Publicidad
Publicidad

Energjia eficiente - Panelet solare fotovoltaike

 1. ENERGJIA EFIÇIENTE – RREGULLIMI NORMATIV NE BE ME THEKS TE VEÇANTE NE BELGJIKE – ENERGJITE E RIPERTERISHME Ir. IBRAHIM HAJDARI DEA en sciences – ekspert per energji PRISHTINE, QERSHOR-KORRIK 2017
 2. Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Energjia efiçiente – definicionet 2. Rregullimi normativ i EE ne BE 3. Specifikat e EE ne Belgjike 4. Energjite e riperterishme – fokus ne panelet fotovoltaike 5. Konkluzionet 6. Pyetje - pergjigje
 3. ENERGJIA Big-bang Energjia berthamore Energjia fosile - thengjilli
 4. ENERGJIA Energjia e eres - Eolienet Energjia marine – valet e detit – oqeanit Energjia gjeotermike
 5. ENERGJIA Energjia diellore Panelet fotovoltaike
 6. ENERGJIA - Sasia e energjise qe dielli ia dhuron tokes eshte kolosale! - Cdo vit, toka pranon nje energji prej 1.070.000 Petawatts-ore (1PWh = 1015 Wh)! - Apo me teper se 8.000 here konsumi i pergjithshem energjetik boteror gjate nje viti. - Ta eksploatojme vetem 0,01% te kesaj energjie do te mjaftonte t’i mbulojme nevojat e konsumit boteror. - Psh ne France, vetem 5.000 km2 de paneleve diellore fotovoltaike, do te mjaftonin te plotesohen nevojat e konsumit elektrik kombetar.
 7. Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Energjia efiçiente – definicionet 2. Rregullimi normativ i EE ne BE 3. Specifikat e EE ne Belgjike 4. Menaxhimi i energjise: metodologjite me te praktikuara 5. Fokus ne enrgjite e riperterishme – panelet fotovoltaike 6. Konkluzionet 7. Pyetje - pergjegje
 8. 1.Energjia efiçiente – definicionet Në përgjithësi, energjia efiçiente ose efikasiteti energjetik i referohet gjendjes së funksionimit të një sistemi në të cilin konsumi i energjisë minimizohet për nje shërbim identik i cili i rikthehet ketij sistemi ne forme riciklimi. Ky është një rast i veçantë i nocionit të efiçiences. Në vitet e fundit ky nocion ngerthen ne vete edhe konceptin e energjisë inteligjente. Ky koncept lidhet në veçanti me : 1. Transportet e motorizuara dhe 2. Teknikat e ndertimit te objekteve – ndertimtari – ndertimet e qendrueshme (objektet ndertimore jane përgjegjëse për 40% të konsumit te pergjithshem të energjisë në Bashkimin Evropian).
 9. Energjia efiçiente – definicionet Efikasiteti energjetik ka si parim baze optimizimin e konsumit te energjise, qe nenkupton: - Kërkimin për te prodhuar sasi më të ulët të energjisë per te ofruar te njëjtin shërbim, - Përdorimin racional te energjisë (PRE), - Kerkimin e proceseve dhe metodave me efektive te menaxhimit te energjise, - Kursimi i energjise dhe riciklimi i saj. Teresia e ketyre komponenteve na jep performancen energjetike te nje sistemi.
 10. Energjia efiçiente – definicionet - Komponentja e kursimit te energjisë mëton të zvogëlojë sasine e mbeturinave si dhe konsumin e panevojshem. Kjo komponente perben elementin me te rëndësishëm te performancës mjedisore. - Energjia efiçiente synon mes tjeras edhe zvogëlimin e shpenzimeve mjedisore (direkte dhe indirekte), atyre ekonomike dhe sociale të shkaktuara pergjate prodhimit, transportit dhe konsumit te energjisë (shembull me eklatant KEK-u). - Ajo ndihmon në uljen e gjurmëve ekologjike duke reduktuar njekohesisht edhe gjurmët e karbonit – CO2. - Ajo rrit sigurinë e energjisë dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe luftën kundër emetimit ne atmosfere te gazrave me efekt serë, - Ajo siguron tranzicionin e energjisë dhe eshte shtylla qendrore et revoluciont industrial modern (revolucioni i dyte industrial).
