¸ vèn tõ thuéc chñ ®iÓm C«ng d©n: c¸c tõ nãi vÒ nghÜa
vô, quyÒn lîi, ý thøc c«ng d©n,…
-BiÕt sö dông c¸c tõ ®· häc ®Ó viÕt mét ®o¹n v¨n ngÊn nßi vÒ nghÜa vô b¶o vÖ
tæ quèc cña c«ng d©n.
II .§å dïng häc tËp:
-VBTTV
-B¶ng phô viÕt néi dung bµi 1,2
II .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
KiÓm tra bµi 1,2,3 tiÕt tríc (miÖng)
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých ,y/c cña tiÕt häc
H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
(gi¶i nghÜa nh÷ng tõ khã)
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
GV gi¶I gnhÜa 1 sè côm tõ khã
Gäi HS ®äc l¹i
Bµi tËp 2
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
(gi¶i nghÜa c¶ nh÷ng tõ cßn l¹i)
Bµi 3:
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 3,
x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 3 ?
Líp ®äc thÇm theo
+GhÐp tõ c«ng nh©n vµo tríc hoÆc
sau..®Ó t¹o thµnh tõ cã nghÜa .
VD: nghÜa vô c«ng d©n
quyÒn c«ng d©n
………………
c«ng d©n g¬ng mÉu
c«ng d©n danh dù
…………….
Nhãm kh¸c bæ sung
Gäi HS lªn b¶ng nèi
Líp NX, söa sai
+ viÕt 1 ®o¹n v¨n (5 c©u)….nghÜa vô
b¶o vÖ Tæ quèc cña mçi c«ng d©n.
Thứ ngày tháng năm 2015
HS lµm viÖc c¸ nh©n
-Gäi HS tr×nh bµy miÖng
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc.
-HS nµo cha hoµn thµnh vÒ nhµ tiÕp
tôc hoµn chØnh.
+HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi cña m×nh.
VD:……………
SGV tr45
+Líp NX,bæ sung.
B×nh bµi hay nhÊt
KÓ CHUYÖN
KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
I .Môc ®Ých yªu cÇu
-HS biÕt ®îc c©u chuyÖn ®· chøng kiÕn hoÆc ®· lµmthÓ hiÖn ý thøc b¶o vÖ
c«ng tr×nh c«ng céng; chÇp hµnh luËt lÖ giao th«ng; hoÆc htÓ hiÖn lßng biÕt
¬nc¸c th¬ng binh, liÖt sÜ.
-BiÕt s¾p xÕp c¸c t×nh tiÕt, sù kiÖn thµnh c©u chuyÖn.HiÓu vµ trao ®æi vêi
b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn
-KÓ chuyÖn tù nhiªn, ch©n thùc
-Nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt lêi kÓ cña b¹n .
II . §å dïng häc tËp :
-Tranh, ¶nh víi néi dung trªn…
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
Gäi HS kÓ 1c©u chuyÖn ®· ®îc nghe,hoÆc ®äc vÒ c¸c tÊm g¬ng sèng, lµm
viÖc theo ph¸p luËt, theo nÕp sèng v¨n minh
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi
- GVnªu yªu cÇu tiÕt häc,kiÓm tra
chuÈn bÞ cña HS.
-Gäi HS ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh y/c ®Ò
bµi
H§2:Híng dÉn HS lµm bµi
HS ®äc gîi ý SGKtr29
HS cã thÓ t×m theo ý cña m×nh
Lu ý kh«ng ph¶i lµ truyÖn ®äc ,mµ lµ
truyÖn tËn m¾t chøng kiÕn,nh×n trªn ti
vi, phim ¶nh hoÆc cña chÝnh em.
HS ®äc tiÕp gîi ý 2,3
H§3: HS tËp kÓ chuyÖn, trao ®æi víi
HS ®äc thÇm ®Ò bµi ,g¹ch ch©n y/c
cña ®Ò.
VD:
+ kh«ng vÏ bËy lªn têng líp häc.
+kh«ng ®i hµng ngang díi lßng ®êng
+gióp ®ì chó th¬ng binh qua ®êng.
Thứ ngày tháng năm 2015
nhau vÒ néi dung ,ý nghÜa c©u
chuyÖn
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm.
GV ®Õn tõng nhãm híng dÉn, uèn
n¾n.
- Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp
- Nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn
lµ ai?
-ý nghÜa c©u chuyÖn ?
H§5: Liªn hÖ thùc tÕ ,cñng cè ,dÆn
dß.
- KÓ l¹i.3 cho ngêi th©n nghe.
-Xem tranh tËp kÓ c©u chuyÖn TiÕng
vÜ cÇm ë Mü Lai.
KÓ chuyÖn trong nhãm
Nhãm kh¸c NX
….
………
C¶ líp b×nh chän bµi hay nhÊt ,s¸t víi
y/c ®Ò bµi
TËP §äC
TiÕng rao ®ªm
I . Môc Tiªu :
-§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi víi giäng kÓ linh ho¹t :khi chËm, khi dån dËp, ….
-HiÓu: ca ngîi hµnh ®éng x¶ th©n cao thîng cña anh th¬ng binh nghÌo, dòng c¶m
x«ng vµo ®¸m ch¸y cøu 1 gia ®×nh tho¸t n¹n
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiÓm tra bµi cò :
HS ®äc bµi TrÝ dòng song toµn,TLCH
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi
(SGVtr 48 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
-GV chia 4 ®o¹n
®o¹n 1:…buån n·o ruét.
®o¹n 2:…khãi bôi mÞt mï
®o¹n 3:….th× ra lµ mét c¸i ch©n gç
®o¹n 4: cßn l¹i
-Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyÖn ®äc tõ khã:
b¸nh …giß…ß..ß….!
Ch¸y!ch¸y nhµ!
«…nµy
Thứ ngày tháng năm 2015
-Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiÓu bµi:
®o¹n 1,2
-T/g nghe thÊy tiÕng rao cña ngêi
b¸n b¸nhgiß vµo nh÷ng lóc nµo?
-Nghe tiÕng rao, t/g cã c¶m gi¸c
ntn ?
C©u 1 SGK ?
-§¸m ch¸y ®îc mu t¶ ntn ?
®o¹n 3,4
C©u 2SGK ?
C©u 3SGK ?
C©u 4 SGK?
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
-Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc ®o¹n
-LuyÖn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
Gi¶i nghÜa tõ khã :tÐ quþ, rÇm,
thÊt thÇn, th¶ng thèt, tung tÝch,…
C¶ líp ®äc thÇm theo
+..vµo c¸c ®ªm khuya tÜnh mÞch
+..buån n·o ruét
+..vµo nöa ®ªm
+..ng«I nhµ bèc löa …tiÕng
kªu..khung cöa Ëp xuèng, khãi bôi…
+..lµ 1 th¬ng binh nÆng, chØ cßn 1
ch©n, khi rêi ngò vÒ b¸n b¸nh giß .
Tuy lµ ngêi b¸n b¸nh b×nh thêng nh-
ng hµnh ®éng thËt cao ®Ñp ,dòng
c¶m…
+…th× ra 1 c¸i ch©n gç…thÎ th¬ng
binh
+VD: NÕu ai còng cã l¬ng t©m nh
anh th¬ng binh th× cuéc sèng sÏ tèt
®Ñp h¬n nhiÒu…..
“Råi tõ trong nhµ…..ch©n gç.”
Líp NX söa sai
ý 2 môc I
Thứ ngày tháng năm 2015
TËp lµm v¨n
LËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
BiÕt lËp ch¬ng tr×nh cho mét ho¹t ®éng cô thÓ.
II. §å dïng d¹y vµ häc:
B¶ng phô viÕt s½n:
+cÊu t¹o 3 phÇncña 1 CTH§
+tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ CTH§
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1. KiÓm tra bµi cò:
HS nªu cÊu t¹o cña CTTH§?t¸c dông cña nã?
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
SGV tr36
H§2:Híng dÉn HS lËp CTH§
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi, x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
Thứ ngày tháng năm 2015
HS nèi tiÕp nãi tªn ho¹t ®éng mµ
m×nh chän ®Ó lËp CTH§
HS ®äc l¹i cÊu t¹o 3 phÇn cña 1
CTH§ mµ GV ®· ghi trªn b¶ng phô
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
H§3 :cñng cè ,dÆn dß
-NX chung vÒ tinh thÇn lµm viÖc
cña c¶ líp, khen nh÷ng HS lËp CTH§
tèt.
-VÒ nhµ hoµn thiÖn CTH§ cña
m×nh.
HS lµm VBT
Líp NX, bæ sung:
+Cã ®ñ 3 phÇn?
+Môc ®Ých cã râ kh«ng?
+Nªu viÖc cã ®Çy ®ñ kh«ng?ph©n
c«ng cã râ rµng kh«ng?
+Ch¬ng tr×nh cô thÓ cã hîp lÝ, phï
hîp víi phÇn ph©n c«ng chuÈn bÞ
kh«ng?
NhiÒu HS nh¾c l¹i
B×nh bµi hay nhÊt
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-HiÓu thÕ nµo lµ 1 c©u ghÐp thÓ hiÖn quan hÖ nguyªn nh©n- kÕt qu¶.
-BiÕt ®iÒn QHT thÝch hîp vµo chç trèng, thªm vÕ c©u thÝch hîp vµo nchç trèn,
thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c vÕ c©u®Ó t¹o thµnh c©u ghÐp cã quan hÖ nguyªn
nh©n- kÕt qu¶.
II .§å dïng häc tËp:
VBTTV
B¶ng phô cho BT2,3
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
HS lµm BT3, ®äc ®o¹n v¨n tiÕt tríc
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:H×nh thµnh kh¸i niÖm
Thứ ngày tháng năm 2015
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
Tríc hÕt c¸c em t×m BPC cña c©u rråi
lµm theo y/c cña ®Ò
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 2:
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
Bµi 3:
-C¸c vÕ cña c©u ghÐp ®îc nèi víi nhau
b»ng dÊu hiÖu nµo?
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Tõ ®ã rót ra KL SGK
H§3: Híng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi 1
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 2
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2 ,x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
GV: t/g ®· lîc bít c¸c tõ trªn ®Ó c©u v¨n
gän, tho¸ng, tr¸nh lÆp , mµ ngêi ®äc
vÉn hiÓu ®óng ý.
Bµi 3:
Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i “ Ai
nhanh h¬n”. trong thêi gian 30 gi©y ,
tæ nµo ®iÒn nhanh vµ ®óng nhÊt sÏ
giµnh gi¶i nhÊt.
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
+C©u 1:
2 vÕ ®îc nèi víi nhau b»ng cÆp QHT
“v× ..nªn”
VÕ 1 chØ nguyªn nh©n
VÕ 2 chØ kÕt qu¶
+C©u 2:
2 vÕ c©u ®îc nèi víi nhau chØ b»ng 1
QHT “ v× ” thÓ hiÖn quan hÖ nguyªn
nh©n-kÕt qu¶.
VÕ 1 chØ kÕt qu¶
VÕ 2 chØ nguyªn nh©n
HS lªn b¶ng g¹ch chÐo c¸c c©u ®· viÕt
-3 vÕ
-2 vÕ
-2 vÕ
Líp NX,söa sai
+…QHT hoÆc cÆp QHT
NhiÒu HS nh¾c l¹i
-T×m c©u ghÐp
- X§ c¸c vÕ c©u ghÐp
- C¸c cÆp QHT
+ C©u 1 lµ c©u ghÐp cã 2 vÕ c©u
CÆp QHT trong c©u lµ: nÕu…..th×…
+Kh«i phôc QHT ®· lîc bá
HS lµm VBT
- NÕu ….th×….
®¸p ¸n:
a)…cßn…
b)…nhng(mµ)…
Thứ ngày tháng năm 2015
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-Nh¾c l¹i ghi nhí SGK
-NX tiÕt häc
c)…hay ….
TËp lµm v¨n
Tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-BiÕt rót kinh nghiÖm vÒ c¸c mÆt bè côc, tr×nh tù miªu t¶, c¸ch diÔn ®¹t, c¸ch
tr×nh bµy, trong bµi v¨n t¶ ngêi
-Ph¸t hiÖn vµ söa lçi trong bµi lµm cña m×nh, cña b¹n,; nhËn biÕt u ®iÓm cña
bµi v¨n hay , viÕt l¹i cho hay h¬n.
II .§å dïng häc tËp:
B¶ng phô ghi lçi cña HS
3 ®Òbµi SGK
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
a)KiÓm tra bµi cò:
Thứ ngày tháng năm 2015
HS tr×nh bµy l¹i CTH§ ®· lËp trong tiÕt tríc.
b)D¹y bµi míi:
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc.
H§2: NX kÕt qu¶ bµi lµm cña HS
GV ®a b¶ng phô, HS ®äc ®Ò bµi
*¦u ®iÓm:
+ X¸c ®Þnh ®óng ®Ò bµi
+Bè côc ®Çy ®ñ
+DiÔn ®¹t
*Nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ:
VD:
KÕt qu¶ ®iÓm
H§3 :Híng dÉn HS ch÷a mét sè lçi ®iÓn h×nh
GV treo b¶ng phô lçi chÝnh t¶ cña HS
GV ®a lÇn lît c¸c lçi sai theo tr×nh tù trªn:
Lçi vÒ bè côc
Lçi chÝnh t¶
Lçi dïng tõ
Lçi viÕt c©u
Lçi vÒ ý
HS cã thÓ lªn b¶ng hoÆc ch÷a miÖng b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau
H§4 : Tr¶ bµi vµ híng dÉn HS ch÷a bµi.
BiÓu d¬ng nh÷ng bµi v¨n hay-®äc tríc c¶ líp cïng nghe
Trao ®æi ,th¶o lu¹n t×m c¸i hay, c¸i ®óng cña ®o¹n v¨n , bµi v¨n
Gäi HS ®äc y/c bµi 2vµ thùc hiÖn
HS t×m lçi sai cña m×nh råi söa l¹i.
Gäi 3- 4 HS ®äc l¹i bµi ®É söa.
BiÓu d¬ng nh÷ng bµi ch÷a tèt.
H§4 :cñng cè , dÆn dß
-VÒ nhµ söa tiÕp bµi v¨n cho hay.
-ChuÈn bÞ tiÕt sau ¤n vÒ v¨n kÓ chuyÖn
Thứ ngày tháng năm 2015
TËP §äC
LËp lµng Gi÷ biÓn
I . Môc Tiªu :
-§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi víi giäng lóc trÇm, lóc hµo høng, s«i næi; biÕt
ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt.
-HiÓu: ca ngîi nh÷ng d©n chµi t¸o b¹o, d¸m rêi m¶nh ®Êt quª h¬ng tíi lËp lµng ë
hßn ®¶o ngoµi biÓn kh¬i ®Ó XD cuéc sèng míi, gi÷ mét vïng biÓn trêi cña Tæ
quèc.
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹
Thứ ngày tháng năm 2015
Tranh, ¶nh vÒ nh÷ng lµng ven biÓn, lµng ®¶o vµ vÒ chµi líi, gióp gi¶i nghÜa
nh÷ng tõ khã.
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiÓm tra bµi cò :
HS ®äc bµi TiÕng rao ®ªm,TLCH
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu chñ ®iÓm
-vµo bµi míi
(SGVtr 58 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
-GV chia 4®o¹n
®o¹n 1:….to¶ ra h¬i muèi
®o¹n 2:…th× ®Ó cho ai?
®o¹n 3:…..nhêng nµo.
®o¹n 4: cßn l¹i
-Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiÓu bµi:
-Bµi v¨n cã nh÷ng nh©n vËt nµo ?
C©u 1 SGK ?
-Bè Nhô nãi “con sÏ häp lµng”,
chøng tá «ng lµ ngêi thÕ nµo ?
C©u 2SGK ?
-H×nh ¶nh lµng míi hiÖn ra nh thÕ
nµo qua nh÷ng lêi nãi cña bè nhô ?
C©u 3SGK ?
C©u 4 SGK ?
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
-Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc ®o¹n 4
-LuyÖn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi díi h×nh thøc ph©n
vai
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyÖn ®äc tõ khã:ng trêng, lu c÷u,
Nhô, …
Gi¶i nghÜa tõ khã : ng trêng, vµng l-
íi, líi ®¸y, lu c÷u,….
C¶ líp ®äc thÇm theo
+B¹n Nhô, bè vµ «ng cña Nhô
+Häp lµng ®Ó di d©n ra ®¶o, c¶ gia
®×nh Nhô.
+Bè Nhô ph¶i lµ c¸n bé l·nh ®¹o
lµng, x·.
+..®Êt réng, c©y xanh, níc ngät, ng
trêng gÇn……..
+…réng hÕt tÇm m¾t, th¶ søc ph¬i
líi, buéc thuyÒn. ..sÏ cã chî, trêng
häc, nghÜa trang…
+..«ng bíc ra vâng……
……..nhêng nµo.
+Nhô ®i, sau ®ã c¶ nhµ ®i…
…phÝa ch©n trêi.
“§Ó cã mét ng«i lµng………
…….phÝa ch©n trêi.”
Líp NX söa sai
B×nh b¹n ®äc hay nhÊt
ý 2 môc I
Thứ ngày tháng năm 2015
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc.
-§äc tríc bµi Cao B»ng.
chÝnh t¶
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
-Nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶ trÝch ®o¹n bµi th¬ Hµ Néi.
- BiÕt t×m vµ viÕt ®óng danh tõ riªng.
II .§å dïng häc tËp:
VBTTV
B¶ng phô viÕt qui t¾c viÕt hoa.
Thứ ngày tháng năm 2015
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
Gäi HS lªn b¶ng viÕt tõ khã bµi tríc,lµm BT
D¹y bµi míi :
H§1 : Giíi thiÖu bµi
GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc.
H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶
-GV ®äc toµn bµi
- Em h·y nªu néi dung chÝnh cña bµi
?
-Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ?
-GV ®äc tõ khã
-GV ®äc bµi
-GV ®äc bµi – lu ý tõ khã
H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi
GV chÊm nhanh 1 sè bµi tríc líp
-Rót kinh nghiÖm
H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp
Bµi 2
-Gäi HS ®äc bµi 2
Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i
-Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm ch÷a bµi
C©u a ?
C©u b ?
Bµi 3:
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
H§5 : Cñng cè ,dÆn dß
-Lu ý nh÷ng tõ dÔ viÕt sai trong bµi
-Nh¾c l¹i qui t¾c viÕt hoa.
…
+Bµi th¬ lµ lêi cña mét b¹n nhá míi
®Õn Thñ ®«, thÊy Hµ Néi cã nhiÒu
thø l¹, nhiÒu c¶nh ®Ñp.
+Hµ Néi, Hå G¬m, Th¸p Bót, …..
HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p )
HS viÕt vµo vë
HS so¸t lçi
HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi
§äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi
C¸c nhãm th¶o luËn
Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
+Nhô
BÆch §»ng Giang, Mâm C¸ SÊu.
+Nh b¶ng phô
+……
Líp NX, söa sai
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-HS hiÓu thÕ nµo lµ c©u ghÐp thÓ hiÖn quan hÖ ®/k-k/q;g/t-k/q.
Thứ ngày tháng năm 2015
-BiÕt t¹o c¸c c©u ghÐp cã quan hÖ ®/k-k/q;g/t-k/q b»ng c¸ch ®iÒn QHT hoÆc
cÆp QHT, thªm vÕ c©u thÝch hîp vµo chç trèng, thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c vÕ
c©u.
II .§å dïng häc tËp:
B¶ng phô cho phÇn lÝ thuyÕt.BT2,3
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
HS nh¾c l¹i ghi nhí bµi tríc, lµm BT3,4.
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2: H×nh thµnh kiÕn thøc
Bµi 1
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 2
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
-Rót ra ghi nhí SGK
H§3:Híng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi 1
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 2:
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
Bµi 3:
Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i
“Ai nhanh h¬n”
*Lu ý: vÕ HS ®iÒn cã ®ñ C-V kh«ng?
cã hîp nghÜa kh«ng?
GV chèt kiÕn thøc
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
+a)2 vÕ c©u ®îc nèi víi nhau b»ng
cÆp QHT nÕu…th×..(®/k- k/q)
VÕ 1- ®/k; vÕ 2- k/q
+b) 2 vÕ c©u ®îc nèi víi nhau b»ng
1QHT nÕu…(®/k- k/q)
VÕ 1-k/q; vÕ 2- ®/k
+Nhãm kh¸c bæ sung
NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK
…….
+ T×m QHT : nÕu…th×..
VÕ ®/k : «ng tr¶ tiÒn…..mÊy bíc
VÕ k/q : t«i sÏ nãi…….mÊy ®êng.
………..
HS lµm VBTTV
NÕu ..th×..
……
Chia 2 ®éi
LÇn 1: ®éi 1 nªu vÕ ®· cho , ®éi 2 nªu
vÕ cÇn ®iÒn
LÇn 2 ®æi l¹i
Thứ ngày tháng năm 2015
-Nh¾c l¹i phÇn ghi nhí.
-NX tiÕt häc.
Thứ ngày tháng năm 2015
KÓ CHUYÖN
¤ng NguyÔn §¨ng Khoa
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
-Dùa vµo lêi kÓ cña GVvµ tranh minh ho¹, kÓ ®îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u
chuyÖn; giäng kÓ tù nhiªn, phèi hîp cö chØ, nÐt mÆt mét c¸ch tù nhiªn.
-HiÓu, trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn:Ca ngîi «ng NguyÔn §¨ng Khoa
th«ng minh, tµi giái, xÐt xö c¸c vô ¸n, cã c«ng trõng trÞ bän cíp, b¶o vÖ cuéc
sèng yªn b×nh cho d©n.
-L¾ng nghe, nhí ,kÓ l¹i chuyÖn.
-Nghe b¹n kÓ , NXvµ kÓ tiÕp
II. §å dïng d¹y häc:
Tranh minh ho¹ phãng to.
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
KÓ l¹i c©u chuyÖn ®· chøng kiÕn hoÆc tham gia lµm ë tiÕt tríc.
2.D¹y bµi míi
H§1:Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:
- GV kÓ chuyÖn lÇn 1
Gi¶i nghÜa tõ :tru«ng, sµo huyÖt, phôc
binh,..
- GV kÓ lÇn 2
H§3: HS tËp kÓ chuyÖn
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i
- Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp
- Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ toµn bé c©u
chuyÖn
Nhãm kh¸c cã thÓ hái vÒ néi dung vµ ý
nghÜa c©u chuyÖn
-Nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn lµ
ai?
H§4: Liªn hÖ thùc tÕ ,cñng cè ,dÆn dß
-Nh¾c l¹i ý nghÜa c©u chuyÖn
-NX tiÕt häc .
-VÒ nhµ kÓ cho ngêi th©n.
- §äc vµ chuÈn bÞ bµi tuÇn 23.
HS l¾ng nghe
HS l¾ng nghe vµ nh×n tranh minh ho¹
TËp kÓ tõng ®o¹n nèi tiÕp trong nhãm
TËp kÓ toµn bé c©u chuyÖn
Nhãm kh¸c NX:
+Néi dung c©u chuyÖn cã ®Çy ®ñ
kh«ng
+giäng kÓ, nÐt mÆt, cö chØ.
+s¸ng t¹o
VD:c©u 3 SGK
+¤ng NguyÔn §¨ng Khoa
Thứ ngày tháng năm 2015
TËP §äC
Cao B»ng
I . Môc Tiªu :
-§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµn, t×nh c¶m, thÓ hiÖn lßng
yªu mÕn cña t/g víi ®Êt ®ai vµ nh÷ng ngêi d©n Cao B»ng ®«n hËu.
-HiÓu: Ca ngîi Cao B»ng- m¶nh ®Êt cã ®Þa thÕ ®Æc biÖt, cã nh÷ng ngêi d©n
mÕn kh¸ch, ®«n hËu ®ang g×n gi÷ biªn c¬ng cña Tæ Quèc.
-HTL bµi th¬.
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹
B¶n ®å VN
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiÓm tra bµi cò :
HS ®äc bµi LËp lµng gi÷ biÓn ,TLCH.
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi
(SGVtr 68 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-Gäi 3HS kh¸ - giái ®äc nèi tiÕp
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiÓu bµi:
Khæ 1
C©u 1 SGK ?
C©u 2SGK ?
C©u 3SGK ?
..so s¸nh lßng yªu ®Êt níc cña con
ngêi víi nói, víi suèi,..
C©u 4 SGK ?
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyÖn ®äc tõ khã:lÆng thÇm, suèi
khuÊt, r× rµo,..
Gi¶i nghÜa tõ khã :Cao B»ng, §Ìo
Giã, §Ìo Giµng, ®Ìo Cao B¾c,…
C¶ líp ®äc thÇm theo
+..muèn ®Õn CB ph¶i vît qua §Ìo
Giã, …
“Sau khi qua…ta l¹i vît…., l¹i vît..”
®Þa thÕ xa x«i, hiÓm trë.
+...®Çu tiªn lµ mËn ngät..rÊt th¬ng,
rÊt th¶o..lµnh nh h¹t g¹o, hiÒn nh
suèi trong…
+ “Cßn nói non Cao B»ng
………………..r× rµo’’
+Cao B»ng cã vÞ trÝ quan träng
-ngêi CB v× c¶ níc mµ gi÷ lÊy biªn c-
Thứ ngày tháng năm 2015
HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc khæ 1,2,3
-LuyÖn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi -kÕt hîp HTL
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
-VÒ nhµ tiÕp tôc HTLc¶ bµi th¬.
¬ng.
Líp NX söa sai
ý 2 môc I
Thứ ngày tháng năm 2015
TËp lµm v¨n
¤n tËp v¨n kÓ chuyÖn
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-Cñng cè kiÕn thøc v¨n kÓ chuyÖn.
-Lµm ®óng bµi tËp thùc hµnh, thÓ hiÖn kh¶ n¨ng hiÓu 1 truyÖn kÓ.
II .§å dïng häc tËp:
B¶ng phô BT 1
VBTTV
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
Gäi HS trung b×nh lªn KT chÊm ®o¹n v¨n tiÕt tríc.
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
C©u a ?
C©u b ?
C©u c ?
GV treo b¶ng phô kÕt qu¶ hoµn
chØnh
Bµi 2:
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2 ,x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
C©u 1 ?
C©u 2 ?
C©u 3 ?
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
+KÓ 1 chuçi sù viÖc cã ®Çu - cuèi
liªn quan ®Õn 1 sè nh©n vËt….
