Publicidad

Unit 3

HouseSky2
5 de Jan de 2022
Unit 3
Unit 3
Unit 3
Unit 3
Publicidad
Unit 3
Unit 3
Unit 3
Próximo SlideShare
Unit 4Unit 4
Cargando en ... 3
1 de 7
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Unit 3

  1. UNIT 3 I. Viết dạng số nhiều của các danh từ sau và xếp chúng vào 3 nhóm theo đúng cách đọc của những âm cuối. /s/ /z/ /iz/ book, door, window, board, clock, bag, pencil, desk, school, classroom, ruler, eraser, house, pen, street, student, teacher, chair, bookshelf, doctor, couch, engineer, lamp, nurse, table, stool, telephone, stereo, television, bench. II. Đặt câu hỏi với "WHAT” và trả lời theo các từ gợi ý. 1. this / clock 4. those / lamps 2. these / chairs 5. that / house 3. that / telephone III. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. 1. ________________________________? - They are stools. 2. ________________________________? - I'm a student. 3. ________________________________? - His name is Nam. 4. ________________________________? - She's a teacher. 5. ________________________________? - It's Lan. 6. ________________________________? - There are five people in my family. 7. ________________________________? - I'm fine, thank you. 8. ________________________________? - That is a chair. 9. ________________________________? - There is a desk in the room. 10. _______________________________? - My sister is fifteen years old. IV. Hãy trả lời các câu hỏi sau. 1. What's your name? 2. What do you do? 3. How old are you? 4. How many people are there in your family? 5. What does your father do? 6. What's your father's name? 7. What does your mother do? 8. How old is your father? 9. How old is your mother? 10. Where do you live? V. Hãy đổi các câu sau sang dạng số nhiều. 1. This is an eraser. →________________________________ 2. That is a telephone. →________________________________ 3. It’s my house. →________________________________ 4. There is a table. →________________________________ 5. What is this? →________________________________ VI. Điền vào chỗ trống các từ thích hợp để tạo thành câu hoàn chỉnh. 1. __________Mr Nam a teacher? Yes, __________is.
  2. 2. What's__________? It’s__________eraser. 3. This is Hoa. __________is a student. 4. Are__________nurses? Yes, we__________. 5. Are you doctors? Yes, __________are. 6. Are you an engineer? No, __________not. 7. What are you? __________a student. 8. __________is that? __________Linh. 9. No, it__________. It's __________armchair. 10. How many__________are there in your house? There__________one desk. VII. Tìm lỗi trong các câu sau rồi sửa lại thành câu đúng. 1. They are a driver. 4. You and I am students. 2. Who's they? 5. Who are they? They're engineers. 3. Is Nam and Ba students? VIII. Hãy điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ "TO BE". 1. I __________Lan. I __________ a student. My brother and sister__________teachers. My brother twenty-five years old. My sister __________twenty-four years old. There __________five people in my family. 2. This__________Thu. She__________my friend. 3. We__________in the yard. 4. Who__________they? 5. What__________those? IX. Dùng đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) để thay thế cho các từ được gạch dưới. 1. Thu and Lan are students. 2. My father and I are teachers. 3. My book is here. 4. His pencils are there. 5. Are you and Nam students? X. Trả lời các câu hỏi sau. 1. Is this your pen? - No, ________________________________ 2. Are these her books? - Yes, ________________________________ 3. Are they doctors? - No, ________________________________ 4. Is that his eraser? - Yes ________________________________ 5. Is Nam a student? - No, ________________________________ XI. Đổi các câu sau ra thể phủ định và nghi vấn. 1. Her name is Linh. 4. Those are his pens. 2. They're nurses. 5. My father is a doctor. 3. I'm an engineer. XII. Hãy hoàn tất đoạn đối thoại sau. - Hello. My name's Mai. __________? - My name's Thu. - ______________________________?
  3. - I'm twelve. ____________________? - I'm eleven years old. - ______________________________? - I'm a nurse. And you? - I'm a student. - ______________________________? - There are four people in my family. - Oh, there are four people in my family, too. XIII. Sắp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh. 1. her / is / ruler / that? 2. not / are / those / books / my. 3. your / engineer / sister / is / an? 4. are / doctors / brothers / your? 5. his / is / what / name? TEST 3 I. Viết dạng số nhiều của các danh từ sau và xếp chúng vào 3 cột theo đúng cách dọc của những âm cuối: /s/, /z/, /iz/ clock, house, couch, nurse, lamp, stereo, bench, bookshelf, table, window II. Đổi các câu sau sang dạng số nhiều: 1. What's this? It’s a ruler. →________________________________ 2. Who's that? →________________________________ 3. I'm a student. →________________________________ 4. Is this your pencil? Yes, it is. →________________________________ 5. There is a lamp on the wall. →________________________________ III. Hãy điền các tính từ sở hữu thích hợp vào chỗ trống. 1. What's your name? __________name is Xuan. 2. Is__________name Mai? Yes, it's Mai. 3. He's a student. __________name is Binh. 4. They are engineers. __________names are Tom and John. 5. Are those your erasers? Yes, they are__________erasers. 6. Nam is here. That is__________book. 7. Is this__________pen? Yes, it's my pen. 8. I'm a doctor. __________name is Tom Baker. 9. Lan is here. Those are__________bags. 10. What's__________name? Her name is Loan. IV. Đặt câu hỏi cho các từ được gạch dưới. 1. My name's Linh. 6. Her name is Vy, not Lan. 2. She's a nurse. 7. There are two lamps in my house. 3. It's an eraser. 8. Mr and Mrs Tam are engineers. 4 Thev're tables. 9. It's my book, not her book. 5. It's Mr Vien. 10. I'm five years old. V. Hãy tìm lỗi trong các câu sau và viết lại cho đúng.
