Publicidad
Plc (esborrany i)
Plc (esborrany i)
Plc (esborrany i)
Plc (esborrany i)
Publicidad
Plc (esborrany i)
Plc (esborrany i)
Plc (esborrany i)
Próximo SlideShare
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
Cargando en ... 3
1 de 7
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Plc (esborrany i)

  1. Projecte Tractament Integrat de Llengües (fonamentat en l'art.20 del decret 15/2013) Procés d'aprovació 1. 22 maig: CCP. Debat primer esborrany . 2. 23 maig: Consulta a les famílies. 3. 28 maig: Data límit per fer aportacions per part del claustre i la comunitat educativa. 4. 29 maig: CCP. Incorporació aportacions de la comunitat educativa. Es remetrà un esborrany a l'associació d'alumnes i a l'associació de pares i mares. 5. 12 juny: CONSELL ESCOLAR: Aprovació, si escau, del projecte amb majoria de 2/3. Versió 1.0
  2. 2 PROJECTE DE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (esborrany I) 1. Introducció 1. El nostre projecte lingüístic, en fase d´elaboració, ja havia incorporat la impartició de matèries no lingüístiques en anglès a través del programa Pla Pilot Plurilingüe, senyal inequívoca del compromís del nostre centre amb l’ensenyament en una tercera llengua. 2. Ara, en base al Decret 15/2013 se’ns obliga a elaborar el projecte lingüístic en programa de tractament integrat de llengües de manera precipitada –abans del 20 de juny– i per a tot l’alumnat la qual cosa suposarà sens dubte dèficits pedagògics i d’insuficient professorat preparat per a implantar-lo. Aquests dos aspectes poden suposar una important reducció en el rendiment de les matèries per part de l’alumnat, especialment per a l’alumnat amb necessitat de suport educatiu, ja que el propi decret no estableix la dotació de les mesures específiques necessàries per implantar-lo: major dotació de recursos, professorat de reforç reducció de ràtios, materials adaptats... Ans el contrari, des d’aquest curs hem patit una forta retallada de professorat, un augment de les ràtios i una reducció de la dotació econòmica. 3. El decret 15/2013 considera que les tres llengües objecte de tractament integrat tenen la mateixa consideració i mereixen el mateix tractament escolar. Si el projecte ha de considerar la realitat socioeconómica i cultural de cada centre és evident que el castellà i l’anglès són llengües globals per nombre de parlants i per distribució geogràfica, mentre que el català és minoritària i de distribució geográfica molt localitzada; a més el català i el castellà són llengües cooficials i l’anglès no. Per tot això cal compensar aquest desequilibri en el context escolar per aconseguir que l’alumnat, al final de les etapes –especialment l’obligatòria– aconsegueixi un domini per igual de les dues llengües cooficials, a més d’una llengua estrangera. 4. Així, i d’acord amb els articles 4, 18.3 i 33 de la Llei Orgànica 1/2007, el nostre Estatut estableix que els poders públics asseguraran el coneixement de català fins arribar a la igualtat plena de les llengües oficials, que es vetlli per la defensa i protecció de la nostra identitat, és a dir, que la normalització del català sigui un dels nostres objectius com a centre docent per aconseguir la cohesió i la inclusió social del nostre alumnat, així com, en paraules de la directora general de la UNESCO, la garantia de salvaguarda i transmissió dels sabers autòctons. 5. I per tot això, i com a mesura d’adaptació a la realitat del nostre centre, desenvoluparem el compliment del Decret 15/2013 en base a l’article 20 segons l’anàlisi de la situació de partida que a continuación es descriu.