+TÝnh c¸ch cña nh©n vËt ®îc thÓ
hiÖn qua :
-hµnh ®éng ….
-lêi nãi, ý nghÜ…
-®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh tiªu biÓu.
+Bµi v¨n kÓ chuyÖn cã cÊu t¹o 3
phÇn:
MB,TB,KL
Nhãm kh¸c bæ sung
NhiÒu HS nh¾c l¹i
HS lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm
+®¸p ¸n:
PhÇn c
PhÇn c
PhÇn c
Thứ ngày tháng năm 2015
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc.
-§äc tríc tiÕt TLV, chän 1 ®Ò a
thÝch.
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-HS hiÓu thÕ nµo lµ c©u ghÐp thÓ hiÖn quan hÖ t¬ng ph¶n
-BiÕt t¹o c¸c c©u ghÐp cã quan hÖ t¬ng ph¶n b»ng c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp
b»ng QHT, thªm vÕ c©u thÝch hîp vµo chç trèng, thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c vÕ
c©u.
II .§å dïng häc tËp:
B¶ng phô cho phÇn lÝ thuyÕt.BT1,2
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
HS nh¾c l¹i ghi nhí bµi tríc, lµm BT3,4.
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2: H×nh thµnh kiÕn thøc
Bµi 1
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 2
Gäi 2 cÆp HS lÊy VD
-Rót ra ghi nhí SGK
H§3:Híng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi 1
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
+c©u ghÐp: “Tuy bèn mïa ….lßng ng-
êi”.
+tuy..nhng..
+Nhãm kh¸c bæ sung
NhiÒu HS nh¾c l¹i
…….
HS 1: nªu vÕ 1
HS 2: nªu vÕ 2
ChØ ra QHT ®· dïng
NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK
HS lµm VBTTV
Thứ ngày tháng năm 2015
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 2:
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Cã thÓ cã nhiÒu ®¸p ¸n- GV ph©n
tÝch, NX .
Bµi 3:
GV ®äc c©u chuyÖn vui- y/c HS gi¶i
thÝch néi dung g©y cêi ë chç nµo ?
GV chèt kiÕn thøc
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-Nh¾c l¹i phÇn ghi nhí.
-NX tiÕt häc.
-VÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn vui cho ng-
êi th©n nghe.
…….
Nhãm kh¸c NX, bæ sung
VD:
…..
+HS hiÓu lÇm c©u hái cña c« gi¸o lµ
tªn cíp (CN)®ang ë ®©u?
Thứ ngày tháng năm 2015
TËp lµm v¨n
KÓ chuyÖn
(KiÓm tra viÕt)
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
Dùa vµo hiÓu biÕt vµ kÜ n¨ng ®· cã, HS viÕt hoµn chØnh 1 bµi v¨n kÓ chuyÖn.
II .§å dïng häc tËp:
B¶ng líp ghi tªn 1 sè truyÖn ®· ®äc, 1 vµi truyÖn cæ tÝch.
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:Híng dÉn HS lµm bµi
- Gäi 1 HS ®äc 3 ®Ò bµi SGK
Gîi ý:
®Ò 3 y/c c¸c em kÓ chuyÖn theo lêi 1
nh©n vËt trong truyÖn cæ tÝch nªn c¸c
em lu ý.
-Em sÏ chän ®Ò bµi nµo ?
GV gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña HS ( nÕu
cã)
H§3: HS lµm bµi
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc.
-§äc tríc ®Ò bµi tuÇn 23, chuÈn bÞ néi
dung.
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
HS nèi tiÕp nhau nãi tªn ®Ò bµi mµ c¸c
em chän:
VD:…
Thứ ngày tháng năm 2015
TËP §äC
Ph©n xö tµi t×nh
I . Môc Tiªu :
-§äc lu lo¸t, diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng håi hép, hµo høng, thÓ hiÖn niÒm kh©m
phôc cña ngêi kÓ chuyÖn vÒ tµi xe kiÖn cña «ng quan ¸n.
-HiÓu:Ca ngîi trÝ th«ng minh, tµi xö kiÖn cña vÞ quan ¸n .
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK.
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiÓm tra bµi cò :
HS ®äc thuéc lßng bµi Cao B»ng,TLCH
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi
(SGVtr 75 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
-GV chia 3®o¹n
®o¹n 1:….Bµ nµy lÊy trém.
®o¹n 2:…cói ®Çu nhËn téi.
®o¹n 3: cßn l¹i
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyÖn ®äc tõ khã: c«ng ®êng, mÕu
m¸o, v·n c¶nh, ….
Gi¶i nghÜa tõ khã :quan ¸n, v·n
c¶nh, biÖn lÔ, s v·i, ®µn, ch¹y ®µn,
niÖm phËt, ….
Thứ ngày tháng năm 2015
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiÓu bµi:
®o¹n 1
C©u 1 SGK ?
®o¹n 2
C©u 2 ý 1 SGK ?
C©u 2 ý 2 SGK ?
®o¹n 3
C©u 3SGK ?
C©u 4 SGK ?
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
-Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc ®o¹n 3
-LuyÖn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi díi h×nh thøc ph©n
vai
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc.
-T×m c¸c truyÖn ®äc vÒ xö ¸n(cæ
tÝch, b¸o Nhi §ång,…)
C¶ líp ®äc thÇm theo
+..vÒ viÖc m×nh bÞ mÊt c¾p v¶i.
Ngêi nä tè c¸o ngêi kia-nhê quan
ph©n xö.
+..dïng nhiÒu c¸ch:
-cho ®ßi ngêi lµm chøng….
-cho lÝnh vÒ nhµ 2 ngêi…
-sai xÐ v¶i lµm ®«i …..
+…v× chØ cã ngêi tù lµm ra míi
thÊy ®au xãt khi v¶i bÞ xÐ….
+..mçi ngêi cÇm 1 n¾m thãc….thÊy
1 chó tiÓu thØnh tho¶ng hÐ bµn tay
ra xem…
+phÇn b
Líp NX söa sai
B×nh b¹n ®äc hay nhÊt
ý 2 môc I
Thứ ngày tháng năm 2015
CHÝNH T¶
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-Nhí-viÕt ®óng chÝnh t¶ 4 khæ th¬ cña bµi Cao B»ng
-ViÕt hoa ®óng c¸c tªn ngêi, tªn ®Þa lÝ VN.
II .§å dïng häc tËp:
VBTTV
B¶ng phô
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
Gäi HS nh¾c l¹i qui t¾c viÕt hoa…?VD?
2.D¹y bµi míi :
H§1 : Giíi thiÖu bµi
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶
- Gäi 1-2 HS ®äc thuéc 4 khæ th¬
- Em h·y nªu néi dung chÝnh cña bµi ?
-Nh¾c l¹i c¸ch tr×nh bÇýcc khæ th¬ 5
ch÷?
-Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ?
- GV ®äc tõ khã
-GV ®äc bµi
-GV ®äc bµi – lu ý tõ khã
H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi
GV chÊm. nhanh 1 sè bµi –NX tríc líp
C¶ líp ®äc thÇm theo
…
+§Ìo Giã, §Ìo Giµng, Cao B»ng, …
HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p )
HS viÕt vµo vë
HS so¸t lçi
HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi
Thứ ngày tháng năm 2015
Rót kinh nghiÖm
H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp
Bµi 2
-Gäi HS ®äc bµi 2
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i
- Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm ch÷a bµi
Bµi 3
Tæ chøc trß ch¬i
H§5 : Cñng cè ,dÆn dß
- NX tiÕt häc.
-Nh¾c l¹i qui t¾c viÕt hoa.
§äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi
C¸c nhãm th¶o luËn
+Thø tù c¸c tõ cÇn ®iÒn:C«n §¶o, Vâ
ThÞ S¸u, §iÖn Biªn Phñ, BÕ V¨n
§µn,C«ng Lý, NguyÔn V¨n Trçi.
Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
+Mçi ®éi cö 1 b¹n lªn viÕt trong 1 phót,
®éi nµo viÕt ®óng vµ nhiÒu tõ h¬n ®éi
®ã sÏ th¾ng
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
Më réng vèn tõ : TrËt tù - An ninh
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-Më réng , hÖ thèng ho¸ vèn tõ thuéc chñ ®Ò trËt tù- an ninh.
II .§å dïng häc tËp:
-Tõ ®iÓn HS
-B¶ng phô viÕt néi dung bµi 3
II .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
KiÓm tra bµi 3,4 tiÕt tríc
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých ,y/c cña tiÕt häc
H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
-Gäi HS tr×nh bµy miÖng
(gi¶i nghÜa phÇn a, b)
Bµi tËp 2
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
GV giíi thiÖu thªm 1 sè vô tai n¹n vµ
Líp ®äc thÇm theo
+®¸p ¸n :c
+HS lµm VBTTV
+®¸p ¸n:-c¶nh s¸t giao th«ng
-tai n¹n, tai n¹n giao th«ng,…
-vi ph¹m qui ®Þnh vÒ tèc ®é,
Thứ ngày tháng năm 2015
nh¾c nhë HS chÊp hµnh tèt luËt lÖ
giao th«ng
Bµi 3:
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 3
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 3 ?
Gi¶i nghÜa :Hu-li-g©n
-Gäi HS tr×nh bµy miÖng
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc.
-HS nµo cha hoµn thµnh vÒ nhµ tiÕp
tôc hoµn chØnh.
…
+HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi cña m×nh.
+Líp NX,bæ sung.
KÓ CHUYÖN
KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc
I .Môc ®Ých yªu cÇu:
-HS biÕt t×m vµ kÓ ®îc 1 c©u chuyÖn ®· nghe hay ®· ®äc phï hîp víi y/c cña
®Ò.
-BiÕt trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung ,ý nghÜa c©u chuyÖn
-Nghe b¹n kÓ , NX ®óng lêi kÓ cña b¹n
II .§å dïng d¹y –häc:
Mét sè truyÖn cã viÕt vÒ c¸c chiÕn sÜ an ninh, c«ng an, b¶o vÖ,…
B¶ng phô viÕt tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ bµi kÓ chuyÖn.
III Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
HS kÓ l¹i 1-2 ®o¹n hoÆc toµn bé c©u chuyÖn ¤ng NguyÔn §¨ng Khoa, nãi
®iÒu em hiÓu ®îc qua c©u truyÖn.
2.D¹y bµi míi
Thứ ngày tháng năm 2015
H§1: Giíi thiÖu bµi
GV nªu môc ®Ých, y/c cña tiÕt häc
SGV tr
H§2:Híng dÉn HS kÓ chuyÖn
Gäi HS ®äc y/c ®Ò bµi, X§ néi dung
y/c?
GV gi¶i nghÜa tõ “b¶o vÖ trËt tù, an
ninh”
HS nèi tiÕp nhau ®äc 4 gîi ý SGK
-H·y giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn mµ em
®Þnh kÓ ?
_H·y g¹ch ®Çu dßng trªn giÊy nh¸p dµn
ý s¬ lîc cña c©u chuyÖn
H§3:HS tËp kÓ chuyÖn
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp
HS cã thÓ háivÒ néi dung ,ý nghÜa
c©u chuyÖn:
-ý nghÜa c©u chuyÖn ?
H§5: Liªn hÖ thùc tÕ ,cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc , khen HS kÓ chuyÖn hay.
KÓ c©u chuyÖn …..vÒ nh÷ng ngêi ®·
gãp søc b¶o vÖ trËt tù, an ninh.
C¶ líp ®äc thÇm theo
VD : + C©u chuyÖn kÓ vÒ tµi ph¸
¸ncña th¸m tö S¬- lèc H«m.
+………….
HS lµm VBT
KÓ chuyÖn trong nhãm
Trao ®æi víi nhauvÒ néi dung, ý
nghÜa c©u chuyÖn.
Nhãm kh¸c NX
+néi dung c©u chuyÖn
+c¸ch kÓ chuyÖn
+kh¶ n¨ng hiÓu chuyÖn cña ngêi kÓ .
B×nh chän c©u chuyÖn hay nhÊt, cã ý
nghÜa nhÊt, ngêi kÓ chuyÖn hÊp dÉn
nhÊt.
TËP §äC
Chó ®i tuÇn
I . Môc Tiªu :
-§äc lu lo¸t, diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµng, tr×u mÕn, thÓ hiÖn t×nh c¶m
th¬ng yªu cña ngêi chiÕn sÜ c«ng an víi c¸c ch¸u HS miÒn Nam.
-HiÓu: C¸c chó c«ng an th¬ng c¸c ch¸u HS; s½n sµng chÞu gian khæ, khã kh¨n
®Ó b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn vµ t¬ng lai t¬i ®Ñp cña c¸c ch¸u.
-HTL bµi th¬.
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK
Tranh ¶nh chiÕn sÜ ®i tuÇn tra.
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiÓm tra bµi cò :
HS ®äc bµi Ph©n xö tµi t×nh,TLCH
Thứ ngày tháng năm 2015
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi
(SGVtr 83 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
GV nãi vÒ t/p vµ hoµn c¶nh ra ®êi
cña bµi th¬(SGV tr84)
-GV chia 4®o¹n - 4 khæ th¬
-Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiÓu bµi:
Khæ 1
C©u 1 SGK ?
Khæ 2
C©u 2SGK ?
Khæ 3,4
C©u 3SGK ?
GV tiÓu kÕt ý
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
-Tõ ý tõng khæ th¬ HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc khæ th¬1,2
-LuyÖn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi-kÕt hîp HTL
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc.
-VÒ nhµ tiÕp tôc HTL c¶ bµi th¬.
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyÖn ®äc tõ khã:lu luyÕn,
n»m,..vµ ®äc ®óng c¸c c©u c¶m,
c©u hái…
Gi¶i nghÜa tõ khã :HS miÒn Nam,
®i tuÇn, …
C¶ líp ®äc thÇm theo
+..®ªm khuya, giã rÐt, mäi ngêi ®·
yªn giÊc ngñ say.
+T/g bµi th¬ muèn ca ngîi nh÷ng ng-
¬× chiÕn sÜ tËn tuþ, quªn m×nh v×
h¹nh phóc cña trÎ th¬.
+t/c:
Xng h« th©n mËt:chó, ch¸u, yªu
mÕn, lu luyÕn
Hái th¨m giÊc ngñ cã ngon kh«ng,
dÆn cø yªn t©m ngñ nhÐ….
+Mong íc: mai c¸c ch¸u…tung bay.
Líp NX söa sai
ý 2 môc I
Thứ ngày tháng năm 2015
TËp lµm v¨n
LËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
Dùa vµo dµn ý ®· cho, biÕt lËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng (CTH§) cho mét trong c¸c
ho¹t ®éng cô thÓ gãp phÇn gi÷ g×n trËt tù, an ninh.
II. §å dïng d¹y vµ häc:
B¶ng phô viÕt s½n:
+cÊu t¹o 3 phÇn cña 1 CTH§
+Nh÷ng ghi chÐp khi thùc hiÖn ho¹t ®éng t©p thÓ.
+tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ CTH§
+BT2
Thứ ngày tháng năm 2015
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1. KiÓm tra bµi cò:
HS nªu cÊu t¹o cña CTTH§? t¸c dông cña nã?
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
SGV tr36
H§2:Híng dÉn HS lËp CTH§
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi, x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
*Gîi ý:
..em cÇn chän ho¹t ®éng em ®·
tham gia do BCH liªn ®éi tæ chøc vµ
tëng tîng m×nh lµ liªn ®éi trëng hay
liªn ®éi phã.
-HS nèi tiÕp nãi tªn ho¹t ®éng mµ
m×nh chän ®Ó lËp CTH§
-HS nèi tiÕp nhau ®äc gîi ý SGK
-HS ®äc l¹i cÊu t¹o 3 phÇn cña 1
CTH§ mµ GV ®· ghi trªn b¶ng phô
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
H§3 :cñng cè ,dÆn dß
-NX chung vÒ tinh thÇn lµm viÖc
cña c¶ líp, khen nh÷ng HS lËp CTH§
tèt.
-VÒ nhµ hoµn thiÖn CTH§ cña
m×nh.
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
+LËp CTH§ cho 1 trong c¸c ho¹t
®éng trªn.
C¶ líp ®äc thÇm theo
Líp NX, bæ sung:
+Cã ®ñ 3 phÇn?
+Môc ®Ých cã râ kh«ng?
+Nªu viÖc cã ®Çy ®ñ kh«ng?ph©n
c«ng cã râ rµng kh«ng?
+Ch¬ng tr×nh cô thÓ cã hîp lÝ, phï
hîp víi phÇn ph©n c«ng chuÈn bÞ
kh«ng?
NhiÒu HS nh¾c l¹i
B×nh bµi hay nhÊt
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-HiÓu thÕ nµo lµ c©u ghÐp thÓ hiÖn quan hÖ t©ng tiÕn.
-BiÕt t¹o ra c¸c c©u ghÐp míi (quan hÖ t¨ng tiÕn)sö dông quan hÖ tõ, thay ®æi
vÞ trÝ c¸c vÕ c©u.
Thứ ngày tháng năm 2015
II .§å dïng häc tËp:
VBTTV
B¶ng phô cho BT1
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
HS lµm BT 2,3
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:H×nh thµnh kh¸i niÖm
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
-CÆp tõ nµy cã ý nghÜa g×?
Bµi 2:
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
Rót ra KL phÇn ghi nhí
H§3: Híng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi 1
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
GV treo b¶ng phô
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 2
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2, x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
GV treo b¶ng phô
Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i “ Ai
nhanh h¬n”. trong thêi gian 5 phót, tæ
nµo ®iÒn nhanh vµ ®óng nhÊt sÏ giµnh
gi¶i nhÊt.
*Lu ý:cã thÓ cã nhiÒu c¸ch ®iÒn- GV
gióp HS hiÓu ý nghÜa cña cÆp tõ ®ã
vµ dïng cho ®óng
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-Nh¾c l¹i ghi nhí SGK
-NX tiÕt häc
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
VÕ 1:Ch¼ng nh÷ng Hång ch¨m häc
VÕ 2: mµ b¹n Êy cßn rÊt ch¨m lµm.
CÆp QHT:ch¼ng nh÷ng..mµ
+ …t¨ng tiÕn
HS nh¾c l¹i nhiÒu lÇn
+Kh«ng nh÷ng..mµ
Kh«ng chØ….mµ
NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK
HS lªn b¶ng lµm
VÕ 1:Bän bÊt l¬ng Êy kh«ng chØ ¨n
c¾p
CN
VN
tay l¸i
VÕ 2: mµ chóng cßn lÊy lu«n c¶ bµn
®¹p
CN VN
phanh.
Líp NX,söa sai
Thứ ngày tháng năm 2015
TËp lµm v¨n
Tr¶ bµi v¨n kÓ chuyÖn
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-N¾m ®îc y/c cña bµi v¨n kÓ chuyÖn theo 3 ®Ò ®· cho.
Thứ ngày tháng năm 2015
-Ph¸t hiÖn vµ söa lçi trong bµi lµm cña m×nh, cña b¹n; nhËn biÕt u ®iÓm cña bµi
v¨n hay , viÕt l¹i cho hay h¬n.
II .§å dïng häc tËp:
B¶ng phô ghi lçi cña HS
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1. KiÓm tra bµi cò:Gäi 2-3 HS ®äc tríc CTH§ lµm trong tiÕt tríc; chÊm ®iÓm.
2. D¹y bµi míi:
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc.
H§2: NX chung kÕt qu¶ lµm bµi cña c¶ líp:
Gäi HS ®äc 3 ®Ò bµi
GV ®a lÇn lît c¸c lçi sai theo tr×nh tù trªn:
Lçi vÒ bè côc
Lçi chÝnh t¶
Lçi dïng tõ
Lçi viÕt c©u
Lçi vÒ ý
HS cã thÓ lªn b¶ng hoÆc ch÷a miÖng b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau
Th«ng b¸o ®iÓm sè cô thÓ
BiÓu d¬ng nh÷ng bµi v¨n hay-®äc tríc c¶ líp cïng nghe
H§3 : Tr¶ bµi vµ híng dÉn HS ch÷a bµi.
HS t×m lçi sai cña m×nh råi söa l¹i.
Trao ®æi víi b¹n t×m c¸i hay ,c¸i ®¸ng häc cña bµi v¨n.
HS chän viÕt l¹i 1 ®o¹n v¨n cho hay h¬n
Gäi 3- 4 HS ®äc l¹i bµi ®É söa.
BiÓu d¬ng nh÷ng bµi ch÷a tèt.
H§4 :cñng cè , dÆn dß
-VÒ nhµ söa tiÕp bµi v¨n cho hay.
-ChuÈn bÞ tiÕt sau ¤n tËp vÒ v¨n t¶ ®å vËt kÕ tiÕp.
TËP §äC
LuËt tôc xa cña ngêi £-®ª
I . Môc Tiªu :
-§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi víi giäng râ rµng, rµnh m¹ch, trang träng, thÓ hiÖn
tÝnh nghiªm tóc cña v¨n b¶n.
Thứ ngày tháng năm 2015
-HiÓu: Ngêi £-®ª tõ xa ®· cã luËt tôc qui ®Þnh sö ph¹t rÊt nghiªm minh, c«ng
b»ng ®Ó b¶o vÖ cuéc sèng yªn lµnh cña bu«n lµng.Tõ luËt tôc cña ngêi £-®ª,
HS hiÓu: x· héi nµo còng cã luËt ph¸p vµ mäi ngêi ph¶i sèng, lµm viÖc theo luËt
ph¸p.
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹ SGK.
Tranh, ¶nh vÒ c¶nh sinh ho¹t céng ®ång cña ngêi T©y Nguyªn
B¶ng phô viÕt tªn kho¶ng 5 luËt ë níc ta(BT4)
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiÓm tra bµi cò :
HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ Chó ®i tuÇn,TLCH
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi
(SGVtr 92 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
-GV chia 3®o¹n
®o¹n 1: vÒ c¸ch xö ph¹t.
®o¹n 2: vÒ tang chøng vµ nh©n
chøng.
®o¹n 3: vÒ c¸c téi.
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiÓu bµi:
®o¹n 1
C©u 1 SGK ?
®o¹n 2
C©u 2SGK ?
GV: c¸c téi cña ngêi £-®ª nªu rÊt cô
thÓ , døt kho¸t, râ rµng theo tõng
kho¶n môc.
®o¹n 3
C©u 3SGK ?
GV tiÓu kÕt
C©u 4 SGK ?
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyÖn ®äc tõ khã: £-®ª, xö nÆng,
xÐt xö, mím,…
Gi¶i nghÜa tõ khã: luËt tôc, £-®ª,
song, co, tang chøng, tr¶ l¹i ®ñ gi¸,
…
C¶ líp ®äc thÇm theo
+..ngêi xa ®Æt ra luËt tôc ®Ó b¶o
vÖ cuéc sèng b×nh yªn cho bu«n
lµng.
+..téi kh«ng hái mÑ cha, téi ¨n c¾p,
téi gióp kÎ cã téi,…
+C¸c møc xö ph¹t rÊt c«ng b»ng:
chuyÖn nhá th× xö nhÑ,….ngêi
ph¹m téi lµ bµ con anh em còng xö
vËy.
+Tang chøng ph¶i ch¾c ch¾n:…
Thứ ngày tháng năm 2015
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
-Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc ®o¹n 3
-LuyÖn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc.
VD:-LuËt gi¸o dôc
-LuËt b¶o vÖ
-LuËt giao th«ng ®êng bé
…………
Líp NX söa sai
ý 2 môc I
Thứ ngày tháng năm 2015
chÝnh t¶
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
-Nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi Nói non hïng vÜ.
- N¾m ch¾c c¸ch viÕt hoa tªn ngêi, tªn ®Þa lÝ VN.
II .§å dïng häc tËp:
VBTTV
B¶ng phô BT3
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
Gäi HS lªn b¶ng viÕt nh÷ng tªn riªng trong ®o¹n th¬ Cöa giã Tïng Chinh.
2.D¹y bµi míi :
H§1 : Giíi thiÖu bµi
GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc.
H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶
-GV ®äc toµn bµi
- Em h·y nªu néi dung chÝnh cña
®o¹n v¨n?
-Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ?
-GV ®äc tõ khã
-GV ®äc bµi
-GV ®äc bµi – lu ý tõ khã
H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi
GV chÊm nhanh 1 sè bµi tríc líp
-Rót kinh nghiÖm
H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp
Bµi 2
-Gäi HS ®äc bµi 2
Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i
-Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm ch÷a bµi
Bµi 3
Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i “Ai
th«ng minh h¬n”
H§5 : Cñng cè ,dÆn dß
-Lu ý nh÷ng tõ dÔ viÕt sai trong bµi
-VÒ nhµ viÕt l¹i tªn 5 vÞ vua, HTL
c¸c c©u ®è, ®è l¹i ngêi th©n.
…
+®o¹n v¨n mu t¶ vïng biªn c¬ng T©y
B¾c cña Tæ quèc ta, n¬i gi¸p giíi
gi÷a níc ta vµ TQ
+tµy ®×nh, hiÓm trë, lå lé, vµ c¸c tªn
riªng….
HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p )
HS viÕt vµo vë
HS so¸t lçi
HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi
§äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi
C¸c nhãm th¶o luËn
+Tªn ngêi, dt: §¨m S¨n, Y Sun, N¬
Trang L¬ng, A-ma D¬-hao, M¬-
n«ng.
+Tªn ®Þa lÝ:T©y Nguyªn, (s«ng) Ba
Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
Chia líp lµm 4 nhãm , trong 5 phót
®éi nµo gi¶i ra tríc th× ®éi ®ã th¾ng
§¸p ¸n:
-Ng« quyÒn, Lª Hoµn, TrÇn Hng
§¹o.
-Vua Quang Trung(NguyÔn HuÖ)
……………
Thứ ngày tháng năm 2015
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
Më réng vèn tõ : TrËt tù - An ninh
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-Më réng , hÖ thèng ho¸ vèn tõ vÒ trËt tù , an ninh.
-TÝch cùc ho¸ vèn tõ b»ng c¸ch sö dngj chóng ®Ó ®Æt c©u.
