Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Brosura servicii proiect Mai bine pentru fiecare

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Brosura servicii proiect Mai bine pentru fiecare (20)

Más de Ionel Dobre (15)

Anuncio

Brosura servicii proiect Mai bine pentru fiecare

 1. 1. Broșură SERVICII INFORMARE şi CONSILIERE în carieră FORMARE profesională continuă INSTRUIRE ȘI ASISTENȚĂ pentru dezvoltarea unei afaceri MEDIEREA MUNCII Investeşte în oameni ! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Proiect: „Mai bine pentru fiecare!” Contract nr. : POSDRU/130/5.1/G/135066
 2. 2. 2 Mai Bine pentru fiecare ! ID 135066 BroșurăserviciiDESCRIEREAPROIECTULUI Descrierea Proiectului 2. OBIECTIVELE SPECIFICE: O.S. 1. Îmbunătățirea capacității de ocupare a 488 de per- soane (grup țintă), prin furnizarea de programe integrate des- tinate șomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive și alcătuirea unui plan de acțiune individualizat, care să por- nească de la realizarea unui profil psiho-socio-profesional complex, în vederea realizării unei consilieri adecvate în dezvoltarea carierei. O.S. 2. Perfecționarea mecanismului de corelare a calificărilor și intereselor profesionale cu oferta de locuri de muncă existentă prin activități de informare, consiliere și mediere, pentru a facilita accesul la ocupare și încadrarea în câmpul muncii a minim 59 beneficiari din grupul țintă. O.S. 3. Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, în special șomeri de lungă durată prin cuprinderea în programe de formare profesională într-una din meseriile: ospătar (chelner), lucrător în comerț, îngrijire bătrâni la domiciliu, manichiurist - pedichiurist a 125 persoane sau parcurgerea programelor de formare inițiere/ specializare/ perfecționare) a 325 dintre acestia, astfel încat să crească gradul de ocupare pentru minim 55 dintre aceștia care vor ocupa un loc de munca, dezvoltarea a cel putin 10 planuri de afaceri şi înfiinţarea a minim a patru (4) firme. 1OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI ESTE: „ Creșterea numărului de persoane atrase și menținute pe piața muncii, inclusiv în zonele rurale și sprijinirea ocupării formale prin facilitarea integrăriipepiațamunciia488persoaneîncăutareaunuilocdemuncă,a șomerilor,în specialdelungăduratăşiapersoanelorinactivedinjudețul GORJ cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii.
 3. 3. 3Broșurăservicii Mai Bine pentru fiecare ! ID 135066 3. Rezultate Anticipate Stabilirea traseului profesional pentru 488 de șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă; Instruire în Tehnici de căutare a unui loc de muncă pentru 450 șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă, peste 92%; Medierea muncii (găsirea unui loc de muncă) pentru cel putin 12% (59 șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă) din care 55 (12,2%) participanţi la instruire; Medierea cererii cu oferta de locuri de muncă vacante - 488 planuri de mediere; Consultanță și asistență pentru începerea unei afaceri -100 șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă, înființarea a 4 firme; Grupul țintă cuprinde 488 de persoane având următoarea structură : • persoane în căutarea unui loc de muncă - 80; • șomeri - 108; • șomeri de lunga durată - 130; • șomeri tineri - 100; • șomeri peste 45 de ani - 20; • șomeri de lunga durata tineri - 50; Condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru înscrierea ca bene- ficiar al proiectului: • încadrarea în grupul țintă; • pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare; • obținerea unor rezultate corespunzătoare la testele psihologice de aptitudini și interese. DESCRIEREAPROIECTULUI
 4. 4. 4 Mai Bine pentru fiecare ! ID 135066 BroșurăserviciiInformareșiConsiliereînCarieră Informare și Consiliere în Carieră Furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor (locurile de muncă vacante, ocupațiile cele mai solicitate pe piața forței de muncă, condiţiile impuse de angajatori); Consiliere în carieră – intervenție individualizătă (realizare plan de acțiune personalizat); Evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale (stabilirea compatibilității dintre nivelul formării profesionale, aspirațiile persoanei și posibilitățile de ocupare pe piața forței de muncă); Dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră. Instruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă (elaborare CV, elaborare scrisoare de intenție, prezentare la interviu, elaborare scrisoare de mulțumire). Paşi în consilierea şi orientarea profesională 1. Informare – conştientizarea oportunităţilor de dezvoltare; 2.Evaluare şi identificare abilităţi; 3.Opţiunile personale privind managementul carierei; 4.Consiliere profesională (planificarea şi dezvoltarea carierei); 5.Recomnadare pentru un curs de calificare/recalificare/inițiere. Rolul consilierului de orientare profesionalã este de a te ajută să-ţi identifici calităţile necesare pentru o anumită direcţie profesională, fie că vrei să schimbi meseria, fie că vrei să schimbi chiar domeniul şi să le raportezi la informaţiile despre carieră existente în prezent. lllol lllul con isilllilier lllul iui dddde oriie tntare pr fffofesiionalllãlã es e dddde a tte jaj tutăăăer lllul e or are pr es na e tstecon er e or tare să-ţi identifici calităţile necesare pentru o anumită direcţieetifici calit ile necesare entru o anidentifici calit ile nece pprofesională, fie că vrei să schimbi meseria, fie că vrei să schimbi chiarrfie că vrei să schimbi meseria, fie că vrei sală, fie că vrei să schim ddomeniul şi să le raportezi la informaţiile despre carieră existente însă le raportezi la informaţiile despre carieri la i pprezent.
