Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Último(20)

Στο δρόμο για το σχολείο 2 , σελ.13-17

 1. Στο δρόμο για σχολείο (2) Σελ.13-17 Χατςίκου Ιωάννα
 2. Ασ δοφμε τι κάνει θ παρζα!
 3. Μπορεί κάποιοσ να εξθγιςει πϊσ παίηεται αυτό το παιχνίδι; Ποιοσ ζκανε ηαβολιά; Τι ηαβολιά ζκανε; Τι λάκοσ ζκανε θ Χαρά ςτθν απάντθςι τθσ;
 4. Κάκε ομάδα διαλζγει ζναν ιρωα και διαβάηουμε όλοι μαηί.
 5. Σθκϊνουμε χζρι. Ακοφμε προςεκτικά το ςυμμακθτι μασ.
 6. Τι είναι όλα αυτά; Μπορείσ να ςκεφτείσ κι άλλεσ λζξεισ για να τα περιγράψουμε;
 7. Τι επιγραφζσ ςυναντάτε εςείσ όταν ζρχεςτε ςτο ςχολείο;
 8. Θα χρειαςτοφμε και τισ μπογιζσ μασ!
 9. Έχουμε άγνωςτεσ λζξεισ;
 10. Νοτιςμζνο = ελαφρά βρεγμζνο
 11. Ποιεσ εικόνεσ φζρνει ςτο μυαλό το ποίθμα;
 12. Θζλετε να ηωγραφίςουμε το ποίθμα; Μποροφμε ακόμθ να μαηζψουμε φφλλα από τθν αυλι και να ςτολίςουμε τισ ηωγραφιζσ μασ!
Publicidad