 11. Energjia efiçiente – definicionet - Gjurmet ekologjike – emitimi i CO2 ne atmosfere per kWh elektrik: Belgjika ka nje vlere mesatare te emitimit de CO2 gjate prodhimit te korentit prej 0,29 kgCO2/kWh. Perndryshe, mesatarje ne Evrope per 15 shtetet me te industrializuara eshte: 0,46 kgCO2/kWh (burim i marre nga AIE). Ja vlerat mesatare te emitimit te CO2 per kWh elektrik: Suède : 0,04 kg CO2 / kWh él. France : 0,09 kg CO2 / kWh él. (prodhuesi i pare boteror i E nukleare) Autriche : 0,20 kg CO2 / kWh él. Finlande : 0,24 kg CO2 / kWh él. Belgique : 0,29 kg CO2 / kWh él. Espagne : 0,48 kg CO2 / kWh él. Italie : 0,59 kg CO2 / kWh él. Allemagne : 0,60 kg CO2 / kWh él. (akoma shume termoelektrana thengjilli) Pays Bas : 0,64 kg CO2 / kWh él. Grèce : 0,64 kg CO2 / kWh él. Royaume-Uni : 0,64 kg CO2 / kWh él. (akoma shume termoelektrana thengjilli) Portugal : 0,64 kg CO2 / kWh él. Irlande : 0,70 kg CO2 / kWh él. Danemark : 0,84 kg CO2 / kWh él. (mungesa e eres!) Luxembourg : 1,08 kg CO2 / kWh él. Mesatarja e Evropes se 15 shteteve: 0,46 kg CO2 / kWh él.
 12. Energjia efiçiente – definicionet
 13. Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Energjia efiçiente – definicionet 2. Rregullimi normativ i EE ne BE 3. Specifikat e EE ne Belgjike 4. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet fotovoltaike 5. Konkluzionet 6. Pyetje - pergjegje
 14. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 korrik 2016 2. Direktiva EE 2012/27/EU Ne veçanti neni 5 i kesaj Direktive me nen nenet vijuese: - Nen neni 5.1: renovimi i objekteve ndertimore per ta arritur performancen e percaktuar nga direktiva - Nen neni 5.6: marrja e masave alternative me qellim sensibilizimin e banoreve te ketyre objekteve dhe ndryshimin e sjelljes se tyre ndaj aspekteve mjedisore ne pergjithesi dhe atyre enrgjetike ne veçanti.
 15. ENERGJIA Big-bang Energjia berthamore Energjia fosile - thengjilli
 16. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 - Duke qene se mbi 40% te konsumit te gjithmbarshem te energjise ne UE e perbejne objektet ndertimore/banesore, sektori i ndertimtarise vendoset ne qender te politikes evropiane per energji efiçiente. - Shtetet anetare duhet ke konformohen karshi ketyre rekomandimeve me se largu deri me 31 dhjetor 2020.
 17. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 Pikat kyçe te ketyre rekomandimeve: - Te gjitha objektet e reja ndertimore duhet te kene konsumin e energjise zero apo afer zeros! (OEZAZ) - Deri me 31.12.2020, shtetet anetare obligohen te elaborojne plane dhe programme kombetare per ta rritur numrin e objekteve OEZAZ. - Promovimi i energjive te riperterishme per ta arritur kete qellim. - Atribuimi i grandeve te medha dhe subvencioneve per qytetaret, bizneset dhe organizmat publik qe angazhohen ne energji vetgjenreuese apo te riperterishme.
 18. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 OEZAZ = Konsum 0
 19. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 OEZAZ = Konsum 0
 20. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 OEZAZ = Konsum 0
 21. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Certifikata e performances enrgjetike te nje objekti banimi E obliguar per cdo shtepi qe shitet/blehet, renovohet/sanohet apo rindertohet.
