Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

49.267 visualizaciones

Publicado el

Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

Publicado en: Liderazgo y gestión
 • Did u try to use external powers for studying? Like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? They helped me a lot once.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi

 1. 1. L DERL K veİ İ YÖNET C L Kİ İ İ
 2. 2. Yönetim? Çevresindeki insanları do ru amaca yönlendirmeyi ba ararak, istenilen amaçlarağ ş ula ılmada en etkili olan ki iye yönetici denir.ş ş
 3. 3. Yönetici : Organizasyonun kendisine tanıdı ı yasalğ güçten destek alır. Planlama, örgütleme, koordine etme, yöneltme yönlendirme ve kontrol i i ile u ra ırş ğ ş Lider : Karizmatik gücünü kullanarak insan ve davranı ıyla ilgilenir. letmenin de i melereş İş ğ ş uyabilmesi için gerekli yenilik ve dönü üm fikirleriyleş YÖNET C ve L DERİ İ İ
 4. 4. •Vizyon ve strateji yoktur •Faaliyetler plansız programsız yapılır, ajanda yoktur •Mü teri ikayetleri üst yöneticiye kadar ula ırş ş ş •Mesajlar çok sert veya ima / dolaylı anlatımla iletilmeye çalı ılır.ş • ncitmemek için do rular çok açık söylenmezİ ğ •Çalı anlar yöneticiden geri bildirim nerdeyse hiç duymazş • sonuçları için yöneticinin kimin ne zaman ne yapaca ıİş ğ belli de ildirğ •Yöneticiler ve çalı anlar i yapılı tarzı yüzünden birbiriyleş ş ş YÖNTEMS ZL Kİ İ
 5. 5. Yönetici Özellikleri? • Vizyonerdir • De erleri kullanırğ • Duygusal zeka yönetimi yapar (koçluk) • SMART hedeflerle konu ur (hedef belirleme – belirletme)ş • nsan kaynakları sistemlerini uygulamada yöntemi vardır (i e alım, e itimİ ş ğ yönetimi, performans yönetimi, kariyer yönetimi, ücret yönetimi, i hukuku,ş çalı an memnuniyeti, çalı an motivasyonu)ş ş • Raporlama yapmaya önem verir • Çözüm odaklıdır - kar ıtı problem odaklı olmaktırş
 6. 6. de i tirmeye meyillilerİş ğ ş Çok sabırsızlar, hemen imdi istiyorlarş Arkada onayına önem veriyorlar. Aileden daha çokş arkada larınış dinliyorlar Özgüvenleri abartılı yüksek Talepleri ve istekleri çok fazla Teknik donanımlarını (telefon vb) prestij göstergesi sayıyorlar. Birlikte/ço ul bir eyler yapmak istemiyorlar, bireysellik önğ ş YÖNETECE N Z NES LĞİ İ İ
 7. 7. nsan engellenirse mutsuz, öfkeli, sinirli olurİ Belirsizlik, çatı ma, korku endi e yaratır.ş ş Sürekli bir endi e e ilimi varsa “kaygı” ortaya çıkar ve insanınş ğ ruh sa lı ı bozulmaya ba lar.ğ ğ ş Kaygı gelecekte kötü bir ey olacakmı duygusudur.ş ş nsanlar kaygıdan kurtulmak için savunma mekanizmalarıİ kullanıp kendini rahatlatır • Akla uydurma (bütün çabasını kullanarak kendisini haklı çıkarma) • Gerçekleri çarpıtma (olayları olmasını istedi i gibi görme )ğ NSAN DAVRANI I NCELEMELERİ Ş İ İ
 8. 8. NSAN YÖNET M NDE METODLARİ İ İ LET MDE ANAL Z (TRANSAKS YONEL ANAL Z)İ İŞİ İ İ İ Ki ilerarası ileti imde bir uyarıcı ve bir tepkiden olu an birime,ş ş ş transaksiyon (ileti im i lemi)ş ş adı verilmektedir. Transaksiyon; ki ki inin belli ego durumları arasında gerçekle en, birİ ş ş uyarıcı ve bir tepkiden olu an bir ileti im birimidir.ş ş
 9. 9. NSAN YÖNET M NDE METODLARİ İ İ KOÇLUK Kendini tanıma 4 AMAÇ Ç N YA ARIZİ İ Ş Ben de erliyim bunu hissetmek istiyorumğ Beni sevmeliler bunu hissetmek istiyorum Ben ba arılıyım bunu önemsedi im herkes görmeliş ğ Etrafımı ben kontrol etmeliyim (Kontrolümüzde olan eyler bizi korkutmaz)ş
 10. 10. Bazı problemlerin çözümü daha basittir; i lem kolaydır veş sonuca götürecek her adım ba tan belirgindir.ş Bazı problemlerin çözümü daha uzun zaman almaktadır. Yorum gerektirir, çözüme götürecek adımlar belirgin de ildir.ğ Ataca ınız herhangi bir adımın sizi çözüme yakla tırıpğ ş yakla tırılmayaca ını kestirmek çok daha zordur.ş ğ PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME
 11. 11. Mülakat Teknikleri Bilgisi Hukuku Bilgisiİş Performans Yönetimi Bilgisi Yetenek Yönetimi / Kariyer Planlama Bilgisi Ücret Yönetimi Bilgisi Çalı an Memnuniyeti Ölçmeş K YÖNET Mİ İ İ
 12. 12. .Yanl :ış Kim sorumlu? Do ru :ğ Kim daha iyi yap yor?ı
 13. 13. ZLEN M OLU TURMA:İ İ Ş Beklerken temiz giyimli bir bayan geldi ve iki dakikalı ınağ telefonunuzu istedi Bir sürü dü ünce / Evet-Hayırş Gözlem : nsanların do ru söylemedikleri inancını ta ıyorsakİ ğ ş yüz ifadelerine, beden diline sonra ne söyledi ine bakıyoruzğ Olumsuzluk yanılgısı: Olumsuz bir özellik olumlu bir özellikten daha çok etkiler Öncelik Etkisi: 15 Do ru – 15 Yanlı Soruğ ş L DER YÖNET C SOSYAL ALGIİ İ İ
 14. 14. kinci olan mı mutlu olur üçüncü olan mı?İ Yaygınlık Yanılgısı: Bizimle aynı dü üncede olan insanların oranınınş abartılmasıdır Otomatik Hafıza : En çabuk aklımıza gelen bilgiden yararlanırız. L DER YÖNET C BEN MERKEZİ İ İ İ
 15. 15. Ekibin özelliklerini analiz etme ekibi iyi tanıma (Entelektüel Sermaye) Ekibini ara tırmaya yöneltebilme (E iticilik)ş ğ Sorumluluk almayı ö retme (Dürüstlük)ğ De i ime uyum sa lamayı ö retme (DBT)ğ ş ğ ğ Hızlı, giri ken ve istekli olmasını sa lama (Koçluk)ş ğ Ekibin i bilgisini güncel tutabilmeş (Mesleki Bilgi) KEND N ve EK B N GEL T RMEİ İ İ İ İ İŞ İ
 16. 16. E T M N DEVAMI Ç N!Ğİ İ İ İ İ Tüm bu alı tırmaların ve uygulamalı örnekleriş ya amak için sizleri K Üssü E itimlerineş İ ğ bekliyoruz. Bilgi almak için; nsan Kaynakları Üssü E itimleriİ ğ 0 216 550 17 82 0 541 550 17 82 bilgi@iKussu.com

×