Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.(20)

Más de Institute for Corporate Sustainability and Responsibility(20)

Publicidad

Último(20)

Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.

 1. Kāpēc Viktors Bolbats Baltic International Bank ESG?
 2. • Klienti arvien vairāk sagaida no bankām caurskatāmību un skaidrību tās pakalpojumos un produktos • Investoru vidū pieaug pieprasījums pēc ilgtspējas darbības rādītāju izvērtējuma • Darbinieki augstāk vērtē to uzņēmumu ētisku darbību, kuros viņi strādā • Sabiedrība un valdības sagaida no finanšu nozares lielāku apņemšanos attīstīties • Konkurence: tirgus dalībnieki ievieš jaunus standartus ilgtspējas jomā un jaunas tehnoloģijas Tehnoloģiskā un finanšu nozares transformācija Kāpēc? Jau pirms četriem gadiem esam pieņēmuši lēmumus un rīkojušies tā, kā būtu zinājuši, kādi notikumi būs gaidāmi. Finanšu nozare piedzīvo reputācijas krīzi. Latvijā un pasaulē pastiprinās regulējums klientu uzraudzībā.
 3. Klienti kļūst par pasaules pilsoņiem Vairs nav kādas konkrētas valsts rezidenti
 4. ES stimulē ilgtspējīgu finanšu nozares attīstību Pieaugošie ES mērķi ilgtspējas veicināšanā ES centieni izveidot resursefektīvāku, zema oglekļa satura, ilgtspējīgu ES ekonomiku Eiropas Komisijas rīcības plāns ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai Tiesību aktu pakete, ieskaitot jauno regulu par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem ES darba kārtības noteikšana pēc ES vēlēšanām
 5. Pirmais solis: Pieņemt izsvērtus un apsteidzošus lēmumus Banka vienmēr ir piederējusi un pieder vietējiem uzņēmējiem, kuriem ir nenovērtējama pieredze un zināšanas par to, kā ir veidojies un attīstījies Latvijas finanšu tirgus. ESG pieeja ir atbilstoša mūsu domāšanai, jo aptver visas trīs jomas, par kurām Banka jau bija domājusi kā par savas attīstības balstiem. Otrais solis: Atrast īsto ietvaru 1 2 3 Nevis deklaratīvi runājot par atbildīgumu, bet reāli izmainot konkrētus darbības procesus, koriģējot struktūru, piesaistot jaunus cilvēkus. Trešais solis: Ieviest vienotu izpratni visos līmeņos
 6. Kopā ar klientiem no paaudzes paaudzē investēt (kredīta vai kapitāla veidā) projektos un uzņēmumos, kam ir līdzvērtīgas vides vērtības un pozitīva ilgtermiņa ietekme uz nākotni. Būt efektīvai un ienesīgai, radīt vērtību akcionāriem, klientiem, darbiniekiem un sabiedrībai, turklāt ne tikai kā finanšu ienesīgumu, bet arī kā bankas, tās finanšu un investīciju aktivitātes radītu pozitīvu ietekmi uz planētu. SP EC IALIZĒTIES IENESĪGĀS VIDEI DRAU DZĪGĀS U N ILGTSP ĒJĪGĀS INVESTĪC IJĀS Bankas stratēģiskais mērķis 2030
 7. Mēs ticam, ka Bankas darbībā izmantotā atbildīgā pieeja nākotnē nodrošinās ilgtspējīgas attīstības pamatu Mēs zinām, ka vides saglabāšanas, sociālās atbildības un labas pārvaldības jautājumi ir svarīgi biznesa videi un kopienai, kurā Banka darbojas Pieejas īstenošana nes konkurētspējas priekšrocības – paver jaunas biznesa iespējas un atver jaunus tirgus, paplašina klientu loku, uzlabo zīmolu Kāpēc mēs izvēlamies ESG? Uzsākot izmaiņas Bankā, mēs sākotnēji paši sev atbildējām uz jautājumu «Kāpēc?» - Kāpēc mēs to darām? Kāpēc mēs izvēlamies ESG?, lai varētu vieglāk vadīt pārmaiņu procesu.
 8. VIDES SAGLABĀŠANA, domājot par siltumnīcefekta gāzu izmešiem, bioloģisko daudzveidību, vides piesārņojumu, dabas resursu taupīšanu, ogļskābās gāzes izmešiem, atjaunojamo enerģiju bankas pašas saimnieciskajā darbībā un tās produktos un pakalpojumos SOCIĀLĀ ATBILDĪBA, domājot par nodarbinātības paradumiem, cilvēktiesībām, veselību un drošību, dažādu sociālo grupu aizsardzību un Latvijas kultūras vides saglabāšanu un attīstību LABAS PĀRVALDĪBA, domājot par efektīvu pārvaldību, nevainojamu reputāciju, korupcijas risku novēršanu GOVERNANCESOCIALENVIROMENTAL Ko nozīmē ESG pieeja?