 22. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 Avantazhet ekonomike dhe sociale qe lidhen me keto rekomandime: - Krijimi e vendeve te reja te punes - Investime ne zhvillimet globale te shteteve perkatese - Sensebilizimi dhe ngritja e vetedijes se qytetareve ndaj fenomeneve energjetike - Investime ne energjine e riperterishme qe e perfaqeson energjenie e se ardhmes dhe zvogelimi i emetimit de gazrave me efekt sere dhe i gjurmeve te CO2.
 23. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 Kuotat e konsumit sipas zonave gjeografike: Zona mesdhetare: - Zyret: 20-30 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 80-90 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 60 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme; - Shtepite e reja te banimit: 0-15 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 50-65 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 50 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme;
 24. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 Kuotat e konsumit sipas zonave gjeografike: Zona oqeanike: - zyret: 40-55 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 85-100 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 45 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme; - Shtepite e reja te banimit: 15-30 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 50-65 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 35 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme; Zona kontinentale: - zyret: 40-55 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 85-100 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 45 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme; - Shtepite e reja te banimit: 20-40 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 50-70 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 30 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme;
 25. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 Kuotat e konsumit sipas zonave gjeografike: Shtetet nordike: - zyret: 55-70 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 85-100 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 30 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme; - Shtepite e reja te banimit: 40-65 kwh/m²/v energji primare neto, qe dmth: 65-90 kwh/m²/v te konsumit te E primare me nje mbulese prej 25 kwh/m²/v te burimeve te riperterishme;
 26. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 Efektet pozitive: - Gjenerimi e vendeve te reja te punes: ne BE pritet te punesohen mbi 1mil. punonjes (kryesisht ne vendet anetare te bllokut te lindjes) - Investime globale dhe ne energji te riperterishme: Disa statistika:
 27. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 Shtetet anetare kane fiksuar per objektiv kuoten nen 50 kwh/(m²/v). Disa shembuj: - Danimarka : 20 kwh/(m²/v) - Kroacia (pjesa bregdetare) : 33 kwh/(m²/v) - Letonia : 95 kwh/(m²/v) - Shtetet tjera si Belgjika, Estonie, Irlanda, Franca, Kroacia (kontinentale), Malta, Slovenia, Slovakia, Britania e Madhe etc… kane fiksuar kuoten mes 45 dhe 50 kwh/m²/v Shtetet e bllokut te lindjes: - Bullgaria synon investime shtese prej 38-69 mil. €, - Polonia mes 240 dhe 365 mil. €, - Rumania mes 82 dhe 130 mil. €…
 28. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 - Objektivat e reduktimit te konsumit te energjise primare pritet te jene si vijon: - Bullgaria dhe Polonia : 70 kwh/(m²/v) per vitin 2016 - Rumania: 100 kwh/(m²/v) per vitin 2016, - premtimi eshte te arrihet kuota e 30-50 kwh/(m²/v) per vitin 2020, - energjite e riperterishme pritet te kalojne nga 20 % en 2016 ne 40% me 2020, - emetimet e CO2 pritet te kalojne nga 8-10 kg de CO2/(m²/v) ne 3-7 kg CO2/(m²/an) ne 2020.
 29. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 Ndertesa e banimit model qe synohet permes normave ne fuqi
 30. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 juillet 2016 2. Direktiva EE 2012/27/EU Ne veçanti neni 5 me nen nenet vijuese: - Nen neni 5.1: renovimi i objekteve ndertimore per ta arritur performancen e percaktuar nga direktiva - Nen neni 5.6: marrja e masave alternative me qellim sensibilizimin e banoreve te ketyre objekteve dhe ndryshimin e sjelljes se tyre ndaj aspekteve mjedisore ne pergjithesi dhe atyre enrgjetike ne veçanti.