II .§å dïng häc tËp:
-Tõ ®iÓn HS
-B¶ng phô viÕt néi dung bµi 2, 3
II .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
KiÓm tra bµi 3 tiÕt tríc
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých ,y/c cña tiÕt häc
H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
-Gäi HS tr×nh bµy miÖng
(gi¶i nghÜa nh÷ng trêng hîp cßn l¹i)
Bµi tËp 2
- Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i
§éi nµo t×m ®îc nhiÒu tõ sÏ th¾ng
Bµi 3:
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 3,
x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 3 ?
GVtreo b¶ng phô ghi s½n ®Ò môc 2
nhãm
-Gäi HS tr×nh bµy miÖng nèi tiÕp -
®äc ®Õn tõ nµo xÕp tõ ®ã
Bµi4
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
GV tiÓu kÕt
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc,ghi nhí nh÷ng viÖc cÇn
lµm ë BT4
-HS nµo cha hoµn thµnh vÒ nhµ tiÕp
tôc hoµn chØnh.
Líp ®äc thÇm theo
+…NghÜa cña tõ an ninh
§¸p ¸n: b
Nhãm kh¸c bæ sung
VD : lùc lîng an ninh, gi÷ v÷ng an ninh
Nhãm a: c«ng an, ®ån biªn phßng….
Nhãm b: xÐt xö, b¶o mËt,…
§¸p ¸n :SGV trang 99
*Lu ý:
…®Ó ý nh×n xung quanh ®êng, kh«ng
mang ®å trang søc, ®å dïng ®¾t tiÒn,
…
Thứ ngày tháng năm 2015
KÓ CHUYÖN
KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
I .Môc ®Ých yªu cÇu
-HS biÕt ®îc c©u chuyÖn nãi vÒ viÖc lµm tèt gãp phÇn b¶o vÖ trËt tù, an ninh
n¬i lµng xãm, phè phêng mµ em biÕt.
-BiÕt s¾p xÕp c¸c t×nh tiÕt, sù kiÖn thµnh c©u chuyÖn.HiÓu vµ trao ®æi vêi
b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn
-KÓ chuyÖn tù nhiªn, ch©n thùc
-Nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt lêi kÓ cña b¹n .
II . §å dïng häc tËp :
-Tranh, ¶nh víi néi dung trªn…
III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
Gäi HS kÓ 1c©u chuyÖn ®· ®îc nghe hoÆc ®äc vÒ nh÷ng ngêi ®· gãp søc
m×nh b¶o vÖ trËt tù, an ninh.
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi
- GVnªu yªu cÇu tiÕt häc,kiÓm tra
chuÈn bÞ cña HS.
-Gäi HS ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh y/c ®Ò
bµi
H§2:Híng dÉn HS lµm bµi
HS ®äc gîi ý SGKtr29
HS cã thÓ t×m theo ý cña m×nh
Lu ý kh«ng ph¶i lµ truyÖn ®äc ,mµ lµ
truyÖn tËn m¾t chøng kiÕn, nh×n trªn
ti vi, phim ¶nh hoÆc cña chÝnh em.
HS ®äc tiÕp gîi ý 2,3,4
H§3: HS tËp kÓ chuyÖn, trao ®æi víi
nhau vÒ néi dung, ý nghÜa c©u
chuyÖn
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm.
GV ®Õn tõng nhãm híng dÉn, uèn
n¾n.
- Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp
- Nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn
lµ ai?
-ý nghÜa c©u chuyÖn ?
HS ®äc thÇm ®Ò bµi, g¹ch ch©n y/c
cña ®Ò.
+…viÖc lµm tèt……b¶o vÖ trËt tù, an
ninh…..lµng xãm, phè phêng
VD:
+c©u chuyÖn vÒ chó Thµnh- trëng khu
d©n c.
+………….
KÓ chuyÖn trong nhãm
Nhãm kh¸c NX
….
………
C¶ líp b×nh chän bµi hay nhÊt ,s¸t víi
y/c ®Ò bµi
Thứ ngày tháng năm 2015
H§5: Liªn hÖ thùc tÕ ,cñng cè ,dÆn
dß.
- KÓ l¹i cho ngêi th©n nghe.
TËP §äC
Hép th mËt
I . Môc Tiªu :
-§äc lu lo¸t, diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ chuyÖn linh ho¹t, phï hîp víi diÔn biÕn
cña c©u chuyÖn: khi håi hép, vui síng, nhÑ nhµng,…to¸t lªn vÎ b×nh tÜnh, tù tin
cña nh©n vËt
-HiÓu: Ca ngîi «ng Hai Long vµ nh÷ng chiÕn sÜ t×nh b¸o ho¹t ®éng trong lßng
®Þch ®· dòng c¶m, mu trÝ gi÷ v÷ng ®êng d©y liªn l¹c, gãp phÇn xuÊt s¾c vµo
sù nghiÖpb¶o vÖ Tæ quèc.
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹ bµi ®äc. ¶nh thiÕu tíngVò Ngäc Nh¹
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiÓm tra bµi cò :
HS ®äc bµi LuËt tôc xa cña ngêi £-®ª,TLCH
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi
(SGVtr 102 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
-GV chia 4®o¹n
®o¹n 1:…®¸p l¹i.
®o¹n 2:…ba bíc ch©n
®o¹n 3:…chç cò
®o¹n 4: cßn l¹i
-Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiÓu bµi:
-Chó Hai Long ra Phó L©m lµm g×?
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyÖn ®äc tõ khã: ch÷ V, bu- gi,
cÇn khëi ®éng m¸y,…
Gi¶i nghÜa tõ khã :Hai Long, ch÷ V,
bu-gi, cÇn khëi ®éng, ®éng c¬,…
C¶ líp ®äc thÇm theo
+…®Ó lÊy b¸o c¸o vµ göi b¸o c¸o
Thứ ngày tháng năm 2015
-Em hiÓu hép th mËt dïng ®Ó lµm
g×?
®o¹n 1
C©u 1 SGK ?
®o¹n 2
C©u 2SGK ?
GV tiÓu kÕt ý
®o¹n 3
C©u 3SGK ?
®o¹n 4
C©u 4 SGK?
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
-Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc ®o¹n 3
-LuyÖn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
-T×m nh÷ng truyÖn ca ngîi c¸c
chiÕn sÜ an ninh, t×nh b¸o
+….®Ó chuyÓn nh÷ng tin tøc bÝ
mËt, quan träng.
+..®Æt hép th ..dÔ t×m..Ýt bÞ chó ý
nhÊt- n¬i 1 cét c©y sè ven ®êng,
gi÷a c¸nh ®ång v¾ng; hßn ®¸ h×nh
mòi tªn..trong 1 hép vá thuèc ®¸nh
r¨ng.
+..göi g¸m t×nh yªu TQ vµ lêi chµo
chiÕn th¾ng.
+ “Anh dõng xe………….bíc ch©n”
V× ®Ó ®¸nh l¹c híng chó ý cña ngêi
kh¸c, kh«ng ai cã thÓ nghi ngê.
+..cã ý nghÜa quan träng ….v×
cung cÊp nh÷ng th«ng tin mËt tõ
phÝa ®Þch, gióp ta hiÓu ý ®å …vµ
ng¨n chÆn kÞp thêi
Líp NX söa sai
ý 2 môc I
Thứ ngày tháng năm 2015
TËp lµm v¨n
¤n tËp vÒ t¶ ®å vËt
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
Cñng cè hiÓu biÕt vÒ t¶ ®å vËt: cÊu t¹o cña bµi v¨n, tr×nh tù miªu t¶, phÐp tu tõ,
so s¸nh, nh©n ho¸ ®îc sö dông khi mu t¶
II .§å dïng häc tËp:
1 ¸o qu©n phôc mµu cá óa
B¶ng phô ghi kiÕn thøc cÇn ghi nhí.
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
GV kiÓm tra ®o¹n v¨n ®· viÕt ë tiÐt tríc.
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
Gi¶i nghÜa :b¹n ®ång hµnh, vÐn khÐo,
m¨ng sÐt, …
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
MB:…..mµu cá óa.( giíi thiÖu trùc tiÕp)
TB:…….cña ba
KL:cßn l¹i (KB kiÓu më réng)
H×nh ¶nh so s¸nh:
Nh÷ng ®êng kh©u ®Òu ®Æn nh kh©u
m¸y.
Thứ ngày tháng năm 2015
Bµi 2:
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
*Gîi ý:..quyÓn s¸ch, quyÓn vë, c¸i ®ång
hå b¸o thøc,…
Khi t¶, sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi nhiÒu HS tr×nh bµy nåi tiÕp nhau
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
-§äc tríc 5 ®Ò «n tËp cña tiÕt sau vµ
chuÈn bÞ 1 ®Ò em thÝch.
……….
H×nh ¶nh nh©n hãa:
Ngêi b¹n ®ång hµnh quý b¸u.
…..
Nhãm kh¸c bæ sung
NhiÒu HS nh¾c l¹i
…….
+ viÕt ®o¹n v¨n ….t¶ h×nh d¸ng hoÆc
c«ng dông cña 1 ®å vËt ….
Líp NX, söa sai
B×nh bµi hay nhÊt
Thứ ngày tháng năm 2015
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng cÆp tõ h« øng
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-N¾m ®îc c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng cÆp tõ h« øng.
-BiÕt t¹o ra c¸c c©u ghÐp míi sö dông cÆp tõ h« øng thÝch hîp.
II .§å dïng häc tËp:
VBTTV
B¶ng phô cho BT1
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
HS lµm BT 3,4 tiÕt tríc
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:H×nh thµnh kh¸i niÖm
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
VÕ 1:Buæi chiÒu, n¾ng võa nh¹t,
C V
VÕ 2: S¬ng ®· bu«ng nhanh xuèng
mÆt
C V
Thứ ngày tháng năm 2015
Bµi 2:
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Rót ra KL1 phÇn ghi nhí
GV: c¸c tõ nµy n»m ngay trong bé phËn
VN; kh«ng ph¶i lµ QHT, lªn líp 6 c¸c em
sÏ ®îc häc kÜ h¬n.
Bµi 3:
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
GV ghi hoµn thµnh b¶ng ghi nhí
H§3: Híng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi 1
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
GV treo b¶ng phô
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy nåi tiÕp
Bµi 2
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2, x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
GV treo b¶ng phô
Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i “ Ai
nhanh h¬n”. trong thêi gian 5 phót, tæ
nµo ®iÒn nhanh vµ ®óng nhÊt sÏ giµnh
gi¶i nhÊt.
*Lu ý:cã thÓ cã nhiÒu c¸ch ®iÒn- GV
gióp HS hiÓu ý nghÜa cña tõ ®ã vµ
dïng cho ®óng
H§4 :cñng cè, dÆn dß
-Nh¾c l¹i ghi nhí SGK
-NX tiÕt häc
biÓn..
…………………
+ …dïng ®Ó nèi vÕ c©u 1 vµ vÕ c©u 2
+..QH gi÷a c¸c vÕ c©u kh«ng cßn chÆt
chÏ nh tríc. Víi c©u b, c©u v¨n trë thµnh
kh«ng hoµn chØnh.
HS nh¾c l¹i
+VD:
a)cha ..®· b)chç nµo…chç Êy
míi…®·
cµng…cµng
HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK
a) cha…®·
b) võa …®·
c) cµng…cµng
Líp NX, söa sai
VD:
a)Ma cµng to, giã cµng thæi m¹nh.
………………………………
Thứ ngày tháng năm 2015
TËp lµm v¨n
¤n tËp vÒ t¶ ®å vËt
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-¤n luyÖn, cñng cè kÜ n¨ng lËp dµn ý cña bµi v¨n t¶ ®å vËt.
-¤n luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng dµn ý bµi v¨n t¶ ®å vËt-tr×nh bµy râ rµng,
rµnh m¹ch, tù nhiªn, tù tin.
II .§å dïng häc tËp:
1 sè ®å vËt
B¶ng phô cho BT1
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
HS ®äc ®o¹n v¨n lµm trong tiÕt tríc.
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp
Bµi 1:
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
-Em chän t¶ ®å vËt nµo?
Bµi 2:
Líp ®äc thÇm theo
+lËp dµn ý miªu t¶ 1 ®å vËt
HS nèi tiÕp tr×nh bµy
C¶ líp ®äc thÇm 2 lÇn
Thứ ngày tháng năm 2015
Gäi HS ®äc ®Ò bµi
HS ®äc gîi ý SGK
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi 5 HS tr×nh bµy
GV:®¬ng nhiªn chóng ta kh«ng thÓ
b¾t chíc y nguyªn dµn bµi cña b¹n v×…
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc.
-Ai cha xong, vÒ nhµ hoµn thµnh
tiÕp.ChuÈn bÞ tiÕt sau viÕt hoµn
chØnh bµi v¨n
Líp NX, bæ sung cho hoµn chØnh c¸c
dµn bµi ®ã theo gîi ý SGK.
HS tiÕp tôc lµm bµi vµo VBTTV
Tr×nh bµy miÖng
Líp NX, söa sai
B×nh bµi hay nhÊt
TËP §äC
Phong c¶nh ®Òn Hïng
I . Môc Tiªu :
-§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi; giäng ®äc trang träng, tha thiÕt.
-HiÓu: ca ngîi vÎ ®Ñp tr¸ng lÖ cña ®Òn Hïng vµ vïng ®Êt Tæ, ®ång thêi bµy tá
niÒm thµnh kÝnh thiªng liªng cña mçi con ngêi ®èi víi tæ tiªn
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹ chñ ®iÓm vµ bµi ®äc
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiÓm tra bµi cò :
HS ®äc bµi Hép th mËt,TLCH
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi
(SGVtr 112 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
-GV chia 3®o¹n
®o¹n 1:….chÝnh gi÷a.
®o¹n 2:…xanh m¸t.
®o¹n 3: cßn l¹i
C¶ líp ®äc thÇm theo
Thứ ngày tháng năm 2015
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiÓu bµi:
C©u 1 SGK ?
C©u 2SGK?
GV: ..c¶nh thiªn nhiªn n¬i ®Òn Hïng
thËt tr¸ng lÖ, hïng vÜ.
C©u 3SGK ?
GV giêi htiÖu thªm 1 sè truyÒn
thuyÕt nh:Sù tÝch tr¨m trøng, Sù
tÝch b¸nh trng, b¸nh giÇy..
C©u 4 SGK?
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
-Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc ®o¹n 2
-LuyÖn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
-NÕu cã ®iÒu kiÖn c¸c em h·y cïng
cha mÑ ®Õn th¨m ®Òn Hïng.
LuyÖn ®äc tõ khã: chãt vãt, dËp
dên, vßi väi, n¨m gang, MÞ N¬ng,
….
Gi¶i nghÜa tõ khã :®Òn Hïng, Nam
quèc s¬n hµ, bøc hoµnh phi, Ng· Ba
H¹c, ngäc ph¶, chi , ®Êt Tæ,..
C¶ líp ®äc thÇm theo
+C¸c vua Hïng lµ ngêi ®Çu tiªn lËp
níc V¨n Lang,….
SGV tr112
+..khãm h¶i ®êng..,c¸nh bím rËp rên
bay lîn, bªn tr¸i.., bªn ph¶i…, ®»ng
tríc…
+…truyÒn thuyÕt S¬n Tinh- Thuû
Tinh
…………………Th¸nh Giãng
…………………An D¬ng V¬ng
VD: Nh¾c nhë mäi ngêi lu«n nhí vÒ
céi nguån,..
Líp NX söa sai
ý 2 môc I
Thứ ngày tháng năm 2015
chÝnh t¶
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
-Nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi Ai lµ thuû tæ loµi ngêi?
-¤n l¹i qui t¾c viÕt hoa tªn ngêi, tªn ®Þa lÝ níc ngoµi; lµm ®óng c¸c bµi tËp.
II .§å dïng häc tËp:
VBTTV
B¶ng phô BT2
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
Gäi HS lªn b¶ng viÕt tlêi gi¶i c©u ®è(BT3 tiÕt tríc)
D¹y bµi míi :
H§1 : Giíi thiÖu bµi
GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc.
H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶
-GV ®äc toµn bµi
- Em h·y nªu néi dung chÝnh cña bµi
?
-Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ?
…
+..cho ta biÕt truyÒn thuyÕt cña 1
sè d©n téc trªn thÕ giíi vÒ thuû tæ
loµi ngêi vµ c¸ch gi¶i thÝch khoa häc
vÒ vÊn ®Ò nµy
+Chóa Trêi, A-®am, £-va, N÷ Oa,
Thứ ngày tháng năm 2015
-GV ®äc tõ khã
-GV ®äc bµi
-GV ®äc bµi – lu ý tõ khã
H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi
GV chÊm nhanh 1 sè bµi tríc líp
-Rót kinh nghiÖm
H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp
-Gäi HS ®äc bµi 2
Gi¶i thÝch tõ khã:Cöu Phñ, ….
Néi dung c©u chuyÖn ?
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy nèi tiÕp
GV tiÓu kÕt
H§5 : Cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc.Ghi nhí qui t¾c viÕt
hoa.
-VÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn vui cho
ngêi th©n nghe.
¢n §é, Bra-hma, S¸c-l¬ §¸c-uyn, XIX
HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p )
HS viÕt vµo vë
HS so¸t lçi
HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi
§äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi
+Anh chµng mª ®å cæ lµ mét kÎ gµn
dë, mï qu¸ng,…
+Khæng Tö, Chu V¨n V¬ng, Ngò
§Õ, Chu, Cöu Phñ, Kh¬ng Th¸i
C«ng.
Gi¶i thÝch c¸ch viÕt hoa.
Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
Liªn kÕt c¸c c©u trong bµi
b»ng c¸ch lÆp tõ ng÷
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-HiÓu thÕ nµo lµ liªn kÕt c©u b»ng c¸ch lÆp tõ ng÷.
-BiÕt sö dông c¸ch lÆp tõ ng÷ ®Ó liªn kÕt c©u.
II .§å dïng häc tËp:
B¶ng phô cho BT1,2
III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
HS lµm BT1,2 cña tiÕt tríc.
B¶ng nhãm
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2: H×nh thµnh kh¸i niÖm
Bµi 1 Líp ®äc thÇm theo
Thứ ngày tháng năm 2015
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy miÖng
Bµi 2
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 3:
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Rót ra ghi nhí SGK
H§3: Híng dÉn HS thùc hµnh
Bµi 1
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy nèi tiÕp
Bµi 2
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
H§4: cñng cè ,dÆn dß
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
+Tõ “®Òn”
+kh«ng
(HS thay tõ vµ ®äc lªn )
V× néi dung 2 c©u kh«ng ¨n nhËp víi
nhau. Mçi c©u nãi vÒ 1 sù vËt.
+..gióp ta nhËn ra sù liªn kÕt chÆt chÏ
vÒ néi dung gi÷a 2 c©u trªn. NÕu
kh«ng cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c c©u v¨n
th× sÏ kh«ng t¹o thµnh ®o¹n v¨n, bµi
v¨n.
NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK
…….
a) “trèng ®ång”, “§«ng S¬n”
b) “anh chiÕn sÜ”, “nÐt hoa v¨n”
C¸c tõ ®ã ®îc lÆp l¹i ®Ó liªn kÕt c©u...
HS lµm b¶ng nhãm-VBTTV
+®¸p ¸n:
ThuyÒn,….,chî, c¸ song, c¸ chim, t«m.
KÓ CHUYÖN
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
-Dùa vµo lêi kÓ cña GVvµ tranh minh ho¹, kÓ ®îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u
chuyÖn; giäng kÓ tù nhiªn, phèi hîp cö chØ, nÐt mÆt mét c¸ch tù nhiªn.
-HiÓu, trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn: Ca ngîi trÇn Hng §¹o ®· v× ®¹i
nghÜa mµ xo¸ bá hiÒm khÝch c¸ nh©n víi TrÇn Quang Kh¶i t¹o nªn khèi ®oµn
kÕt chèng giÆc…
-L¾ng nghe, nhí ,kÓ l¹i chuyÖn.
-Nghe b¹n kÓ , NXvµ kÓ tiÕp
II. §å dïng d¹y häc:
Tranh minh ho¹
B¶ng phô vÏ lîc ®å quan hÖ gia téc cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn.
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
KÓ l¹i c©u chuyÖn vÒ 1 viÖc lµm tèt gãp phÇn b¶o vÖ trËt tù, an ninh n¬i lµng
xãm, phè phêng mµ em biÕt.
Thứ ngày tháng năm 2015
2.D¹y bµi míi
H§1:Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:
- GV kÓ chuyÖn lÇn 1
Gi¶i thÝch: tÞ hiÒm, Quèc c«ng TiÕt
chÕ,
Ch¨m-pa, s¸t Th¸t
Treo lîc ®å
- GV kÓ lÇn 2
H§3: HS tËp kÓ chuyÖn
-Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i
- Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp
- Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ toµn bé c©u
chuyÖn
Nhãm kh¸c cã thÓ hái vÒ néi dung vµ ý
nghÜa c©u chuyÖn
-C©u chuyÖn gióp b¹n hiÓu ®iÒu g×?
-C©u chuyÖn khiÕn b¹n suy nghÜ g×
vÒ truyÒn thèng ®oµn kÕt cña d©n
téc?
H§4: Liªn hÖ thùc tÕ, cñng cè, dÆn dß
-Nh¾c l¹i ý nghÜa c©u chuyÖn
-NX tiÕt häc .
-§äc tríc bµi tuÇn 26.
HS l¾ng nghe
HS l¾ng nghe vµ nh×n tranh minh ho¹
TËp kÓ tõng ®o¹n nèi tiÕp trong nhãm
TËp kÓ toµn bé c©u chuyÖn
Nhãm kh¸c NX:
+Néi dung c©u chuyÖn cã ®Çy ®ñ
kh«ng
+giäng kÓ, nÐt mÆt, cö chØ.
+s¸ng t¹o
+HiÓu vÒ 1 trong nhiÒu truyÒn thèng
tèt ®Ñp cña d©n téc - truyÒn thèng
®oµn kÕt, hoµ thuËn.
VD:
®oµn kÕt lµ 1 truyÒn thèng quÝ b¸u cã
tõ xa xa cña d©n téc.
Tập đọc
Cöa s«ng
I . Môc Tiªu :
-§äc lu lo¸t, diÔn c¶m bµi th¬; giäng ®äc nhÑ nhµng,tha thiÕt, giµu t×nh c¶m.
-HiÓu: qua h×nh ¶nh cöa s«ng, t/g ngîi ca t×nh c¶m thuû chung, uèng níc nhí
nguån.
-Häc thuéc lßng bµi th¬.
II .§å dïng häc tËp:
Tranh minh ho¹ bµi ®äc vµ phong c¶nh vïng cöa s«ng, nh÷ng ngän sãng b¹c
®Çu.
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1.KiÓm tra bµi cò :
HS ®äc bµi Phong c¶nh ®Òn Hïng,TLCH
Thứ ngày tháng năm 2015
2. D¹y bµi míi
a .Giíi thiÖu bµi :
Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi
(SGVtr 124 )
b. Bµi míi :
H§1 :LuyÖn ®äc ®óng
-Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi
-Gäi 6 HS ®äc nèi tiÕp 6 khæ th¬
lÇn 1
Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai
-Gäi 6 HS ®äc nèi tiÕp 6 khæ th¬
lÇn 2
-GV ®äc mÉu c¶ bµi
H§2:T×m hiÓu bµi:
Khæ 1
C©u 1 SGK ?
C¸ch nãi ®Æc biÖt - ch¬i ch÷
C©u 2SGK ?
C©u 3SGK ?
GV ph©n tÝch kÜ h¬n vÒ nghÖ
thuËt miªu t¶ cña t/g …..
H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m
-Tõ ý tõng khæ th¬ HS nªu c¸ch ®äc
-Thi ®äc ®o¹n khæ 4,5
-LuyÖn ®äc theo nhãm
- Gäi HS ®äc bµi - kÕt hîp HTL
-Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ?
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc . VÒ nhµ tiÕp tôc HTL
bµi
C¶ líp ®äc thÇm theo
LuyÖn ®äc tõ khã:then kho¸, nçi, níc
lî n«ng s©u, …
Gi¶i nghÜa tõ khã: C¸ch nãi ®Æc
biÖt - ch¬i ch÷
C¶ líp ®äc thÇm theo
+ “Lµ cöa nhng ….
……..bao giê”
+..göi phï sa…, n¬i biÓn c¶ t×m vÒ
®Êt liÒn.., …níc lî,tiÔn ®a ngêi ra
kh¬i,.
+ “Dï gi¸p mÆt…
…….nói non.”
Líp NX söa sai
ý 2 môc I
TËp lµm v¨n
(KiÓm tra viÕt)
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
HS viÐt ®îc 1 bµi v¨n t¶ ®å vËt cã bè côc râ rµng, ®ñ ý, thÓ hiÖn ®îc nh÷ng
quan s¸t riªng…
II .§å dïng häc tËp:
GiÊy KT
Thứ ngày tháng năm 2015
1 sè tranh ¶nh minh ho¹ cho bµi v¨n.
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:Híng dÉn HS lµm bµi
- Gäi 1 HS ®äc 5 ®Ò SGK
*Lu ý:
Cã thÓ viÕt sang ®Ò kh¸c tiÕt tríc nh-
ng kh«ng nªn
Gäi 2,3 HS ®äc l¹i dµn ý tiÕt tríc.
H§3: HS lµm bµi
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
-VÒ nhµ ®äc vµ chuÈn tríc cho tiÕt
sau.
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
HS söa l¹i dµn ý cña m×nh
HS lµm bµi
LUYÖN Tõ Vµ C¢U
Liªn kÕt c¸c c©u trong bµi
b»ng c¸ch thay thÕ tõ ng÷
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-HiÓu thÕ nµo lµ liªn kÕt c©u b»ng c¸ch thay thÕ tõ ng÷.
-BiÕt sö dông c¸ch thay htÕ tõ ng÷ ®Ó liªn kÕt c©u.
Thứ ngày tháng năm 2015
II .§å dïng häc tËp:
B¶ng phô cho BT1,2
III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.KiÓm tra bµi cò :
HS lµm BT 2 cña tiÕt tríc.
B¶ng nhãm
2.D¹y bµi míi
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2: H×nh thµnh kh¸i niÖm
Bµi 1
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1
,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 2
- Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm
- Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Bµi 3:
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶
Rót ra ghi nhí SGK
H§3: Híng dÉn HS thùc hµnh
Bµi 1
HS lµm viÖc c¸ nh©n
GV treo b¶ng phô
Gäi 2 HS tr×nh bµy bµi
-Ai cã thÓ thay thÕ b»ng c¸ch kh¸c?