  3. 3 2. La situació de partida socioeconòmica i cultural del centre 1. Des del primer any de funcionament del centre (curs 2011-12) la llengua vehicular de l’ensenyament en el centre ha estat el català per a les matèries no lingüístiques. Els llibres de text i material complementari també s’han utilitzat sempre en català. Per reforçar la terminologia en la llengua castellana el professorat facilitava un vocabulari o la traducció dels termes distints al català. L’alumnat nouvingut amb només coneixement de la llengua castellana podia contestar els exercicis, activitats i exàmens en castellà discriminant positivament la utilització per part seva del català. 2. Vist amb perspectiva l'actual projecte lingüístic de centre, només podem recórrer a les dades objectives dels resultats de la tercera avaluació de 1r d’ESO del curs 2011-12, que han estat parcialment semblants en les dues llengües cooficials: un 86% (+15 que el total en el conjunt de les Illes Balears) en les competències de llengua castellana i un 78% (+8 que el total de les Illes Balears) en les competències en llengua catalana. Ara bé, quant als resultats de les competències en llengua estrangera de la tercera avaluació del curs 2011-12, si bé són inferiors a les dues llengües cooficials (55%), uns 30 punts inferiors a la mitjana de les de les dues llengües oficials, també és cert que les dades de la segona avaluació del curs 12-13 amb el mateix alumnat reflecteixen un percentatge d’un 62%, la qual cosa suposa una lleugera milloria d'un 7% superior amb l’aplicació del Pla Plurilingüe. Amb aquests resultats, doncs, queda demostrat el bon funcionament del projecte lingüístic actual. 3. També des del primer curs de funcionament, abans del programa establert per la conselleria d’Educació, creàrem el programa de reutilització dels llibres de text amb uns percentatges d’adhesió molt elevats, participa un 90 % de l´alumnat del centre. 4. Respecte a l’alumnat comptam amb un ampli percentatge d’alumnat estranger (32,28%) molt semblant al que hi ha de població estrangera a Sant Antoni, però superior al percentatge global de les Illes Balears. Pel que fa a les necessitats de suport educatiu del nostre alumnat el percentatge és del 25% la qual cosa pot resultar un problema afegit per a la introducció generalitzada de l’ensenyament en llengua estrangera de matèries no lingüístiques, especialment considerant que el professorat de suport no compta amb titulació de B2 en anglès. 5. Com ja hem manifestat a la introducció, el centre participa amb el Pla Pilot
  4. 4 Plurilingüe a primer i segon d’ESO (a primer amb Educació plàstica i visual i Tecnologies en anglès a segon) en el seu primer any de funcionament. Aquesta implantació progressiva ara quedarà aturada pel nou sistema de tractament integrat de llengües. 6. Finalment, el professorat de matèries no lingüístiques amb titulació de B2 o superior en anglès és molt escàs en el nostre institut: només dues persones interines. Cap d’elles pertany al departament d’Orientació, per la qual cosa no es compta amb suports per a les matèries no lingüístiques impartides en llengua anglesa, com hem manifestat abans. 3. Criteris generals i actuacions generals i específiques 1. Atesa la generalització en el nostre centre del programa de reutilització de llibres de text es mantindran els llibres de text de les matèries no lingüístiques en català. El professorat podrà elaborar materials complementaris en anglès o en castellà segons la llengua vehicular de la matèria. Aquesta decisió també és necessària pel fet que la impartició de la matèria no lingüística en llengua castellana i en llengua anglesa és o pot ser diferent segons el grup assignat a l’alumne/a. 2. Els departaments elaboraran vocabularis trilingües de totes les matèries no lingüístiques comunes, troncals i de modalitat a mesura que s’implanti el projecte d’acord amb el calendari d’aplicació d’aquest projecte. Mentre no s’imparteixin les àrees en llengua anglesa o en llengua castellana, en ambdues matèries aquests vocabularis s’utilitzaran per a diferents exercicis de classe: construcció de frases, anàlisi gramatical... 3. En tots els cursos d’ESO s’impartirà en llengua catalana les Matemàtiques, Ciències socials i les Ciències de la naturalesa. 4. S’impartirà en llengua castellana l´Educació Física. 5. S’impartirà en llengua anglesa, en cada nivell, d’una a tres diferents matèries per tal que el mateix professorat no es vegi obligat a impartir un únic nivell. D’aquestes matèries només s’impartirà una d’elles en cada grup. 6. En els casos de no comptar amb professorat amb B2 d’anglès la matèria s’impartirà en català, fins que la conselleria ens doti del recursos humans necessaris, i el vocabulari trilingüe s’utilitzarà per a exercicis i activitats en la matèria de llengua castellana, d’acord amb la disposició transitòria primera del decret 15/2013. 7. Mentre no es disposi de professorat de suport amb titulació de B2, els grups de Reforç de Capacitats Bàsiques de 1r i 2n d’ESO, els grups de diversificació curricular i el grup de Mòduls Voluntaris també utilitzaran només els vocabularis trilingües tal com es descriu a l’apartat anterior.
  5. 5 8. Independentment de la llengua en que s’imparteixin les matèries no lingüístiques l’alumnat podrá contestar els exàmens en llengua catalana, per tal que la dificultat per expressar el coneixement de la matèria –especialment en llengua anglesa– no dificulti la superació de les assignatures o l’assoliment de les respectives competències. 4. Concreció de les àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement en cada una de les llengües 1. En tots els grups, les matèries lingüístiques s’impartiran en la corresponent llengua i en la mateixa llengua es confeccionaran i es contestaran els exàmens. 2. En totes les matèries no lingüístiques descrites en el punt 3.2 s’elaborarà un vocabulari trilingüe. 3. En tots els cursos i grups s’impartirà una matèria no lingüística en castellà, d’acord amb allò establert a l’apartat 3.4. 4. S’impartirà en llengua anglesa una matèria no lingüística en cada grup, excepte en els grups esmentats a l’apartat 3.7, d’entre les que a continuació es detallen: a. Primer d’ESO: Tots els grups impartiran Educació plàstica i visual en anglès. b. Segon d’ESO: Tots els grups impartiran en anglès Tecnologies. c. Tercer d’ESO: Tots els grups impartiran en anglès Educació plàstica i visual i Tecnologies. d. Quart d’ESO: S’impartirà en llengua anglesa l’assignatura que es determini quan sapiguem l´oferta educativa per aquest centre. e. Primer de batxillerat: S’impartirà en llengua anglesa l’assignatura que es determini quan sapiguem l´oferta educativa per aquest centre. f. Segon de batxillerat: S’impartirà en llengua anglesa una assignatura de modalitat en cada itinerari, a decidir per la CCP el curs abans de la seva implantació. g. Primer de PQPI: S’impartirà en llengua anglesa l’assignatura que es determini quan sapiguem l´oferta educativa per aquest centre. 5. La resta de matèries s’impartiran en llengua catalana. 5. Criteris per a l’atenció específica de l’alumnat d’incorporació tardana amb dèficit de coneixements en una o ambdues llengües oficials 1. Es mantindran hores de suport per a continuar l’actual Programa d’Acollida Lingüística i Cultural (PALIC).