 31. ENERGJIA Energjia e eres - Eolienet Energjia marine – valet e detit – oqeanit Energjia gjeotermike
 32. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 2. Direktiva EE 2012/27/EU ne veçanti neni 5 i kesaj Direktive Cilat objekte ndertimore i perfshin kjo direktive? - Objektet e sektorit publik = pronar nje organizem/institucion publik - Te jene te banuara nga organizmat/institucionet publike (jo objektet e dhena me qera) - Prezenca e nje sistemi te nxehjes apo ftohjes ne objekt - Siperfaqja e shfrytezueshme ne dysheme ≥ 250 m² (deri me 9/07/2015 ishte 500 m²) - Performanca energjetike jo konforme (sipas nenit 4 te Direktives 2010/31/EU)
 33. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 2. Direktiva EE 2012/27/EU ne veçanti neni 5 i kesaj Direktive Perpilimi i kadastrit energjetik duhet t’i permbaje kriteret si vijon: - Identifikimi i qarte i te gjitha objekteve (azhurnimi i rregullt me objektet e reja te blera, ndertuara apo te shitura…); - Siperfaqja e sakte e shfrytezuar (e nxehur apo ftohur); - Sasia ne kWh e konsumit te lendeve djegese dhe korentit per vitin n-1; - Detajet e renovimeve me vokacion energjetik per vitin n-1;
 34. 2. Rregullimi normativ i EE ne BE Normat obliguese ne fuqi per shtetet anetare: 2. Direktiva EE 2012/27/EU ne veçanti neni 5 i kesaj Direktive Pas identifikimit te objekteve jo konforme, pason perpilimi i planit te aksionit per priorizimin e renovimeve. Ekzistojne 3 mundesi : - Renovimi: synon arritjen e kuotes prej 286kWh/m²/v (=konsumi i lendeve djegese x 2,5 konsumi elektrik); - Afatizimi i nje plani shumevjeçar qe synon zbritjen per çdo vit te 286kWh/m²/v derisa te arrihet kuota normative; - Dhenja me qera, shitja apo demolimi total i objektit dhe vendosja e personelit ne nje objekt konform;
 35. Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Energjia efiçiente – definicionet 2. Rregullimi normativ i EE ne BE 3. Specifikat e EE ne Belgjike 4. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet fotovoltaike 5. Konkluzionet 6. Pyetje - pergjegje
 36. 3. Specifikat e EE ne Belgjike FLANDRIA VALONIA BRUKSELI
 37. 3. Specifikat e EE ne Belgjike Cilet jane sektoret me te medhenj te konsumit per koke banori ne Belgjike? 1. Prodhimtaria, produktet finale 48kWh/dite 2. Makinat 40kWh/dite 3. Nxemja dhe ftohja 37kWh/dite 4. Aeroplanet 30kWh/dite 5. Ushqimi, bujqesia, plehrat… 15kWh/dite 6. Transporti i rende 12kWh/dite 7. Sherbimet publike 10kWh/dite 8. Aparatet e vogla (smartphone, tablet) 5kWh/dite 9. Dritat – poçat 4kWh/dite
 38. 3. Specifikat e EE ne Belgjike Dikur… ishte epoka e teprices energjetike!!! E tepruar, apo? Eskalatoret per hyrje ne fitnes??? Fitim apo humbje kohe? E nevojshme apo jo? Nxemjet ne terrase! Teprimi me mobilje dhe pajisje elektrike ne shtepi!
 39. 3. Specifikat e EE ne Belgjike Fluksi energjetik ne Belgjike Prodhimi dhe importi = 93,39 Mtep Eksporti (paperpunuar) = 8,75 Mtep Konsumi final duke perfshire edhe sektorin joenergjetik = 41,90 Mtep Centralet elektrike Humbjet e centraleve = 10,35 Mtep Eksporti (perpunuar) = 23,27 Mtep Aviacioni, armata…= 7,4 Mtep Rafinerite
 40. 3. Specifikat e EE ne Belgjike Konsumi i energjise primare ne Belgjike • Fluksi i energjise: - Energjia : 93,39 Mtep/vit apo 227,5 kWh/(dite/koke banori) - Fuqia : 80.000 MW apo 7,2 kW/koke banori • Fluksi i lendeve djegese: - nafte, gaz natyror, thengjill, urani per elektranat nukleare, burime te riperterishme, importi i rrymes… • Fluksi financiar: - Fatura energjetike vjetore: ≈ 40 miliard € - Balancei tregtar vjetor: ≈ - 20 miliard € • Fluksi i impaktit te Belgjikes ne bote: - Akces ne sherbimet energjetike - Aktivitet dhe shkembim ne zingjirin energjetik - Shtjerrim i burimeve energjetike - Rritje e emetimit te gazrave me efekt sere si dhe CO2, ndotje mjedisore,… - Tensione sociale…