Bµi 2
HS lµm viÖc c¸ nh©n
Gäi HS tr×nh bµy
H§4: cñng cè ,dÆn dß
-Nh¾c l¹i ghi nhí SGK.Nhận xét tiết
học
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
+..nãi vÒ TrÇn Quèc To¶n
+Hng §¹o V¬ng, ¤ng, Quèc c«ng tiÕt
chÕ, Ngêi,
+..v× :
®o¹n v¨n trªn tõ ng÷ ®îc sö dông linh
ho¹t, cïng mét ®èi tîng dïng nhiÒu tõ
ng÷ kh¸c nhau, t¸nh sù lÆp l¹i ®¬n
®iÖu, nhµm ch¸n vµ nÆng nÒ nh ë
®o¹n v¨n thø 2
§ã gäi lµ phÐp thay thÕ tõ ng÷.
HS nh¾c l¹i nhiÒu lÇn
NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK
…….
+anh, ngêi liªn l¹c,anh, ®ã.
Líp NX, söa sai
…..
+ “Nµng”b¶o “chång”
Thứ ngày tháng năm 2015
TËp lµm v¨n
TËp viÕt ®o¹n ®èi tho¹i
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
-Dùa theo truyÖn Th¸i s TrÇn Thñ §é, biÕt viÕt tiÕp c¸c lêi ®èi tho¹i theo gîi ý ®Ó
hoµn chØnh 1 ®o¹n ®èi thoaÞ trong kÞch.
- BiÕt ph©n vai ®äc l¹i hoÆc diÔn thö mµn kÞch.
II .§å dïng häc tËp:
-Tranh minh ho¹ phÇn ®Çu truyÖn
-B¶ng nhãm cho BT2
III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
H§1: Giíi thiÖu bµi :
GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc.
H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp
- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1,
x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ?
Bµi 2:
- Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2, x¸c
®Þnh yªu cÇu cña bµi ?
3 HS tiÕp nèi nhau ®äc néi dung BT2
1 HS ®äc gîi ý SGK
1 HS ®äc ®o¹n ®èi tho¹i
*Lu ý:
§äc vµ lµm theo gîi ý SGK
Chó ý thÓ hiÖn tÝnh c¸ch cña 2 nh©n
vËt: th¸i s TrÇn Thñ §é vµ phó n«ng
Th¶o luËn nhãm
§¹i diÖn nhãm tiÕp nèi nhau ®äc lêi
®èi tho¹i cña nhãm m×nh
Bµi 3:
*Lu ý:HS ®ãng vai cè g¾ng ®èi ®¸p tù
nhiªn, kh«ng qu¸ phô thuéc vµo lêi tho¹i
cña nhãm m×nh.
H§4 :cñng cè ,dÆn dß
-NX tiÕt häc
-VÒ nhµ viÕt lai vµo vë ®o¹n ®èi tho¹i
cña nhãm m×nh.
-ChuÈn bÞ tiÕt tËp làm văn sau.
Líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm ®o¹n v¨n
+viÕt tiÕp c¸c lêi ®èi tho¹i (dùa theo 7
gîi ý )
C¶ líp ®äc thÇm theo
C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
HS lµm viÖc theo nhãm
Nhãm kh¸c bæ sung
B×nh nhãm viÕt lêi ®èi tho¹i hîp lÝ,
hay nhÊt
Tõng nhãm ®äc hay diÔn kÞch
Líp b×nh chän nhãm ®äc(diÔn):
- sinh ®éng
- tù nhiªn
- hÊp dÉn nhÊt.
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet
Tieng viet

Recomendados

Giao an Tin hoc Lop 5Giao an Tin hoc Lop 5
Giao an Tin hoc Lop 5Tuyen Hoang Kim
120 vistas110 diapositivas
Giao an tin hoc lop 11 ca namGiao an tin hoc lop 11 ca nam
Giao an tin hoc lop 11 ca namLã Văn Hải
699 vistas115 diapositivas
Giao an 6Giao an 6
Giao an 6Hoa Phượng
187 vistas79 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Giao an buoi chieu lop 1Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1Trần Việt
165 vistas97 diapositivas
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ BảnGiáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ BảnLangPhong
1.6K vistas137 diapositivas
Giao an 2013 2014Giao an 2013 2014
Giao an 2013 2014Hoa Phượng
219 vistas152 diapositivas
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca namHoa Phượng
262 vistas80 diapositivas

La actualidad más candente(13)

Giao an buoi chieu lop 1Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1
Trần Việt165 vistas
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ BảnGiáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản
LangPhong1.6K vistas
Giao an 2013 2014Giao an 2013 2014
Giao an 2013 2014
Hoa Phượng219 vistas
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Hoa Phượng262 vistas
Giao an am nhac 820142015Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015
Thiên Đường Tình Yêu310 vistas
Giao an am nhac 7Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7
Thiên Đường Tình Yêu596 vistas
Giao an tin hoc lop 3 2013- 2014Giao an tin hoc lop 3 2013- 2014
Giao an tin hoc lop 3 2013- 2014
Tuyen Hoang Kim95 vistas
Giao an am nhac lop 9 tuyet voiGiao an am nhac lop 9 tuyet voi
Giao an am nhac lop 9 tuyet voi
Thiên Đường Tình Yêu286 vistas
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15
Thiên Đường Tình Yêu218 vistas
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Thiên Đường Tình Yêu192 vistas

Similar a Tieng viet

Giao an chuan 20142015Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Hoa Phượng
234 vistas196 diapositivas
B giang thcsB giang thcs
B giang thcstvtham
222 vistas16 diapositivas
Giao an 4 Tuan 1Giao an 4 Tuan 1
Giao an 4 Tuan 1thuyphan1975
563 vistas29 diapositivas
đề 5 bookboomingđề 5 bookbooming
đề 5 bookboomingbookbooming
284 vistas5 diapositivas

Similar a Tieng viet(20)

Giao an chuan 20142015Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015
Hoa Phượng234 vistas
B giang thcsB giang thcs
B giang thcs
tvtham222 vistas
Giao an 4 Tuan 1Giao an 4 Tuan 1
Giao an 4 Tuan 1
thuyphan1975563 vistas
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
Phong Nguyễn Duy2.5K vistas
đề 5 bookboomingđề 5 bookbooming
đề 5 bookbooming
bookbooming284 vistas
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va HatBai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
trungtinh1.5K vistas
đề 3 bookboomingđề 3 bookbooming
đề 3 bookbooming
bookbooming332 vistas
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5
nhok Vy484 vistas
Ga lop 1  tuan 14Ga lop 1  tuan 14
Ga lop 1 tuan 14
Nguyễn Tiến Thắng288 vistas
Luận văn: Nhà làm việc trường ĐH kinh tế kĩ thuật Hà Nội, HAYLuận văn: Nhà làm việc trường ĐH kinh tế kĩ thuật Hà Nội, HAY
Luận văn: Nhà làm việc trường ĐH kinh tế kĩ thuật Hà Nội, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 35 vistas
Sinh7Sinh7
Sinh7
Hưng Nguyễn Văn444 vistas
T003.docT003.doc
T003.doc
NgaNga714 vistas
Luận văn: Công trình cục lưu trữ quốc gia Hà Nội, HAYLuận văn: Công trình cục lưu trữ quốc gia Hà Nội, HAY
Luận văn: Công trình cục lưu trữ quốc gia Hà Nội, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 33 vistas
Bai 38 Reu Va Cay ReuBai 38 Reu Va Cay Reu
Bai 38 Reu Va Cay Reu
trungtinh679 vistas

Tieng viet

 • 1. Thứ ngày tháng năm 2015 TËP §äC Ngêi c«ng d©n sè mét (trÝch) I . Môc Tiªu : -§äc ®óng v¨n b¶n kÞch: Ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt §óng ng÷ ®iÖu c©u kÓ, c©u hái, c©u cÇu khiÕn phï hîp tÝnh c¸ch, t©m tr¹ng cña tõng nh©n vËt. -HiÓu: t©m tr¹ng cña ngêi thanh niªn NguyÔn TÊt Thµnh day døt, tr¨n trë t×m con ®êng cøu níc. II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹ ¶nh chôp thµnh phè Sµi Gßn ë 2 thêi k×. B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n kÞch . III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : . D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi (SGVtr 3 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -GV ®äc mÉu c¶ bµi Ghi c¸c tõ khã lªn b¶ng: -GV chia 3®o¹n ®o¹n 1:….vËy anh vµo Sµi Gßn lµm g×? ®o¹n 2:…ë Sµi Gßn nµy n÷a ®o¹n 3: cßn l¹i -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 -LuyÖn ®äc theo cÆp (lÆp l¹i 2vßng , ®æi ®o¹n cho nhau ) 1-2 HS ®äc toµn bé bµi H§2:T×m hiÓu bµi: ®o¹n 1 C©u 1 SGK ? C©u 2SGK ? C¶ líp ®äc thÇm theo LuyÖn ®äc tõ khã: Sa-x¬-lu L«-ba, gi¸m quèc, Phó L·ng Sa, ph¾c tuya, Gi¶i nghÜa tõ khã : Sa-x¬-lu L«-ba, gi¸m quèc, Phó L·ng Sa, ph¾c tuya, ®èc häc , ®Ìn to¹ ®¨ng, … HS ho¹t ®éng theo nhãm C¶ líp ®äc thÇm theo +..t×m viÖc lµm ë Sµi Gßn. +..c¸c c©u nãi cña anh Thµnh ®Òu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp liªn quan tíi vÊn ®Òcøu d©n cøu níc: -Chóng ta lµ ®ång bµo ……®ång bµo kh«ng?
 • 2. Thứ ngày tháng năm 2015 C©u 3SGK ? H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m -Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc -Thi ®äc ®o¹n -LuyÖn ®äc theo nhãm - Gäi HS ®äc bµi theo h×nh thøc ph©n vai -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc -VÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc ®o¹n kÞch.®äc tríc phÇn 2 -V× anh víi t«i ….c«ng d©n níc ViÖt… +Anh Lª gÆp anh Thµnh ®Ó b¸o tin ®· xin dîc viÖc lµm nhng Thµnhkh«ng nãi ®Õn chuyÖn ®ã. +Anh Thµnh thêng kh«ng tr¶ lêi vµo c©u hái cña anh Lª, râ nhÊt lµ 2 lÇn ®èi tho¹i “Tõ ®Çu …………nghÜ ®Õn ®ång bµo kh«ng ?” Líp NX söa sai ý 2 môc I
 • 3. Thứ ngày tháng năm 2015 chÝnh t¶ I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi Nhµ yªu níc NguyÔn Trung Trùc - Lµm ®óng bµi tËp c¸c tiÕng chøa ©m ®Çu r/d/gi hoÆc ©m chÝnh o/« dÔ viÕt lÉn do ¶nh hëng cña ph¬ng ng÷. II .§å dïng häc tËp: VBTTV B¶ng phô BT2,3 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : Gäi HS lªn b¶ng viÕt tõ khã bµi tríc,lµm BT D¹y bµi míi : H§1 : Giíi thiÖu bµi GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc. H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ -GV ®äc toµn bµi - Em h·y nªu néi dung chÝnh cña bµi ? -Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ? -GV ®äc tõ khã -GV ®äc bµi -GV ®äc bµi – lu ý tõ khã H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi GV chÊm nhanh 1 sè bµi tríc líp -Rót kinh nghiÖm H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 2 -Gäi HS ®äc bµi 2 Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i -Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm ch÷a bµi Bµi 3 … +NguyÔn Trung Trùc lµ nhµ yªu níc næi tiÕngcña VN. Tríc lóc hi sinh, «ng ®· cã c©u nãi kh¶ng kh¸i lu danh mu«n thuë: “Bao giê ngêi T©y nhæ hÕt cá níc Nam th× míi hÕt ng- êi Nam ®¸nh T©y.” +c¸c danh tõ riªng,chµi líi, næi dËy, kh¶ng kh¸i…. HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p ) HS viÕt vµo vë HS so¸t lçi HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi §äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi C¸c nhãm th¶o luËn +c¸c ch÷ c¸icÇn ®iÒn:gi, tr, d, g, r, gi, ng. Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung +c¸c tiÕng cÇn ®iÒn lµ:ra, gi¶i,giµ,
 • 4. Thứ ngày tháng năm 2015 TiÕn hµnh t¬ng tù H§5 : Cñng cè ,dÆn dß -Lu ý nh÷ng tõ dÔ viÕt sai trong bµi -VÒ nhµ luyÖn viÕt - KÓ c©u chuyÖn Lµm viÖc cho c¶ ba thêi cho ngêi th©n nghe. dµnh, hang, ngäc, trong, trong,réng. LUYÖN Tõ Vµ C¢U C©u ghÐp I. Môc ®Ých yªu cÇu: -N¾m dîc kh¸I niÖm c©u ghÐp ë møc ®é ®¬n gi¶n. -NhËn biÕt c©u ghÐp trong ®o¹n v¨n, X§ c¸c vÕ trong c©u ghÐp; ®Æt ®îc c©u ghÐp II .§å dïng häc tËp: VBTTV B¶ng phô BT1 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ C©u 1 GV treo b¶ng phô C©u 2a C©u nµo cã nhiÒu côm CVb×nh ®¼ng víi nhau? GV:giíi thiÖu nh÷ng c©u nµy ®îc gäi lµ C¢U GHEP .Mçi côm CV ®îc gäi lµ 1 vÕ c©u .VËy thÕ nµo lµ c©u ghÐp? C©u 3 GV:nhng nèi c¸c vÕ ®ã thµnh c©u ghÐp th× ý gi÷a c¸c vÕ cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau –rót ra KL 2 SGK H§3Híng dÉn HS luyÖn tËp - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 HS lªn ®¸nh thø tù c©u (4 c©u ) C©u 1 C©u 2,3,4 KL 1 SGK NhiÒu HS nh¾c l¹i +cã-v× 1 côm CV cã thÓ ®ãng vai trß lµ 1 c©u ®¬n. NhiÒu HS nh¾c l¹i +t×m c©u ghÐp, X§ c¸c vÕ c©u HS lµmVBT
 • 5. Thứ ngày tháng năm 2015 - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 2: HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy Bµi 3: HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy (Cã nhiÒu ®¸p ¸n – GV khen HS cã c©u v¨n hay ) H§4 :cñng cè ,dÆn dß -Nh¾c l¹i ghi nhí SGK -NX tiÕt häc C¸c c©u ghÐp: c©u2,3,4,5 Kh«ng thÓ t¸ch …mçi vÕ c©u thÓ hiÖn 1 ý cã quan hÖ rÊt chÆt chÏ víi ý cña vÕ c©u ghÐp. HS lµm phiÕu häc tËp VD a)Mïa xu©n ®· vÒ, c©y cèi ®©m chåi n¶y léc.
 • 6. Thứ ngày tháng năm 2015 KÓ CHUYÖN ChiÕc ®ång hå I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹, kÓ ®îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn; giäng kÓ tù nhiªn, phèi hîp cö chØ, nÐt mÆt mét c¸ch tù nhiªn. -HiÓu, trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn: BH muèn khuyªn c¸n bé : nhiÖm vô nµo cña c¸n bé còng cÇn thiÕt, quan träng; do dã, cÇn lµm tèt viÖc ®- îc ph©n c«ng…. -L¾ng nghe, nhí ,kÓ l¹i chuyÖn. -Nghe b¹n kÓ , NXvµ kÓ tiÕp II. §å dïng d¹y häc: Tranh minh ho¹ III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc D¹y bµi míi H§1:Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc. H§2: - GV kÓ chuyÖn ChiÕc ®ång hå lÇn 1 - GV kÓ lÇn 2 H§3: HS tËp kÓ chuyÖn -Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i - Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp ( mçi HS kÓ 2 tranh ) Gäi nhiÒu HS kÓ ®o¹n 3 Néi dung cña ®o¹n 3 lµ g×? - Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ toµn bé c©u chuyÖn Nhãm kh¸c cã thÓ hái vÒ néi dung,ý nghÜa c©u chuyÖn -Nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn lµ HS l¾ng nghe HS l¾ng nghe vµ nh×n tranh minh ho¹ TËp kÓ tõng ®o¹n nèi tiÕp trong nhãm TËp kÓ toµn bé c©u chuyÖn -BH trß chuyÖn víi c¸c c« chó c¸n bé Nhãm kh¸c NX +néi dung c©u chuyÖn cã ®Çy ®ñ kh«ng +giäng kÓ, nÐt mÆt, cö chØ. +s¸ng t¹o -B¸c Hå
 • 7. Thứ ngày tháng năm 2015 ai? -ý nghÜa c©u chuyÖn ? H§4: Liªn hÖ thùc tÕ ,cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc -VÒ nhµ kÓ chuyÖn cho ngêi th©n. - Nh¾c nhë vai trß cña mäi ngêi …. B×nh bµi hay nhÊt TËP §äC Ngêi c«ng d©n sè mét (trÝch) I . Môc Tiªu : -§äc ®óng v¨n b¶n kÞch ,giäng cña c¸c nh©n vËt phï hîp tÝnh c¸ch , t©m tr¹ng -HiÓu: NguyÔn TÊt Thµnh quyÕt trÝ ra ®i t×m ®êng cøu níc II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹ III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.KiÓm tra bµi cò : Gäi nhãm HS ®äc bµi phÇn 1,TLCH 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi (SGVtr 14 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -GV ®äc mÉu c¶ bµi ViÕt lªn b¶ng c¸c tõ khã -Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi -GV chia 2®o¹n ®o¹n 1:….l¹i cßn say nãng n÷a.. ®o¹n 2: cßn l¹i -Gäi 2 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 2 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 H§2:T×m hiÓu bµi: C©u 1 SGK ? C¶ líp ®äc thÇm theo LuyÖn ®äc tõ khã: La-tót-s¬ T¬-rª- vin, A-lª hÊp. Gi¶i nghÜa tõ khã :sóng thÇn c«ng, hïng t©m tr¸ng khÝ, BiÓn §á, … C¶ líp ®äc thÇm theo +anh Lª: cã t©m lÝ tù ti, cam chÞu c¶nh sèng n« lÖ v× thÊy m×nh nhá
 • 8. Thứ ngày tháng năm 2015 ®o¹n 1 C©u 2SGK ? C©u 3SGK ? H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m - HS nªu c¸ch ®äc -LuyÖn ®äc theo nhãm 4 - Gäi HS ®äc bµi díi h×nh thøc ph©n vai -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc -VÒ nhµ luyÖn ®äc tiÕp vµ cã thÓ tËp kÞch bÐ.. +anh Thµnh: kh«ng cam chÞu, tin t- ëng ë con ®êng m×nh ®· chän :ra n- íc ngoµi ®Ó häc c¸i míi… -®Ó giµnh l¹i non s«ng, chØ cã hïng t©m tr¸ng khÝ cha ®ñ…cøu d©n m×nh. -lµm th©n n« lÖ….yªn phËn th× m·i m·i lµ ®Çy tí…®i ngay cã ®îc kh«ng anh? -xoÌ 2 bµn tay ra :’’TiÒn ®©y chø ®©u’’ +..lµ NTT v× ý thøc lµ c«ng d©n cña 1 nícVN ®éc lËp ®îc thøc tØnh rÊt sím ë Ngêi. Vµ ®· thµnh c«ng Líp NX söa sai ý 2 môc I
 • 9. Thứ ngày tháng năm 2015 TËp lµm v¨n LuyÖn tËp t¶ ngêi (Dùng ®o¹n më bµi) I. Môc ®Ých yªu cÇu: -Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o¹n v¨n më bµi. -ViÕt ®o¹n v¨n më bµi cho bµi v¨n t¶ ngêi theo 2 kiÓu trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. II .§å dïng häc tËp: B¶ng phô viÕt vÒ 2 kiÓu MB vµ BT 2 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1 - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 2: Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? Gîi ý: em ®Þnh t¶ ai? tªn g×? em cã quan hÖ víi ngêi ®ã ntn? em gÆp gì hay quen biÕt trong trêng hîp nµo?.... Líp ®äc thÇm theo +c¸ch MB cã g× kh¸c nhau ? C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 a)..giíi thiÖu trùc tiÕp ngêi ®Þnh t¶(MB trùc tiÕp) b)…giíi thiÖu hoµn c¶nh, sau ®ã giíi thiÖu b¸c n«ng d©n ®ang cµy ruéng (giíi thiÖu gi¸n tiÕp) +ViÕt ®o¹n MB theo 2 c¸ch trªn
 • 10. Thứ ngày tháng năm 2015 -Em chän ®Ò nµo? Th¶o luËn nhãm Mçi nhãm lµm 1 phÇn §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ NhiÒu HS ®äc nèi tiÕp vµ cho biÕt lµm theo c¸ch nµo H§4 :cñng cè ,dÆn dß -Nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ 2 kiÓu më bµi -NX tiÕt häc -Khen HS cã bµi lµm tèt -VÒ nhµ hoµn thµnh tiÕp ®o¹n v¨n . ChuÈn bÞ dùng ®o¹n kÕt bµi. ………… VD: ……………………….. Nhãm kh¸c NX, bæ sung +Néi dung +C©u tõ LUYÖN Tõ Vµ C¢U C¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp I. Môc ®Ých yªu cÇu: -N¾m ®îc 2 c¸ch nèi c¸c vÕ trong c©u ghÐp: nèi b»ng tõ, nèi trùc tiÕp. -Ph©n tÝch ®îc cÊu t¹o cña c©u ghÐp II .§å dïng häc tËp: Tõ ®iÓn TV,VBTTV B¶ng phô cho BT2 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : HS nh¾c l¹i ghi nhí vÒ c©u ghÐp 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:H×nh thµnh kh¸i niÖm -Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè1, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 +t×m c¸c vÕ trong c©u ghÐp HS lµm vµo s¸ch b»ng bót ch× a)Sóng kÝp cña ta míi b¾n mét ph¸t/ th× sóng cña hä ®· b¾n ®îc n¨m, s¸u m¬i ph¸t. Quan ta l¹y sóng thÇn c«ng bèn l¹y råi míi b¾n,/ trong khi Êy ®¹i b¸c cña hä ®· b¾n ®îc hai m¬i viªn.
 • 11. Thứ ngày tháng năm 2015 Bµi 2: HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy GV kÕt luËn –rót ra phÇn ghi nhí SGK H§3: Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1 - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? (GV treo b¶ng phô ) - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 2: Sau khi X§ y/c cña ®Ò bµi HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy H§4 :cñng cè ,dÆn dß -Nh¾c l¹i phÇn ghi nhí -NX tiÕt häc -TiÕp tôc hoµn thµnh ®o¹n v¨n . ……………. +..nèi b»ng tõ th× hoÆc dÊu phÈy, dÊu hai chÊm, dÊu chÊm phÈy. NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK ……. HS lµm VBT +®o¹n a cã 1 c©u ghÐp , víi 4 vÕ c©u +®o¹n b cã 1 c©u ghÐp , ….3……… +®o¹n c cã 1 c©u ghÐp , ….3……… C¸c quan hÖ tõ : th× , råi HS lªn lµm trªn b¶ng phô Nhãm kh¸c NX, bæ sung +ViÕt ®o¹n v¨n ..cã c©u ghÐp + chØ ra c¸ch nèi c¸c vÕ c©u Líp NX,bæ sung B×nh bµi hay nhÊt
 • 12. Thứ ngày tháng năm 2015 TËp lµm v¨n LuyÖn tËp t¶ ngêi (Dùng ®o¹n kÕt bµi) I. Môc ®Ých yªu cÇu: -Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o¹n v¨n kÕt bµi. -ViÕt ®o¹n v¨n kÕt bµi cho bµi v¨n t¶ ngêi theo 2 kiÓu më réng vµ kh«ng më réng .II .§å dïng häc tËp: B¶ng phô viÕt vÒ 2 kiÓu KB vµ BT 2,3 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1 - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? - Cã mÊy c¸ch KB? Lµ nh÷ng c¸ch nµo? - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Líp ®äc thÇm theo +c¸ch KB cã g× kh¸c nhau ? C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 2 c¸ch: -KB më réng:…………… -KB kh«ng më réng :……… a)..KB kh«ng më réng:tiÕp nèi lêi kÓ vÒ bµ, nhÊn m¹nh t/c víi ngêi ®îc t¶. b)…KB më réng : sau khi t¶ b¸c n«ng
 • 13. Thứ ngày tháng năm 2015 Bµi 2: Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? Gäi HS ®äc l¹i 2 c¸ch MB trong tiÕt tríc Gîi ý:h«m nay c¸c em sÏ viÕt KB víi ®Ò bµi tiÕt tríc c¸c em ®· chän Th¶o luËn nhãm Mçi nhãm lµm 1 phÇn §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ NhiÒu HS ®äc nèi tiÕp vµ cho biÕt lµm theo c¸ch nµo H§4 :cñng cè ,dÆn dß -Nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ 2 kiÓu kÕt bµi -NX tiÕt häc -Khen HS cã bµi lµm tèt -VÒ nhµ hoµn thµnh tiÕp ®o¹n v¨n . ChuÈn bÞ tiÕt sau viÕt bµi v¨n t¶ ngêi d©n, nãi lªn t/c víi b¸c, b×nh luËn vÒ vai trß cña cña nh÷ng ngêi n«ng d©n ®èi víi XH +ViÕt ®o¹n KB theo 2 c¸ch trªn ………… VD: -…………. Nhãm kh¸c NX, bæ sung +Néi dung +C©u tõ TËP §äC Th¸i s TrÇn Thñ §é I . Môc Tiªu : -§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi. BiÕt ®äc ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt -HiÓu:Ca ngîi th¸i s TrÇn Thñ §é –mét ngêi c sö g¬ng mÉu, nghiªm minh, kh«ng v× t×nh riªng mµ lµm sai phÐp níc. II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹ III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.KiÓm tra bµi cò : Nhãm 4 HS ®äc bµi Ngêi c«ng d©n sè mét (phÇn 2),TLCH 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi (SGVtr 22 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi C¶ líp ®äc thÇm theo
 • 14. Thứ ngày tháng năm 2015 -GV chia 3®o¹n ®o¹n 1:…«ng míi tha cho. ®o¹n 2:…vµng, lôa thëng cho ®o¹n 3: cßn l¹i -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 -GV ®äc mÉu c¶ bµi H§2:T×m hiÓu bµi vµ luyÖn ®äc diÔn c¶m: ®o¹n 1 C©u 1 SGK ? VËy chóng ta ph¶i ®äc giäng cña c¸c nh©n vËt ntn? LuyÖn ®äc theo cÆp Thi ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2 C©u 2SGK ? VËy chóng ta ph¶i ®äc giäng cña c¸c nh©n vËt ntn? LuyÖn ®äc theo cÆp Gäi 2 HS ®äc ph©n vai ®o¹n 3 C©u 3SGK ? VËy chóng ta ph¶i ®äc giäng cña c¸c nh©n vËt ntn? LuyÖn ®äc theo cÆp Gäi 2 HS ®äc ph©n vai HS tiÕp nèi thi ®äc diÏn c¶m toµn bµi theo h×nh thøc ph©n vai. H§3 :cñng cè ,dÆn dß - ý nghÜa cña c©u chuyÖn ? -NX tiÕt häc -VÒ nhµ kÓ l¹i cho ngêi th©n nghe. LuyÖn ®äc tõ khã:Linh Tõ Quèc MÉu, c©u ®¬ng, chuyªn quyÒn, quë tr¸ch Gi¶i nghÜa tõ khã : c©u ®¬ng, chuyªn quyÒn, quë tr¸ch, th¸i s, kiÖu, qu©n hiÖu,…. C¶ líp ®äc thÇm theo +..®ång ý, nhng y/c chÆt 1 ngãn tay ®Ó ph©n biÖt víi ngêi kh¸c- cã ý r¨n ®e.. Líp NX,bæ sung B×nh b¹n ®äc hay nhÊt +..kh«ng nh÷ng kh«ng tr¸ch mãc mµ cßn thëng cho vµng lôa . Líp NX, söa sai +..TrÇn Thñ §é nhËn lçi vµ xin vua ban thëng cho viªn quan d¸m nãi th¼ng. +… TrÇn Thñ §é c sö nghiªm minh , kh«ng v× t×nh riªng, nghiªm kh¾c víi b¶n th©n, lu«n ®Ò cao kØ c¬ng phÐp níc. Líp NX, söa sai B×nh nhãm ®äc bµi hay nhÊt ý 2 môc I
 • 15. Thứ ngày tháng năm 2015 chÝnh t¶ I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Nghe-viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng bµi th¬ C¸nh cam l¹c mÑ. -ViÕt ®óng c¸c tiÕng chøa ©m ®Çu r/d/gi hoÆc ©m chÝnh o/«. II .§å dïng häc tËp: VBTTV B¶ng phô BT2 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : Gäi HS lªn b¶ng viÕt tõ khã bµi tríc, lµm BT D¹y bµi míi : H§1 : Giíi thiÖu bµi GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc.
