Publicidad
Publicidad

EM_Ires_nami_Possessor_181022final.pptx

  1. ZEMAS ĪRES MAKSAS MĀJOKĻU NODROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBA 20.10.2022.
  2.  Possessor veiks zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas pakalpojuma uzraudzību, kad būs piešķirts atbalsts Attīstītājamundzīvojamā īres māja būs nodota ekspluatācijā. MŪSU FUNKCIJA  MK noteikumi Nr.459 «Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveidezemasīresmājokļubūvniecībai"ietvaros».  Līgumistarp Possessor un Attīstītājiempar uzraudzībasnodrošināšanu. UZRAUDZĪBAS PAMATIETVARS
  3. Attīstītājsiesniedzmumsaktuālo informācijuundokumentus,kas apliecina:  mājas nodošanu ekspluatācijā;  pārvadīšanasdarbaplāna esamību un izpildi;  īres līgumu esamību(to kopijas). Ko mēs sagaidām no Attīstītāja? Pēc mūsupieprasījumaAttīstītājsnodrošina piekļuvimājai, lai mēs varētuveikt mājas un atsevišķuīrniekudzīvokļu apsekošanu klātienē. Attīstītājssaskaņoar mumsmājas uzkrājumafonda finansējuma izlietojumu.
  4. Ko mēs pārbaudīsim? Vai mājsaimniecībukopējie mēnešaneto vidējie ienākumi atbilst noteiktajiem sliekšņiem? Vai mājsaimniecībasir reģistrētas rindā atbilstoši pašvaldībasnoteiktajai izīrēšanaskārtībai? Vai kooperatīvo sabiedrībuattīstītie dzīvokļiir izīrēti vienīgikooperatīvo sabiedrībubiedriem? NEPĀRSNIEDZ:  980 EUR 1 istabas dzīvoklim  1 635 EUR 2 istabu dzīvoklim  2 450 EUR 3 istabu dzīvoklim Informācijas avots: − Apsekošanaprojektuīstenošanasvietās − VIDvai Kredītinformācijasbiroja,vai līdzvērtīgasārvalstu nodokļu administrācijasizziņa Mājsaimniecību atbilstība
  5. Noslēgtoīres līgumu atbilstība Ko mēs pārbaudīsim? Vai ir iekļauts īresmaksasaprēķins un tās paaugstināšanasnosacījumi? Vai ir noteikti papildus īres maksaiveicamie maksājumi? Vai ir paredzētadrošības nauda 2 mēnešu īres maksas apmērā? Vai līgumā ir paredzētsaizliegumsnodot dzīvojamo telpu apakšīrē? Vai nav paredzētasizpirkumatiesības? Informācijas avots: − Noslēgtieīreslīgumi Principa «Nenodarīt būtisku kaitējumu» novērtējums Interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas riska mazināšana un kontrole Informācijas avots: − Novērtējumsun apliecinājums Informācijas avots: − Apliecinājums
  6. Ko mēs pārbaudīsim? Vai plāns ir izstrādātsnoteiktajā termiņā [pirmajāgadā- 1 gada laikā pēc mājas nodošanas ekspluatācijā]? Informācijas avots: − Pārvaldīšanasdarbaplāns un tā izpildi apliecinoši dokumenti Pārvaldīšanasdarba plāna esamība un tā izpilde Mājas pārvaldnieka atlase Vai ir nodrošināta pārvaldniekaatlases procesa kārtība? Vai pārvaldnieksatbilst noteiktajām prasībām? Vai tiek nodrošināta atlases procesa regularitāte? Informācijas avots: − Pārvaldniekaatlasesdokumentiun cita informācija
  7. Ierobežojumi rīcībai ar dzīvojamomāju Ko mēs pārbaudīsim? Īpašuma tiesībasir nostiprinātas zemesgrāmatā. Īres tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Zemesgrāmatāir nostiprināti tiesību aprobežojumi attiecībā uz īres mājas atsavināšanu. Zemesgrāmatāir nostiprināta reālnasta veikt iemaksasMājokļu pieejamībasfondā. Informācijas avots: − Īreslīgumi, ierakstizemesgrāmatā Īres līgumā nevar paredzēt izpirkuma tiesības! Nedrīkst mainīt dzīvojamāsmājas lietošanas veidu.
  8. Ko mēs pārbaudīsim? Vai netiek pārsniegtskompensācijas apmērs? Iemaksas Mājokļu pieejamības fondā Informācijas avots: − Aprēķini,piemērojotmetodikupar kompensācijasun pārkompensācijasaprēķināšanu Vai tiek veiktasiemaksasMājokļu pieejamībasfondā 50% apmērā no ieņēmumiem no īres maksaspēc tam, kad ir atmaksātsAltum izsniegtaisaizdevums? Pārmērīga kompensācija Informācijas avots: − Konta izraksti/maksājumauzdevumi
  9.  Mēs veiksim to mājsaimniecību uzskaiti, ar kurām Attīstītājs būs noslēdzis īres līgumus. UZSKAITE  Sniegsim Ekonomikas ministrijai, Altum un attiecīgajai pašvaldībai informācijupar uzraudzības rezultātiem. INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM
  10. SIA «Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor» T: 67 021 358 A: Kr.Valdemāra 31 | Rīga, LV-1887 E: info@possessor.gov.lv www.possessor.gov.lv Nodokļu maksātāja Nr.40003192154 PALDIES PAR UZMANĪBU!
Publicidad