 41. ENERGJIA Energjia diellore Panelet fotovoltaike
 42. 3. Specifikat e EE ne Belgjike Le te analizojme me ne detaje konsumin e naftes: Nafta: 23,3 milion tep ≈ 30 milion m³ Ekuivalenti i 220 nafte transportuesve detar apo 113.000 tep ≈ 55 km Ekuivalenti i 1.500.000 kamioneve ≈ 15.000 km i gjate vargu i kamioneve 20 m³ = 15-17 tep – 10 m 113.000 tep – 250 m x 44 m X 1.500.000 X 220
 43. 3. Specifikat e EE ne Belgjike Le te analizojme me ne detaje konsumin e thengjillit: Thengjilli: 4,2 millions t Ekuivalenti i 140.000 vagoneve te thengjillit (30 t) Ekuivalenti i 1.700 thengjill transportuesve detar (2.500 t) X 140.000X 1.700
 44. 3. Specifikat e EE ne Belgjike Le te analizojme me ne detaje konsumin e gazit natyror: Gaz naturel : 16 milliard m³: Ekuivalenti i daljes se nje gazodukti prej 1 meter diameter qe transporton nje gaz prej 80 bar me nje shpejtesi prej 30 km/h ne menyre te penderprere gjate nje viti!!! Apo ekuivalenti i 17.000 sferave te Atomiumit te mbushura me gaz per cdo dite!!! 30 km/h 80 bar
 45. 3. Specifikat e EE ne Belgjike Le te analizojme me ne detaje konsumin e Uranit (per energji berthamore): 520.000 tonelata xehe te Uranit (U) Ekuivalenti i 3.500 kamioneve transportues te xeheve = (150 t) X 3.500
 46. 3. Specifikat e EE ne Belgjike Ne baze te statistikave qe u thane me lart mund te konkludojme se : Modeli energjetik aktual nuk eshte i qendrueshem!
 47. 3. Specifikat e EE ne Belgjike Sepse ky model: - I shtjerr burimet energjetike; - I eksploaton ato ne menyre te vrazhde dhe jo te qendrueshme! - E ndot ambientin duke emetuar gazrat me efekt serre! - E prish ekosistemin qe toka e ka ndertuar qe prej miliona vitesh! - E shnderron njeriun ne makine duke e zhveshur ate nga çdo vendimarrje apo ndjenje humane! - E shthurr sistemin social qe njerezimi e ka ndertuar me shekuj! Modeli energjetik aktual nuk eshte i qendrueshem!
 48. Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Energjia efiçiente – definicionet 2. Rregullimi normativ i EE ne BE 3. Specifikat e EE ne Belgjike 4. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet fotovoltaike 5. Konkluzionet 6. Pyetje - pergjegje
 49. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet fotovoltaike SYNIMI I BE-se : 100 % TE BURIMEVE ENERGJETIKE TE JENE ENERGJI E RIPERTERISHME! POR SI? PERMES TRANZICIONIT ENERGJETIK, QE NENKUPTON: KALIMI NGA NJE SHOQERI QE BAZOHET NE KONSUMIN E ENERGJIVE JO TE RIPERTERISHME (NAFTA, GAZI, THENGJILLI, E BERTHAMORE) DREJT NJE EKUILIBRI TE NJE BUQETI ENERGJETIK BAZUAR NE ENERGJI TE RIPERTERISHME: 1. DIELLI 2. BIMASSA 3. ERA 4. UJI – DETI – OQEANI 5. NXEHTESIA E TOKES
 50. ENERGJITE E RIPERTERISHME Energjia e eres - Eolienet Energjia marine – valet e detit – oqeanit Energjia gjeotermike
 51. ENERGJIA - Sasia e energjise qe dielli ia dhuron tokes eshte kolosale! - Cdo vit, toka pranon nje energji prej 1.070.000 Petawatts-ore (1PWh = 1015 Wh)! - Apo me teper se 8.000 here konsumi i pergjithshem energjetik boteror gjate nje viti. - Ta eksploatojme vetem 0,01% te kesaj energjie do te mjaftonte t’i mbulojme nevojat e konsumit boteror. - Psh ne France, vetem 5.000 km2 de paneleve diellore fotovoltaike, do te mjaftonin te plotesohen nevojat e konsumit elektrik kombetar.