 • 16. Thứ ngày tháng năm 2015 H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ -GV ®äc toµn bµi - Em h·y nªu néi dung chÝnh cña bµi ? -Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ? -GV ®äc tõ khã -GV ®äc bµi -GV ®äc bµi – lu ý tõ khã H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi GV chÊm nhanh 1 sè bµi tríc líp -Rót kinh nghiÖm H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp -Gäi HS ®äc bµi 2 Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i -Gäi HS tr¶ lêi nèi tiÕp -C©u chuyÖn kh«i hµi ë chç nµo? H§5 : Cñng cè ,dÆn dß -Lu ý nh÷ng tõ dÔ viÕt sai trong bµi -VÒ nhµ luyÖn viÕt -KÓ l¹i c©u chuyÖn vui cho ngêi th©n. … +C¸nh cam l¹c mÑ vÉn ®îc sù che chë , yªu th¬ng cña b¹n bÌ. +x« vµo, kh¶n ®Æc, r©m ran,.. HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p ) HS viÕt vµo vë HS so¸t lçi HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi §äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi +T×m ch÷ c¸i thÝch hîp…. C¸c nhãm th¶o luËn C¸c ch÷ c¸i cÇn ®iÒn: a)r, gi, d, r, r, d, r, gi ,gi, r, Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung +Anh chµng Ých kØ kh«ng hiÓu ra r»ng: nÕu thuyÒn ch×m th× anh ta còng råi ®êi LUYÖN Tõ Vµ C¢U Më réng vèn tõ : c«ng nh©n I. Môc ®Ých yªu cÇu: -Më réng , hÖ thèng ho¸ vèn tõ thuéc chñ ®iÓm C«ng nh©n. -BiÕt sö dông c¸c tõ ®· häc ®Ó viÕt mét ®o¹n v¨n . II .§å dïng häc tËp: -Tõ ®iÓn HS,VBTTV -B¶ng phô viÕt néi dung bµi 2,4 II .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra bµi 2 tiÕt tríc 2.D¹y bµi míi
 • 17. Thứ ngày tháng năm 2015 H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých ,y/c cña tiÕt häc H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? -Gäi HS tr×nh bµy miÖng Bµi tËp 2 - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ (gi¶i nghÜa1sè tõ HS cha hiÓu VD:c«ng t©m, c«ng nghiÖp,..) Bµi 3: - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 3 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 3 ? -Gäi HS tr×nh bµy miÖng Bµi 4 Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ H§3:cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc. -Ghi nhí nh÷ng tõ ng÷ g¾n víi chñ ®Ò®Ó sö dông chóng Líp ®äc thÇm theo +Ngêi d©n cña mét níc, cã quyÒn lîi vµ nghÜa vô víi ®Êt níc. Nhãm kh¸c bæ sung +a)c«ng d©n, c«ng céng, c«ng chóng b)c«ng b»ng, c«ng lÝ, c«ng minh, c«ng t©m c)c«ng nh©n, c«ng nghiÖp +C¸c tõ ®ång nghÜa víi c«ng d©n : c«ng d©n, nh©n d©n, d©n chóng, d©n. +C¸c tõ kh«ng ®ång nghÜa víi c«ng d©n: ®ång bµo, d©n téc, n«ng d©n, c«ng chóng +..kh«ng thÓ thay thÕ ®îcv× C«ng d©n: ngêi d©n 1 níc ®éc lËp kh¸c víi tõ nh©n d©n, d©n chóng, d©n KÓ CHUYÖN KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc I .Môc ®Ých yªu cÇu: -HS biÕt t×m vµ kÓ ®îc 1 c©u chuyÖn ®· nghe hay ®· ®äc vÒ tÊm g¬ng sèng, lµm viÖc theo ph¸p luËt, theo nÕp sèng v¨n minh. -BiÕt trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung ,ý nghÜa c©u chuyÖn -Nghe b¹n kÓ , NX ®óng lêi kÓ cña b¹n II .§å dïng d¹y –häc: Mét sè truyÖn cã viÕt vÒ nh÷ng ngêi lµm viÖc theo ph¸p luËt, theo nÕp sèng v¨n minh. III Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 • 18. Thứ ngày tháng năm 2015 1.KiÓm tra bµi cò : HS kÓ l¹i 1-2 ®o¹n hoÆc toµn bé c©u chuyÖn ChiÕc ®ång hå,em hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn? 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi GV nªu môc ®Ých, y/c cña tiÕt häc SGV tr 27 H§2:Híng dÉn HS kÓ chuyÖn Gäi HS ®äc y/c ®Ò bµi, X§ néi dung y/c? HS nèi tiÕp nhau ®äc 4 gîi ý SGK -H·y giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn mµ em ®Þnh kÓ ? _H·y g¹ch ®Çu dßng trªn giÊy nh¸p dµn ý s¬ lîc cña c©u chuyÖn H§3:HS tËp kÓ chuyÖn -Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp HS cã thÓ háivÒ néi dung ,ý nghÜa c©u chuyÖn: -ý nghÜa c©u chuyÖn ? H§5: Liªn hÖ thùc tÕ ,cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc , khen HS kÓ chuyÖn hay. KÓ c©u chuyÖn …..vÒ nh÷ng ngêi sèng, lµm viÖc theo ph¸p luËt, theo nÕp sèng v¨n minh. C¶ líp ®äc thÇm theo VD : +C©u chuyÖn nh©n c¸ch quÝ h¬n tiÒn b¹c. +… HS lµm VBT KÓ chuyÖn trong nhãm Trao ®æi víi nhau vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn. Nhãm kh¸c NX +néi dung c©u chuyÖn +c¸ch kÓ chuyÖn +kh¶ n¨ng hiÓu chuyÖn cña ngêi kÓ . B×nh chän c©u chuyÖn hay nhÊt, cã ý nghÜa nhÊt, ngêi kÓ chuyÖn hÊp dÉn nhÊt. TËP §äC Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña c¸ch m¹ng I . Môc Tiªu : -§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi víi c¶m høng ca ngîi, kÝnh träng nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña c¸ch m¹ng. -HiÓu: BiÓu d¬ng 1 c«ng d©n yªu níc, 1 nhµ t s¶n ®· trî gióp C¸ch m¹ng rÊt nhiÒu tiÒn b¹c, tµi s¶n trong thêi k× C¸ch m¹nh gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. II .§å dïng häc tËp:
 • 19. Thứ ngày tháng năm 2015 ¶nh ch©n dung nhµ t s¶n §ç §×nh ThiÖn III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : KiÓm tra bµi cò : HS ®äc bµi Th¸I s TrÇn Thñ §é, TLCH 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu ¶nh-thiÖu bµi míi (SGVtr 30) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi -GV chia 5®o¹n ®o¹n 1:…Hoµ B×nh ®o¹n 2:…24 ®ång ®o¹n 3:…phô tr¸ch quü. ®o¹n 4: …Nhµ níc ®o¹n 5: cßn l¹i -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 -GV ®äc mÉu c¶ bµi H§2:T×m hiÓu bµi: C©u 1 SGK ? GV gi¶ng thªm tÇm gi¸ trÞ cña nh÷ng ®ãng gãp ®ã trong hoµn c¶nh ng©n quÜ cña §¶ng gÇn nh kh«ng cã g×. C©u 2SGK ? C©u 3SGK ? H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m -Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc -Thi ®äc ®o¹n 2,3 -LuyÖn ®äc theo nhãm - Gäi HS ®äc bµi -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? C¶ líp ®äc thÇm theo LuyÖn ®äc tõ khã: Chi Nª, söng sèt, … Gi¶i nghÜa tõ khã :tµi trî , ®ån ®iÒn, tæ chøc, §ång §«ng D¬ng, tuÇn lÔ vµng, quü ®éc lËp,… C¶ líp ®äc thÇm theo +a)..ngay tõ tríc CM, n¨m 1943,«ng ñng hé quü §¶ng 3 v¹n ®ång §«ng D¬ng. b)…khi CM thµnh c«ng …64 l¹ng vµng… c)….hµng tr¨m tÊn thãc… d)…hiÕn toµn bé ®ån ®iÒn Chi Nª cho nhµ níc. +..«ng lµ 1 c«ng d©n yªu níc, cã tÊm lßng v× ®¹i nghÜa, mong muèn®îc gãp søc m×nh vµo sù nghiÖp chung. +VD: Ngêi c«ng d©n ph¶i biÕt gãp c«ng søc m×nh vµo sù nghiÖp XD vµ b¶o vÖ Tæ quèc. “Víi lßng nhiÖt thµnh……. …giao phô tr¸ch quü”
 • 20. Thứ ngày tháng năm 2015 H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc Líp NX söa sai ý 2 môc I TËp lµm v¨n T¶ ngêi (KiÓm tra viÕt) I. Môc ®Ých yªu cÇu:
 • 21. Thứ ngày tháng năm 2015 HS viÕt 1 bµi v¨n t¶ ngêi cã bè côc râ rµng; ®ñ ý; thÓ hiÖn quan s¸t riªng ; dïng tõ, ®Æt c©u ®óng; c©u v¨n cã h×nh ¶nh, c¶m xóc. II .§å dïng häc tËp: GiÊy KT III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:Híng dÉn HS lµm bµi KT - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi, X§ y/c cña ®Ò ? GV: h·y chän ®Ò bµi phï hîp nhÊt víi m×nh. …….(SGV tr32) -Em chän ®Ò bµi nµo? Cuèi giê GV thu chÊm H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc -VÒ nhµ ®äc tríc néi dung tiÕt LËp ch- ¬ng tr×nh ho¹t ®éng Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 +Chän 1 trong 3 ®Ò. ………………. Cã thÓ hái ®iÒu m×nh cha râ HS lµm bµi LUYÖN Tõ Vµ C¢U Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ
 • 22. Thứ ngày tháng năm 2015 I. Môc ®Ých yªu cÇu: -N¾m ®îc c¸ch nåi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ(QHT) -NhËn biÕt c¸c QHT, cÆp QHT ®îc sö dông trong c©u ghÐp ;biÕt c¸ch dïng QHT nèi c¸c vÕ c©u ghÐp II .§å dïng häc tËp: Tõ ®iÓn TV, VBTTV B¶ng phô cho BT1,2,3 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : HS lµm c¸c BT2,3 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:H×nh thµnh kh¸i niÖm - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 2: HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy Bµi 3: -C¸c vÕ cña c©u ghÐp ®îc nèi víi nhau b»ng dÊu hiÖu nµo? Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Tõ ®ã rót ra KL SGK H§3: Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1 - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 +t×m c©u ghÐp +3 c©u ghÐp: C©u 1:…,anh c«ng nh©n I-va-nèp ®ang chê ….tiÕn vµo.. C©u 2:Tuy ®/c kh«ng muèn….®æi chç cho ®/c. C©u 3:Lª-nin kh«ng tiÖn tõ chèi….c¾t tãc. Nhãm kh¸c bæ sung NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK ……. HS lªn b¶ng g¹ch chÐo c¸c c©u ®· viÕt -3 vÕ -2 vÕ -2 vÕ Líp NX,söa sai +…QHT hoÆc cÆp QHT NhiÒu HS nh¾c l¹i -T×m c©u ghÐp - X§ c¸c vÕ c©u ghÐp - C¸c cÆp QHT + C©u 1 lµ c©u ghÐp cã 2 vÕ c©u CÆp QHT trong c©u lµ: nÕu…..th×…
 • 23. Thứ ngày tháng năm 2015 Bµi 2 - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy GV: t/g ®· lîc bít c¸c tõ trªn ®Ó c©u v¨n gän, tho¸ng, tr¸nh lÆp , mµ ngêi ®äc vÉn hiÓu ®óng ý. Bµi 3: Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i “ Ai nhanh h¬n”. trong thêi gian 30 gi©y , tæ nµo ®iÒn nhanh vµ ®óng nhÊt sÏ giµnh gi¶I nhÊt. H§4 :cñng cè ,dÆn dß -Nh¾c l¹i ghi nhí SGK -NX tiÕt häc +Kh«i phôc QHT ®· lîc bá HS lµm VBT - NÕu ….th×…. ®¸p ¸n: a)…cßn… b)…nhng(mµ)… c)…hay …. TËp lµm v¨n
 • 24. Thứ ngày tháng năm 2015 LËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng I. Môc ®Ých yªu cÇu: -Dùa vµo mÈu chuyÖn vÒ buæi sinh ho¹t tËp thÓ, biÕt lËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng(CTH§) cho buæi sinh ho¹t tËp thÓ®ã vµ c¸ch lËp CTH§ nãi chung. -Qua viÖc lËp CTH§, rÌn luyÖn ãc tæ chøc, t¸c phong lµm viÖc KH, ý thøc tËp thÓ. II .§å dïng häc tËp: B¶ng phô viÕt cÊu t¹o 3 phÇn CTH§ III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. SGV tr36 H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ GVghi I-Môc ®Ých GV ghi II-Ph©n c«ng chuÈn bÞ Bµi 2: Gäi HS ®äc y/c ®Ò bµi ®ñ 3 phÇn nh trªn GV gîi ý SGV tr37 Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 3: H§4 :cñng cè ,dÆn dß -chuÈn bÞ cho tiÕt LËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña tuÇn 21 -NX tiÕt häc Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 a)Chóc mõng thÇy, c« gi¸o nh©n ngµy NGVN 20-11; bµy tá lßng biÕt ¬n víi thÇy, c« gi¸o. b)* ..b¸nh, kÑo, hoa qu¶, … Lµm b¸o têng. Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ. *Ph©n c«ng: T©m, Phîng: b¸nh ,kÑo, … Trung, S¬n: trang trÝ. ……. c)chuyÓn sang BT2 + ..LËp ch¬ng tr×nh cô thÓ VD : SGV tr 38 Nhãm kh¸c NX, bæ sung: +Cã ®ñ 3 phÇn +Ph©n c«ng ®· hÕt c«ng viÖc cha +Ch¬ng tr×nh néi dung cã ®Çy ®ñ, s¾p xÕp cã khoa häc, h×nh thøc cã phong phó kh«ng NhiÒu HS nh¾c l¹i B×nh bµi hay nhÊt
 • 25. Thứ ngày tháng năm 2015 TËP §äC TrÝ dòng song toµn I . Môc Tiªu : -§äc lu lo¸t, diÔn c¶m bµi v¨n- giäng ®äc lóc r¾n rái, hµo høng; lóc trÇm l¾ng, tiÕc th¬ng.Ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt. -HiÓu: ca ngîi sø thÇn Giang V¨n Minh trÝ dòng song toµn, b¶o vÖ ®îc quyÒn lîi vµ danh dù cña ®Êt níc khi ®i sø níc ngoµi. II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹ III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.KiÓm tra bµi cò : HS ®äc bµi Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng,TLCH 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi (SGVtr 39 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi -GV chia 4®o¹n ®o¹n 1:…hái cho ra lÏ.. ®o¹n 2:…®Òn m¹ng LiÔu Th¨ng ®o¹n 3:…¸m h¹i «ng ®o¹n 4: cßn l¹i -Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 -GV ®äc mÉu c¶ bµi H§2:T×m hiÓu bµi: ®o¹n 1,2 C©u 1 SGK ? C©u 2SGK ? ®o¹n 3 C¶ líp ®äc thÇm theo LuyÖn ®äc tõ khã: khãc lãc, cóng giç, cèng n¹p, vµ c¸c DT riªng Gi¶i nghÜa tõ khã : trÝ dòng song toµn, th¸m hoa, ®ång tô,Giang V¨n Minh, LiÔu Th¨ng. C¶ líp ®äc thÇm theo +..vê khãc than v× kh«ng cã mÆt ë nhµ ®Ó cóng giç cô tæ 5 ®êi.Vua Minh ph¸n:kh«ng ai ph¶i giç ngêi chÕt tõ 5 ®êi…..kh«ng ph¶i gãp giç LiÔu Th¨ng n÷a. +2 lÇn gÆp Vua- 2 néi dung: ……. +Vua m¾c mu GVM ph¶i bá lÖ gãp giç nªn ghÐt «ng. Nay GVM kh«ng
 • 26. Thứ ngày tháng năm 2015 C©u 3SGK ? ®o¹n 4 C©u 4 SGK? H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m -Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc -Thi ®äc ®o¹n 1,2 -LuyÖn ®äc theo nhãm 5 víi h×nh thøc ph©n vai - Gäi HS ®äc bµi -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc -VÒ nhµ kÓ c©u chuyÖn cho ngêi th©n. nh÷ng kh«ng chÞu nhón nhêng tríc c©u ®èi cña ®¹i thÇn trong triÒu, cßn d¸m lÊy viÖc qu©n ®éi cña c¶ 3 triÒu ®¹i Nam H¸n…..¸m h¹i «ng . +..v× GVM võa mu trÝ, võa bÊt khuÊt.Gi÷a triÒu ®×nh nhµ Minh, «ng dïng mu……; gi÷ thÓ diÖn vµ danh dù ®Êt níc,«ng dòng c¶m, kh«ng sî chÕt, d¸m ®èi l¹i mét vÕ ®èi trµn ®Çy lßng tù hµo d©n téc. Líp NX söa sai ý 2 môc I
 • 27. Thứ ngày tháng năm 2015 chÝnh t¶ I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶1 ®o¹n cña truyÖn TrÝ dòng song toµn - Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biÖt tiÕng cã ©m ®Çu r,d,gi; cã thanh hái hoÆc thanh ng·, II .§å dïng häc tËp: VBTTV B¶ng phô BT2,3 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : Gäi HS lªn b¶ng viÕt tõ khã bµi tríc,lµm BT D¹y bµi míi : H§1 : Giíi thiÖu bµi GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc. H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ -GV ®äc toµn bµi - Em h·y nªu néi dung chÝnh ®o¹n v¨n ? -Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ? -GV ®äc tõ khã -GV ®äc bµi -GV ®äc bµi – lu ý tõ khã H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi GV chÊm nhanh 1 sè bµi tríc líp -Rót kinh nghiÖm H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp -Gäi HS ®äc bµi 2 Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i -Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm ch÷a bµi Bµi 3: - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 3, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? HS lµm viÖc c¸ nh©n … GVM kh¶ng kh¸i, khiÕn Vua tøc giËn, sai ngêi ¸m h¹i «ng. Vua Lª ThÇn T«ng khãc th¬ng tríc linh c÷u «ng,ca ngîi «ng lµ anh hïng thiªn cæ +c¸c DT riªng, HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p ) HS viÕt vµo vë HS so¸t lçi HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi §äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi +t×m vµ viÕt tõ cã nghÜa theo ®Ò bµi C¸c nhãm th¶o luËn VD: dµnh dôm, ®Ó dµnh,… . ………. Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung HS lµm VBT
 • 28. Thứ ngày tháng năm 2015 Gäi HS tr×nh bµy nèi tiÕp H§5 : Cñng cè ,dÆn dß -Lu ý nh÷ng tõ dÔ viÕt sai trong bµi - VÒ nhµ ®äc bµi D¸ng h×nh ngän giã hoÆc nhí mÈu chuyÖn vui Sî mÌo kh«ng biÕt®Ó kÓ cho ngêi th©n C¸c ch÷ cÇn ®iÒn lµ: r, r, d, d, r, gi, d. …………………… Líp NX, söa sai TiÕt LUYÖN Tõ Vµ C¢U Më réng vèn tõ : c«ng nh©n I. Môc ®Ých yªu cÇu: -Më réng , hÖ thèng ho¸ vèn tõ thuéc chñ ®iÓm C«ng d©n: c¸c tõ nãi vÒ nghÜa vô, quyÒn lîi, ý thøc c«ng d©n,… -BiÕt sö dông c¸c tõ ®· häc ®Ó viÕt mét ®o¹n v¨n ngÊn nßi vÒ nghÜa vô b¶o vÖ tæ quèc cña c«ng d©n. II .§å dïng häc tËp: -VBTTV -B¶ng phô viÕt néi dung bµi 1,2 II .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra bµi 1,2,3 tiÕt tríc (miÖng) 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých ,y/c cña tiÕt häc H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? (gi¶i nghÜa nh÷ng tõ khã) Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ GV gi¶I gnhÜa 1 sè côm tõ khã Gäi HS ®äc l¹i Bµi tËp 2 HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy (gi¶i nghÜa c¶ nh÷ng tõ cßn l¹i) Bµi 3: - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 3, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 3 ? Líp ®äc thÇm theo +GhÐp tõ c«ng nh©n vµo tríc hoÆc sau..®Ó t¹o thµnh tõ cã nghÜa . VD: nghÜa vô c«ng d©n quyÒn c«ng d©n ……………… c«ng d©n g¬ng mÉu c«ng d©n danh dù ……………. Nhãm kh¸c bæ sung Gäi HS lªn b¶ng nèi Líp NX, söa sai + viÕt 1 ®o¹n v¨n (5 c©u)….nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc cña mçi c«ng d©n.
 • 29. Thứ ngày tháng năm 2015 HS lµm viÖc c¸ nh©n -Gäi HS tr×nh bµy miÖng H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc. -HS nµo cha hoµn thµnh vÒ nhµ tiÕp tôc hoµn chØnh. +HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi cña m×nh. VD:…………… SGV tr45 +Líp NX,bæ sung. B×nh bµi hay nhÊt KÓ CHUYÖN KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I .Môc ®Ých yªu cÇu -HS biÕt ®îc c©u chuyÖn ®· chøng kiÕn hoÆc ®· lµmthÓ hiÖn ý thøc b¶o vÖ c«ng tr×nh c«ng céng; chÇp hµnh luËt lÖ giao th«ng; hoÆc htÓ hiÖn lßng biÕt ¬nc¸c th¬ng binh, liÖt sÜ. -BiÕt s¾p xÕp c¸c t×nh tiÕt, sù kiÖn thµnh c©u chuyÖn.HiÓu vµ trao ®æi vêi b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn -KÓ chuyÖn tù nhiªn, ch©n thùc -Nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt lêi kÓ cña b¹n . II . §å dïng häc tËp : -Tranh, ¶nh víi néi dung trªn… III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : Gäi HS kÓ 1c©u chuyÖn ®· ®îc nghe,hoÆc ®äc vÒ c¸c tÊm g¬ng sèng, lµm viÖc theo ph¸p luËt, theo nÕp sèng v¨n minh 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi - GVnªu yªu cÇu tiÕt häc,kiÓm tra chuÈn bÞ cña HS. -Gäi HS ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh y/c ®Ò bµi H§2:Híng dÉn HS lµm bµi HS ®äc gîi ý SGKtr29 HS cã thÓ t×m theo ý cña m×nh Lu ý kh«ng ph¶i lµ truyÖn ®äc ,mµ lµ truyÖn tËn m¾t chøng kiÕn,nh×n trªn ti vi, phim ¶nh hoÆc cña chÝnh em. HS ®äc tiÕp gîi ý 2,3 H§3: HS tËp kÓ chuyÖn, trao ®æi víi HS ®äc thÇm ®Ò bµi ,g¹ch ch©n y/c cña ®Ò. VD: + kh«ng vÏ bËy lªn têng líp häc. +kh«ng ®i hµng ngang díi lßng ®êng +gióp ®ì chó th¬ng binh qua ®êng.