  4. 1. What's your name? Your name's Lan. 2. What's he name? He name is Tam. 3. How many chair are there in your house? 4. What do your father do? 5. My sister is a engineer. VI. Hãy viết bằng chữ các kết quả sau. 1. 18 × 6 =________________________________ 2. 72 + 10 =________________________________ 3. 12 + 3 =________________________________ 4. 81 : 9 =________________________________ 5. 20 × 2 =________________________________ VII. Hãy hoàn tất đoạn văn sau đây, sau đó trả lờỉ các câu hỏi. This (1) __________my family. There (2) __________five people (3) __________my family: my father, my mother, my brother, my sister and me. We live (4) __________ Quang Trung Street. My father is forty years (5) __________. He is (6) __________engineer. My mother is thirty-six. (7) __________is a nurse. My brother is twelve. My sister is ten. I'm fourteen. We (8) __________students. * Questions: a. How many people are there in his family? b. Where do they live? c. How old is his father? d. What does his father do? e. How old is his mother? f. Is his mother a doctor? g. How old is his brother? h. How old is his sister? i. What do they do?
  5. KEY UNIT 3 I. /s/ books, clocks, desks, streets, students, lamps /z/ doors, windows, boards, bags, pencils, schools, classrooms, rulers, erasers, pens, teachers, chairs, bookshelves, doctors, engineers, tables, stools, tele-phones, stereos, televisions /iz/ houses, couches, nurses, benches II. 1. What is this? It’s a clock. 2. What are these? They are chairs. 3. What's that? It’s a telephone. 4. What are those? They are lamps. 5. What's that? It’s a house. III. 1. What are these / those? 2. What do you do? / What are you? 3. What's his name? 4. What does she do? / What is she? 5. Who's that? / Who is this? 6. How many people are there in your family? 7. How are you? 8. What's that? 9. How many desks are there in the room? 10. How old is your sister? IV. 1. My name's Lan. 2. I am a student. 3. I'm twelve. 4. There are four people in my family. 5. He is a doctor. 6. His name’s Hung. 7. She is a nurse 8. He is forty. 9. She is thirty-five. 10. We live on Nguyen Hue street V. 1. These are erasers. 2. Those are telephones. 3. They are my houses. 4. There are tables. 5. What are these? VI. 1. Is/he 3. She 5. We 7. I’m 9. Isn’t/an 2. this/ an 4. You/are 6. I’m 8. Who/It’s 10. Desks/is VII. 1. They are drivers. 4. You and I are students. 2. Who are they? 5. What do they do? /What are they? 3. Are Nam and Ba students? They are engineers. VIII. 1. am/ am/ are/ is/ is/ are. 2. is/ is 3. are 4. Are 5. Are IX. 1. They 2. We 3. It 4. They 5. You X. 1. No, it isn't. 3. No, they aren't. 5. No, he isn't. 2. Yes, they are. 4. Yes, it is. XI. 1. Her name isn’t Linh. 3. I'm not an engineer. 5. My father isn't a doctor. Is her name Linh? Are you an engineer? Is your father a doctor? 2. They aren't nurses. 4. Those aren't his pens.
  6. Are they nurses? Are those his pens? XII. - Hello. My name's Mai. What's your name? - My name's Thu. - How old are you? - I'm twelve. And you? - I'm eleven years old. - What do you do? - I'm a nurse. And you? - I'm a student. - How many people are there in your family? - There are four people in my family. - Oh, there are four people in my family, too. XIII. 1. Is that her ruler? 3. Is your sister an engineer? 2. Those are not my books. 4. Are your brothers doctors? 5. What is his name? TEST 3 I. /s/ clocks, lamps /z/ stereos, bookshelves, tables, windows /iz/ houses, couches, nurses, benches II. 1. What are these? - They are rulers. 2. Who are those? 3. We are students. 4. Are these your pencils? - Yes, they are. 5. There are lamps on the wall. III. 1. My 3. His 5. My 7. Your 9. Her 2. her 4. Their 6. His 8. My 10. Her IV. 1. What's your name? 2. What does she do? / What is she? 3. What's this? / What’s that? / What’s it? 4. What are these? / What are those? 5. Who's that? / Who is this? 6. Is her name Lan? 7. How many lamps are there in your house? 8. What do Mr and Mrs Tam do? / What are Mr and Mrs Tam? 9. Is that her book? / Is this her book? / Is it her book? 10. How old are you? V. 1. My name's Lan. 4. What does your father do? 2. What's his name? His name is Tam. 5. My sister is an engineer. 3. How many chairs are there in your house?
  7. VI. 1. one hundred and eight 3. fifteen 5. forty 2. eighty-two 4. nine VII. 1. is 3. in 5. old 7. She 2. are 4. on 6. an 8. are * Answers: a. There are five people in his family. e. She is thirty-six. b. They live on Quang Trung street. f. No, she isn't. She is a nurse c. He is forty years old. g. He is twelve. d. He is an engineer. h. She is ten. i. They are students.
Publicidad