 52. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet fotovoltaike E GJITHE KJO PERCJELLUR ME NJE MENAXHIM TE PERPIKET TE ENERGJISE QE MBESHTETET NE TRI FAZA KRYESORE (TRIAS ENERGETICA): 1. REDUKTIMI I KONSUMIT 2. PERDORIMI EFICIENT DHE EFIKAS I ENERGJISE 3. DHE SJELLJA – QASJA – MENTALITETI I KONSUMATOREVE!
 53. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet fotovoltaike 4 SEKTORET ME ENERGJIKONSUMUES :
 54. Energjia diellore Panelet fotovoltaike Fokus ne energjite e riperterishme – panelet fotovoltaike
 55. - Sasia e energjise qe dielli ia dhuron tokes eshte kolosale! - Cdo vit, toka pranon nje energji prej 1.070.000 Petawatts-ore (1PWh = 1015 Wh)! - Apo me teper se 8.000 here konsumi i pergjithshem energjetik boteror gjate nje viti. - Ta eksploatojme vetem 0,01% te kesaj energjie do te mjaftonte t’i mbulojme nevojat e konsumit boteror. - Psh ne France, vetem 5.000 km2 de paneleve diellore fotovoltaike, do te mjaftonin te plotesohen nevojat e konsumit elektrik kombetar. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet fotovoltaike
 56. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet photovoltaique EKZISTOJNE 2 TIPE TE PANELEVE SOLARE: 1. PANELE SOLARE TERMIKE (energjia e drites diellore konvertohet ne energji termike – uji i ngrohte sanitar)
 57. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet photovoltaique EKZISTOJNE 2 TIPE TE PANELEVE SOLARE: 2.PANELET SOLARE FOTOVOLTAIKE (energjia e drites diellore konvertohet ne energji elektrike)
 58. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet photovoltaique Funksionimi:
 59. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet diellore fotovoltaike Si matet fuqia dhe rentabiliteti i pajisjeve fotovoltaike? - Watt-pik (ne anglisht watt peak, ne frengjisht watt crete), qe shpreh fuqine maksimale elektrike qe nje pajisje fotovoltaike mund ta prodhoje ne kushte optimale te funksionimit: - Ndriçimi diellor = 1000W/m² - Temperatura e panelit = 25°C - Nje kend prej 35-45°
 60. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet diellore fotovoltaike Qelizat FV jane te prodhuar nge dy shtresa te Silicit : - njera me Bor qe ka me pak elektrone se Si. Kjo shtrese quhet ZONA P (pozitive). - dhe tjetra me Fosfor qe permban me shume elektrone se Si dhe quhet zona N (negative). Sapo fotoni i drites diellore mberrine, energjia e tij e ndan nje elektron nga atomi i Si duke ia nderruar ngarkesen elektrike. Kete fenomen e quajme « efekti fotovoltaik ». Atomet e ngarkuara pozitivisht shkojne ne zonen P dhe elektronet e lira ne N gje qe krijon nje potencial elektrik, apo tension elektrik = energji elektrike
 61. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet diellore fotovoltaike - Synimet e shteteve anetare : zvogelimi deri ne zero i burimeve te energjise fosile si dhe i impaktit ne mjedis – gjurmet ekologjike dhe te karbonit - Per ta arritur kete qellim Belgjika ofron subvencione, grante dhe ndihma per instalimin e paneleve fotovoltaike: - Certifikata e gjelber = 143 65€ - Formula e instalimit WIN-WIN - Formula « operating leasing » - Reduksionet fiskale (reduktimi i TVSH-se, i taksave tjera…)
 62. Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Energjia efiçiente – definicionet 2. Rregullimi normativ i EE ne BE 3. Specifikat e EE ne Belgjike 4. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet photovoltaique 5. Konkluzionet 6. Pyetje - pergjegje
 63. 5. Konkluzionet 1. Burimet aktuale te energjise bazuar ne energjite fosile apo jo te riperterishme jane te demshme jo vetem per ambientin por edhe per modelin social ne ekosistemin ne te cilin jetojme. 2. Zgjidhja eshte braktisja e modeleve te vjetra energjetike dhe investimi ne energji te riperterishme si model ekologjik per planetin dhe modelin tone social. 3. Per ta arritur kete qellim, BE si avangarde e rrjedhave energjetike boterore ka rregulluar kornizat ligjore permes dy dokumenteve baze: 1. Rekomandimet e komisionit te BE 2016/1318 te dates 29 korrik 2016 2. Direktiva EE 2012/27/EU Ne veçanti neni 5 i kesaj Direktive me nen nenet vijuese: - Nen neni 5.1: renovimi i objekteve ndertimore per ta arritur performancen e percaktuar nga direktiva - Nen neni 5.6: marrja e masave alternative me qellim sensibilizimin e banoreve te ketyre objekteve dhe ndryshimin e sjelljes se tyre ndaj aspekteve mjedisore ne pergjithesi dhe atyre enrgjetike ne veçanti.