 • 30. Thứ ngày tháng năm 2015 nhau vÒ néi dung ,ý nghÜa c©u chuyÖn -Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm. GV ®Õn tõng nhãm híng dÉn, uèn n¾n. - Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp - Nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn lµ ai? -ý nghÜa c©u chuyÖn ? H§5: Liªn hÖ thùc tÕ ,cñng cè ,dÆn dß. - KÓ l¹i.3 cho ngêi th©n nghe. -Xem tranh tËp kÓ c©u chuyÖn TiÕng vÜ cÇm ë Mü Lai. KÓ chuyÖn trong nhãm Nhãm kh¸c NX …. ……… C¶ líp b×nh chän bµi hay nhÊt ,s¸t víi y/c ®Ò bµi TËP §äC TiÕng rao ®ªm I . Môc Tiªu : -§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi víi giäng kÓ linh ho¹t :khi chËm, khi dån dËp, …. -HiÓu: ca ngîi hµnh ®éng x¶ th©n cao thîng cña anh th¬ng binh nghÌo, dòng c¶m x«ng vµo ®¸m ch¸y cøu 1 gia ®×nh tho¸t n¹n II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹ III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.KiÓm tra bµi cò : HS ®äc bµi TrÝ dòng song toµn,TLCH 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi (SGVtr 48 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi -GV chia 4 ®o¹n ®o¹n 1:…buån n·o ruét. ®o¹n 2:…khãi bôi mÞt mï ®o¹n 3:….th× ra lµ mét c¸i ch©n gç ®o¹n 4: cßn l¹i -Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai C¶ líp ®äc thÇm theo LuyÖn ®äc tõ khã: b¸nh …giß…ß..ß….! Ch¸y!ch¸y nhµ! «…nµy
 • 31. Thứ ngày tháng năm 2015 -Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 -GV ®äc mÉu c¶ bµi H§2:T×m hiÓu bµi: ®o¹n 1,2 -T/g nghe thÊy tiÕng rao cña ngêi b¸n b¸nhgiß vµo nh÷ng lóc nµo? -Nghe tiÕng rao, t/g cã c¶m gi¸c ntn ? C©u 1 SGK ? -§¸m ch¸y ®îc mu t¶ ntn ? ®o¹n 3,4 C©u 2SGK ? C©u 3SGK ? C©u 4 SGK? H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m -Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc -Thi ®äc ®o¹n -LuyÖn ®äc theo nhãm - Gäi HS ®äc bµi -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc Gi¶i nghÜa tõ khã :tÐ quþ, rÇm, thÊt thÇn, th¶ng thèt, tung tÝch,… C¶ líp ®äc thÇm theo +..vµo c¸c ®ªm khuya tÜnh mÞch +..buån n·o ruét +..vµo nöa ®ªm +..ng«I nhµ bèc löa …tiÕng kªu..khung cöa Ëp xuèng, khãi bôi… +..lµ 1 th¬ng binh nÆng, chØ cßn 1 ch©n, khi rêi ngò vÒ b¸n b¸nh giß . Tuy lµ ngêi b¸n b¸nh b×nh thêng nh- ng hµnh ®éng thËt cao ®Ñp ,dòng c¶m… +…th× ra 1 c¸i ch©n gç…thÎ th¬ng binh +VD: NÕu ai còng cã l¬ng t©m nh anh th¬ng binh th× cuéc sèng sÏ tèt ®Ñp h¬n nhiÒu….. “Råi tõ trong nhµ…..ch©n gç.” Líp NX söa sai ý 2 môc I
 • 32. Thứ ngày tháng năm 2015 TËp lµm v¨n LËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng I. Môc ®Ých yªu cÇu: BiÕt lËp ch¬ng tr×nh cho mét ho¹t ®éng cô thÓ. II. §å dïng d¹y vµ häc: B¶ng phô viÕt s½n: +cÊu t¹o 3 phÇncña 1 CTH§ +tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ CTH§ III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. KiÓm tra bµi cò: HS nªu cÊu t¹o cña CTTH§?t¸c dông cña nã? 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. SGV tr36 H§2:Híng dÉn HS lËp CTH§ - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2
 • 33. Thứ ngày tháng năm 2015 HS nèi tiÕp nãi tªn ho¹t ®éng mµ m×nh chän ®Ó lËp CTH§ HS ®äc l¹i cÊu t¹o 3 phÇn cña 1 CTH§ mµ GV ®· ghi trªn b¶ng phô HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy H§3 :cñng cè ,dÆn dß -NX chung vÒ tinh thÇn lµm viÖc cña c¶ líp, khen nh÷ng HS lËp CTH§ tèt. -VÒ nhµ hoµn thiÖn CTH§ cña m×nh. HS lµm VBT Líp NX, bæ sung: +Cã ®ñ 3 phÇn? +Môc ®Ých cã râ kh«ng? +Nªu viÖc cã ®Çy ®ñ kh«ng?ph©n c«ng cã râ rµng kh«ng? +Ch¬ng tr×nh cô thÓ cã hîp lÝ, phï hîp víi phÇn ph©n c«ng chuÈn bÞ kh«ng? NhiÒu HS nh¾c l¹i B×nh bµi hay nhÊt LUYÖN Tõ Vµ C¢U Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ I. Môc ®Ých yªu cÇu: -HiÓu thÕ nµo lµ 1 c©u ghÐp thÓ hiÖn quan hÖ nguyªn nh©n- kÕt qu¶. -BiÕt ®iÒn QHT thÝch hîp vµo chç trèng, thªm vÕ c©u thÝch hîp vµo nchç trèn, thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c vÕ c©u®Ó t¹o thµnh c©u ghÐp cã quan hÖ nguyªn nh©n- kÕt qu¶. II .§å dïng häc tËp: VBTTV B¶ng phô cho BT2,3 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : HS lµm BT3, ®äc ®o¹n v¨n tiÕt tríc 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:H×nh thµnh kh¸i niÖm
 • 34. Thứ ngày tháng năm 2015 - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? Tríc hÕt c¸c em t×m BPC cña c©u rråi lµm theo y/c cña ®Ò - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 2: HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy Bµi 3: -C¸c vÕ cña c©u ghÐp ®îc nèi víi nhau b»ng dÊu hiÖu nµo? Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Tõ ®ã rót ra KL SGK H§3: Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1 - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 2 - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy GV: t/g ®· lîc bít c¸c tõ trªn ®Ó c©u v¨n gän, tho¸ng, tr¸nh lÆp , mµ ngêi ®äc vÉn hiÓu ®óng ý. Bµi 3: Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i “ Ai nhanh h¬n”. trong thêi gian 30 gi©y , tæ nµo ®iÒn nhanh vµ ®óng nhÊt sÏ giµnh gi¶i nhÊt. Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 +C©u 1: 2 vÕ ®îc nèi víi nhau b»ng cÆp QHT “v× ..nªn” VÕ 1 chØ nguyªn nh©n VÕ 2 chØ kÕt qu¶ +C©u 2: 2 vÕ c©u ®îc nèi víi nhau chØ b»ng 1 QHT “ v× ” thÓ hiÖn quan hÖ nguyªn nh©n-kÕt qu¶. VÕ 1 chØ kÕt qu¶ VÕ 2 chØ nguyªn nh©n HS lªn b¶ng g¹ch chÐo c¸c c©u ®· viÕt -3 vÕ -2 vÕ -2 vÕ Líp NX,söa sai +…QHT hoÆc cÆp QHT NhiÒu HS nh¾c l¹i -T×m c©u ghÐp - X§ c¸c vÕ c©u ghÐp - C¸c cÆp QHT + C©u 1 lµ c©u ghÐp cã 2 vÕ c©u CÆp QHT trong c©u lµ: nÕu…..th×… +Kh«i phôc QHT ®· lîc bá HS lµm VBT - NÕu ….th×…. ®¸p ¸n: a)…cßn… b)…nhng(mµ)…
 • 35. Thứ ngày tháng năm 2015 H§4 :cñng cè ,dÆn dß -Nh¾c l¹i ghi nhí SGK -NX tiÕt häc c)…hay …. TËp lµm v¨n Tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh I. Môc ®Ých yªu cÇu: -BiÕt rót kinh nghiÖm vÒ c¸c mÆt bè côc, tr×nh tù miªu t¶, c¸ch diÔn ®¹t, c¸ch tr×nh bµy, trong bµi v¨n t¶ ngêi -Ph¸t hiÖn vµ söa lçi trong bµi lµm cña m×nh, cña b¹n,; nhËn biÕt u ®iÓm cña bµi v¨n hay , viÕt l¹i cho hay h¬n. II .§å dïng häc tËp: B¶ng phô ghi lçi cña HS 3 ®Òbµi SGK III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc a)KiÓm tra bµi cò:
 • 36. Thứ ngày tháng năm 2015 HS tr×nh bµy l¹i CTH§ ®· lËp trong tiÕt tríc. b)D¹y bµi míi: H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc. H§2: NX kÕt qu¶ bµi lµm cña HS GV ®a b¶ng phô, HS ®äc ®Ò bµi *¦u ®iÓm: + X¸c ®Þnh ®óng ®Ò bµi +Bè côc ®Çy ®ñ +DiÔn ®¹t *Nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ: VD: KÕt qu¶ ®iÓm H§3 :Híng dÉn HS ch÷a mét sè lçi ®iÓn h×nh GV treo b¶ng phô lçi chÝnh t¶ cña HS GV ®a lÇn lît c¸c lçi sai theo tr×nh tù trªn: Lçi vÒ bè côc Lçi chÝnh t¶ Lçi dïng tõ Lçi viÕt c©u Lçi vÒ ý HS cã thÓ lªn b¶ng hoÆc ch÷a miÖng b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau H§4 : Tr¶ bµi vµ híng dÉn HS ch÷a bµi. BiÓu d¬ng nh÷ng bµi v¨n hay-®äc tríc c¶ líp cïng nghe Trao ®æi ,th¶o lu¹n t×m c¸i hay, c¸i ®óng cña ®o¹n v¨n , bµi v¨n Gäi HS ®äc y/c bµi 2vµ thùc hiÖn HS t×m lçi sai cña m×nh råi söa l¹i. Gäi 3- 4 HS ®äc l¹i bµi ®É söa. BiÓu d¬ng nh÷ng bµi ch÷a tèt. H§4 :cñng cè , dÆn dß -VÒ nhµ söa tiÕp bµi v¨n cho hay. -ChuÈn bÞ tiÕt sau ¤n vÒ v¨n kÓ chuyÖn
 • 37. Thứ ngày tháng năm 2015 TËP §äC LËp lµng Gi÷ biÓn I . Môc Tiªu : -§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi víi giäng lóc trÇm, lóc hµo høng, s«i næi; biÕt ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt. -HiÓu: ca ngîi nh÷ng d©n chµi t¸o b¹o, d¸m rêi m¶nh ®Êt quª h¬ng tíi lËp lµng ë hßn ®¶o ngoµi biÓn kh¬i ®Ó XD cuéc sèng míi, gi÷ mét vïng biÓn trêi cña Tæ quèc. II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹
 • 38. Thứ ngày tháng năm 2015 Tranh, ¶nh vÒ nh÷ng lµng ven biÓn, lµng ®¶o vµ vÒ chµi líi, gióp gi¶i nghÜa nh÷ng tõ khã. III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.KiÓm tra bµi cò : HS ®äc bµi TiÕng rao ®ªm,TLCH 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu chñ ®iÓm -vµo bµi míi (SGVtr 58 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi -GV chia 4®o¹n ®o¹n 1:….to¶ ra h¬i muèi ®o¹n 2:…th× ®Ó cho ai? ®o¹n 3:…..nhêng nµo. ®o¹n 4: cßn l¹i -Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 -GV ®äc mÉu c¶ bµi H§2:T×m hiÓu bµi: -Bµi v¨n cã nh÷ng nh©n vËt nµo ? C©u 1 SGK ? -Bè Nhô nãi “con sÏ häp lµng”, chøng tá «ng lµ ngêi thÕ nµo ? C©u 2SGK ? -H×nh ¶nh lµng míi hiÖn ra nh thÕ nµo qua nh÷ng lêi nãi cña bè nhô ? C©u 3SGK ? C©u 4 SGK ? H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m -Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc -Thi ®äc ®o¹n 4 -LuyÖn ®äc theo nhãm - Gäi HS ®äc bµi díi h×nh thøc ph©n vai -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? C¶ líp ®äc thÇm theo LuyÖn ®äc tõ khã:ng trêng, lu c÷u, Nhô, … Gi¶i nghÜa tõ khã : ng trêng, vµng l- íi, líi ®¸y, lu c÷u,…. C¶ líp ®äc thÇm theo +B¹n Nhô, bè vµ «ng cña Nhô +Häp lµng ®Ó di d©n ra ®¶o, c¶ gia ®×nh Nhô. +Bè Nhô ph¶i lµ c¸n bé l·nh ®¹o lµng, x·. +..®Êt réng, c©y xanh, níc ngät, ng trêng gÇn…….. +…réng hÕt tÇm m¾t, th¶ søc ph¬i líi, buéc thuyÒn. ..sÏ cã chî, trêng häc, nghÜa trang… +..«ng bíc ra vâng…… ……..nhêng nµo. +Nhô ®i, sau ®ã c¶ nhµ ®i… …phÝa ch©n trêi. “§Ó cã mét ng«i lµng……… …….phÝa ch©n trêi.” Líp NX söa sai B×nh b¹n ®äc hay nhÊt ý 2 môc I
 • 39. Thứ ngày tháng năm 2015 H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc. -§äc tríc bµi Cao B»ng. chÝnh t¶ I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶ trÝch ®o¹n bµi th¬ Hµ Néi. - BiÕt t×m vµ viÕt ®óng danh tõ riªng. II .§å dïng häc tËp: VBTTV B¶ng phô viÕt qui t¾c viÕt hoa.
 • 40. Thứ ngày tháng năm 2015 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : Gäi HS lªn b¶ng viÕt tõ khã bµi tríc,lµm BT D¹y bµi míi : H§1 : Giíi thiÖu bµi GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc. H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ -GV ®äc toµn bµi - Em h·y nªu néi dung chÝnh cña bµi ? -Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ? -GV ®äc tõ khã -GV ®äc bµi -GV ®äc bµi – lu ý tõ khã H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi GV chÊm nhanh 1 sè bµi tríc líp -Rót kinh nghiÖm H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 2 -Gäi HS ®äc bµi 2 Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i -Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm ch÷a bµi C©u a ? C©u b ? Bµi 3: HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy H§5 : Cñng cè ,dÆn dß -Lu ý nh÷ng tõ dÔ viÕt sai trong bµi -Nh¾c l¹i qui t¾c viÕt hoa. … +Bµi th¬ lµ lêi cña mét b¹n nhá míi ®Õn Thñ ®«, thÊy Hµ Néi cã nhiÒu thø l¹, nhiÒu c¶nh ®Ñp. +Hµ Néi, Hå G¬m, Th¸p Bót, ….. HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p ) HS viÕt vµo vë HS so¸t lçi HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi §äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi C¸c nhãm th¶o luËn Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung +Nhô BÆch §»ng Giang, Mâm C¸ SÊu. +Nh b¶ng phô +…… Líp NX, söa sai LUYÖN Tõ Vµ C¢U Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ I. Môc ®Ých yªu cÇu: -HS hiÓu thÕ nµo lµ c©u ghÐp thÓ hiÖn quan hÖ ®/k-k/q;g/t-k/q.
 • 41. Thứ ngày tháng năm 2015 -BiÕt t¹o c¸c c©u ghÐp cã quan hÖ ®/k-k/q;g/t-k/q b»ng c¸ch ®iÒn QHT hoÆc cÆp QHT, thªm vÕ c©u thÝch hîp vµo chç trèng, thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c vÕ c©u. II .§å dïng häc tËp: B¶ng phô cho phÇn lÝ thuyÕt.BT2,3 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : HS nh¾c l¹i ghi nhí bµi tríc, lµm BT3,4. 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2: H×nh thµnh kiÕn thøc Bµi 1 - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 2 Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ -Rót ra ghi nhí SGK H§3:Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1 - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 2: HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy Bµi 3: Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i “Ai nhanh h¬n” *Lu ý: vÕ HS ®iÒn cã ®ñ C-V kh«ng? cã hîp nghÜa kh«ng? GV chèt kiÕn thøc H§4 :cñng cè ,dÆn dß Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 +a)2 vÕ c©u ®îc nèi víi nhau b»ng cÆp QHT nÕu…th×..(®/k- k/q) VÕ 1- ®/k; vÕ 2- k/q +b) 2 vÕ c©u ®îc nèi víi nhau b»ng 1QHT nÕu…(®/k- k/q) VÕ 1-k/q; vÕ 2- ®/k +Nhãm kh¸c bæ sung NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK ……. + T×m QHT : nÕu…th×.. VÕ ®/k : «ng tr¶ tiÒn…..mÊy bíc VÕ k/q : t«i sÏ nãi…….mÊy ®êng. ……….. HS lµm VBTTV NÕu ..th×.. …… Chia 2 ®éi LÇn 1: ®éi 1 nªu vÕ ®· cho , ®éi 2 nªu vÕ cÇn ®iÒn LÇn 2 ®æi l¹i
 • 42. Thứ ngày tháng năm 2015 -Nh¾c l¹i phÇn ghi nhí. -NX tiÕt häc.
 • 43. Thứ ngày tháng năm 2015 KÓ CHUYÖN ¤ng NguyÔn §¨ng Khoa I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Dùa vµo lêi kÓ cña GVvµ tranh minh ho¹, kÓ ®îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn; giäng kÓ tù nhiªn, phèi hîp cö chØ, nÐt mÆt mét c¸ch tù nhiªn. -HiÓu, trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn:Ca ngîi «ng NguyÔn §¨ng Khoa th«ng minh, tµi giái, xÐt xö c¸c vô ¸n, cã c«ng trõng trÞ bän cíp, b¶o vÖ cuéc sèng yªn b×nh cho d©n. -L¾ng nghe, nhí ,kÓ l¹i chuyÖn. -Nghe b¹n kÓ , NXvµ kÓ tiÕp II. §å dïng d¹y häc: Tranh minh ho¹ phãng to. III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : KÓ l¹i c©u chuyÖn ®· chøng kiÕn hoÆc tham gia lµm ë tiÕt tríc. 2.D¹y bµi míi H§1:Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2: - GV kÓ chuyÖn lÇn 1 Gi¶i nghÜa tõ :tru«ng, sµo huyÖt, phôc binh,.. - GV kÓ lÇn 2 H§3: HS tËp kÓ chuyÖn -Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i - Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp - Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ toµn bé c©u chuyÖn Nhãm kh¸c cã thÓ hái vÒ néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyÖn -Nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn lµ ai? H§4: Liªn hÖ thùc tÕ ,cñng cè ,dÆn dß -Nh¾c l¹i ý nghÜa c©u chuyÖn -NX tiÕt häc . -VÒ nhµ kÓ cho ngêi th©n. - §äc vµ chuÈn bÞ bµi tuÇn 23. HS l¾ng nghe HS l¾ng nghe vµ nh×n tranh minh ho¹ TËp kÓ tõng ®o¹n nèi tiÕp trong nhãm TËp kÓ toµn bé c©u chuyÖn Nhãm kh¸c NX: +Néi dung c©u chuyÖn cã ®Çy ®ñ kh«ng +giäng kÓ, nÐt mÆt, cö chØ. +s¸ng t¹o VD:c©u 3 SGK +¤ng NguyÔn §¨ng Khoa
 • 44. Thứ ngày tháng năm 2015 TËP §äC Cao B»ng I . Môc Tiªu : -§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµn, t×nh c¶m, thÓ hiÖn lßng yªu mÕn cña t/g víi ®Êt ®ai vµ nh÷ng ngêi d©n Cao B»ng ®«n hËu. -HiÓu: Ca ngîi Cao B»ng- m¶nh ®Êt cã ®Þa thÕ ®Æc biÖt, cã nh÷ng ngêi d©n mÕn kh¸ch, ®«n hËu ®ang g×n gi÷ biªn c¬ng cña Tæ Quèc. -HTL bµi th¬. II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹ B¶n ®å VN III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.KiÓm tra bµi cò : HS ®äc bµi LËp lµng gi÷ biÓn ,TLCH. 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi (SGVtr 68 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -Gäi 3HS kh¸ - giái ®äc nèi tiÕp -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 -GV ®äc mÉu c¶ bµi H§2:T×m hiÓu bµi: Khæ 1 C©u 1 SGK ? C©u 2SGK ? C©u 3SGK ? ..so s¸nh lßng yªu ®Êt níc cña con ngêi víi nói, víi suèi,.. C©u 4 SGK ? H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m C¶ líp ®äc thÇm theo LuyÖn ®äc tõ khã:lÆng thÇm, suèi khuÊt, r× rµo,.. Gi¶i nghÜa tõ khã :Cao B»ng, §Ìo Giã, §Ìo Giµng, ®Ìo Cao B¾c,… C¶ líp ®äc thÇm theo +..muèn ®Õn CB ph¶i vît qua §Ìo Giã, … “Sau khi qua…ta l¹i vît…., l¹i vît..” ®Þa thÕ xa x«i, hiÓm trë. +...®Çu tiªn lµ mËn ngät..rÊt th¬ng, rÊt th¶o..lµnh nh h¹t g¹o, hiÒn nh suèi trong… + “Cßn nói non Cao B»ng ………………..r× rµo’’ +Cao B»ng cã vÞ trÝ quan träng -ngêi CB v× c¶ níc mµ gi÷ lÊy biªn c-
 • 45. Thứ ngày tháng năm 2015 HS nªu c¸ch ®äc -Thi ®äc khæ 1,2,3 -LuyÖn ®äc theo nhãm - Gäi HS ®äc bµi -kÕt hîp HTL -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc -VÒ nhµ tiÕp tôc HTLc¶ bµi th¬. ¬ng. Líp NX söa sai ý 2 môc I
 • 46. Thứ ngày tháng năm 2015 TËp lµm v¨n ¤n tËp v¨n kÓ chuyÖn I. Môc ®Ých yªu cÇu: -Cñng cè kiÕn thøc v¨n kÓ chuyÖn. -Lµm ®óng bµi tËp thùc hµnh, thÓ hiÖn kh¶ n¨ng hiÓu 1 truyÖn kÓ. II .§å dïng häc tËp: B¶ng phô BT 1 VBTTV III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : Gäi HS trung b×nh lªn KT chÊm ®o¹n v¨n tiÕt tríc. 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ C©u a ? C©u b ? C©u c ? GV treo b¶ng phô kÕt qu¶ hoµn chØnh Bµi 2: - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy C©u 1 ? C©u 2 ? C©u 3 ? Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 +KÓ 1 chuçi sù viÖc cã ®Çu - cuèi liªn quan ®Õn 1 sè nh©n vËt…. +TÝnh c¸ch cña nh©n vËt ®îc thÓ hiÖn qua : -hµnh ®éng …. -lêi nãi, ý nghÜ… -®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh tiªu biÓu. +Bµi v¨n kÓ chuyÖn cã cÊu t¹o 3 phÇn: MB,TB,KL Nhãm kh¸c bæ sung NhiÒu HS nh¾c l¹i HS lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm +®¸p ¸n: PhÇn c PhÇn c PhÇn c
 • 47. Thứ ngày tháng năm 2015 H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc. -§äc tríc tiÕt TLV, chän 1 ®Ò a thÝch. LUYÖN Tõ Vµ C¢U Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ I. Môc ®Ých yªu cÇu: -HS hiÓu thÕ nµo lµ c©u ghÐp thÓ hiÖn quan hÖ t¬ng ph¶n -BiÕt t¹o c¸c c©u ghÐp cã quan hÖ t¬ng ph¶n b»ng c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng QHT, thªm vÕ c©u thÝch hîp vµo chç trèng, thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c vÕ c©u. II .§å dïng häc tËp: B¶ng phô cho phÇn lÝ thuyÕt.BT1,2 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : HS nh¾c l¹i ghi nhí bµi tríc, lµm BT3,4. 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2: H×nh thµnh kiÕn thøc Bµi 1 - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 2 Gäi 2 cÆp HS lÊy VD -Rót ra ghi nhí SGK H§3:Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1 - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 +c©u ghÐp: “Tuy bèn mïa ….lßng ng- êi”. +tuy..nhng.. +Nhãm kh¸c bæ sung NhiÒu HS nh¾c l¹i ……. HS 1: nªu vÕ 1 HS 2: nªu vÕ 2 ChØ ra QHT ®· dïng NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK HS lµm VBTTV
 • 48. Thứ ngày tháng năm 2015 - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 2: HS lµm viÖc c¸ nh©n Cã thÓ cã nhiÒu ®¸p ¸n- GV ph©n tÝch, NX . Bµi 3: GV ®äc c©u chuyÖn vui- y/c HS gi¶i thÝch néi dung g©y cêi ë chç nµo ? GV chèt kiÕn thøc H§4 :cñng cè ,dÆn dß -Nh¾c l¹i phÇn ghi nhí. -NX tiÕt häc. -VÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn vui cho ng- êi th©n nghe. ……. Nhãm kh¸c NX, bæ sung VD: ….. +HS hiÓu lÇm c©u hái cña c« gi¸o lµ tªn cíp (CN)®ang ë ®©u?
 • 49. Thứ ngày tháng năm 2015 TËp lµm v¨n KÓ chuyÖn (KiÓm tra viÕt) I. Môc ®Ých yªu cÇu: Dùa vµo hiÓu biÕt vµ kÜ n¨ng ®· cã, HS viÕt hoµn chØnh 1 bµi v¨n kÓ chuyÖn. II .§å dïng häc tËp: B¶ng líp ghi tªn 1 sè truyÖn ®· ®äc, 1 vµi truyÖn cæ tÝch. III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:Híng dÉn HS lµm bµi - Gäi 1 HS ®äc 3 ®Ò bµi SGK Gîi ý: ®Ò 3 y/c c¸c em kÓ chuyÖn theo lêi 1 nh©n vËt trong truyÖn cæ tÝch nªn c¸c em lu ý. -Em sÏ chän ®Ò bµi nµo ? GV gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña HS ( nÕu cã) H§3: HS lµm bµi H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc. -§äc tríc ®Ò bµi tuÇn 23, chuÈn bÞ néi dung. Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 HS nèi tiÕp nhau nãi tªn ®Ò bµi mµ c¸c em chän: VD:…
 • 50. Thứ ngày tháng năm 2015 TËP §äC Ph©n xö tµi t×nh I . Môc Tiªu : -§äc lu lo¸t, diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng håi hép, hµo høng, thÓ hiÖn niÒm kh©m phôc cña ngêi kÓ chuyÖn vÒ tµi xe kiÖn cña «ng quan ¸n. -HiÓu:Ca ngîi trÝ th«ng minh, tµi xö kiÖn cña vÞ quan ¸n . II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK. III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.KiÓm tra bµi cò : HS ®äc thuéc lßng bµi Cao B»ng,TLCH 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi (SGVtr 75 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi -GV chia 3®o¹n ®o¹n 1:….Bµ nµy lÊy trém. ®o¹n 2:…cói ®Çu nhËn téi. ®o¹n 3: cßn l¹i -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 C¶ líp ®äc thÇm theo LuyÖn ®äc tõ khã: c«ng ®êng, mÕu m¸o, v·n c¶nh, …. Gi¶i nghÜa tõ khã :quan ¸n, v·n c¶nh, biÖn lÔ, s v·i, ®µn, ch¹y ®µn, niÖm phËt, ….