 5. 5. 5Broșurăservicii Mai Bine pentru fiecare ! ID 135066 Informare și Consiliere în Carieră InformareșiConsiliereînCarieră Ce poate face pentru tine? - Te apreciază din punct de vedere psihoaptitudinal, utilizând metode şi instrumente specifice; - Îţi furnizează informaţii despre profesiile şi ocupaţiile din proiect sau despre altele din piaţa muncii pentru care ai înclinaţii; - Compară cerinţele profesionale ale meseriilor cu trăsăturile tale personale şi cu nivelul actual de calificare; - Îţi oferă suport moral şi emoţional în situaţii de indecizie cu privire la viitorul tău social şi profesional; - Analizeazã împreunã cu tine fiecare alternativã în parte şi evalueazã consecinţele care ar putea rezulta în urma alegerilor făcute; - Nu-ţi dă false speranţe şi aşteptări exagerate; - Reduce presiunea emoţională a statutului de potenţial şomer, prin găsirea de soluţii alternative; - Te ajută să te adaptezi cu uşurinţă la dinamica socială şi economică; - Te poate ajuta să găsești corepondența între ceea ce-ţi place să faci, aptitudinile tale şi meseriile pentru care se oferă calificare/recalificare/ inițiere. Rezultatele scontate ale procesului de consiliere: Creșterea stimei fată de sine a clienților; • Optimizarea comportamentului și acțiunilor clientului în scopul integrării/reintegrării sale socio-profesionale; • Menținerea atitudinii pozitive de-a lungul întregului proces de inserție pe piața muncii; • Însușirea Tehnicilor de Căutare a Locurilor de Muncă; • Obținerea autonomiei în luarea deciziilor; • Identificarea deprinderilor profesionale, a aptitudinilor și a punctelor forte; • Creșterea responsabilității și autonomiei persoanei în căutarea unui loc de muncă. TE POATE AJUTA SĂ IEI O DECIZIE!
 6. 6. 6 Mai Bine pentru fiecare ! ID 135066 Broșurăservicii Programele de formare profesională se finalizează cu certificate de absolvire sau de calificare cu certificare ANC, eliberate prin Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, însoțite de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite. Facilități oferite participanților la programele de formare profesională: • Transport gratuit, din localitățile de domiciliu la cea în care se desfășoară cursurile și retur; • Un premiu în bani fiecărui participant; • Certificate de calificare/absolvire recunoscute pe plan național și European; • Suportul de curs și materialele necesare desfășurării programelor. Acte necesare pentru înscrierea la cursurile de calificare/ inițiere: - Copie după cartea de identitate; - Copie după certificatul de naștere; - Copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui); - Copie după actul de studii; - Adeverință medicală (în original) cu menţiunea “clinic sănătos” sau “apt înscriere curs” care să ateste faptul că participantul este apt pentru a urma cursul ales. Conditii de acces la cursurile de calificare/ inițiere: - apartenenta la grupul țintă al proiectului (statut de șomer sau de persoană în căutarea unui loc de muncă); - învațământ general obligatoriu absolvit; - apt din punct de vedere medical pentru programul de formare ales. Formareprofesionalăcontinuă Formare profesională continuă
 7. 7. 7Broșurăservicii Mai Bine pentru fiecare ! ID 135066 Formareprofesionalăcontinuă Formare profesională continuă Cursuri de calificare de nivel II având o durată de 720 de ore: • Ospătar (chelner) - vânzător în unități de alimentație. Cursuri de calificare de nivel I având o durată de 360 de ore: • Lucrător în comerț; • Manichiurist pedichiurist; • Îngrjitoare bătrâni la domiciliu. Cursuri de inițiere: • Comunicare și lucrul în echipă – 50 ore; • Competențe informatice – 50 ore; • Comunicare în limba engleză – 70 ore; • Manager proiect – 50 ore; • Inspector/Referent resurse umane – 160 ore; • Competențe Antreprenoriale - 50 ore; • Dezvoltare personală - 50 ore Programele de formare profesională ce urmează a fi finalizate prin acest proiect se împart în 3 categorii :
