Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Cтруктура дистанційного курсу

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Cтруктура дистанційного курсу

Descargar para leer sin conexión

Дистанційний курс – це комплекс навчально-методичних ма¬теріалів та освітніх послуг, створених у віртуальному навчально¬му середовищі для організації дистанційного навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій за моделлю дистанцій¬ного навчання.

Дистанційний курс – це комплекс навчально-методичних ма¬теріалів та освітніх послуг, створених у віртуальному навчально¬му середовищі для організації дистанційного навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій за моделлю дистанцій¬ного навчання.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Cтруктура дистанційного курсу (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Cтруктура дистанційного курсу

 1. 1. СТРУКТУРА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ Лекція 7
 2. 2. План:  Структура дистанційного курсу  Система навчально-методичних матеріалів (за формою)  Система навчально-методичних матеріалів (за змістом)  Принципи методичної розробки  Обов’язкові елементами у структурі дистанційного курсу  Вимоги до дистанційного курсу  Бажана структура презентації  Презентація курсу  Організаційна структура курсу  Структура модуля  Структура теми курсу  Література
 3. 3. Структура дистанційного курсу Дистанційний курс – це комплекс навчально- методичних матеріалів та освітніх послуг, створених у віртуальному навчальному середовищі для організації дистанційного навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій за моделлю дистанційного навчання. Основними елементами дистанційного курсу слугують система навчально-методичних матеріалів та система освітніх послуг, які поділяються за формою і за змістом.
 4. 4. Система навчально-методичних матеріалів включає за формою:  структуровані електронні інтерактивні навчальні матеріали, що розміщені у віртуальному навчальному середовищі, для організації навчання через Інтернет;  друковані матеріали (навчальний посібник, опорний конспект або/і робочий зошит, методичні рекомендації для слухачів, методичні рекомендації для викладачів), необхідність розроблення яких визначається специфікою курсу;  додаткові навчальні засоби та носії навчальної інформації (компакт-диски, відеокасети, аудіокасети), що містять довідки та енциклопедичні посилання, призначенням яких є поглиблення пізнавальних можливостей дистанційного курсу і, також, необхідність розроблення таких засобів згідно із специфікою дистанційного курсу.
 5. 5. Система навчально-методичних матеріалів включає за змістом:  систему методичних розробок викладача для супроводження навчання з посібником, конспектом, робочим зошитом (найбільш характерні бар’єри при опрацюванні теоретичного матеріалу, коментарі і поради для зняття бар’єру невпевненості; приклади конструювання відкритих питань і можливих варіантів відповідей; питання до дискусій; поради типу «Як оцінити чат?» та ін.);  систему методичних розробок викладача для студентів з коментарями до характерних ситуацій у всіх формах навчального процесу (робота з теорією, як задавати собі питання, щоб зімітувати діалог з текстом; і т. ін.).  Система освітніх послуг включає підсистеми, що спрямовані і передбачають:  доставку студенту навчальних матеріалів;  забезпечення необхідної адаптації на початку навчання і мотивації впродовж усього процесу, а також інтерактивної взаємодії слухачів і викладача, яка реалізує функції співтворчості, активних форм навчання, допомоги тощо;  організацію самостійної роботи слухача щодо засвоєння навчального матеріалу; самооцінювання та контроль знань, умінь і навичок студентів перед навчанням (попередній контроль), у процесі навчання (проміжний контроль) та у кінці навчання (заключний контроль);  технічну підтримку дистанційного навчання.
