Publicidad
πώς λέμε όχι; (5)
πώς λέμε όχι; (5)
Próximo SlideShare
τοστακι 8ης ενοτηταςτοστακι 8ης ενοτητας
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

πώς λέμε όχι; (5)

  1. Όνομα:______________________ Οι ιςτορίεσ μπερδεύτηκαν! Βάλε νούμερα από το 1 μζχρι το 3 για να δείξεισ την αρχή (1) , τη μζςη(2) και το τζλοσ(3) των παρακάτω ιςτοριών. Οι νεράιδεσ ζκαναν αυτό που τουσ ηιτθςαν τα ηϊα και ζτςι όλα τα ηϊα κατάλαβαν πωσ ο κακζνασ πρζπει να είναι ευχαριςτθμζνοσ όπωσ τον ζφτιαξε θ φφςθ , γιατί αυτό είναι το καλφτερο. Κάποτε ςε ζνα παραμυκζνιο δάςοσ ηοφςαν ευτυχιςμζνοι οι καλζσ νεράιδεσ και τα ηϊα του δάςουσ. Μια μζρα τα ηϊα του δάςουσ παρακάλεςαν τισ νεράιδεσ να τουσ αλλάξουν με τα μαγικά τουσ κάποια χαρακτθριςτικά τουσ. Ο λαγόσ άλλαξε τθν κοντι ουρά του με τθ φουντωτι ουρά τθσ αλεποφσ. Η χελϊνα άλλαξε καβοφκι με το ςαλιγκάρι. Οι μζλιςςεσ απζκτθςαν διπλά φτερά και οι παςχαλίτςεσ ζςβθςαν τισ βοφλεσ τουσ. Δεν πζραςε πολφ καιρόσ όμωσ και τα ηϊα είδαν πωσ οι αλλαγζσ αυτζσ τουσ δυςκόλευαν και τουσ ςτεναχωροφςαν. Ξαναηιτθςαν λοιπόν από τισ νεράιδεσ να γίνουν και πάλι όπωσ πριν. Διαςκευι από «Το παραμυκζνιο δάςοσ» , εκδ. Στρατίκθ Ροιοι είναι οι ιρωεσ τθσ ιςτορίασ;____________________________________ Ροφ ζγιναν όλα αυτά;______________________________________________ Μια μζρα ο Έκτορασ δυςκολευόταν πάρα πολφ ςτισ αςκιςεισ των μακθματικϊν και θ Μίτςθ άρχιςε να τον κοροϊδεφει. «Χα χα! Οφτε μια πρόςκεςθ δεν μπορείσ να κάνεισ! Μα είναι τόςο εφκολα! Απορϊ!». Ο Έκτορασ ςτεναχωρθμζνοσ ςυνζχιςε τισ αςκιςεισ του. Δεν πζραςε πολφσ καιρόσ και θ Μίτςθ ζπρεπε να ηωγραφίςει για το ςχολείο ζναν ελζφαντα. Ρροςπάκθςε και ξαναπροςπάκθςε μα δεν μποροφςε να τον φτιάξει. Ο Έκτορασ τότε προςφζρκθκε να τθ βοθκιςει. «Θα ςε βοθκιςω εγϊ και κα τον κάνεισ τζλειο!», είπε. Η Μίτςθ εκτίμθςε πολφ τον αδερφό τθσ. «Μα εγϊ ςε κορόιδεψα προχκζσ κι εςφ τϊρα με βοθκάσ;» , απόρθςε. Σε μια πόλθ πολφ μακριά από εδϊ ηει ζνα κοριτςάκι που το λζνε Μίτςθ μαηί με τον αδερφό τθσ τον Έκτορα. Η Μίτςθ είναι πολφ καλι ςτα μακθματικά , ενϊ ο Έκτορασ ζχει μεγάλο ταλζντο ςτθ ηωγραφικι. Κατάλαβε λοιπόν θ Μίτςθ πωσ κάκε άνκρωποσ ζχει και το δικό του ταλζντο και κανζνα δεν είναι ανϊτερο από το άλλο. Δεν κορόιδεψε ποτζ ξανά τον αδερφό τθσ! Ροιοι είναι οι ιρωεσ τθσ ιςτορίασ;___________________________________________ Ροφ ζγιναν όλα αυτά;_____________________________________________________ Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  2. Κάποτε οι κάτοικοι του βυκοφ αποφάςιςαν να κάνουν ζνα διαγωνιςμό για το ποιοσ μπορεί να φτιάξει το ομορφότερο ψθφιδωτό με κοχφλια. Πλα τα ψάρια άρχιςαν να μαηεφουν μικρά και μεγάλα κοχφλια. Ο Μπι και ο Μπο όμωσ ιταν πολφ μικρά ψαράκια και δυςκολεφονταν πολφ να ςθκϊνουν τα μεγάλα κοχφλια. Αποφάςιςαν λοιπόν να ςυνεργαςτοφν. Μαηί κουβάλθςαν τα κοχφλια, μαηί βρικαν τθ ςωςτι λάςπθ για να τα κολλιςουν και μαηί ζφτιαξαν το ψθφιδωτό. Τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ όλα τα ψάρια ζφεραν το ψθφιδωτό τουσ. Το πιο όμορφο από όλα όμωσ ιταν του Μπι και του Μπο, γιατί οι ιδζεσ ιταν και από τουσ δυο. Το βραβείο και το πιο δυνατό χειροκρότθμα το πιραν τα δυο μικρά ψαράκια που απζδειξαν ςε όλουσ πωσ θ ςυνεργαςία φζρνει τα πιο όμορφα αποτελζςματα. Οι δυο φίλοι από τότε ζκαναν τα πάντα μαηί και πολλά ψάρια αποφάςιςαν να ακολουκιςουν το παράδειγμά τουσ! Στα βάκθ του ωκεανοφ ηοφςαν κάποτε ο Μπι και ο Μπο, δυο μικρά ψαράκια. Ροιοι είναι οι ιρωεσ τθσ ιςτορίασ;___________________________________________ Ροφ ζγιναν όλα αυτά;_____________________________________________________ Ζωγράφιςε εδϊ όποια από τισ ιςτορίεσ κζλεισ. Μπορείσ να βάλεισ και ςυννεφάκια με λόγια. Γράψε και ζναν τίτλο για το παραμφκι που διάλεξεσ. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
Publicidad