 8. 8. 8 Mai Bine pentru fiecare ! ID 135066 Broșurăservicii Medierea muncii Ce este medierea muncii? Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere a muncii se adresează şomerilor (şomeri de lungă durată, şomeri tineri, şomeri de lungă durată tineri, şomeri peste 45 ani), persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar şi angajatorilor, constând în: Informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; Mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; Preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora; Colaborare cu firmele interesate să recruteze personal calificat la standarde europene în cadrul proiectului “Mai bine pentru fie- care!”. Activitatea de mediere a muncii urmăreşte stabilirea compatibil- ităţilor sau echivalentelor dintre cerinţele locurilor de muncă vacante, comunicate de angajatori şi aflate în baza de date a furnizorului de servicii, cu pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile solicitantului de loc de muncă. MediereaMuncii
 9. 9. 9Broșurăservicii Mai Bine pentru fiecare ! ID 135066 - Colectarea informaţiilor privind oferta de locuri de muncă şi cerinţele posturilor, realizarea listei cu locuri de muncă vacante; - Gestionarea locurilor de muncă vacante; - Stabilirea, împreună cu angajatorul, a caracteristicilor locului de muncă şi a criteriilor de angajare; - Reluarea sau modificarea ofertei de loc de muncă şi, după caz, a caracteristicilor locului de muncă şi a criteriilor de angajare; - Actualizarea bazei de date a ofertelor de locuri de muncă (săptămânal); - Informarea beneficiarilor cu privire la locurile de muncă vacante; - Implementarea activităţilor specifice privind bursele locurilor de muncă; - Organizarea vizitelor de informare a grupului ţintă la potenţialii angajatori; - Organizarea bursei locurilor de muncă; - Realizare listă angajatori, firme contactate; - Întocmirea sau actualizarea planului individual de mediere, monitorizare; - Preselecţia candidaţilor; - Eliberarea dispoziţiei de repartizare; - Urmărirea ocupării locurilor de muncă vacante prin păstrarea permanentă a legăturii cu angajatorul și persoanele din grupul țintă. Rezultate urmărite: - Dobândirea statutului de persoană ocupată pentru persoanele ce beneficiază de serviciile oferite în cadrul proiectului “Mai bine pentru fiecare”. - Ocuparea locurilor de muncă vacante. Medierea muncii Ce facem noi? MediereaMuncii
 10. 10. 10 Mai Bine pentru fiecare ! ID 135066 BroșurăserviciiConsiliereAntreprenorilă Instruire și asistență pentru dezvoltarea unei afaceri CE ESTE ANTEPRENORUL? Termenul „ANTREPRENOR” este de proveniență franceză și este explicat prin „cel care acționează”. În limba română, termenul de “antreprenor”are doua sensuri: 1. Cel de persoana fizică sau juridică care se obligă, pe baza unor clauze și conditii contractuale, sa execute diferite lucrări în beneficiul altei persoane sau organizații, în schimbul unei sume de bani dinainte convenite. În această accepțiune putem folosi si termenul de CONTRACTOR. 2. Cel de agent economic reprezentativ în economia de piață care adoptă un comportament activ și inovatoar, specific sistemelor economice bazate pe concurență, risc și inițiativă privată. În aceasta accepțiune, antreprenorul este sinonim cu ÎNTREPRINZĂTORUL. SERVICII OFERITE ÎN CADRUL JOB-CLUB-ULUI: 1.1.Informare pentru începerea unei activități independente: • Interviuri cu persoanele din grupul țintă; • Testarea abilităților antreprenoriale; • Evaluarea resurselor persoanei consiliate; • Prezentarea unor modele de planuri de afaceri; 1.2. Consultanță pentru începerea unei activitati independente - asistența tehnică pentru: • Elaborarea actului constitutiv; • Stabilirea obiectului de activitate; • Înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice; • Încheierea de contracte; • Legalizări de acte; • Elaborarea planului de afaceri.