 • 51. Thứ ngày tháng năm 2015 -GV ®äc mÉu c¶ bµi H§2:T×m hiÓu bµi: ®o¹n 1 C©u 1 SGK ? ®o¹n 2 C©u 2 ý 1 SGK ? C©u 2 ý 2 SGK ? ®o¹n 3 C©u 3SGK ? C©u 4 SGK ? H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m -Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc -Thi ®äc ®o¹n 3 -LuyÖn ®äc theo nhãm - Gäi HS ®äc bµi díi h×nh thøc ph©n vai -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc. -T×m c¸c truyÖn ®äc vÒ xö ¸n(cæ tÝch, b¸o Nhi §ång,…) C¶ líp ®äc thÇm theo +..vÒ viÖc m×nh bÞ mÊt c¾p v¶i. Ngêi nä tè c¸o ngêi kia-nhê quan ph©n xö. +..dïng nhiÒu c¸ch: -cho ®ßi ngêi lµm chøng…. -cho lÝnh vÒ nhµ 2 ngêi… -sai xÐ v¶i lµm ®«i ….. +…v× chØ cã ngêi tù lµm ra míi thÊy ®au xãt khi v¶i bÞ xÐ…. +..mçi ngêi cÇm 1 n¾m thãc….thÊy 1 chó tiÓu thØnh tho¶ng hÐ bµn tay ra xem… +phÇn b Líp NX söa sai B×nh b¹n ®äc hay nhÊt ý 2 môc I
 • 52. Thứ ngày tháng năm 2015 CHÝNH T¶ I. Môc ®Ých yªu cÇu: -Nhí-viÕt ®óng chÝnh t¶ 4 khæ th¬ cña bµi Cao B»ng -ViÕt hoa ®óng c¸c tªn ngêi, tªn ®Þa lÝ VN. II .§å dïng häc tËp: VBTTV B¶ng phô III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : Gäi HS nh¾c l¹i qui t¾c viÕt hoa…?VD? 2.D¹y bµi míi : H§1 : Giíi thiÖu bµi GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ - Gäi 1-2 HS ®äc thuéc 4 khæ th¬ - Em h·y nªu néi dung chÝnh cña bµi ? -Nh¾c l¹i c¸ch tr×nh bÇýcc khæ th¬ 5 ch÷? -Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ? - GV ®äc tõ khã -GV ®äc bµi -GV ®äc bµi – lu ý tõ khã H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi GV chÊm. nhanh 1 sè bµi –NX tríc líp C¶ líp ®äc thÇm theo … +§Ìo Giã, §Ìo Giµng, Cao B»ng, … HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p ) HS viÕt vµo vë HS so¸t lçi HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi
 • 53. Thứ ngày tháng năm 2015 Rót kinh nghiÖm H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 2 -Gäi HS ®äc bµi 2 -Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm ch÷a bµi Bµi 3 Tæ chøc trß ch¬i H§5 : Cñng cè ,dÆn dß - NX tiÕt häc. -Nh¾c l¹i qui t¾c viÕt hoa. §äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi C¸c nhãm th¶o luËn +Thø tù c¸c tõ cÇn ®iÒn:C«n §¶o, Vâ ThÞ S¸u, §iÖn Biªn Phñ, BÕ V¨n §µn,C«ng Lý, NguyÔn V¨n Trçi. Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung +Mçi ®éi cö 1 b¹n lªn viÕt trong 1 phót, ®éi nµo viÕt ®óng vµ nhiÒu tõ h¬n ®éi ®ã sÏ th¾ng LUYÖN Tõ Vµ C¢U Më réng vèn tõ : TrËt tù - An ninh I. Môc ®Ých yªu cÇu: -Më réng , hÖ thèng ho¸ vèn tõ thuéc chñ ®Ò trËt tù- an ninh. II .§å dïng häc tËp: -Tõ ®iÓn HS -B¶ng phô viÕt néi dung bµi 3 II .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra bµi 3,4 tiÕt tríc 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých ,y/c cña tiÕt häc H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? -Gäi HS tr×nh bµy miÖng (gi¶i nghÜa phÇn a, b) Bµi tËp 2 - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ GV giíi thiÖu thªm 1 sè vô tai n¹n vµ Líp ®äc thÇm theo +®¸p ¸n :c +HS lµm VBTTV +®¸p ¸n:-c¶nh s¸t giao th«ng -tai n¹n, tai n¹n giao th«ng,… -vi ph¹m qui ®Þnh vÒ tèc ®é,
 • 54. Thứ ngày tháng năm 2015 nh¾c nhë HS chÊp hµnh tèt luËt lÖ giao th«ng Bµi 3: - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 3 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 3 ? Gi¶i nghÜa :Hu-li-g©n -Gäi HS tr×nh bµy miÖng H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc. -HS nµo cha hoµn thµnh vÒ nhµ tiÕp tôc hoµn chØnh. … +HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi cña m×nh. +Líp NX,bæ sung. KÓ CHUYÖN KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc I .Môc ®Ých yªu cÇu: -HS biÕt t×m vµ kÓ ®îc 1 c©u chuyÖn ®· nghe hay ®· ®äc phï hîp víi y/c cña ®Ò. -BiÕt trao ®æi víi b¹n vÒ néi dung ,ý nghÜa c©u chuyÖn -Nghe b¹n kÓ , NX ®óng lêi kÓ cña b¹n II .§å dïng d¹y –häc: Mét sè truyÖn cã viÕt vÒ c¸c chiÕn sÜ an ninh, c«ng an, b¶o vÖ,… B¶ng phô viÕt tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ bµi kÓ chuyÖn. III Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : HS kÓ l¹i 1-2 ®o¹n hoÆc toµn bé c©u chuyÖn ¤ng NguyÔn §¨ng Khoa, nãi ®iÒu em hiÓu ®îc qua c©u truyÖn. 2.D¹y bµi míi
 • 55. Thứ ngày tháng năm 2015 H§1: Giíi thiÖu bµi GV nªu môc ®Ých, y/c cña tiÕt häc SGV tr H§2:Híng dÉn HS kÓ chuyÖn Gäi HS ®äc y/c ®Ò bµi, X§ néi dung y/c? GV gi¶i nghÜa tõ “b¶o vÖ trËt tù, an ninh” HS nèi tiÕp nhau ®äc 4 gîi ý SGK -H·y giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn mµ em ®Þnh kÓ ? _H·y g¹ch ®Çu dßng trªn giÊy nh¸p dµn ý s¬ lîc cña c©u chuyÖn H§3:HS tËp kÓ chuyÖn -Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp HS cã thÓ háivÒ néi dung ,ý nghÜa c©u chuyÖn: -ý nghÜa c©u chuyÖn ? H§5: Liªn hÖ thùc tÕ ,cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc , khen HS kÓ chuyÖn hay. KÓ c©u chuyÖn …..vÒ nh÷ng ngêi ®· gãp søc b¶o vÖ trËt tù, an ninh. C¶ líp ®äc thÇm theo VD : + C©u chuyÖn kÓ vÒ tµi ph¸ ¸ncña th¸m tö S¬- lèc H«m. +…………. HS lµm VBT KÓ chuyÖn trong nhãm Trao ®æi víi nhauvÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn. Nhãm kh¸c NX +néi dung c©u chuyÖn +c¸ch kÓ chuyÖn +kh¶ n¨ng hiÓu chuyÖn cña ngêi kÓ . B×nh chän c©u chuyÖn hay nhÊt, cã ý nghÜa nhÊt, ngêi kÓ chuyÖn hÊp dÉn nhÊt. TËP §äC Chó ®i tuÇn I . Môc Tiªu : -§äc lu lo¸t, diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng nhÑ nhµng, tr×u mÕn, thÓ hiÖn t×nh c¶m th¬ng yªu cña ngêi chiÕn sÜ c«ng an víi c¸c ch¸u HS miÒn Nam. -HiÓu: C¸c chó c«ng an th¬ng c¸c ch¸u HS; s½n sµng chÞu gian khæ, khã kh¨n ®Ó b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn vµ t¬ng lai t¬i ®Ñp cña c¸c ch¸u. -HTL bµi th¬. II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹ bµi ®äc SGK Tranh ¶nh chiÕn sÜ ®i tuÇn tra. III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.KiÓm tra bµi cò : HS ®äc bµi Ph©n xö tµi t×nh,TLCH
 • 56. Thứ ngày tháng năm 2015 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi (SGVtr 83 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi GV nãi vÒ t/p vµ hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi th¬(SGV tr84) -GV chia 4®o¹n - 4 khæ th¬ -Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 -GV ®äc mÉu c¶ bµi H§2:T×m hiÓu bµi: Khæ 1 C©u 1 SGK ? Khæ 2 C©u 2SGK ? Khæ 3,4 C©u 3SGK ? GV tiÓu kÕt ý H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m -Tõ ý tõng khæ th¬ HS nªu c¸ch ®äc -Thi ®äc khæ th¬1,2 -LuyÖn ®äc theo nhãm - Gäi HS ®äc bµi-kÕt hîp HTL -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc. -VÒ nhµ tiÕp tôc HTL c¶ bµi th¬. C¶ líp ®äc thÇm theo LuyÖn ®äc tõ khã:lu luyÕn, n»m,..vµ ®äc ®óng c¸c c©u c¶m, c©u hái… Gi¶i nghÜa tõ khã :HS miÒn Nam, ®i tuÇn, … C¶ líp ®äc thÇm theo +..®ªm khuya, giã rÐt, mäi ngêi ®· yªn giÊc ngñ say. +T/g bµi th¬ muèn ca ngîi nh÷ng ng- ¬× chiÕn sÜ tËn tuþ, quªn m×nh v× h¹nh phóc cña trÎ th¬. +t/c: Xng h« th©n mËt:chó, ch¸u, yªu mÕn, lu luyÕn Hái th¨m giÊc ngñ cã ngon kh«ng, dÆn cø yªn t©m ngñ nhÐ…. +Mong íc: mai c¸c ch¸u…tung bay. Líp NX söa sai ý 2 môc I
 • 57. Thứ ngày tháng năm 2015 TËp lµm v¨n LËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng I. Môc ®Ých yªu cÇu: Dùa vµo dµn ý ®· cho, biÕt lËp ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng (CTH§) cho mét trong c¸c ho¹t ®éng cô thÓ gãp phÇn gi÷ g×n trËt tù, an ninh. II. §å dïng d¹y vµ häc: B¶ng phô viÕt s½n: +cÊu t¹o 3 phÇn cña 1 CTH§ +Nh÷ng ghi chÐp khi thùc hiÖn ho¹t ®éng t©p thÓ. +tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ CTH§ +BT2
 • 58. Thứ ngày tháng năm 2015 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. KiÓm tra bµi cò: HS nªu cÊu t¹o cña CTTH§? t¸c dông cña nã? 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. SGV tr36 H§2:Híng dÉn HS lËp CTH§ - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? *Gîi ý: ..em cÇn chän ho¹t ®éng em ®· tham gia do BCH liªn ®éi tæ chøc vµ tëng tîng m×nh lµ liªn ®éi trëng hay liªn ®éi phã. -HS nèi tiÕp nãi tªn ho¹t ®éng mµ m×nh chän ®Ó lËp CTH§ -HS nèi tiÕp nhau ®äc gîi ý SGK -HS ®äc l¹i cÊu t¹o 3 phÇn cña 1 CTH§ mµ GV ®· ghi trªn b¶ng phô HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy H§3 :cñng cè ,dÆn dß -NX chung vÒ tinh thÇn lµm viÖc cña c¶ líp, khen nh÷ng HS lËp CTH§ tèt. -VÒ nhµ hoµn thiÖn CTH§ cña m×nh. Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 +LËp CTH§ cho 1 trong c¸c ho¹t ®éng trªn. C¶ líp ®äc thÇm theo Líp NX, bæ sung: +Cã ®ñ 3 phÇn? +Môc ®Ých cã râ kh«ng? +Nªu viÖc cã ®Çy ®ñ kh«ng?ph©n c«ng cã râ rµng kh«ng? +Ch¬ng tr×nh cô thÓ cã hîp lÝ, phï hîp víi phÇn ph©n c«ng chuÈn bÞ kh«ng? NhiÒu HS nh¾c l¹i B×nh bµi hay nhÊt LUYÖN Tõ Vµ C¢U Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ I. Môc ®Ých yªu cÇu: -HiÓu thÕ nµo lµ c©u ghÐp thÓ hiÖn quan hÖ t©ng tiÕn. -BiÕt t¹o ra c¸c c©u ghÐp míi (quan hÖ t¨ng tiÕn)sö dông quan hÖ tõ, thay ®æi vÞ trÝ c¸c vÕ c©u.
 • 59. Thứ ngày tháng năm 2015 II .§å dïng häc tËp: VBTTV B¶ng phô cho BT1 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : HS lµm BT 2,3 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:H×nh thµnh kh¸i niÖm - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ -CÆp tõ nµy cã ý nghÜa g×? Bµi 2: HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy Rót ra KL phÇn ghi nhí H§3: Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1 - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? GV treo b¶ng phô Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 2 - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? GV treo b¶ng phô Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i “ Ai nhanh h¬n”. trong thêi gian 5 phót, tæ nµo ®iÒn nhanh vµ ®óng nhÊt sÏ giµnh gi¶i nhÊt. *Lu ý:cã thÓ cã nhiÒu c¸ch ®iÒn- GV gióp HS hiÓu ý nghÜa cña cÆp tõ ®ã vµ dïng cho ®óng H§4 :cñng cè ,dÆn dß -Nh¾c l¹i ghi nhí SGK -NX tiÕt häc Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 VÕ 1:Ch¼ng nh÷ng Hång ch¨m häc VÕ 2: mµ b¹n Êy cßn rÊt ch¨m lµm. CÆp QHT:ch¼ng nh÷ng..mµ + …t¨ng tiÕn HS nh¾c l¹i nhiÒu lÇn +Kh«ng nh÷ng..mµ Kh«ng chØ….mµ NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK HS lªn b¶ng lµm VÕ 1:Bän bÊt l¬ng Êy kh«ng chØ ¨n c¾p CN VN tay l¸i VÕ 2: mµ chóng cßn lÊy lu«n c¶ bµn ®¹p CN VN phanh. Líp NX,söa sai
 • 60. Thứ ngày tháng năm 2015 TËp lµm v¨n Tr¶ bµi v¨n kÓ chuyÖn I. Môc ®Ých yªu cÇu: -N¾m ®îc y/c cña bµi v¨n kÓ chuyÖn theo 3 ®Ò ®· cho.
 • 61. Thứ ngày tháng năm 2015 -Ph¸t hiÖn vµ söa lçi trong bµi lµm cña m×nh, cña b¹n; nhËn biÕt u ®iÓm cña bµi v¨n hay , viÕt l¹i cho hay h¬n. II .§å dïng häc tËp: B¶ng phô ghi lçi cña HS III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. KiÓm tra bµi cò:Gäi 2-3 HS ®äc tríc CTH§ lµm trong tiÕt tríc; chÊm ®iÓm. 2. D¹y bµi míi: H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc. H§2: NX chung kÕt qu¶ lµm bµi cña c¶ líp: Gäi HS ®äc 3 ®Ò bµi GV ®a lÇn lît c¸c lçi sai theo tr×nh tù trªn: Lçi vÒ bè côc Lçi chÝnh t¶ Lçi dïng tõ Lçi viÕt c©u Lçi vÒ ý HS cã thÓ lªn b¶ng hoÆc ch÷a miÖng b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau Th«ng b¸o ®iÓm sè cô thÓ BiÓu d¬ng nh÷ng bµi v¨n hay-®äc tríc c¶ líp cïng nghe H§3 : Tr¶ bµi vµ híng dÉn HS ch÷a bµi. HS t×m lçi sai cña m×nh råi söa l¹i. Trao ®æi víi b¹n t×m c¸i hay ,c¸i ®¸ng häc cña bµi v¨n. HS chän viÕt l¹i 1 ®o¹n v¨n cho hay h¬n Gäi 3- 4 HS ®äc l¹i bµi ®É söa. BiÓu d¬ng nh÷ng bµi ch÷a tèt. H§4 :cñng cè , dÆn dß -VÒ nhµ söa tiÕp bµi v¨n cho hay. -ChuÈn bÞ tiÕt sau ¤n tËp vÒ v¨n t¶ ®å vËt kÕ tiÕp. TËP §äC LuËt tôc xa cña ngêi £-®ª I . Môc Tiªu : -§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi víi giäng râ rµng, rµnh m¹ch, trang träng, thÓ hiÖn tÝnh nghiªm tóc cña v¨n b¶n.
 • 62. Thứ ngày tháng năm 2015 -HiÓu: Ngêi £-®ª tõ xa ®· cã luËt tôc qui ®Þnh sö ph¹t rÊt nghiªm minh, c«ng b»ng ®Ó b¶o vÖ cuéc sèng yªn lµnh cña bu«n lµng.Tõ luËt tôc cña ngêi £-®ª, HS hiÓu: x· héi nµo còng cã luËt ph¸p vµ mäi ngêi ph¶i sèng, lµm viÖc theo luËt ph¸p. II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹ SGK. Tranh, ¶nh vÒ c¶nh sinh ho¹t céng ®ång cña ngêi T©y Nguyªn B¶ng phô viÕt tªn kho¶ng 5 luËt ë níc ta(BT4) III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.KiÓm tra bµi cò : HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ Chó ®i tuÇn,TLCH 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi (SGVtr 92 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi -GV chia 3®o¹n ®o¹n 1: vÒ c¸ch xö ph¹t. ®o¹n 2: vÒ tang chøng vµ nh©n chøng. ®o¹n 3: vÒ c¸c téi. -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 -GV ®äc mÉu c¶ bµi H§2:T×m hiÓu bµi: ®o¹n 1 C©u 1 SGK ? ®o¹n 2 C©u 2SGK ? GV: c¸c téi cña ngêi £-®ª nªu rÊt cô thÓ , døt kho¸t, râ rµng theo tõng kho¶n môc. ®o¹n 3 C©u 3SGK ? GV tiÓu kÕt C©u 4 SGK ? Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ C¶ líp ®äc thÇm theo LuyÖn ®äc tõ khã: £-®ª, xö nÆng, xÐt xö, mím,… Gi¶i nghÜa tõ khã: luËt tôc, £-®ª, song, co, tang chøng, tr¶ l¹i ®ñ gi¸, … C¶ líp ®äc thÇm theo +..ngêi xa ®Æt ra luËt tôc ®Ó b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn cho bu«n lµng. +..téi kh«ng hái mÑ cha, téi ¨n c¾p, téi gióp kÎ cã téi,… +C¸c møc xö ph¹t rÊt c«ng b»ng: chuyÖn nhá th× xö nhÑ,….ngêi ph¹m téi lµ bµ con anh em còng xö vËy. +Tang chøng ph¶i ch¾c ch¾n:…
 • 63. Thứ ngày tháng năm 2015 H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m -Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc -Thi ®äc ®o¹n 3 -LuyÖn ®äc theo nhãm - Gäi HS ®äc bµi -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc. VD:-LuËt gi¸o dôc -LuËt b¶o vÖ -LuËt giao th«ng ®êng bé ………… Líp NX söa sai ý 2 môc I
 • 64. Thứ ngày tháng năm 2015 chÝnh t¶ I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi Nói non hïng vÜ. - N¾m ch¾c c¸ch viÕt hoa tªn ngêi, tªn ®Þa lÝ VN. II .§å dïng häc tËp: VBTTV B¶ng phô BT3 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : Gäi HS lªn b¶ng viÕt nh÷ng tªn riªng trong ®o¹n th¬ Cöa giã Tïng Chinh. 2.D¹y bµi míi : H§1 : Giíi thiÖu bµi GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc. H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ -GV ®äc toµn bµi - Em h·y nªu néi dung chÝnh cña ®o¹n v¨n? -Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ? -GV ®äc tõ khã -GV ®äc bµi -GV ®äc bµi – lu ý tõ khã H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi GV chÊm nhanh 1 sè bµi tríc líp -Rót kinh nghiÖm H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 2 -Gäi HS ®äc bµi 2 Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i -Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm ch÷a bµi Bµi 3 Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i “Ai th«ng minh h¬n” H§5 : Cñng cè ,dÆn dß -Lu ý nh÷ng tõ dÔ viÕt sai trong bµi -VÒ nhµ viÕt l¹i tªn 5 vÞ vua, HTL c¸c c©u ®è, ®è l¹i ngêi th©n. … +®o¹n v¨n mu t¶ vïng biªn c¬ng T©y B¾c cña Tæ quèc ta, n¬i gi¸p giíi gi÷a níc ta vµ TQ +tµy ®×nh, hiÓm trë, lå lé, vµ c¸c tªn riªng…. HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p ) HS viÕt vµo vë HS so¸t lçi HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi §äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi C¸c nhãm th¶o luËn +Tªn ngêi, dt: §¨m S¨n, Y Sun, N¬ Trang L¬ng, A-ma D¬-hao, M¬- n«ng. +Tªn ®Þa lÝ:T©y Nguyªn, (s«ng) Ba Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung Chia líp lµm 4 nhãm , trong 5 phót ®éi nµo gi¶i ra tríc th× ®éi ®ã th¾ng §¸p ¸n: -Ng« quyÒn, Lª Hoµn, TrÇn Hng §¹o. -Vua Quang Trung(NguyÔn HuÖ) ……………
 • 65. Thứ ngày tháng năm 2015 LUYÖN Tõ Vµ C¢U Më réng vèn tõ : TrËt tù - An ninh I. Môc ®Ých yªu cÇu: -Më réng , hÖ thèng ho¸ vèn tõ vÒ trËt tù , an ninh. -TÝch cùc ho¸ vèn tõ b»ng c¸ch sö dngj chóng ®Ó ®Æt c©u. II .§å dïng häc tËp: -Tõ ®iÓn HS -B¶ng phô viÕt néi dung bµi 2, 3 II .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra bµi 3 tiÕt tríc 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých ,y/c cña tiÕt häc H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? -Gäi HS tr×nh bµy miÖng (gi¶i nghÜa nh÷ng trêng hîp cßn l¹i) Bµi tËp 2 - Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i §éi nµo t×m ®îc nhiÒu tõ sÏ th¾ng Bµi 3: - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 3, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 3 ? GVtreo b¶ng phô ghi s½n ®Ò môc 2 nhãm -Gäi HS tr×nh bµy miÖng nèi tiÕp - ®äc ®Õn tõ nµo xÕp tõ ®ã Bµi4 Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ GV tiÓu kÕt H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc,ghi nhí nh÷ng viÖc cÇn lµm ë BT4 -HS nµo cha hoµn thµnh vÒ nhµ tiÕp tôc hoµn chØnh. Líp ®äc thÇm theo +…NghÜa cña tõ an ninh §¸p ¸n: b Nhãm kh¸c bæ sung VD : lùc lîng an ninh, gi÷ v÷ng an ninh Nhãm a: c«ng an, ®ån biªn phßng…. Nhãm b: xÐt xö, b¶o mËt,… §¸p ¸n :SGV trang 99 *Lu ý: …®Ó ý nh×n xung quanh ®êng, kh«ng mang ®å trang søc, ®å dïng ®¾t tiÒn, …
 • 66. Thứ ngày tháng năm 2015 KÓ CHUYÖN KÓ chuyÖn ®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia I .Môc ®Ých yªu cÇu -HS biÕt ®îc c©u chuyÖn nãi vÒ viÖc lµm tèt gãp phÇn b¶o vÖ trËt tù, an ninh n¬i lµng xãm, phè phêng mµ em biÕt. -BiÕt s¾p xÕp c¸c t×nh tiÕt, sù kiÖn thµnh c©u chuyÖn.HiÓu vµ trao ®æi vêi b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn -KÓ chuyÖn tù nhiªn, ch©n thùc -Nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt lêi kÓ cña b¹n . II . §å dïng häc tËp : -Tranh, ¶nh víi néi dung trªn… III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : Gäi HS kÓ 1c©u chuyÖn ®· ®îc nghe hoÆc ®äc vÒ nh÷ng ngêi ®· gãp søc m×nh b¶o vÖ trËt tù, an ninh. 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi - GVnªu yªu cÇu tiÕt häc,kiÓm tra chuÈn bÞ cña HS. -Gäi HS ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh y/c ®Ò bµi H§2:Híng dÉn HS lµm bµi HS ®äc gîi ý SGKtr29 HS cã thÓ t×m theo ý cña m×nh Lu ý kh«ng ph¶i lµ truyÖn ®äc ,mµ lµ truyÖn tËn m¾t chøng kiÕn, nh×n trªn ti vi, phim ¶nh hoÆc cña chÝnh em. HS ®äc tiÕp gîi ý 2,3,4 H§3: HS tËp kÓ chuyÖn, trao ®æi víi nhau vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn -Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm. GV ®Õn tõng nhãm híng dÉn, uèn n¾n. - Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp - Nh©n vËt chÝnh trong c©u chuyÖn lµ ai? -ý nghÜa c©u chuyÖn ? HS ®äc thÇm ®Ò bµi, g¹ch ch©n y/c cña ®Ò. +…viÖc lµm tèt……b¶o vÖ trËt tù, an ninh…..lµng xãm, phè phêng VD: +c©u chuyÖn vÒ chó Thµnh- trëng khu d©n c. +…………. KÓ chuyÖn trong nhãm Nhãm kh¸c NX …. ……… C¶ líp b×nh chän bµi hay nhÊt ,s¸t víi y/c ®Ò bµi
 • 67. Thứ ngày tháng năm 2015 H§5: Liªn hÖ thùc tÕ ,cñng cè ,dÆn dß. - KÓ l¹i cho ngêi th©n nghe. TËP §äC Hép th mËt I . Môc Tiªu : -§äc lu lo¸t, diÔn c¶m bµi v¨n víi giäng kÓ chuyÖn linh ho¹t, phï hîp víi diÔn biÕn cña c©u chuyÖn: khi håi hép, vui síng, nhÑ nhµng,…to¸t lªn vÎ b×nh tÜnh, tù tin cña nh©n vËt -HiÓu: Ca ngîi «ng Hai Long vµ nh÷ng chiÕn sÜ t×nh b¸o ho¹t ®éng trong lßng ®Þch ®· dòng c¶m, mu trÝ gi÷ v÷ng ®êng d©y liªn l¹c, gãp phÇn xuÊt s¾c vµo sù nghiÖpb¶o vÖ Tæ quèc. II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹ bµi ®äc. ¶nh thiÕu tíngVò Ngäc Nh¹ III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.KiÓm tra bµi cò : HS ®äc bµi LuËt tôc xa cña ngêi £-®ª,TLCH 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi (SGVtr 102 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi -GV chia 4®o¹n ®o¹n 1:…®¸p l¹i. ®o¹n 2:…ba bíc ch©n ®o¹n 3:…chç cò ®o¹n 4: cßn l¹i -Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 -GV ®äc mÉu c¶ bµi H§2:T×m hiÓu bµi: -Chó Hai Long ra Phó L©m lµm g×? C¶ líp ®äc thÇm theo LuyÖn ®äc tõ khã: ch÷ V, bu- gi, cÇn khëi ®éng m¸y,… Gi¶i nghÜa tõ khã :Hai Long, ch÷ V, bu-gi, cÇn khëi ®éng, ®éng c¬,… C¶ líp ®äc thÇm theo +…®Ó lÊy b¸o c¸o vµ göi b¸o c¸o
 • 68. Thứ ngày tháng năm 2015 -Em hiÓu hép th mËt dïng ®Ó lµm g×? ®o¹n 1 C©u 1 SGK ? ®o¹n 2 C©u 2SGK ? GV tiÓu kÕt ý ®o¹n 3 C©u 3SGK ? ®o¹n 4 C©u 4 SGK? H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m -Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc -Thi ®äc ®o¹n 3 -LuyÖn ®äc theo nhãm - Gäi HS ®äc bµi -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc -T×m nh÷ng truyÖn ca ngîi c¸c chiÕn sÜ an ninh, t×nh b¸o +….®Ó chuyÓn nh÷ng tin tøc bÝ mËt, quan träng. +..®Æt hép th ..dÔ t×m..Ýt bÞ chó ý nhÊt- n¬i 1 cét c©y sè ven ®êng, gi÷a c¸nh ®ång v¾ng; hßn ®¸ h×nh mòi tªn..trong 1 hép vá thuèc ®¸nh r¨ng. +..göi g¸m t×nh yªu TQ vµ lêi chµo chiÕn th¾ng. + “Anh dõng xe………….bíc ch©n” V× ®Ó ®¸nh l¹c híng chó ý cña ngêi kh¸c, kh«ng ai cã thÓ nghi ngê. +..cã ý nghÜa quan träng ….v× cung cÊp nh÷ng th«ng tin mËt tõ phÝa ®Þch, gióp ta hiÓu ý ®å …vµ ng¨n chÆn kÞp thêi Líp NX söa sai ý 2 môc I
 • 69. Thứ ngày tháng năm 2015 TËp lµm v¨n ¤n tËp vÒ t¶ ®å vËt I. Môc ®Ých yªu cÇu: Cñng cè hiÓu biÕt vÒ t¶ ®å vËt: cÊu t¹o cña bµi v¨n, tr×nh tù miªu t¶, phÐp tu tõ, so s¸nh, nh©n ho¸ ®îc sö dông khi mu t¶ II .§å dïng häc tËp: 1 ¸o qu©n phôc mµu cá óa B¶ng phô ghi kiÕn thøc cÇn ghi nhí. III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : GV kiÓm tra ®o¹n v¨n ®· viÕt ë tiÐt tríc. 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? Gi¶i nghÜa :b¹n ®ång hµnh, vÐn khÐo, m¨ng sÐt, … - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 MB:…..mµu cá óa.( giíi thiÖu trùc tiÕp) TB:…….cña ba KL:cßn l¹i (KB kiÓu më réng) H×nh ¶nh so s¸nh: Nh÷ng ®êng kh©u ®Òu ®Æn nh kh©u m¸y.