 6. 6. Принципи методичної розробки:  Розробка з погляду роботи (наголос на уміння);  Практика від простих до складних варіантів умінь у варіантних ситуаціях завдань;  Забезпечення підтримки діяльності студента, яка варіюється за формою і змістом згідно з досягненнями і успіхами студента;  Інтеграція технічних і нетехнічних умінь;  Інтеграція теорії з практикою;  Індивідуальна практика;  Адаптивне навчання (поступова зміна рівня складності згідно з адаптацією змісту навчання та індивідуальним підвищенням рівня діяльності в навчанні);  Об’єктивна і систематична оцінка умінь, знань та відносин діяльності;  Добір навчальних методів і медіа як основи умінь і знань, що повинні бути отримані, оцінних опитувальних характеристик і складових навчального процесу;  Використання варіативних навчальних методів;  Інше.
 7. 7. Обов’язковими елементами у структурі дистанційного курсу є:  «Передмова» – інформаційна сторінка курсу (презентація курсу), що відкрита для всіх бажаючих;  «Автори курсу» – сторінка, яка відкрита для всіх бажаючих  та характеризує викладачів як особистостей;  «Тьютор» – відкрита сторінка для всіх бажаючих;  «Новини курсу» – відкрита сторінка для всіх бажаючих;  «Програма курсу» – сторінка містить основні складові курсу і відкривається лише для слухачів курсу, допущених до навчання;  «Головна сторінка тижневого заняття» (типова для всіх розділів) – відкривається лише для студентів, допущених до навчання.
 8. 8. Вимоги до дистанційного курсу Навчальна діяльність у процесі роботи з дистанційним курсом може бути представлена у певній системі, а саме:  сприйняття навчальної інформації, визначення її смислу, обмірковування і розуміння;  співставлення теоретичних матеріалів із змістом, потрібним для обґрунтування можливої або запропонованої практичної діяльності, щодо їхньої корисності, досконалості і достатності;  пошук додаткових необхідних матеріалів, що мають забезпечити практичну діяльність, з одночасною систематизацією наявних матеріалів; створення операційного апарату діяль- ності;  застосування створеного апарату для розв’язання практичних завдань; аналіз діяльності щодо її рівнів виконання (за зразком, репродуктивна, частково-пошукова, дослідницька);  визначення особливостей здійснення кожного рівня діяльності, оцінка своєї підготовки і здатності до певного рівня діяльності; самоконтроль, висновки;  планування та розробка стратегії переходу на вищий рівень діяльності, самооцінка своїх знань та вмінь; обговорення можливих послідовних переходів у групах та з тьютором;  здатність до планування, обмірковування, обговорення та здійснення потрібних практичних дій, аналітичне порівняння можливих ситуацій діяльності;  використання спілкування та співпраці на всіх етапах навчальної діяльності.
 9. 9. Презентація курсу Презентація несе усі потрібні відомості для того, щоб людина могла зацікавитися запропонованими можливостями і визначитися щодо свого бажання навчатися у цьому курсі. Усі положення мають викладатися у дружній формі і бути спрямованими на формування довіри. Презентація курсу може бути представлена в електронній, або твердій формі засобами текстової інформації та анімації. Окремі поняття презентації бажано компонувати не у лінійній, а у комбінованій послідовності, згідно з існуючими внутрішніми зв’язками та залежностями. Основні поняття як курсу, так і навчального процесу, бажано відокремлювати кольором або шрифтом. Формат презентації мусить бути спроектованим з урахуванням його активного сприйняття (варіативне, кольорове, просторове і цифрове представлення окремих нарисів, супроводження анімацією). Мова презентації має бути стислою, виразною, без зайвих епітетів та незнайомих термінів. Текст презентації, так само, як і основного курсу, бажано супроводжувати відповідними до змісту цитатами, афоризмами, стислими міркуваннями у запитальній формі і т. ін.