 11. 11. 11Broșurăservicii Mai Bine pentru fiecare ! ID 135066 ConsiliereAntreprenorilă Instruire și asistență pentru dezvoltarea unei afaceri 1.3. Instruire – curs “Inițiere competențe antreprenoriale”. PPRINCIPALELE INFORMAȚII FURNIZATE ÎN CADRUL INSTRUIRII: • Cunostinte de legislație specifică în domeniul antreprenoriatului; • Gestionarea financiară și contabilă; • Gestionarea resurselor umane; • Elaborarea și implementarea planului de afaceri; • Stabilirea și minimalizarea riscurilor afacerii; • Marketing si tehnici de vânzare, etc. BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚII LA PROIECT Gratuitatea cursului de “Initiere competente antreprenoriale”; Asigurarea suportului de curs tipărit; Eliberare certificat de absolvire recunoscut la nivel național și în statele membre ale Uniunii Europene și care poartă antetele Ministerului Muncii,  Familiei și Protectiei Sociale, precum și al Ministerului  Educației, Cercetării și Tineretului; Dobândirea abilităților și aptitudinilor necesare începerii unei afaceri; Decontarea cheltuielilor de transport; Consiliere și informare în domeniul antreprenorial; Premiere la sfârșitul programului de formare; Premii pentru cursanții care inființează o firmă – vor fi acordate 6 premii în valoare totala de 19.000 lei;
 12. 12. 12 Mai Bine pentru fiecare ! ID 135066 BroșurăserviciiDezvoltareDurabilă DEZVOLTARE DURABILĂ „O dezvoltare care satisface nevoile generaţiei actuale fără a compro- mite şansele viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile nevoi” Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a factorilor politici și decizionali, în care protecţia mediului și creșterea economică pe termen lung sunt considerate complementare şi reciproc dependente. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013 – 2020 – 2030 stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea principiilor dezvoltării durabile: Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională şi de sănătate publică, ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile şi de impactul acestora asupra pieţei muncii; Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic şi ecologic, în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan naţional, regional şi local şi stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat; Introducerea fermă a criteriilor de eco- eficienţă în toate activităţile de producţie sau servicii; Necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii și serviciilor sociale; Dezvoltarea durabilă are accente puternice în campul educaţional, în care se regăsesc programe de pregătire a cursanţilor, lărgirea infrastructurii, dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, intensificarea educaţiei pentru protecţia mediului, flexibilitatea programelor curriculare.
 13. 13. Egalitatedeșanse EGALITATE DE ȘANSE Ordonanţa 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare, definește discriminărea ca fiind ”orice comportament active sau pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate; Principiul non-discriminării reprezintă un principiu general al legislaţiei UE. A discrimina înseamnă a diferenţia sau a trata diferit două persoane sau două situaţii, atunci când nu există o distincţie relevantă între acestea sau de a trata într-o manieră identică situaţii care sunt în fapt diferite. Prin egalitate de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora. Egalitatea de şanse este abordată integrat în toate etapele proiectului: planificare, implementare, comunicare și publici- tate, monitorizare si evaluare. Modalităţile cheie prin care proiectul promovează accesul şi diversitatea sunt: Deschidere activă: metode transparente de informare disponibile grupului ţintă, asistenţă personalizată; Flexibilitatea furnizării serviciilor: asigurarea tuturor condiţiilor pentru accesul la serviciile specializate de ocupare a forţei de muncă şi pe piaţa muncii; Implicarea “activă” a angajatorilor: construirea de relaţii durabile cu angajatorii. 13Broșurăservicii Mai Bine pentru fiecare ! ID 135066
 14. 14. Beneficiar: Asociația Psihologilor Gorjeni Târgu Jiu, str. A.I. Cuza nr.1 Telefon: 0253213041 E-mail: contact@apsg.eu Web: www.apsg.eu Titlul programului:Titlul programului: Programul Operațional Sectorial pentruProgramul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Titlul proiectului:Titlul proiectului: " Mai bine pentru fiecare! "" Mai bine pentru fiecare! " Editorul materialului:Editorul materialului: Asociaţia Psihologilor GorjeniAsociaţia Psihologilor Gorjeni Data publicării:Data publicării: ianuarie 2015ianuarie 2015 "Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României" Partener: PAIDEA S.R.L. str. Ecaterina Teodoroiu nr. 92, etaj 1  Telefon: 0253 222 227 e-mail: paidea09@yahoo.com www.paidea.ro CONTACT: JOB CLUB Târgu Jiu, județul GORJ str. Ecaterina Teodoroiu nr. 92  (Fosta fabrică de țigarete, etaj 2) Telefon: 0763620311, Fax: 0253213041 e-mail: contact@apsg.eu web: www.apsg.eu

×