Publicidad

12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric

ICT & Physics teacher en Colegiul National "Horea, Closca si Crisan" Alba Iulia
26 de Apr de 2017
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric

  1. Efectul magnetic alEfectul magnetic al curentului electriccurentului electric Proiect realizat de DanciuProiect realizat de Danciu IoanaIoana Clasa a X-a EClasa a X-a E Profesor: Humeniuc RamonaProfesor: Humeniuc Ramona Colegiul Na ionalț ,,Horea, Clo ca i Cri an”, Alba Iuliaș ș ș
  2. Efectul magneticEfectul magnetic ► ConstăConstă îîn aparin aparițția unui câmp magneticia unui câmp magnetic îîn jurul unui conductor parcurs de curentn jurul unui conductor parcurs de curent electric.electric. ► Curentul electric poate trece prin conductoare fără a produce efecte chimice sauCurentul electric poate trece prin conductoare fără a produce efecte chimice sau poate trece prin unele corpuri a căror temperatură este cuprinsă între 0 i 10șpoate trece prin unele corpuri a căror temperatură este cuprinsă între 0 i 10ș grade, pe scara Kelvin a temperaturilor, fără a produce efect Joule. Însă niciodată,grade, pe scara Kelvin a temperaturilor, fără a produce efect Joule. Însă niciodată, purtătorii de sarcină nu pot fi în mi care relativă fa ă de un onservator fără caș țpurtătorii de sarcină nu pot fi în mi care relativă fa ă de un onservator fără caș ț acesta să nu constate existen a câmpului magnetic.țacesta să nu constate existen a câmpului magnetic.ț
  3. ► Două mari descopeririDouă mari descoperiri au marcat începutul studiului câmpuluiau marcat începutul studiului câmpului magnetic, al stărilor de magnetizare, al electromagnetismului în general.magnetic, al stărilor de magnetizare, al electromagnetismului în general. ► ÎnÎn 18201820, savantul danez, savantul danez Hans Christian ØrstedHans Christian Ørsted (1777-1851) a(1777-1851) a descoperit existen a câmpului magnetic al curentului electric, punându-l înțdescoperit existen a câmpului magnetic al curentului electric, punându-l înț eviden ă prin rotirea acului magnetic fa ă de direc ia nord-sud, acul fiindț ț țeviden ă prin rotirea acului magnetic fa ă de direc ia nord-sud, acul fiindț ț ț suspendat de un fir cu torsiunea practic nulă.suspendat de un fir cu torsiunea practic nulă.
  4. ► Savantul francezSavantul francez André-Marie AmpèreAndré-Marie Ampère (1775-1836) a fost(1775-1836) a fost ini iatorul teoriei numitețini iatorul teoriei numiteț electromagnetismelectromagnetism. El a imaginat iș. El a imaginat iș principiul de func ionare a galvanometrului, a construit primulțprincipiul de func ionare a galvanometrului, a construit primulț telegraf electric i, împreună cu Arago, electromagnetul.ștelegraf electric i, împreună cu Arago, electromagnetul.ș Galvanometru Electromagnet simplu
  5. Descoperirea efectului magnetic al curentului electric (si no iunilor deţDescoperirea efectului magnetic al curentului electric (si no iunilor deţ electromagnetism) a condus laelectromagnetism) a condus la dezvoltarea extraordinar a tehniciiădezvoltarea extraordinar a tehniciiă :: realizarea motoarelor electrice, centralelor electrice si iluminatului electric,realizarea motoarelor electrice, centralelor electrice si iluminatului electric, a televiziunii, radioului, f r de care lumea modern ar fi de neconceput.ă ă ăa televiziunii, radioului, f r de care lumea modern ar fi de neconceput.ă ă ă Pe baza efectului magnetic func ioneaz :ţ ăPe baza efectului magnetic func ioneaz :ţ ă electromagne ii, soneriile ,ţelectromagne ii, soneriile ,ţ motoarele electrice (de exemplu motorul de casetofon sau de ventilator,motoarele electrice (de exemplu motorul de casetofon sau de ventilator, aspirator,aspirator, borma in )ş ăborma in )ş ă ..
  6. Câmpul magnetic produs de curen iiț electrici sta ionariț
  7. ► Modulul vectorului inducţie magneticăModulul vectorului inducţie magnetică îîntr-un punct situatntr-un punct situat la distanla distanțța r dea r de conductorul parcursconductorul parcurs de curent electricde curent electric este:este:  μ-μ-permeabilitate magnetică absolută;permeabilitate magnetică absolută;  I-intensitatea curentului care străbate conductorul;I-intensitatea curentului care străbate conductorul;  BB == inducţia magneticăinducţia magnetică [[BB]]SISI=1T (tesla);=1T (tesla);
  8. BobinaBobina ► OO bobinbobinăă strstrăăbbăătuttutăă de curent electric se comportde curent electric se comportăă caca uunn :electromagnet:electromagnet atrage corpurile de fieratrage corpurile de fier.. Schema electrică a circuitului este: ► Când se întrerupe curentul electric prin bobină, aceasta nu mai are proprietăţi magnetice. bobină + baterie
  9. ► Modulul vectorului inducţie magnetică a câmpuluiModulul vectorului inducţie magnetică a câmpului magnetic creat în centrul unmagnetic creat în centrul unuuii ssolenoidolenoid de raza rde raza r parcurs de curent electric este:parcurs de curent electric este:
  10. SurseSurse ► Gherbanovschi, Cleopatra, Gherbanovschi N. Fizică manual pentruGherbanovschi, Cleopatra, Gherbanovschi N. Fizică manual pentru clasa a X-a, editura NICULESCU, Bucure ti 2005șclasa a X-a, editura NICULESCU, Bucure ti 2005ș ► httphttp ://www.didactic.ro/materiale-didactice/22798_efectele-curentului-elect://www.didactic.ro/materiale-didactice/22798_efectele-curentului-elect ► http://clasaxe-vg-dp.wikispaces. com/file/view/http://clasaxe-vg-dp.wikispaces. com/file/view/ Efectul+magnetic+al+curentului+electric.pptEfectul+magnetic+al+curentului+electric.ppt ► https://ro.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rstedhttps://ro.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rsted ► Video:Video:httpshttps://www.youtube.com/watch?v=38FY1RSiXVU://www.youtube.com/watch?v=38FY1RSiXVU
Publicidad