 9. Kādi ir ESG faktori? Vides faktori Sociālie faktori Pārvaldības faktori 1.Gaisa un ūdens piesārņojums 2.Biodaudzveidības zaudējums 3.Ekosistēmas degradācija 4.Klimata pārmaiņas 5.Mežu samazināšanās/izciršana 6.Energoefektivitāte 7.Atjaunojamā enerģija 8.Siltumnīcefekta gāzu un ogļskābās gāzes izmeši 9.Dabas resursu noplicināšana 10.Dabas stihiju risks 11.Dabas resursu trūkums 12.Atkritumu pārvaldīšana 13.Ūdens trūkums u.c. 1.Investīcijas kopienu attīstībā 2.Konflikti un drošība 3.Patērētāju aizsardzība 4.Dažādība un vienlīdzība 5.Finansiālie un sociālie pakalpojumi maznodrošinātajiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 6.Cilvēkkapitāla attīstība 7.Cilvēktiesības 8.Nodarbināšanas paradumi 9.Cilvēku veselība un drošība 10.Demogrāfiskās izmaiņas 11.Cilvēku piespiedu pārvietošana 12.Produktu drošība un uzticamība 13.Sociālā labklājība 14.Ietekmes pušu iesaistīšana 15.Filantropija 16.Dzīvnieku labklājība u.c. 1.Vadības sastāvs un atbildība 2.Vadības atalgošana/kompensācija 3.Korupcija un kukuļņemšana 4.Biznesa ētika un uzvedība 5.Darbības atbilstība NA 6.Atskaitīšanās un atklātība 7.Dialogs ar ietekmes pusēm 8.Nodokļu maksāšana 9.Caurredzamība u.c.
 10. Banka apņemas īstenot ESG pieeju visās darbības jomās Kreditēšanā un investīcijās, t.sk. investīciju projektos Investīcijās finanšu instrumentos Klientu apkalpošanā / Sadarbībā ar klientiem Sadarbībā ar partneriem, t.sk. aģentiem, piegādātājiem Produktu attīstībā Mārketingā un komunikācijā Personāla vadībā Informācijas tehnoloģiju pielietojumā Saimnieciskajā darbībā Iekšējos procesos Pārvaldībā Kultūras vides saglabāšanā un attīstībā
 11. Kā ieviest ESG pieeju? 2017 SĀKAS PĀRMAIŅU IEVIEŠANA 2019 REZULTĀTU STARPVĒRTĒJUMS NEFINANŠU ZIŅOJUMS 2018 BIZNESA PROCESU PIELĀGOŠANA & IZSTRĀDE 2016 STRATĒĢIJAS MAIŅAS PLĀNOŠANA ESG pieeja tiek ieviesta Bankā pakāpeniski, katru gadu izvērtējot rezultātus, un atbilstoši secinājumiem, plānojot tālāk.
 12. Kā ieviest ESG pieeju? Darba pieredze Iekšējie normatīvie akti un Bankas prakse, ieviesto izmaiņu novērtējums Neformālā mācīšanās Mācāmies caur pieredzi: intranetā Labās prakses stūrītis un Dzīvosim zaļi! sadaļa, darbinieku pasākumi Obligātā mācīšanās ESG apmācības visiem darbiniekiem, interneta vidē, video + ppt + tests
 13. Augstākā un vidējā vadības līmeņa atbalsts Skaidri mērķi un izmērāmi rādītāji Darbinieku iesaiste un interese Efektīva iekšējā komunikācija Kā mainīt domāšanu un ieradumus? 4 veiksmes kritēriji ESG pieejas ieviešanā
 14. Kur mēs esam šodien? Baltic International Bank pirmais nefinanšu ziņojums
 15. Kur mēs esam šodien? Tas ietver faktorus un mērījumus saskaņā ar «NASDAQ ESG Reporting guide for Nordic and Baltic countries»
 16. Kritērijs Sākuma posms (paveiktais) 2017 - 2018 Gatavība 2025 Briedums 2030 Apzināšanās un prasmes Veidojas sapratne par ESG pieejas īstenošanu Bankas darbībā Ir laba sapratne par ESG pieejas īstenošanu Banka pilnībā spēj īstenot savas vēlmes ESG pieejas īstenošanā savā darbībā Produkti/ pakalpojumi Tiek pielietotas zināšanas un piedāvāti daži ESG pieejai atbilstoši Bankas produkti Attīstīta diezgan laba prakse ESG pieejai atbilstošu produktu un pakalpojumu veidošanā Produktu un pakalpojumu izstrādē tiek ņemti vērā ESG pieejas principi Klienti Tiek uzsākts veidot klientiem sapratni par ESG pieeju un Bankas izvēli to īstenot Klienti ļoti labi informēti par Bankas ESG pieeju Klienti izvēlas Banku, jo tos piesaista Bankas prakse ESG pieejas īstenošanā Iekšējie procesi Uzsākta Bankas iekšējo procesu sakārtošana saskaņā ar ESG pieeju ESG pieeja ir īstenota Bankas darbībā saskaņā ar izvēlēto stratēģiju ESG pieeja ir īstenota Bankas darbībā saskaņā ar izvēlēto stratēģiju Atpazīstamība Banka publiskajā telpā sevi pozicionē kā ESG pieejas īstenotāju Banku atpazīst Latvijā kā ESG pieejai atbilstošu investīciju atbalstītāju Banku atpazīst Baltijā kā ESG pieejai atbilstošu investīciju atbalstītāju Informēšana Informācija par ESG pieejas īstenošanu akcionāriem un citām ietekmes pusēm Bankas gada pārskatā integrēta sadaļa „Ilgtspējas pārskats” (Sustainability report) Bankas gada „Ilgtspējas pārskats” (Sustainability report) tiek ievietots Global Reporting Initiative organizācijas datubāzē