 64. 5. Konkluzionet 4. IDENTIFIKIMI I OBJEKTEVE JO KONFORME - EKZISTOJNE 3 MUNDESI: - Renovimi: synon arritjen e kuotes prej 286kWh/m²/v (=konsumi i lendeve djegese x 2,5 konsumi elektrik); - Afatizimi i nje plani shumevjeçar qe synon zbritjen per çdo vit te 286kWh/m²/v derisa te arrihet kuota normative; - Dhenja me qera, shitja apo demolimi total i objektit dhe vendosja e personelit ne nje objekt konform; 5. MODELI ENERGJETIK AKTUAL NUK ESHTE I QENDRUESHEM! 6. ZGJIDHJA: TRANZICIONI ENERGJETIK, (TRIAS ENERGETICA) QE NENKUPTON: 1. REDUKTIMI I KONSUMIT 2. PERDORIMI EFICIENT DHE EFIKAS I ENERGJISE 3. DHE NDRYSHIMI I SJELLJES – QASJES – MENTALITETIT TE KONSUMATOREVE!
 65. 5. Konkluzionet 7. ENERGJITE E RIPERTERISHME : DIELLI, ERA, DETI, TOKA… 8. PANELET DIELLORE FOTOVOLTAIKE - cdo vit, toka pranon nje energji prej 1.070.000 petawatts-ore (1pwh = 1015 wh)! - apo me teper se 8.000 here konsumi i pergjithshem energjetik boteror gjate nje viti. - ta eksploatojme vetem 0,01% te kesaj energjie do te mjaftonte t’i mbulojme nevojat e konsumit boteror. 9. MESAZHI ME I RENDESISHEM QE KY PREZENTIM PERÇON TEK JU ESHTE:
 66. 5. Konkluzionet Per stafin akademik dhe profesoret: - Hulumtoni dhe ofrojuni studenteve materiale studimore nga me bashkekohoret; - Punoni me studentet ne nje qasje dhe vizion te ri per sa i perket mjedisit, energjise, ekosistemit ne te cilin jetojme. Per studentet – arkitektet, inxhinieret, ndertimtaret, mjeket, infermieret, juristet, gazetaret, politikanet… e neserm: - Braktisni metodat e studimit arkaik! - Perqafojeni qasjen dhe vizionin e ri per nje konsum enrgjije ZERO! - Sa here qe t’ju ofrohet mundesia, hulumtoni dhe synoni performanca me te larta energjetike! - Gjithmone mendoni per gjeneratat e ardhshme – edhe ata kane te drejte te jetojne ne kete planet sikurse ju! - Vetem me kete vizion ju do ta beni Kosoven shembull ne rajon! - ARDHMERIA E KOSOVES JENI JU!
 67. 5. Konkluzionet FALEMINDERIT
 68. Programi i ligjerates - ekspoze : 1. Energjia efiçiente – definicionet 2. Rregullimi normativ i EE ne BE 3. Specifikat e EE ne Belgjike 4. Fokus ne energjite e riperterishme – panelet fotovoltaike 5. Konkluzionet 6. Pyetje - pergjegje
Publicidad