 10. 10. Бажана структура презентації :  Мета і загальні відомості: призначення курсу, очікувані результати; система подання інформації; що подано нетрадиційно і з якою метою; на підставі яких попередніх знань складено курс; форми самостійної діяльності; хто може вчитися. Цей розділ спрямований на мотивування студента: він привертає увагу та збуджує інтерес, пов’язує зміст навчання зі створеною структурою знань.  Поняття про курс: визначення мети і спрямованості курсу (що передбачається створювати, формувати та активізувати у про- цесі навчання); соціально-культурна та світоглядна спрямованість курсу; інформаційна компонента курсу, форми її представлення; діяльнісна компонента курсу, її забезпечення; формуюча (креативна) компонента курсу, способи її здійснення; особливості змісту курсу та його доставка; застосування інформаційно-комунікаційних технологій у курсі; віртуальне навчальне середовище.  Поняття про слухачів та їхню діяльність: хто може бути слухачем; що треба знати і вміти перед вивченням курсу; можливості курсу щодо адаптації інформації до слухача – нульовий курс, його призначення, зміст, доставка; що може знайти слухач у курсі  – у професійному аспекті, у загальнолюдському аспекті, у соціокультурному аспекті; що необхідно проаналізувати у своїх можливостях для прогнозування наступної діяльності.  Поняття про роль викладача як менеджера і консультанта у навчальному процесі: напрямки спільної діяльності; напрямки і завдання наскрізного аналізу навчального процесу; мета постійного спонтанного коригування курсу.  Установа, яка представляє курс: дані про неї, історичний факт заснування, місце знаходження, дані про студентів, профе- сорсько-викладацький склад, досягнення у науці, техніці та освіті, відомості про ресурси як установи в цілому, так і підрозділу, що представляє курс (інформаційні і технічні).  Автори курсу: прізвище, ім’я та по батькові; посада, вчений ступінь та звання; науково-педагогічний стаж, напрями наукових інтересів, окремі інтереси (в тому числі захоплення). Подання такої інформації сприяє створенню віртуального соціального середовища учасників навчального процесу.  Термін представлення курсу, в тому числі, його окремі етапи: для попереднього ознайомлення; для детального вивчення і отримання результатів певного рівня і якості; можливий термін подовження вивчення за певних обставин і причин.  Експертиза і оцінка курсу. Хто проводив експертизу курсу, як оцінюють курс студенти, що його вивчали.
 11. 11. Організаційна структура курсу Слід чітко уявляти собі, що дистанційний курс як система організації навчання і процес – це рівномірно розпланована діяльність студента по тижнях. Чому саме по тижнях? Це пов’язано з часовими циклами діяльності людини: денним, тижневим і так далі. Денний цикл для дистанційного навчання надто короткий, найбільш підходить тижневий, а термін вивчення курсу, який не обмежує свободи вибору часу, не перевишує 12-14 тижнів. При створенні курсу ми можемо використовувати підручник, посібник, або створювати оригінальні інформаційні матеріали. Після ознайомлення з теорією треба перевіряти дієздатність знань кожного студента (питання, прості завдання, тести). На етапі планування дистанційного курсу вже визначено:  Термін проведення курсу.  Мету вивчення курсу та цілі кожного окремого заняття.  Всі види діяльності, через які мета курсу може бути досягнута.  До кожної цілі заняття планується відповідна діяльність, а також дидактичні та методичні засоби (технологія), що забезпечують цю діяльність.
 12. 12. Структура модуля
 13. 13. Структура теми курсу У свою чергу, модуль складається з тем, кожна з яких орієнтовно матиме таку структуру, складові якої виконують певні функції:
 14. 14. Література  Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія створення дистанційного курсу: Навчальний посібник / За ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка - К.: Міленіум, 2008. - 324 с.  Гагарін О.О.,Титенко С.В. Дослідження і аналіз методів та моделей інтелектуальних систем безперервного навчання // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2007. – № 6(56). – С. 37-48.  Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник. 3-є вид./ За ред. В.М. Кухаренко – Харків: НТУ „ХПІ”, „Торсінг”, 2002. – 320 с.  Федорук П.І. Технологія розробки навчального модуля в адаптивній системі дистанційного навчання та контролю знань // Математичні машини і системи. -2005р. - №3. - С.155-165.  www.dls.kherson.ua/dls - СДН «Херсонський Віртуальний Університет»

×