 17. VĒJA ENERĢIJA SAULES ENERĢIJA KOĢENERĀCIJA SMART REAL ESTATE ĢEOTERMĀLĀ ENERĢIJA INFRASTRUKTŪRA ALTERNATĪVAJAI ENERĢIJAI ENERGOEFEKTIVITĀTE Investīcijās un kreditēšanā priekšroka tiek dota šādām nozarēm
 18. Dažadības vadība
 19. Ieguldījumi sabiedrībā «Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā» Kas ir literatūra un kas ir bibliotēka? Uz šiem jautājumiem tiek meklētas atbildes projekta “Bibliotēka” ietvaros, to visu apkopojot video stāstu sērijā, kurā iesaistīti latviešu rakstnieki un citi aktīvi Latvijas literatūras dzīves veidotāji. Lasīšanas veicināšanas projekts Bibliotēka Unikāls heraldikas izdevums, kas top sadarbībā ar Kultūras ministriju – plānots izdot 2019.gada beigās. Projekts “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” iecerēts kā divdaļīgs izdevums, atklājot dzimtu ģerboņu vēsturi Latvijas teritorijā no senākiem laikiem līdz mūsdienām. Vērienīga Vecrīgas kvartāla starp Kalēju ielu un Vecpilsētas laukumu kompleksa atjaunošana Iekškvartāla piecu ēku pārbūves mērķis - maksimāli respektējot kultūrvēsturisko vidi un apbūves tradīcijas, reģenerēt šo Vecrīgas daļu jaunai publiskā un darījumu centra funkcijai. Vecrīgas kvartāla atjaunošana
 20. Ilgtspējīgi mēs! Mērķis pārbūvējamajās ēkās panākt tehniski iespējamo zemāko ēku enerģijas patēriņu, vienlaikus saglabājot ēku kultūrvēsturisko vērtību un nodrošinot energoefektivitātes pasākumu ekonomisko pamatotību. Pastiprināta uzmanība tika veltīta sekojošajām enerģijām ēkās: Ir paredzēts pielietot efektīvus apgaismošanas, apkures un vēdināšanas risinājumus ar zemu enerģijas patēriņu Apkure Karstais ūdens Apgaismojums Mehāniskā ventilācija Telpu dzesēšana
 21. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ilgtspējas indekss ir palīdzējis mums veikt ikgadēju pašnovērtējumu un atrast praktiskas iespējas uzlabojumiem Lepojamies, ka Baltic International Bank ir vienīgā vietējā kapitāla bankas, kas ir iekļuvusi Platīna kategorijā. STRATĒĢIJA SABIEDRĪBA VIDE DARBA VIDE TIRGUS ATTIECĪBAS Kā mērīt progresu?
 22. CO2 izmešu avotu monitorings un uzlabojumi: • Elektrība • Siltums • Transports – galvenokārt, biznesa lidojumu samazinājums. Ieviešot taupības režīmu, samazinājums 9% uz vienu darbinieku. Ievērojami samazināts ūdens patēriņš stikla pudelēs. Dzeramais ūdens tiek lietots no liela apjoma traukiem. Samazinājās, pateicoties rūpīgi veiktajai iekārtu pieregulēšanai atbilstoši darbinieku vajadzībām, kā arī izslēdzot nevajadzīgu patēriņu (ventilācija, siltums, ūdens). Banka izmanto no atjaunojamiem resursiem Latvijā ražotu “zaļu” elektroenerģiju, Daļa spuldžu nomainītas ar LED spuldzēm, ierīkots kustību detektors gaismas ieslēgšanai. Kā Banka ikdienā mazina negatīvo ietekmi uz vidi?
 23. Ziņošana atbilstoši ietekmes pušu interesēm Ietekmes pušu iesaiste un izglītošana Nozares reputācija vietējā un starptautiskos tirgos Negatīvās ietekmes mazināšana Nākotnes izaicinājumi Šodien vērtē banku īpašniekus, darbības pieredzi un reputāciju, bankas vadības profesionalitāti, stratēģisku lēmumu pieņemšanas praksi, risku vadību, caurskatāmību, sniegtās informācijas kvalitāti un citus aspektus. Tāpēc sagaidāms, ka šiem jautājumiem gan pašas bankas, klienti un investori tuvākajos gados pievērsīs arvien lielāku uzmanību. Tāpēc kritiski svarīgs jautājums ir, kā korporatīvā pārvaldība tiek ieviesta un kontrolēta, padarot to par universālu vērtību visiem.
 24. Šodien ilgtspēja nav izvēle, tā ir nepieciešamība
 25. Kāpēc Viktors Bolbats Baltic International Bank ESG?
Publicidad