  6. 6 2. S’estudiarà la possibilitat per part de l’equip directiu i el departament d’Orientació, a primer i segon d’ESO, d’incorporar total o temporalment aquest alumnat en el grup de Reforç de capacitats bàsiques. 6. Criteris de coordinació entre les àrees o departaments implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge en llengua estrangera 1. Si la Conselleria facilita una hora addicional per grup de les hores del departament de Llengües estrangeres, una vegada a la setmana un professor/a d’anglès compartirà la classe amb el professorat de la matèria no lingüística en anglès i cada quinze dies es farà una reunió de coordinació per nivell. 2. En cas contrari, una vegada al mes, es farà una reunió de coordinació entre tot el professorat implicat en la impartició de matèries no lingüístiques en anglès i el professorat d’anglès. 3. En el cas dels suports dins l’aula se seguirà la següent prelació: professorat d’anglès, professorat del propi departament i professorat del departament d’Orientació. 7. Mecanismes de seguiment i avaluació de resultats en competències lingüístiques de l’alumnat 1. A cada avaluació es compararan els resultats de les matèries lingüístiques amb la mitjana de resultats dels dos darrers cursos acadèmics abans de la implantació del present projecte. 2. A cada avaluació, igualment, es compararan els resultats de les matèries no lingüístiques amb la mitjana de resultats dels dos darrers cursos acadèmics abans de la implantació del present projecte. 8. Aplicació simultània d’altres programes autoritzats al centre en relació amb la utilització vehicular d’una llengua estrangera. El centre actualment té Pla Pilot Plurilingüe en anglès a primer d’ESO (Educació plàstica i visual) i a segon d’ESO (Tecnologies) 9. Relació del professorat amb la seva titulació i competència quant a llengua anglesa 1. Professorat de matèries no lingüístiques amb destí definitiu amb titulació de B2 o superior en llengua anglesa no hi ha cap, doncs al ser un centre de nova creació encara no s´ ha cobert cap plaça amb carácter definitiu. Les primeres places ocupades serán a partir del proper curs, per tant es deconeix el nivel d´anglès del professorat que ocuparà aquestes places. 2. Professorat de matèries no lingüístiques interí amb titulació de B2 o superior en llengua anglesa:
  7. 7 - Un professor de Tecnologia - Una professora d´Educació plàstica i Visual 10. Planificació de la implantació progressiva del PTIL Curs Matèria no lingüística en anglès Matèria no lingüística en castellà 2013-14 -1r ESO: tots els grups Educació plàstica i visual. El grup RCB només emporarà el vocabulari trilingüe. -2n ESO: Tots els grups Tecnología excepte el grup de RCB que només emprarà el vocabulari trilingüe. -3r ESO: Tots els grups Educació Plàstica i visual i Tecnologia. -1r ESO: tots els grups Educació Física. -2n ESO: Tots els grups Educació Física. -3r ESO: Tots els grups Educació Física. 2014-15 -4t ESO: S’impartirà en llengua anglesa l’assignatura que es determini quan sapiguem l´oferta educativa per aquest centre. -4t ESO: S’impartirà en llengua castellana l’assignatura que es determini quan sapiguem l´oferta educativa per aquest centre. 2015-16 -1r BAT.: S’impartirà en llengua anglesa l’assignatura que es determini quan sapiguem l´oferta educativa per aquest centre. -1r BAT.: S’impartirà en llengua castellana l’assignatura que es determini quan sapiguem l´oferta educativa per aquest centre. 2016-17 -2n BAT.: S’impartirà en llengua anglesa l’assignatura que es determini quan sapiguem l´oferta educativa per aquest centre. -2n BAT.: S’impartirà en llengua anglesa l’assignatura que es determini quan sapiguem l´oferta educativa per aquest centre. 11. Informació a la comunitat educativa 1. El projecte es publicarà a la secció de documents de la web del centre. 2. A les instruccions de la matrícula hi haurà la url per a consultar el projecte. 3. Dia 23 de maig es realitzarà una reunió informativa amb les famílies i al mateix temps es procedirà a realizar la consulta no-vinculant de la nostra proposta.
Publicidad