 • 70. Thứ ngày tháng năm 2015 Bµi 2: - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? *Gîi ý:..quyÓn s¸ch, quyÓn vë, c¸i ®ång hå b¸o thøc,… Khi t¶, sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi nhiÒu HS tr×nh bµy nåi tiÕp nhau H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc -§äc tríc 5 ®Ò «n tËp cña tiÕt sau vµ chuÈn bÞ 1 ®Ò em thÝch. ………. H×nh ¶nh nh©n hãa: Ngêi b¹n ®ång hµnh quý b¸u. ….. Nhãm kh¸c bæ sung NhiÒu HS nh¾c l¹i ……. + viÕt ®o¹n v¨n ….t¶ h×nh d¸ng hoÆc c«ng dông cña 1 ®å vËt …. Líp NX, söa sai B×nh bµi hay nhÊt
 • 71. Thứ ngày tháng năm 2015 LUYÖN Tõ Vµ C¢U Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng cÆp tõ h« øng I. Môc ®Ých yªu cÇu: -N¾m ®îc c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng cÆp tõ h« øng. -BiÕt t¹o ra c¸c c©u ghÐp míi sö dông cÆp tõ h« øng thÝch hîp. II .§å dïng häc tËp: VBTTV B¶ng phô cho BT1 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : HS lµm BT 3,4 tiÕt tríc 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:H×nh thµnh kh¸i niÖm - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 VÕ 1:Buæi chiÒu, n¾ng võa nh¹t, C V VÕ 2: S¬ng ®· bu«ng nhanh xuèng mÆt C V
 • 72. Thứ ngày tháng năm 2015 Bµi 2: - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Rót ra KL1 phÇn ghi nhí GV: c¸c tõ nµy n»m ngay trong bé phËn VN; kh«ng ph¶i lµ QHT, lªn líp 6 c¸c em sÏ ®îc häc kÜ h¬n. Bµi 3: Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ GV ghi hoµn thµnh b¶ng ghi nhí H§3: Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1 - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? GV treo b¶ng phô HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy nåi tiÕp Bµi 2 - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? GV treo b¶ng phô Tæ chøc díi h×nh thøc trß ch¬i “ Ai nhanh h¬n”. trong thêi gian 5 phót, tæ nµo ®iÒn nhanh vµ ®óng nhÊt sÏ giµnh gi¶i nhÊt. *Lu ý:cã thÓ cã nhiÒu c¸ch ®iÒn- GV gióp HS hiÓu ý nghÜa cña tõ ®ã vµ dïng cho ®óng H§4 :cñng cè, dÆn dß -Nh¾c l¹i ghi nhí SGK -NX tiÕt häc biÓn.. ………………… + …dïng ®Ó nèi vÕ c©u 1 vµ vÕ c©u 2 +..QH gi÷a c¸c vÕ c©u kh«ng cßn chÆt chÏ nh tríc. Víi c©u b, c©u v¨n trë thµnh kh«ng hoµn chØnh. HS nh¾c l¹i +VD: a)cha ..®· b)chç nµo…chç Êy míi…®· cµng…cµng HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK a) cha…®· b) võa …®· c) cµng…cµng Líp NX, söa sai VD: a)Ma cµng to, giã cµng thæi m¹nh. ………………………………
 • 73. Thứ ngày tháng năm 2015 TËp lµm v¨n ¤n tËp vÒ t¶ ®å vËt I. Môc ®Ých yªu cÇu: -¤n luyÖn, cñng cè kÜ n¨ng lËp dµn ý cña bµi v¨n t¶ ®å vËt. -¤n luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng dµn ý bµi v¨n t¶ ®å vËt-tr×nh bµy râ rµng, rµnh m¹ch, tù nhiªn, tù tin. II .§å dïng häc tËp: 1 sè ®å vËt B¶ng phô cho BT1 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : HS ®äc ®o¹n v¨n lµm trong tiÕt tríc. 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp Bµi 1: - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? -Em chän t¶ ®å vËt nµo? Bµi 2: Líp ®äc thÇm theo +lËp dµn ý miªu t¶ 1 ®å vËt HS nèi tiÕp tr×nh bµy C¶ líp ®äc thÇm 2 lÇn
 • 74. Thứ ngày tháng năm 2015 Gäi HS ®äc ®Ò bµi HS ®äc gîi ý SGK HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi 5 HS tr×nh bµy GV:®¬ng nhiªn chóng ta kh«ng thÓ b¾t chíc y nguyªn dµn bµi cña b¹n v×… H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc. -Ai cha xong, vÒ nhµ hoµn thµnh tiÕp.ChuÈn bÞ tiÕt sau viÕt hoµn chØnh bµi v¨n Líp NX, bæ sung cho hoµn chØnh c¸c dµn bµi ®ã theo gîi ý SGK. HS tiÕp tôc lµm bµi vµo VBTTV Tr×nh bµy miÖng Líp NX, söa sai B×nh bµi hay nhÊt TËP §äC Phong c¶nh ®Òn Hïng I . Môc Tiªu : -§äc lu lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi; giäng ®äc trang träng, tha thiÕt. -HiÓu: ca ngîi vÎ ®Ñp tr¸ng lÖ cña ®Òn Hïng vµ vïng ®Êt Tæ, ®ång thêi bµy tá niÒm thµnh kÝnh thiªng liªng cña mçi con ngêi ®èi víi tæ tiªn II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹ chñ ®iÓm vµ bµi ®äc III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.KiÓm tra bµi cò : HS ®äc bµi Hép th mËt,TLCH 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi (SGVtr 112 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi -GV chia 3®o¹n ®o¹n 1:….chÝnh gi÷a. ®o¹n 2:…xanh m¸t. ®o¹n 3: cßn l¹i C¶ líp ®äc thÇm theo
 • 75. Thứ ngày tháng năm 2015 -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2 -GV ®äc mÉu c¶ bµi H§2:T×m hiÓu bµi: C©u 1 SGK ? C©u 2SGK? GV: ..c¶nh thiªn nhiªn n¬i ®Òn Hïng thËt tr¸ng lÖ, hïng vÜ. C©u 3SGK ? GV giêi htiÖu thªm 1 sè truyÒn thuyÕt nh:Sù tÝch tr¨m trøng, Sù tÝch b¸nh trng, b¸nh giÇy.. C©u 4 SGK? H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m -Tõ ý tõng ®o¹n HS nªu c¸ch ®äc -Thi ®äc ®o¹n 2 -LuyÖn ®äc theo nhãm - Gäi HS ®äc bµi -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc -NÕu cã ®iÒu kiÖn c¸c em h·y cïng cha mÑ ®Õn th¨m ®Òn Hïng. LuyÖn ®äc tõ khã: chãt vãt, dËp dên, vßi väi, n¨m gang, MÞ N¬ng, …. Gi¶i nghÜa tõ khã :®Òn Hïng, Nam quèc s¬n hµ, bøc hoµnh phi, Ng· Ba H¹c, ngäc ph¶, chi , ®Êt Tæ,.. C¶ líp ®äc thÇm theo +C¸c vua Hïng lµ ngêi ®Çu tiªn lËp níc V¨n Lang,…. SGV tr112 +..khãm h¶i ®êng..,c¸nh bím rËp rên bay lîn, bªn tr¸i.., bªn ph¶i…, ®»ng tríc… +…truyÒn thuyÕt S¬n Tinh- Thuû Tinh …………………Th¸nh Giãng …………………An D¬ng V¬ng VD: Nh¾c nhë mäi ngêi lu«n nhí vÒ céi nguån,.. Líp NX söa sai ý 2 môc I
 • 76. Thứ ngày tháng năm 2015 chÝnh t¶ I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Nghe-viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi Ai lµ thuû tæ loµi ngêi? -¤n l¹i qui t¾c viÕt hoa tªn ngêi, tªn ®Þa lÝ níc ngoµi; lµm ®óng c¸c bµi tËp. II .§å dïng häc tËp: VBTTV B¶ng phô BT2 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : Gäi HS lªn b¶ng viÕt tlêi gi¶i c©u ®è(BT3 tiÕt tríc) D¹y bµi míi : H§1 : Giíi thiÖu bµi GV nªu môc ®Ých,y/c tiÕt häc. H§2 : Híng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ -GV ®äc toµn bµi - Em h·y nªu néi dung chÝnh cña bµi ? -Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ? … +..cho ta biÕt truyÒn thuyÕt cña 1 sè d©n téc trªn thÕ giíi vÒ thuû tæ loµi ngêi vµ c¸ch gi¶i thÝch khoa häc vÒ vÊn ®Ò nµy +Chóa Trêi, A-®am, £-va, N÷ Oa,
 • 77. Thứ ngày tháng năm 2015 -GV ®äc tõ khã -GV ®äc bµi -GV ®äc bµi – lu ý tõ khã H§3 : ChÊm ,ch÷a bµi GV chÊm nhanh 1 sè bµi tríc líp -Rót kinh nghiÖm H§4 : Híng dÉn HS lµm bµi tËp -Gäi HS ®äc bµi 2 Gi¶i thÝch tõ khã:Cöu Phñ, …. Néi dung c©u chuyÖn ? HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy nèi tiÕp GV tiÓu kÕt H§5 : Cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc.Ghi nhí qui t¾c viÕt hoa. -VÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn vui cho ngêi th©n nghe. ¢n §é, Bra-hma, S¸c-l¬ §¸c-uyn, XIX HS viÕt b¶ng con (giÊy nh¸p ) HS viÕt vµo vë HS so¸t lçi HS ®æi chÐo bµi so¸t lçi §äc ,nªu yªu cÇu cña ®Ò bµi +Anh chµng mª ®å cæ lµ mét kÎ gµn dë, mï qu¸ng,… +Khæng Tö, Chu V¨n V¬ng, Ngò §Õ, Chu, Cöu Phñ, Kh¬ng Th¸i C«ng. Gi¶i thÝch c¸ch viÕt hoa. Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung LUYÖN Tõ Vµ C¢U Liªn kÕt c¸c c©u trong bµi b»ng c¸ch lÆp tõ ng÷ I. Môc ®Ých yªu cÇu: -HiÓu thÕ nµo lµ liªn kÕt c©u b»ng c¸ch lÆp tõ ng÷. -BiÕt sö dông c¸ch lÆp tõ ng÷ ®Ó liªn kÕt c©u. II .§å dïng häc tËp: B¶ng phô cho BT1,2 III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : HS lµm BT1,2 cña tiÕt tríc. B¶ng nhãm 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2: H×nh thµnh kh¸i niÖm Bµi 1 Líp ®äc thÇm theo
 • 78. Thứ ngày tháng năm 2015 - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy miÖng Bµi 2 - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 3: Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Rót ra ghi nhí SGK H§3: Híng dÉn HS thùc hµnh Bµi 1 HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy nèi tiÕp Bµi 2 Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ H§4: cñng cè ,dÆn dß C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 +Tõ “®Òn” +kh«ng (HS thay tõ vµ ®äc lªn ) V× néi dung 2 c©u kh«ng ¨n nhËp víi nhau. Mçi c©u nãi vÒ 1 sù vËt. +..gióp ta nhËn ra sù liªn kÕt chÆt chÏ vÒ néi dung gi÷a 2 c©u trªn. NÕu kh«ng cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c c©u v¨n th× sÏ kh«ng t¹o thµnh ®o¹n v¨n, bµi v¨n. NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK ……. a) “trèng ®ång”, “§«ng S¬n” b) “anh chiÕn sÜ”, “nÐt hoa v¨n” C¸c tõ ®ã ®îc lÆp l¹i ®Ó liªn kÕt c©u... HS lµm b¶ng nhãm-VBTTV +®¸p ¸n: ThuyÒn,….,chî, c¸ song, c¸ chim, t«m. KÓ CHUYÖN I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Dùa vµo lêi kÓ cña GVvµ tranh minh ho¹, kÓ ®îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn; giäng kÓ tù nhiªn, phèi hîp cö chØ, nÐt mÆt mét c¸ch tù nhiªn. -HiÓu, trao ®æi víi b¹n vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn: Ca ngîi trÇn Hng §¹o ®· v× ®¹i nghÜa mµ xo¸ bá hiÒm khÝch c¸ nh©n víi TrÇn Quang Kh¶i t¹o nªn khèi ®oµn kÕt chèng giÆc… -L¾ng nghe, nhí ,kÓ l¹i chuyÖn. -Nghe b¹n kÓ , NXvµ kÓ tiÕp II. §å dïng d¹y häc: Tranh minh ho¹ B¶ng phô vÏ lîc ®å quan hÖ gia téc cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn. III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : KÓ l¹i c©u chuyÖn vÒ 1 viÖc lµm tèt gãp phÇn b¶o vÖ trËt tù, an ninh n¬i lµng xãm, phè phêng mµ em biÕt.
 • 79. Thứ ngày tháng năm 2015 2.D¹y bµi míi H§1:Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2: - GV kÓ chuyÖn lÇn 1 Gi¶i thÝch: tÞ hiÒm, Quèc c«ng TiÕt chÕ, Ch¨m-pa, s¸t Th¸t Treo lîc ®å - GV kÓ lÇn 2 H§3: HS tËp kÓ chuyÖn -Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm ®«i - Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ nèi tiÕp - Gäi ®¹i diÖn nhãm kÓ toµn bé c©u chuyÖn Nhãm kh¸c cã thÓ hái vÒ néi dung vµ ý nghÜa c©u chuyÖn -C©u chuyÖn gióp b¹n hiÓu ®iÒu g×? -C©u chuyÖn khiÕn b¹n suy nghÜ g× vÒ truyÒn thèng ®oµn kÕt cña d©n téc? H§4: Liªn hÖ thùc tÕ, cñng cè, dÆn dß -Nh¾c l¹i ý nghÜa c©u chuyÖn -NX tiÕt häc . -§äc tríc bµi tuÇn 26. HS l¾ng nghe HS l¾ng nghe vµ nh×n tranh minh ho¹ TËp kÓ tõng ®o¹n nèi tiÕp trong nhãm TËp kÓ toµn bé c©u chuyÖn Nhãm kh¸c NX: +Néi dung c©u chuyÖn cã ®Çy ®ñ kh«ng +giäng kÓ, nÐt mÆt, cö chØ. +s¸ng t¹o +HiÓu vÒ 1 trong nhiÒu truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc - truyÒn thèng ®oµn kÕt, hoµ thuËn. VD: ®oµn kÕt lµ 1 truyÒn thèng quÝ b¸u cã tõ xa xa cña d©n téc. Tập đọc Cöa s«ng I . Môc Tiªu : -§äc lu lo¸t, diÔn c¶m bµi th¬; giäng ®äc nhÑ nhµng,tha thiÕt, giµu t×nh c¶m. -HiÓu: qua h×nh ¶nh cöa s«ng, t/g ngîi ca t×nh c¶m thuû chung, uèng níc nhí nguån. -Häc thuéc lßng bµi th¬. II .§å dïng häc tËp: Tranh minh ho¹ bµi ®äc vµ phong c¶nh vïng cöa s«ng, nh÷ng ngän sãng b¹c ®Çu. III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.KiÓm tra bµi cò : HS ®äc bµi Phong c¶nh ®Òn Hïng,TLCH
 • 80. Thứ ngày tháng năm 2015 2. D¹y bµi míi a .Giíi thiÖu bµi : Giíi thiÖu tranh –giíi thiÖu bµi míi (SGVtr 124 ) b. Bµi míi : H§1 :LuyÖn ®äc ®óng -Gäi 1HS kh¸ - giái ®äc bµi -Gäi 6 HS ®äc nèi tiÕp 6 khæ th¬ lÇn 1 Söa lçi khi HS ng¾t nghØ sai -Gäi 6 HS ®äc nèi tiÕp 6 khæ th¬ lÇn 2 -GV ®äc mÉu c¶ bµi H§2:T×m hiÓu bµi: Khæ 1 C©u 1 SGK ? C¸ch nãi ®Æc biÖt - ch¬i ch÷ C©u 2SGK ? C©u 3SGK ? GV ph©n tÝch kÜ h¬n vÒ nghÖ thuËt miªu t¶ cña t/g ….. H§3: LuyÖn ®äc diÔn c¶m -Tõ ý tõng khæ th¬ HS nªu c¸ch ®äc -Thi ®äc ®o¹n khæ 4,5 -LuyÖn ®äc theo nhãm - Gäi HS ®äc bµi - kÕt hîp HTL -Em h·y nªu ý chÝnh cña bµi ? H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc . VÒ nhµ tiÕp tôc HTL bµi C¶ líp ®äc thÇm theo LuyÖn ®äc tõ khã:then kho¸, nçi, níc lî n«ng s©u, … Gi¶i nghÜa tõ khã: C¸ch nãi ®Æc biÖt - ch¬i ch÷ C¶ líp ®äc thÇm theo + “Lµ cöa nhng …. ……..bao giê” +..göi phï sa…, n¬i biÓn c¶ t×m vÒ ®Êt liÒn.., …níc lî,tiÔn ®a ngêi ra kh¬i,. + “Dï gi¸p mÆt… …….nói non.” Líp NX söa sai ý 2 môc I TËp lµm v¨n (KiÓm tra viÕt) I. Môc ®Ých yªu cÇu: HS viÐt ®îc 1 bµi v¨n t¶ ®å vËt cã bè côc râ rµng, ®ñ ý, thÓ hiÖn ®îc nh÷ng quan s¸t riªng… II .§å dïng häc tËp: GiÊy KT
 • 81. Thứ ngày tháng năm 2015 1 sè tranh ¶nh minh ho¹ cho bµi v¨n. III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:Híng dÉn HS lµm bµi - Gäi 1 HS ®äc 5 ®Ò SGK *Lu ý: Cã thÓ viÕt sang ®Ò kh¸c tiÕt tríc nh- ng kh«ng nªn Gäi 2,3 HS ®äc l¹i dµn ý tiÕt tríc. H§3: HS lµm bµi H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc -VÒ nhµ ®äc vµ chuÈn tríc cho tiÕt sau. Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 HS söa l¹i dµn ý cña m×nh HS lµm bµi LUYÖN Tõ Vµ C¢U Liªn kÕt c¸c c©u trong bµi b»ng c¸ch thay thÕ tõ ng÷ I. Môc ®Ých yªu cÇu: -HiÓu thÕ nµo lµ liªn kÕt c©u b»ng c¸ch thay thÕ tõ ng÷. -BiÕt sö dông c¸ch thay htÕ tõ ng÷ ®Ó liªn kÕt c©u.
 • 82. Thứ ngày tháng năm 2015 II .§å dïng häc tËp: B¶ng phô cho BT1,2 III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1.KiÓm tra bµi cò : HS lµm BT 2 cña tiÕt tríc. B¶ng nhãm 2.D¹y bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2: H×nh thµnh kh¸i niÖm Bµi 1 - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1 ,x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 2 - Tæ chøc ho¹t ®éng nhãm - Gäi ®¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Bµi 3: Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶ Rót ra ghi nhí SGK H§3: Híng dÉn HS thùc hµnh Bµi 1 HS lµm viÖc c¸ nh©n GV treo b¶ng phô Gäi 2 HS tr×nh bµy bµi -Ai cã thÓ thay thÕ b»ng c¸ch kh¸c? Bµi 2 HS lµm viÖc c¸ nh©n Gäi HS tr×nh bµy H§4: cñng cè ,dÆn dß -Nh¾c l¹i ghi nhí SGK.Nhận xét tiết học Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 +..nãi vÒ TrÇn Quèc To¶n +Hng §¹o V¬ng, ¤ng, Quèc c«ng tiÕt chÕ, Ngêi, +..v× : ®o¹n v¨n trªn tõ ng÷ ®îc sö dông linh ho¹t, cïng mét ®èi tîng dïng nhiÒu tõ ng÷ kh¸c nhau, t¸nh sù lÆp l¹i ®¬n ®iÖu, nhµm ch¸n vµ nÆng nÒ nh ë ®o¹n v¨n thø 2 §ã gäi lµ phÐp thay thÕ tõ ng÷. HS nh¾c l¹i nhiÒu lÇn NhiÒu HS nh¾c l¹i ghi nhí SGK ……. +anh, ngêi liªn l¹c,anh, ®ã. Líp NX, söa sai ….. + “Nµng”b¶o “chång”
 • 83. Thứ ngày tháng năm 2015 TËp lµm v¨n TËp viÕt ®o¹n ®èi tho¹i I. Môc ®Ých yªu cÇu: -Dùa theo truyÖn Th¸i s TrÇn Thñ §é, biÕt viÕt tiÕp c¸c lêi ®èi tho¹i theo gîi ý ®Ó hoµn chØnh 1 ®o¹n ®èi thoaÞ trong kÞch. - BiÕt ph©n vai ®äc l¹i hoÆc diÔn thö mµn kÞch. II .§å dïng häc tËp: -Tranh minh ho¹ phÇn ®Çu truyÖn -B¶ng nhãm cho BT2 III .Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: H§1: Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc. H§2:Híng dÉn HS luyÖn tËp - Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp sè 1, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi 1 ? Bµi 2: - Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi tËp sè 2, x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi ? 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc néi dung BT2 1 HS ®äc gîi ý SGK 1 HS ®äc ®o¹n ®èi tho¹i *Lu ý: §äc vµ lµm theo gîi ý SGK Chó ý thÓ hiÖn tÝnh c¸ch cña 2 nh©n vËt: th¸i s TrÇn Thñ §é vµ phó n«ng Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm tiÕp nèi nhau ®äc lêi ®èi tho¹i cña nhãm m×nh Bµi 3: *Lu ý:HS ®ãng vai cè g¾ng ®èi ®¸p tù nhiªn, kh«ng qu¸ phô thuéc vµo lêi tho¹i cña nhãm m×nh. H§4 :cñng cè ,dÆn dß -NX tiÕt häc -VÒ nhµ viÕt lai vµo vë ®o¹n ®èi tho¹i cña nhãm m×nh. -ChuÈn bÞ tiÕt tËp làm văn sau. Líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm ®o¹n v¨n +viÕt tiÕp c¸c lêi ®èi tho¹i (dùa theo 7 gîi ý ) C¶ líp ®äc thÇm theo C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2 HS lµm viÖc theo nhãm Nhãm kh¸c bæ sung B×nh nhãm viÕt lêi ®èi tho¹i hîp lÝ, hay nhÊt Tõng nhãm ®äc hay diÔn kÞch Líp b×nh chän nhãm ®äc(diÔn): - sinh ®éng - tù nhiªn - hÊp dÉn nhÊt.